Nazwa wnioskowanego kierunku szkolenia Adres zamieszkania.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nazwa wnioskowanego kierunku szkolenia... ... Adres zamieszkania."

Transkrypt

1 Częstochowa, dnia. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie ul. Szymanowskiego 15 WNIOSEK o udzielenie pożyczki z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów szkolenia (wypełniony wniosek należy złożyć osobiście na stanowisku swojego doradcy klienta po wybraniu odpowiedniego numeru doradcy klienta) Nazwa wnioskowanego kierunku szkolenia Część I wypełnia Wnioskodawca DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY Nazwisko Data urodzenia. Imię.... PESEL*.. Adres zamieszkania. Nr telefonu. adres ... INFORMACJA O WIELKOŚCI I CELOWOŚCI POŻYCZKI 1. Wysokość pożyczki (max. 3000,00 zł) Uzasadnienie celowości szkolenia Planowane zatrudnienie po szkoleniu PROPOZYCJE WNIOSKODAWCY DOTYCZĄCE WARUNKÓW SPŁATY POŻYCZKI 1. Wysokość miesięcznych rat. 2. Liczba rat (max. 18). 1

2 OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY DOTYCZĄCE INNYCH ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH 1. Nie ciążą/ciążą** na mnie zobowiązania finansowe wynikające z zaciągniętych kredytów w wysokości wobec termin spłaty do Nie jestem/ jestem** poręczycielem Zobowiązania w wysokości.. JAKO ZABEZPIECZNENIE SPŁATY POŻYCZKI PROPONUJĘ PORĘCZYCIELI 1. Dane pierwszego poręczyciela Nazwisko Imię.... Data urodzenia. Miejsce urodzenia PESEL.... Seria i numer dowodu osobistego. Adres zamieszkania i numer telefonu Nazwa i adres zakładu pracy Dane drugiego poręczyciela Nazwisko Imię.... Data urodzenia. Miejsce urodzenia PESEL.... Seria i numer dowodu osobistego. Adres zamieszkania i numer telefonu Nazwa i adres zakładu pracy..... OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY Niniejsze oświadczenie składam pouczony(a) o odpowiedzialności karnej z art Kodeksu Karnego: Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Data i podpis Wnioskodawcy *w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość ** niepotrzebne skreślić 2

3 Część II wypełnia instytucja szkoleniowa INFORMACJE O PLANOWANYM SZKOLENIU FINANSOWANYM W RAMACH POŻYCZKI 1. Nazwa i adres jednostki szkolącej Nazwa szkolenia Rodzaj kwalifikacji, umiejętności zawodowych, które nabywa uczestnik szkolenia Wymagania stawiane kandydatom.. 5. Termin realizacji szkolenia Miejsce szkolenia. 7. Koszt szkolenia Data, podpis i pieczątka jednostki szkolącej Część III wypełnia Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie OPINIA DORADCY KLIENTA W SPRAWIE ZASADNOŚCI I WARUNKÓW UDZIELENIA POŻYCZKI SZKOLENIOWEJ 1. Pozytywna Kwota pożyczki... Planowany termin spłaty... Ilość rat... Wysokość miesięcznych rat... Uzasadnienie Negatywna Uzasadnienie Data, podpis doradcy klienta 3

4 DECYZJA DYREKTORA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZĘSTOCHOWIE Pozytywna/ Negatywna** Kwota pożyczki.. Uzasadnienie... Data i podpis dyrektora PUP Załączniki: 1. Uprawdopodobnienie zatrudnienia (Załącznik nr 1) 2. Oświadczenie o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej wraz z opisem planowanego przedsięwzięcia (Załącznik nr 2) 3. Zaświadczenie o dochodach poręczyciela (Załącznik nr 3) ** niepotrzebne skreślić 4

5 Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie pożyczki szkoleniowej... Częstochowa, dnia... (pieczątka firmy) Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie ul. Szymanowskiego Częstochowa UPRAWDOPODOBNIENIE ZATRUDNIENIA Oświadczam, że Pan/Pani... zam zostanie zatrudniony/a w firmie... na stanowisku... Warunkiem zatrudnienia jest uzyskanie uprawnień w zakresie:... Zobowiązuję się zatrudnić ww. osobę bezrobotną do 1 miesiąca od uzyskania uprawnień na podstawie:... (wpisać okres zatrudnienia i rodzaj umowy np. umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy agencyjnej)... (podpis i pieczątka imienna pracodawcy) Informujemy, że nie wywiązanie się ze złożonego zobowiązania będzie brane pod uwagę w przypadku ubiegania się ww. Firmy o wsparcie finansowe z Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie. W przypadku niemożliwości wywiązania się z powyższego zobowiązania prosimy o wskazanie powodu (w formie pisemnej - na adres tutejszego Urzędu bądź em na adres: z uwzględnieniem danych instytucji oraz potencjalnego pracownika (imię i nazwisko).

6 Załącznik nr 2 do wniosku o udzielenie pożyczki szkoleniowej OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WRAZ Z OPISEM PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIĘCIA Ja, zam PESEL *... nr tel. kontaktowego... oświadczam, że zamierzam podjąć działalność gospodarczą w okresie 3 miesięcy od dnia ukończenia szkolenia ** : (kierunek szkolenia) zgodnie z opisem planowanego przedsięwzięcia. Rozpoczęcie deklarowanej działalności gospodarczej jest/nie jest ** uzależnione od uzyskania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. W przypadku braku możliwości spełnienia ww. warunku: Oświadczam, że jestem zdolny/a i gotowy/a do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej. Zobowiązuję się zgłaszać do Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie w wyznaczonych terminach w celu przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy proponowanej przez tutejszy Urząd wynikającej z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 674 z późn. zm.).. (data i podpis osoby bezrobotnej/poszukującej pracy) * w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość ** niepotrzebne skreślić OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. STRESZCZENIE to krótki, zwięzły i rzeczowy opis planowanego przedsięwzięcia, które powinno zawierać: Opis specyfiki firmy oraz jej mocnych stron. Opis produktu lub usługi planowanego przedsięwzięcia cechy wyróżniające..... Plan wdrożenia produktu.

7 Przewidywane koszty i potrzeby finansowe.... Możliwości rozwojowe i prognozy finansowe INFORMACJE O FIRMIE to informacja o charakterze przedsięwzięcia, która powinna zawierać: Nazwę firmy z podaniem dokładnej lokalizacji. Datę i miejsce rozpoczęcia działalności. Typ przedsięwzięcia (handel, budownictwo, usługi, hurt dystrybucja, itp.). (data i podpis osoby bezrobotnej/poszukującej pracy)

8 Załącznik nr 3 do wniosku o udzielenie pożyczki szkoleniowej (pieczątka firmy).... (miejscowość, data) ZAŚWIADCZENIE Niniejszym zaświadcza się, że Pani/Pan... (imię i nazwisko)... (nazwisko rodowe) (imię ojca) (data urodzenia) legitymująca/y się dowodem osobistym... wydanym przez, (seria i numer dowodu osobistego) PESEL. jest zatrudniona/y w firmie... (miejsce pracy i dokładny adres) jako od dnia (stanowisko pracy) (data zatrudnienia miesiąc wpisać słownie) Umowa zawarta jest na czas nieokreślony/określony* do dnia.. z przeciętnym wynagrodzeniem miesięcznym (brutto) z ostatnich 3 miesięcy..zł. słownie.. Wynagrodzenie powyższe nie jest obciążone z tytułu wyroków sądowych lub innych tytułów/jest obciążone kwotą*. Wyżej wymieniony/a nie znajduje się/znajduje się* w okresie wypowiedzenia umowy o zatrudnieniu. Oświadczam, że firma nie znajduje się/znajduje się* w stanie bankructwa (niewypłacalności) i nie są rozpoczęte procedury upadłości firmy. Zaświadczenie wydaje się celem przedłożenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie. *niepotrzebne skreślić (imię i nazwisko osoby reprezentującej firmę)

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Przemysłowa 1, 87 700 Aleksandrów Kujawski tel./ fax 54/2824696, e-mail: toal@praca.gov.pl, www.pup-aleksandrowkujawski.pl Aleksandrów Kujawski, dnia... miejscowość, data... Nr

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Wypełnienie wniosku nie oznacza zakwalifikowania na szkolenie

UWAGA! Wypełnienie wniosku nie oznacza zakwalifikowania na szkolenie UWAGA! Wypełnienie wniosku nie oznacza zakwalifikowania na szkolenie Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku ul. Wolności 12 09-100 Płońsk Wniosek o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną Dane

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne IRP-IS-50-1/2014 Regulamin organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim

Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim Centrum Aktywizacji Zawodowej ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski tel.: 25 787 22 04, 25 781 71 30, fax.: 25 781 71 49 e-mail: sekretariat@pup.sokolowpodl.pl...

Bardziej szczegółowo

1. Dane wnioskodawcy:

1. Dane wnioskodawcy: POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy w ramach projektu Aktywizacja

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O POMOCY DE MINIMIS

OŚWIADCZENIE O POMOCY DE MINIMIS Załącznik nr 2 do Wniosku o udzielenie pożyczki OŚWIADCZENIE O POMOCY DE MINIMIS Ja niżej podpisany/a... (imię i nazwisko) zamieszkały/a... (adres zamieszkania) legitymujący/a się dowodem osobistym...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (pieczęć pracodawcy) Łódź, dnia...r. WNIOSEK Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi ul. Milionowa 91 O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO Na podstawie art. 69a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI DLA PRZEDSIĘBIORCY NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY W RAMACH PROGRAMU PIERWSZY BIZNES WSPARCIE W STARCIE II

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI DLA PRZEDSIĘBIORCY NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY W RAMACH PROGRAMU PIERWSZY BIZNES WSPARCIE W STARCIE II WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI DLA PRZEDSIĘBIORCY NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY W RAMACH PROGRAMU PIERWSZY BIZNES WSPARCIE W STARCIE II (Wnioskodawca wypełnia tylko białe pola) Data złożenia wniosku (dd/mm/rrrr)

Bardziej szczegółowo

1. Dane wnioskodawcy: - Nazwisko i imię:... - PESEL... - Adres zamieszkania:... - Telefon...

1. Dane wnioskodawcy: - Nazwisko i imię:... - PESEL... - Adres zamieszkania:... - Telefon... POWIATOWY URZĄD PRACY W KIELCACH (pieczęć kancelaryjna)... /nr w rejestrze PUP/ UWAGA!!! Dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej przed zawarciem przedmiotowej umowy skutkuje odmową przyznania

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji szkoleń dla osób uprawnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej

Zasady organizacji szkoleń dla osób uprawnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej Podstawa prawna: Zasady organizacji szkoleń dla osób uprawnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej 1. Ustawa z dnia 20.04.2004 r., o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu ul. Ks. Łukasika 3 26-600 Radom

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu ul. Ks. Łukasika 3 26-600 Radom Radom dn.,... Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu ul. Ks. Łukasika 3 26-600 Radom Wniosek dotyczący refundowania pracodawcy kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne naleŝne od pracodawcy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych

WNIOSEK. o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych Nr akt... Data wpływu... Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze WNIOSEK o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Podstawa prawna organizacji szkoleń

Rozdział I Podstawa prawna organizacji szkoleń REGULAMIN określający możliwości i zasady kierowania bezrobotnych i innych uprawnionych osób na szkolenia, finansowanie kosztów studiów podyplomowych, egzaminów i licencji oraz zasady udzielania pożyczki

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie pozarolniczej, indywidualnej działalności gospodarczej

WNIOSEK o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie pozarolniczej, indywidualnej działalności gospodarczej dnia imię i nazwisko wnioskodawcy miejscowość adres miejsca zamieszkania numer PESEL Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy NIP (jeżeli został nadany) WNIOSEK o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie pozarolniczej,

Bardziej szczegółowo

-skierowanie przez PUP w Radomiu... bezrobotn (ych, ego) w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz

-skierowanie przez PUP w Radomiu... bezrobotn (ych, ego) w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz Radom,... Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu Ul. Ks. Łukasika 6-600 Radom Wniosek przedsiębiorcy dotyczący skierowania w sumie. bezrobotnych w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy

Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy w ramach projektu Powiatowego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POŻYCZKĘ z FRP

WNIOSEK O POŻYCZKĘ z FRP ... dnia... Data wpływu... WNIOSEK O POŻYCZKĘ z FRP WNIOSKODAWCA... (imię i nazwisko lub nazwa firmy)... (adres)... (telefon, fax)... (regon, NIP) 1. Proszę (prosimy) o udzielenie pożyczki w wysokości...pln

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozdział III Warunki i kryteria kierowania na szkolenia w ramach bonu szkoleniowego

REGULAMIN. Rozdział III Warunki i kryteria kierowania na szkolenia w ramach bonu szkoleniowego Załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora nr 2/15 z dnia 08.01.2015r. REGULAMIN organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY Ścieżka B

FORMULARZ REKRUTACYJNY Ścieżka B Strona1 Załącznik nr 1b do Regulaminu rekrutacji Data i godzina wpływu Formularza rekrutacyjnego: Podpis osoby przyjmującej Formularz: Nr Formularza rekrutacyjnego:...... FORMULARZ REKRUTACYJNY Ścieżka

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ...

WNIOSEK O PRZYZNANIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ... Data złożenia wniosku w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Radomiu Wpisano do rejestru zgłoszeń pod Nr... dnia... Załącznik nr 1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w Tczewie INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY Obowiązki i uprawnienia osoby rejestrowanej w POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY (PUP) jako bezrobotnej

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

I N F O R M A C J A DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY I N F O R M A C J A DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY Obowiązki i uprawnienia osoby rejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy (PUP) jako bezrobotna lub poszukująca pracy określa ustawa

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W TYM NA ZASADACH OKREŚLONYCH DLA SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH, PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W CHRZANOWIE W ROKU

Bardziej szczegółowo

9. Data rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy :... 10. Nazwa banku i numer konta bankowego

9. Data rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy :... 10. Nazwa banku i numer konta bankowego ..... Data POWIATOWY URZĄD PRACY W CZARNKOWIE Wniosek o przyznanie bezrobotnemu, absolwentowi centrum integracji społecznej lub absolwentowi klubu integracji społecznej jednorazowo środków na podjęcie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY

INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Podstawowe zadania Urzędu Pracy określa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 poz. 1001

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Podstawy Prawne

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Podstawy Prawne powiwowturząo?m 64200 WclsĄn,ui.StiOStva7niG 5t Załącznik nr 1 ^, ^ NIP 923-13-53-144, REGON 41114349C Zarządzenia nr (> i^va? tet./fax068 384 35ai n ^ h i Dyrektora PUP w Wolsztynie z dnia..m..q.l.h4j.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB UPRAWNIONYCH ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŁASKU

REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB UPRAWNIONYCH ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŁASKU Załącznik do Zarządzenia Dyrektora PUP Nr 20/2014 z dnia 03.06.2014 r. REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB UPRAWNIONYCH ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŁASKU 1. Użyte w Regulaminie określenia:

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora PUP w Iławie Nr 2/2015 z dnia 26.01.2015 r. REGULAMIN SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W IŁAWIE ORAZ

Bardziej szczegółowo