Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna"

Transkrypt

1 Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , numer NIP , REGON , kapitał zakładowy ,00 PLN (wpłacony w całości).

2 Umowa ramowa o współpracy zawarta w Poznaniu, dalej Umowa pomiędzy: Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy ,00 zł wpłacony w całości, posiadającą nr REGON oraz NIP , reprezentowaną przez Pawła Działaka - Prezesa Zarządu, zwaną dalej w treści niniejszej Umowy KIP SA lub Spółką, a Odbiorcą płatności, o następującej treści. 1 Terminy użyte w Umowie Strony nadają następujące znaczenie określeniom użytym w Umowie: 1. Transferuj.pl (Serwis) serwis internetowy, który jest prowadzony przez Spółkę, pod adresem strony internetowej: https://transferuj.pl 2. Płatnik - klient Odbiorcy płatności, który zamierza nabyć towary lub usługi oferowane przez Odbiorcę płatności, lub dokonać darowizny na jego rzecz, za pośrednictwem serwisu internetowego Odbiorcy płatności przy dokonaniu płatności za towary lub usługi lub darowizn poprzez Transferuj.pl. 3. Portal serwisy internetowe prowadzone przez Odbiorcę płatności, pod adresem/adresami podanymi podczas procesu rejestracji, za pośrednictwem których Odbiorca płatności prowadzi sprzedaż towarów lub usług, za które Płatnik dokonuje zapłaty przy pomocy Transferuj.pl. 4. Transakcje wpłaty pieniężne Płatnika dokonywane za pośrednictwem Serwisu za towary lub usługi nabyte w Portalu lub przekazane Odbiorcy płatności darowizny. Transakcja identyfikowana jest przez tytuł przelewu, jednoznacznie powiązany z jej numerem, kwotą i Portalem. Transakcja występuje w Transferuj.pl w stanie: a) Oczekiwania przed przekazaniem na Konto Serwisu; b) Błędu przekazana na Konto Serwisu, Płatnik wpłacił niepoprawną kwotę lub z niepoprawnym tytułem; c) Poprawna przekazana na konto Serwisu, potwierdzenie wysłane do Portalu; 2

3 d) Anulowana oczekiwanie zostało zakończone; e) Zwrócona zwrócona Płatnikowi z Konta Serwisu. 5. Panel Odbiorcy płatności część serwisu Transferuj.pl udostępniona Odbiorcy płatności, dzięki której może m.in. przeglądać historię transakcji, dokonywać wypłat zgromadzonych środków, modyfikować ustawienia konta. Panel Odbiorcy płatności służy administracji i kontroli danych dotyczących Transakcji oraz funkcji Transferuj.pl. Odbiorca płatności otrzymuje dostęp do Panelu Odbiorcy płatności przy pomocy identyfikatora i hasła, których weryfikacja następuje przy logowaniu na stronie. 6. Konto Serwisu rachunek bankowy Serwisu, którego posiadaczem jest Spółka, przeznaczony wyłącznie do obsługi transakcji realizowanych za pośrednictwem Serwisu. 2 Postanowienia ogólne, identyfikacja Stron 1. Spółka oświadcza, że zaprojektowała i prowadzi internetowy serwis płatności o nazwie Transferuj.pl (Serwis, o którym mowa w pkt. 1 ust. 1 umowy), pośredniczący w przekazywaniu płatności pomiędzy Płatnikiem i Odbiorcą płatności. Serwis udostępnia Płatnikom różnorodne metody wykonywania płatności, przyjmuje płatności Płatników na swoje Konta, potwierdza Odbiorcy płatności zrealizowanie płatności i przekazuje te płatności na konto Odbiorcy płatności, pomniejszone o kwoty należne Spółce tytułem prowizji, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz Tabeli Prowizji i Opłat, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 2. Spółka świadczy usługi płatnicze na podstawie ustawy o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz.U. Nr 199, poz ze zm.) i ponosi odpowiedzialność na zasadach w niej opisanych. Nadzór nad Spółką sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. 3. Odbiorca płatności oświadcza, że prowadzi działalność w zakresie sprzedaży towarów lub świadczenia usług, zgodną z prawem, za pomocą stron internetowych wskazanych podczas procesu rejestracji, z których możliwe jest nabywanie przez Płatników towarów oferowanych przez Odbiorcę płatności lub świadczenie im usług oraz, że jego wolą jest zapewnienie Płatnikom możliwości dokonywania płatności za towary i usługi lub tytułem darowizny za pomocą Transferuj.pl. 4. Numer konta bankowego oraz wszelkie dane jego właściciela niezbędne do wypłaty środków zgromadzonych w serwisie Transferuj.pl są pobierane z danych bankowych przelewu aktywacyjnego wykonanego przez Odbiorcę płatności, zaksięgowanego na rachunku bankowym Spółki. Proces aktywacyjny, obejmujący dokonanie przelewu aktywacyjnego, można rozpocząć po dokonaniu rejestracji i poprawnym zalogowaniu w Panelu Odbiorcy płatności. Dane bankowe muszą być zgodne z danymi podanymi podczas rejestracji w systemie, a ich zgodność jest weryfikowana przez Spółkę. 5. O zmianie danych podanych w formularzu rejestracyjnym (za wyjątkiem numeru telefonu, adresu oraz innych danych, których zmiana jest możliwa poprzez Panel Odbiorcy płatności) Odbiorca płatności zawiadamia Spółkę oraz przesyła aktualne dokumenty dotyczące firmy, które uległy zmianie. 6. W przypadku zmiany danych dotyczących rachunku bankowego lub gdy dane pobrane podczas dokonywania opłaty aktywacyjnej nie są zgodne z danymi podanymi podczas rejestracji przez 3

4 Odbiorcę płatności konieczne jest ponowne wykonanie procesu aktywacji, co wiąże się z ponownym poniesieniem opłaty aktywacyjnej. 7. Odbiorca płatności niniejszym oświadcza pod rygorem odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym, że nie jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 16 listopada 2000 r. (t.j. Dz.U. Nr 46, poz. 276 ze zm.) (dalej: ustawa AML). 8. Spółka jest uprawniona w każdym czasie, także po zawarciu umowy, do podejmowania wszelkich czynności w celu identyfikacji Odbiorcy płatności w rozumieniu przepisów ustawy AML. 9. Weryfikacja wstępna odbywa się na etapie zawierania umowy z Odbiorcą płatności. a) Od osoby fizycznej pobierane są dane lub dokumenty pozwalające ustalić: i. cechy dokumentu stwierdzającego tożsamość, ii. imię i nazwisko, obywatelstwo oraz adres, iii. numer PESEL lub data urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, iv. numer dokumentu stwierdzającego tożsamość cudzoziemca, lub kodu kraju w przypadku przedstawienia paszportu. b) W przypadku gdy Odbiorca jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej, jest on zobowiązany przedstawić wyciąg z rejestru sądowego lub inny dokumentu, wskazujący nazwę (firmę), formę organizacyjną osoby prawnej, siedzibę i jej adres, numer identyfikacji podatkowej, a także imienia, nazwiska i numeru PESEL lub daty urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, osoby reprezentującej ten podmiot. 10. W przypadku powzięcia przez Spółkę wątpliwości co do prawidłowości podanych przez Odbiorcę płatności danych oraz w innych uzasadnionych sytuacjach, Spółka może zażądać od Odbiorcy płatności: a) kopii rocznego sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy, b) wyciągów z rachunku bankowego firmy lub osobistego, w tym informacji kredytowych c) informacji o prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, d) kopi zezwoleń, koncesji, ubezpieczeń, rejestracji oraz innej dokumentacji wymaganej przez odpowiednie przepisy. 11. Odbiorca płatności zobowiązany jest umożliwić Spółce przeprowadzenie audytu jego działalności, mającego na celu weryfikację i identyfikację Odbiorcy płatności w rozumieniu przepisów ustawy AML ewentualne przeprowadzenie audytu wymaga każdorazowego ustalenia przez Strony jego zakresu i terminu. 3 Zasady świadczenia usług przez Spółkę 1. Spółka oświadcza, że jest właścicielem oprogramowania oraz sprzętu niezbędnego do korzystania z Serwisu i zobowiązuje się do zapewnienia funkcjonowania Serwisu na rzecz Odbiorcy płatności niezwłocznie po podpisaniu Umowy. Funkcjonowanie Serwisu oznacza możliwość korzystania z niego przez: a. Odbiorcę płatności, przy użyciu nadanego mu identyfikatora i hasła podczas rejestracji w Serwisie na stronie www: https://secure.transferuj.pl/panel/rejestracja.htm. 4

5 b. Płatników Odbiorcy płatności bezpośrednio ze strony WWW Odbiorcy płatności po uprzednim skorzystaniu przez Płatnika z internetowego systemu sprzedaży Towarów lub Usług Odbiorcy płatności dostępnego z tejże strony WWW Odbiorcy płatności. 2. Odbiorca płatności dokona we własnym zakresie i na własny koszt integracji swojego systemu z Serwisem Transferuj.pl według udostępnionej nieodpłatnie przez Spółkę dokumentacji technicznej. 3. Spółka zapewnia dokonywanie płatności Płatnikom na rzecz Odbiorcy płatności za pomocą następujących metod wykonywania płatności: a. Internetowy przelew bankowy (lista banków współpracujących ze Spółką, za pośrednictwem których możliwe jest dokonanie płatności na rzecz Odbiorcy płatności została wskazana w Załączniku nr 1 do Umowy) b. Karta kredytowa lub debetowa (lista operatorów obsługujących płatności za pomocą tych kart została wskazana w Załączniku nr 1 do Umowy). 4. Korzystanie przez Odbiorcę płatności z metody płatności, o której mowa w ust. 3 b niniejszego punktu wymaga zawarcia odrębnej umowy, której warunki regulowane są przez operatora kart płatniczych. 5. W miarę rozwoju współpracy i Serwisu Transferuj.pl możliwe jest dodawanie nowych metod wykonywania płatności. Szczegóły korzystania z nich, Strony mogą ustalić w ten sposób, iż Spółka wysyła Odbiorcy płatności informację o nowych metodach wykonywaniach płatności wraz z linkiem do strony internetowej, gdzie znajdują się warunki korzystania z tychże metod. 6. Spółka prowadzi dla Odbiorcy płatności indywidualny rachunek płatniczy w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych w postaci funkcjonalności Panelu Odbiorcy płatności. Spółka udostępnia Odbiorcy płatności w każdym czasie informacje dotyczące rachunku płatniczego i wykonanych Transakcji 7. Każda płatność inicjowana w Transferuj.pl otrzymuje unikalny identyfikator Transakcji, który Płatnik umieszcza w tytule przelewu bankowego wykonywanego na Konto Serwisu pod rygorem niezrealizowania danej płatności. 8. Z uwagi na specyfikę usług świadczonych przez Spółkę, zlecenie wykonania Transakcji jest inicjowane zawsze przez Odbiorcę płatności albo za jego pośrednictwem. Momentem otrzymania zlecenia jest dzień i godzina otrzymania go przez Spółkę. Zlecenie płatnicze zainicjowane w dniu nie będącym dniem roboczym, lub po godzinie 17, uznaje się dla celów rozrachunkowych za otrzymane pierwszego dnia roboczego po tym dniu, natomiast rozliczenie zlecenia dostępne jest w Panelu Odbiorcy płatności niezwłocznie pod dokonaniu zlecenia płatniczego (on-line) 24 h na dobę i 7 dni w tygodniu z uwzględnieniem godzin pracy banków. 9. Odbiorca płatności zobowiązuje się, że nie będzie dochodził odsetek od płatności wniesionych przez Płatników za okres od czasu ich wpłaty na rachunek Transferuj.pl do momentu ich przekazania na rachunek bankowy Odbiorcy płatności, chyba że środki te znajdują się na Koncie Spółki po upływie terminu określonego w pkt. 5 ust. 4 niniejszej Umowy, a stan taki jest następstwem okoliczności, za które Spółka ponosi odpowiedzialność. 10. Odbiorca płatności akceptuje metody płatności udostępniane Płatnikom przez Transferuj.pl oraz zasady realizacji tych płatności opisane w umowie oraz zasadę działania Transferuj.pl, polegającą na oczekiwaniu na wpłatę Płatnika przez ustalony limit czasowy obliczany od dnia przekazania danych o Transakcji z Portalu do Transferuj.pl. 5

6 11. Spółka nie jest stroną umowy ani stosunków prawnych pomiędzy Płatnikiem a Odbiorcą płatności, w tym umowy sprzedaży i z tych tytułów nie ponosi żadnej odpowiedzialności. W szczególności nie ponosi ona żadnej odpowiedzialności wobec Płatnika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Odbiorcę płatności, jak i wobec Odbiorcy płatności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Płatnika (np. dostarczenie wadliwego towaru, brak odbioru towaru przez Płatnika itp.). 12. Spółka zastrzega sobie prawo odmowy obsługi Transakcji, w przypadku naruszenia postanowień Umowy, a także powzięcia wątpliwości co do legalności danej Transakcji lub jej związku z działalnością terrorystyczną lub zmierzająca do prania pieniędzy. 4 Zasady współpracy i dane osobowe 1. Transferuj.pl nie udostępnia podmiotom trzecim danych identyfikacyjnych (osobowych, adresowych, firmowych) klientów zgromadzonych w Transferuj.pl Dane te są wykorzystywane tylko na potrzeby realizacji usług świadczonych przez Spółkę. Dane mogą być wykorzystane przez banki w zakresie niezbędnym do dokonania wyżej wymienionych czynności. 2. Czynności dokonywane w ramach Transferuj.pl nie mają charakteru czynności bankowych. Przystąpienie do Transferuj.pl nie jest związane z otwarciem rachunku bankowego w rozumieniu Kodeksu cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U r., nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 1997 r., Nr 140, poz. 939). 3. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Odbiorców płatności (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) jest Spółka. Dane przetwarzane będą w celu realizacji usług płatniczych oraz w innych celach, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Odbiorcę płatności. Odbiorca płatności ma prawo dostępu do treści danych oraz do ich poprawiania. Nie podanie danych jest wskazanych przez Spółkę jako obowiązkowe uniemożliwia dokonanie rejestracji. 4. Spółka stosuje środki bezpieczeństwa, w tym środki organizacyjne i techniczne oraz realizuje obowiązki wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeń wykonawczych. Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na mocy obowiązujących przepisów prawa. 5. Odbiorca płatności zobowiązany jest do informowania Płatników o fakcie powierzenia przetwarzania ich danych osobowych Spółce na cele wykonania Transakcji. Odbiorca pozostaje administratorem tych danych. 6. Zabronione jest wykorzystywanie Transferuj.pl do obsługi płatności za sprzedaż towarów lub świadczenie usług niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności naruszających prawa własności osób trzecich, jak również niedopuszczonych do obrotu handlowego na terenie Unii Europejskiej. Zabronione jest używanie Transferuj.pl w celu prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. 7. Odbiorca płatności przez cały czas trwania umowy, bez wynagrodzenia, zobowiązuje się do zamieszczenia na internetowej stronie głównej Portalu: a. informacji, że płatności w jego Serwisie Odbiorcy płatności obsługuje serwis Transferuj.pl; 6

7 b. materiałów graficznych informujących Płatników o możliwości szybkiej zapłaty przy pomocy Transferuj.pl, w szczególności logotypu Transferuj.pl połączonego z linkiem kierującym do strony internetowej https://transferuj.pl. Materiały graficzne jak i logotyp dostępne są na stronie internetowej https://transferuj.pl/materialy-graficzne.html. 8. Spółka ma prawo nieodpłatnego umieszczenia na stronie https://transferuj.pl lub innej należącej do niej strony internetowej, logo Odbiorcy płatności w celu poinformowania, że jest on klientem Transferuj.pl. 9. W zakresie nie uregulowanym umową zastosowanie mają zasady opisujące dokonywanie Transakcji w Transferuj.pl, zawarte w instrukcji obsługi, na wszystkich stronach Transferuj.pl https://transferuj.pl i dokumentacji technicznej Transferuj.pl, chyba że są one sprzeczne z Umową. 5 Zasady wypłaty zgromadzonych środków 1. Przekazanie Odbiorcy płatności należności następuje za pośrednictwem Transferuj.pl, po zalogowaniu się Odbiorcy płatności i pozytywnej weryfikacji jego ID Odbiorcy i hasła. 2. Wypłaty z Transferuj.pl powstają z wpłat Płatników przekazanych na Konto Serwisu za zakupy lub darowizny w Portalu Odbiorcy płatności. Odbiorca płatności składa dyspozycję wypłaty środków na podstawie płatności otrzymanych od Płatników na rzecz Odbiorcy płatności, które mogą być składane cyklicznie według ustalonego przez Odbiorcę płatności harmonogramu lub po zgromadzeniu na koncie określonej, ustalonej przez Odbiorcę płatności ilości środków. Należność Odbiorcy płatności równa się sumie kwot płatności Płatników, po odliczeniu kwoty prowizji Spółki oraz kosztu wykonania przelewu (wymienionych w Tabeli Opłat i Prowizji Serwisu). 3. Odbiorca płatności może również dokonać wypłaty zgromadzonych środków przy pomocy opcji Wypłata Środków znajdujących się w Panelu Odbiorcy płatności, również w tym wypadku Odbiorca płatności składa dyspozycję wypłaty środków. 4. Niezależnie od wybranej przez Odbiorcę płatności metody wypłat (ust. 2 i ust. 3 powyżej) Spółka zobowiązuje się do przelania należnych Odbiorcy płatności środków na konto bankowe Odbiorcy płatności w czasie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia złożenia przez Odbiorcę płatności dyspozycji wypłaty tych środków. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji przesłania środków wynikłe po złożeniu przez Spółkę w banku polecenia przelewu, jak również za niezrealizowane lub opóźnione płatności będące następstwem podania przez Odbiorcę płatności nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które uniemożliwią wykonanie przelewu bankowego. Jeśli ostateczny termin płatności przypada na sobotę, niedzielę lub na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, dyspozycja wypłaty zostanie zrealizowana w najbliższym dniu roboczym. 5. Powstałe polecenie przelewu jest przekazywane do banku za pomocą internetowego systemu bankowości elektronicznej. W temacie polecenia przelewu, wykonywanego na konto bankowe Odbiorcy płatności, jest wpisywane niepowtarzalny numer identyfikacyjny wypłaty. W wykazach kontrolnych Panelu Odbiorcy płatności możliwe jest śledzenie historii wypłat. 6. Środki przelewane są na rachunek bankowy wskazany przez Odbiorcę płatności, zgodnie z pkt. 2 ust. 4 Umowy. Prowizja jest naliczana i należna z momentem zaksięgowania wpłaty na Koncie Serwisu i jest potrącana z kwot należnych Odbiorcy płatności. 7. Odbiorca płatności może złożyć dyspozycję zwrotu zrealizowanej płatności (takiej, która uzyskała status zakończonej), w sytuacji gdy Odbiorca płatności ma zamiar zwrócić swojemu Płatnikowi 7

8 nienależną wpłatę (np. z tytułu reklamacji, zwrotu Towaru). Złożenie dyspozycji następuje za pośrednictwem Transferuj.pl. Spółka wykonuje taką dyspozycję w czasie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia złożenia przez Odbiorcę płatności dyspozycji, pod warunkiem wystarczającego salda we wzajemnych rozliczeniach Odbiorcy płatności i Spółki, które pozwala na pokrycie kwoty zwracanej Transakcji i prowizji za zwrot oraz przekazania Spółce wszelkich niezbędnych danych do wykonania zwrotu. Prowizja dla Spółki nie podlega zwrotowi Odbiorcy płatności. Dodatkowo Odbiorca płatności ponosi koszt zwrotu środków zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji Serwisu. 8. Spółka wystawia faktury VAT za pobraną prowizję od płatności Płatników przelewami oraz za opłaty za przelewy raz w miesiącu za miesiąc ubiegły. Faktura dostępna będzie do wydruku poprzez Panel Odbiorcy płatności. Strony wyrażają zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną, bez podpisu odbiorcy. 6 Tabela opłat i prowizji 1. SerwisTransferuj.pl jest płatny. Odbiorca płatności zawierając Umowę akceptuje zasady i wysokości płatności wskazane w pkt. 5 Umowy, przy czym: a. prowizja pobierana jest od transakcji; b. opłaty: i. opłata aktywacyjna (weryfikacja numeru rachunku bankowego do wypłat); ii. opłata za wypłatę zgromadzonych środków; iii. opłata za zwrot pieniędzy Płatnika w sytuacji, gdy Odbiorca płatności nie dokonuje sam zwrotu pieniędzy za towar, a zleca tę czynność Spółce. 2. Aktualna Tabela Opłat i Prowizji Serwisu, która obowiązuje Odbiorcę płatności znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy. Odbiorca płatności akceptuje wszystkie prowizje i opłaty, które są wyszczególnione w Tabeli Prowizji i Opłat Serwisu i przyjmuje do wiadomości, że przy operacji wypłaty środków wartość wypłaconych środków zostanie pomniejszona o wartość prowizji opisanej w Tabeli Opłat i Prowizji Serwisu. 3. Opłata pobierana podczas procesu aktywacyjnego jest bezzwrotna. Faktura VAT za dokonanie opłaty aktywacyjnej jest dostępna w Panelu Odbiorcy płatności. 7 Blokada dostępu i zamrażanie środków 1. Spółka może wstrzymać dokonywanie wypłat w przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do identyfikacji Odbiorcy płatności lub celu Transakcji, a także gdy jest to wymagane przepisami prawa. 2. Spółka może dokonać blokady Panelu Odbiorcy płatności, wstrzymania Transakcji lub zamrożenia wartości majątkowych znajdujących się na rachunku płatniczym Odbiorcy płatności w razie: a. powzięcia przez Spółkę uzasadnionego podejrzenia o naruszeniu lub możliwości naruszania przez Odbiorcę płatności przepisów prawa, lub postanowień Umowy lub nieprawdziwości oświadczeń złożonych przez Odbiorcę płatności, 8

9 b. podejrzenia posługiwania się Identyfikatorem i hasłem przez osobę nieuprawnioną, w szczególności w przypadku wpisania błędnego hasła przy próbie zalogowania z wykorzystaniem danego identyfikatora, c. powzięcia podejrzenia o zdarzeniu zagrażającemu bezpieczeństwu Serwisu. 3. Odbiorca płatności jest zobowiązany zgłaszać niezwłocznie Spółce utratę, kradzież oraz uzyskanie przez osoby nieuprawnione jego identyfikatora pocztą elektroniczną, poprzez formularz dostępny na stronie Serwisu, telefonicznie, lub pocztą tradycyjną. 8 Reklamacje 1. Odbiorca płatności nie ponosi przed Płatnikiem odpowiedzialności za niewykonanie lub niepoprawnie wykonane Płatności w Serwisie. Wszelkie reklamacje Płatników otrzymane przez Odbiorcę płatności kieruje on do Serwisu za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej serwisu lub pocztą na adres siedziby Transferuj.pl. 2. Spółka zobowiązuje się do pełnej obsługi reklamacji Płatników oraz udzielania im odpowiedzi najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych pod warunkiem prawidłowego złożenia reklamacji w sposób opisany w Regulaminie jednorazowej transakcji płatniczej. 3. Odbiorca płatności zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Spółkę o stwierdzonych nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych transakcjach płatniczych za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się w Panelu Odbiorcy płatności. 4. Jeżeli Odbiorca płatności nie dokona powiadomienia, o którym mowa powyżej w terminie 13 miesięcy od dnia obciążenia rachunku płatniczego albo od dnia, w którym Transakcja miała być wykonana, roszczenia względem Spółki z tytułu nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych transakcji płatniczych wygasają. 9 Postanowienia końcowe 1. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony. Odbiorca płatności ma prawo rozwiązać umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Spółka może wypowiedzieć umowę z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. 2. Spółka może zawiesić lub rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: a) o którym mowa w pkt. 7 ust. 1 lub 2, b) na podstawie oceny dokonanej przez Spółkę istnieje wysokie ryzyko związane z realizacją Transakcji na rzecz Odbiorcy płatności, wynikające z ustawy AML, c) gdy Spółka poweźmie informację, że Odbiorca płatności zaprzestał wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań finansowych, d) Odbiorca nie udziela wymaganych informacji lub nie przedkłada dokumentów, do których przestawienia jest zobowiązany na podstawie Umowy, e) w przypadku naruszenia przez Odbiorcę płatności postanowień niniejszej Umowy. 3. Każda ze Stron ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które ta strona nie ponosi odpowiedzialności. 9

10 4. Wszelkie załączniki do umowy stanowią jej integralną część. 5. Stwierdza się, że adres , zawarty w Panelu Odbiorcy płatności jest oficjalnym adresem kontaktowym dla korespondencji związanej z tą Umową. Odbiorca płatności może samodzielnie zmienić wszystkie dane w panelu Odbiorcy płatności z wyjątkiem numeru konta bankowego do wypłat (ze względów bezpieczeństwa). 6. Dane adresowe Spółki zamieszczone w Umowie stanowią aktualne dane umożliwiające skontaktowanie się ze Spółką. Kontakt jest możliwy drogą elektroniczną oraz pocztą tradycyjną. 7. Strony zgodnie oświadczają, że zdobyte w czasie trwania współpracy dane dotyczące działalności, finansów, informacji oraz specyfikacji technicznej, dokonywanych czynności stanowić będą informacje poufne, które nie będą przekazywane instytucjom i osobom nieuprawnionym ustawowo do ich wglądu przez okres obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu. 8. W przypadku sporów powstałych między Stronami, wspólnym zamiarem będzie doprowadzić do polubownego ich rozwiązywania. 9. Dla wszelkich sporów wynikłych z Umowy, jak i wszelkich stosunków prawnych wynikających z czynności dokonywanych w celu jej wykonania, jak i w przypadku wypowiedzenia, rozwiązania, odstąpienia, unieważnienia lub uznana za niebyłe Umowy, wyłącznie właściwy jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby powoda. 10. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających ze zdarzeń, o których mowa w pkt. 8 Umowy (reklamacje), przysługuje Odbiorcy płatności po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego. 11. Niniejszą Umowę sporządzono w języku polskim w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Wszelkie stosunki prawne wynikłe z niniejszej Umowy podlegają prawu polskiemu. Odbiorca płatności KIP SA 10

UMOWA O WSPÓŁPRACY POMIĘDZY SPRZEDAWCĄ A SERWISEM TRANSFERUJ.PL

UMOWA O WSPÓŁPRACY POMIĘDZY SPRZEDAWCĄ A SERWISEM TRANSFERUJ.PL UMOWA O WSPÓŁPRACY POMIĘDZY SPRZEDAWCĄ A SERWISEM TRANSFERUJ.PL Regulamin korzystania z usług Serwisu Transferuj.pl Wersja: 1.1 Marzec 2010 Transferuj.pl jest własnością Brachia S.J. os. Czwartaków 20/32

Bardziej szczegółowo

Regulamin dla Odbiorców Płatności

Regulamin dla Odbiorców Płatności Regulamin dla Odbiorców Płatności Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu

Regulamin korzystania z serwisu Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne

1. Informacje ogólne Regulamin Serwisu (obowiązujący z dniem 7 luty 2010) 1. Informacje ogólne Homepay jest serwisem obsługującym płatności internetowe prowadzonym przez firmę PeSoft Paweł Wachnik zwaną dalej PeSoft z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin dla Odbiorców płatności. 1 Terminy użyte w Regulaminie. Regulamin dla Odbiorców płatności

Regulamin dla Odbiorców płatności. 1 Terminy użyte w Regulaminie. Regulamin dla Odbiorców płatności Regulamin dla Odbiorców płatności 1 Terminy użyte w Regulaminie Strony nadają następujące znaczenie określeniom użytym w Regulaminie: 1. tpay.com (Serwis) serwis internetowy, który jest prowadzony przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Serwisu

Regulamin korzystania z Serwisu KIP S.A. ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań transferuj.pl ehat.me eh 1 Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: 1. Serwis Transferuj.pl ( Serwis ) serwis internetowy, który jest prowadzony przez Krajowy Integrator

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu

Regulamin korzystania z serwisu Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przelewy24. http://www.przelewy24.pl/pop_print.php?i=240. 1 of 5 21.12.2014 22:27. Definicje

Regulamin Przelewy24. http://www.przelewy24.pl/pop_print.php?i=240. 1 of 5 21.12.2014 22:27. Definicje Regulamin Przelewy24 Definicje Akceptant - ilekroć w Regulaminie jest mowa o Akceptancie rozumie się przez to Sprzedawcę oraz Odbiorcę Płatności; ilekroć w Regulaminie jest mowa o Sprzedawcy lub Odbiorcy

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego Załącznik nr2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usług bankowości internetowej ebo Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul.wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 041-271-50-85 ; 271-51-72

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Definicje

REGULAMIN. 1 Definicje REGULAMIN Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez intesy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.platformaprzetargowa.eu. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

Regulamin BlueCash. I - Postanowienia wstępne

Regulamin BlueCash. I - Postanowienia wstępne Regulamin BlueCash I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych (Dz.U.11.199.1175) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy: Domem Maklerskim W Investments Spółką Akcyjną z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy:

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy: UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR zawarta w dniu w pomiędzy: Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w w dniu: pomiędzy: NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o.

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o., określa zasady, zakres, sposób i tryb świadczenia przez P4 Sp. z o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej Dnia 12.08.2015 Umowę zawierają: ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. Zygmunta Chmielewskiego z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

1. Usługa jest świadczona przez Spółkę jedynie Usługobiorcom, którzy są klientami Banku, korzystają z wewnętrznej bankowości elektronicznej Banku oraz

1. Usługa jest świadczona przez Spółkę jedynie Usługobiorcom, którzy są klientami Banku, korzystają z wewnętrznej bankowości elektronicznej Banku oraz Spis treści: Regulamin świadczenia Usługi płatniczej w Systemie BlueCash dla Klientów Banku... 1 Regulamin promocji Przelew ekspresowy w Euro Bank S.A. za 0 zł... 5 Regulamin świadczenia Usługi płatniczej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Systemu PayDirect

Regulamin Systemu PayDirect Regulamin Systemu PayDirect Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin został wydany przez spółkę PayDirect.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Legionowie, ul. Piłsudskiego 33 lok. 308, 05-120 Legionowo, NIP: PL

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/10/2004 Zarządu BS w Limanowej z dnia 19.10.2004r. I zm. 9/05/2007 z 31.05.2007 II zm. 5/07/2007 z 12.07.2007r. III zm.6/06/2008 z 12.06.2008r B A N K S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH Grupa PROMOMEDIA Łukasz Rubacki, ul. Szosa Polska 54 lok. 1, 71-800 Szczecin, NIP: 851-298-06-55, REGON: 320617135, e-mail: bok@promo-media.pl, tel. kom: +48 518 875 703 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN świadczenia usług bankowości internetowej za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Grybowie Grybów 2007 SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRENUMERATY CZASOPISM W SIECI i W SIECI HISTORII WYDAWANYCH PRZEZ FRATRIA SP. Z O.O. 1. Informacje ogólne

REGULAMIN PRENUMERATY CZASOPISM W SIECI i W SIECI HISTORII WYDAWANYCH PRZEZ FRATRIA SP. Z O.O. 1. Informacje ogólne REGULAMIN PRENUMERATY CZASOPISM W SIECI i W SIECI HISTORII WYDAWANYCH PRZEZ FRATRIA SP. Z O.O. 1. Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zamawiania, zakupu oraz realizowania prenumeraty

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Umowa o warunkach i zasadach współpracy z serwisem PRZELEWY24.

Umowa o warunkach i zasadach współpracy z serwisem PRZELEWY24. Umowa o warunkach i zasadach współpracy z serwisem PRZELEWY24. Wzór umowy Strona 1 z 9 DEFINICJE PŁATNOŚCI są to wpłaty pieniężne KLIENTA (wykonane przelewem bankowym, przekazem pocztowym, kartą płatniczą,

Bardziej szczegółowo

PARAFKA Data modyfikacji: 2 września 1505261242

PARAFKA Data modyfikacji: 2 września 1505261242 Umowa o rachunek bankowy oraz o świadczenie innych usług bankowych Nr zawarta w dniu roku, pomiędzy: Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Kontakt z właścicielem serwisu możliwy jest pod numerem telefonu 661-713-716 lub za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem akademia@akademiatp.pl.

Kontakt z właścicielem serwisu możliwy jest pod numerem telefonu 661-713-716 lub za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem akademia@akademiatp.pl. Właścicielem serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.akademiatp.pl jest Akademia Transportu i Przedsiębiorczości Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Annopol 4B, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu Wygraj karnet na Open era z kartą kredytową dla posiadanej karty. ( Regulamin ). 2. Organizatorem Konkursu

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU

REGULAMIN SERWISU REGULAMIN SERWISU www.dzialkanadmorzem.pl I. Postanowienia ogólne. 1. Serwis www.dzialkanadmorzem.pl jest portalem internetowym, którego celem jest prezentacja ofert sprzedaży nieruchomości, przekazywanie

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich Umowa o świadczenie usług maklerskich NUMER RACHUNKU zawarta w w dniu pomiędzy: 1. Nazwisko 2. Imiona 3. Adres zamieszkania, 5. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości Dowód osobisty a DB Securities Spółka

Bardziej szczegółowo

Kantor online - regulamin

Kantor online - regulamin Regulamin: Kantor online - regulamin Regulamin świadczenia usług w serwisie E-kantorwalutowy.pl Definicje

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI SMS PREMIUM via PLATNOSCI.PL. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN USŁUGI SMS PREMIUM via PLATNOSCI.PL. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN USŁUGI SMS PREMIUM via PLATNOSCI.PL 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin został wydany przez spółkę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Marcelińskiej 90, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową zawarta pomiędzy: ProService Agentem Transferowym Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (zwaną dalej ProService AT) z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOŁADOWANIA KARTY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PRZEZ SERWIS INTERNETOWY

REGULAMIN DOŁADOWANIA KARTY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PRZEZ SERWIS INTERNETOWY REGULAMIN DOŁADOWANIA KARTY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PRZEZ SERWIS INTERNETOWY Użyte pojęcia i definicje mają poniżej przedstawione znaczenie: KM-Płock Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o., ul. Przemysłowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Płacę z Allegro za zakupy

Regulamin Płacę z Allegro za zakupy Regulamin Płacę z Allegro za zakupy Artykuł 1. ZASADY ORAZ WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG 1.1. Przystąpienie i korzystanie przez Użytkowników z usługi Płacę z Allegro za zakupy nie jest związane z otwarciem

Bardziej szczegółowo

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami nr rachunku inwestycyjnego ( Rachunek )Klienta Numer Identyfikacyjny Klienta w KDPW (NIK)...

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE)

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE) przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE) W dniu pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 00-517, przy ul. Marszałkowskiej 78/80, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTP AY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY

REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTP AY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTP AY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY Biuro Obsługi Klienta Dotpay ul. Wielicka 72 30-552 Kraków, Polska Tel.: + 48126882600

Bardziej szczegółowo

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej:

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej: REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2000 PUNKTÓW ZA PŁATNOŚĆ KARTĄ KREDYTOWĄ NA WWW.SYGMADIRECT.PL 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji stałych doładowań telefonów w mbanku. Postanowienia ogólne

Regulamin realizacji stałych doładowań telefonów w mbanku. Postanowienia ogólne Regulamin realizacji stałych doładowań telefonów w mbanku I. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu określają warunki realizacji Stałego doładowania wskazanego przez Zleceniodawcę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ MONEY MANIA 4 ( REGULAMIN )

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ MONEY MANIA 4 ( REGULAMIN ) REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ MONEY MANIA 4 ( REGULAMIN ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej Money Mania 4 (dalej Akcja ) oraz fundatorem premii jest Money.pl Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Współpracy - Program Partnerski BiG.org.pl

Regulamin Współpracy - Program Partnerski BiG.org.pl Regulamin Współpracy - Program Partnerski BiG.org.pl Niniejszy Regulamin określa warunki współpracy pomiędzy firmą Kancelaria Finansowa B&G Sp. z o.o. Sp. k. a Partnerami Programu Partnerskiego BiG.org.pl.

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej

Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej W ramach pomocy prawnej usługi świadczone są przez: Availo Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce 954, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym III edycja

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym III edycja Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym III edycja 1 Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym III edycja 1. Organizator Promocji 1. Promocja Zarabiaj z ekontem mobilnym III edycja, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO

Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO WSTĘP Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia Usług przez Usługodawcę, prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców związane z wypożyczaniem

Bardziej szczegółowo

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową)

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową) Umowa o świadczenie usług maklerskich (zwana dalej Umową) zawarta w dniu... r. pomiędzy: Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Domem Maklerskim z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 20, 00-549, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Polecaj i Zarabiaj z Elephant Finance. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin Programu Polecaj i Zarabiaj z Elephant Finance. 1 Postanowienia wstępne Regulamin Programu Polecaj i Zarabiaj z Elephant Finance. 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Polecaj i Zarabiaj, zwanego dalej Programem. 2. Uczestnikiem programu może

Bardziej szczegółowo

U M O W A KINDERBIJSLAG Klient (imię i nazwisko).. Adres. KLIENT oświadcza, że zleca Firmie Taxrefund Sp. z o.o. z siedzibą 59-900 Zgorzelec, ul. Francuska 39, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr SA.271.8.2015

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr SA.271.8.2015 PROJEKT UMOWY UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr SA.271.8.2015 W dniu r. w Przemkowie pomiędzy: Skarbem Państwa PGL LP Nadleśnictwem Przemków, z siedzibą Szklarki, ul. Ceglana 3, 59-170 Przemków,

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w restauracjach Sphinx 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie sprzedaży premiowej 3x więcej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania programu partnerskiego Money2Money (dalej: Program), a w szczególności zasady zawierania i rozwiązywania między Money.pl

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji rozliczeń w formie polecenia zapłaty

Zasady realizacji rozliczeń w formie polecenia zapłaty Zasady realizacji rozliczeń w formie polecenia zapłaty Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne...3 ROZDZIAŁ 2 Realizacja polecenia zapłaty...3 ROZDZIAŁ 3 Odmowa realizacji

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu Wygraj karnet na Open era z kartą kredytową dla nowej karty. ( Regulamin ). 2. Organizatorem Konkursu Wygraj

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKZE) W dniu pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH Grupa PROMOMEDIA Łukasz Rubacki, ul. Szosa Polska 54 lok. 1, 71-800 Szczecin, NIP: 851-298-06-55, REGON: 320617135, e-mail: bok@promo-media.pl, tel. kom: +48 518 875 703 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy:

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego zawarta w dniu pomiędzy: Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji promocyjnej Godne Polecenia 4% z premią gwarantowaną 100 zł ( Regulamin )

Regulamin Akcji promocyjnej Godne Polecenia 4% z premią gwarantowaną 100 zł ( Regulamin ) Regulamin Akcji promocyjnej Godne Polecenia 4% z premią gwarantowaną 100 zł ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej Godne Polecenia 4% z premią gwarantowaną 100 zł zwaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Z mbankiem taniej na Allegro

Regulamin Promocji Z mbankiem taniej na Allegro Regulamin Promocji Z mbankiem taniej na Allegro REGULAMIN PROMOCJI Z mbankiem taniej na Allegro 1 ORGANIZATOR PROMOCJI 1. Promocja Z mbankiem taniej na Allegro zwana dalej Promocją, organizowana jest przez

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Domem Maklerskim, reprezentowaną przez upoważnionego Pracownika

zwaną dalej Domem Maklerskim, reprezentowaną przez upoważnionego Pracownika ANEKS DO UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI IDM SPÓŁKA AKCYJNA, W SPRAWIE REALIZACJI ZLECEŃ I DYSPOZYCJI SKŁADANYCH ZA POMOCĄ TELEFONU I INNYCH URZĄDZEŃ (ver.1) zawarty w w dniu

Bardziej szczegółowo

Fizycznej, Umowę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowę o kartę płatniczą.

Fizycznej, Umowę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowę o kartę płatniczą. Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablony dla Konta Wyższej Jakości: a. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej, b. Szablon Umowy zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Płatniczej BluePay S.A.

Regulamin Świadczenia Usługi Płatniczej BluePay S.A. Regulamin Świadczenia Usługi Płatniczej BluePay S.A. 1 Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych (Dz.U. 11.199.1175), Spółka BluePay S.A. w Sopocie tworzy regulamin świadczenia

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Ogólne zasady funkcjonowania Systemu Platnosci.pl

Postanowienia ogólne. Ogólne zasady funkcjonowania Systemu Platnosci.pl Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin został wydany przez spółkę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Marcelińskiej 90, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ 707. Dane osobowe

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ 707. Dane osobowe REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ 707 1 Informacje ogólne i definicje podstawowych pojęć 1.1. Organizator VELUX Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Muszkieterów 15A, zarejestrowana w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Imie i Nazwisko, adres (taki jak w banku), Nr i seria dowodu osobistego

Imie i Nazwisko, adres (taki jak w banku), Nr i seria dowodu osobistego UMOWA TRANSAKCJI WYMIANY WALUT zawarta w dniu xx.xx.xxxx r. pomiędzy: Inter Exchange SP. Z O.O. z siedzibą w WARSZAWIE, przy ul. Grójeckiej 79, 00-807 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Płacę z Allegro za zakupy

Regulamin usługi Płacę z Allegro za zakupy Regulamin usługi Płacę z Allegro za zakupy Artykuł 1. Definicje Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: QXL POLAND podmiot administrujący Allegro, z siedzibą w Poznaniu, 60-324 Poznań, przy ul. Marcelińskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA I. Definicje Na potrzeby niniejszego regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie: Dostawca Playlink SA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASILANIA PAKIETÓW INTERNETOWYCH W SIECI WEL.COM MOBILE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZASILANIA PAKIETÓW INTERNETOWYCH W SIECI WEL.COM MOBILE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ZASILANIA PAKIETÓW INTERNETOWYCH W SIECI WEL.COM MOBILE 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez PayU usługi polegającej na umożliwieniu zasilania (doładowywania)

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O.

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach pod nazwą Poranki z e-mail marketingiem

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa tryb i zasady przeprowadzenia Promocji Premia z Kontem 123 ( Promocja ). 2. Organizatorem Promocji Premia z Kontem 123 jest Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 6. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie Serwisu, w siedzibie Organizatora oraz na stronie Serwisu Gruper.pl.

Regulamin. 6. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie Serwisu, w siedzibie Organizatora oraz na stronie Serwisu Gruper.pl. Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią w serwisie Gruper.pl 1. Postanowienia ogólne Regulamin 1. Organizatorem Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Postanowienia zawarte w Regulaminie platformy sklepowej buildmall.eu stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

3. Klientami w rozumieniu niniejszego regulaminu są: rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola;

3. Klientami w rozumieniu niniejszego regulaminu są: rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola; REGULAMIN E- USŁUGI JaJunior.pl świadczonej przez JaJunior.pl Magdalena Lewandowska I. Przedmiot e- usługi: 1. JaJunior.pl Magdalena Lewandowska, prowadząca działalność w Poznaniu, 60-853, ul. Poznańska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady dokonywania zakupów w firmie PPHU EUROECOTEX, działającym pod adresem http://www.wyposazsklep.pl oraz na serwisie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www 1 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania rachunku

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. przez Brass

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. przez Brass Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Spis treści: przez Brass Dział I: Postanowienia ogólne Dział II: Rodzaje i zakres świadczonych usług objętych regulaminem Dział III: Warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH ZASADY REALIZACJI ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązują od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO WZÓR UMOWY KONTA Poniższe umowy zawarte zostały w dniu...pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ B/02/04 www.toyotabank.pl UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Zachodnim WBK S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Zachodnim WBK S.A. Załącznik nr 4 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Zachodnim WBK S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD. 1.Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD. 1.Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD 1.Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 3. Promocja

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usługi płatniczej przyjmowania wpłat na rachunki bankowe w placówkach pocztowych

Regulamin. świadczenia usługi płatniczej przyjmowania wpłat na rachunki bankowe w placówkach pocztowych Regulamin obowiązuje od 30 kwietnia 2015 roku Regulamin świadczenia usługi płatniczej przyjmowania wpłat na rachunki bankowe w placówkach pocztowych (tekst jednolity) Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia pomocy prawnej drogą elektroniczną (zwane

Bardziej szczegółowo

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl.

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWYCH I POCZTOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Właścicielem serwisu LeciPaka.pl jest firma Justyna Nowodworska-Uriadko, NIP: 1180546993, Regon:

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1. Postanowienia wstępne

Regulamin. 1. Postanowienia wstępne Dokonując sprzedaży używanych telefonów komórkowych pomagasz chronić nasze środowisko naturalne poprzez bezpieczną zbiórkę materiałów zawierających niebezpieczne dla zdrowia metale ciężkie. Telefony komórkowe

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego /klient detaliczny/ Załącznik nr 1 do procedury produktowej Rachunek papierów wartościowych i rachunek pieniężny Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego nr rachunku

Bardziej szczegółowo