Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna"

Transkrypt

1 Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , numer NIP , REGON , kapitał zakładowy ,00 PLN (wpłacony w całości).

2 Umowa ramowa o współpracy zawarta w Poznaniu, dalej Umowa pomiędzy: Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy ,00 zł wpłacony w całości, posiadającą nr REGON oraz NIP , reprezentowaną przez Pawła Działaka - Prezesa Zarządu, zwaną dalej w treści niniejszej Umowy KIP SA lub Spółką, a Odbiorcą płatności, o następującej treści. 1 Terminy użyte w Umowie Strony nadają następujące znaczenie określeniom użytym w Umowie: 1. Transferuj.pl (Serwis) serwis internetowy, który jest prowadzony przez Spółkę, pod adresem strony internetowej: https://transferuj.pl 2. Płatnik - klient Odbiorcy płatności, który zamierza nabyć towary lub usługi oferowane przez Odbiorcę płatności, lub dokonać darowizny na jego rzecz, za pośrednictwem serwisu internetowego Odbiorcy płatności przy dokonaniu płatności za towary lub usługi lub darowizn poprzez Transferuj.pl. 3. Portal serwisy internetowe prowadzone przez Odbiorcę płatności, pod adresem/adresami podanymi podczas procesu rejestracji, za pośrednictwem których Odbiorca płatności prowadzi sprzedaż towarów lub usług, za które Płatnik dokonuje zapłaty przy pomocy Transferuj.pl. 4. Transakcje wpłaty pieniężne Płatnika dokonywane za pośrednictwem Serwisu za towary lub usługi nabyte w Portalu lub przekazane Odbiorcy płatności darowizny. Transakcja identyfikowana jest przez tytuł przelewu, jednoznacznie powiązany z jej numerem, kwotą i Portalem. Transakcja występuje w Transferuj.pl w stanie: a) Oczekiwania przed przekazaniem na Konto Serwisu; b) Błędu przekazana na Konto Serwisu, Płatnik wpłacił niepoprawną kwotę lub z niepoprawnym tytułem; c) Poprawna przekazana na konto Serwisu, potwierdzenie wysłane do Portalu; 2

3 d) Anulowana oczekiwanie zostało zakończone; e) Zwrócona zwrócona Płatnikowi z Konta Serwisu. 5. Panel Odbiorcy płatności część serwisu Transferuj.pl udostępniona Odbiorcy płatności, dzięki której może m.in. przeglądać historię transakcji, dokonywać wypłat zgromadzonych środków, modyfikować ustawienia konta. Panel Odbiorcy płatności służy administracji i kontroli danych dotyczących Transakcji oraz funkcji Transferuj.pl. Odbiorca płatności otrzymuje dostęp do Panelu Odbiorcy płatności przy pomocy identyfikatora i hasła, których weryfikacja następuje przy logowaniu na stronie. 6. Konto Serwisu rachunek bankowy Serwisu, którego posiadaczem jest Spółka, przeznaczony wyłącznie do obsługi transakcji realizowanych za pośrednictwem Serwisu. 2 Postanowienia ogólne, identyfikacja Stron 1. Spółka oświadcza, że zaprojektowała i prowadzi internetowy serwis płatności o nazwie Transferuj.pl (Serwis, o którym mowa w pkt. 1 ust. 1 umowy), pośredniczący w przekazywaniu płatności pomiędzy Płatnikiem i Odbiorcą płatności. Serwis udostępnia Płatnikom różnorodne metody wykonywania płatności, przyjmuje płatności Płatników na swoje Konta, potwierdza Odbiorcy płatności zrealizowanie płatności i przekazuje te płatności na konto Odbiorcy płatności, pomniejszone o kwoty należne Spółce tytułem prowizji, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz Tabeli Prowizji i Opłat, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 2. Spółka świadczy usługi płatnicze na podstawie ustawy o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz.U. Nr 199, poz ze zm.) i ponosi odpowiedzialność na zasadach w niej opisanych. Nadzór nad Spółką sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. 3. Odbiorca płatności oświadcza, że prowadzi działalność w zakresie sprzedaży towarów lub świadczenia usług, zgodną z prawem, za pomocą stron internetowych wskazanych podczas procesu rejestracji, z których możliwe jest nabywanie przez Płatników towarów oferowanych przez Odbiorcę płatności lub świadczenie im usług oraz, że jego wolą jest zapewnienie Płatnikom możliwości dokonywania płatności za towary i usługi lub tytułem darowizny za pomocą Transferuj.pl. 4. Numer konta bankowego oraz wszelkie dane jego właściciela niezbędne do wypłaty środków zgromadzonych w serwisie Transferuj.pl są pobierane z danych bankowych przelewu aktywacyjnego wykonanego przez Odbiorcę płatności, zaksięgowanego na rachunku bankowym Spółki. Proces aktywacyjny, obejmujący dokonanie przelewu aktywacyjnego, można rozpocząć po dokonaniu rejestracji i poprawnym zalogowaniu w Panelu Odbiorcy płatności. Dane bankowe muszą być zgodne z danymi podanymi podczas rejestracji w systemie, a ich zgodność jest weryfikowana przez Spółkę. 5. O zmianie danych podanych w formularzu rejestracyjnym (za wyjątkiem numeru telefonu, adresu oraz innych danych, których zmiana jest możliwa poprzez Panel Odbiorcy płatności) Odbiorca płatności zawiadamia Spółkę oraz przesyła aktualne dokumenty dotyczące firmy, które uległy zmianie. 6. W przypadku zmiany danych dotyczących rachunku bankowego lub gdy dane pobrane podczas dokonywania opłaty aktywacyjnej nie są zgodne z danymi podanymi podczas rejestracji przez 3

4 Odbiorcę płatności konieczne jest ponowne wykonanie procesu aktywacji, co wiąże się z ponownym poniesieniem opłaty aktywacyjnej. 7. Odbiorca płatności niniejszym oświadcza pod rygorem odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym, że nie jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 16 listopada 2000 r. (t.j. Dz.U. Nr 46, poz. 276 ze zm.) (dalej: ustawa AML). 8. Spółka jest uprawniona w każdym czasie, także po zawarciu umowy, do podejmowania wszelkich czynności w celu identyfikacji Odbiorcy płatności w rozumieniu przepisów ustawy AML. 9. Weryfikacja wstępna odbywa się na etapie zawierania umowy z Odbiorcą płatności. a) Od osoby fizycznej pobierane są dane lub dokumenty pozwalające ustalić: i. cechy dokumentu stwierdzającego tożsamość, ii. imię i nazwisko, obywatelstwo oraz adres, iii. numer PESEL lub data urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, iv. numer dokumentu stwierdzającego tożsamość cudzoziemca, lub kodu kraju w przypadku przedstawienia paszportu. b) W przypadku gdy Odbiorca jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej, jest on zobowiązany przedstawić wyciąg z rejestru sądowego lub inny dokumentu, wskazujący nazwę (firmę), formę organizacyjną osoby prawnej, siedzibę i jej adres, numer identyfikacji podatkowej, a także imienia, nazwiska i numeru PESEL lub daty urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, osoby reprezentującej ten podmiot. 10. W przypadku powzięcia przez Spółkę wątpliwości co do prawidłowości podanych przez Odbiorcę płatności danych oraz w innych uzasadnionych sytuacjach, Spółka może zażądać od Odbiorcy płatności: a) kopii rocznego sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy, b) wyciągów z rachunku bankowego firmy lub osobistego, w tym informacji kredytowych c) informacji o prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, d) kopi zezwoleń, koncesji, ubezpieczeń, rejestracji oraz innej dokumentacji wymaganej przez odpowiednie przepisy. 11. Odbiorca płatności zobowiązany jest umożliwić Spółce przeprowadzenie audytu jego działalności, mającego na celu weryfikację i identyfikację Odbiorcy płatności w rozumieniu przepisów ustawy AML ewentualne przeprowadzenie audytu wymaga każdorazowego ustalenia przez Strony jego zakresu i terminu. 3 Zasady świadczenia usług przez Spółkę 1. Spółka oświadcza, że jest właścicielem oprogramowania oraz sprzętu niezbędnego do korzystania z Serwisu i zobowiązuje się do zapewnienia funkcjonowania Serwisu na rzecz Odbiorcy płatności niezwłocznie po podpisaniu Umowy. Funkcjonowanie Serwisu oznacza możliwość korzystania z niego przez: a. Odbiorcę płatności, przy użyciu nadanego mu identyfikatora i hasła podczas rejestracji w Serwisie na stronie www: https://secure.transferuj.pl/panel/rejestracja.htm. 4

5 b. Płatników Odbiorcy płatności bezpośrednio ze strony WWW Odbiorcy płatności po uprzednim skorzystaniu przez Płatnika z internetowego systemu sprzedaży Towarów lub Usług Odbiorcy płatności dostępnego z tejże strony WWW Odbiorcy płatności. 2. Odbiorca płatności dokona we własnym zakresie i na własny koszt integracji swojego systemu z Serwisem Transferuj.pl według udostępnionej nieodpłatnie przez Spółkę dokumentacji technicznej. 3. Spółka zapewnia dokonywanie płatności Płatnikom na rzecz Odbiorcy płatności za pomocą następujących metod wykonywania płatności: a. Internetowy przelew bankowy (lista banków współpracujących ze Spółką, za pośrednictwem których możliwe jest dokonanie płatności na rzecz Odbiorcy płatności została wskazana w Załączniku nr 1 do Umowy) b. Karta kredytowa lub debetowa (lista operatorów obsługujących płatności za pomocą tych kart została wskazana w Załączniku nr 1 do Umowy). 4. Korzystanie przez Odbiorcę płatności z metody płatności, o której mowa w ust. 3 b niniejszego punktu wymaga zawarcia odrębnej umowy, której warunki regulowane są przez operatora kart płatniczych. 5. W miarę rozwoju współpracy i Serwisu Transferuj.pl możliwe jest dodawanie nowych metod wykonywania płatności. Szczegóły korzystania z nich, Strony mogą ustalić w ten sposób, iż Spółka wysyła Odbiorcy płatności informację o nowych metodach wykonywaniach płatności wraz z linkiem do strony internetowej, gdzie znajdują się warunki korzystania z tychże metod. 6. Spółka prowadzi dla Odbiorcy płatności indywidualny rachunek płatniczy w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych w postaci funkcjonalności Panelu Odbiorcy płatności. Spółka udostępnia Odbiorcy płatności w każdym czasie informacje dotyczące rachunku płatniczego i wykonanych Transakcji 7. Każda płatność inicjowana w Transferuj.pl otrzymuje unikalny identyfikator Transakcji, który Płatnik umieszcza w tytule przelewu bankowego wykonywanego na Konto Serwisu pod rygorem niezrealizowania danej płatności. 8. Z uwagi na specyfikę usług świadczonych przez Spółkę, zlecenie wykonania Transakcji jest inicjowane zawsze przez Odbiorcę płatności albo za jego pośrednictwem. Momentem otrzymania zlecenia jest dzień i godzina otrzymania go przez Spółkę. Zlecenie płatnicze zainicjowane w dniu nie będącym dniem roboczym, lub po godzinie 17, uznaje się dla celów rozrachunkowych za otrzymane pierwszego dnia roboczego po tym dniu, natomiast rozliczenie zlecenia dostępne jest w Panelu Odbiorcy płatności niezwłocznie pod dokonaniu zlecenia płatniczego (on-line) 24 h na dobę i 7 dni w tygodniu z uwzględnieniem godzin pracy banków. 9. Odbiorca płatności zobowiązuje się, że nie będzie dochodził odsetek od płatności wniesionych przez Płatników za okres od czasu ich wpłaty na rachunek Transferuj.pl do momentu ich przekazania na rachunek bankowy Odbiorcy płatności, chyba że środki te znajdują się na Koncie Spółki po upływie terminu określonego w pkt. 5 ust. 4 niniejszej Umowy, a stan taki jest następstwem okoliczności, za które Spółka ponosi odpowiedzialność. 10. Odbiorca płatności akceptuje metody płatności udostępniane Płatnikom przez Transferuj.pl oraz zasady realizacji tych płatności opisane w umowie oraz zasadę działania Transferuj.pl, polegającą na oczekiwaniu na wpłatę Płatnika przez ustalony limit czasowy obliczany od dnia przekazania danych o Transakcji z Portalu do Transferuj.pl. 5

6 11. Spółka nie jest stroną umowy ani stosunków prawnych pomiędzy Płatnikiem a Odbiorcą płatności, w tym umowy sprzedaży i z tych tytułów nie ponosi żadnej odpowiedzialności. W szczególności nie ponosi ona żadnej odpowiedzialności wobec Płatnika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Odbiorcę płatności, jak i wobec Odbiorcy płatności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Płatnika (np. dostarczenie wadliwego towaru, brak odbioru towaru przez Płatnika itp.). 12. Spółka zastrzega sobie prawo odmowy obsługi Transakcji, w przypadku naruszenia postanowień Umowy, a także powzięcia wątpliwości co do legalności danej Transakcji lub jej związku z działalnością terrorystyczną lub zmierzająca do prania pieniędzy. 4 Zasady współpracy i dane osobowe 1. Transferuj.pl nie udostępnia podmiotom trzecim danych identyfikacyjnych (osobowych, adresowych, firmowych) klientów zgromadzonych w Transferuj.pl Dane te są wykorzystywane tylko na potrzeby realizacji usług świadczonych przez Spółkę. Dane mogą być wykorzystane przez banki w zakresie niezbędnym do dokonania wyżej wymienionych czynności. 2. Czynności dokonywane w ramach Transferuj.pl nie mają charakteru czynności bankowych. Przystąpienie do Transferuj.pl nie jest związane z otwarciem rachunku bankowego w rozumieniu Kodeksu cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U r., nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 1997 r., Nr 140, poz. 939). 3. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Odbiorców płatności (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) jest Spółka. Dane przetwarzane będą w celu realizacji usług płatniczych oraz w innych celach, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Odbiorcę płatności. Odbiorca płatności ma prawo dostępu do treści danych oraz do ich poprawiania. Nie podanie danych jest wskazanych przez Spółkę jako obowiązkowe uniemożliwia dokonanie rejestracji. 4. Spółka stosuje środki bezpieczeństwa, w tym środki organizacyjne i techniczne oraz realizuje obowiązki wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeń wykonawczych. Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na mocy obowiązujących przepisów prawa. 5. Odbiorca płatności zobowiązany jest do informowania Płatników o fakcie powierzenia przetwarzania ich danych osobowych Spółce na cele wykonania Transakcji. Odbiorca pozostaje administratorem tych danych. 6. Zabronione jest wykorzystywanie Transferuj.pl do obsługi płatności za sprzedaż towarów lub świadczenie usług niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności naruszających prawa własności osób trzecich, jak również niedopuszczonych do obrotu handlowego na terenie Unii Europejskiej. Zabronione jest używanie Transferuj.pl w celu prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. 7. Odbiorca płatności przez cały czas trwania umowy, bez wynagrodzenia, zobowiązuje się do zamieszczenia na internetowej stronie głównej Portalu: a. informacji, że płatności w jego Serwisie Odbiorcy płatności obsługuje serwis Transferuj.pl; 6

7 b. materiałów graficznych informujących Płatników o możliwości szybkiej zapłaty przy pomocy Transferuj.pl, w szczególności logotypu Transferuj.pl połączonego z linkiem kierującym do strony internetowej https://transferuj.pl. Materiały graficzne jak i logotyp dostępne są na stronie internetowej https://transferuj.pl/materialy-graficzne.html. 8. Spółka ma prawo nieodpłatnego umieszczenia na stronie https://transferuj.pl lub innej należącej do niej strony internetowej, logo Odbiorcy płatności w celu poinformowania, że jest on klientem Transferuj.pl. 9. W zakresie nie uregulowanym umową zastosowanie mają zasady opisujące dokonywanie Transakcji w Transferuj.pl, zawarte w instrukcji obsługi, na wszystkich stronach Transferuj.pl https://transferuj.pl i dokumentacji technicznej Transferuj.pl, chyba że są one sprzeczne z Umową. 5 Zasady wypłaty zgromadzonych środków 1. Przekazanie Odbiorcy płatności należności następuje za pośrednictwem Transferuj.pl, po zalogowaniu się Odbiorcy płatności i pozytywnej weryfikacji jego ID Odbiorcy i hasła. 2. Wypłaty z Transferuj.pl powstają z wpłat Płatników przekazanych na Konto Serwisu za zakupy lub darowizny w Portalu Odbiorcy płatności. Odbiorca płatności składa dyspozycję wypłaty środków na podstawie płatności otrzymanych od Płatników na rzecz Odbiorcy płatności, które mogą być składane cyklicznie według ustalonego przez Odbiorcę płatności harmonogramu lub po zgromadzeniu na koncie określonej, ustalonej przez Odbiorcę płatności ilości środków. Należność Odbiorcy płatności równa się sumie kwot płatności Płatników, po odliczeniu kwoty prowizji Spółki oraz kosztu wykonania przelewu (wymienionych w Tabeli Opłat i Prowizji Serwisu). 3. Odbiorca płatności może również dokonać wypłaty zgromadzonych środków przy pomocy opcji Wypłata Środków znajdujących się w Panelu Odbiorcy płatności, również w tym wypadku Odbiorca płatności składa dyspozycję wypłaty środków. 4. Niezależnie od wybranej przez Odbiorcę płatności metody wypłat (ust. 2 i ust. 3 powyżej) Spółka zobowiązuje się do przelania należnych Odbiorcy płatności środków na konto bankowe Odbiorcy płatności w czasie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia złożenia przez Odbiorcę płatności dyspozycji wypłaty tych środków. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji przesłania środków wynikłe po złożeniu przez Spółkę w banku polecenia przelewu, jak również za niezrealizowane lub opóźnione płatności będące następstwem podania przez Odbiorcę płatności nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które uniemożliwią wykonanie przelewu bankowego. Jeśli ostateczny termin płatności przypada na sobotę, niedzielę lub na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, dyspozycja wypłaty zostanie zrealizowana w najbliższym dniu roboczym. 5. Powstałe polecenie przelewu jest przekazywane do banku za pomocą internetowego systemu bankowości elektronicznej. W temacie polecenia przelewu, wykonywanego na konto bankowe Odbiorcy płatności, jest wpisywane niepowtarzalny numer identyfikacyjny wypłaty. W wykazach kontrolnych Panelu Odbiorcy płatności możliwe jest śledzenie historii wypłat. 6. Środki przelewane są na rachunek bankowy wskazany przez Odbiorcę płatności, zgodnie z pkt. 2 ust. 4 Umowy. Prowizja jest naliczana i należna z momentem zaksięgowania wpłaty na Koncie Serwisu i jest potrącana z kwot należnych Odbiorcy płatności. 7. Odbiorca płatności może złożyć dyspozycję zwrotu zrealizowanej płatności (takiej, która uzyskała status zakończonej), w sytuacji gdy Odbiorca płatności ma zamiar zwrócić swojemu Płatnikowi 7

8 nienależną wpłatę (np. z tytułu reklamacji, zwrotu Towaru). Złożenie dyspozycji następuje za pośrednictwem Transferuj.pl. Spółka wykonuje taką dyspozycję w czasie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia złożenia przez Odbiorcę płatności dyspozycji, pod warunkiem wystarczającego salda we wzajemnych rozliczeniach Odbiorcy płatności i Spółki, które pozwala na pokrycie kwoty zwracanej Transakcji i prowizji za zwrot oraz przekazania Spółce wszelkich niezbędnych danych do wykonania zwrotu. Prowizja dla Spółki nie podlega zwrotowi Odbiorcy płatności. Dodatkowo Odbiorca płatności ponosi koszt zwrotu środków zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji Serwisu. 8. Spółka wystawia faktury VAT za pobraną prowizję od płatności Płatników przelewami oraz za opłaty za przelewy raz w miesiącu za miesiąc ubiegły. Faktura dostępna będzie do wydruku poprzez Panel Odbiorcy płatności. Strony wyrażają zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną, bez podpisu odbiorcy. 6 Tabela opłat i prowizji 1. SerwisTransferuj.pl jest płatny. Odbiorca płatności zawierając Umowę akceptuje zasady i wysokości płatności wskazane w pkt. 5 Umowy, przy czym: a. prowizja pobierana jest od transakcji; b. opłaty: i. opłata aktywacyjna (weryfikacja numeru rachunku bankowego do wypłat); ii. opłata za wypłatę zgromadzonych środków; iii. opłata za zwrot pieniędzy Płatnika w sytuacji, gdy Odbiorca płatności nie dokonuje sam zwrotu pieniędzy za towar, a zleca tę czynność Spółce. 2. Aktualna Tabela Opłat i Prowizji Serwisu, która obowiązuje Odbiorcę płatności znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy. Odbiorca płatności akceptuje wszystkie prowizje i opłaty, które są wyszczególnione w Tabeli Prowizji i Opłat Serwisu i przyjmuje do wiadomości, że przy operacji wypłaty środków wartość wypłaconych środków zostanie pomniejszona o wartość prowizji opisanej w Tabeli Opłat i Prowizji Serwisu. 3. Opłata pobierana podczas procesu aktywacyjnego jest bezzwrotna. Faktura VAT za dokonanie opłaty aktywacyjnej jest dostępna w Panelu Odbiorcy płatności. 7 Blokada dostępu i zamrażanie środków 1. Spółka może wstrzymać dokonywanie wypłat w przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do identyfikacji Odbiorcy płatności lub celu Transakcji, a także gdy jest to wymagane przepisami prawa. 2. Spółka może dokonać blokady Panelu Odbiorcy płatności, wstrzymania Transakcji lub zamrożenia wartości majątkowych znajdujących się na rachunku płatniczym Odbiorcy płatności w razie: a. powzięcia przez Spółkę uzasadnionego podejrzenia o naruszeniu lub możliwości naruszania przez Odbiorcę płatności przepisów prawa, lub postanowień Umowy lub nieprawdziwości oświadczeń złożonych przez Odbiorcę płatności, 8

9 b. podejrzenia posługiwania się Identyfikatorem i hasłem przez osobę nieuprawnioną, w szczególności w przypadku wpisania błędnego hasła przy próbie zalogowania z wykorzystaniem danego identyfikatora, c. powzięcia podejrzenia o zdarzeniu zagrażającemu bezpieczeństwu Serwisu. 3. Odbiorca płatności jest zobowiązany zgłaszać niezwłocznie Spółce utratę, kradzież oraz uzyskanie przez osoby nieuprawnione jego identyfikatora pocztą elektroniczną, poprzez formularz dostępny na stronie Serwisu, telefonicznie, lub pocztą tradycyjną. 8 Reklamacje 1. Odbiorca płatności nie ponosi przed Płatnikiem odpowiedzialności za niewykonanie lub niepoprawnie wykonane Płatności w Serwisie. Wszelkie reklamacje Płatników otrzymane przez Odbiorcę płatności kieruje on do Serwisu za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej serwisu lub pocztą na adres siedziby Transferuj.pl. 2. Spółka zobowiązuje się do pełnej obsługi reklamacji Płatników oraz udzielania im odpowiedzi najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych pod warunkiem prawidłowego złożenia reklamacji w sposób opisany w Regulaminie jednorazowej transakcji płatniczej. 3. Odbiorca płatności zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Spółkę o stwierdzonych nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych transakcjach płatniczych za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się w Panelu Odbiorcy płatności. 4. Jeżeli Odbiorca płatności nie dokona powiadomienia, o którym mowa powyżej w terminie 13 miesięcy od dnia obciążenia rachunku płatniczego albo od dnia, w którym Transakcja miała być wykonana, roszczenia względem Spółki z tytułu nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych transakcji płatniczych wygasają. 9 Postanowienia końcowe 1. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony. Odbiorca płatności ma prawo rozwiązać umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Spółka może wypowiedzieć umowę z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. 2. Spółka może zawiesić lub rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: a) o którym mowa w pkt. 7 ust. 1 lub 2, b) na podstawie oceny dokonanej przez Spółkę istnieje wysokie ryzyko związane z realizacją Transakcji na rzecz Odbiorcy płatności, wynikające z ustawy AML, c) gdy Spółka poweźmie informację, że Odbiorca płatności zaprzestał wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań finansowych, d) Odbiorca nie udziela wymaganych informacji lub nie przedkłada dokumentów, do których przestawienia jest zobowiązany na podstawie Umowy, e) w przypadku naruszenia przez Odbiorcę płatności postanowień niniejszej Umowy. 3. Każda ze Stron ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które ta strona nie ponosi odpowiedzialności. 9

10 4. Wszelkie załączniki do umowy stanowią jej integralną część. 5. Stwierdza się, że adres , zawarty w Panelu Odbiorcy płatności jest oficjalnym adresem kontaktowym dla korespondencji związanej z tą Umową. Odbiorca płatności może samodzielnie zmienić wszystkie dane w panelu Odbiorcy płatności z wyjątkiem numeru konta bankowego do wypłat (ze względów bezpieczeństwa). 6. Dane adresowe Spółki zamieszczone w Umowie stanowią aktualne dane umożliwiające skontaktowanie się ze Spółką. Kontakt jest możliwy drogą elektroniczną oraz pocztą tradycyjną. 7. Strony zgodnie oświadczają, że zdobyte w czasie trwania współpracy dane dotyczące działalności, finansów, informacji oraz specyfikacji technicznej, dokonywanych czynności stanowić będą informacje poufne, które nie będą przekazywane instytucjom i osobom nieuprawnionym ustawowo do ich wglądu przez okres obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu. 8. W przypadku sporów powstałych między Stronami, wspólnym zamiarem będzie doprowadzić do polubownego ich rozwiązywania. 9. Dla wszelkich sporów wynikłych z Umowy, jak i wszelkich stosunków prawnych wynikających z czynności dokonywanych w celu jej wykonania, jak i w przypadku wypowiedzenia, rozwiązania, odstąpienia, unieważnienia lub uznana za niebyłe Umowy, wyłącznie właściwy jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby powoda. 10. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających ze zdarzeń, o których mowa w pkt. 8 Umowy (reklamacje), przysługuje Odbiorcy płatności po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego. 11. Niniejszą Umowę sporządzono w języku polskim w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Wszelkie stosunki prawne wynikłe z niniejszej Umowy podlegają prawu polskiemu. Odbiorca płatności KIP SA 10

Regulamin korzystania z serwisu

Regulamin korzystania z serwisu Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20 Regulamin Valuto.com Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Currency One

Bardziej szczegółowo

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych Strona 1 z 21 Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych zawarta w Poznaniu, w dniu.2015 r. pomiędzy: PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy Akceptanta z Dotpay przy realizacji płatności za pośrednictwem Serwisu Dotpay

Regulamin współpracy Akceptanta z Dotpay przy realizacji płatności za pośrednictwem Serwisu Dotpay Regulamin współpracy Akceptanta z Dotpay przy realizacji płatności za pośrednictwem Serwisu Dotpay DEFINICJE I ZAWARCIE UMOWY a) Dotpay Spółka Akcyjna pod firmą Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A. SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ 2. TRYB I WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY... 6 ROZDZIAŁ 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG / TRYB I WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline Postanowienia ogólne. Definicje 1 1. Niniejszy Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU WWW.KANTOROWIEC.PL

REGULAMIN PORTALU WWW.KANTOROWIEC.PL REGULAMIN PORTALU WWW.KANTOROWIEC.PL Stosownie do przepisu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną KANTOROWIEC.PL, którego właścicielem jest spółka Czarny Koń M.T.W. Skóra, M.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH OFEROWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH OFEROWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH OFEROWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART Postanowienia ogólne 1 Regulamin rachunków bankowych oferowanych Klientom indywidualnym przez Bank SMART (dalej Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getinonline

Regulamin kart kredytowych Getinonline Regulamin kart kredytowych Getinonline Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY AKCEPTANTA Z DOTPAY PRZY REALIZACJI PŁATNOŚCI ZA POŚREDNICTWEM SERWISU DOTPAY

REGULAMIN WSPÓŁPRACY AKCEPTANTA Z DOTPAY PRZY REALIZACJI PŁATNOŚCI ZA POŚREDNICTWEM SERWISU DOTPAY Biuro Obsługi Klienta Dotpay ul. Wielicka 72 30-552 Kraków, Polska Tel.: + 48 12 6882600 Faks: +48 12 6882699 Email: biuro@dotpay.pl REGULAMIN WSPÓŁPRACY AKCEPTANTA Z DOTPAY PRZY REALIZACJI PŁATNOŚCI ZA

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu Walutuj.pl dla Klientów indywidualnych

Regulamin portalu Walutuj.pl dla Klientów indywidualnych Regulamin portalu Walutuj.pl dla Klientów indywidualnych Definicje 1. OPERATOR- Currency Trade Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, Olivia Business Centre przy al. Grunwaldzkiej 472/A, /80-309/ Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart Kredytowych Business

Regulamin Kart Kredytowych Business Regulamin Kart Kredytowych Business Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Business wydany przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. na podstawie art. 109 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe w związku

Bardziej szczegółowo

BRE BANK SA Oddział Bankowości Detalicznej. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bieżących w MultiBanku

BRE BANK SA Oddział Bankowości Detalicznej. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bieżących w MultiBanku BRE BANK SA Oddział Bankowości Detalicznej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bieżących w MultiBanku Łódź, wrzesień 2003 Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Otwarcie Rachunku... 3 III.

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A.

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Warszawa, czerwiec 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku

Bardziej szczegółowo

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.retino.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA

Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Getin Noble Bank S.A. określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych organizacji rozliczeniowych Visa i MasterCard

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe

Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe, określa zasady otwierania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunku oszczędnościoworozliczeniowego

Regulamin rachunku oszczędnościoworozliczeniowego Regulamin rachunku oszczędnościoworozliczeniowego Getin Banku Obowiązuje od dnia 15.07.2014 r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy, wydany na podstawie art.109 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

Niniejszy regulamin wchodzi w życie dnia 22.08.2012 r.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie dnia 22.08.2012 r. I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie dnia 22.08.2012 r. 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady korzystania przez Użytkowników z Usług świadczonych przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przelewy24. http://www.przelewy24.pl/pop_print.php?i=240. 1 of 5 21.12.2014 22:27. Definicje

Regulamin Przelewy24. http://www.przelewy24.pl/pop_print.php?i=240. 1 of 5 21.12.2014 22:27. Definicje Regulamin Przelewy24 Definicje Akceptant - ilekroć w Regulaminie jest mowa o Akceptancie rozumie się przez to Sprzedawcę oraz Odbiorcę Płatności; ilekroć w Regulaminie jest mowa o Sprzedawcy lub Odbiorcy

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych Chełmno, luty 2015 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ 2. WYDAWANIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Użytkownika Systemu mpay 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.1. Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa zasady świadczenia przez mpay usług

Regulamin Użytkownika Systemu mpay 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin) określa zasady świadczenia przez mpay usług Regulamin Użytkownika Systemu mpay 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.1. Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa zasady świadczenia przez mpay usług płatniczych, zasady umowy ramowej korzystania z płatności

Bardziej szczegółowo

regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 18 maja 2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia Ogólne...

regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 18 maja 2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia Ogólne... regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 18 maja 2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia Ogólne... 3 Dział II Warunki wydawania i używania kart kredytowych...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty kredytowej GET

Regulamin karty kredytowej GET Regulamin karty kredytowej GET Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania z

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ 1 Regulamin SMART Karty Kredytowej (dalej Regulamin Karty Kredytowej ) określa szczegółowe zasady wydawania i używania Kart Kredytowych przez Klientów Indywidualnych Banku

Bardziej szczegółowo