Załącznik nr 2 do SIWZ Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 2 do SIWZ Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do SIWZ Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo 1. Ubezpieczający/Ubezpieczony (Zamawiający) Polski Związek Judo ul. Racławicka Warszawa Regon: NIP: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. INFORMACJE OGÓLNE Strona internetowa: 2. Ogólny opis działalności spółki Polski Związek Judo narodził się w 1957 r. w trakcie pierwszych oficjalnych mistrzostw kraju, rozgrywanych w Łodzi,. Jego pierwszym prezesem został wybrany Tadeusz Kochanowski. 14 października 1957 r. zatwierdzony został przez Główny Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki a rok później stał się członkiem Europejskiej Unii Judo. Obecnie Polski Związek Judo swoją siedzibę ma w Warszawie przy ul. Racławickiej 132. Terytorialnie dzieli się na cztery regiony (I region z ośrodkiem wiodącym Gdańsk, II region z ośrodkiem wiodącym Warszawa, III region z ośrodkiem wiodącym Wrocław, IV region z ośrodkiem wiodącym Katowice). Polski Związek Judo odpowiada za szkolenie i organizację zawodów sportowych judo w Polsce. W ciągu roku organizuje kilkanaście turniejów o różnej randze począwszy od eliminacji regionalnych po Mistrzostwa Polski i Puchar Polski dla zawodników różnych kategorii wagowych i wiekowych. 3. Okres ubezpieczenia Łączny okres ubezpieczenia trwa od r. do r. Łączny okres ubezpieczenia dzieli się na dwa okresy rozliczeniowe: a. od dnia r. do dnia r. b. od dnia r. do dnia r. 4. Płatność składki Pierwszy okres rozliczeniowy: I rata do r. II rata do r. III rata do r. IV rata do r. Drugi okres rozliczeniowy: I rata do r. II rata do r. III rata do r. IV rata do r. 5. Postanowienia dotyczące przedmiotu i sumy ubezpieczenia Na każdy okres rozliczeniowy będą wystawiane odrębne polisy z aktualnymi sumami ubezpieczenia. Wszystkie podane sumy ubezpieczenia i sumy gwarancyjne stanowią limit odpowiedzialności wykonawcy (ubezpieczyciela) do wyczerpania w rocznym okresie rozliczeniowym. 1

2 W przypadku doubezpieczeń lub ubezpieczeń krótkoterminowych, zastosowanie będą miały warunki niniejszej umowy ubezpieczenia (także w ramach klauzuli automatycznego pokrycia), a Ubezpieczyciel będzie pobierał składkę proporcjonalnie do okresu udzielanej ochrony, zgodnie z zasadą: wnioskowana suma ubezpieczenia x stawka / 365 dni x wnioskowana liczba ubezpieczanych dni. Nie będzie miała zastosowania składka minimalna. Wykonawca zawierając umowę ubezpieczenia uznaje za wystarczające istniejące zabezpieczenia przeciwkradzieżowe i przeciwpożarowe lub dokona na własny koszt lustracji ryzyka, wydając ewentualne zalecenia pokontrolne. Wykonawca przyjmuje także bez zastrzeżeń podany sposób szacowania wartości mienia zgłaszanego do ubezpieczenia i w przypadku szkody nie będzie podnosił z tego tytułu zarzutu. Wykonawca ma prawo przeprowadzenia audytu oceny ryzyka (survey) ubezpieczanego obiektu oraz wybranych albo wszystkich rzeczy ruchomych i nieruchomych, określonych jako przedmiot ubezpieczenia celem oceny ryzyka i zapoznania się ze stanem zabezpieczeń. Termin audytu i szczegóły techniczne jego przeprowadzenia wymagają wcześniejszego uzgodnieniu z zamawiającym. 1. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego B. RYZYKA UBEZPIECZENIOWE 1.1. Zakres ubezpieczenia (obligatoryjny) Ryzyka wszystkie elektroniki wszystkie ryzyka fizycznej utraty, uszkodzenia lub zniszczenia mienia na skutek zaistniałego nagłego, przypadkowego i nieprzewidzianego zdarzenia, z zastrzeżeniem wyłączeń zawartych w OWU. Ryzyka obligatoryjne nie podlegające wyłączeniu OWU: niewłaściwe działanie człowieka - niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędna obsługa, świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie, upadek statku powietrznego, a także upadek ich części lub przewożonego ładunku, rabunek oraz kradzież z włamaniem (dokonana lub usiłowana), wandalizm (dewastacja), pożar, uderzenie pioruna, zbyt wysokie lub niskie napięcie w sieci elektrycznej, przepięcia, w tym także pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych, zjawisko indukcji, oddziaływanie pola elektrycznego lub magnetycznego, wybuch (eksplozja), skutki uboczne spowodowane przez wysoką temperaturę, grad, huragan - wiatr o prędkości nie mniejszej niż 17,5 m/sek, ustalanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW), dym, sadza, osmalenie, przypalenie, akcja ratownicza w celu zmniejszenia strat lub niedopuszczenia do ich zwiększenia; zabezpieczenie przed szkodą ubezpieczonego mienia w razie jego bezpośredniego zagrożenia działaniem zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, zalania, szkody wodociągowe, burza, sztorm, wylew wód podziemnych, wilgoć, para wodna i ciecze w innej postaci, powódź, deszcz nawalny - opad deszczu o współczynniku wydajności co najmniej 4, który ustala Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW), lawiny, obsunięcie i zapadanie się ziemi, wady produkcyjne i technologiczne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe, które ujawniły się dopiero po okresie gwarancji, skutki działania czynników atmosferycznych (mróz, wiatr, śnieg), 2

3 uszkodzenie albo zniszczenie nośnika danych w sposób uniemożliwiający zapisanie lub odczytanie zgromadzonych na nim danych, utrata nośnika danych wraz z zapisanymi danymi w wyniku kradzieży z włamaniem z zamkniętego pomieszczenia lub wskutek rabunku, proporcjonalne i nieproporcjonalne koszty dodatkowe Przedmiot i sumy ubezpieczenia Miejsce ubezpieczenia wszystkie pozostałe lokalizacje, w których znajduje się mienie należące lub użytkowane przez ubezpieczającego, w tym: Łomianki, ul. Szpitalna 28. Lp 1 Przedmiot ubezpieczenia Sprzęt elektroniczny przenośny (sprzęt używany podczas zawodów sportowych) Suma ubezpieczenia (w PLN) System ubezpieczenia Wartość ,74 sumy stałe księgowa brutto Wykonawca akceptuje listę sprzętu i sposób szacowania wartości na podstawie przekazanego wykazu sprzętu elektronicznego (załącznik nr 6 SIWZ). Oznacza to, że przypadku szkody nie będzie podnosił zarzutu z tytułu wieku sprzętu i wypłaci odszkodowanie do pełnej wartości zgłoszonej do ubezpieczenia Franszyza redukcyjna (warunek obligatoryjny) dla sprzętu przenośnego nie więcej niż 500 PLN UWAGA: Franszyzy i udziały własne nie wymienione przez wykonawcę w formularzu ofertowym, a występujące w OWU nie mają zastosowania i należy je uważać za zniesione Klauzule obligatoryjne 1/ Rozszerzenie pokrycia dla sprzętu przenośnego poza terenem przedsiębiorstwa (kl. 101/1) - POLSKA 2/ Klauzula reprezentantów Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez ubezpieczającego (lub ubezpieczonego) wskutek rażącego niedbalstwa. Odpowiedzialność ubezpieczyciela obejmuje szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez osobę, za którą ubezpieczający (lub ubezpieczony) ponosi odpowiedzialność, a także przez osobę, z którą pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym. Za winę umyślną osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną należy rozumieć winę: - w przedsiębiorstwach państwowych dyrektora lub jego zastępców, - w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych członków zarządu lub prokurentów, - w spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych komplementariuszy lub prokurentów, - w spółkach jawnych wspólników lub prokurentów, - w spółkach partnerskich partnerów lub członków zarządu lub prokurentów, - w spółkach cywilnych wspólników, - w spółdzielniach, fundacjach i stowarzyszeniach członków zarządu. 3/ Klauzula automatycznego pokrycia nowego mienia W okresie ubezpieczenia ochrona obejmie nowo nabywane środki trwałe oraz poniesione zmiany, dodatki i ulepszenia środków trwałych, z gwarancją pokrycia do pełnej wartości i rozliczeniem w terminie 30 dni po zakończeniu każdego rocznego okresu ubezpieczenia. Limit odpowiedzialności PLN. 4/ Klauzula jurysdykcji W przypadku sporów postępowanie prowadzone będzie przez sąd właściwy dla siedziby ubezpieczającego. 5/ Klauzula rezygnacji z zarzutu niedoubezpieczenia (ograniczenie zasady proporcji wg formuły szkody) 3

4 Wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wysokość szkody nie przekracza 20% sumy ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia. 6/ Klauzula LEEWAY a (ograniczenie zasady proporcji wg formuły sumy ubezpieczenia) Wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wartość przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu rodzaju zadeklarowanej wartości będącej podstawą ustalenia sumy ubezpieczenia, w dniu powstania szkody nie przekracza 120% sumy ubezpieczenia. 7/ Klauzula roszczeń regresowych Z dniem zapłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela roszczenia ubezpieczającego (lub ubezpieczonego) przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę nie przechodzą na ubezpieczyciela do wysokości zapłaconego odszkodowania jeżeli dotyczą one: krewnych (wstępnych i zstępnych), osób za które ubezpieczający (lub ubezpieczony) ponosi odpowiedzialność w tym także jego pracowników bez względu na podstawę prawną zatrudnienia oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wyłącznie na jego rzecz. Roszczenia regresowe nie przechodzą na ubezpieczyciela także w sytuacji, gdy wskazane osoby wyrządziły szkodę wskutek rażącego niedbalstwa Klauzule dodatkowe 1/ Klauzula automatycznego pokrycia nowych miejsc ubezpieczenia W okresie ubezpieczenia ochrona obok wymienionych w polisie miejsc, obejmuje także wszystkie aktualne i przyszłe lokalizacje wynajmowane, dzierżawione lub w jakikolwiek inny sposób użytkowane przez Ubezpieczającego na terenie Polski, pod warunkiem zgłoszenia do ubezpieczenia w terminie 30 dni od uruchomienia działalności w nowej lokalizacji. Limit odpowiedzialności PLN. 2/ Klauzula terminu powiadomienia o szkodzie Termin zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela wynosi minimum 5 dni od dnia jej powstania lub daty powzięcia wiadomości przez ubezpieczonego o szkodzie. W przypadku gdy ostatni dzień na zgłoszenie jest dniem ustawowo wolnym od pracy, termin ten przedłuża się do pierwszego dnia roboczego. 3/ Klauzula automatycznego doubezpieczenia Po zaistnieniu zdarzenia, na skutek którego do zakładu ubezpieczeń zostaje skierowane roszczenie o wypłatę odszkodowania, suma ubezpieczenia ulega automatycznemu odnowieniu bez konieczności pisemnego wniosku ze strony Ubezpieczającego. Limit ten jest automatycznie przywrócony pod warunkiem opłacenia składki proporcjonalnie do okresu udzielonej ochrony ubezpieczeniowej na pisemne wezwanie zakładu ubezpieczeń. 4/ Klauzula uprzątnięcia pozostałości po szkodzie Odszkodowanie obejmuje koszty usunięcia pozostałości po szkodzie w granicach limitu do 20 % SU wypłacanego ponad sumę ubezpieczenia. 5/ Klauzula kosztów transportu Ubezpieczyciel w ramach ubezpieczonych kosztów pokryje poniesione przez Ubezpieczającego uzasadnione koszty transportu części zamiennych i ubezpieczonego mienia z siedziby producenta do miejsca montażu oraz z miejsca, w którym jest ono zamontowane do zakładu naprawczego wraz z drogą powrotną (w tym także koszty przesyłek ekspresowych i fracht lotniczy). Limit odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli nie może przekroczyć 10 % sumy ubezpieczenia i jest wypłacany ponad sumę ubezpieczenia. 6/ Klauzul kosztów pracy w godzinach nadliczbowych Ubezpieczyciel w ramach ubezpieczonych kosztów pokryje poniesione przez Ubezpieczającego uzasadnione koszty pracy w celu likwidacji skutków szkody wynikłe z zatrudnienia osób w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dni wolne od pracy (w tym także koszty podróży serwisantów). Limit odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli nie może przekroczyć 10 % sumy ubezpieczenia i jest wypłacany ponad sumę ubezpieczenia. 7/ Klauzula formy dokumentu Wszelkie oświadczenia woli dotyczące umowy ubezpieczenia, składane przez Ubezpieczonego, jego pełnomocnika lub zakład ubezpieczeń, mogą być przekazywane również w formie elektronicznej lub faksowej w postaci przesłanego dokumentu z odciśniętym podpisem osoby uprawnionej. 8/ Klauzula wypłaty odszkodowania Zakład ubezpieczeń nie będzie uzależniał wypłaty odszkodowania od otrzymania decyzji o umorzeniu postępowania przez uprawnione do tego organy państwowe. 9/ Klauzula kradzieży zwykłej Ubezpieczyciel obejmuje ochroną zdarzenia polegające na tzw. kradzieży zwykłej bez włamania, niewyjaśnionym zaginięciu lub zgubieniu ubezpieczonego mienia. Limit odpowiedzialności zostaje 4

5 określony na PLN, a suma ulega odnowieniu po wypłacie odszkodowania jedynie na wniosek ubezpieczonego po akceptacji zakładu ubezpieczeń. W przypadku podejrzenia kradzieży z art Kodeksu karnego na ubezpieczającym ciąży obowiązek powiadomienia Policji. 10/ Klauzula włączenia do ochrony ryzyka trzęsienia ziemi i ruchów tektonicznych 11/ Klauzula włączenia do ochrony ryzyka huraganu 12/ Klauzula ubezpieczenia szkód materialnych od daty dostawy Ubezpieczyciel obejmuje ochroną szkody materialne w należącym do ubezpieczonego sprzęcie elektronicznym, jego częściach i podzespołach od daty dostawy do planowanej daty włączenia do eksploatacji pod warunkiem, że mienie to jest magazynowane w oryginalnych opakowaniach i odpowiednio przystosowanych pomieszczeniach, a termin przechowywania i montażu nie przekracza 6 miesięcy od daty dostawy. 13/ Klauzula sprzętu elektronicznego wyłączonego z eksploatacji Ubezpieczyciel obejmuje ochroną szkody materialne w należącym do ubezpieczonego sprzęcie elektronicznym, jego częściach i podzespołach, który wcześniej sprawny technicznie i eksploatowany pozostaje okresowo (maksymalnie do 6 miesięcy) nie użytkowany lub tymczasowo magazynowany w ubezpieczanej lokalizacji. 14/ Klauzula rzeczoznawców Zakład ubezpieczeń pokryje poniesione przez ubezpieczonego koszty zewnętrznych ekspertyz biegłych i rzeczoznawców, związane z ustaleniem przyczyny, zakresu i rozmiaru szkody. Limit odpowiedzialności płatny ponad sumę ubezpieczenia PLN. 2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej 2.1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia Ochroną ubezpieczeniową objęte są roszczenia dotyczące szkód powstałych ze zdarzeń zaistniałych w okresie ubezpieczenia, choćby poszkodowani (uprawnieni) zgłosili je po tym okresie, jednakże przed upływem ustawowych terminów przedawnienia. a. OC ogólna (deliktowa) w związku z prowadzoną działalnością (zgodnie z rejestrem prowadzonej działalności) i posiadanym mieniem, z rozszerzeniem o: b. OC kontraktowa - odpowiedzialność cywilna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, w tym także w związku z wykonywaniem celów i zadań statutowych, c. OC za mienie powierzone lub przechowywane szkody polegające na utracie zniszczeniu lub uszkodzeniu rzeczy osób trzecich, d. OC pracodawcy - odpowiedzialność cywilna za następstwa wypadków przy pracy, odszkodowanie stanowi nadwyżkę ponad świadczenie ustawowe (niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia), e. OC za szkody powstałe w następstwie działania urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, CO, gazu lub urządzeń związanych z dostarczaniem bądź przetwarzaniem energii elektrycznej, f. OC najemcy (dotyczy ruchomości i nieruchomości) - odpowiedzialność cywilna za szkody w mieniu, z którego ubezpieczający korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu albo innego pokrewnego stosunku, g. OC za szkody powstałe w związku z organizacją krajowych i międzynarodowych imprez sportowych w zakresie w jakim działalność ta nie podlega ubezpieczeniom obowiązkowym, h. OC za podwykonawców bez prawa do regresu, i. OC za szkody spowodowane poza terytorium Rzeczpospolitej Polski przez pracowników ubezpieczonego w związku z zagranicznymi podróżami służbowymi z wyłączeniem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanady, Nowej Zelandii oraz Australii, j. OC za szkody spowodowane poza terytorium Rzeczpospolitej Polski z wyłączeniem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanady, Nowej Zelandii oraz Australii, k. OC za szkody w najmowanym sprzęcie elektronicznym wykorzystywanym podczas przeprowadzania imprez sportowych. Wykaz imprez objętych niniejszym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej został przedstawiony w załączniku nr 7 do SIWZ Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Wariant I: ,00 PLN 5

6 Wariant II: ,00 PLN Podlimity sumy gwarancyjnej (na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia): PLN za szkody spowodowane w związku z organizacją krajowych i międzynarodowych imprez sportowych w zakresie w jakim ta działalność nie podlega ubezpieczeniom obowiązkowym; PLN za szkody wyrządzone poza granicami Rzeczpospolitej Polski; PLN za szkody spowodowane w rzeczach ruchomych, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu albo innego pokrewnego stosunku; PLN za następstwa wypadków przy pracy (OC pracodawcy); PLN za szkody w rzeczach powierzonych lub przechowywanych; PLN za szkody spowodowane w najmowanym sprzęcie elektronicznym wykorzystywanym podczas przeprowadzania imprez sportowych Franszyza redukcyjna - szkody osobowe zniesiona, - szkody spowodowane poza granicami Rzeczpospolitej Polski 10% odszkodowania, maks. 500 EUR, - szkody w rzeczach powierzonych lub przechowywanych PLN, - szkody w związku z organizacją imprez sportowych PLN, - pozostałe szkody rzeczowe 500 PLN Zakres terytorialny Polska oraz cały Świat z wyłączeniem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanady, Nowej Zelandii oraz Australii Ubezpieczona działalność Zgodnie z rejestrem oraz Statutem Polskiego Związku Judo 2.6. Dodatkowe informacje: - liczba pracowników: 8 osób - planowany Budżet Polskiego Związku Judo na rok 2011: ,00 PLN 2.7. Klauzule dodatkowe 1/ Klauzula automatycznego pokrycia dla każdej nowej lokalizacji Każda nowa lokalizacja Ubezpieczonego jest automatycznie objęta ochroną ubezpieczeniową, bez konieczności zgłaszania tego faktu Ubezpieczycielowi. 2/ Klauzula automatycznego odnowienia sumy gwarancyjnej Suma gwarancyjna w okresie ubezpieczenia ulega automatycznemu odnowieniu po wyczerpaniu pierwotnego limitu. Limit ten jest automatycznie przywrócony pod warunkiem opłacenia składki proporcjonalnie do okresu udzielonej ochrony ubezpieczeniowej na pisemne wezwanie zakładu ubezpieczeń 3/ Klauzula kwotacji na bazie sumy gwarancyjnej Następuje odstąpienie od rozliczania składki na bazie obrotu. 4/ Klauzula kosztów dodatkowych Koszty obrony sądowej, wynagrodzenia rzeczoznawców oraz działań podjętych w celu zapobieżenia szkodzie - płatne ponad sumę gwarancyjną z limitem 20 % sumy gwarancyjnej. 5/ Klauzula rażącego niedbalstwa Ochroną ubezpieczeniową zostają pokryte szkody wyrządzone rażącym niedbalstwem Ubezpieczonego lub osób za które ponosi odpowiedzialność. 6/ Klauzula franszyzy redukcyjnej Franszyza redukcyjna jest liczona od kwoty odszkodowania obejmującego całe zdarzenie i wszystkie pojedyncze szkody rzeczowe i osobowe wynikające z jednej przyczyny, także w przypadkach gdy poszkodowanymi są różne podmioty. Oznacza to zastosowanie jednej franszyzy na całe zdarzenie, bez względu na liczbę poszkodowanych. 7/ Klauzula braku rozliczenia składki W przypadku określenia składki za umowę ubezpieczenia jako minimalna depozytowa, zakład ubezpieczeń zrezygnuje po zakończeniu okresu ubezpieczenia z naliczania składki dodatkowej, jeżeli w trakcie ubezpieczenia nie zostały wypłacone żadne odszkodowania i nie zgłoszono żadnych roszczeń. 8/ Klauzula reprezentantów 6

7 Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez ubezpieczającego (lub ubezpieczonego) wskutek rażącego niedbalstwa. Odpowiedzialność ubezpieczyciela obejmuje szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez osobę, za którą ubezpieczający (lub ubezpieczony) ponosi odpowiedzialność, a także przez osobę, z którą pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym. Za winę umyślną osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną należy rozumieć winę: - w przedsiębiorstwach państwowych dyrektora lub jego zastępców, - w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych członków zarządu lub prokurentów, - w spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych komplementariuszy lub prokurentów, - w spółkach jawnych wspólników lub prokurentów, - w spółkach partnerskich partnerów lub członków zarządu lub prokurentów, - w spółkach cywilnych wspólników, - w spółdzielniach, fundacjach i stowarzyszeniach członków zarządu. Limit odpowiedzialności w ramach tej klauzuli: PLN 9/ Klauzula aktualności ochrony ubezpieczeniowej Jeżeli ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata nie została zapłacona w terminie, nie powoduje to natychmiastowego wygaśnięcia, rozwiązania ani zawieszenia udzielanej ochrony ubezpieczeniowej z żądaniem zapłaty składki za okres w którym ponosił odpowiedzialność. W każdym przypadku braku opłaty składki lub jej raty (także dla sytuacji opisanej w art Kodeksu cywilnego), ubezpieczyciel zobowiązany jest w ciągu 30 dni wyznaczyć Ubezpieczającemu na piśmie dodatkowy, co najmniej 7-dniowy termin od daty otrzymania wezwania, do zapłaty zaległej składki lub jej raty. W przypadku nie dokonania wpłaty w wyznaczonym terminie, ubezpieczyciel może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym. 10/ Klauzula formy dokumentu Strony umowy zgodnie potwierdzają, że wszelkie oświadczenia woli dotyczące umowy ubezpieczenia, składane przez Ubezpieczonego, jego pełnomocnika lub zakład ubezpieczeń, mogą być przekazywane również w formie elektronicznej lub faksowej w postaci przesłanego dokumentu z odciśniętym podpisem osoby uprawnionej. 11/ Klauzula roszczeń regresowych Z dniem zapłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela roszczenia ubezpieczającego (lub ubezpieczonego) przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę nie przechodzą na ubezpieczyciela do wysokości zapłaconego odszkodowania jeżeli dotyczą one: krewnych (wstępnych i zstępnych), osób za które ubezpieczający (lub ubezpieczony) ponosi odpowiedzialność w tym także jego pracowników bez względu na podstawę prawną zatrudnienia oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wyłącznie na jego rzecz. Roszczenia regresowe nie przechodzą na ubezpieczyciela także w sytuacji, gdy wskazane osoby wyrządziły szkodę wskutek rażącego niedbalstwa. 3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej sędziów sportowych (judo) 3.1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia Ochroną ubezpieczeniową objęte są roszczenia dotyczące szkód powstałych ze zdarzeń zaistniałych w okresie ubezpieczenia, choćby poszkodowani (uprawnieni) zgłosili je po tym okresie, jednakże przed upływem ustawowych terminów przedawnienia. a. OC ogólna (deliktowa) w związku z prowadzoną działalnością (zgodnie z rejestrem prowadzonej działalności) i posiadanym mieniem, z rozszerzeniem o: b. OC kontraktowa - odpowiedzialność cywilna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, w tym także świadczeń zdrowotnych w związku z wykonywaniem celów i zadań statutowych, c. OC za szkody powstałe w Polsce oraz poza granicami Rzeczpospolitej Polski z wyłączeniem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz Kanady Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia na jedną osobę 7

8 Wysokość sumy gwarancyjnej: 5.000,00 PLN 3.3. Franszyza redukcyjna - szkody osobowe zniesiona, - pozostałe szkody rzeczowe 500 PLN Zakres terytorialny Polska oraz cały Świat z wyłączeniem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanady Liczba ubezpieczonych osób: 84 osoby 3.6. Klauzule dodatkowe 1/ Klauzula rażącego niedbalstwa Ochroną ubezpieczeniową zostają pokryte szkody wyrządzone rażącym niedbalstwem Ubezpieczonego lub osób za które ponosi odpowiedzialność. 2/ Klauzula braku rozliczenia składki W przypadku określenia składki za umowę ubezpieczenia jako minimalna depozytowa, zakład ubezpieczeń zrezygnuje po zakończeniu okresu ubezpieczenia z naliczania składki dodatkowej, jeżeli w trakcie ubezpieczenia nie zostały wypłacone żadne odszkodowania i nie zgłoszono żadnych roszczeń. 4. Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym 4.1. Zakres ubezpieczenia (obligatoryjny) Ryzyka wszystkie w zakresie ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym, łącznie ze szkodami powstałymi w związku z czynnościami załadunkowymi, wyładunkowymi i przeładunkowymi. Ryzyka obligatoryjne nie podlegające wyłączeniu OWU: upadek na środek transportu obiektu (przedmiotu zewnętrznego), rabunek oraz kradzież z włamaniem (dokonana lub usiłowana), wandalizm (dewastacja), pożar, uderzenie pioruna, wybuch (eksplozja), grad, huragan - wiatr o prędkości nie mniejszej niż 17,5 m/sek, ustalanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW), powódź, deszcz nawalny - opad deszczu o współczynniku wydajności co najmniej 4, który ustala Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW), kradzież będąca następstwem wypadku środka transportu lawina, obsunięcie i zapadanie się ziemi, wypadek środka transportu. szkody podczas załadunku, wyładunku, przeładunku. skutki działania czynników atmosferycznych (mróz, wiatr, śnieg) Zakres terytorialny przewozów: Polska 4.3. Sposób szacowania limitu odpowiedzialności: 110% wartości fakturowej włączając w to kosztów transportu, ubezpieczenia, utraconego zysku: wartość księgowa brutto przewożonych towarów 4.4. Przedmiot i sumy ubezpieczenia: przenośny sprzęt elektroniczny, RTV (załącznik nr 6 do SIWZ): ,74 PLN 8

9 4.5. Dodatkowe informacje: - rodzaj wykonywanego transportu: samochodowy, własny (100%) - planowana łączna wartość mienia przewiezionego: ,00 PLN 4.6. Limit na jeden środek transportu: ,74 PLN 4.7. Klauzule dodatkowe: 1/ Sposób płatności składki Depozyt w wysokości 50% składki obliczonej poprzez przemnożenie wartości obrotu deklarowanego oraz stawki ubezpieczeniowej, płatny jednorazowo przy zawieraniu umowy ubezpieczenia. Cykl rozliczania obrotów faktycznie osiąganych roczny, po zakończeniu okresu ubezpieczenia. 2/ Klauzula udziału w zysku Po zakończeniu okresu ubezpieczenia, jeżeli szkodowość nie przekroczy 50% składki brutto nastąpi rezygnacja ze składki dodatkowej. Przez szkodowość rozumie się stosunek wypłaconych i zarezerwowanych szkód oraz zrealizowanych regresów na koniec okresu ubezpieczenia odniesiony do całości składki brutto. Przez składkę dodatkową rozumie się składkę obliczoną na podstawie obrotu faktycznie osiągniętego pomniejszoną o składkę depozytową. Składka brutto składka obliczona na podstawie obrotu faktycznie osiągniętego. 3/ Klauzula Leeway a Strony postanawiają, że w przypadku szkody klauzula proporcjonalności będzie stosowana tylko w przypadku mienia, którego wartość w momencie postania szkody będzie wyższa niż 120% sumy ubezpieczenia. 4/ Klauzula odnalezionego mienia W przypadku odnalezienia po szkodzie i wypłacie odszkodowania ubezpieczonego mienia, ubezpieczony nie będzie zobowiązany do zwrotu odszkodowania i przyjęcia tego mienia. 5/ Klauzula znaku towarowego Zbywanie odzyskanego lub odnalezionego mienia przez zakład ubezpieczeń, oznaczonego znakiem towarowym Ubezpieczonego, może nastąpić tylko w porozumieniu i za zgodą Ubezpieczonego. 6/ Klauzula formy dokumentu Wszelkie oświadczenia woli dotyczące umowy ubezpieczenia, składane przez Ubezpieczonego, jego pełnomocnika lub zakład ubezpieczeń, mogą być przekazywane również w formie elektronicznej lub faksowej w postaci przesłanego dokumentu z odciśniętym podpisem osoby uprawnionej. 7/ Klauzula odpowiedzialności Z zastrzeżeniem art. 811 Kodeksu cywilnego (niezgodność dokumentu ubezpieczenia z ofertą), odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia, rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku ubezpieczenia jako początek okresu ubezpieczenia (odpowiedzialności ubezpieczyciela). Ochrona ubezpieczeniowa istnieje, niezależnie od późniejszego terminu doręczenia ubezpieczającemu dokumentu ubezpieczenia ani też uzgodnienia dnia zapłaty składki (lub jej raty) po dniu wskazanym jako początek odpowiedzialności ubezpieczyciela. 8/ Klauzula warunków i taryf W przypadku zwiększenia sumy ubezpieczenia (doubezpieczeń), ubezpieczeń krótkoterminowych oraz ubezpieczeń w ramach klauzuli automatycznego pokrycia, zastosowane zostaną warunki zawartej umowy ubezpieczenia. Ubezpieczyciel pobierać będzie składkę proporcjonalnie do okresu udzielanej ochrony zgodnie z zasadą: (wnioskowana suma ubezpieczenia x stawka / liczba dni w roku x wnioskowana liczba dni ochrony). Wyłączona zostaje możliwość zastosowania składki minimalnej. W przypadku zmniejszenia sumy ubezpieczenia rozliczenie składki następuje zgodnie z postanowieniami art. 824 Kodeksu cywilnego. 9/ Klauzula roszczeń regresowych Z dniem zapłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela roszczenia ubezpieczającego (lub ubezpieczonego) przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę nie przechodzą na ubezpieczyciela do wysokości zapłaconego odszkodowania jeżeli dotyczą one: krewnych (wstępnych i zstępnych), osób za które ubezpieczający (lub ubezpieczony) ponosi odpowiedzialność w tym także jego pracowników bez względu na podstawę prawną zatrudnienia oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wyłącznie na jego rzecz. Roszczenia regresowe nie przechodzą na ubezpieczyciela także w sytuacji, gdy wskazane osoby wyrządziły szkodę wskutek rażącego niedbalstwa. 10/ rozszerzenie odpowiedzialności ubezpieczyciela o szkody będące następstwem kradzieży zwykłej 11/ rozszerzenie odpowiedzialności ubezpieczyciela o szkody będące następstwem zaginięcia 9

10 5. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków osób uczestniczących w zawodach sportowych 5.1. Przedmiot ubezpieczenia Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków zawodników i innych osób uczestniczących w zawodach sportowych, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały lub czasowy uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego. Ubezpieczenie obejmuje zawodowe, wyczynowe uprawianie sportu wysokiego ryzyka (judo) Zakres czasowy i terytorialny odpowiedzialności Cały świat. Ochrona całodobowa Zakres ubezpieczenia i sumy ubezpieczenia na jednego ubezpieczonego a) Zawodnicy Kadry Narodowej Szkolenia Olimpijskiego TOP RANKING (30 osób) suma ubezpieczenia: PLN, b) Zawodnicy Kadry Narodowej PZJ (191 osób) Suma ubezpieczenia: PLN c) Trenerzy (15 osób) Suma ubezpieczenia: PLN na osobę. 6. Ubezpieczenie kosztów leczenia osób uczestniczących w zawodach sportowych 6.1. Przedmiot ubezpieczenia Ubezpieczenie kosztów leczenia zawodników i innych osób uczestniczących w zawodach sportowych, polegające poniesieniu kosztów leczenia ubezpieczonych osób na terytorium Rzeczpospolitej Polski. Ubezpieczenie obejmuje zawodowe, wyczynowe uprawianie sportu wysokiego ryzyka (judo) Zakres czasowy i terytorialny odpowiedzialności Polska. Ochrona całodobowa Zakres ubezpieczenia i sumy ubezpieczenia na jednego ubezpieczonego Zawodnicy Kadry Narodowej Szkolenia Olimpijskiego TOP RANKING (30 osób); suma ubezpieczenia: PLN, 7. Ubezpieczenie kosztów leczenia w podróżach zagranicznych 7.1. Przedmiot ubezpieczenia Koszty leczenia w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem, usługi assistance. Rozszerzenie o sporty wysokiego ryzyka i wyczynowe uprawianie sportu Zakres czasowy i terytorialny odpowiedzialności Cały świat. Ochrona całodobowa 7.3. Zakres ubezpieczenia i sumy ubezpieczenia na jednego ubezpieczonego a) ubezpieczenie kosztów leczenia, usługi assistance, koszty transportu: ,00 PLN b) ubezpieczenie bagażu podróżnego: 1.000,00 PLN c) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody w mieniu i na osobie: ,00 PLN 7.4. Osoby ubezpieczone: a) zawodnicy, trenerzy, sędziowie, członkowie ekipy sportowej, osoby towarzyszące 7.5. Dodatkowe postanowienia: 10

11 Wysokość składki za ubezpieczenie ustalana jest na podstawie deklarowanej przez ubezpieczającego liczby osobodni (800 osobodni). Ubezpieczający jest zobowiązany w ciągu 14 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia przekazać do ubezpieczyciela liczbę osobodni wykorzystanych w ciągu okresu ubezpieczenia. Na wezwanie ubezpieczyciela Ubezpieczający jest zobowiązany w każdym momencie trwania okresu ubezpieczenia potwierdzić na piśmie objęcie ochroną ubezpieczeniową osoby, o którą zapytuje ubezpieczyciel. Całkowite rozliczenie polisy następuje w ciągu 45 dni, licząc od zakończenia okresu ubezpieczenia, na podstawie wcześniej przekazywanych informacji. Jeżeli liczba wykorzystanych osobodni przekracza liczbę zadeklarowanych i opłaconych na początku okresu ubezpieczenia za pomocą składki depozytowej, ubezpieczyciel informuje Ubezpieczającego o obowiązku dopłaty. Ubezpieczający jest zobowiązany opłacić składkę na podstawie rozliczenia sporządzonego przez ubezpieczyciela, w terminie 14 dni od jego otrzymania. Dopłaty należy dokonać na wskazany rachunek bankowy ubezpieczyciela. Jeśli liczba wykorzystanych osobodni jest mniejsza niż zadeklarowana, ubezpieczyciel zwraca różnicę w składce. Świadczenie przez ubezpieczyciela ochrony ubezpieczeniowej nie może być uzależnione od zgłaszania przez ubezpieczającego wyjazdu osób mogących korzystać z ubezpieczenia. 11

Załącznik nr 4 do SIWZ FORMULARZ OFERTY. Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo

Załącznik nr 4 do SIWZ FORMULARZ OFERTY. Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo Załącznik nr 4 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo A. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTCZĄCE CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA 1. Ubezpieczający/Ubezpieczony (Zamawiający) Polski

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ. FORMULARZ OFERTY Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo

Załącznik nr 4 do SIWZ. FORMULARZ OFERTY Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo 1. Zamawiający Polski Związek Judo ul. Aleje Jerozolimskie 83/15 02-001 Warszawa Załącznik nr 4 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo Regon: 000866461 NIP: 113-04-09-260

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET III (UBEZPIECZENIA OC)

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET III (UBEZPIECZENIA OC) Załącznik nr 5c SIWZ Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY (PAKIET III) INFORMACJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki. Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w klauzulach, jedynie w wypadku jeśli nie ograniczają one odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2b do SIWZ Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA II

Załącznik nr 2b do SIWZ Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA II Załącznik nr 2b do SIWZ Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA II Wykonawca:... pełna nazwa wykonawcy / pieczęć firmowa A. INFORMACJE I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Ubezpieczający : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki 4, 01-226 Warszawa REGON: 007014979 Ubezpieczony : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy. GOZ-353-221-2/10 Wykonawcy wg rozdzielnika Warszawa, dnia 18 lutego 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Załącznik nr 1 do REJZAMPUB/41/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Adres siedziby: ul. Marszałkowska 24,00-576

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Zawarta w dniu 20.r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia komunikacyjnego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim Znak sprawy 9/2013/K/NO/K/BU Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN,

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN, I. Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (all risks) mienia będącego własnością oraz w użytkowaniu Zamawiającego. 1. Miejsce ubezpieczenia: wszystkie lokalizacje należące bądź użytkowane przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia:

Warunki ubezpieczenia: Polisa nr Okres ubezpieczenia: od 15.11.2015 00:00 do 14.11.2016 23:59 Ubezpieczyciel: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA Tymczasowy nr TP000086014 Dane Ubezpieczającego: Dane Ubezpieczonego:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I SYGNATURA SPRAWY: KS/ZP/15/2013 Załącznik Nr 1 Postanowienia ogólne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I Strony ustalają, że na okres realizacji zamówienia od 1 maja 2013r do 31 grudnia 2014r zostanie

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie DZP/109/02/2010 Warszawa, dnia 16.02.2010 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy przetargu nieograniczonego na usługi

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwa Państwowego w Otwocku Znak sprawy 8/2014/OKOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 2 do SIWZ Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. INFORMACJE OGÓLNE 1. Ubezpieczający/Ubezpieczony (Zamawiający) Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia Klauzule dodatkowe Załącznik nr 7 do siwz 1) Klauzula reprezentantów Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego oraz osób,

Bardziej szczegółowo

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 25.11.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14 SPROSTOWANIE DO UDZIELNYCH ODPOWIEDZI w dniu 24.11.2014 W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (miejscowość, data)

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (miejscowość, data) Załącznik nr 1 do SIWZ Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia* * (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu Oferty należy wpisać

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie osobowe Pracowników Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2010 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenie osobowe Pracowników Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2010 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 3 ubezpieczenia osobowe. Część A Ubezpieczenia osobowe Pracowników Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II 1 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Minimalny zakres ochrony podany poniżej lub All Risks (wyłączenia nie mogą dotyczyć poniższych

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 EIC ISO 27001:2005 AQAP 2120:2006 CMJ HACCP PN-EN ISO 14001:2005 Dział

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy)

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 3 do cenowej... (Pieczęć firmowa z adresem Wykonawcy) OFERTA CENOWA Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Załącznik nr 4 Formularz cenowy Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO Załącznik nr 2 do SIWZ KLAUZULA NR 1. "AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA ZWIĘKSZENIA WARTOŚCI MIENIA" jako rozszerzenie umowy ubezpieczenia od ognia

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: Usługa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii w Warszawie SPZOZ Numer ogłoszenia: 192233-2011; data zamieszczenia: 13.07.2011 Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik nr 1/2 do SIWZ Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik A1 opis przedmiotu zamówienia: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 12 miesięcy:...

Bardziej szczegółowo

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE TOM 2 Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE Podrozdział I Ubezpieczenie budowlano - montażowe (CAR/EAR) 1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiający, Podwykonawcy oraz wszystkie inne podmioty uczestniczące w realizacji

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r. SUPRA BROKERS Strona 1 z 8 F178 Wrocław, 19.09.2012 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Warszawa, 5 lutego 2014 r. I. Tryb udzielenia zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Zamówienie poniżej 14 tys. EUR, nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oparte jest na zasadach

Bardziej szczegółowo

Część I- Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Żeglugi Ostródzko- Elbląskiej Sp. z o.o.

Część I- Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Żeglugi Ostródzko- Elbląskiej Sp. z o.o. Ostróda, dnia 25.02.2014 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę polegającą na Ubezpieczeniu majątku i innych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ /nadwyżkowe/ z tytułu prowadzenia przez Zamawiającego DZIAŁANOŚCI LECZNICZEJ

CZĘŚĆ II DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ /nadwyżkowe/ z tytułu prowadzenia przez Zamawiającego DZIAŁANOŚCI LECZNICZEJ Załącznik NR 1OC do SIWZ pieczątka firmowa Wykonawcy CZĘŚĆ II DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ /nadwyżkowe/ z tytułu prowadzenia przez Zamawiającego DZIAŁANOŚCI LECZNICZEJ OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o.

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. A. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTCZĄCE CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA 1.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN..

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN.. ZGO S.A. w Bielsku-Białej na okres 12 miesięcy 12/ZP/ZGO/2013 Przedmiot postępowania Zamawiający Oferent Lp. 1. Wyszczególnienie Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Kompleksowe ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

dodatkowa działalność: prowadzenie Ośrodka Szkoleniowego w Niwkach z bazą noclegową i wyżywieniem.

dodatkowa działalność: prowadzenie Ośrodka Szkoleniowego w Niwkach z bazą noclegową i wyżywieniem. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot : 1. Ubezpieczenie mienia od ryzyk wszystkich 2. Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku z dewastacją 3. Ubezpieczenie szyb od stłuczenia i rozbicia 4. Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

DOMKI LETNISKOWE. Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

DOMKI LETNISKOWE. Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym DOMKI LETNISKOWE Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym Izabella Skrzypczyk Menadżer Sprzedaży PD Opole Ergo Hestia Telefon: +48 508 045 767 izabella.skrzypczyk@ergohestia.pl 1 Stanowisko Ergo Hestii

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

120/19/03/2012/N/Wińsko

120/19/03/2012/N/Wińsko Strona 1 z 15 Wrocław, 27.03.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Wińsko wraz z jednostkami podległymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 120/19/03/2012/N/Wińsko

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Generalnej

Wzór Umowy Generalnej Wzór Umowy Generalnej zawarta w Warszawie w dniu...zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pileckiego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21.01.2013 r.

Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu Zamawiający, Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 174/14/08/2013/N/Płońsk SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Miasta Płońsk Adres siedziby: ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk NIP: 567-17-83-718 REGON:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Polisa nr 556000000000

Polisa nr 556000000000 SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. Numer KRS 0000024812 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 585-000-16-90.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez:

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez: Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt Umowy PROJEKT UMOWY GENERALNEJ NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI S.A. 8/ZP/ZGO/2014 zawarta w dniu roku w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I Nr sprawy: KS.272.382.2014 Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje

Bardziej szczegółowo

Radosław Koropis Broker Ubezpieczeniowy Nr zezwolenia 1292/03

Radosław Koropis Broker Ubezpieczeniowy Nr zezwolenia 1292/03 Wrocław, 19 listopada 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr WAD.2601.310.2014 DANE PODSTAWOWE: Ubezpieczony: (Zamawiający) Ubezpieczający: Broker:. Opis działalności: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 288/14/11/2013/N/Kraków

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 288/14/11/2013/N/Kraków Strona 1 z 9 Wrocław, 22.11.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Dietla w Krakowie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA NR 54/PN/Adm/2013 Załącznik nr 2 (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA) do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu pod nazwą: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej projektanta.

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: PK/10/08. Tel.: 032 415 35 77

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: PK/10/08. Tel.: 032 415 35 77 Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Adamczyka 10 ; 47-400 Racibórz Tel: (032) 415 35 77 Faks: (032) 419 07 17 http:/www.pk.raciborz.com.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane publikacja obowiązkowa

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY w rezultacie wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych została zawarta Umowa Generalna ubezpieczeń majątkowych

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 1 ZAMÓWIENIA

ZADANIE 1 ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości wyłączone są z ochrony

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2008

INFORMATOR UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2008 INFORMATOR UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2008 Informacje ogólne W ramach Umowy Generalnej zawartej z PZU S.A. na rok 2008 zawierane są następujące ubezpieczenia: 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ ZP.271.1.2013 Kowary, 16 styczeń 2013 r. Wyjaśnienia do treści SIWZ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy sprawa HZP V 228-134/12. Nazwa:... Siedziba:... Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy sprawa HZP V 228-134/12. Nazwa:... Siedziba:... Formularz ofertowy ... Nazwa i adres Wykonawcy (pieczątka) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Ul. Wierzbowa 52 90-133 Łódź (Zamawiający) Dane Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie ITB.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie ITB. DO-250-7TA/09 Warszawa 25.02.2009r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie ITB. Działając na podstawie Art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Zakres ubezpieczenia PTU S.A. 1 PZU S.A. 2 Commercial Union 3 Hestia 4 Przedmiot ochrony Ochroną objęte są wypadki ubezpieczeniowe,

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Czerwionka-Leszczyny 28.11.2016 r. OG.271.1.2016 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów w zakresie OC, AC, NNW, ASS firmy Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Karta Produktu UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Ubezpieczający: Raiffeisen Bank Polska S.A., zwany dalej Bankiem Ubezpieczony: Osoba fizyczna (18-70 lat) będąca Klientem Banku, będąca posiadaczem karty

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 85 /2015 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH Ubezpieczający / Ubezpieczony: ratownik medyczny Ubezpieczający w ramach programu dla ratowników medycznych zobligowany jest

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5a SIWZ Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY (PAKIET I)

Załącznik nr 5a SIWZ Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY (PAKIET I) Załącznik nr 5a SIWZ Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY (PAKIET I) WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez: Nazwa

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... XI XIII XVII Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 2. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej...

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie)

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) INFORMATOR UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) W ramach Umowy Generalnej zawartej z PZU S.A. I AXA TuiR S.A. obowiązującej w roku 2011

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1... 2...

UMOWA Nr... 1... 2... Załącznik nr 6a do SIWZ - projekt umowy dotyczącej Części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie Znak sprawy ZP/PN/58/2015 Opis przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Zarząd INPRO SA ( Spółka ) informuje, iŝ w dniu 21

Bardziej szczegółowo

Pytanie 70: W odniesieniu do pkt. 1.1.1.10 - czy Zamawiający może zrezygnować z objęcia zakresem ubezpieczenia mienia określonego w tym punkcie?

Pytanie 70: W odniesieniu do pkt. 1.1.1.10 - czy Zamawiający może zrezygnować z objęcia zakresem ubezpieczenia mienia określonego w tym punkcie? Rzeszów, dnia 10 sierpnia 2009r. znak postępowania : ZP 341/153/2009 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA KARTA RYZYKA ZADANIE D UBEZPIECZENIE NNW CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA KARTA RYZYKA ZADANIE D UBEZPIECZENIE NNW CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH Gmina Tarnów Opolski nr sprawy ZPE.271.06.2016 ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA KARTA RYZYKA ZADANIE D UBEZPIECZENIE NNW CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH Ubezpieczający, Ubezpieczony Adres

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Boguchwała, dn. 29.09.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Boguchwała, dn. 29.09.2014 r. Boguchwała, dn. 29.09.2014 r. (pieczęć jednostki) ZAPYTANIE OFERTOWE Ubezpieczenie nowego sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. Wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Boguchwała oraz przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 4 ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów. będących własnością lub w użytkowaniu Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych Ubezpieczenia majątkowe grupowe Pakiet Agro i Pakiet Agro Premium Przedmiot umowy ubezpieczenia Przedmiotem umowy ubezpieczenia jest udzielenie klientom Banku ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive dawniej CIGNA STU S.A. Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców F.P.H. Massive Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk S.A. Oddział Warszawa III 01-793 Warszawa, ul.rydygiera 21 NIP 526-00-38-806

Bardziej szczegółowo

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków?

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków? Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia się, że wpłynęły od Wykonawców

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zapytanie ofertowe. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Zapytanie ofertowe Ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu pn Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Starogard Gdański Starogard Gdański, 28.01.2015 r. Gmina

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UBEZPIECZENIE MIENIA I OC PODMIOTU LECZNICZEGO ZDROWIE Sp. z o.o.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UBEZPIECZENIE MIENIA I OC PODMIOTU LECZNICZEGO ZDROWIE Sp. z o.o. Załącznik nr 5b SIWZ Ubezpieczenie mienia i OC podmiotu leczniczego Zdrowie Sp. z FORMULARZ OFERTY A. INFORMACJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA. Ubezpieczający/Ubezpieczony (Zamawiający) Zdrowie

Bardziej szczegółowo