Dostosowanie programu nauczania języka angielskiego do indywidualnych potrzeb

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dostosowanie programu nauczania języka angielskiego do indywidualnych potrzeb"

Transkrypt

1 Dostosowanie programu nauczania języka angielskiego do indywidualnych potrzeb 1. Podstawowe założenia Ze względu na warunki pracy w szkole ogólnodostępnej podczas lekcji nauczyciel może wspomóc ucznia z upośledzeniem w stopniu lekkim poprzez: wydłużenie czasu wykonania określonych zadań, rezygnacja z wykonania zadań o dużym stopniu trudności, zaangażowanie innych uczniów do pomocy lub udzielanie dodatkowych wyjaśnień (w miarę możliwości). Nie ulegają zmianie formy pracy na lekcji, stosowane techniki nauczania poszczególnych sprawności oraz podręczniki i pomoce dydaktyczne. W znacznym stopniu obniżone zostają wymagania na poszczególne oceny, a treści nauczania zostają zredukowane tak, aby uczeń w trzyletnim cyklu nauczania był w stanie (przynajmniej w minimalnym stopniu) zrealizować założenia podstawy. Uczeń może ponadto skorzystać z indywidualnej pomocy nauczyciela lub dodatkowych zajęć z j. angielskiego dla klasy V. 2. Cele kształcenia wymagania ogólne (wg podstawy ) 2.1. Znajomość środków językowych Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów wskazanych w wymaganiach szczegółowych. 2.2 Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie bardzo proste i krótkie wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie języka, a także krótkie i proste wypowiedzi pisemne w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych. 2.3 Tworzenie wypowiedzi Uczeń samodzielnie formułuje bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne i pisemne w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych. 2.4 Reagowanie na wypowiedzi Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub pisemnie, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych. New English Zone 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 1

2 3. Treści nauczania wymagania szczegółowe ( wg podstawy ) a) uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych: leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych, umożliwiających realizację pozostałych wymagań w zakresie następujących tematów: - człowiek (dane personalne, wygląd zewnętrzny, uczucia i emocje, zainteresowania) - dom (miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń domu i ich wyposażenia) - szkoła ( przedmioty nauczania, przybory szkolne) - praca (popularne zawody) - życie rodzinne i towarzyskie (członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele, czynności życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego) - żywienie ( artykuły spożywcze, posiłki) - zakupy i usługi (rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie) - podróżowanie i turystyka (środki transportu, kierunki świata) - kultura (święta, obrzędy) - sport (popularne dyscypliny sportu, sprzęt sportowy) - zdrowie (samopoczucie, higiena codzienna) - świat przyrody (pogoda, rośliny i zwierzęta, krajobraz) b) uczeń rozumie wypowiedzi ze słuchu: - rozumie znaczenie zwrotów dnia codziennego adresowanych do ucznia - rozumie ogólny sens prostego - wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście słuchanym - rozpoznaje rodzaje sytuacji komunikacyjnych (np. u lekarza, w sklepie, na dworcu, w szkole) c) uczeń rozumie krótkie, kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne: - rozumie ogólny sens - rozpoznaje różne rodzaje tekstów, np. list prywatny, , SMS, opowiadanie, zaproszenie, kartka pocztowa d) uczeń tworzy kilkuzdaniowe wypowiedzi ustne wg wzoru: - opisuje ludzi, przedmioty - opowiada o czynnościach życia codziennego - przedstawia swoje upodobania New English Zone 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 2

3 e) uczeń tworzy kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne wg wzoru: - opisuje ludzi, przedmioty - opisuje czynności dnia codziennego - przedstawia swoje upodobania f) uczeń reaguje ustnie w prostych sytuacjach dnia codziennego: - przedstawia siebie - podaje swój wiek i miejsce zamieszkania - podaje swoje upodobania - mówi co posiada i co potrafi robić - wyraża prośby i podziękowania g) uczeń reaguje w formie prostego pisanego w prostych sytuacjach życia codziennego: - udziela podstawowych informacji na swój temat - wyraża podziękowania h) uczeń dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. korzystanie ze słownika, poprawianie błędów, zapamiętywanie nowych wyrazów) i) uczeń współdziała w grupie, np. w lekcyjnych i pozalekcyjnych językowych pracach projektowych j) uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym (np. z encyklopedii, mediów) również za pomocą technologii informacyjno komunikacyjnych k) uczeń stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kon, rozumienie zawierającego nieznane słowa i zwroty) l) uczeń posiada świadomość językową (np. podobieństw i różnic między językami) New English Zone 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 3

4 4. Zakres materiału słownictwo, funkcje językowe, proste struktury gramatyczne na podstawie podręcznika do j. angielskiego dla klasy V New English Zone 2, Wydawnictwo OXFORD ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ Lekcja 1 Nazwy członków rodziny Czasownik to be Reagowanie ustne: przedstawianie siebie i członków swojej rodziny, podawanie swojego wieku I ; IV ; WYMAGANIA PODSTAWOWE uzupełnia luki w wypowiedziach osób pokazanych na obrazkach odpowiednią formą czasownika to be zakreśla właściwe wyrazy w zdaniach spośród podanych opcji zgodnie z kontekstem (WB) Lekcja 2 Czasownik have got Reagowanie ustne: mówienie, co posiada nad językiem, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości I 1.1; IV 6.4; uzupełnia luki w wypowiedziach osób pokazanych na obrazkach odpowiednią formą czasownika have got New English Zone 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 4

5 Lekcja 3 Nazwy zwierząt Czasownik to be Czasownik modalny can Reagowanie ustne: przedstawianie siebie Słuchanie: wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych w tekście I ; II 2.4; IV ; uzupełnia luki w tekście czasownikami to be w odpowiedniej formie zgodnie z kontekstem uzupełnia luki w zdaniach odpowiednią formą czasownika can na podstawie obrazków zwierząt Lekcja 4 Nazwy dni tygodnia Nazwy miesięcy Godziny Reagowanie ustne: przedstawianie siebie, proszenie o informacje, podawanie swojego wieku. mówienie, co posiada I 1.1; IV ; dopasowuje podane pytania do właściwych odpowiedzi podpisuje pokazane na obrazkach przedmioty Lekcja 5 Nazwy przedmiotów znajdujących się w sali lekcyjnej i przyborów szkolnych Nazwy zwierząt Godziny Liczebniki Słuchanie: wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych w tekście zapisuje usłyszane w nagraniu liczby liczy i zapisuje właściwe liczby przedmiotów na podstawie obrazka zapisuje nazwy pokazanych na ilustracjach zwierząt podaje i zapisuje pokazane na obrazkach z zegarami godziny wyszukuje wyrazy w kratownicy (WB) liczy pokazane na obrazkach przedmioty i podpisuje obrazki (WB) wyszukuje nazwy zwierząt w wężu wyrazowym (WB) New English Zone 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 5

6 I ; II 2.4; Lekcja 6 Nazwy ubrań Nazwy kolorów Nazwy członków rodziny Słuchanie: wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych w tekście Reagowanie ustne: proszenie o informacje Czytanie: rozumienie ogólnego sensu, wyszukiwanie informacji szczegółowych w tekście Reagowanie pisemne: udzielanie podstawowych informacji na swój temat I ; II ; III ; IV ; V 8.2; Lekcja 9 Nazwy pomieszczeń w domu Nazwy elementów wyposażenia domu codziennego I 1.2; II ; uzupełnia luki w nazwach godzin pod obrazkami (WB) tworzy listę przedmiotów i przyborów szkolnych znajdujących się we własnej sali lekcyjnej tworzy listę przedmiotów i przyborów szkolnych znajdujących się we własnej sali lekcyjnej dopasowuje podane nazwy ubrań do właściwych obrazków opisuje pokazane na obrazkach osoby, uwzględniając ich ubranie uzupełnia luki w formularzu z danymi osobowymi na podstawie przeczytanego uzupełnia luki w drzewie genealogicznym właściwymi nazwami członków rodziny (WB) rysuje i opisuje swoje ubrania (WB) rysuje drzewo genealogiczne swojej rodziny i opisuje jej członków (WB) powtarza dialog za nagraniem pisze nazwy pomieszczeń i elementów wyposażenia wskazanego na obrazku (WB) New English Zone 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 6

7 Lekcja 10 Nazwy pomieszczeń w domu Nazwy elementów wyposażenia domu Reagowanie ustne: proszenie o informacje I 1.2; II ; Lekcja 11 Nazwy pomieszczeń w domu Nazwy elementów wyposażenia domu Wyrażenie There is/there are Słuchanie: wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych w tekście I 1.2; II 2.4; IV 6.5; Lekcja 12 Nazwy pomieszczeń w domu Nazwy elementów wyposażenia domu Wyrażenie There is/there are. Mówienie: opisywanie miejsc, przedmiotów, przedstawianie swoich upodobań Reagowanie ustne: podawanie swoich upodobań. I 1.2; II ; III ; IV ; dopasowuje podane nazwy mebli i elementów wyposażenia do właściwych miejsc na ilustracji na podstawie nagrania i powtarza wyrazy za nagraniem dopasowuje elementy wyposażenia domu do odpowiednich kategorii na podstawie obrazka (WB) powtarza podane wyrazy za nagraniem, zachowując w miarę właściwą wymowę rysuje plan własnego pokoju i podpisuje elementy jego wyposażenia właściwymi nazwami (WB) uzupełnia luki w zdaniach odpowiednią formą wyrażenia There is/there are zgodnie z kontekstem, na podstawie podanej reguły gramatycznej dopasowuje pokazane na obrazkach pokoje do właściwych osób na podstawie wysłuchanych wypowiedzi słucha i śpiewa piosenkę z nagraniem projektuje swój wymarzony pokój New English Zone 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 7

8 Lekcja 13 Nazwy pomieszczeń w domu Nazwy elementów wyposażenia domu Wyrażenie There is/there are Czytanie: rozumienie ogólnego sensu. Mówienie: opisywanie miejsc, przedmiotów Pisanie: opisywanie miejsc, przedmiotów Reagowanie pisemne: udzielanie podstawowych informacji na swój temat, wyrażanie podziękowań I 1.2; II ; III ; IV ; Lekcja 14 Nazwy czynności wykonywanych w wolnym czasie Nazwy pomieszczeń w domu/mieszkaniu codziennego. Czytanie: rozumienie ogólnego sensu Reagowanie ustne: wyrażanie próśb i podziękowań I ; II ; IV 6.7; Lekcja 15 Nazwy elementów wyposażenia domu i ogrodu Nazwy pomieszczeń w domu Wyrażenie There is/there are Czytanie: rozumienie ogólnego sensu uzupełnia luki w pocztówce podanymi wyrazami zgodnie z kontekstem (WB) uszeregowuje przeczytane fragmenty w odpowiedniej kolejności (WB) słucha, czyta i powtarza kwestie dialogu za nagraniem słucha i śledzi tekst wyszukuje nazwy przedmiotów pokazanych na obrazkach w przeczytanym i wysłuchanym tekście dopasowuje właściwe osoby do zdań na podstawie obrazków przedstawiających ich domy i ogrody (WB) New English Zone 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 8

9 Mówienie: opisywanie miejsc, przedmiotów Pisanie: opisywanie miejsc, przedmiotów I ; II ; III ; ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ Lekcja 18 Nazwy produktów spożywczych Nazwy posiłków codziennego, I 1.6; II ; Lekcja 19 Nazwy produktów spożywczych Nazwy posiłków Słuchanie: wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych w tekście Mówienie: przedstawianie swoich upodobań Pisanie: opisywanie przedmiotów Reagowanie ustne: podawanie swoich upodobań, proszenie o informacje I 1.6; II 2.4; III ; IV ; WYMAGANIA PODSTAWOWE słucha, czyta i powtarza dialog za nagraniem wyszukuje nazwy produktów spożywczych w kratownicy (WB) dopasowuje nazwy produktów do odpowiednich kategorii zgodnie ze swoimi upodobaniami (WB) dopasowuje podane nazwy produktów spożywczych do właściwych obrazków podaje nazwy produktów na podstawie obrazków opisuje swoje ulubione śniadanie New English Zone 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 9

10 Lekcja 20 Nazwy produktów spożywczych Wyrażenie There is/there are I 1.6; II 2.4; IV 6.5; Lekcja 21 Nazwy produktów spożywczych I 1.6; II ; Lekcja 22 Nazwy produktów spożywczych Czytanie: rozumienie ogólnego sensu Mówienie: opisywanie przedmiotów, przedstawianie swoich upodobań I 1.6; II ; III ; V 8.2; zakreśla właściwe wyrazy w zdaniach spośród podanych opcji (WB) sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem dopasowuje podane nazwy produktów do odpowiednich kategorii (WB) dopasowuje nazwy kanapek do właściwych obrazków na podstawie przeczytanego powtarza podane wyrazy za nagraniem, zachowując właściwą wymowę wyszukuje nazwy produktów spożywczych w wężu wyrazowym (WB) tworzy listę składników swojej ulubionej kanapki (WB) dopasowuje osoby do właściwych obrazków, przedstawiających kanapki na podstawie wysłuchanych wypowiedzi śpiewa piosenkę z nagraniem New English Zone 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 10

11 Lekcja 23 Nazwy produktów spożywczych codziennego, rozumienie ogólnego sensu prostego Reagowanie ustne: wyrażanie próśb i podziękowań I 1.6; II ; IV 6.7; Lekcja 24 Nazwy produktów spożywczych codziennego I ; II ; V 8.2; Lekcja 25 Nazwy elementów wyposażenia domu i ogrodu Nazwy pomieszczeń w domu Nazwy produktów spożywczych Wyrażenie There is/there are Reagowanie ustne: wyrażanie próśb i podziękowań Mówienie: opisywanie miejsc przedstawianie swoich upodobań, dokonywanie samooceny słucha i powtarza kwestie dialogu za nagraniem uzupełnia luki w nazwach produktów brakującymi literami (WB) uzupełnia brakujące wyrazy w mapie wyrazowej (WB) słucha tekst podpisuje produkty pokazane na obrazku, rysuje własne produkty śniadaniowe i podpisuje je odpowiednimi nazwami (WB) rysuje swoje ulubione posiłki i dopasowuje podane wyrazy do odpowiednich kategorii w tabeli podpisuje elementy wyposażenia domu właściwymi nazwami podpisuje produkty spożywcze właściwymi nazwami New English Zone 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 11

12 I ; III ; IV ; Lekcja 26 Nazwy produktów spożywczych codziennego, rozumienie ogólnego sensu prostego Czytanie: rozumienie ogólnego sensu I 1.6; II ; ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ Lekcja 29 Słownictwo związane z czynnościami wykonywanymi w wolnym czasie codziennego, rozumienie ogólnego sensu prostego I 1.5; II ; Lekcja 30 Nazwy czynności wykonywanych w wolnym czasie Słuchanie: wyszukiwanie prostych informacji w tekście Reagowanie ustne: podawanie swoich upodobań, słucha historyjkę obrazkową WYMAGANIA PODSTAWOWE słucha kwestie dialogu za nagraniem wyszukuje nazwy czynności w wężu wyrazowym (WB) dopasowuje podane nazwy czynności do właściwych ilustracji i sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem słucha i powtarza pytania za nagranie pisze odpowiedzi na podane pytania na podstawie analizy i New English Zone 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 12

13 I 1.5; II 2.4; IV ; Lekcja 31 Nazwy czynności wykonywanych w wolnym czasie Reagowanie ustne: proszenie o informacje Mówienie: opisywanie czynności dnia codziennego I 1.5; II ; IV 6.5; Lekcja 32 Nazwy czynności wykonywanych w wolnym czasie Czytanie: rozumienie ogólnego sensu I 1.5; II ; V 8.2; uzupełnia luki w tekście przedstawionymi w formie obrazków czasownikami w odpowiedniej formie rozmawia na temat spędzania wolnego czasu w podanych sytuacjach Lekcja 33 Nazwy dni tygodnia Nazwy czynności wykonywanych w wolnym czasie zaznacza we wskazany sposób czynności wykonywane w domu, słucha i śpiewa piosenkę z nagraniem uzupełnia luki w tekście na podstawie podanych informacji, umieszczonych w tabeli (WB) New English Zone 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 13

14 Pisanie: opisywanie czynności dnia codziennego, przedstawianie swoich upodobań I 1.5; II ; III ; Lekcja 34 Nazwy czynności wykonywanych w wolnym czasie codziennego, rozumienie ogólnego sensu prostego Reagowanie ustne: proszenie o informacje, podawanie swoich upodobań Mówienie: opisywanie czynności dnia codziennego, przedstawianie swoich upodobań i uczuć I 1.5; II ; III ; IV ; Lekcja 35 Nazwy czynności wykonywanych w wolnym czasie Nazwy zainteresowań Czytanie: rozumienie ogólnego sensu Pisanie: opisywanie czynności dnia codziennego I ; II ; III ; ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG słucha i powtarza kwestie dialogu za nagraniem dopasowuje pokazane na obrazkach miny do właściwych wyrażeń i sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem układa podane wyrazy w porządku alfabetycznym wyrażeń i sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem słucha tekst dopasowuje właściwe osoby do ilustracji na podstawie przeczytanych tekstów WYMAGANIA PODSTAWOWE New English Zone 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 14

15 NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ Lekcja 38 Słownictwo związane ze szkołą Czas present continuous codziennego, rozumienie ogólnego sensu prostego Czytanie: rozumienie ogólnego sensu, wyszukiwanie informacji szczegółowych w tekście I 1.3; II ; Lekcja 39 Nazwy przedmiotów szkolnych Czas present continuous, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych w tekście I 1.3; II ; IV ; Lekcja 40 Czas present continuous I 1.3; IV 6.5; słucha i powtarza kwestie dialogu za nagraniem dopasowuje podane nazwy przedmiotów szkolnych do właściwych obrazków powtarza wyrazy za nagraniem wyszukuje czasowniki w kratownicy wyrazowej i układa z nimi zdania (WB) New English Zone 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 15

16 Lekcja 41 Słownictwo związane ze szkołą Czytanie: rozumienie ogólnego sensu Pisanie: opisywanie czynności dnia codziennego, przedstawianie swoich upodobań I 1.3; II ; III ; IV ; Lekcja 42 Słownictwo związane ze szkołą Czas present continuous Czytanie: rozumienie ogólnego sensu Pisanie: opisywanie czynności dnia codziennego, opisywanie miejsc I 1.3; II ; III ; IV 6.5; odpowiada na pytania na podstawie przeczytanego uzupełnia luki w tekście piosenki podanymi wyrazami, słuch i śpiewa piosenkę z nagraniem pisze zdania o wykonywanych czynnościach o podanych godzinach na podstawie planu lekcji (WB) New English Zone 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 16

17 Lekcja 43 Słownictwo związane ze szkołą Nazwy czynności wykonywanych w czasie wolnym Czytanie: rozumienie ogólnego sensu I ; II ; IV 6.7; Lekcja 44 Słownictwo związane ze szkołą Czytanie: rozumienie ogólnego sensu Pisanie: opisywanie czynności dnia codziennego, opisywanie miejsc, przedstawianie swoich upodobań I 1.3; II ; III ; Lekcja 45 Słownictwo związane ze szkołą Czas present continuous Reagowanie ustne: wyrażanie próśb słucha, powtarza kwestie dialogu za nagraniem uzupełnia luki w mapie wyrazowej (WB) tworzy karteczki z nazwami przedmiotów szkolnych i umieszcza je na swoich zeszytach słucha tekst podpisuje obrazki zdaniami opisującymi czynności wykonywane przez pokazane na nich osoby dopasowuje podane pytania do odpowiedzi wyszukuje nazwy przedmiotów szkolnych w kratownicy nazwy przedmiotów szkolnych (WB) New English Zone 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 17

18 , dokonywanie samooceny I ; IV 6.7; Lekcja 46 Czas present continuous codziennego, rozumienie ogólnego sensu prostego Czytanie: rozumienie ogólnego sensu I 1.5; II ; ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ słucha historyjkę obrazkową WYMAGANIA PODSTAWOWE Lekcja 49 Nazwy dyscyplin sportowych Nazwy czynności wykonywanych poza domem w czasie wolnym Czasownik modalny can codziennego, rozumienie ogólnego sensu prostego Czytanie: rozumienie ogólnego sensu I ; II ; słucha, powtarza kwestie dialogu za nagraniem wyszukuje nazwy sportu w wężu wyrazowym (WB) New English Zone 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 18

19 Lekcja 50 Nazwy dyscyplin sportowych Nazwy czynności wykonywanych poza domem w czasie wolnym Czasownik modalny can, Reagowanie ustne: mówienie, co potrafi robić I ; II ; IV ; Lekcja 51 Nazwy czynności wykonywanych poza domem w czasie wolnym Czasownik can Reagowanie ustne: mówienie, co potrafi robić I ; IV ; dopasowuje podane nazwy sportów do właściwych ilustracji pyta i odpowiada na pytania o umiejętności sportowe powtarza zdania za nagraniem pisze odpowiedzi na podane pytania o umiejętności (WB) podpisuje obrazki właściwymi zdaniami (WB) uzupełnia luki w zdaniach na podstawie analizy obrazków (WB) dopasowuje podane pytania do właściwych odpowiedzi Lekcja 52 Nazwy dyscyplin sportowych Przymiotniki opisujące dyscypliny sportowe Czytanie: rozumienie ogólnego sensu dopasowuje podane wyrazy do ich antonimów i sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem wyszukuje przymiotniki w kratownicy wyrazowej (WB) New English Zone 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 19

20 I 1.10; II ; Lekcja 53 Nazwy dyscyplin sportowych Nazwy czynności wykonywanych poza domem w czasie wolnym Mówienie: przedstawianie swoich uczuć Czytanie: rozumienie ogólnego sensu I ; II ; III 4.3; V 8.2; Lekcja 54 Nazwy dyscyplin sportowych Nazwy czynności wykonywanych poza domem w czasie wolnym codziennego Reagowanie ustne: wyrażanie próśb zakreśla właściwe wyrazy w zdaniach spośród podanych opcji na podstawie wysłuchanego słucha i śpiewa piosenkę z nagraniem słucha, powtarza kwestie dialogu za nagraniem uszeregowuje podane wyrazy w kolejności alfabetycznej) New English Zone 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 20

21 I ; II ; IV 6.7; Lekcja 55 Nazwy dyscyplin sportowych, Czytanie: rozumienie ogólnego sensu Reagowanie ustne: proszenie o informacje I ; II ; III 4.3; IV 6.5; ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ słucha tekst dopasowuje właściwe imiona osób do zdań na podstawie przeczytanych wypowiedzi (WB) WYMAGANIA PODSTAWOWE Lekcja 58 Słownictwo związane z wyglądem zewnętrznym codziennego Czytanie: rozumienie ogólnego sensu Pisanie: opisywanie ludzi słucha, powtarza kwestie dialogu za nagraniem wyszukuje przymiotniki w kratownicy wyrazowej (WB) New English Zone 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 21

22 I 1.1; II ; III 5.1; Lekcja 59 Słownictwo związane z wyglądem zewnętrznym Czas present continuous Mówienie: opisywanie ludzi Czytanie: rozumienie ogólnego sensu I 1.1; II ; III 4.1; Lekcja 60 Słownictwo związane z wyglądem zewnętrznym Czasownik have got w czasie past simple Reagowanie ustne: proszenie o informacje Pisanie: opisywanie ludzi Mówienie: mówienie, co posiada I 1.1; II ; III ; IV 6.5; dopasowuje zdania opisujące wygląd do właściwych obrazków i sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem powtarza zdania będące łamańcem językowym za nagraniem dopasowuje połówki zdań do siebie pisze zdania na temat swojego wyglądu z podanych wyrazów i wyrażeń (WB) New English Zone 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 22

23 Lekcja 61 Nazwy części twarzy i ciała Pisanie: opisywanie ludzi Reagowanie ustne: proszenie o informacje I 1.1; II ; III 5.1; IV 6.5; Lekcja 62 Słownictwo związane z wyglądem zewnętrznym Pisanie: opisywanie ludzi Reagowanie ustne: proszenie o informacje Reagowanie pisemne: podawanie podstawowych informacji na swój temat Przetwarzanie : zapisywanie informacji uzyskanych z czytanego Czytanie: rozumienie ogólnego sensu I 1.1; II ; III 5.1; IV ; V 8.2; Lekcja 63 Słownictwo związane z wyglądem zewnętrznym Przysłówki quite, very Wyrażenie look like powtarza nazwy części twarzy i ciała za nagraniem dopasowuje osoby pokazane na obrazkach do właściwych opisów (WB) słucha, powtarza kwestie dialogu za nagraniem uzupełnia luki w dialogu na podstawie obrazków przedstawiających różne osoby New English Zone 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 23

24 Reagowanie ustne: proszenie o informacje Mówienie: opisywanie ludzi I 1.1; II ; III 4.1; IV 6.5; Lekcja 64 Słownictwo związane z wyglądem zewnętrznym Czasownik modalny can Reagowanie ustne: proszenie o informacje Mówienie: opisywanie ludzi Pisanie: opisywanie ludzi Czytanie: rozumienie ogólnego sensu I ; II ; III ; IV 6.5; Lekcja 65 Nazwy części ciała Słownictwo związane z opisywaniem wyglądu zewnętrznego Nazwy dyscyplin sportowych Nazwy czynności wykonywanych w wolnym czasie Czasownik to be i have got w czasie past simple słucha i czyta tekst oraz wskazuje znane mu osoby opisane w tekście uszeregowuje podane litery w odpowiedniej kolejności, tworząc nazwy czynności i sportów opisuje włosy osób pokazanych na obrazkach wyszukuje nazwy sportów w kratownicy wyrazowej (WB) wyszukuje nazwy części ciała w wężu wyrazowym (WB) New English Zone 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 24

25 , dokonywanie samooceny I ; Lekcja 66 Słownictwo związane z opisywaniem wyglądu zewnętrznego Czasownik modalny can codziennego, rozumienie ogólnego sensu prostego Czytanie: rozumienie ogólnego sensu, I 1.1; II ; ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ Lekcja 69 Nazwy warunków pogodowych Słownictwo związane z wakacjami i podróżowaniem codziennego, rozumienie ogólnego sensu prostego Czytanie: rozumienie ogólnego sensu, wyszukiwanie informacji szczegółowych w tekście I ; II ; słucha i czyta historyjkę obrazkową WYMAGANIA PODSTAWOWE słucha, powtarza kwestie dialogu za nagraniem New English Zone 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 25

26 Lekcja 70 Słownictwo związane z podróżowaniem i turystyką Słuchanie: wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych w tekście I 1.8; II 2.4; dopasowuje podane nazwy miejsc związanych z podróżowaniem i turystyką do właściwych zdjęć i sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem Lekcja 71 Słownictwo związane z podróżowaniem i turystyką Słuchanie: wyszukiwanie prostych informacji Pisanie: opisywanie ludzi I 1.8; II 2.4; III 5.1; słucha i powtarza podane czasowniki regularne za nagraniem, zachowując prawidłową wymowę Lekcja 72 Słownictwo związane z podróżowaniem i turystyką Czytanie: rozumienie ogólnego sensu Przetwarzanie : zapisywanie informacji uzyskanych z czytanego I 1.8; II ; New English Zone 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 26

27 Lekcja 73 Słownictwo związane z podróżowaniem i turystyką Czytanie: rozumienie ogólnego sensu Pisanie: opisywanie miejsc, ludzi i rzeczy, opisywanie czynności dnia codziennego I ; II ; III ; Lekcja 74 Nazwy warunków pogodowych Słownictwo związane z podróżowaniem i turystyką codziennego, rozumienie ogólnego sensu prostego Czytanie: rozumienie ogólnego sensu Reagowanie ustne: proszenie o informacje I 1.12; II ; IV 6.5; Lekcja 75 Słownictwo związane z podróżowaniem i turystyką Słownictwo związane z opisywaniem miejsc uszeregowuje obrazki w odpowiedniej kolejności na podstawie wysłuchanego nagrania słucha piosenkę z nagraniem słucha, powtarza kwestie dialogu za nagraniem słucha i czyta tekst z nagraniem dopasowuje przeczytane teksty do właściwych zdjęć (WB) New English Zone 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 27

28 Czytanie: rozumienie ogólnego sensu, Pisanie: opisywanie miejsc Reagowanie pisemne: udzielanie podstawowych informacji na swój temat Przetwarzanie : zapisywanie informacji uzyskanych z czytanego I ; II ; III 5.1; IV 7.1; V 8.2; ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ Lekcja 78 Nazwy objawów chorobowych codziennego, rozumienie ogólnego sensu prostego, Czytanie: rozumienie ogólnego sensu, I 1.11; II ; Lekcja 79 Nazwy objawów chorobowych i dolegliwości Słuchanie: wyszukiwanie prostych informacji Czytanie: rozumienie ogólnego sensu, I 1.11; II ; IV 6.5; WYMAGANIA PODSTAWOWE słucha, czyta i powtarza kwestie dialogu za nagraniem dopasowuje połówki zdań do siebie na podstawie przeczytanego i wysłuchanego dialogu dopasowuje podane zdania opisujące objawy chorób i dolegliwości do właściwych obrazków, sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem New English Zone 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 28

29 Lekcja 80 Słownictwo związane z podróżowaniem i wakacjami Nazwy objawów chorobowych i dolegliwości Czytanie: rozumienie ogólnego sensu Reagowanie ustne: proszenie o informacje I ; II 3.1; IV 6.5; Lekcja 81 Słownictwo związane ze zdrowiem, chorobami i leczeniem codziennego, rozumienie ogólnego sensu prostego Przetwarzanie : zapisywanie informacji uzyskanych z słuchanego Mówienie: opisywanie ludzi I 1.11; II ; III 4.1; V 8.2; opisuje wybrana osobę, która cierpi na jedną z podanych chorób uzupełnia luki w tekście piosenki podanymi wyrazami, sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem i śpiewa piosenkę Lekcja 82 Nazwy dyscyplin sportowych Słownictwo związane ze sportem Czytanie: rozumienie ogólnego sensu, wyszukiwanie informacji szczegółowych w tekście New English Zone 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 29

30 Pisanie: opisywanie ludzi I 1.10; II ; III 5.1; Lekcja 83 Słownictwo związane ze zdrowiem i chorobami Reagowanie ustne: proszenie o informacje I 1.11; IV 6.5; Lekcja 84 Słownictwo związane ze zdrowiem, chorobami i leczeniem Czytanie: rozumienie ogólnego sensu Przetwarzanie : zapisywanie informacji uzyskanych z czytanego i słuchanego I ; II ; V 8.2; słucha, czyta i powtarza kwestie dialogu za nagraniem słucha i czyta tekst New English Zone 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 30

31 Lekcja 85 Słownictwo związane ze zdrowiem, chorobami i leczeniem Słownictwo związane z wakacjami i podróżowaniem Nazwy warunków pogodowych Czytanie: rozumienie ogólnego sensu Reagowanie ustne: proszenie o informacje, dokonywanie samooceny I ; II ; Lekcja 86 codziennego, rozumienie ogólnego sensu prostego, Czytanie: rozumienie ogólnego sensu I 1.8; II ; wyszukuje wyrazy związane z wakacjami w kratownicy wyrazowej podpisuje obrazki właściwymi nazwami warunków pogodowych wyszukuje wyrazy związane z wakacjami w wężu wyrazowym (WB) wyszukuje wyrazy związane z pogodą w kratownicy wyrazowej (WB) słucha i czyta historyjkę obrazkową New English Zone 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 31

Język obcy nowożytny - KLASY IV-VI. Cele kształcenia wymagania ogólne

Język obcy nowożytny - KLASY IV-VI. Cele kształcenia wymagania ogólne Wyciąg z: Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych (str. 24 26 i str. 56) Załącznik nr 2 do: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy

Bardziej szczegółowo

Realizacja nowej podstawy programowej i przykłady ćwiczeń przygotowujących do sprawdzianu szóstoklasisty w serii Fairyland.

Realizacja nowej podstawy programowej i przykłady ćwiczeń przygotowujących do sprawdzianu szóstoklasisty w serii Fairyland. Realizacja nowej podstawy programowej i przykłady ćwiczeń przygotowujących do sprawdzianu szóstoklasisty w serii Fairyland. Tabela nr 1. Realizacja wymagań ogólnych nowej podstawy programowej kształcenia

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia 1.Uczeń zna zagadnienia gramatyczne: JĘZYK ANGIELSKI KL. IV czas present simple: zdania oznajmujące, pytające, przeczące; przedimek określony the i przedimki nieokreślone a/an zaimki wskazujące: this/that,

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie programu nauczania języka angielskiego do indywidualnych potrzeb

Dostosowanie programu nauczania języka angielskiego do indywidualnych potrzeb Dostosowanie programu nauczania języka angielskiego do indywidualnych potrzeb 1. Podstawowe założenia Ze względu na warunki pracy w szkole ogólnodostępnej podczas lekcji nauczyciel może wspomóc ucznia

Bardziej szczegółowo

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE PRZEDMOTOWY SYSTEM OCENIANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV-VI I. WYMANGANIA EDUKACYJNE Cele kształcenia wymagania ogólne I. Znajomośd środków językowych. W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE

Bardziej szczegółowo

WELCOME WYMAGANIA PODSTAWOWE

WELCOME WYMAGANIA PODSTAWOWE Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia z upośledzeniem lekkim z klasy 5 SP do książki Steps 2 oparte na Programie nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas 4-6 autorstwa Melanie Ellis I Anny Rak.

Bardziej szczegółowo

Uczeń samodzielnie formułuje bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne i pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

Uczeń samodzielnie formułuje bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne i pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych. JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY III etap edukacyjny (gimnazjum) Poziom III.0 dla początkujących Cele kształcenia wymagania ogólne I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków

Bardziej szczegółowo

PZO j. angielski Wymagania klasa V załącznik nr 2,

PZO j. angielski Wymagania klasa V załącznik nr 2, PZO j. angielski Wymagania klasa V załącznik nr 2, WELCOME ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 Unit

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klas 0- III Szkoły Podstawowej im. ks. prałata A. Osipowicza w Warcinie

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klas 0- III Szkoły Podstawowej im. ks. prałata A. Osipowicza w Warcinie Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klas 0- III Szkoły Podstawowej im. ks. prałata A. Osipowicza w Warcinie Obowiązujące podręczniki: Klasa 0- bez podręcznika Klasa I- New Bingo! 1A

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Plan wynikowy klasa IV

Steps in English 1 Plan wynikowy klasa IV Steps in English 1 Plan wynikowy klasa IV WELCOME ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE (DOPUSZCZAJĄCY, DOSTATECZNY) * WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE (DOBRY, BARDZO DOBRY)* ZADANIA SPRAWDZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA UCZNIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. II poziom rozszerzony

WYMAGANIA DLA UCZNIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. II poziom rozszerzony 1 WYMAGANIA DLA UCZNIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. II poziom rozszerzony Treści nauczania 1. Poziom III.1 - na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego 1.1. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków

Bardziej szczegółowo

New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016

New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016 New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016 Starter Unit Opis ludzi Uczeń w sposób płynny przedstawia się z imienia, podaje swój wiek i opisuje swoją rodzinę, opisuje ubrania różnych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas czwartych I. Program nauczania: II. Podręcznik: III.Tematyka realizowanych modułów :

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas czwartych I. Program nauczania: II. Podręcznik: III.Tematyka realizowanych modułów : Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas czwartych I. Program nauczania: Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego (szkoła podstawowa, klasy IV VI), autorzy: Ewa Piotrowska

Bardziej szczegółowo

1. KONKURSY PRZEDMIOTOWE I TEMATYCZNE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

1. KONKURSY PRZEDMIOTOWE I TEMATYCZNE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 1. KONKURSY PRZEDMIOTOWE I TEMATYCZNE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 1.1. KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 1.1.1. Cele edukacyjne Rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania językiem angielskim oraz motywowanie

Bardziej szczegółowo

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Steps Forward 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas 4 Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciele prowadzący: mgr Beata Dańda, mgr Joanna Gabriel First Steps PODSTAWY rozdziale

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV First Steps PODSTAWY PROGRAMOWEJ BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA rozdziale First Steps i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów,

Bardziej szczegółowo

Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa

Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa Opracowanie: Renata Bernacka Mirosława Kral Barbara Drat (zgodnie z nowa podstawą programową) Zasady: IZ może być ustna lub pisemna, IZ pisemną przekazujemy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR. 319 IM. MARII KANN W WARSZAWIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR. 319 IM. MARII KANN W WARSZAWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR. 319 IM. MARII KANN W WARSZAWIE PODRĘCZNIK YOUNG TREETOPS 2 ( wydawnictwo Oxford) SEMESTR 1 Cel kształcenia Zgodnie z nowa

Bardziej szczegółowo

KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ

KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie IV Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ w zakresie znajomości środków językowych

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1bw rok szkolny 2013/2014

New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1bw rok szkolny 2013/2014 New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1bw rok szkolny 2013/2014 ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1 Tt rok szkolny 2013/2014

New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1 Tt rok szkolny 2013/2014 New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1 Tt rok szkolny 2013/2014 ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

III etap edukacyjny. (klasa I, klasa II, klasa III, w kaŝdej klasie)

III etap edukacyjny. (klasa I, klasa II, klasa III, w kaŝdej klasie) JĘZYK OBCY NOWOśYTNY JĘZYK ANGIELSKI III etap edukacyjny Poziom III.1 na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego (klasa I, klasa II, klasa III, w kaŝdej klasie) CELE KSZTAŁCENIA WYMAGANIA OGÓLNE I.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV. ocena 2 3 4 5

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV. ocena 2 3 4 5 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV Ocena celująca: Uczeń spełnia wszystkie wymagania edukacyjne przewidziane na poszczególne oceny Uczeń samodzielnie poszerza swoją wiedzę, chętnie podejmuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne język angielski klasa IV

Wymagania edukacyjne język angielski klasa IV Wymagania edukacyjne język angielski klasa IV Ogólne kryteria wymagań Zgodnie z nową podstawą programową, w II etapie edukacyjnym (klasy IV-VI) uczeń spełnia następujące wymagania ogólne: 1. Znajomość

Bardziej szczegółowo

Język angielski kl. 4

Język angielski kl. 4 Cele kształcenia wymagania ogólne Język angielski kl. 4 I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych

Bardziej szczegółowo

UNIT 2 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

UNIT 2 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Winners Plus 1 klasa IV Kryteria oceny Hello! rozdziale Hello! i wykonuje zadania językowe uwzględnione w rozdziale Hello! i wykonuje zadania tekstów, popełniając językowe uwzględnione w rozdziale Hello!

Bardziej szczegółowo

Team Up 1 Kryteria oceny

Team Up 1 Kryteria oceny Team Up 1 Kryteria oceny Welcome rozdziale Welcome i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów. językowe uwzględnione w rozdziale Welcome i wykonuje zadania tekstów,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 4 Evolution plus 1 Wymagania obejmują zakres stopni

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Szkoła Podstawowa w Trzebielu Klasa IV opracowała Katarzyna Zawistowska Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego jest zgodny z WSO Szkoły

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne język angielski klasa V

Wymagania edukacyjne język angielski klasa V Wymagania edukacyjne język angielski klasa V Ogólne kryteria wymagań Zgodnie z nową podstawą programową, w II etapie edukacyjnym (klasy IV-VI) uczeń spełnia następujące wymagania ogólne: 1. Znajomość środków

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka KRYTERIA OCENIANIA Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA STARLAND 2 Wymagania ogólne Module 0 Starter Uczeń posługuje

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI- KLASA I z

JĘZYK ANGIELSKI- KLASA I z JĘZYK ANGIELSKI- KLASA I z ŚRODKI JĘZYKOWE I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ (Z 2009 R.) WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE STARTER UNIT Lekcja 1 Zaimki

Bardziej szczegółowo

PLAN METODYCZNY LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV C

PLAN METODYCZNY LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV C PLAN METODYCZNY LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV C DATA: 27.12.2013 NAUCZYCIEL PROWADZĄCY: Martyna Szala KLASA: IV c CZAS ZAJĘĆ: 45 min TEMAT LEKCJI: Animals opisywanie zwierząt, czytanie i słuchanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady. oceniania- I etap edukacyjny. Klasy I III

Przedmiotowe zasady. oceniania- I etap edukacyjny. Klasy I III Przedmiotowe zasady oceniania- język angielski I etap edukacyjny Klasy I III KLASA I OCENA Samodzielnie, wzorcowo Samodzielnie ze zrozumieniem Z częściową UCZEŃ - uważnie słucha wypowiedzi innych uczniów

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV WELCOME 1 Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając błędów Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV

KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV 1 KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV Kryteria obejmują zakres ocen 2-5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostateczna) i 6 (celująca). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na

Bardziej szczegółowo

English Plus 1 Wymagania edukacyjne

English Plus 1 Wymagania edukacyjne English Plus 1 Wymagania edukacyjne STARTER UNIT Lekcja 1 Nazwy przedmiotów znajdujących się w klasie Przyimki miejsca Lekcja 2 Zaimki osobowe Zaimki dzierŝawcze Forma dzierŝawcza s WYMAGANIA PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III Tychy, dn. 1.09.2015 r. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III Oceniać należy wysiłek ucznia i jego postępy w praktycznej nauce języka. Ocena promuje rozwój językowy i społeczny

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016 Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016 Poniższe wymagania opracowano zgodnie z nową podstawą programową

Bardziej szczegółowo

Steps in English 3 Plan wynikowy

Steps in English 3 Plan wynikowy Steps in English 3 Plan wynikowy WELCOME ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 Unit test 1 (A + B) Nazwy

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny. Język angielski. Kl. II. Podręcznik Treetops 2 Wydawnictwo Oxford UP

Kryteria oceny. Język angielski. Kl. II. Podręcznik Treetops 2 Wydawnictwo Oxford UP Kryteria oceny. Język angielski. Kl. II. Podręcznik Treetops 2 Wydawnictwo Oxford UP UNIT 1 ustne imię w odpowiedzi na pytanie o nie, śpiewa piosenki z rozdziału Starter oraz rozdziału 1 z nagraniem lub

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV WELCOME 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając Uczeń przedstawia się i przeliterowuje swoje

Bardziej szczegółowo

New English Zone 1 Kryteria oceny Klasa 4

New English Zone 1 Kryteria oceny Klasa 4 New English Zone 1 Kryteria oceny Klasa 4 Starter Unit Uczeń wita się o różnych porach dnia, żegna i przedstawia siebie z imienia, wydaje i wykonuje polecenia, stosując właściwe formy Uczeń wita się o

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Przedmiot: język angielski I.Podstawa prawna: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA II ETAP EDUKACYJNY KLASY IV VI Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w Szkole. Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wietlinie. w klasach IV - VI

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w Szkole. Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wietlinie. w klasach IV - VI Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wietlinie w klasach IV - VI Nauczyciel: Damian Jakubik Spis treści I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 II. OBSZARY

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK FRANCUSKI (poziom III.0) DLA KLAS I-III GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK FRANCUSKI (poziom III.0) DLA KLAS I-III GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK FRANCUSKI (poziom III.0) DLA KLAS I-III GIMNAZJUM Opracowanie: mgr Magdalena Pikuzińska w oparciu o podstawę programową języka obcego nowożytnego oraz program nauczania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I. Kryteria: Uczeń: Poziom opanowania umiejętności Poziom wykraczający. Poziom rozszerzający

WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I. Kryteria: Uczeń: Poziom opanowania umiejętności Poziom wykraczający. Poziom rozszerzający WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I Dziedzina edukacji JĘZYK ANGIELSKI English Quest 1 Zakres umiejętności (sprawności językowe) witanie i przedstawianie się, żegnanie się, rozpoznawanie i nazywanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V

Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ PIĄTĄ w zakresie znajomości środków językowych całościowo,

Bardziej szczegółowo

WELCOME OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

WELCOME OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Kryteria oceniania - język angielski II etap edukacyjny klasa V Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa w Minkowicach Oławskich mgr Karolina Kownacka WELCOME Opis miejsc swój dom, uwzględniając położenie

Bardziej szczegółowo

owanie krótkich wypowiedzi ustnych na określony temat.) czytanie (wyszukiwanie z tekstu ważnych informacji, ogólne zrozumienie tekstu )

owanie krótkich wypowiedzi ustnych na określony temat.) czytanie (wyszukiwanie z tekstu ważnych informacji, ogólne zrozumienie tekstu ) Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie IV szkoły podstawowej niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych wynikających z realizowanego programu ucząca:

Bardziej szczegółowo

Regulamin I Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego POLIGLOTA

Regulamin I Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego POLIGLOTA Regulamin I Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego POLIGLOTA I. Organizator Organizatorem konkursu jest Urząd Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455; 32-020 Wieliczka II. Cele konkursu 1. Promowanie wśród

Bardziej szczegółowo

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym Ocen a KRYTERIA OCENIANIA - JĘZYK ANGIELSKI Umiejętności ucznia 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym programem nauczania (treści leksykalne w z łatwością i bezbłędnie wykorzystuje konstrukcje

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania - język angielski. I etap edukacyjny klasa II. Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa. w Minkowicach Oławskich

Kryteria oceniania - język angielski. I etap edukacyjny klasa II. Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa. w Minkowicach Oławskich Kryteria oceniania - język angielski I etap edukacyjny klasa II Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa w Minkowicach Oławskich mgr Karolina Kownacka UNIT 1 In the town CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Jestem turystą, znam język angielski i nie zawaham się go użyć

Jestem turystą, znam język angielski i nie zawaham się go użyć Autorski program nauczania opracowany w ramach projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko Pomorskiego pt. Coaching i tutoring w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej. TYTUŁ PROGRAMU: Jestem

Bardziej szczegółowo

Oxford Explorers 1 Kryteria oceny

Oxford Explorers 1 Kryteria oceny Oxford Explorers 1 Kryteria oceny Hello! 1 odpowiednie gesty towarzyszące piosenkom i wierszykowi z rozdziału Hello, nie wykonuje w towarzyszące piosenkom i wierszykowi z rozdziału, popełniając niewielkie

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Ocena celująca First steps dobrą. Zna wszystkie wyrazy z zakresu:żywność,ubrania, kolory,przybory szkolne, liczby

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Starland 2

KRYTERIA OCENIANIA Starland 2 WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V KRYTERIA OCENIANIA Starland 2 OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA MODUŁ 0 STARTER UCZEŃ Uczeń posługuje się bardzo

Bardziej szczegółowo

Treetops 2 Kryteria oceny

Treetops 2 Kryteria oceny Treetops 2 Kryteria oceny UNIT 1 Mówienie i reagowanie ustne imię w odpowiedzi na pytanie o nie, śpiewa piosenki z rozdziału Starter oraz rozdziału 1 z nagraniem lub samodzielnie, w tym piosenkę o alfabecie,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO I JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. V I VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO I JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. V I VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO I JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. V I VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ R. SZK. 2013/2014 Opracowała i realizuje Aneta Topczewska nauczyciel języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV, OKRES I

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV, OKRES I i WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV, OKRES I Z odmianę Buduje Swobodnie Płynnie stosuje czasownika to zdania z operuje formami formy twierdzące, be ; udziela konstrukcją I czasowników pytające i przeczące

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj I. ZASADY OCENIANIA : 1. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. 2. Każdy uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z j. angielskiego. Klasy I-III. Klasa I

Kryteria oceniania z j. angielskiego. Klasy I-III. Klasa I Kryteria oceniania z j. angielskiego Klasy I-III Klasa I W klasie I uczeń nabywa sprawności mówienia i rozumienia ze słuchu. 1) rozumienie prostych poleceń a) celujący : rozumie wszystkie polecenia używane

Bardziej szczegółowo

The world around us. przygotowany w ramach projektu Coaching i tutoring- w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej.

The world around us. przygotowany w ramach projektu Coaching i tutoring- w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej. Program nauczania języka angielskiego The world around us przygotowany w ramach projektu Coaching i tutoring- w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej. Anna Popiela 1. Charakterystyka programu oraz jego

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Intermediate PRZDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

New Matura Solutions Intermediate PRZDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA New Matura Solutions Intermediate PRZDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA INTRODUCTION ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

English Plus 3 Wymagania edukacyjne

English Plus 3 Wymagania edukacyjne English Plus 3 Wymagania edukacyjne STARTER UNIT ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Z 2009 R. WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1

Bardziej szczegółowo

Treetops 1 Kryteria oceny do klasy I

Treetops 1 Kryteria oceny do klasy I Treetops 1 Kryteria oceny do klasy I UNIT 1 Mówienie i reagowanie ustne Uczeń wita się i żegna, podaje swoje imię w odpowiedzi na pytanie o nie, śpiewa piosenki z rozdziału Welcome oraz rozdziału 1 z nagraniem

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAO EGZAMINACYJNYCH Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO

STANDARDY WYMAGAO EGZAMINACYJNYCH Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO STANDARDY WYMAGAO EGZAMINACYJNYCH Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO I. Zdający zna: 1) proste struktury leksykalno- -gramatyczne umożliwiające formułowanie wypowiedzi poprawnych pod względem fonetycznym, ortograficznym,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 2 według sprawności językowych GRAMATYKA I SŁOWNICTWO

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 2 według sprawności językowych GRAMATYKA I SŁOWNICTWO Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie według sprawności językowych GRAMATYKA I SŁOWNICTWO - nie rozpoznaje znaczenia nawet prostych wyrazów podstawowych dla danego rozdziału; - nie zna podstawowych

Bardziej szczegółowo

OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE DO ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE DO ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE DO ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla uczniów klasy I Zespołu Szkół w Rząsce Szkoła Podstawowa im. Wandy Rutkiewicz rok szkolny 2014/2015 nauczyciel mgr Romana Danak 1. Obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klas I-III

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klas I-III Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klas I-III Patrycja Nieradzińska Marta Nowaczyk Bartosz Jadziński Umiejętności, które uczniowie powinni posiadać po klasie I Zna zasady różnych gier

Bardziej szczegółowo

KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ

KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie VI Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ w zakresie znajomości środków językowych

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA 1 Evolution plus 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla kl. VI do podręcznika Evolution Plus 3

Wymagania edukacyjne dla kl. VI do podręcznika Evolution Plus 3 Ocena Wymagania edukacyjne dla kl. VI do podręcznika Evolution Plus 3 2 3 4 5 UNIT 1 Znajomość środków językowych podaje dane personalne, kierunki świata, nazwy narodowości, państw i miast, technologii

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z języka angielskiegodla klas IV VI Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie Spis treści

Przedmiotowe zasady oceniania z języka angielskiegodla klas IV VI Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie Spis treści Przedmiotowe zasady oceniania z języka angielskiegodla klas IV VI Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Słowniczek pojęć... 2 3. Cele oceniania....

Bardziej szczegółowo

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV Program nauczania : Mariola Bogucka, Dorota Łoś OCENA DOPUSZCZAJĄCA (wymagania na ocenę dopuszczającą są równoważne z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV

Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

Moduł, dział, temat. Zakres treści. Osiągnięcia na poziomie ponadpodstawowym. Osiągnięcia ucznia na poziomie podstawowym

Moduł, dział, temat. Zakres treści. Osiągnięcia na poziomie ponadpodstawowym. Osiągnięcia ucznia na poziomie podstawowym Moduł, dział, temat Zakres treści Osiągnięcia ucznia na poziomie podstawowym Osiągnięcia na poziomie ponadpodstawowym Zapoznanie z PSO Zapoznanie ze zmianami w nowej maturze ustnej Nauka i technika Zalety

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI. WYMGANIA EDUKACYJNE KLASA III [PP] Anna Drzewiecka, Agnieszka Skowrońska

JĘZYK ANGIELSKI. WYMGANIA EDUKACYJNE KLASA III [PP] Anna Drzewiecka, Agnieszka Skowrońska JĘZYK ANGIELSKI WYMGANIA EDUKACYJNE KLASA III [PP] Anna Drzewiecka, Agnieszka Skowrońska Lekcja Umiejętności językowe Wymagania podstawowe 1 Czytanie: rozumienie, pytanie o posiadanie wybiera poprawne

Bardziej szczegółowo

English Plus 4 Wymagania edukacyjne

English Plus 4 Wymagania edukacyjne English Plus 4 Wymagania edukacyjne STARTER UNIT ŚRODKI JĘZYKOWE I UMIEJĘTNOŚCI WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 Unit1 Test Nazwy

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1 I PÓŁROCZE UNIT 1 Opis ludzi i opisuje wygląd, charakter i osobowość, uczucia i emocje różnych osób, przedstawia podstawowe informacje na swój temat, nie popełniając żadnych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OCENA NIEDOSTATECZNA:

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OCENA NIEDOSTATECZNA: KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NIEDOSTATECZNA: Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeśli nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą, czyli nie ma opanował podstawowej wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Super Sparks 2 Kryteria oceny

Super Sparks 2 Kryteria oceny Super Sparks 2 Kryteria oceny Hello! 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się z imienia, nie popełniając Uczeń przedstawia się z imienia, popełniając niewielkie błędy językowe, Uczeń

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania. z języka angielskiego dla klas 4-6

Przedmiotowe zasady oceniania. z języka angielskiego dla klas 4-6 Przedmiotowe zasady oceniania z języka angielskiego dla klas 4-6 Ocenianie osiągnięć ucznia z języka angielskiego polega na rozpoznaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH UNIT OCENA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE ŚRÓDRO- CZNE ROCZNE Przedstawianie się Opis przedmiotów Uzyskiwanie informacji Reagowanie w sytuacjach życia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa Dominika Birkenmajer Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa 1. zakres tematyczny: powitania, pożegnania liczenie 1-10 kolory, owoce moje zabawki przybory

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania uczniów z języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej

Kryteria oceniania uczniów z języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej Kryteria oceniania uczniów z języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej JĘZYK ANGIELSKI KL.I Wspaniale Klasa I 6 pkt Uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą oraz wykazuje się wiedzą i umiejętnościami

Bardziej szczegółowo

Oxford Solutions Pre-Intermediate Plan wynikowy

Oxford Solutions Pre-Intermediate Plan wynikowy Oxford Solutions Pre-Intermediate Plan wynikowy INTRODUCTION ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 (IA)

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na ocenę bardzo dobrą, zaś uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą, otrzymuje ocenę niedostateczną.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego Podręcznik: New English Plus 1 Klasa I B, grupa 2 Nauczyciel: Elżbieta Gut Kornik New English Plus 1: kryteria oceny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO STANDARDY WYMAGAŃ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO STANDARDY WYMAGAŃ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO STANDARDY WYMAGAŃ W szkole podstawowej uczeń powinien opanować cztery sprawności komunikacyjne: 1. słuchanie, 2. mówienie, 3. czytanie, 4. pisanie. FORMY

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania (PSO)

Przedmiotowy System Oceniania (PSO) Przedmiotowy System Oceniania (PSO) dla programu nauczania języka niemieckiego w klasach 1 3 gimnazjum w oparciu o podręcznik Kompass 2 neu. Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego dla klasy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV OCENA OCENA CELUJĄCA Gramatyka Mówienie i fonetyka KRYTERIA OCENIANIA Uczeń: bezbłędnie tworzy liczbę mnogą oraz stosuje przedimki a/an bezbłędnie stosuje

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania (PSO)

Przedmiotowy System Oceniania (PSO) Przedmiotowy System Oceniania (PSO) dla programu nauczania języka niemieckiego w klasach 1 3 gimnazjum w oparciu o podręcznik Kompass 1 neu. Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego dla klasy

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego Kurs początkujący dla klas 1-3 gimnazjum Marianna Niesobska, Mellanie Ellis OUP

Program nauczania języka angielskiego Kurs początkujący dla klas 1-3 gimnazjum Marianna Niesobska, Mellanie Ellis OUP Program nauczania języka angielskiego Kurs początkujący dla klas 1-3 gimnazjum Poziom III.0 Marianna Niesobska, Mellanie Ellis OUP Kryteria ocenienia Koniec etapu III (gimnazjum): poziom III.0 pełny Znajomość

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA Wymagania edukacyjne z Języka angielskiego dla klasy III d 1 SŁOWNICTWO I GRAMATYKA -uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w programie nauczania oraz zna niektóre wykraczające poza

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego (II etap edukacyjny) Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego (II etap edukacyjny) Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu 1 Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego (II etap edukacyjny) Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu Podstawy prawne Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu Opracowane na podstawie: 1. Rozporządzenia ministra edukacji

Bardziej szczegółowo