PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO II ETAP EDUKACYJNY: KLASA IV - ROK SZKOLNY 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO II ETAP EDUKACYJNY: KLASA IV - ROK SZKOLNY 2012/2013"

Transkrypt

1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO II ETAP EDUKACYJNY: KLASA IV - ROK SZKOLNY 2012/2013 OPRACOWANIE: KATARZYNA ZIELONKA Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych Dz. U. Nr 83, poz. 562 ze zmianami w Dz. U. z 2007r. Nr 130, poz. 906, z 2008r. Nr 3, poz. 9, Nr 178, poz. 1097, z 2009r. Nr 58, poz. 475, Nr 83, poz. 694 i Nr 141, poz. 1150, z 2010r. Nr 156, poz i Nr 228, poz. 1491, z 2011r. Nr 35, poz. 178, Nr 179 i poz. 1063, z 2012r. poz PSO opiera się na postanowieniach Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania (WSO) obowiązującego w Szkole Podstawowej nr 26 w Poznaniu. CELE EDUKACJI JĘZYKOWEJ Cele kształcenia wymagania ogólne I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów wskazanych w wymaganiach szczegółowych. II. Rozumienie wypowiedzi. Uczeń rozumie bardzo proste i krótkie wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie języka, a także krótkie i proste wypowiedzi pisemne w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych. III. Tworzenie wypowiedzi. Uczeń samodzielnie formułuje bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne i pisemne w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych. IV. Reagowanie na wypowiedzi. Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub pisemnie, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych. V. Przetwarzanie wypowiedzi. Uczeń zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych. 1

2 Treści nauczania wymagania szczegółowe 1. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych: leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych, umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów: 1) Człowiek (dane personalne, wygląd zewnętrzny, uczucia i emocje, zainteresowania); 2) dom (miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń domu i ich wyposażenia); 3) szkoła (przedmioty nauczania, przybory szkolne); 4) praca (popularne zawody); 5) życie rodzinne i towarzyskie (członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele, czynności życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego); 6) żywienie (artykuły spożywcze, posiłki); 7) zakupy i usługi (rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie); 8) podróżowanie i turystyka (środki transportu, kierunki świata); 9) kultura (święta, obrzędy); 10) sport (popularne dyscypliny sportu, sprzęt sportowy); 11) zdrowie (samopoczucie, higiena codzienna); 12) świat przyrody (pogoda, rośliny i zwierzęta, krajobraz). 2. Uczeń rozumie wypowiedzi ze słuchu: 1) reaguje na polecenia; 2) rozumie znaczenie zwrotów dnia codziennego adresowanych do ucznia; 3) rozumie ogólny sens prostego tekstu; 4) wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście słuchanym; 5) rozumie intencje rozmówców (np. podawanie informacji, wyrażanie prośby, zgody lub braku zgody, żartowanie); 6) rozpoznaje rodzaje sytuacji komunikacyjnych (np. u lekarza, w sklepie, na dworcu, w szkole). 3. Uczeń rozumie krótkie, proste, kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne: 1) rozumie ogólny sens tekstu; 2) wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście; 3) rozpoznaje różne rodzaje tekstów, np. list prywatny, , SMS, opowiadanie, zaproszenie, kartka pocztowa. 4. Uczeń tworzy kilkuzdaniowe wypowiedzi ustne według wzoru: 1) opisuje ludzi, przedmioty i miejsca; 2) opowiada o czynnościach życia codziennego; 3) przedstawia swoje upodobania i uczucia. 5. Uczeń tworzy kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne według wzoru: 1) opisuje ludzi, przedmioty i miejsca; 2) opisuje czynności dnia codziennego; 3) przedstawia swoje upodobania i uczucia. 6. Uczeń reaguje ustnie w prostych sytuacjach dnia codziennego: 1) przedstawia siebie i członków swojej rodziny; 2

3 2) podaje swój wiek i miejsce zamieszkania; 3) podaje swoje upodobania; 4) mówi, co posiada i co potrafi robić; 5) prosi o informacje; 6) wyraża swoje emocje; 7) wyraża prośby i podziękowania. 7. Uczeń reaguje w formie prostego tekstu pisanego w prostych sytuacjach życia codziennego: 1) udziela podstawowych informacji na swój temat; 2) wyraża podziękowania. 8. Uczeń przetwarza tekst: 1) przekazuje ustnie informacje uzyskane z tekstu słuchanego lub czytanego; 2) zapisuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego lub czytanego. 9. Uczeń dokonuje samooceny (np. przy użyciu portfolio językowego) i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. korzystanie ze słownika, poprawianie błędów, zapamiętywanie nowych wyrazów). 10. Uczeń współdziała w grupie, np. w lekcyjnych i pozalekcyjnych językowych pracach projektowych. 11. Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym (np. z encyklopedii, mediów) również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych. 12. Uczeń stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, rozumienie tekstu zawierającego nieznane słowa i zwroty). 13. Uczeń posiada świadomość językową (np. podobieństw i różnic między językami). ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO 1. Na początku roku szkolnego (do 15 września) uczniowie i ich rodzice (prawni opiekunowie) zostają zapoznani z zasadami i kryteriami oceniania na lekcjach języka angielskiego oraz z wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi do uzyskania poszczególnych ocen śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. Fakt ten jest odnotowywany w dzienniku lekcyjnym oraz zeszycie przedmiotowym ucznia, a następnie potwierdzony podpisami uczniów i rodziców. 2. Ocena umiejętności i wiadomości edukacyjnych uczniów dokonywana jest systematycznie i sprawiedliwie. 3. Na lekcjach języka angielskiego ocenie podlegają podane niżej umiejętności w zakresie poszczególnych sprawności językowych: 1) sprawność rozumienia ze słuchu, 2) sprawność mówienia, 3) sprawność czytania, 4) sprawność pisania, 5) inne umiejętności: korzystanie ze słownika dwujęzycznego, korzystanie z lektur uproszczonych, tworzenie projektów (prac plastyczno-językowych). 3

4 4. Formy sprawdzania osiągnięć uczniów: 1) prace pisemne (całogodzinne prace klasowe po każdym zrealizowanym dziale, krótkie sprawdziany dotyczące jednego zagadnienia gramatycznego, kartkówki sprawdzające słownictwo), 2) prace domowe, 3) wypowiedzi ustne: odpowiedzi ustne, czytanie, 4) aktywność na zajęciach, 5) zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń, 6) przygotowanie do lekcji, 7) prace dodatkowe, 8) ćwiczenia i zadania wykonywane w klasie (indywidualnie i w grupie), 9) osiągnięcia w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. 5. Całogodzinne prace pisemne są: 1) obowiązkowe, 2) zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem, 3) poprzedzone lekcją powtórzeniową. 6. Nauczyciel oddaje poprawione prace pisemne w ciągu dwóch tygodni. 7. Istnieje możliwość jednorazowej poprawy oceny niedostatecznej lub dopuszczającej w terminie uzgodnionym z nauczycielem, jednak nie później niż tydzień od uzyskania oceny. Uczeń nie może poprawić oceny niedostatecznej z pracy pisemnej, jeśli otrzymał ją za niesamodzielną pracę lub korzystanie z niedozwolonych pomocy. 8. W przypadku nieobecności ucznia: 1) jednodniowej uczeń pisze pracę na następnej lekcji, 2) dłuższej niż jeden dzień uczeń pisze pracę w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 9. Krótkie sprawdziany dotyczące jednego zagadnienia gramatycznego i kartkówki nie są zapowiadane i obejmują wiedzę i umiejętności z ostatniej jednostki tematycznej. 10. Sprawdzone i ocenione prace pisemne uczeń otrzymuje do wglądu w dniu otrzymania oceny, a rodzice (prawni opiekunowie) podczas comiesięcznych spotkań z nauczycielem. 11. Zeszyty przedmiotowe i zeszyty ćwiczeń są sprawdzane na bieżąco. 12. Nieprzygotowanie ucznia do zajęć (brak zadania domowego, brak zeszytu ćwiczeń, brak podręcznika) oraz brak aktywności i brak pracy na lekcji jest odnotowywany w dzienniku minusem -. Trzykrotne uzyskanie minusa jest równoznaczne z uzyskaniem oceny niedostatecznej. 13. Za aktywną postawę na zajęciach uczeń może zdobyć plusy +. Trzykrotne uzyskanie plusa równoznaczne jest z uzyskaniem oceny bardzo dobrej. 14. Każdy uczeń ma prawo do dodatkowych ocen pozytywnych, wykonując prace nadobowiązkowe. 15. Oceny odpowiadające poszczególnym poziomom wymagań: 1) Całkowicie opanowana podstawa programowa celujący (cel = 6) 2) poziom dopełniający (D) bardzo dobry (bdb = 5) 3) poziom rozszerzający (R) dobry (db = 4) 4) poziom podstawowy (P) dostateczny (dst = 3) 4

5 5) poziom konieczny (K) dopuszczający (dop = 2) 6) poziom niewystarczający niedostateczny (ndst = 1). 16. Przyporządkowanie ocen danym poziomom nauczania można zilustrować w następujący sposób: 1) K: dopuszczający 2) K + P: dostateczny 3) K + P + R: dobry 4) K + P + R + D: bardzo dobry 5) całkowicie opanowana podstawa programowa: celujący 17. Punkty uzyskane przez ucznia z prac pisemnych zostają przeliczone według następującej skali procentowej:: ocena przedział procentowy celujący 100% bardzo dobry 99% - 91% dobry 90% - 71% dostateczny 70% - 51% dopuszczający 50% - 31% niedostateczny 34% - 0% 18. Punkty uzyskane przez ucznia z krótkich form sprawdzania wiedzy (np. kartkówki) zostają przeliczone według następującej skali procentowej: ocena przedział procentowy bardzo dobry 100% - 91% dobry 90% - 71% dostateczny 70% - 51% dopuszczający 50% - 31% niedostateczny 34% - 0% 19. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). 5

6 STANDARDY WYMAGAŃ WEDŁUG PRZYJĘTEGO PROGRAMU NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV Tytuł programu (pełna nazwa) Autor/autorzy programu Wydawnictwo PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZGODNY Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Z 23 GRUDNIA 2008 ROKU. TYP SZKOŁY: SZKOŁA PODSTAWOWA, KLASY IV-VI. ETAP EDUKACYJNY: II ETAP EDUKACYJNY. MARIOLA BOGUCKA, DOROTA ŁOŚ PEARSON CENTRAL EUROPE Rok wydania 2009 WYMAGANIA OCENA UCZEŃ: UMIEJĘTNOŚCI OSIĄGNIĘCIA UCZNIA UCZEŃ: WIADOMOŚCI Konieczne - K ocena dopuszczająca (2). W niewielkim stopniu poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie.. Stosuje kilka podstawowych wyrazów w zakresie tematów: człowiek, szkoła, życie rodzinne i towarzyskie, dom, żywienie, zakupy i usługi, podróżowanie i turystyka, świat przyrody, praca, sport.. Częściowo poprawnie prowadzi proste rozmowy: pyta o nazwę przedmiotu i jego kolor. Odpowiada na pytania tego typu.. Rozumie liczby od 1 do 20.. W zadaniach gramatycznych częściowo poprawnie stosuje podstawowe struktury gramatyczne: zaimki osobowe w mianowniku, czasownik to be w liczbie pojedynczej. Krótko opisuje siebie. Podaje imię, wiek i ulubiony przedmiot.. Układa pytania o dane osobowe na podstawie podanych słów.. Dobiera powitania do obrazków.. Układa pytania na podstawie podanych słów i stara się na nie odpowiadać.. Częściowo poprawnie uzupełnia przykładowy tekst, by krótko opisać siebie.. Częściowo poprawnie układa pytania o dane osobowe na podstawie podanych słów.. Pisze kilka zdań o członku swojej rodziny lub koledze/koleżance. Popełnia wiele błędów językowych.. Zna kilka podstawowych wyrazów w zakresie tematów: człowiek, szkoła, życie rodzinne i towarzyskie, dom, żywienie, zakupy i usługi, podróżowanie i turystyka, świat przyrody, praca, sport. w liczbie pojedynczej. w liczbie mnogiej.. Zna podstawową zasadę tworzenia form liczby mnogiej rzeczowników.. Zna formy czasownika to be w liczbie pojedynczej.. Zna formy czasownika to be w liczbie mnogiej.. Zna formy zaimków osobowych w dopełnieniu.. Zna formy czasownika have got.. Powtarza alfabet w prawidłowej kolejności.. Nazywa przedmioty na zdjęciach.. Nazywa członków swojej rodziny.. Nazywa części ciała oznaczone na rysunku.. Nazywa czynności na obrazkach.. Nazywa pomieszczenia i przedmioty na obrazkach i zdjęciach.. Nazywa ubrania, które lubi i zwykle nosi.. Nazywa ubrania na zdjęciach.. Wymienia czynności, które lubi wykonywać.. Nazywa zwierzęta na zdjęciach. 6

7 . Częściowo poprawnie używa zaimków these/those w zadaniach gramatycznych.. Koloruje flagę Polski.. Dobiera nazwy krajów do narodowości.. W niewielkim stopniu poprawnie konstrukcję there is/are w zadaniach gramatycznych.. Częściowo poprawnie układa kilka zdań opisujących swój pokój.. Dobiera nazwy członków rodziny w pary. Częściowo poprawnie pyta o rodzinę przedstawioną w podręczniku.. Częściowo poprawnie odpowiada na pytania o ulubione miejsca i przedmioty członków swojej rodziny.. Bardzo krótko opisuje swój dom. Popełnia liczne błędy językowe. Nie zachowuje układu listu.. Rysuje portret osoby na podstawie prostego opisu.. Dobiera przymiotniki do rysunków.. Bardzo krótko opisuje swoją ulubioną postać filmową. Popełnia liczne błędy językowe.. Pisze, jaki jest jego ulubiony film. Wymienia bohaterów.. Wyszukuje części informacji o opisanych pomnikach.. W niewielkim stopniu poprawnie stosuje czasownik can w zadaniach gramatycznych.. Uzupełnia część zdań opisujących umiejętności osób na obrazku.. Dobiera nazwy potraw do rysunków.. Odgrywając wywiad radiowy, zadaje pytania z podręcznika.. Bardzo krótko opisuje swoje umiejętności. Popełnia liczne błędy językowe. Nie zachowuje układu listu.. Częściowo poprawnie stosuje słowa some i any w zadaniach gramatycznych.. Dobiera nakazy do obrazków.. Dobiera polecenia do rysunków.. Mówi, jakie jest jego ulubione zwierzę.. W kilku zdaniach opisuje swoje ulubione zwierzę domowe. Popełnia liczne błędy językowe.. Mówi, czy woli psy czy koty.. W niewielkim stopniu poprawnie stosuje czas Present Simple w zadaniach gramatycznych.. Układa kilka zdań, by opisać czynności wykonywane przez swoją rodzinę i przyjaciół. Popełnia liczne błędy gramatyczne.. Dobiera godziny do zegarów.. Zna znaczenie przysłówków częstotliwości.. Zwykle rozpoznaje rzeczowniki policzalne i niepoliczalne. 7

8 . Zadaje pytania na podstawie wyrazów w podręczniku.. Poprawnie tworzy formy z -ing od znanych sobie czasowników.. Częściowo poprawnie zadaje pytania z podręcznika dotyczące typowego dnia.. W kilku zdaniach opisuje, co lubią nosić w weekend jego kolega lub koleżanka. Popełnia liczne błędy językowe, w tym błędy zakłócające komunikację.. Mówi, czy nosi mundurek szkolny. Podstawowe K + P ocena dostateczna (3). Stosuje połowę poznanych wyrazów oraz zwrotów w zakresie tematów: człowiek, szkoła, życie rodzinne i towarzyskie, dom, żywienie, zakupy i usługi, podróżowanie i turystyka, świat przyrody, praca, sport.. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie.. Dzieli litery na grupy według dźwięku. Prosi o przeliterowanie imion i nazwisk.. Rozumie liczby od 1 do 100. Częściowo poprawnie je zapisuje.. Częściowo poprawnie prowadzi proste rozmowy: pyta o nazwę przedmiotu i jego kolor. Odpowiada na pytania tego typu. Stara się przeliterować nazwę przedmiotu.. W zadaniach gramatycznych częściowo poprawnie stosuje podstawowe struktury gramatyczne: zaimki osobowe w mianowniku, czasownik to be w liczbie pojedynczej, zaimki wskazujące this/that.. Częściowo poprawnie stosuje formy liczby pojedynczej czasownika to be w zadaniach gramatycznych.. Układa pytania o dane osobowe na podstawie podanych słów. Krótko i częściowo poprawnie odpowiada na pytania tego typu. w liczbie pojedynczej. Częściowo poprawnie używa ich w zadaniach gramatycznych.. Częściowo poprawnie opisuje siebie i innych ludzi. Podaje imiona, wiek, ulubione przedmioty.. Dobiera powitania do obrazków. Wita się z kolegami i koleżankami.. Częściowo poprawnie prowadzi rozmowy: wita się i przedstawia, odpowiada na pytania o dane osobowe i ulubione przedmioty.. Częściowo poprawnie pisze krótki tekst o sobie. Wykorzystuje przykładowy tekst.. Nazywa przedmioty na zdjęciach i w większości poprawnie wymawia słowa.. Zna połowę poznanych wyrazów oraz zwrotów w zakresie tematów: człowiek, szkoła, życie rodzinne i towarzyskie, dom, żywienie, zakupy i usługi, podróżowanie i turystyka, świat przyrody, praca, sport.. Powtarza alfabet w prawidłowej kolejności.. Zna zaimki osobowe i przymiotniki dzierżawcze w liczbie pojedynczej.. Zna zaimki osobowe i przymiotniki dzierżawcze w liczbie mnogiej.. Zna zaimki osobowe i przymiotniki dzierżawcze oraz formy dopełniacza saksońskiego.. Zwykle rozpoznaje rzeczowniki policzalne i niepoliczalne.. Nazywa przedmioty na zdjęciach.. Nazywa części ciała oznaczone na rysunku.. Nazywa czynności na obrazkach.. Nazywa zwierzęta na zdjęciach.. Nazywa ubrania na zdjęciach. 8

9 . Tworzy formy liczby mnogiej od prostych rzeczowników.. Częściowo poprawnie stosuje formy liczby mnogiej czasownika to be w zadaniach gramatycznych. w liczbie mnogiej. Częściowo poprawnie używa ich w zadaniach gramatycznych.. Układa pytania o dane osobowe na podstawie podanych słów.. W większości poprawnie używa zaimków these/those w zadaniach gramatycznych.. Dobiera nazwy krajów do narodowości. Pyta o narodowość i odpowiada na takie pytanie.. Zadaje pytania typu: Who's that? Nazywa członków swojej rodziny.. Częściowo poprawnie pisze krótki tekst o członku swojej rodziny lub koledze/koleżance. Wykorzystuje przykładowy tekst.. Koloruje flagę Polski i flagi innych krajów.. Prowadzi krótkie rozmowy: pyta What's in the room? Odpowiada i zgaduje nazwę pomieszczenia.. Częściowo poprawnie stosuje konstrukcję there is/are w zadaniach gramatycznych.. W większości poprawnie układa kilka zdań opisujących swój pokój. oraz formy dopełniacza saksońskiego. Częściowo poprawnie używa ich w zadaniach gramatycznych.. Dobiera nazwy członków rodziny w pary. Pyta o rodzinę przedstawioną w podręczniku i odpowiada na tego typu pytania. Popełnia liczne błędy.. Częściowo poprawnie prowadzi proste rozmowy dotyczące ulubionych miejsc i przedmiotów członków swojej rodziny.. Pisze krótki list o swoim domu do korespondencyjnego przyjaciela. Popełnia liczne błędy, które jednak nie zakłócają komunikacji.. Częściowo poprawnie stosuje formy czasownika have got w zadaniach gramatycznych.. Częściowo poprawnie prowadzi krótkie rozmowy: pyta o wygląd zewnętrzny, odpowiada na pytania tego typu.. Dobiera przymiotniki do rysunków oraz wyrazów o znaczeniu przeciwnym.. Częściowo poprawnie prowadzi krótkie rozmowy dotyczące swojej ulubionej postaci filmowej. 9

10 . Pisze bardzo krótką recenzję swojego ulubionego filmu. Podaje jego tytuł i opisuje wybranego bohatera. Popełnia liczne błędy językowe.. Wyszukuje większość informacji o opisanych pomnikach.. Odpowiada na pytania o umiejętności.. Częściowo poprawnie stosuje czasownik can w zadaniach gramatycznych.. Uzupełnia zdania opisujące umiejętności osób na obrazku. Częściowo poprawnie pyta i odpowiada na pytania o umiejętności.. Dobiera nazwy potraw do rysunków. Stosuje pytanie Can I have (a pizza)?. Odgrywając wywiad radiowy, zadaje pytania z podręcznika. Częściowo poprawnie odpowiada na pytania dotyczące upodobań, umiejętności, rodziny itd.. Pisze krótki list do przyjaciela o swoich umiejętnościach. Popełnia liczne błędy, które jednak nie zakłócają komunikacji.. Dobiera zwierzęta do odgłosów.. Poprawnie stosuje słowa some i any w zadaniach gramatycznych.. Dobiera nakazy do obrazków. Częściowo poprawnie tworzy proste nakazy i zakazy.. Dobiera polecenia do rysunków. Uzupełnia dialog z opisem drogi odpowiednimi wyrażeniami.. Mówi, jakie jest jego ulubione zwierzę. Stara się krótko uzasadnić swój wybór.. Krótko opisuje swoje ulubione zwierzę domowe. W znacznym stopniu opiera się na modelu w podręczniku.. Mówi, czy woli psy czy koty. Krótko uzasadnia swój wybór.. Zapisuje, co robi osoba z nagrania.. Częściowo poprawnie stosuje czas Present Simple w zadaniach gramatycznych.. Prowadzi krótkie rozmowy: pyta o czynności wykonywane przez rodzinę i przyjaciół ucznia, odpowiada na pytania tego typu. Popełnia liczne błędy gramatyczne.. Częściowo poprawnie stosuje zaimki osobowe w dopełnieniu w zadaniach gramatycznych.. Dobiera godziny do zegarów. Zadaje pytanie What time is it? i częściowo poprawnie podaje godziny.. Częściowo poprawnie przeprowadza krótkie rozmowy o znanych sobie osobach.. Dzieli wyrazy na różne grupy/kategorie.. Poprawnie stosuje przysłówki częstotliwości w zadaniach gramatycznych z czasownikami leksykalnymi. 10

11 . Częściowo poprawnie stosuje czasownik like + -ing w zadaniach gramatycznych.. Krótko opisuje ubrania, które lubi i które zwykle nosi. Popełnia liczne błędy gramatyczne, ale stosuje większość poznanego słownictwa.. Prowadzi krótkie rozmowy: pyta kolegę lub koleżankę o ulubione obowiązki domowe oraz o częstotliwość ich wykonywania.. Zadaje pytania z podręcznika dotyczące typowego dnia. Odpowiada na nie ale popełnia liczne błędy językowe.. Krótko pisze, co lubią nosić w weekend jego koledzy i koleżanki. Popełnia licznie błędy językowe.. Mówi, czy nosi mundurek szkolny. Mówi, czy szkoła opisana w podręczniku jest podobna do jego szkoły. Rozszerzające (K + P) + R ocena dobra (4). Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów Zna wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty w zakresie tematów: człowiek, szkoła, życie rodzinne i towarzyskie, dom, żywienie, zakupy i usługi, podróżowanie i turystyka, świat przyrody, praca, sport.. W większości samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie.. Dzieli litery na grupy według dźwięku. Prosi o przeliterowanie imion i nazwisk. Częściowo poprawnie literuje słowa.. Zna i stosuje liczby od 1 do 100. Popełnia nieliczne błędy w ich zapisie lub wymowie.. Prowadzi proste rozmowy: pyta o nazwę przedmiotu i jego kolor, prosi o przeliterowanie słowa. Odpowiada na tego typu pytania. W większości zachowuje poprawność językową.. W zadaniach gramatycznych w większości poprawnie stosuje podstawowe struktury gramatyczne: zaimki osobowe w mianowniku, czasownik to be w liczbie pojedynczej, zaimki wskazujące this/that.. Prowadzi krótkie rozmowy: pyta What's this/that?, odpowiada na pytania tego typu. W większości poprawnie stosuje przedimek a/an.. Prowadzi proste rozmowy: pyta o nazwisko, prosi o jego przeliterowanie, pyta o wiek i pochodzenie. Częściowo poprawnie udziela informacji tego typu. w liczbie pojedynczej. W większo-. Zna większość poznanych wyrazów oraz zwrotów w zakresie tematów: człowiek, szkoła, życie rodzinne i towarzyskie, dom, żywienie, zakupy i usługi, podróżowanie i turystyka, świat przyrody, praca, sport.. Powtarza alfabet w prawidłowej kolejności.. Zna liczby od 1 do 100. w liczbie pojedynczej. w liczbie mnogiej. oraz formy dopełniacza saksońskiego.. Nazywa części ciała oznaczone na rysunku.. Rozpoznaje rzeczowniki policzalne i niepoliczalne.. Nazywa ubrania na zdjęciach. 11

12 ści poprawnie używa ich w zadaniach gramatycznych.. W większości poprawnie opisuje siebie i innych ludzi. Podaje imiona, wiek, ulubione przedmioty.. Dobiera powitania do obrazków. Wita się z kolegami i koleżankami. Częściowo poprawnie odgrywa scenkę w szkole.. W większości poprawnie prowadzi rozmowy: wita się i przedstawia, odpowiada na pytania o dane osobowe i ulubione przedmioty.. Samodzielnie i w większości poprawnie pisze krótki tekst o sobie.. Prowadzi krótkie rozmowy: pyta What's this/that in English? W większości poprawnie odpowiada na pytania tego typu.. W większości poprawnie tworzy formy liczby mnogiej od rzeczowników, w tym formy zakończone na -es i -ies.. W większości poprawnie stosuje formy liczby mnogiej czasownika to be w zadaniach gramatycznych. w liczbie mnogiej. W większości poprawnie używa ich w zadaniach gramatycznych.. Prowadzi proste rozmowy: pyta o nazwisko, pochodzenie, wiek i zawód. Częściowo poprawnie udziela informacji tego typu.. W większości poprawnie używa zaimków these/those w zadaniach gramatycznych oraz własnych wypowiedziach.. Aktywnie uczestniczy w zabawiezgadywance. W większości poprawnie zadaje pytania o dane osobowe (w tym narodowość) i odpowiada na nie.. Zadaje pytania typu: Who's that? Nazywa członków swojej rodziny. Krótko ich opisuje. Popełnia nieliczne błędy językowe.. Samodzielnie i w większości poprawnie pisze krótki tekst o członku swojej rodziny lub koledze/koleżance. Zachowuje poprawność językową, w tym poprawnie stosuje wielkie litery.. Koloruje flagi. Dobiera nazwy stolic do podanych krajów.. Prowadzi krótkie rozmowy: pyta What's in the room? Odpowiada i zgaduje nazwę pomieszczenia. Częściowo poprawnie opisuje położenie przedmiotów, używając przyimków miejsca.. W większości poprawnie stosuje konstrukcję there is/are w zadaniach gramatycznych.. Prowadzi krótkie rozmowy: pyta o wyposażenie pokoju kolegi lub koleżanki, od- 12

13 powiada na pytania tego typu. oraz formy dopełniacza saksońskiego.. W większości poprawnie używa ich w zadaniach gramatycznych.. Prowadzi proste rozmowy dotyczące własnej rodziny: pyta o stopień pokrewieństwa, imię, wiek. Popełnia nieliczne błędy.. W większości poprawnie prowadzi proste rozmowy dotyczące ulubionych miejsc i przedmiotów członków swojej rodziny.. Samodzielnie pisze list o swoim domu do korespondencyjnego przyjaciela. Popełnia nieliczne błędy językowe, zachowuje odpowiedni układ listu.. W większości poprawnie dobiera opisy (przeczytane i wysłuchane) do osób.. W większości poprawnie stosuje formy czasownika have got w zadaniach gramatycznych.. W większości poprawnie prowadzi krótkie rozmowy: pyta o wygląd zewnętrzny, odpowiada na pytania tego typu.. Dobiera przymiotniki do rysunków oraz wyrazów o znaczeniu przeciwnym. W większości poprawnie rozmawia o wyglądzie ludzi.. W większości poprawnie prowadzi krótkie rozmowy dotyczące swojej ulubione postaci filmowej: zadaje pytania i odpowiada na nie.. Samodzielnie pisze krótką recenzję swojego ulubionego filmu, opisuje dwoje bohaterów. Popełnia nieliczne błędy. Poprawnie stosuje przymiotniki.. Wyszukuje informacje o opisanych pomnikach. Krótko odpowiada na pytania o pomnik we własnych miejscu zamieszkania.. Prowadzi krótkie rozmowy: pyta o umiejętności i odpowiada na pytania tego typu. W większości poprawnie opisuje umiejętności swoje i innych osób. Popełnia nieliczne błędy.. W większości poprawnie stosuje czasownik can w zadaniach gramatycznych.. Prowadzi krótkie rozmowy w restauracji (jako gość lub kelner). Zwykle zachowuje poprawność językową. Stosuje większość poznanego słownictwa.. Swobodnie przeprowadza wywiad radiowy i udziela wywiadu: zadaje pytania i na nie odpowiada. Używa pytań z podręcznika.. Samodzielnie pisze list do przyjaciela o swoich umiejętnościach. Popełnia nieliczne błędy językowe oraz stosuje słowa and/but. 13

14 . Nazywa zwierzęta na zdjęciach. Dobiera zwierzęta do odgłosów. Dzieli je na grupy ze względu na ich występowanie.. W większości poprawnie stosuje słowa some, any, how much i how many w zadaniach gramatycznych.. Samodzielnie tworzy proste nakazy i zakazy. Popełnia nieliczne błędy.. Prowadzi krótkie rozmowy: pyta o drogę i udziela prostych wskazówek. Popełnia nieliczne błędy językowe. Podaje informacje zgodnie z mapą.. Swobodnie prowadzi krótkie rozmowy o zwierzętach. Mówi, jakie jest jego ulubione zwierzę i uzasadnia swój wybór.. Samodzielnie przygotowuje opis swojego ulubionego zwierzęcia domowego. Popełnia nieliczne błędy językowe. Stosuje słowo because.. Mówi, czy woli psy czy koty. Krótko uzasadnia swój wybór. Częściowo poprawnie odpowiada na pytania dotyczące konkursów dla zwierząt w Polsce.. Zapisuje, co robi osoba z nagrania. Prowadzi krótkie rozmowy: pyta o obrazki, nazywa czynności. Popełnia nieliczne błędy.. W większości poprawnie stosuje czas Present Simple w zadaniach gramatycznych.. Prowadzi krótkie rozmowy: pyta o czynności wykonywane przez rodzinę i przyjaciół ucznia, odpowiada na pytania tego typu. Popełnia nieliczne błędy.. W większości poprawnie stosuje zaimki osobowe w dopełnieniu w zadaniach gramatycznych.. Rozumie godziny i je podaje. Prowadzi krótkie rozmowy o swoim dniu: pyta, kiedy kolega lub koleżanka wykonuje podane czynności. Popełnia nieliczne błędy.. Swobodnie przeprowadza krótkie rozmowy o znanych sobie osobach. Zwykle zachowuje poprawność językową.. Dzieli wyrazy na różne grupy. Częściowo poprawnie opisuje położenie ubrań na zdjęciu w podręczniku.. W większości poprawnie stosuje przysłówki częstotliwości w zadaniach gramatycznych (w tym z czasownikiem to be).. W większości poprawnie stosuje czasownik like + -ing w zadaniach gramatycznych. 14

15 . Opisuje ubrania, które lubi i które zwykle nosi. W większości poprawnie stosuje poznane struktury leksykalno-gramatyczne.. Prowadzi krótkie rozmowy: pyta kolegę lub koleżankę o ulubione obowiązki domowe oraz o częstotliwość ich wykonywania. Częściowo poprawnie używa czasowników like, love, don't mind, hate.. Prowadzi krótkie rozmowy dotyczące typowego dnia: pyta o czynności, czas i częstotliwość ich wykonywania. Stosuje bogate słownictwo. Popełnia nieliczne błędy.. Pisze krótki tekst: opisuje, co lubią nosić w weekend jego koledzy i koleżanki. Zwykle zachowuje poprawność językową. Stosuje słowo so.. Mówi, czy nosi mundurek szkolny. Wymienia podobieństwa i/lub różnice między szkołą z podręcznika a jego szkołą. Dopełniające (K + P + R) + D ocena bardzo dobra (5). Samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie.. Dzieli litery na grupy według dźwięku. Prosi o przeliterowanie imion i nazwisk. Poprawnie literuje słowa.. Stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty w zakresie tematów: człowiek, szkoła, życie rodzinne i towarzyskie, dom, żywienie, zakupy i usługi, podróżowanie i turystyka, świat przyrody, praca, sport.. Stosuje liczby od 1 do Swobodnie prowadzi proste rozmowy: pyta o nazwę przedmiotu i jego kolor, prosi o przeliterowanie słowa. Odpowiada na tego typu pytania.. W zadaniach gramatycznych poprawnie stosuje podstawowe struktury gramatyczne: zaimki osobowe w mianowniku, czasownik to be w liczbie pojedynczej, zaimki wskazujące this/that.. Prowadzi krótkie rozmowy: pyta What's this/that?, odpowiada na pytania tego typu, stosując przedimek a/an.. Poprawnie stosuje formy liczby pojedynczej czasownika to be w zadaniach gramatycznych.. Prowadzi proste rozmowy: pyta o nazwisko, prosi o jego przeliterowanie, pyta o wiek i pochodzenie. Udziela informacji tego typu. w liczbie pojedynczej. Poprawnie używa ich w zadaniach gramatycznych.. Zna wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty w zakresie tematów: człowiek, szkoła, życie rodzinne i towarzyskie, dom, żywienie, zakupy i usługi, podróżowanie i turystyka, świat przyrody, praca, sport.. Powtarza alfabet w prawidłowej kolejności.. Zna liczby od 1 do Zna zaimki osobowe i przymiotniki dzierżawcze w liczbie pojedynczej.. Zna zaimki osobowe i przymiotniki dzierżawcze w liczbie mnogiej.. Zna zaimki osobowe i przymiotniki dzierżawcze oraz formy dopełniacza saksońskiego.. Nazywa części ciała oznaczone na rysunku.. Nazywa zwierzęta na zdjęciach.. Nazywa ubrania na zdjęciach. 15

16 . Swobodnie i samodzielnie opisuje siebie i innych ludzi. Podaje imiona, wiek, ulubione przedmioty.. Dobiera powitania do obrazków. Wita się z kolegami i koleżankami. Swobodnie i poprawnie odgrywa scenkę w szkole.. Swobodnie prowadzi rozmowy: wita się i przedstawia, odpowiada na pytania o dane osobowe i ulubione przedmioty.. Samodzielnie pisze krótki tekst o sobie. Zachowuje poprawność językową.. Prowadzi krótkie rozmowy: pyta What's this/that in English?, odpowiada na pytania tego typu.. Poprawnie tworzy formy liczby mnogiej od rzeczowników, w tym formy zakończone na -es i -ies.. Poprawnie stosuje formy liczby mnogiej czasownika to be w zadaniach gramatycznych. w liczbie mnogiej. Poprawnie używa ich w zadaniach gramatycznych.. Prowadzi proste rozmowy: pyta o nazwisko, pochodzenie, wiek i zawód. Udziela informacji tego typu.. Poprawnie używa zaimków these/those w zadaniach gramatycznych oraz własnych wypowiedziach.. Aktywnie uczestniczy w zabawie - zgadywance. Swobodnie i poprawnie zadaje pytania o dane osobowe (w tym narodowość) i odpowiada na nie.. Zadaje pytania typu: Who's that? Nazywa członków swojej rodziny. Krótko ich opisuje.. Samodzielnie pisze krótki tekst o członku swojej rodziny lub koledze/koleżance. Zachowuje poprawność językową, w tym poprawnie stosuje wielkie litery.. Koloruje flagi. Dobiera nazwy stolic do podanych krajów. Pisze, jakiej narodowości ludzie mieszkają w każdym z krajów.. Prowadzi krótkie rozmowy: pyta What's in the room? Odpowiada i zgaduje nazwę pomieszczenia. Opisuje położenie przedmiotów, używając przyimków miejsca.. Poprawnie stosuje konstrukcję there is/are w zadaniach gramatycznych.. Prowadzi krótkie rozmowy: pyta o wyposażenie pokoju kolegi lub koleżanki, odpowiada na pytania tego typu i opisuje położenie przedmiotów. oraz formy dopełniacza saksońskiego. Poprawnie używa ich w zadaniach 16

17 gramatycznych.. Prowadzi proste rozmowy dotyczące własnej rodziny: pyta o stopień pokrewieństwa, imię, wiek.. Swobodnie prowadzi proste rozmowy dotyczące ulubionych miejsc i przedmiotów członków swojej rodziny.. Samodzielnie pisze list o swoim domu do korespondencyjnego przyjaciela. Zachowuje poprawność językową oraz odpowiedni układ listu.. Poprawnie dobiera opisy (przeczytane i wysłuchane) do osób.. Poprawnie stosuje formy czasownika have got w zadaniach gramatycznych.. Swobodnie prowadzi krótkie rozmowy: pyta o wygląd zewnętrzny, odpowiada na pytania tego typu.. Dobiera przymiotniki do rysunków oraz wyrazów o znaczeniu przeciwnym. Swobodnie rozmawia o wyglądzie ludzi.. Swobodnie prowadzi krótkie rozmowy dotyczące swojej ulubionej postaci filmowej: zadaje pytania i odpowiada na nie.. Samodzielnie pisze krótką recenzję swojego ulubionego filmu, opisuje dwoje bohaterów. Zachowuje poprawność językową, w tym poprawnie stosuje przymiotniki.. Wyszukuje informacje o opisanych pomnikach. Odpowiada na pytania o pomnik we własnych miejscu zamieszkania.. Prowadzi krótkie rozmowy: pyta o umiejętności i odpowiada na pytania tego typu.. Poprawnie stosuje czasownik can w zadaniach gramatycznych.. Prowadzi krótkie rozmowy: pyta o umiejętności i odpowiada na pytania tego typu. Poprawnie opisuje umiejętności swoje i innych osób.. Prowadzi krótkie rozmowy w restauracji (jako gość lub kelner). Zachowuje poprawność językową. Stosuje poznane słownictwo.. Swobodnie przeprowadza wywiad radiowy i udziela wywiadu: zadaje pytania i na nie odpowiada. Używa pytań z podręcznika oraz własnych pomysłów.. Samodzielnie pisze list do przyjaciela o swoich umiejętnościach. Zachowuje poprawność językową oraz stosuje słowa and/but.. Dobiera zwierzęta do odgłosów. Dzieli je na grupy ze względu na ich występowanie. Pisze krótkie zdania typu A giraffe lives in the wild.. Rozpoznaje rzeczowniki policzalne i niepoliczalne. Poprawnie stosuje słowa so- 17

18 me, any, how much i how many w zadaniach gramatycznych.. Samodzielnie tworzy proste nakazy i zakazy.. Prowadzi krótkie rozmowy: pyta o drogę i udziela prostych wskazówek.. Zachowuje poprawność językową. Podaje informacje zgodnie z mapą.. Swobodnie prowadzi krótkie rozmowy o zwierzętach. Mówi, jakie jest jego ulubione zwierzę i uzasadnia swój wybór. Stosuje bogate słownictwo.. Samodzielnie przygotowuje opis swojego ulubionego zwierzęcia domowego. Zachowuje poprawność językową. Stosuje słowo because.. Mówi, czy woli psy czy koty. Krótko uzasadnia swój wybór. Odpowiada na pytania dotyczące konkursów dla zwierząt w Polsce.. Zapisuje, co robi osoba z nagrania. Prowadzi krótkie rozmowy: pyta o obrazki, nazywa czynności.. Poprawnie stosuje czas Present Simple w zadaniach gramatycznych.. Swobodnie prowadzi krótkie rozmowy: pyta o czynności wykonywane przez rodzinę i przyjaciół ucznia, odpowiada na pytania tego typu.. Poprawnie stosuje zaimki osobowe w dopełnieniu w zadaniach gramatycznych.. Rozumie godziny i je podaje. Prowadzi krótkie rozmowy o swoim dniu: pyta, kiedy kolega lub koleżanka wykonuje podane czynności.. Swobodnie przeprowadza krótkie rozmowy o znanych sobie osobach. Zachowuje poprawność językową.. Dzieli wyrazy na różne grupy. Prowadzi proste rozmowy: opisuje położenie ubrań na zdjęciu w podręczniku.. Poprawnie stosuje przysłówki częstotliwości w zadaniach gramatycznych (w tym z czasownikiem to be).. Poprawnie stosuje czasownik like + -ing w zadaniach gramatycznych.. Swobodnie opisuje ubrania, które lubi i które zwykle nosi. Poprawnie stosuje poznane struktury leksykalno-gramatyczne.. Prowadzi krótkie rozmowy: pyta kolegę lub koleżankę o ulubione obowiązki domowe oraz o częstotliwość ich wykonywania. Używa czasowników like, love, don't mind, hate.. Swobodnie prowadzi krótkie rozmowy dotyczące typowego dnia: pyta o czynno- 18

19 ści, czas i częstotliwość ich wykonywania. Stosuje bogate słownictwo.. Samodzielnie pisze krótki tekst: opisuje, co lubią nosić w weekend jego koledzy i koleżanki.. Zachowuje poprawność językową. Stosuje słowo so.. Mówi, czy nosi mundurek szkolny. Krótko opisuje podobieństwa i/lub różnice między szkołą z podręcznika a jego szkołą. Poziom wymagań na ocenę celującą (6). Sprawnie i biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami.. Zdobyte wiadomości i umiejętności wykorzystuje przy wykonywaniu zadań i ćwiczeń.. Rozróżnia i prawidłowo nazywa poznane konstrukcje gramatyczne.. W swoich wypowiedziach i pracach stosuje różnorodne formy i struktury gramatyczne oraz bogate słownictwo.. Świadomie, swobodnie i płynnie stosuje poznane słownictwo oraz konstrukcje gramatyczne.. Jest komunikatywny, swobodnie reaguje w różnych sytuacjach językowych.. Ma bogaty zasób słownictwa.. Zna wszystkie wprowadzone konstrukcje i formy gramatyczne. 19

20 20

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV Program nauczania : Mariola Bogucka, Dorota Łoś OCENA DOPUSZCZAJĄCA (wymagania na ocenę dopuszczającą są równoważne z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

MP-8 KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO. j. angielski klasa PRZEDMIOT. czwarta r.szk... Imię i nazwisko n-la przedmiotu

MP-8 KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO. j. angielski klasa PRZEDMIOT. czwarta r.szk... Imię i nazwisko n-la przedmiotu KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO MP-8 ETAP EDUKACJI szkoła podstawowa PRZEDMIOT j. angielski klasa r.szk.... Imię i nazwisko n-la przedmiotu. Treści nauczania wymagania szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Język obcy nowożytny - KLASY IV-VI. Cele kształcenia wymagania ogólne

Język obcy nowożytny - KLASY IV-VI. Cele kształcenia wymagania ogólne Wyciąg z: Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych (str. 24 26 i str. 56) Załącznik nr 2 do: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy

Bardziej szczegółowo

III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego oddział IV I. Zasady ogólne II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: klasa IV W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia 1.Uczeń zna zagadnienia gramatyczne: JĘZYK ANGIELSKI KL. IV czas present simple: zdania oznajmujące, pytające, przeczące; przedimek określony the i przedimki nieokreślone a/an zaimki wskazujące: this/that,

Bardziej szczegółowo

Klasa I- książka My World 1 + ćwiczenia, zeszyt, ołówek, kredki, pisaki, Klasa III- książka My World 3 + ćwiczenia, zeszyt, ołówek, kredki, pisaki.

Klasa I- książka My World 1 + ćwiczenia, zeszyt, ołówek, kredki, pisaki, Klasa III- książka My World 3 + ćwiczenia, zeszyt, ołówek, kredki, pisaki. Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klas 1- III Szkoły Podstawowej Obowiązkowe wyposażenie: Klasa I- książka My World 1 + ćwiczenia, zeszyt, ołówek, kredki, pisaki, Klasa II- książka

Bardziej szczegółowo

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE PRZEDMOTOWY SYSTEM OCENIANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV-VI I. WYMANGANIA EDUKACYJNE Cele kształcenia wymagania ogólne I. Znajomośd środków językowych. W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE

Bardziej szczegółowo

Realizacja nowej podstawy programowej i przykłady ćwiczeń przygotowujących do sprawdzianu szóstoklasisty w serii Fairyland.

Realizacja nowej podstawy programowej i przykłady ćwiczeń przygotowujących do sprawdzianu szóstoklasisty w serii Fairyland. Realizacja nowej podstawy programowej i przykłady ćwiczeń przygotowujących do sprawdzianu szóstoklasisty w serii Fairyland. Tabela nr 1. Realizacja wymagań ogólnych nowej podstawy programowej kształcenia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klas 0- III Szkoły Podstawowej im. ks. prałata A. Osipowicza w Warcinie

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klas 0- III Szkoły Podstawowej im. ks. prałata A. Osipowicza w Warcinie Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klas 0- III Szkoły Podstawowej im. ks. prałata A. Osipowicza w Warcinie Obowiązujące podręczniki: Klasa 0- bez podręcznika Klasa I- New Bingo! 1A

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Szkoła Podstawowa w Trzebielu Klasa IV opracowała Katarzyna Zawistowska Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego jest zgodny z WSO Szkoły

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału Starter. czasownik to be w czasie teraźniejszym (formy twierdzące,

Bardziej szczegółowo

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO III etap edukacyjny Poziom III.0 dla początkujących PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot język niemiecki Klasa......... Rok

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 4 szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 4 szkoły podstawowej Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 4 szkoły podstawowej I Kryteria ogólne System oceniania wiedzy i umiejętności uczniów jest dwojaki: formalny i nieformalny: system formalny: na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV. ocena 2 3 4 5

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV. ocena 2 3 4 5 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV Ocena celująca: Uczeń spełnia wszystkie wymagania edukacyjne przewidziane na poszczególne oceny Uczeń samodzielnie poszerza swoją wiedzę, chętnie podejmuje

Bardziej szczegółowo

Realizacja nowej podstawy programowej i przykłady ćwiczeń przygotowujących do sprawdzianu szóstoklasisty w serii Starland.

Realizacja nowej podstawy programowej i przykłady ćwiczeń przygotowujących do sprawdzianu szóstoklasisty w serii Starland. Realizacja nowej podstawy programowej i przykłady ćwiczeń przygotowujących do sprawdzianu szóstoklasisty w serii Starland. Tabela nr 1. Realizacja wymagań ogólnych nowej podstawy programowej kształcenia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z języka angielskiego dla klas IV VI w Szkole Podstawowej nr 2 w Olsztynie

Przedmiotowe zasady oceniania z języka angielskiego dla klas IV VI w Szkole Podstawowej nr 2 w Olsztynie Przedmiotowe zasady oceniania z języka angielskiego dla klas IV VI w Szkole Podstawowej nr 2 w Olsztynie 1. Wstęp Przedmiotowy system oceniania wynika z założeń Statutu Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie programu nauczania języka angielskiego do indywidualnych potrzeb

Dostosowanie programu nauczania języka angielskiego do indywidualnych potrzeb Dostosowanie programu nauczania języka angielskiego do indywidualnych potrzeb 1. Podstawowe założenia Ze względu na warunki pracy w szkole ogólnodostępnej podczas lekcji nauczyciel może wspomóc ucznia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO II ETAP EDUKACYJNY: KLASA IV

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO II ETAP EDUKACYJNY: KLASA IV PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO II ETAP EDUKACYJNY: KLASA IV OPRACOWANIE: KATARZYNA ZIELONKA Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Rozdział Starter

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Rozdział Starter WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału Starter. Rozdział Starter czasownik to be w czasie

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014 1 Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna zaimki osobowe w liczbie pojedynczej (I, you) i zazwyczaj prawidłowo używa ich w zdaniach. Przeważnie poprawnie

Bardziej szczegółowo

KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ

KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie IV Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ w zakresie znajomości środków językowych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Nauczyciel: Joanna Jaroszkiewicz Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne zostały sformułowane

Bardziej szczegółowo

Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla II etapu edukacyjnego: klasy IV-VI

Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla II etapu edukacyjnego: klasy IV-VI Wymagania edukacyjne Język Angielski Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla II etapu edukacyjnego: klasy IV-VI Cele kształcenia - wymagania ogólne I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV

KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV 1 KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV Kryteria obejmują zakres ocen 2-5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostateczna) i 6 (celująca). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 4 Evolution plus 1 Wymagania obejmują zakres stopni

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Ocena celująca First steps dobrą. Zna wszystkie wyrazy z zakresu:żywność,ubrania, kolory,przybory szkolne, liczby

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 1 PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne język angielski klasa IV

Wymagania edukacyjne język angielski klasa IV Wymagania edukacyjne język angielski klasa IV Ogólne kryteria wymagań Zgodnie z nową podstawą programową, w II etapie edukacyjnym (klasy IV-VI) uczeń spełnia następujące wymagania ogólne: 1. Znajomość

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA 1 Evolution plus 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY. Macmillan Polska 2014 UNIT 1

Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY. Macmillan Polska 2014 UNIT 1 1 Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie Present Simple i

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016 Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016 Poniższe wymagania opracowano zgodnie z nową podstawą programową

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V

Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ PIĄTĄ w zakresie znajomości środków językowych całościowo,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas czwartych I. Program nauczania: II. Podręcznik: III.Tematyka realizowanych modułów :

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas czwartych I. Program nauczania: II. Podręcznik: III.Tematyka realizowanych modułów : Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas czwartych I. Program nauczania: Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego (szkoła podstawowa, klasy IV VI), autorzy: Ewa Piotrowska

Bardziej szczegółowo

Język angielski kl. 4

Język angielski kl. 4 Cele kształcenia wymagania ogólne Język angielski kl. 4 I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języków obcych: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego dla poziomu liceum

Przedmiotowy System Oceniania z języków obcych: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego dla poziomu liceum Przedmiotowy System Oceniania z języków obcych: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego dla poziomu liceum 1. CELE KSZTAŁCENIA OGÓLNE: ZAKRES PODSTAWOWY ZAKRES ROZSZERZONY Uczeń posługuje się w miarę

Bardziej szczegółowo

KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA SRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I

KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA SRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA SRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I okres działy:1,2,3,4 Kryteria oceniania zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają

Bardziej szczegółowo

Uczeń samodzielnie formułuje bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne i pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

Uczeń samodzielnie formułuje bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne i pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych. JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY III etap edukacyjny (gimnazjum) Poziom III.0 dla początkujących Cele kształcenia wymagania ogólne I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś OCENA DOPUSZCZAJĄCA (wymagania na ocenę dopuszczającą są równoważne z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ

KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie VI Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ w zakresie znajomości środków językowych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie IV Discover English 1

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie IV Discover English 1 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie IV Discover English 1 Rozumienie wypowiedzi Tworzenie wypowiedzi niedostateczną otrzymuje uczeń, nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. nie spełnia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV First Steps PODSTAWY PROGRAMOWEJ BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA rozdziale First Steps i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Nauczyciel: Joanna Jaroszkiewicz Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne zostały sformułowane

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI KLASA VII Podstawa programowa przedmiotu

JĘZYK NIEMIECKI KLASA VII Podstawa programowa przedmiotu JĘZYK NIEMIECKI KLASA VII Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA Podstawa programowa wersja II.2. Język obcy nowożytny nauczany jako drugi (II etap edukacyjny, klasy VII i VIII) Cele kształcenia

Bardziej szczegółowo

New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA. Ocena MODULE 1

New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA. Ocena MODULE 1 1 New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria obejmują zakres ocen 2 5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostatecznej) i 6 (celującej). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na ocenę

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj I. ZASADY OCENIANIA : 1. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. 2. Każdy uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języków obcych: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego.

Przedmiotowy System Oceniania z języków obcych: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego. Przedmiotowy System Oceniania z języków obcych: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego. 1. CELE KSZTAŁCENIA OGÓLNE: ZAKRES PODSTAWOWY ZAKRES ROZSZERZONY Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KLASA IV Discover English 1

KRYTERIA OCENIANIA KLASA IV Discover English 1 KRYTERIA OCENIANIA KLASA IV Discover English 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Kryteria ogólne Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi NIE Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Uczeń

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV WELCOME 1 Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając błędów Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I. Poziom opanowania umiejętności. Kryteria: Uczeń: Poziom wykraczający. Poziom rozszerzający

WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I. Poziom opanowania umiejętności. Kryteria: Uczeń: Poziom wykraczający. Poziom rozszerzający WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I Dziedzina edukacji Zakres umiejętności (sprawności językowe) opanowania umiejętności Kryteria: JĘZYK ANGIELSKI witanie i przedstawianie się, żegnanie się, rozpoznawanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Rok szkolny 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Rok szkolny 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Rok szkolny 2015/2016 Program nauczania języka angielskiego dla II-ego etapu edukacyjnego (szkoła podstawowa, klasy 4-6), Macmillan

Bardziej szczegółowo

I Zasady oceniania na lekcjach języka niemieckiego.

I Zasady oceniania na lekcjach języka niemieckiego. I Zasady oceniania na lekcjach języka niemieckiego. 1. W ocenie osiągnięć i postępów ucznia z zakresu j. niemieckiego przyjęto: a) skalę oceniania proponowaną przez MENiS: celujący, bardzo dobry, dobry,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Przedmiot: język angielski I.Podstawa prawna: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA II ETAP EDUKACYJNY KLASY IV VI Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery sprawności językowe, tj.: rozumienie ze słuchu, pisanie, czytanie, mówienie, oraz tzw.

Bardziej szczegółowo

Discover English Starter

Discover English Starter KRYTERIA OCENIANIA Discover English Starter POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Kryteria ogólne Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi NIE Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Uczeń

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa IV

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa IV Wymagania Edukacyjne, Klasa IV 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO II ETAP EDUKACYJNY: KLASA V - ROK SZKOLNY 2012/2013

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO II ETAP EDUKACYJNY: KLASA V - ROK SZKOLNY 2012/2013 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO II ETAP EDUKACYJNY: KLASA V - ROK SZKOLNY 2012/2013 OPRACOWANIE: KATARZYNA ZIELONKA, MAJA TUSZEWSKA Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny z

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 7 ROK SZKOLNY 2017/2018

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 7 ROK SZKOLNY 2017/2018 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 7 ROK SZKOLNY 2017/2018 WIEDZA Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych

Bardziej szczegółowo

real life elementary

real life elementary KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla tych ocen

Bardziej szczegółowo

1. KONKURSY PRZEDMIOTOWE I TEMATYCZNE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

1. KONKURSY PRZEDMIOTOWE I TEMATYCZNE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 1. KONKURSY PRZEDMIOTOWE I TEMATYCZNE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 1.1. KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 1.1.1. Cele edukacyjne Rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania językiem angielskim oraz motywowanie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na ocenę bardzo dobrą, zaś uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą, otrzymuje ocenę niedostateczną.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klas IV - VI

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klas IV - VI Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klas IV - VI Założenia ogólne 1. Każdy uczeń jest oceniany sprawiedliwie. 2. Prace klasowe są obowiązkowe. 3. Prace klasowe są zapowiadane z co najmniej

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DO KLASY IV

PLAN WYNIKOWY DO KLASY IV Dział 0. Get started! UCZEŃ: w zakresie PODSTAWOWYM Cele szczegółowe alfabet dane personalne liczby 1100 kolory przybory szkolne polecenia, zna i częściowo poprawnie stosuje zasady tworzenia liczby mnogiej

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne JĘZYK ANGIELSKI KLASY IV-VI I. Postanowienia ogólne 1. Uczniowie oceniani są na zasadach sprawiedliwości, według ustalonych reguł, które są im znane oraz przez nich akceptowane. 2. Ocenę ustala nauczyciel

Bardziej szczegółowo

Team Up 1 Kryteria oceny

Team Up 1 Kryteria oceny Team Up 1 Kryteria oceny Welcome rozdziale Welcome i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów. językowe uwzględnione w rozdziale Welcome i wykonuje zadania tekstów,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w Szkole. Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wietlinie. w klasach IV - VI

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w Szkole. Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wietlinie. w klasach IV - VI Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wietlinie w klasach IV - VI Nauczyciel: Damian Jakubik Spis treści I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 II. OBSZARY

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI 1. Ocenianie bieżące Ocenianie bieżące dostarcza informacje o rozwoju ucznia, jego aktywności i osiągnięciach w zakresie języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016 Program nauczania : Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej. II etap edukacyjny. Melanie

Bardziej szczegółowo

ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE

ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE I. SPOSOBY SPRAWDZANIA I ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Ocenianiu podlegają: 1. Aktywność na zajęciach - za różne

Bardziej szczegółowo

Język angielski kl. 6

Język angielski kl. 6 Cele kształcenia wymagania ogólne Język angielski kl. 6 I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LĘDZINACH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LĘDZINACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LĘDZINACH Zadaniem PSO jest zapewnienie trafnego, rzetelnego, jawnego i obiektywnego oceniania wspierającego

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV WELCOME 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając Uczeń przedstawia się i przeliterowuje swoje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA UCZNIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. II poziom rozszerzony

WYMAGANIA DLA UCZNIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. II poziom rozszerzony 1 WYMAGANIA DLA UCZNIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. II poziom rozszerzony Treści nauczania 1. Poziom III.1 - na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego 1.1. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY 4-6 ROK SZKOLNY 2016/2017 z kontynuacją w roku szkolnym 2017/2018

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY 4-6 ROK SZKOLNY 2016/2017 z kontynuacją w roku szkolnym 2017/2018 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY 4-6 ROK SZKOLNY 2016/2017 z kontynuacją w roku szkolnym 2017/2018 1 I. Kompetencje językowe podlegające ocenianiu: a) b) Rozumienie ze słuchu b) c) d) e)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice

Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice 1 Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III W klasach 1-3 szkoły podstawowej istnieje punktowy system oceniania. Ocena roczna jest oceną opisową. Uczniowie za umiejętności i wiedzę otrzymują punkty

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka KRYTERIA OCENIANIA Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA STARLAND 2 Wymagania ogólne Module 0 Starter Uczeń posługuje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DOSTOSOWANY DO NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ Realizowany program: w klasach IV-VI Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas 4 6 szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1 Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1 Celem nauki języka angielskiego na poziomie beginners jest nabycie podstawowej sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM Zgodnie z własnym Programem nauczania w Gimnazjum Specjalnym Nr 100 w Warszawie dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie I, II i III w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie I, II i III w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie I, II i III w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach Klasa I Wspaniale 6 pkt Uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo

Bardziej szczegółowo

OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE DO ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE DO ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE DO ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla uczniów klasy I Zespołu Szkół w Rząsce Szkoła Podstawowa im. Wandy Rutkiewicz rok szkolny 2014/2015 nauczyciel mgr Romana Danak 1. Obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

OCENA CELUJĄCA SPRAWNOŚĆ PISANIA

OCENA CELUJĄCA SPRAWNOŚĆ PISANIA ROZUMIENIE TEKSTU uczeń w pełni rozumie wszystkie polecenia i formułowane w języku angielskim i poprawnie na nie reaguje, pisane, których słownictwo i wykraczają poza program jego główną myśl, sprawnie

Bardziej szczegółowo

Nazywanie zwierząt domowych. Opisywanie ludzi. Rozmawianie o przedmiotach szkolnych. Opisywanie sposobów spędzania wolnego czasu.

Nazywanie zwierząt domowych. Opisywanie ludzi. Rozmawianie o przedmiotach szkolnych. Opisywanie sposobów spędzania wolnego czasu. Program pracy z uczennicą klasy VI Justyną Siupik na wyrównawcze zajęcia z języka angielskiego Nauczyciel prowadzący: Karolina Zoła (zajęcia w ramach godzin kartowych) Cele ogólne: 1. Zapewnienie maksimum

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego. dla Gimnazjum

Kryteria oceniania z języka angielskiego. dla Gimnazjum Kryteria oceniania z języka angielskiego dla Gimnazjum Formy sprawdzania osiągnięć uczniów: testy i sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne, dyktanda, zadania domowe, wypowiedzi pisemne, aktywność na

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V

WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Nowym Targu WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V Nauczyciel:

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIEL: mgr Sandra Michalska. PODRĘCZNIK: Hot Spot 2 POZIOM PODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: POZIOM PONADPODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA:

NAUCZYCIEL: mgr Sandra Michalska. PODRĘCZNIK: Hot Spot 2 POZIOM PODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: POZIOM PONADPODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: NAUCZYCIEL: mgr Sandra Michalska KLASA V PODRĘCZNIK: Hot Spot 2 POZIOM PODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: POZIOM PONADPODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: Funkcje językowe Gramatyka / słownictwo MODULE ONE: PEOPLE AND

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 Klasa 5

Evolution plus 2 Klasa 5 1 Evolution plus 2 Klasa 5 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klas IV-V SP

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klas IV-V SP Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klas IV-V SP Wymagania edukacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (dysleksja, dysortografia) niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego dla klas IV

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego dla klas IV Wymagania edukacyjne z j. angielskiego dla klas IV POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Kryteria ogólne Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi NIE Niewielka ilość słownictwa uniemożliwia mu komunikację,

Bardziej szczegółowo

owanie krótkich wypowiedzi ustnych na określony temat.) czytanie (wyszukiwanie z tekstu ważnych informacji, ogólne zrozumienie tekstu )

owanie krótkich wypowiedzi ustnych na określony temat.) czytanie (wyszukiwanie z tekstu ważnych informacji, ogólne zrozumienie tekstu ) Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie IV szkoły podstawowej niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych wynikających z realizowanego programu ucząca:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa Dominika Birkenmajer Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa 1. zakres tematyczny: powitania, pożegnania liczenie 1-10 kolory, owoce moje zabawki przybory

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PRZEDMIOT: język angielski KLASA: IVa, IVb,IVc

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PRZEDMIOT: język angielski KLASA: IVa, IVb,IVc WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PRZEDMIOT: język angielski KLASA: IVa, IVb,IVc TYGODNIOWY WYMIAR GODZIN: 3h ROK SZKOLNY: 2014/ 2015 PROGRAM NAUCZANIA: numer dopuszczenia 471/1/2012 Data dopuszczenia 2012-03-05

Bardziej szczegółowo

DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ nauczyciel: mgr Marcela Owczarek-Miedzińska

DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ nauczyciel: mgr Marcela Owczarek-Miedzińska PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KRYTERIUM WYSTAWIENIA OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO: ŚRÓDROCZNEJ I KOŃCOWOROCZNEJ ORAZ FORMY KONTROLI DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ nauczyciel: mgr Marcela Owczarek-Miedzińska

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015 Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1. Uczeń:

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I. Zasady ogólne (wynikające z Rozporządzenia MEN) II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne do

Bardziej szczegółowo

Klasa II szkoły podstawowej. podręcznik New English Adventure 2

Klasa II szkoły podstawowej. podręcznik New English Adventure 2 Klasa II szkoły podstawowej podręcznik New English Adventure 2 Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Wiadomości: środki językowe, fonetyka,

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI. Klasa 6 Szkoły Podstawowej

JĘZYK ANGIELSKI. Klasa 6 Szkoły Podstawowej JĘZYK ANGIELSKI Klasa 6 Szkoły Podstawowej CZYTANIE 1. Potrafię przeprowadzić krótką analizę przeczytanego tekstu. 2. Wiem, jak wyszukać szczegółowe informacje w tekście. 3. Rozumiem treść poleceń do zadań

Bardziej szczegółowo