Szanse i zagrożenia w rozwoju dużych firm w Polsce Wyniki badania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szanse i zagrożenia w rozwoju dużych firm w Polsce Wyniki badania"

Transkrypt

1 Szanse i zagrożenia w rozwoju dużych firm w Polsce Wyniki badania

2 2

3 Spis treści Wstęp 4 Poziom optymizmu w oczekiwaniach zarządzających dużymi przedsiębiorstwami 5 Nowe cele strategiczne 6 Priorytety biznesowe dużych przedsiębiorstw 8 Otoczenie zewnętrzne 12 Otoczenie zewnętrzne - wsparcie 15 Priorytety regulacyjne 16 Podsumowanie 17 Kontakt 18 Szanse i zagrożenia w rozwoju dużych firm w Polsce Wyniki badania 3

4 Wstęp Polska gospodarka poradziła sobie ze światowym kryzysem 2008/2009 lepiej niż inne gospodarki. Miało na to wpływ wielu czynników obniżenie stawek podatku dochodowego od osób fizycznych, zmniejszenie składki rentowej, które wpłynęły na utrzymanie dynamiki konsumpcji na wysokim, jak na osłabienie gospodarcze, poziomie. Ważną rolę odegrały również fundusze unijne, które istotnie zwiększyły inwestycje publiczne. Kolejny czynnik to osłabienie złotego, które pomogło eksporterom. Nie mniej istotny był również fakt, że większość badanych przedsiębiorstw zwróciła się w stronę konserwatywnych strategii w zakresie finansowania działalności i rozwoju. Przełożyło się to na relatywnie niewielkie problemy banków ze złymi długami. Pozwoliło zatem także instytucjom finansowym na łagodne przejście przez kryzys. Udział kredytów i pożyczek w finansowaniu aktywów przedsiębiorstw zatrudniających 10 i więcej pracowników wynosi przeciętnie 16-18%, a kapitałów własnych ponad 50%. Od 2005 r. kredyty zaciągane przez przedsiębiorstwa w instytucjach finansowych są średnio tylko o ok. 30% wyższe od depozytów firm. Od września 2008 r. do listopada 2010 r. kredyty firm wzrosły o 13 mld zł, a depozyty o 41 mld zł. Przełomowe momenty gospodarcze są dla wielu przedsiębiorstw okazją do zmian. Szansą na podjęcie nawet radykalnych kroków w zakresie modelu biznesowego, formuły konkurowania na rynku. Jak duże przedsiębiorstwa funkcjonowały w Polsce w 2010 roku? Czy broniły swego stanu posiadania, czy raczej poszukiwały nowych możliwości rozwoju? Czy po doświadczeniach kryzysowych lat 2008/2009 są gotowe do zmian, przygotowane do nowych warunków konkurencyjnych? Jaki wpływ na nie mają i będą miały w 2011 r. czynniki zewnętrzne? O tym wszystkim mówią wyniki badania przedstawione w naszym raporcie. Badanie Kondycja sektora dużych przedsiębiorstw 2010 na zlecenie Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan i Deloitte zrealizował metodą kwestionariuszową PAPI w okresie 18 kwietnia - 4 lipca 2010 roku instytut badawczy OBOP. Ogólnopolska losowa próba wyniosła 388 aktywnych firm prywatnych i państwowych zatrudniających 250 osób i więcej z siedmiu sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Zapewniona została reprezentatywność próby. Dane te wskazują na dobrą kondycję polskiego sektora przedsiębiorstw. Nie oznaczają jednak, że kryzys na światowych rynkach finansowych i w światowej gospodarce nie miał na nie wpływu. Na pewno wszystkim firmom, niezależnie od branży i skali, w jakiej działają, uświadomił znaczenie zewnętrznych uwarunkowań ich działalności, a także konieczność elastycznego reagowania na bieżące wydarzenia. Zmusił je ponadto do analizy i oceny ryzyk wynikających nie tylko z ich działalności na rynku polskim czy innych rynkach, na których są obecne, ale także do szerszego uwzględniania w tej analizie sytuacji w gospodarce światowej. W efekcie przedsiębiorstwa w Polsce musiały wyznaczyć nowe cele i kierunki rozwoju. Egzamin z zachowania w zagrożeniu sytuacją kryzysową zdawały wszystkie przedsiębiorstwa, ale opinia publiczna zwracała szczególną uwagę na największe z nich, znane i opisywane przez media, mające wpływ na sytuację w średnich i mniejszych firmach oraz kształtujące obraz całej polskiej gospodarki. 4

5 Poziom optymizmu w oczekiwaniach zarządzających dużymi przedsiębiorstwami W działalności przedsiębiorstw wyróżniamy trzy wymiary: sfera finansów, inwestycji oraz produkcji i sprzedaż. W każdej z nich, jak pokazują wyniki badania, oczekiwania przedsiębiorców były raczej optymistyczne. Dobrą miarą optymizmu do tego rodzaju analiz na wzór konstrukcji współczynnika optymizmu konsumentów jest wielkość różnicy między odsetkiem osób przewidujących poprawę w jakiejś dziedzinie, a odsetkiem przewidujących w niej pogorszenie. Gdy optymistów jest więcej niż pesymistów taka miara grupowego optymizmu netto przyjmuje wartości dodatnie, ujemne zaś gdy proporcja jest odwrotna. Zero oznacza równowagę optymistów i pesymistów. Stosując ten sposób pomiaru można stwierdzić, że oczekiwania dużych przedsiębiorstw na 2010 rok relatywnie najbardziej optymistyczne były w odniesieniu do inwestycji w tym wymiarze odsetek optymistów był wyższy o 34 punkty procentowe (p.p.) od odsetka pesymistów. Niewiele mniejsza była przewaga optymistów w odniesieniu do sfery produkcji i sprzedaży wyniosła ona 30 p.p. Stosunkowo najgorzej w opinii badanych przedsiębiorców rokowały finanse optymistów w odniesieniu do zmiany ich kondycji było wśród przedstawicieli firm tylko o 17 p.p. więcej niż pesymistów. Optymizm netto w trzech zagregowanych wymiarach 40% 35% 30% 25% 20% 34% 30% 15% 17% 10% 5% 0% Finanse Inwestycje Sprzedaż Szanse i zagrożenia w rozwoju dużych firm w Polsce Wyniki badania 5

6 Nowe cele strategiczne W kraju najwięcej spośród badanych przedsiębiorstw (25,1%) za nadrzędny cel strategiczny uznało wzrost udziału w rynku. Niewiele mniej, bo 21,6% stawia przede wszystkim na wzrost sprzedaży. Utrzymanie się na rynku jest celem 19,3% przedsiębiorstw, o dwa procent mniej dąży do wzrostu zysku, a 12,4% - do wzrostu wartości rynkowej. Warto zwrócić uwagę, że rok wcześniej firmy inaczej definiowały swoje cele, co ilustrują wyniki ubiegłorocznego monitoringu PKPP Lewiatan i Deloitte (CBOS, 20 stycznia 6 marca 2009). W 2009 r. najczęściej wymienianym nadrzędnym celem, mającym znaczną przewagę nad innymi, był wzrost zysku 31,9%; następnie, wg kolejności: wzrost udziału w rynku, wzrost wartości rynkowej przedsiębiorstwa, wzrost sprzedaży, utrzymanie się na rynku. W 2010 roku znacznie mniej firm niż rok wcześniej koncentrowało się na wzroście zysku (prawie o 50%). Sugerowałoby to, że część dużych firm planowała inwestycje na rok 2010, które obciążają koszty działalności, a zatem obniżają wynik finansowy. Dane GUS pokazują jednak, że inwestycje przedsiębiorstw w pierwszych trzech kwartałach 2010 roku były niższe o 10,6% (w cenach stałych) w porównaniu do tego samego okresu w 2009 roku. To zatem nie planowane inwestycje były powodem odejścia części firm od maksymalizacji zysku jako celu strategicznego. Przyczyną zmiany mógł być zatem prognozowany przez firmy ciągle niski wzrost przychodów ze sprzedaży w 2010 roku. Rzeczywiście, po dziewięciu miesiącach 2010 roku przychody firm średnich i dużych wzrosły tylko o 4 % w stosunku do tego samego okresu w 2009 roku. Firmy wiedziały również, że po okresie silnego zmniejszenia zapasów w 2009 roku, rok 2010 będzie okresem odbudowy zapasów. Tak też się stało. Jednak firmom cały czas udawało się panować nad kosztami, które w okresie styczeń-wrzesień 2010 r. wzrosły o 3,6 % pozwalając na niewielką poprawę rentowności sprzedaży. W efekcie na koniec września 2010 r. wynik finansowy firm 50+ był wyższy niż w końcu września 2009 r. o 7,5 mld zł (o 12.5%). Analiza wyników osiągniętych przez przedsiębiorstwa w czasie trzech kwartałów 2010 r. wskazuje zatem, że to nie prognozy firm dotyczące słabości rynku, ograniczonych możliwości zwiększania zysku netto były przyczyną redefiniowania celów strategicznych. Osłabienie gospodarcze lat 2008/2009 i powolne wychodzenie z niego w 2010 r. duże przedsiębiorstwa uznały za szansę na wzrost udziału w rynku i wzrost sprzedaży. I tak ustawiły swoje priorytety. Na to, jaki cel strategiczny będzie realizowało przedsiębiorstwo wpływ ma równie sytuacja w branży, w której dana firma działa. Przemysł i usługi (np. obsługa nieruchomości) szukają szans we wzroście udziału w rynku, a handel - we wzroście sprzedaży. Przemysł w 2009 r. bardzo mocno odczuł osłabienie gospodarcze, ale w 2010 r. jego kondycja wyraźnie się poprawiła z pozytywnymi perspektywami na 2011 r. Stąd zapewne wynika koncentracja firm z tego sektora gospodarki na wykorzystaniu rosnącego rynku, zarówno wewnętrznego, jak zewnętrznego. Z tego wzrostu ponad 27% firm przemysłowych chciałoby przejąć jak najwięcej zwiększając w nim swój udział. Natomiast najwięcej firm (ponad 32%) definiujących swój cel strategiczny na 2010 i lata kolejne jako wzrost zysku, to firmy budowlane. Wynika to zapewne z tego, że koncentrują się one na wykorzystaniu szans, jakie towarzyszą realizacji projektów infrastrukturalnych finansowanych ze środków unijnych, a także z publicznych środków krajowych. Dla przedsiębiorstw z sektora obsługi nieruchomości potencjał wzrostowy tkwi w rosnącej liczbie nowych podmiotów gospodarczych, które wymagają profesjonalnej obsługi. Naturalnym celem strategicznym firm handlowych jest natomiast nastawienie na wzrost sprzedaży. Handel chce odrobić zaległości. Jego przychody w 2009 r. zwiększyły się jedynie o 1%, a rentowność spadła i dlatego dla 35% firm handlowych celem strategicznym w 2010 r. i latach następnych jest wzrost sprzedaży. 6

7 Dla firm z takich sektorów, jak transport, gospodarka magazynowa, łączność, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, nadrzędnym celem jest utrzymanie się na rynku. Firmy transportowe walczą o utrzymanie się na rynku, bowiem poziom konkurencji w tej branży jest bardzo wysoki (w okresie dobrej koniunktury liczba firm w tym sektorze gwałtownie rosła). O utrzymanie się na rynku walczy także część (21%) firm z sektora wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę. Przyczyny tkwią zapewne w realizowanych i planowanych inwestycjach, które są wymuszane przede wszystkim przez zmiany wymogów ochrony środowiska i klimatu. Skutkuje to tym, że firmy z tego sektora są także najmniej nastawione na wzrost zysku. Dla relatywnie niewielkiego odsetka dużych firm (12, 4%) celem nadrzędnym jest maksymalizacja wartości rynkowej w długim okresie. Tymczasem wielu ekonomistów i specjalistów ds. zarządzania, zajmujących się badaniem przedsiębiorstw, właśnie ten cel uznaje za kluczowy. Wszystkie inne, jak wzrost zysku, wzrost udziału w rynku, wzrost sprzedaży, budowanie wizerunku, poprawa jakości, dywersyfikacja działalności firmy i inne, uznawane są za wspierające cel nadrzędny. Przyczyn tego, że firmy w Polsce tak rzadko definiują cel strategiczny jako dążenie do podnoszenia wartości rynkowej jest kilka - brak długookresowych strategii rozwoju, brak dojrzałości kapitałowej firm, brak profesjonalnego nadzoru właścicielskiego, ale także brak stabilnych warunków gospodarowania, rozwiniętego rynku kapitałowego (akurat ten mamy) oraz stabilnej struktury akcjonariatu (co nie znaczy, że skoncentrowanej). Cel, jakim jest maksymalizacja wartości rynkowej firmy w długim okresie wymaga również zdefiniowania przez przedsiębiorstwo priorytetów biznesowych. Nadrzędny cel strategiczny firmy, 2009 (% firm) 3,8% Nadrzędny cel strategiczny firmy, 2010 (% firm) 4,3% 18,4% 19,6% 12,4% 25,1% 17,3% 16,2% 31,9% 10,1% 19,3% 21,6% Wzrost udziału w rynku Wzrost udziału w rynku Wzrost sprzedaży Wzrost sprzedaży Utrzymanie się na rynku Utrzymanie się na rynku Wzrost zysku Wzrost zysku Wzrost wartości rynkowej przedsiębiorstwa Inny Wzrost wartości rynkowej przedsiębiorstwa Inny Szanse i zagrożenia w rozwoju dużych firm w Polsce Wyniki badania 7

8 Priorytety biznesowe dużych przedsiębiorstw Jedną z form prezentacji priorytetów biznesowych firm było zestawienie ich parami. Monitorowana firma wskazywała jeden z dwóch przykładów. Nie zdarzyło się ani razu, żeby priorytety w parze otrzymały po mniej więcej połowie wskazań. Najbliżej proporcji pół na pół były odpowiedzi na pytanie:, Jakie są priorytety biznesowe Pana (i) firmy w najbliższych 2 latach: koncentracja na zwiększaniu produkcji i sprzedaży czy na jakości? 54,9% badanych wybrało pierwszą opcję, 44, 1% - drugą. Największa rozbieżność wystąpiła przy parze priorytetów: zdobywanie nowych klientów (74,7%) czy utrzymanie starych klientów (zaledwie 24,9%). Podobny dystans dzieli parę: wzrost udziału w rynku (72,4%) czy wzrost marży zysku (27,2%). Koncentracja uwagi na nowych klientach powoduje, że większy odsetek dużych firm stara się bardziej o wzrost produkcji i sprzedaży niż o poprawę jakości. Konsekwencją takiej strategii jest odsuwanie przez firmy decyzji o inwestycjach, przede wszystkim w innowacje. Dopóki firma może zwiększać produkcję i sprzedaż wykorzystując posiadane moce wytwórcze, to nie będzie podejmowała ryzyka nowych inwestycji. Skupienie się na zmianach ilościowych, a nie jakościowych wpływa także na wybór przez większość dużych firm strategii kosztowej (prawie 60%), a nie strategii podnoszenia jakości produkcji czy usług. Polski model biznesowy jest ciągle bardziej modelem produkcyjnym, polegającym na osiąganiu wysokiej wydajności procesu produkcji tak, aby wytwarzać więcej, szybciej i taniej, a nie modelem produktowym, w którym firmie zależy przede wszystkim na jakości oferowanych produktów i stałym ich ulepszaniu. Badanie wykazało także, że duże przedsiębiorstwa w Polsce, w ponad 90%, bazują na inwestycjach w rzeczowy majątek trwały. Daje to szanse na wzrost produkcji, ale nie zawsze przekłada się na wzrost sprzedaży i udziału w rynku. Tylko dla 7, 5% dużych firm priorytetem biznesowym jest rozwój zewnętrzny, pozwalający nie tylko na szybki wzrost udziału w rynku, ale także na przejęcie aktywów specyficznych, które są czynnikiem wzrostu produktywności w firmie i budują naturalną przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa. Pozwalają również na obniżenie kosztów działania. Wzrost zewnętrzny niesie ze sobą także ryzyka trudny do przeprowadzenia i kosztowny proces łączenia firm, niezależnie od tego, czy będzie to włączenie kupionych aktywów do firmy, która je przejmuje, czy też tworzenie grupy kapitałowej. Najbardziej zainteresowane taką ścieżką rozwoju są firmy handlowe (9, 6%), przedsiębiorstwa z rozproszonym akcjonariatem (19, 3%), firmy z dominującym finansowym inwestorem (13, 5%), firmy z 5-osobowym zarządem (17, 2%) i firmy, gdzie w skład zarządu wchodzą dwie lub więcej kobiet (11,1%). Badanie pokazuje, że firmy z bardziej skoncentrowanym akcjonariatem, w tym z akcjonariatem branżowym, o małej liczbie członków zarządów, gdzie odpowiedzialność jest bardziej skoncentrowana, mniej chętnie wybierają zewnętrzny model rozwoju. Natomiast pozostawienie decyzji dotyczącej modelu rozwoju menedżerom skutkuje większym otwarciem na fuzje i przejęcia. Tak zdefiniowane priorytety biznesowe wskazują, że dla firm większe znaczenie ma krótki okres niż dłuższa perspektywa czasowa. Firmy dążą do wzrostu bieżącej efektywności, bez analizy jej wpływu na działalność w długim okresie. 8

9 Jakie są priorytety biznesowe Pana(i) firmy w najbliższych 2 latach (% firm) koncentracja na zwiększaniu produkcji i sprzedaży czy na jakości 54,9 44,1 obniżanie kosztów produkcji/usług czy podnoszenie jakości produkcji/usług 58,6 40,8 wzrost efektywności operacyjnej (bieżących działań) czy skuteczna strategia (efektywność działań w długim okresie) 58,8 40,0 koncentracja działalności na ograniczonej liczbie wybranych produktów/usług czy dywersyfikacja produktowa działalności 58,9 40,9 wzrost udziału w rynku czy wzrost marży zysku 72,4 27,2 zdobywanie nowych klientów czy utrzymanie starych klientów 74,7 24,9 Jakie są priorytety biznesowe Pana(i) firmy w najbliższych 2 latach (% firm) inwestycje w pracowników czy inwestycje w majątek trwały 48,0 51,4 inwestycje zwiększające możliwości produkcyjne czy inwestycje modernizacyjne/innowacyjne 49,9 49,2 inwestowanie w rozwój zawodowy pracowników czy akceptacja rotacji pracowników 86,0 12,5 inwestycje w rzeczowy majątek trwały czy inwestycje w finansowy majątek trwały (fuzje i przejęcia, zakup akcji/udziałów w innych firmach) 92,2 7,5 Szanse i zagrożenia w rozwoju dużych firm w Polsce Wyniki badania 9

10 Jakie są priorytety biznesowe Pana(i) firmy w najbliższych 2 latach (% firm) działanie na świecie 20,2 działanie w UE 21,8 działanie w regionie Polski 24,1 działanie w Polsce 33,2 Większość (prawie 60%) dużych firm koncentruje swoją działalność na rynku polskim lub w jego części (regionie/ regionach). Dla 20% firm priorytetem biznesowym jest działalność na rynku UE i dla kolejnych 20% - na rynku światowym. Mamy w Polsce niespełna 3,5 tysiąca dużych firm. Oznacza to, że tylko dla 700 rynek światowy jest celem i dla kolejnych ponad 700 celem jest rynek europejski. Te firmy to w absolutnej większości przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym w strukturze właścicielskiej. Doświadczenia firm dotyczące sytuacji na rynku pracy w latach , gdy trudno było znaleźć pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach skutkują jednoznaczną deklaracją dotyczącą inwestowania w rozwój pracowników. Rotację pracowników akceptuje jedynie 12, 5% firm, głównie z sektora obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z obsługą działalności gospodarczej (24, 5%) oraz z sektora transport, gospodarka magazynowa i łączność (11,3%). W przypadku sektora usług to zaskakujące, bowiem duża jego część wymaga wysokich kompetencji. Sektor transportowy natomiast zawsze charakteryzował się wysoką rotacją pracowników. Transport nie wymaga specyficznych umiejętności, więc pracodawcy nie decydują się na inwestycje w pracowników w celu podnoszenia ich kwalifikacji. Natomiast nie akceptują rotacji w ogóle firmy z sektora wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę. To działalność wymagająca wysokich kwalifikacji, zatem dla firm energetycznych kluczowe jest inwestowanie w rozwój zawodowy pracowników. Tym bardziej, że nie ma szkół zawodowych, które przygotowywałyby do zawodów potrzebnych w sektorze energetycznym. Badania pokazują, że pracodawcy z firm z kapitałem zagranicznym mają odmienną politykę zarządzania kapitałem ludzkim niż firmy z kapitałem polskim. Posiadające kapitał zagraniczny bazują na inwestycjach w rozwój zawodowy pracowników. Uznają, że prowadzi to do wyższej efektywności niż rotacja pracowników, która pozwala utrzymać bezpośrednie koszty pracy na kontrolowanym poziomie, ale niestety nie przekłada się na wzrost produktywności pracy. Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden istotny dla działalności przedsiębiorstw priorytet źródło finansowania działalności. Dla ponad 70% dużych firm priorytetem jest oparcie bieżącej działalności i rozwoju na środkach własnych. Przyczyn może być wiele, w tym trudności w pozyskaniu kapitału na rynku finansowym. Jednak tylko 19, 8% badanych firm uznaje, że dostęp do kredytów jest utrudniony. 33,1% firm uważa, że sytuacja w tym zakresie jest dobra lub nawet bardzo dobra. Według badanych firm większym problemem jest biurokracja w kontaktach z bankami, aczkolwiek badane firmy podkreślają, że nie stanowiłaby ona bariery, gdyby firma potrzebowała kapitału. Zatem to nie dostęp do pieniądza zewnętrznego jest przyczyną skłonności firm do finansowania działalności ze środków własnych. Jest nim natomiast koszt kapitału. Ponad 37% firm wskazuje poziom stóp procentowych, jako utrudnienie w ich działalności i rozwoju. 10

11 Jakie są priorytety biznesowe Pana(i) firmy w najbliższych 2 latach (% firm) oparcie się na finansowych środkach własnych w działalności bieżącej i rozwojowej czy na środkach obcych 70,5 28,9 Warto w tym kontekście dodać, że zgodnie z badaniem, priorytetem dużych firm w ciągu najbliższych dwóch lat będzie zwiększanie udziału w rynku poprzez poszukiwanie nowych klientów. Przedsiębiorstwa chcą rozszerzać posiadany aparat wytwórczy, a także inwestować w innowacje, bowiem jakość produktów ma dla wielu firm kluczowe znaczenie. Firmy zamierzają rozwijać się także poprzez inwestycje w kapitał ludzki. Planują koncentrować swoją działalność przede wszystkim na rynku polskim, a finansować działalność bieżącą i rozwój przede wszystkim ze środkach własnych. Powyższe wnioski z badania nie napawają optymizmem. Duże przedsiębiorstwa są przecież motorem polskiej gospodarki i liderami dla ponad 1, 8 mln mniejszych firm. Jeżeli liderzy podchodzą w sposób zachowawczy do rozwoju, trudno się spodziewać, że inaczej będą się zachowywać firmy z sektora MŚP. Pojawia się pytanie, co jest przyczyną wstrzemięźliwości rozwojowej dużych przedsiębiorstw. Nasuwa się oczywista odpowiedź, że wynika ona z ciągle niejednoznacznej sytuacji gospodarczej w Polsce i na świecie. Jednak wydaje się, że nie jest to jedyna przyczyna. Szanse i zagrożenia w rozwoju dużych firm w Polsce Wyniki badania 11

12 Otoczenie zewnętrzne Utrudnienia w działalności i rozwoju dużych firm Dla ponad 61% dużych firm utrudnieniem w działalności i rozwoju jest wysokość pozapłacowych kosztów pracy, mimo że w 2007 r. obniżono składkę rentową o 2 punkty procentowe. Inwestycje w pracowników są dla dużych przedsiębiorstw, zgodnie ze zdefiniowanymi przez nie priorytetami, równie ważne jak inwestycje w majątek trwały. Problem w tym, że inwestycje w kapitał ludzki obciążone są wysokimi pozapłacowymi kosztami, natomiast inwestycje w majątek trwały nie. Trudno spodziewać się, przy dzisiejszym stanie finansów publicznych, że rząd uczyni jakikolwiek ruch ograniczający pozapłacowe koszty pracy. Warto jednak obniżyć klin podatkowy dla najniżej zarabiających. Zatrudnienie ich będzie wtedy dla obu stron pracownika i pracodawcy opłacalne. Poza tym pracodawcy zainwestują w podnoszenie kwalifikacji pracowników. Kolejna bariera rozwoju wskazywana przez duże przedsiębiorstwa wynika z procedur administracyjnych, wynikających z regulacji prawnych oraz niekorzystnych relacji między administracją i biznesem. Są szanse, aby ją zniwelować lub choćby ograniczyć. Już kilka lat temu Komisja Europejska zwróciła uwagę na to, że regulacje prawne zawierają wiele obowiązków administracyjnych, które generują koszty dla gospodarki i zobowiązała państwa członkowskie do ich redukcji o 25% do 2012 roku. KE takie zobowiązanie przyjęła w stosunku do regulacji unijnych. Badania Deloitta zrealizowane na zlecenie Ministra Gospodarki wskazują, że koszty administracyjne obciążające gospodarkę stanowią ponad 60 mld zł rocznie ( Pomiar obciążeń administracyjnych w przepisach prawa gospodarczego, 31 maja 2010, MG). Ich obniżenie o 25% zatrzymałoby w całej gospodarce ponad 15 mld zł rocznie, czyli ok. 10% wartości inwestycji realizowanych rocznie przez przedsiębiorstwa. Dla dużych firm istotną barierą okazuje się także stan infrastruktury w Polsce. Zwracają na to uwagę przede wszystkim firmy transportowe (29, 1%), przedsiębiorstwa, gdzie 100% - właścicielem jest inwestor zagraniczny (13, 1%), ale także firmy ze 100% - własnością kapitału polskiego (12,2%). Słabo rozwinięta infrastruktura nie jest natomiast problemem dla spółek z sektora energetycznego. Za istotne ograniczenie dla działalności gospodarczej duże przedsiębiorstwa uważają także wysokość stawki VAT oraz nieprzejrzystość systemu podatkowego. Według badanych czynniki te generują niepotrzebne ryzyka. Firmom przeszkadza również niski stopień elastyczności prawa pracy, a także konkurencja ze strony szarej strefy. Bariery prawne W Polsce jest ponad 800 regulacji prawnych, które dotyczą działalności gospodarczej. Duże firmy wskazują na wiele uregulowań, które negatywnie wpływają na działalność przedsiębiorstw. Nie tylko dlatego, że tworzą dodatkowe koszty. Zaburzają one również konkurencję na rynku, zobowiązują do nie-ekwiwalentnego opłacania czynników produkcji, nie pozwalają na utrzymanie ciągłości pracy w firmach, wielokrotnie wymuszają decyzje nieefektywne dla firmy, dla jej pracowników, w konsekwencji - dla całej gospodarki. Ustawowe ustalanie wysokości minimalnego wynagrodzenia jest rozwiązaniem prawnym, które duże przedsiębiorstwa wskazują, jako ograniczające dla ich działalności. Uważają je za znacznie większy problem niż koszty ponoszone z tytułu konieczności przeprowadzania badań lekarskich przed podpisaniem z pracownikiem umowy o pracę czy wysokie koszty wynagrodzeń za pracę w dni wolne. Przedsiębiorcy od dawna zwracają uwagę na to, że rozwiązaniem problemu nie jest wprowadzenie - jak chcą związki zawodowe, zasady, że minimalne wynagrodzenie nie może być niższe niż 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce - ale obniżenie klina podatkowego dla najniższych płac. Wtedy minimalnie wynagrodzenie netto wzrośnie, a jednocześnie nie zostanie zaburzona relacja między wynagrodzeniami wewnątrz firmy. Każde bowiem podniesienie minimalnych wynagrodzeń (a dzieje się tak co roku), wpływa na konieczność zmian prawie całej siatki wynagrodzeń w firmach, i to nie w wyniku poprawy efektywności działania firmy i jej wyników finansowych, ale w wyniku regulacji prawnej. 12

13 Duże przedsiębiorstwa zwracają również uwagę na uprawnienia związków zawodowych. Wskazują, że lepszym rozwiązaniem niż związki są wprowadzone unijną dyrektywą rady pracowników. Ich uprawnienia są bardzo szerokie, ale charakter współpracy kierownictwa firmy z przedstawicielami pracowników w ramach rad ma charakter wspierający obie strony, a nie roszczeniowy, jak ma to miejsce w wielu przypadkach podczas współpracy ze związkami zawodowymi. Poważnym problemem są również, z perspektywy dużych firm, regulacje dotyczące wynagradzania pracowników za czas choroby. Pierwsze 30 dni związanych z tym kosztów spoczywa na przedsiębiorcy. Firmy biorą na siebie te koszty, jednak wskazują, że wielokrotnie pracownicy szczególnie w okresie letnim wykorzystują zwolnienia przedłużając sobie urlopy. Zdarza się też (co w niektórych rodzajach działalności jest nagminne), że wykorzystują zwolnienia, aby móc pracować sezonowo np. w rolnictwie. Jest to duży problem w handlu i w budownictwie, ale najpoważniejszy chyba w firmach energetycznych, które muszą pracować w ruchu ciągłym, a ponadto nie mogą korzystać z agencji pracy tymczasowej. Praca w firmach energetycznych wymaga bowiem odpowiednich kwalifikacji, a często także certyfikatów. Specyficznym problemem, który chyba w całości został wygenerowany przez regulacje, jest ochrona zatrudnienia osób w wieku przedemerytalnym (4 lata przed osiągnięciem wieku emerytalnego). Regulacje te powodują zwiększoną skłonność przedsiębiorców do przeglądu zatrudnienia osób dochodzących do wieku ochronnego w celu oceny efektywności ich zatrudnienia. Dochodzi wtedy do zwolnień, często na tak zwany wszelki wypadek. Rezygnacja z tej regulacji pozwoliłaby wielu zwalnianym przed okresem ochronnym pracownikom utrzymać miejsce pracy. W kontekście ochrony zatrudnienia osób w wieku przedemerytalnym, problem związany z urlopami macierzyńskimi, i koniecznością zapewnienia zastępstwa na ten czas, a także miejsca pracy dla kobiety wracającej z urlopu macierzyńskiego, jest w opinii przedsiębiorców mniejszy. Pokazuje to skalę zjawiska wywołanego regulacją. Szanse i zagrożenia w rozwoju dużych firm w Polsce Wyniki badania 13

14 Które rozwiązania prawne bardziej ograniczają działalność Pana(i) firmy? (1) wzrost płacy minimalnej - (2) konieczność przeprowadzania badań lekarskich przed podpisaniem umowy o pracę (1) ograniczenia dotyczące pracy w weekendy, święta i w nocy - (2) ograniczenia w stosowaniu elastycznych form zatrudnienia (1) uprawnienia związków zawodowych (2 ) uprawnienia rad pracowników (1) pozapłacowe koszty pracy - (2) przepisy BHP (1) wymagania dotyczące czasu pracy i organizacji czasu pracy - (2) dodatkowe wynagrodzenia za godziny nadliczbowe (1) działania związków zawodowych - (2) przepisy o układach zbiorowych pracy (1) wynagrodzenia za czas choroby - (2) urlop na żądanie (1)okres ochrony zatrudnienia osób w wieku przedemerytalnym - (2) wydłużenie urlopu macierzyńskiego (1) wynagrodzenia za czas choroby - (2) maksymalna liczba godzin pracy w tygodniu (1) płatności za dni wolne od pracy - (2) ograniczenia dotyczące możliwych powodów zwolnienia pracownika (1) ustawowe ustalanie wysokości płacy minimalnej - (2) płatności za dni wolne od pracy (1) (% firm) (2) (% firm) Brak odpowiedzi (% firm) 72,6 26,0 1,4 71,8 26,4 1,8 70,1 25,2 4,7 67,9 31,3 0,8 62,8 36,0 1,2 58,8 36,7 4,5 56,4 42,3 1,3 55,2 43,4 1,4 54,1 44,1 1,8 53,5 46,0 0,5 52,4 45,9 1,7 Ponad połowa (52%) badanych firm nie planowała w 2010 roku zmian w poziomie i strukturze zatrudnienia w stosunku do roku poprzedniego. Wzrost zatrudnienia w niektórych grupach zawodowych w stosunku do poziomu zatrudnienia w 2009 zapowiadało niecałe 20% firm. Blisko 12% nie miało jeszcze skonkretyzowanych planów, a decyzje uzależniało od rozwoju sytuacji gospodarczej na rynkach, na które dostarczają swoje produkty i usługi. W 2010 roku w stosunku do roku poprzedniego wzrosła ilość umów o pracę na czas określony (31,34% wobec 24,85%). Zmalała natomiast ilość, znacznie popularniejszych, umów o pracę na czas nieokreślony (60,41% wobec 67,62%). Nieco więcej w 2010 roku było umów zlecenie zawieranych przez duże firmy (4,61% wobec 4,44% w 2009 r.), a nieco mniej umów o dzieło (1,55% wobec 1,66% w 2009 r.). Przedsiębiorcy potwierdzają również tutaj, że rozwiązania prawne dotyczące elastycznych form zatrudnienia są w polskich warunkach jednymi z mniej ograniczających działalność gospodarczą. 14

15 Otoczenie zewnętrzne - wsparcie Najczęściej wymienianym czynnikiem zewnętrznym, który ma natomiast stymulujący wpływ na działalność dużych firm jest przede wszystkim współpraca z partnerami biznesowymi. 66,9% badanych jest zdania, że dobrzy partnerzy w dużym stopniu ułatwiają prowadzenie biznesu. Podkreślają to firmy budowlane. Ponad 83% przedsiębiorstw tej branży uznaje dobre relacje z partnerami biznesowymi za kluczowe dla swojej działalności. W rozwoju wspomaga również duże firmy możliwość korzystania z leasingu (50, 7% badanych). Wydawałoby się, że leasing jest ofertą adresowaną nade wszystko do małych i średnich firm. Jednak dla ponad 75% firm budowlanych to istotne wsparcie dla rozwoju. Z leasingu korzysta także 61% dużych firm transportowych. Leasing zaspokaja ich potrzeby związane z inwestycjami w rzeczowy majątek trwały w stopniu niewymagającym źródeł finansowania na rynku bankowym. Duże firmy korzystają również z kontraktów długoterminowych zawieranych z odbiorcami dóbr i usług, które oferują rynkowi. Ponad 46% badanych firm uważa kontrakty tego typu za pozytywny element współpracy biznesowej, stabilizujący działalność gospodarczą i pozwalający na jej długie planowanie. Dla dużych firm bardzo ważny jest również wspólny rynek towarów w Unii Europejskiej. Ma on najbardziej pozytywny wpływ na możliwości rozwoju firm przemysłowych (prawie 49% firm), a także firm handlowych (ponad 40%). W jaki sposób wymienione czynniki wpływają na rozwój Pana(i) firmy i jej sytuację ekonomiczną i finansową (% firm) dostęp do kredytów komercyjnych na dobrych warunkach 33,1 19,8 33,0 14,1 wspólny rynek towarów w UE 41,2 8,9 36,6 13,3 długoterminowe kontrakty zawarte z odbiorcami dóbr/usług 46,1 14,5 34,0 5,4 możliwość korzystania z leasingu 50,7 6,3 33,3 9,7 współpraca z partnerami w biznesie 66,9 5,3 24,9 2, Ułatwienie w dużym stopniu, ułatwienie Utrudnienie w dużym stopniu, utrudnienie Brak wpływu Nie dotyczy Szanse i zagrożenia w rozwoju dużych firm w Polsce Wyniki badania 15

16 Priorytety regulacyjne Polska, podobnie jak większość krajów UE, stoi przed koniecznością dokonania konsolidacji finansów publicznych. Już wiemy, że problem finansów publicznych nie będzie rozwiązywany tylko poprzez ograniczenie wydatków budżetowych, nie będzie też zwiększania bazy podatkowej. Pozostają wzrost podatków i parapodatków, ale także działania w obszarze regulacyjnym, które mogą istotnie zmniejszyć koszty administracyjne, zwiększyć tym samym możliwości rozwojowe przedsiębiorstw i ich wpłaty podatkowe do budżetu państwa. Jeżeli jednak mieliby wybierać między równymi możliwościami wzrostu podatków i parapodatków, najlepszym w tych złych rozwiązaniach byłoby podniesienie podatku VAT. Tak też się stało. I mimo, że fundusz rentowy nie jest zbilansowany (w 2011 roku będzie brakowało w nim 17 mld zł), rząd zdecydował o przedstawieniu parlamentowi propozycji podniesienia podstawowej stawki podatku VAT, a także stawek obniżonych, co ma przynieść 5-6 mld zł dodatkowych wpływów do budżetu. Wiemy, że rząd postanowił poprawić sytuacje budżetu zwiększając stawkę podstawową VAT z 22% do 23% w 2011 roku, z możliwością kolejnych wzrostów o 1 punkt procentowy w kolejnych latach. Jednak gdy badanie było robione ani PKPP Lewiatan i Deloitte, ani przedsiębiorcy nie wiedzieli w jakim kierunku pójdą propozycje naprawy finansów publicznych. Oceniali możliwe, hipotetyczne rozwiązania z punktu widzenia wagi dla własnej działalności gospodarczej. Z opinii przedsiębiorców wynika, że najłatwiej, (ale nie bezboleśnie) byłoby im zaakceptować odsunięcie terminu wejścia do strefy euro, jeżeli mogliby w ten sposób ochronić gospodarkę przed wzrostem podatków pośrednich (VAT) i bezpośrednich (CIT). Która z możliwości wydaje się Panu(i) bardziej istotna (korzystniejsza) z punktu widzenia działalności firmy? (% firm) jeżeli byłaby taka konieczność wynikająca z sytuacji finansów publicznych: (1) wzrost stawki podatku VAT - (1) wzrost pozapłacowych kosztów pracy 50,0 49,0 1,0 jeżeli byłaby taka konieczność wynikająca z sytuacji finansów publicznych: (1) wzrost stawki podatku VAT - (2) wzrost stawki podatku CIT 58,0 41,6 0,4 jeżeli byłaby taka konieczność wynikająca z sytuacji finansów publicznych: (1)odsunięcie w czasie wprowadzenia euro i utrzymanie w ten sposób ryzyka walutowego - (2) wzrost stawki podatku VAT albo podatku CIT 63,0 36,1 0, (1) (2) Brak odpowiedzi 16

17 Podsumowanie W zbiorowym portrecie dużych firm działających w Polsce, przedstawionym w raporcie, jest powiew optymizmu. Przedsiębiorstwa zdały egzamin ze zdolności adaptacyjnych w czasie zagrożenia światowym kryzysem. Część firm mimo złej koniunktury zewnętrznej postawiła nie tylko na przetrwanie, ale nawet za swój cel strategiczny wybrała rozwój i nowe inwestycje. Inne przyjęły postawę zachowawczą, nie planowały, broniły swego status quo. Koncentrowały się na wzroście produkcji i sprzedaży. Poprawę jakości produktów i usług zostawiały na bliżej nieokreślone lepsze czasy. Warte jest podkreślenia, że firmy potrafią wzajemnie się wspierać. Wzrosło znaczenie dobrego partnerstwa w biznesie. Poczucie wspólnoty daje siłę, co przedsiębiorstwom bardzo przyda się w konfrontacji z ograniczającymi ich rozpęd zewnętrznymi uwarunkowaniami. Istotne bariery dla rozwoju, to w opinii przedsiębiorców, głównie procedury administracyjne czy przepisy prawne. Najlepiej oceniane były przez badane przedsiębiorstwa szanse wynikające z: relacji z klientami, zdolności przystosowania się firm do zmian, zrealizowanych już inwestycji oraz relacji z pracownikami. Zdecydowanie mniejszych szans upatrywali badani menedżerowie w czynnikach charakterystycznych dla bardziej ekspansywnych, a więc i ryzykownych strategii, jak dalsze inwestowanie, wprowadzanie na rynek nowych produktów oraz innowacyjność. Badanie podobnych opinii w przyszłości mogłoby pozwolić na sprawdzenie, czy dominacja podejścia ostrożnego nad ekspansywnym jest przejściowym wyrazem doświadczeń związanych z niedawnym kryzysem, czy jest to trwała postawa zarządów działających w Polsce dużych przedsiębiorstw. Szanse i zagrożenia w rozwoju dużych firm w Polsce Wyniki badania 17

18 Kontakt Biuro główne - Warszawa Al. Jana Pawła II Warszawa Tel.: +48 (0) Tel.: +48 (0) Fax: +48 (0) Gdańsk Ul. Arkońska Gdańsk Tel.: +48 (0) Audyt Tel.: +48 (0) Fax: +48 (0) Podatki Tel.: +48 (0) Fax: +48 (0) Katowice Ul. Uniwersytecka Katowice Audyt Tel.: +48 (0) Fax: +48 (0) Podatki Tel.: +48 (0) Fax: +48 (0) Kraków Al. Armii Krajowej Kraków Łódź Al. Józefa Piłsudskiego Łódź Audyt Tel.: +48 (0) Fax: +48 (0) Podatki Tel.: +48 (0) Fax: +48 (0) Poznań Ul. Ułańska Poznań Audyt Tel.: +48 (0) Fax: +48 (0) Podatki Tel.: +48 (0) Fax: +48 (0) Szczecin Pl. Rodła Szczecin Tel.: +48 (0) Fax: +48 (0) Wrocław Plac Grunwaldzki Wrocław Tel.: +48 (0) Fax: +48 (0) Audyt Tel.: +48 (0) Fax: +48 (0) Podatki Tel.: +48 (0) Fax: +48 (0)

19 Deloitte świadczy usługi audytorskie, konsultingowe, doradztwa podatkowego i finansowego klientom z sektora publicznego oraz prywatnego, działającym w różnych branżach. Dzięki globalnej sieci firm członkowskich obejmującej 140 krajów oferujemy najwyższej klasy umiejętności, doświadczenie i wiedzę w połączeniu ze znajomością lokalnego rynku. Pomagamy klientom odnieść sukces niezależnie od miejsca i branży, w jakiej działają pracowników Deloitte na świecie realizuje misję firmy: stanowić standard najwyższej jakości. Specjalistów Deloitte łączy kultura współpracy oparta na zawodowej rzetelności i uczciwości, maksymalnej wartości dla klientów, lojalnym współdziałaniu i sile, którą czerpią z różnorodności. Deloitte to środowisko sprzyjające ciągłemu pogłębianiu wiedzy, zdobywaniu nowych doświadczeń oraz rozwojowi zawodowemu. Eksperci Deloitte z zaangażowaniem współtworzą społeczną odpowiedzialność biznesu, podejmując inicjatywy na rzecz budowania zaufania publicznego i wspierania lokalnych społeczności. Nazwa Deloitte odnosi się do jednej lub kilku jednostek Deloitte Touche Tohmatsu Limited, prywatnego podmiotu prawa brytyjskiego z ograniczoną odpowiedzialnością i jego firm członkowskich, które stanowią oddzielne i niezależne podmioty prawne. Dokładny opis struktury prawnej Deloitte Touche Tohmatsu Limited oraz jego firm członkowskich można znaleźć na stronie Deloitte Polska. Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Mikro, małe i średnie firmy prognoza 2014-2015

Mikro, małe i średnie firmy prognoza 2014-2015 Badanie Konfederacji Lewiatan Kondycja sektora MMŚP 2014 Mikro, małe i średnie firmy prognoza 2014- Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Konfederacja Lewiatan Warszawa, 21 sierpnia 2014 Dane wykorzystane

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27 maja 2010 Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan

Warszawa, 27 maja 2010 Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan AKTUALNE PROBLEMY POLITYKI KONKURENCJI KONFERENCJA JUBILEUSZOWA Z OKAZJI XX-LECIA UOKiK KONKURENCJA JAKO FUNDAMENT GOSPODARKI WOLNORYNKOWEJ Warszawa, 27 maja 2010 Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Polska

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyskie MSP na drodze ku nowoczesności

Świętokrzyskie MSP na drodze ku nowoczesności KONFERENCJA: SZANSE I ZAGROŻENIA DLA ROZWOJU IĘTOKRZYSKICH MSP Kielce, 28 LISTOPADA 2013 Świętokrzyskie MSP na drodze ku nowoczesności Bohdan Wyżnikiewicz W prezentacji wykorzystane zostały dane GUS oraz

Bardziej szczegółowo

Klub Benchmarkingu IT Zaproszenie do badania

Klub Benchmarkingu IT Zaproszenie do badania Klub Benchmarkingu IT Zaproszenie do badania 2015 Czy chcecie Państwo pokazać swoje osiągnięcia? Znaleźć pomysły na poprawę IT? Wyznaczyć realistyczne cele? Oprzeć strategię IT na faktach i liczbach? Zainspirować

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy?

Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy? Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy? Wyniki badania eksperckiego Klub Polska 2025+, Klub Bankowca 30.09.2015 r. Informacje o badaniu Czyje to stanowisko? eksperci - znawcy systemów

Bardziej szczegółowo

Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy?

Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy? Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy? Wyniki badania eksperckiego Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 28.01.2016 r. Informacje o badaniu Czyje to stanowisko? eksperci znawcy systemów bankowych

Bardziej szczegółowo

LEASING PRZYSPIESZA ROZWÓJ

LEASING PRZYSPIESZA ROZWÓJ Leasing barometrem polskiej gospodarki czy już widać oznaki ożywienia? LEASING PRZYSPIESZA ROZWÓJ Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Konfederacja Lewiatan Warszawa, 24 lipca 2013 Dane wykorzystane w prezentacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Melania Nieć, Maja Wasilewska, Joanna Orłowska Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Struktura podmiotowa Województwo dolnośląskie W 2012 r. w systemie REGON w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie potrzeb klientów Ośrodków Innowacji

Monitorowanie potrzeb klientów Ośrodków Innowacji Jakub Rakoczy Monitorowanie potrzeb klientów Ośrodków Innowacji KTO TY JESTEŚ i SKĄD POCHODZISZ JAKUB RAKOCZY Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Konsultant, Ekspert, Handlowiec, Biurokrata INNOWACYJNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

KRYZYS - GOSPODARKA SPOŁECZEŃSTWO

KRYZYS - GOSPODARKA SPOŁECZEŃSTWO KRYZYS - GOSPODARKA SPOŁECZEŃSTWO Sławomir Żygowski I Wiceprezes Zarządu ds. bankowości korporacyjnej Nordea Bank Polska S.A. SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM W POLSCE UWARUNKOWANIA KRYZYSU Wina banków? Globalna

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowo-ekonomiczna przedsiębiorstw w województwie podkarpackim. Barbara Błachut Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Analiza finansowo-ekonomiczna przedsiębiorstw w województwie podkarpackim. Barbara Błachut Urząd Statystyczny w Rzeszowie Analiza finansowo-ekonomiczna przedsiębiorstw w województwie podkarpackim Barbara Błachut Urząd Statystyczny w Rzeszowie Analiza finansowoekonomiczna Struktura majątkowo-kapitałowa podmiotów gospodarczych;

Bardziej szczegółowo

"Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski."

Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski. "Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski." Danuta JAZŁOWIECKA Posłanka do Parlamentu Europejskiego BIPE, 1 czerwiec 2015 Dlaczego Europa potrzebuje nowej strategii

Bardziej szczegółowo

Jak konkurować na rynkach zagranicznych Konkurs Emerging Market Champions

Jak konkurować na rynkach zagranicznych Konkurs Emerging Market Champions Jak konkurować na rynkach zagranicznych Konkurs Emerging Market Champions Cytowanie bez ograniczeń pod warunkiem podania źródła: Jak konkurować na rynkach zagranicznych, badanie Fundacji Kronenberga przy

Bardziej szczegółowo

Edycja 8 Ankieta wskaźnikowa 2015

Edycja 8 Ankieta wskaźnikowa 2015 P1. Proszę zaznaczyć poniżej, jaka jest forma prawna Państwa firmy? 1. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 2. Spółka jawna 3. Spółka partnerska 4. Spółka komandytowa 5. Spółka komandytowo-akcyjna

Bardziej szczegółowo

Akceleracja komercjalizacji Kapitał i inwestycje koniecznym elementem rynkowego sukcesu. See what we see

Akceleracja komercjalizacji Kapitał i inwestycje koniecznym elementem rynkowego sukcesu. See what we see Akceleracja komercjalizacji Kapitał i inwestycje koniecznym elementem rynkowego sukcesu See what we see Listopad 2014 Spis treści 1. Źródła finansowania prac i nakładów na prace B+R 2. Innowacje w Polsce,

Bardziej szczegółowo

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Polskie banki osiągnęły w I półroczu łączny zysk netto na poziomie 8,04 mld zł, po wzroście

Bardziej szczegółowo

Jak zdobywać rynki zagraniczne

Jak zdobywać rynki zagraniczne Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Jak zdobywać rynki zagraniczne

Jak zdobywać rynki zagraniczne Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r. Plany Pracodawców Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 32. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

3.5. Stan sektora MSP w regionach

3.5. Stan sektora MSP w regionach wartość wyniosła 57,4 tys. na podmiot. W Transporcie przeciętna wartość eksportu w średnich firmach wyniosła 49 tys. euro na podmiot, natomiast wartość importu 53 tys. euro. W Pośrednictwie finansowym

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO)

ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO) Dagmara K. Zuzek ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO) Wstęp Funkcjonowanie każdej gospodarki rynkowej oparte jest

Bardziej szczegółowo

R1. W jakim przedziale zatrudnienia znajduje się Pana(i) firma? 10-49 osób... 50-249 osób...

R1. W jakim przedziale zatrudnienia znajduje się Pana(i) firma? 10-49 osób... 50-249 osób... Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu dotyczącym rynku pracy małych i średnich przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku. Naszym zamierzeniem jest poznanie Państwa opinii na temat koncepcji społecznej

Bardziej szczegółowo

Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć. Rynki Kapitałowe

Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć. Rynki Kapitałowe Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć Rynki Kapitałowe Warszawa, 24 września 2008 1 A. Bankowość Inwestycyjna BZWBK Obszar Rynków Kapitałowych B. Wybrane aspekty badania C. Wnioski i rekomendacje

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Olsztyn, 24 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata PRZYKŁADOWE STRONY Sektor budowlany w Polsce 2016 Analiza regionalna Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 RYNEK BUDOWLANY OGÓŁEM Produkcja budowlano-montażowa Największy udział w produkcji

Bardziej szczegółowo

Lepsze nastroje w firmach, ale skłonność do inwestycji niewielka

Lepsze nastroje w firmach, ale skłonność do inwestycji niewielka Badanie Keralla Research II kw. 2015 Nastroje i koniunktura w przedsiębiorstwach - Informacja prasowa Lepsze nastroje w firmach, ale skłonność do inwestycji niewielka W tym kwartale poprawiły się nastroje

Bardziej szczegółowo

Komentarz do wyników polskiej wersji badania Blanchard Corporate Issues 2011

Komentarz do wyników polskiej wersji badania Blanchard Corporate Issues 2011 Komentarz do wyników polskiej wersji badania Warszawa, maj 2011 r. 1.Wprowadzenie Badanie zostało zrealizowane metodą ankiety elektronicznej między 14 grudnia 2010 a 16 stycznia 2011. Polska wersja badania,

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Opracowanie sygnalne Warszawa, data 24.10.2016 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r. Wartość aktywów (pasywów) badanych podmiotów 1 na dzień 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych.

Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. Rozwinięciem wstępnej analizy sprawozdań finansowych jest analiza wskaźnikowa. Jest ona odpowiednim narzędziem analizy finansowej przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Warszawa, 31.10.2014 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Wartość aktywów badanych podmiotów 1) na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 2562,2 mld zł (o 5,3% więcej niż na koniec

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

styczeń 2014 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna

styczeń 2014 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna styczeń 2014 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr Piotr Białowolski styczeń

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Forum Liderów Banków Spółdzielczych Model polskiej bankowości spółdzielczej w świetle zmian regulacji unijnych Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG Warszawa, 18 września

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 19 marca 2012 roku / mln zł / / mln zł / wyniki podsumowanie Rozwój biznesu SEGMENT KORPORACYJNY Transakcje walutowe

Bardziej szczegółowo

Inwestować czy przeczekać?

Inwestować czy przeczekać? Inwestować czy przeczekać? prezentacja dla uczestników Zachodniopomorskiego Dnia Instrumentów Inżynierii Finansowej Jakub Wojnarowski 26 października 2016 O Lewiatanie - jesteśmy głosem biznesu Jesteśmy

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Strategia stabilnego rozwoju Grupy Polimex-Mostostal

Strategia stabilnego rozwoju Grupy Polimex-Mostostal Warszawa, 31 sierpnia 2015 r. Strategia stabilnego rozwoju Grupy Polimex-Mostostal Osiągnięcie pozycji wiodącej polskiej firmy budownictwa przemysłowego, wykorzystującej w pełni potencjał modelu wykonawcy

Bardziej szczegółowo

Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy

Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy prof. dr hab. Piotr Banaszyk, prof. zw. UEP Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Agenda 1. Przyczyny globalnego

Bardziej szczegółowo

Materiały uzupełniające do

Materiały uzupełniające do Dźwignia finansowa a ryzyko finansowe Przedsiębiorstwo korzystające z kapitału obcego jest narażone na ryzyko finansowe niepewność co do przyszłego poziomu zysku netto Materiały uzupełniające do wykładów

Bardziej szczegółowo

POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW INFORMACJA SYGNALNA PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna 1 PORTFEL NALEŻNOŚCI

Bardziej szczegółowo

lipiec 2013 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna

lipiec 2013 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna lipiec 2013 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr Piotr Białowolski lipiec

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Sopot, 13 marca 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 13.09.2016/271 2016 1.1. Małe, średnie i duże firmy w 2015 roku Jak wynika z danych GUS, liczba firm zatrudniających w 2015 roku co najmniej 10 osób wyniosła

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165 Finansowanie działalności przedsiebiorstwa przedsiębiorstw-definicja Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwach Decyzje finansowe przedsiębiorstw Analiza finansowa Decyzje finansowe Krótkoterminowe np. utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach

Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach RAPORT Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach PRZYGOTOWANY PRZEZ: Spis treści PORZĄDEK I... 6 Zakupy it: SME i CMA ZAKUPY IT: SME I CMA... 7 Charakterystyka firm i budżetowania

Bardziej szczegółowo

CYFROWE VS. ANALOGOWE

CYFROWE VS. ANALOGOWE FIRMOWE (R)EWOLUCJE MIKRO I MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWA W POLSCE. CYFROWE VS. ANALOGOWE Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Warszawa, 11 czerwca 2015 Na podstawie wyników badania przygotowanego przez Konfederację

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za III kwartał 2015 roku

Wyniki finansowe za III kwartał 2015 roku Wyniki finansowe za III kwartał roku 10 listopada Kim jesteśmy? PEKAES TO JEDEN Z NAJWIĘKSZYCH OPERATORÓW LOGISTYCZNYCH W POLSCE Profesjonalizm Efektywność Klient Ambicja Elastyczność Sukces Świadczymy

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność sektora MMŚP w Wielkopolsce. Jak wypadamy na tle Polski?

Konkurencyjność sektora MMŚP w Wielkopolsce. Jak wypadamy na tle Polski? KONFERENCJA 2015 rok - plany i wyzwania wielkopolskich MMŚP Konkurencyjność sektora MMŚP w Wielkopolsce. Jak wypadamy na tle Polski? Piła, 27 kwietnia 2015 Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Partner główny

Bardziej szczegółowo

Działalność innowacyjna w Polsce

Działalność innowacyjna w Polsce GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, październik 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS AKTYWNOŚĆ INNOWACYJNA Działalność innowacyjna to całokształt działań naukowych,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI Wskaźnik bieżącej płynności Informuje on, ile razy bieżące aktywa pokrywają bieżące zobowiązania firmy. Zmniejszenie wartości tak skonstruowanego wskaźnika poniżej

Bardziej szczegółowo

Temat: Podstawy analizy finansowej.

Temat: Podstawy analizy finansowej. Przedmiot: Analiza ekonomiczna Temat: Podstawy analizy finansowej. Rola analizy finansowej w systemie analiz. Analiza finansowa jest ta częścią analizy ekonomicznej, która stanowi najwyższy stopień jej

Bardziej szczegółowo

Jak wypadamy na tle Polski?

Jak wypadamy na tle Polski? KONFERENCJA 2015 rok - plany i wyzwania pomorskich MMŚP Konkurencyjność sektora MMŚP na Pomorzu. Jak wypadamy na tle Polski? Gdańsk, 27 lutego 2015 Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Partner główny Partner

Bardziej szczegółowo

Kontekst sytuacyjny: Pytanie pozostaje tylko w jakich obszarach ich rozwijać?

Kontekst sytuacyjny: Pytanie pozostaje tylko w jakich obszarach ich rozwijać? WPŁYW POZIOMU ŚWIADOMOŚCI BIZNESOWEJ NA ROZWÓJ ORGANIZACJI SPRZEDAŻY NA RYNKU PRODUKTÓW FMCG Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu poniższą ofertę dotyczącą wsparcia pracowników działu sprzedaży w Państwa

Bardziej szczegółowo

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Raport Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2012 http://www.mac.gov.pl/raporty-i-dane/ 2 3% populacji firm w Polsce 1540 firm dużych Potencjał sektora

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Wrocław, 19 marca 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Wrocław, 19 marca 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Wrocław, 19 marca 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r.

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Warszawa, maj 2012 r. List Zarządu Szanowni Państwo, Niniejsza prezentacja została opracowana w związku z publikacją skonsolidowanych wyników

Bardziej szczegółowo

Krajowy System Usług. oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami. Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011

Krajowy System Usług. oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami. Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011 2011 Krajowy System Usług oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011 Krajowy System Usług (KSU) to oferta usług dla osób przedsiębiorczych w kraju - firm z sektora

Bardziej szczegółowo

Koniunktura w branży budowlanej

Koniunktura w branży budowlanej 0 Smart Investments Koniunktura w branży budowlanej Analiza: I półrocze 2011 r. vs I półrocze 2010 r. Sierpień 2011 Rentownośd projektów deweloperskich CEE Property Group Sp. z o.o. Ul. Domaniewska 42

Bardziej szczegółowo

Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa - wskaźniki rentowności

Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa - wskaźniki rentowności Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa - wskaźniki rentowności Dynamiczne otoczenie, ciągłe zmiany przepisów oraz potrzeba dostosowania się do nich, a także rozwój konkurencji znacznie utrudnia funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu

Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu Tło badania Badanie przeprowadzono w czasie, gdy gospodarka światowa zmagała się z najpoważniejszym od wielu lat kryzysem, którego głównymi

Bardziej szczegółowo

Perspektywy dla polskiego eksportu w 2012 roku

Perspektywy dla polskiego eksportu w 2012 roku Perspektywy dla polskiego eksportu w 20 roku Rok 20 był bardzo udany dla polskiego eksportu Polski eksport w 20 roku osiągnął wartość 135,8 mld euro i był wyższy o,8 proc. niż rok wcześniej wynika z opracowania

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA Warszawa, 27 marca 2014 r.

INFORMACJA PRASOWA Warszawa, 27 marca 2014 r. INFORMACJA PRASOWA Warszawa, 27 marca 2014 r. Przedsiębiorcy oczekują ożywienia gospodarczego pierwsze wskazania Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców Pracodawców RP Przedsiębiorcy coraz optymistyczniej oceniają

Bardziej szczegółowo

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Marek 2011 Agenda - Zarządzanie kapitałem obrotowym Znaczenie kapitału obrotowego dla firmy Cykl gotówkowy Kapitał obrotowy brutto i netto.

Bardziej szczegółowo

SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw perspektywa PKPP Lewiatan. Marzena Chmielewska 23 czerwca 2009 r.

SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw perspektywa PKPP Lewiatan. Marzena Chmielewska 23 czerwca 2009 r. SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw perspektywa PKPP Lewiatan Marzena Chmielewska 23 czerwca 2009 r. Badanie TNS OBOP na zlecenie PKPP Lewiatan: Strategie inwestycyjne przedsiębiorstw w czasie

Bardziej szczegółowo

Przemyślany pomysł na inwestycje i rozwój Dobre wykorzystanie możliwości finansowania we współpracy z właściwym partnerem Bogata oferta

Przemyślany pomysł na inwestycje i rozwój Dobre wykorzystanie możliwości finansowania we współpracy z właściwym partnerem Bogata oferta Grupa BRE Banku Recepta na kryzys Przemyślany pomysł na inwestycje i rozwój Dobre wykorzystanie możliwości finansowania we współpracy z właściwym partnerem Bogata oferta nowoczesna, zaawansowana technologicznie

Bardziej szczegółowo

SŁABE I MOCNE STRONY SEKTORA MSP W POLSCE

SŁABE I MOCNE STRONY SEKTORA MSP W POLSCE SŁABE I MOCNE STRONY SEKTORA MSP W POLSCE Szanse i zagrożenia rozwojowe 20 grudnia 2011, Warszawa Wyniki badania przeprowadzonego w ramach projektu: współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT

60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT 60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT Około 60% firm z sektora MŚP w Polsce korzysta z usług IT. 30% zatrudnia własnych pracowników odpowiedzialnych za informatykę. Rośnie liczba wykorzystywanych komputerów

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

Pozapłacowe koszty pracy Czesław Grzesiak

Pozapłacowe koszty pracy Czesław Grzesiak Pozapłacowe koszty pracy Czesław Grzesiak TESCO Polska sp. z o.o. 1 Ponad podziałami Warto zobaczyć z kim przegrywamy. Polska jeszcze długi czas nie przebije konkurencji infrastrukturą, np. drogi, kulturą

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 25. edycji badania - ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Międzynarodowe warsztaty Zatrudnienie, równouprawnienie, bezpieczeństwo socjalne (nestor) Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Nikogo nie wolno pozostawić samemu sobie pomysły działań i

Bardziej szczegółowo

Bank BGŻ BNP Paribas połączenie dwóch komplementarnych banków. Warszawa, 4 maja 2015 r.

Bank BGŻ BNP Paribas połączenie dwóch komplementarnych banków. Warszawa, 4 maja 2015 r. Bank BGŻ BNP Paribas połączenie dwóch komplementarnych banków Warszawa, 4 maja 2015 r. 1 Fuzja prawna połączenie dwóch Banków W wyniku połączenia Banku BGŻ i BNP Paribas Banku Polska, dwóch banków należących

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Warszawa, dnia 23 września 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Badaniem objęte zostały 63 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Bardziej szczegółowo

Mikroprzedsiębiorczość w Polsce

Mikroprzedsiębiorczość w Polsce Mikroprzedsiębiorczość w Polsce Analizabarier rozwoju i dostępu do finansowania* Bd Badanie Fundacji jikronenberga przy Citi Handlowy we współpracy merytorycznej Microfinance Centre *cytowanie bez ograniczeń

Bardziej szczegółowo

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Kwiecień 2013 Katarzyna Bednarz Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Jedną z najważniejszych cech polskiego sektora energetycznego jest struktura produkcji

Bardziej szczegółowo

Z jakich usług finansowych korzystają organizacje pozarządowe? Czego potrzebują? Stowarzyszenie Klon/Jawor

Z jakich usług finansowych korzystają organizacje pozarządowe? Czego potrzebują? Stowarzyszenie Klon/Jawor Z jakich usług finansowych korzystają organizacje pozarządowe? Czego potrzebują? Marta Gumkowska Stowarzyszenie Klon/Jawor Źródła danych - Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2006 (reprezentatywna,

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK

PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK Chorzów, 7 Kwiecień 2011 WIDZIMY WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK GLOBALNE CZYNNIKI RYZYKA Niestabilność polityczna w rejonie Afryki Północnej i krajów Bliskiego Wschodu Wzrost cen

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu AUTOEVENT 2014 2 PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY Jeden z największych producentów samochodów i komponentów motoryzacyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

Ocena koniunktury gospodarczej w województwie opolskim w grudniu 2005 roku

Ocena koniunktury gospodarczej w województwie opolskim w grudniu 2005 roku INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ Ocena koniunktury gospodarczej w województwie opolskim w grudniu 2005 roku Opracowanie przygotowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Warszawa

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Poznań, 9 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Poznań, 9 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Poznań, 9 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

Dlaczego należy oceniać efektywność systemów wynagradzania? Kraków, 18.05.2015 r. Renata Kucharska-Kawalec, Kazimierz Sedlak

Dlaczego należy oceniać efektywność systemów wynagradzania? Kraków, 18.05.2015 r. Renata Kucharska-Kawalec, Kazimierz Sedlak Dlaczego należy oceniać efektywność systemów wynagradzania? Kraków, 18.05.2015 r. Renata Kucharska-Kawalec, Kazimierz Sedlak Dlaczego należy oceniać efektywność systemów wynagradzania? Bo nakłady na wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE

INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE 2009-2011 XXI Raport Roczny Warszawa, 20 grudnia 2011 r. Program seminarium Koniunkturalne i strukturalne wyzwania dla sektora

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH NA KONIEC 2001 ROKU ORAZ NA KONIEC I PÓŁROCZA 2002 R. WARSZAWA, LISTOPAD 2002 r. 1 Wstęp Dane prezentowane w poniższym opracowaniu zostały

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 14.09.2016/273 2016 1.1. Sektor przemysłowy 2015 najważniejsze fakty Jak wynika z danych GUS, produkcja sprzedana w przemyśle w porównaniu do 2014 roku była

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA prof. nzw. dr hab. Beata Filipiak Unia Europejska stoi wobec konieczności wzmocnienia swojej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej w obliczu zmieniających

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie Melania Nieć, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2013 r. o ponad

Bardziej szczegółowo

XXIII Raport Roczny BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE Warszawa, 8 kwietnia 2014 r.

XXIII Raport Roczny BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE Warszawa, 8 kwietnia 2014 r. XXIII Raport Roczny BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE 2011-2013 Warszawa, 8 kwietnia 2014 r. Program seminarium Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych i kondycja sektora zagranicznego

Bardziej szczegółowo

Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku

Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku Rok 2012 czas stopniowego i umiarkowanego pogorszenia sytuacji na rynku pracy Warunki na

Bardziej szczegółowo

Spadły nastroje w firmach

Spadły nastroje w firmach Badanie Keralla Research 3 kw. 2014 Nastroje i koniunktura w MŚP - Informacja prasowa Spadły nastroje w firmach W tym kwartale spadły nastroje w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach - wynika z najnowszego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Sygnity za Q5 2011/2012. 9 maja 2012 roku

Wyniki finansowe Sygnity za Q5 2011/2012. 9 maja 2012 roku Wyniki finansowe Sygnity za Q5 2011/2012 9 maja 2012 roku Wezwanie Asseco jako potwierdzenie słusznie obranej strategii dla Sygnity Rynek Public wygranie szeregu prestiżowych kontraktów: Poczta Polska,

Bardziej szczegółowo

Znaczenie rzetelności firmy w relacjach biznesowych. Małgorzata Wołczek Ekspert ds. Negocjacji i Windykacji

Znaczenie rzetelności firmy w relacjach biznesowych. Małgorzata Wołczek Ekspert ds. Negocjacji i Windykacji Znaczenie rzetelności firmy w relacjach biznesowych Małgorzata Wołczek Ekspert ds. Negocjacji i Windykacji Początki działalności bywają trudne Zanim powstała firma przyszły przedsiębiorca musiał: Mieć

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Zielona Góra, 22 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Zielona Góra, 22 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Zielona Góra, 22 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6

Bardziej szczegółowo

Bariery rozwoju sektora MSP

Bariery rozwoju sektora MSP 1 Wrocław, grudzień 2008 2 Co czwarty właściciel firmy już czuje się dotknięty przez kryzys, kolejne 40 procent przedsiębiorców liczy się z jego konsekwencjami. Dla sektora MSP największy problem to dziś

Bardziej szczegółowo

Czy odpowiedzialny biznes zmieni polskie firmy? Prezentacja wyników badania kondycji dużych przedsiębiorstw

Czy odpowiedzialny biznes zmieni polskie firmy? Prezentacja wyników badania kondycji dużych przedsiębiorstw Prezentacja wyników badania kondycji dużych przedsiębiorstw Jeszcze przed kryzysem opinie liderów światowego biznesu wskazywały rosnący potencjał tego obszaru zarządzania. Odpowiedzialne zarządzanie (CR)

Bardziej szczegółowo