Regulamin usługi Płacę z Allegro za zakupy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin usługi Płacę z Allegro za zakupy"

Transkrypt

1 Regulamin usługi Płacę z Allegro za zakupy Artykuł 1. Definicje Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: QXL POLAND podmiot administrujący Allegro, z siedzibą w Poznaniu, Poznań, przy ul. Marcelińskiej 90, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym w wysokości zł, posiadający NIP: PAYU S.A. podmiot świadczący w ramach niniejszego Regulaminu usługi dla Użytkowników na zlecenie QXL Poland, jako agent rozliczeniowy, z siedzibą w Poznaniu, Poznań, przy ul. Marcelińskiej 90, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , o kapitale zakładowym w wysokości złotych w całości opłaconym, posiadający NIP: SYSTEM PŁACĘ Z ALLEGRO system usług rozliczeń finansowych on-line dla Użytkowników, obsługiwany przez PayU S.A., polegający na obsłudze rozliczeń finansowych Użytkowników, wynikających z dokonanych zakupów towarów lub usług w ramach Allegro. ALLEGRO serwis transakcji on-line o charakterze otwartym, w ramach którego organizowane są aukcje oraz świadczone inne usługi związane z aukcjami, administrowany przez QXL Poland w domenie allegro.pl, dostępny również w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez partnerów QXL Poland. PARTNER SYSTEMU PŁACĘ Z ALLEGRO bank lub centrum autoryzacyjno-rozliczeniowe współpracujące z PayU S.A., przy obsłudze płatności w ramach Systemu Płacę z Allegro. UŻYTKOWNIK podmiot, który dokonał rejestracji w Allegro, zgodnie z Regulaminem Allegro oraz uzyskał dostęp do usług świadczonych przez PayU S.A., w ramach Systemu Płacę z Allegro, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2 SPRZEDAJĄCY Użytkownik dokonujący sprzedaży towarów lub usług w ramach Allegro, będący odbiorcą wypłaty przekazanej przez Kupującego w ramach Systemu Płacę z Allegro. KUPUJĄCY Użytkownik nabywający od Sprzedających towary lub usługi w ramach Allegro, dokonujący zapłaty należności na rzecz Sprzedającego w ramach Systemu Płacę z Allegro. KONTO ALLEGRO prowadzone dla Użytkownika przez Allegro pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika. REGULAMIN niniejszy Regulamin Systemu Płacę z Allegro za zakupy. Artykuł 2. Zasady oraz warunki świadczenia usług 2.1. Przystąpienie i korzystanie przez Użytkowników z Systemu Płacę z Allegro nie jest związane z otwarciem rachunku bankowego i wszelkie operacje w nim dokonywane nie mają charakteru czynności bankowych w rozumieniu prawa bankowego System Płacę z Allegro polega na przyjmowaniu przez PayU S.A wpłat pieniężnych przekazanych przez Kupującego, które na jego polecenie, w terminie nie dłuższym niż trzy dni robocze od dokonania wpłaty, przekazywane są na rachunek wskazany przez Sprzedającego. Warunkiem przekazania wpłat, o których mowa powyżej, jest istniejące między Kupującym a Sprzedającym zobowiązanie pieniężne, powstałe w wyniku dokonanej transakcji w Allegro, z zastrzeżeniem iż PayU S.A. w ramach Systemu Płacę z Allegro nie obsługuje transakcji dokonywanych pomiędzy Użytkownikami w następujących kategoriach Allegro: "Samochody", "Motocykle", "Inne pojazdy oraz łodzie" oraz Nieruchomości PayU S.A nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przekazywaniu należnych środków na rachunek Użytkownika spowodowane przyczynami powstałymi po złożeniu przez PayU S.A polecenia przelewu, a także za niezrealizowanie oraz opóźnienie w przekazaniu należnych środków spowodowane podaniem przez Użytkownika nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które uniemożliwiają zrealizowanie przelewu bankowego, jak również za opóźnienia będące następstwem innych zdarzeń niezależnych od PayU S.A, w szczególności zdarzeń o charakterze siły wyższej W ramach Systemu Płacę z Allegro, PayU S.A. świadczy usługi za pośrednictwem innych instytucji pośredniczących, które dobiera samodzielnie według własnego uznania, z zachowaniem należytej staranności w wyborze. Do czasu udostępnienia środków Użytkownikowi, PayU S.A. rozporządza otrzymanymi środkami, według własnego uznania, zgodnie z przepisami prawa polskiego.

3 2.5. PayU S.A. zastrzega, że nie jest stroną umowy zawartej pomiędzy Kupującym a Sprzedającym i nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie umów zawartych przez Użytkowników w ramach Allegro. PayU S.A., w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za zdolność Sprzedających do sprzedaży towarów lub usług oraz wypłacalność Kupujących ich nabywających Świadczenie usług przez PayU S.A. w ramach Systemu Płacę z Allegro dla Użytkownika Allegro ma charakter nieodpłatny Użytkownik w celu skorzystania z Systemu Płacę z Allegro, akceptuje niniejszy Regulamin i dokonuje odpowiednich ustawień Systemu Płacę z Allegro w ramach Konta Allegro. Brak spełnienia obowiązków, o których mowa w zdaniu poprzednim, powoduje niemożność skorzystania przez Użytkownika z usług świadczonych w ramach Systemu Płacę z Allegro Ustala się dopuszczalny dzienny limit do wpłat dokonywanych przez Kupujących przy użyciu karty płatniczej, w ramach Systemu Płacę z Allegro, z zastrzeżeniem, że wysokość limitu, o którym mowa powyżej, w stosunku do danego Użytkownika, może zostać ustalona w innej wysokości przez Partnerów Systemu Płacę z Allegro. QXL Poland oraz PayU S.A. nie mają wpływu oraz nie ponoszą odpowiedzialności za ograniczenia ustalone przez podmioty, o których mowa w zdaniu poprzednim Wszelkie operacje finansowe związane z Systemem Płacę z Allegro są dokonywane w drodze przelewów elektronicznych, obejmujących płatności bezgotówkowe wyrażone w pieniądzu polskim System Płacę z Allegro nie może być wykorzystywany do realizacji innych płatności, aniżeli spłata zobowiązań Kupujących wobec Sprzedających, które wynikają bezpośrednio z przeprowadzonych transakcji w Allegro W ramach Systemu Płacę z Allegro PayU S.A. obsługuje: a. moduł płatności dokonywanych w drodze przelewów elektronicznych, obejmujący płatności bezgotówkowe w pieniądzu polskim dokonywane w drodze przelewów internetowych. b. moduł płatności dokonywanych w drodze przelewów tradycyjnych dokonywanych poza siecią Internet lub innych przelewów elektronicznych; c. moduł płatności dokonywanych przy użyciu kart płatniczych, obejmujący płatności bezgotówkowe w pieniądzu polskim dokonywane kartami płatniczymi, które zostały dopuszczone przez banki do realizacji transakcji w środowisku internetowym System Płacę z Allegro umożliwia każdemu Użytkownikowi dostęp do przeprowadzonych przez niego transakcji, z zastrzeżeniem że po upływie 60 dni od dnia przeprowadzonej transakcji, Użytkownik może uzyskać powyższe dane wyłącznie na pisemne żądanie skierowane do PayU S.A.

4 Artykuł 3. Użytkownik i sposoby jego weryfikacji 3.1. Użytkownikami Systemu Płacę z Allegro mogą być osoby fizyczne, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Użytkownikiem Systemu Płacę z Allegro może być również osoba, które nie ukończyła 18 lat, ale która działa w ramach przyznanej jej zdolności na podstawie Regulaminu Allegro (Załącznik nr 7 Zasady Konta Junior) Dodatkowym wymogiem do dokonywania transakcji kartami płatniczymi w ramach Systemu Płacę z Allegro, jest pełna aktywacja Konta Allegro lub 25 pozytywnych punktów w systemie komentarzy w Allegro (jeżeli pełna aktywacja Konta Allegro nie była wymagana w momencie rejestracji w Allegro) Każda osoba poprzez wyrażenie woli korzystania z Systemu Płacę z Allegro, wyraża zgodę na automatyczne przekazanie danych osobowych przez QXL Poland do PayU S.A., w celu prawidłowego świadczenia usług w ramach Systemu Płacę z Allegro, a także oceny ryzyka zawieranej transakcji. Postanowienia art. 6 Regulaminu stosuje się odpowiednio PayU S.A. jest uprawniona do żądania od zgłaszających się osób mających na celu skorzystanie z usług Systemu Płacę z Allegro, innych danych niezbędnych do oceny ryzyka zawieranej transakcji w Allegro Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Partnerzy Systemu Płacę z Allegro, jak również PayU S.A., prowadzą kwalifikację wiarygodności finansowej osób zamierzających dokonać płatności przy użyciu karty płatniczej i mogą w związku z tym zróżnicować zasady obsługi płatności lub uzależniać niektóre warunki świadczenia usług w zależności od zakwalifikowania Użytkownika do danej grupy ryzyka. PayU S.A. dokonuje powyższej analizy ryzyka obsługi płatności w oparciu o dane dostępne w Systemie Płacę z Allegro. W związku z powyższym PayU S.A. zastrzega sobie prawo odmowy w uzasadnionych przypadkach obsługi danej płatności, w szczególności w przypadku powzięcia wątpliwości co do legalności transakcji, z tytułu której następuje płatność lub legalność samej płatności. PayU S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika z powodu odmowy, o której mowa w zdaniu poprzednim Wyłącznie PayU S.A ma prawo, po przeprowadzeniu procedur weryfikacyjnych, o których mowa powyżej, do podjęcia decyzji o nadaniu danej osobie statusu Użytkownika W przypadkach kiedy Użytkownik nie może dokonać czynności, o których mowa w art Regulaminu, korzystanie z Systemu Płacę z Allegro przez Użytkownika może zostać uzależnione od uwiarygodnienia jego danych osobowych PayU S.A. zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług na rzecz Użytkownika, w przypadku blokady jego Konta Allegro. W wypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej, wszelkie środki znajdujące się na rachunku

5 Użytkownika w Systemie Płacę z Allegro mogą być odblokowane i udostępnione Użytkownikowi po upływie najwyżej 10 dni, liczonych od dnia blokady jego Konta Allegro Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że daną kartą płatniczą może posługiwać się tylko i wyłącznie jej uprawniony posiadacz, a więc osoba, której dane znajdują się na awersie karty. Wykryte przypadki nadużyć będą zgłaszane bezpośrednio do właściwych wydziałów Policji Użytkownik zobowiązany jest stosować się do obowiązujących przepisów prawa, jak i zasad postępowania i procedur wyznaczonych przez PayU S.A., w celu zapewnienia przestrzegania przepisów prawa, oraz zasad określonych przez właściwe organizacje kart płatniczych. Artykuł 4. Odbiorca wpłaty 4.1. Odbiorcą wpłaty w Systemie Płacę z Allegro dokonanej przez Kupującego jest Użytkownik, który został zarejestrowany przez System Płacę z Allegro jako Odbiorca Sprzedający, chcący uzyskać status Odbiorcy jest zobowiązany do wypełnienia formularza konfiguracyjnego na stronach Allegro, w sekcji Płacę z Allegro, zawierającego dane osobowe, teleadresowe, nr konta bankowego oraz wszelkie inne dane niezbędne do jego identyfikacji. Postanowienia art Regulaminu stosuje się odpowiednio W przypadku odrzucenia płatności i nieprzekazania środków Sprzedającemu przez System Płacę z Allegro, Kupujący chcący uzyskać zwrot wpłaconych środków, jest zobowiązany uzyskać status Odbiorcy poprzez wypełnienie formularza konfiguracyjnego na stronach Allegro, w sekcji Płacę z Allegro, zawierającego dane osobowe, teleadresowe, nr konta bankowego oraz wszelkie inne dane niezbędne do jego identyfikacji. Postanowienia art Regulaminu stosuje się odpowiednio Należne Użytkownikowi kwoty są dla niego dostępne z momentem uzyskania przez płatność statusu zakończonej. 4.4.a Warunkiem uzyskania przez daną płatność statusu zakończonej jest dokonanie przez Użytkownika wszystkich wymaganych i określonych na stronach internetowych Partnerów Systemu Płacę z Allegro czynności, niezbędnych do zatwierdzania płatności oraz uzyskanie przez PayU S.A. od Partnera Systemu Płacę z Allegro pozytywnej odpowiedzi autoryzacyjnej. Jeżeli dla danej płatności PayU S.A. uzyska negatywną odpowiedź autoryzacyjną lub dokona negatywnej weryfikacji, wówczas poinformuje Użytkownika o tym, że dana płatność nie uzyska statusu zakończonej. 4.4.b W przypadku płatności dokonywanych w drodze tradycyjnego przelewu, płatność uzyska status zakończonej, a Użytkownik poinformowany o tym fakcie, w chwili uznania rachunku bankowego PayU S.A.

6 4.5. Płatności, które uzyskały status zakończonych, podlegają automatycznej wypłacie stosownie do dyspozycji Użytkownika wyłącznie w drodze przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika w ustawieniach Konta Allegro W przypadku wypłat środków zgromadzonych przez Użytkownika, dokonywanych przekazem pocztowym bądź przelewem na zagraniczny rachunek bankowy, zlecenia realizowane są dwa razy w miesiącu t.j. 14 dnia miesiąca oraz ostatniego dnia miesiąca. Wypłaty, o których mowa w zdaniu poprzednim, poniżej kwoty 100 PLN, realizowane są raz w miesiącu t.j. ostatniego dnia miesiąca (jeżeli 14 dzień miesiąca lub ostatni dzień miesiąca przypadają w sobotę lub niedzielę bądź dzień ustawowo wolny od pracy, zlecenie wypłaty realizowane jest w kolejnym dniu roboczym). Artykuł 5. Treść usługi 5.1. Kupujący zgłasza wniosek o dokonanie wpłaty poprzez formularz zgłoszeniowy, wskazując osobę Sprzedającego, kwotę wpłaty oraz tytuł prawny do dokonania wpłaty. Jeden wniosek może dotyczyć wyłącznie jednego Sprzedającego i jednej kwoty. Brak wymaganej wpłaty w ciągu 10 dni od daty złożenia wniosku powoduje automatyczne unieważnienie wniosku Dopuszczalne jest złożenie jednocześnie przez Kupującego kilku wniosków o dokonanie wpłaty, jednakże każdy z tych wniosków będzie traktowany jak oddzielna operacja dokonywana w ramach Systemu Płacę z Allegro W ramach Systemu Płacę z Allegro możliwe jest: a. dokonywanie wpłat przez Kupującego i wypłaty przez Sprzedającego w formie przelewu bankowego, b. dokonywanie wpłaty przez Kupującego za pomocą karty płatniczej akceptowanej przez Partnera Systemu Płacę z Allegro, c. dokonywanie wypłaty przez Sprzedającego w formie przekazu pocztowego na adres, na terenie Polski 5.4. System Płacę z Allegro dokonuje wpłaty na zlecenie Kupującego, w oparciu o niniejszy Regulamin i zgodnie ze wskazówkami podanymi przez niego na formularzu zgłoszeniowym Wysokość dokonanej wpłaty za pomocą karty płatniczej nie może przekraczać ustalonego dla Użytkownika limitu, o którym mowa w art System Płacę z Allegro informuje Sprzedającego i Kupującego o dokonanej płatności. W przypadku gdy dokonana płatność zostaje z jakichkolwiek powodów zwrócona, System Płacę z Allegro informuje bezzwłocznie o tym Kupującego i pozostawia wpłaconą kwotę do dyspozycji Kupującego. Postanowienia art Regulaminu stosuje się odpowiednio.

7 5.7. W przypadku zmiany rachunku bankowego przez Użytkownika, zastrzega sobie możliwość opóźnienia wypłaty zgromadzonych środków najdłużej do 3 dni roboczych. Artykuł 6. Prywatność i Poufność 6.1. Podane przez Użytkowników dane osobowe PayU S.A. zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest PayU S.A. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez PayU S.A., w celu świadczenia usług, archiwizacji, a także w celach marketingowych dotyczących usług i produktów PayU S.A. i podmiotów współpracujących. Użytkownik korzystając z Systemu Płacę z Allegro nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych jeśli nie wyrazi na to zgody Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości PayU S.A. zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z wyżej wymienionej ustawy, tzn. umożliwia Użytkownikom wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie. Użytkownik ma prawo wniesienia w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt. 4 i 5 ustawy pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych Prywatność, ochrona przed dostępem osób nieupoważnionych oraz inne możliwości zagubienia lub zniszczenia poufnych informacji są chronione przez PayU S.A. poprzez zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Artykuł 7. Postępowanie reklamacyjne 7.1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu Reklamację można złożyć w formie pisemnej na adres PayU S.A lub elektronicznej, za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie Allegro. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Użytkownik występuje w Allegro (login) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, PayU S.A zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

8 7.4. PayU S.A rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że PayU S.A może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres przypisany do Konta Allegro danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach PayU S.A może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres , który nie jest przypisany do Konta Allegro Użytkownik zobowiązany jest współdziałać z PayU S.A., w celu wyjaśnienia wszelkich kwestii związanych z przeprowadzanymi przez wystawców kart płatniczych reklamacjami, w szczególności zobowiązany jest udzielać wszelkich niezbędnych informacji dotyczących transakcji, tytułem której nastąpiła reklamowana płatność oraz na każde wezwanie PayU S.A., w terminie 7 dni od otrzymania takiego wezwania, dostarczyć PayU S.A., kopie dokumentów dotyczących realizacji transakcji, w ramach której Użytkownik przyjął płatność dokonaną kartą płatniczą, w tym: kopię potwierdzenia nadania zamawianej przez Kupującego przesyłki lub potwierdzenie zrealizowania zamawianej usługi. Użytkownik zobowiązany jest przechowywać te dokumenty przez okres co najmniej 24 miesięcy od daty realizacji transakcji. Artykuł 8. Postanowienia Końcowe 8.1. W terminie 10 dni od zawarcia umowy w ramach Systemu Płacę z Allegro (po dokonaniu czynności, o których mowa w art. 2.7.), Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie (do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma przed jego upływem). Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli skorzystał z jakichkolwiek usług świadczonych w ramach Systemu Płacę z Allegro Wszyscy Kupujący, którzy dokonali zakupów w Allegro, z wykorzystaniem Systemu Płacę z Allegro, objęci są zabezpieczeniem, którego warunki reguluje regulamin POK Allegro, znajdujący się na stronie: Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym w oświadczeniu o zmianie, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia w Systemie Płacę z Allegro zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że wszelkie prowadzone w ramach Systemu Płacę z Allegro operacje/transakcje, rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych Użytkownik przy pierwszym logowaniu w Systemie Płacę z Allegro po chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy.

9 8.5. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać umowę dotyczącą świadczenia usług w ramach Systemu Płacę z Allegro (dotyczącą określonego Konta Allegro) poprzez wysłanie na adres PayU S.A pisemnego oświadczenia o rozwiązaniu umowy. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym z zastrzeżeniem, że Użytkownik uczestniczy w ramach Systemu Płacę z Allegro w rozpoczętych przed rozwiązaniem umowy operacjach/transakcjach, na zasadach obowiązujących w momencie ich rozpoczęcia W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Allegro oraz Regulaminu Systemu Platnosci.pl 8.7. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a PayU S.A, której przedmiotem są usługi świadczone przez PayU S.A, w ramach Systemu Płacę z Allegro na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez PayU S.A w ramach Systemu Płacę z Allegro będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Obsługa Systemu Płacę z Allegro Obsługa płatności za towar za pośrednictwem Systemu Płacę z Allegro za zakupy: Rodzaj usługi Kwota transakcji Opłata Kupujący Odbiorca Płatność za towar za pośrednictwem Systemu Płacę z Allegro Wypłata pieniędzy z Systemu Płacę z Allegro za pomocą przelewu bankowego. Przelew krajowy Wypłata pieniędzy z Systemu Płacę z Allegro za pomocą przelewu bankowego. Bez ograniczeń* Bez opłat Bez opłat Bez ograniczeń Bez opłat Bez opłat Bez ograniczeń Bez opłat Bez opłat

10 Przelew zagraniczny Wypłata pieniędzy z Systemu Płacę z Allegro za pomocą przekazu pocztowego krajowy za potwierdzeniem odbioru Bez ograniczeń Bez opłat Bez opłat * z wyj. wpłaty za pośrednictwem karty płatniczej Punkt 2.8 Regulaminu Inne opłaty Rodzaj usługi Rejestracja w systemie Powiadomienia o płatności - Opłata Bez opłat Bez opłat

Regulamin pojedynczej transakcji płatniczej PayU

Regulamin pojedynczej transakcji płatniczej PayU Regulamin pojedynczej transakcji płatniczej PayU Art. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin pojedynczej transakcji płatniczej PayU

Regulamin pojedynczej transakcji płatniczej PayU Regulamin pojedynczej transakcji płatniczej PayU Art. 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług w zakresie obsługi Płatności dokonywanych drogą elektroniczną,

Bardziej szczegółowo

Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie: Regulamin pojedynczej transakcji płatniczej PayU Art. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług w zakresie obsługi Płatności dokonywanych drogą elektroniczną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU Art. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi mtransfer mobilny. Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

Regulamin Usługi mtransfer mobilny. Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie: Regulamin Usługi mtransfer mobilny Art. 1 Definicje Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie: 1. Akceptant podmiot, który na podstawie odrębnej umowy z PayU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU Art. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU Art. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady

Bardziej szczegółowo

Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna

Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20 Regulamin Valuto.com Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Currency One

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej:

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: REGULAMIN SYSTEMU Definicje Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: Akceptacja Płatności Dokumentacja Dzień Roboczy Identyfikator Instytucja

Bardziej szczegółowo

!!!!!!!!!!!!!!! Wrocław, 2013

!!!!!!!!!!!!!!! Wrocław, 2013 " Wrocław, 2013 Regulamin usługi płatności kartami płatniczymi dla merchantów 1 Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Systemu Espago, oraz zasady współpracy pomiędzy PSP Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA

Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Getin Noble Bank S.A. określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych organizacji rozliczeniowych Visa i MasterCard

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ GET

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ GET REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ GET Niniejszy Regulamin Karty Kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU USKRZYPKA.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU USKRZYPKA.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU USKRZYPKA.PL 1. DEFINICJE Usługodawca FIRMA HANDLOWA FEN DARIUSZ SKRZYPEK 80-124 Gdańsk UL NOWOGRÓDZKA 39. NIP 5832079428, REGON 190920670

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getinonline

Regulamin kart kredytowych Getinonline Regulamin kart kredytowych Getinonline Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A.

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Warszawa, czerwiec 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Indywidualnych Kart Przedpłaconych wydawanych przez mbank SA

Regulamin Indywidualnych Kart Przedpłaconych wydawanych przez mbank SA Regulamin Indywidualnych Kart Przedpłaconych wydawanych przez mbank SA Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści: Rozdział I Postanowienia wstępne i terminologia...3 Rozdział II Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty kredytowej GET

Regulamin karty kredytowej GET Regulamin karty kredytowej GET Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania z

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Rozdział 2 Rozdział 3 Rozdział 4 Rozdział 5 Rozdział 6 Rozdział 7 Rozdział 8 Rozdział 10. Postanowienia ogólne Wydawanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu Walutuj.pl dla Klientów indywidualnych

Regulamin portalu Walutuj.pl dla Klientów indywidualnych Regulamin portalu Walutuj.pl dla Klientów indywidualnych Definicje 1. OPERATOR- Currency Trade Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, Olivia Business Centre przy al. Grunwaldzkiej 472/A, /80-309/ Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

Niniejszy regulamin jest ważny do dnia 21 sierpnia 2012 r. włącznie. Aktualny regulamin znajduje się tutaj.

Niniejszy regulamin jest ważny do dnia 21 sierpnia 2012 r. włącznie. Aktualny regulamin znajduje się tutaj. Niniejszy regulamin jest ważny do dnia 21 sierpnia 2012 r. włącznie. I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Aktualny regulamin znajduje się tutaj. 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów

Bardziej szczegółowo

I Postanowienia ogólne i definicje...2 II Wydawanie kart...3 III Doręczenie karty i aktywacja karty...4 IV Nadanie numeru PIN...

I Postanowienia ogólne i definicje...2 II Wydawanie kart...3 III Doręczenie karty i aktywacja karty...4 IV Nadanie numeru PIN... Regulamin wydawania i używania kart kredytowych dla firm w mbanku I Postanowienia ogólne i definicje...2 II Wydawanie kart...3 III Doręczenie karty i aktywacja karty...4 IV Nadanie numeru PIN...4 V Używanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Serwisu

Regulamin korzystania z Serwisu KIP S.A. ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań transferuj.pl ehat.me eh 1 Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: 1. Serwis Transferuj.pl ( Serwis ) serwis internetowy, który jest prowadzony przez Krajowy Integrator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN E-migrant.pl

REGULAMIN E-migrant.pl REGULAMIN E-migrant.pl 1 Zasady Ogólne 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez Euro-Tax.pl sp. z o.o. (dalej zwana Euro-Tax.pl) w ramach marki działającej pod nazwą E-migrant.pl i przy

Bardziej szczegółowo

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych Strona 1 z 21 Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych zawarta w Poznaniu, w dniu.2015 r. pomiędzy: PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy Akceptanta z Dotpay przy realizacji płatności za pośrednictwem Serwisu Dotpay

Regulamin współpracy Akceptanta z Dotpay przy realizacji płatności za pośrednictwem Serwisu Dotpay Regulamin współpracy Akceptanta z Dotpay przy realizacji płatności za pośrednictwem Serwisu Dotpay DEFINICJE I ZAWARCIE UMOWY a) Dotpay Spółka Akcyjna pod firmą Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Sklep internetowy monogram-mag.com prowadzony jest przez: Monogram Publishing Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 20 a, Tel.: + 48

Bardziej szczegółowo