Załącznik nr 2 do SIWZ Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 2 do SIWZ Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do SIWZ Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo 1. Ubezpieczający/Ubezpieczony (Zamawiający) Polski Związek Judo ul. Racławicka Warszawa Regon: NIP: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. INFORMACJE OGÓLNE Strona internetowa: 2. Ogólny opis działalności spółki Polski Związek Judo narodził się w 1957 r. w trakcie pierwszych oficjalnych mistrzostw kraju, rozgrywanych w Łodzi,. Jego pierwszym prezesem został wybrany Tadeusz Kochanowski. 14 października 1957 r. zatwierdzony został przez Główny Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki a rok później stał się członkiem Europejskiej Unii Judo. Obecnie Polski Związek Judo swoją siedzibę ma w Warszawie przy ul. Racławickiej 132. Terytorialnie dzieli się na cztery regiony (I region z ośrodkiem wiodącym Gdańsk, II region z ośrodkiem wiodącym Warszawa, III region z ośrodkiem wiodącym Wrocław, IV region z ośrodkiem wiodącym Katowice). Polski Związek Judo odpowiada za szkolenie i organizację zawodów sportowych judo w Polsce. W ciągu roku organizuje kilkanaście turniejów o różnej randze począwszy od eliminacji regionalnych po Mistrzostwa Polski i Puchar Polski dla zawodników różnych kategorii wagowych i wiekowych. 3. Okres ubezpieczenia Łączny okres ubezpieczenia trwa od r. do r. Łączny okres ubezpieczenia dzieli się na dwa okresy rozliczeniowe: a. od dnia r. do dnia r. b. od dnia r. do dnia r. 4. Płatność składki Pierwszy okres rozliczeniowy: I rata do r. II rata do r. III rata do r. IV rata do r. Drugi okres rozliczeniowy: I rata do r. II rata do r. III rata do r. IV rata do r. 5. Postanowienia dotyczące przedmiotu i sumy ubezpieczenia Na każdy okres rozliczeniowy będą wystawiane odrębne polisy z aktualnymi sumami ubezpieczenia. Wszystkie podane sumy ubezpieczenia i sumy gwarancyjne stanowią limit odpowiedzialności wykonawcy (ubezpieczyciela) do wyczerpania w rocznym okresie rozliczeniowym. 1

2 W przypadku doubezpieczeń lub ubezpieczeń krótkoterminowych, zastosowanie będą miały warunki niniejszej umowy ubezpieczenia (także w ramach klauzuli automatycznego pokrycia), a Ubezpieczyciel będzie pobierał składkę proporcjonalnie do okresu udzielanej ochrony, zgodnie z zasadą: wnioskowana suma ubezpieczenia x stawka / 365 dni x wnioskowana liczba ubezpieczanych dni. Nie będzie miała zastosowania składka minimalna. Wykonawca zawierając umowę ubezpieczenia uznaje za wystarczające istniejące zabezpieczenia przeciwkradzieżowe i przeciwpożarowe lub dokona na własny koszt lustracji ryzyka, wydając ewentualne zalecenia pokontrolne. Wykonawca przyjmuje także bez zastrzeżeń podany sposób szacowania wartości mienia zgłaszanego do ubezpieczenia i w przypadku szkody nie będzie podnosił z tego tytułu zarzutu. Wykonawca ma prawo przeprowadzenia audytu oceny ryzyka (survey) ubezpieczanego obiektu oraz wybranych albo wszystkich rzeczy ruchomych i nieruchomych, określonych jako przedmiot ubezpieczenia celem oceny ryzyka i zapoznania się ze stanem zabezpieczeń. Termin audytu i szczegóły techniczne jego przeprowadzenia wymagają wcześniejszego uzgodnieniu z zamawiającym. 1. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego B. RYZYKA UBEZPIECZENIOWE 1.1. Zakres ubezpieczenia (obligatoryjny) Ryzyka wszystkie elektroniki wszystkie ryzyka fizycznej utraty, uszkodzenia lub zniszczenia mienia na skutek zaistniałego nagłego, przypadkowego i nieprzewidzianego zdarzenia, z zastrzeżeniem wyłączeń zawartych w OWU. Ryzyka obligatoryjne nie podlegające wyłączeniu OWU: niewłaściwe działanie człowieka - niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędna obsługa, świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie, upadek statku powietrznego, a także upadek ich części lub przewożonego ładunku, rabunek oraz kradzież z włamaniem (dokonana lub usiłowana), wandalizm (dewastacja), pożar, uderzenie pioruna, zbyt wysokie lub niskie napięcie w sieci elektrycznej, przepięcia, w tym także pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych, zjawisko indukcji, oddziaływanie pola elektrycznego lub magnetycznego, wybuch (eksplozja), skutki uboczne spowodowane przez wysoką temperaturę, grad, huragan - wiatr o prędkości nie mniejszej niż 17,5 m/sek, ustalanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW), dym, sadza, osmalenie, przypalenie, akcja ratownicza w celu zmniejszenia strat lub niedopuszczenia do ich zwiększenia; zabezpieczenie przed szkodą ubezpieczonego mienia w razie jego bezpośredniego zagrożenia działaniem zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, zalania, szkody wodociągowe, burza, sztorm, wylew wód podziemnych, wilgoć, para wodna i ciecze w innej postaci, powódź, deszcz nawalny - opad deszczu o współczynniku wydajności co najmniej 4, który ustala Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW), lawiny, obsunięcie i zapadanie się ziemi, wady produkcyjne i technologiczne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe, które ujawniły się dopiero po okresie gwarancji, skutki działania czynników atmosferycznych (mróz, wiatr, śnieg), 2

3 uszkodzenie albo zniszczenie nośnika danych w sposób uniemożliwiający zapisanie lub odczytanie zgromadzonych na nim danych, utrata nośnika danych wraz z zapisanymi danymi w wyniku kradzieży z włamaniem z zamkniętego pomieszczenia lub wskutek rabunku, proporcjonalne i nieproporcjonalne koszty dodatkowe Przedmiot i sumy ubezpieczenia Miejsce ubezpieczenia wszystkie pozostałe lokalizacje, w których znajduje się mienie należące lub użytkowane przez ubezpieczającego, w tym: Łomianki, ul. Szpitalna 28. Lp 1 Przedmiot ubezpieczenia Sprzęt elektroniczny przenośny (sprzęt używany podczas zawodów sportowych) Suma ubezpieczenia (w PLN) System ubezpieczenia Wartość ,74 sumy stałe księgowa brutto Wykonawca akceptuje listę sprzętu i sposób szacowania wartości na podstawie przekazanego wykazu sprzętu elektronicznego (załącznik nr 6 SIWZ). Oznacza to, że przypadku szkody nie będzie podnosił zarzutu z tytułu wieku sprzętu i wypłaci odszkodowanie do pełnej wartości zgłoszonej do ubezpieczenia Franszyza redukcyjna (warunek obligatoryjny) dla sprzętu przenośnego nie więcej niż 500 PLN UWAGA: Franszyzy i udziały własne nie wymienione przez wykonawcę w formularzu ofertowym, a występujące w OWU nie mają zastosowania i należy je uważać za zniesione Klauzule obligatoryjne 1/ Rozszerzenie pokrycia dla sprzętu przenośnego poza terenem przedsiębiorstwa (kl. 101/1) - POLSKA 2/ Klauzula reprezentantów Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez ubezpieczającego (lub ubezpieczonego) wskutek rażącego niedbalstwa. Odpowiedzialność ubezpieczyciela obejmuje szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez osobę, za którą ubezpieczający (lub ubezpieczony) ponosi odpowiedzialność, a także przez osobę, z którą pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym. Za winę umyślną osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną należy rozumieć winę: - w przedsiębiorstwach państwowych dyrektora lub jego zastępców, - w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych członków zarządu lub prokurentów, - w spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych komplementariuszy lub prokurentów, - w spółkach jawnych wspólników lub prokurentów, - w spółkach partnerskich partnerów lub członków zarządu lub prokurentów, - w spółkach cywilnych wspólników, - w spółdzielniach, fundacjach i stowarzyszeniach członków zarządu. 3/ Klauzula automatycznego pokrycia nowego mienia W okresie ubezpieczenia ochrona obejmie nowo nabywane środki trwałe oraz poniesione zmiany, dodatki i ulepszenia środków trwałych, z gwarancją pokrycia do pełnej wartości i rozliczeniem w terminie 30 dni po zakończeniu każdego rocznego okresu ubezpieczenia. Limit odpowiedzialności PLN. 4/ Klauzula jurysdykcji W przypadku sporów postępowanie prowadzone będzie przez sąd właściwy dla siedziby ubezpieczającego. 5/ Klauzula rezygnacji z zarzutu niedoubezpieczenia (ograniczenie zasady proporcji wg formuły szkody) 3

4 Wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wysokość szkody nie przekracza 20% sumy ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia. 6/ Klauzula LEEWAY a (ograniczenie zasady proporcji wg formuły sumy ubezpieczenia) Wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wartość przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu rodzaju zadeklarowanej wartości będącej podstawą ustalenia sumy ubezpieczenia, w dniu powstania szkody nie przekracza 120% sumy ubezpieczenia. 7/ Klauzula roszczeń regresowych Z dniem zapłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela roszczenia ubezpieczającego (lub ubezpieczonego) przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę nie przechodzą na ubezpieczyciela do wysokości zapłaconego odszkodowania jeżeli dotyczą one: krewnych (wstępnych i zstępnych), osób za które ubezpieczający (lub ubezpieczony) ponosi odpowiedzialność w tym także jego pracowników bez względu na podstawę prawną zatrudnienia oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wyłącznie na jego rzecz. Roszczenia regresowe nie przechodzą na ubezpieczyciela także w sytuacji, gdy wskazane osoby wyrządziły szkodę wskutek rażącego niedbalstwa Klauzule dodatkowe 1/ Klauzula automatycznego pokrycia nowych miejsc ubezpieczenia W okresie ubezpieczenia ochrona obok wymienionych w polisie miejsc, obejmuje także wszystkie aktualne i przyszłe lokalizacje wynajmowane, dzierżawione lub w jakikolwiek inny sposób użytkowane przez Ubezpieczającego na terenie Polski, pod warunkiem zgłoszenia do ubezpieczenia w terminie 30 dni od uruchomienia działalności w nowej lokalizacji. Limit odpowiedzialności PLN. 2/ Klauzula terminu powiadomienia o szkodzie Termin zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela wynosi minimum 5 dni od dnia jej powstania lub daty powzięcia wiadomości przez ubezpieczonego o szkodzie. W przypadku gdy ostatni dzień na zgłoszenie jest dniem ustawowo wolnym od pracy, termin ten przedłuża się do pierwszego dnia roboczego. 3/ Klauzula automatycznego doubezpieczenia Po zaistnieniu zdarzenia, na skutek którego do zakładu ubezpieczeń zostaje skierowane roszczenie o wypłatę odszkodowania, suma ubezpieczenia ulega automatycznemu odnowieniu bez konieczności pisemnego wniosku ze strony Ubezpieczającego. Limit ten jest automatycznie przywrócony pod warunkiem opłacenia składki proporcjonalnie do okresu udzielonej ochrony ubezpieczeniowej na pisemne wezwanie zakładu ubezpieczeń. 4/ Klauzula uprzątnięcia pozostałości po szkodzie Odszkodowanie obejmuje koszty usunięcia pozostałości po szkodzie w granicach limitu do 20 % SU wypłacanego ponad sumę ubezpieczenia. 5/ Klauzula kosztów transportu Ubezpieczyciel w ramach ubezpieczonych kosztów pokryje poniesione przez Ubezpieczającego uzasadnione koszty transportu części zamiennych i ubezpieczonego mienia z siedziby producenta do miejsca montażu oraz z miejsca, w którym jest ono zamontowane do zakładu naprawczego wraz z drogą powrotną (w tym także koszty przesyłek ekspresowych i fracht lotniczy). Limit odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli nie może przekroczyć 10 % sumy ubezpieczenia i jest wypłacany ponad sumę ubezpieczenia. 6/ Klauzul kosztów pracy w godzinach nadliczbowych Ubezpieczyciel w ramach ubezpieczonych kosztów pokryje poniesione przez Ubezpieczającego uzasadnione koszty pracy w celu likwidacji skutków szkody wynikłe z zatrudnienia osób w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dni wolne od pracy (w tym także koszty podróży serwisantów). Limit odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli nie może przekroczyć 10 % sumy ubezpieczenia i jest wypłacany ponad sumę ubezpieczenia. 7/ Klauzula formy dokumentu Wszelkie oświadczenia woli dotyczące umowy ubezpieczenia, składane przez Ubezpieczonego, jego pełnomocnika lub zakład ubezpieczeń, mogą być przekazywane również w formie elektronicznej lub faksowej w postaci przesłanego dokumentu z odciśniętym podpisem osoby uprawnionej. 8/ Klauzula wypłaty odszkodowania Zakład ubezpieczeń nie będzie uzależniał wypłaty odszkodowania od otrzymania decyzji o umorzeniu postępowania przez uprawnione do tego organy państwowe. 9/ Klauzula kradzieży zwykłej Ubezpieczyciel obejmuje ochroną zdarzenia polegające na tzw. kradzieży zwykłej bez włamania, niewyjaśnionym zaginięciu lub zgubieniu ubezpieczonego mienia. Limit odpowiedzialności zostaje 4

5 określony na PLN, a suma ulega odnowieniu po wypłacie odszkodowania jedynie na wniosek ubezpieczonego po akceptacji zakładu ubezpieczeń. W przypadku podejrzenia kradzieży z art Kodeksu karnego na ubezpieczającym ciąży obowiązek powiadomienia Policji. 10/ Klauzula włączenia do ochrony ryzyka trzęsienia ziemi i ruchów tektonicznych 11/ Klauzula włączenia do ochrony ryzyka huraganu 12/ Klauzula ubezpieczenia szkód materialnych od daty dostawy Ubezpieczyciel obejmuje ochroną szkody materialne w należącym do ubezpieczonego sprzęcie elektronicznym, jego częściach i podzespołach od daty dostawy do planowanej daty włączenia do eksploatacji pod warunkiem, że mienie to jest magazynowane w oryginalnych opakowaniach i odpowiednio przystosowanych pomieszczeniach, a termin przechowywania i montażu nie przekracza 6 miesięcy od daty dostawy. 13/ Klauzula sprzętu elektronicznego wyłączonego z eksploatacji Ubezpieczyciel obejmuje ochroną szkody materialne w należącym do ubezpieczonego sprzęcie elektronicznym, jego częściach i podzespołach, który wcześniej sprawny technicznie i eksploatowany pozostaje okresowo (maksymalnie do 6 miesięcy) nie użytkowany lub tymczasowo magazynowany w ubezpieczanej lokalizacji. 14/ Klauzula rzeczoznawców Zakład ubezpieczeń pokryje poniesione przez ubezpieczonego koszty zewnętrznych ekspertyz biegłych i rzeczoznawców, związane z ustaleniem przyczyny, zakresu i rozmiaru szkody. Limit odpowiedzialności płatny ponad sumę ubezpieczenia PLN. 2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej 2.1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia Ochroną ubezpieczeniową objęte są roszczenia dotyczące szkód powstałych ze zdarzeń zaistniałych w okresie ubezpieczenia, choćby poszkodowani (uprawnieni) zgłosili je po tym okresie, jednakże przed upływem ustawowych terminów przedawnienia. a. OC ogólna (deliktowa) w związku z prowadzoną działalnością (zgodnie z rejestrem prowadzonej działalności) i posiadanym mieniem, z rozszerzeniem o: b. OC kontraktowa - odpowiedzialność cywilna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, w tym także w związku z wykonywaniem celów i zadań statutowych, c. OC za mienie powierzone lub przechowywane szkody polegające na utracie zniszczeniu lub uszkodzeniu rzeczy osób trzecich, d. OC pracodawcy - odpowiedzialność cywilna za następstwa wypadków przy pracy, odszkodowanie stanowi nadwyżkę ponad świadczenie ustawowe (niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia), e. OC za szkody powstałe w następstwie działania urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, CO, gazu lub urządzeń związanych z dostarczaniem bądź przetwarzaniem energii elektrycznej, f. OC najemcy (dotyczy ruchomości i nieruchomości) - odpowiedzialność cywilna za szkody w mieniu, z którego ubezpieczający korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu albo innego pokrewnego stosunku, g. OC za szkody powstałe w związku z organizacją krajowych i międzynarodowych imprez sportowych w zakresie w jakim działalność ta nie podlega ubezpieczeniom obowiązkowym, h. OC za podwykonawców bez prawa do regresu, i. OC za szkody spowodowane poza terytorium Rzeczpospolitej Polski przez pracowników ubezpieczonego w związku z zagranicznymi podróżami służbowymi z wyłączeniem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanady, Nowej Zelandii oraz Australii, j. OC za szkody spowodowane poza terytorium Rzeczpospolitej Polski z wyłączeniem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanady, Nowej Zelandii oraz Australii, k. OC za szkody w najmowanym sprzęcie elektronicznym wykorzystywanym podczas przeprowadzania imprez sportowych. Wykaz imprez objętych niniejszym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej został przedstawiony w załączniku nr 7 do SIWZ Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Wariant I: ,00 PLN 5

6 Wariant II: ,00 PLN Podlimity sumy gwarancyjnej (na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia): PLN za szkody spowodowane w związku z organizacją krajowych i międzynarodowych imprez sportowych w zakresie w jakim ta działalność nie podlega ubezpieczeniom obowiązkowym; PLN za szkody wyrządzone poza granicami Rzeczpospolitej Polski; PLN za szkody spowodowane w rzeczach ruchomych, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu albo innego pokrewnego stosunku; PLN za następstwa wypadków przy pracy (OC pracodawcy); PLN za szkody w rzeczach powierzonych lub przechowywanych; PLN za szkody spowodowane w najmowanym sprzęcie elektronicznym wykorzystywanym podczas przeprowadzania imprez sportowych Franszyza redukcyjna - szkody osobowe zniesiona, - szkody spowodowane poza granicami Rzeczpospolitej Polski 10% odszkodowania, maks. 500 EUR, - szkody w rzeczach powierzonych lub przechowywanych PLN, - szkody w związku z organizacją imprez sportowych PLN, - pozostałe szkody rzeczowe 500 PLN Zakres terytorialny Polska oraz cały Świat z wyłączeniem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanady, Nowej Zelandii oraz Australii Ubezpieczona działalność Zgodnie z rejestrem oraz Statutem Polskiego Związku Judo 2.6. Dodatkowe informacje: - liczba pracowników: 8 osób - planowany Budżet Polskiego Związku Judo na rok 2011: ,00 PLN 2.7. Klauzule dodatkowe 1/ Klauzula automatycznego pokrycia dla każdej nowej lokalizacji Każda nowa lokalizacja Ubezpieczonego jest automatycznie objęta ochroną ubezpieczeniową, bez konieczności zgłaszania tego faktu Ubezpieczycielowi. 2/ Klauzula automatycznego odnowienia sumy gwarancyjnej Suma gwarancyjna w okresie ubezpieczenia ulega automatycznemu odnowieniu po wyczerpaniu pierwotnego limitu. Limit ten jest automatycznie przywrócony pod warunkiem opłacenia składki proporcjonalnie do okresu udzielonej ochrony ubezpieczeniowej na pisemne wezwanie zakładu ubezpieczeń 3/ Klauzula kwotacji na bazie sumy gwarancyjnej Następuje odstąpienie od rozliczania składki na bazie obrotu. 4/ Klauzula kosztów dodatkowych Koszty obrony sądowej, wynagrodzenia rzeczoznawców oraz działań podjętych w celu zapobieżenia szkodzie - płatne ponad sumę gwarancyjną z limitem 20 % sumy gwarancyjnej. 5/ Klauzula rażącego niedbalstwa Ochroną ubezpieczeniową zostają pokryte szkody wyrządzone rażącym niedbalstwem Ubezpieczonego lub osób za które ponosi odpowiedzialność. 6/ Klauzula franszyzy redukcyjnej Franszyza redukcyjna jest liczona od kwoty odszkodowania obejmującego całe zdarzenie i wszystkie pojedyncze szkody rzeczowe i osobowe wynikające z jednej przyczyny, także w przypadkach gdy poszkodowanymi są różne podmioty. Oznacza to zastosowanie jednej franszyzy na całe zdarzenie, bez względu na liczbę poszkodowanych. 7/ Klauzula braku rozliczenia składki W przypadku określenia składki za umowę ubezpieczenia jako minimalna depozytowa, zakład ubezpieczeń zrezygnuje po zakończeniu okresu ubezpieczenia z naliczania składki dodatkowej, jeżeli w trakcie ubezpieczenia nie zostały wypłacone żadne odszkodowania i nie zgłoszono żadnych roszczeń. 8/ Klauzula reprezentantów 6

7 Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez ubezpieczającego (lub ubezpieczonego) wskutek rażącego niedbalstwa. Odpowiedzialność ubezpieczyciela obejmuje szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez osobę, za którą ubezpieczający (lub ubezpieczony) ponosi odpowiedzialność, a także przez osobę, z którą pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym. Za winę umyślną osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną należy rozumieć winę: - w przedsiębiorstwach państwowych dyrektora lub jego zastępców, - w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych członków zarządu lub prokurentów, - w spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych komplementariuszy lub prokurentów, - w spółkach jawnych wspólników lub prokurentów, - w spółkach partnerskich partnerów lub członków zarządu lub prokurentów, - w spółkach cywilnych wspólników, - w spółdzielniach, fundacjach i stowarzyszeniach członków zarządu. Limit odpowiedzialności w ramach tej klauzuli: PLN 9/ Klauzula aktualności ochrony ubezpieczeniowej Jeżeli ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata nie została zapłacona w terminie, nie powoduje to natychmiastowego wygaśnięcia, rozwiązania ani zawieszenia udzielanej ochrony ubezpieczeniowej z żądaniem zapłaty składki za okres w którym ponosił odpowiedzialność. W każdym przypadku braku opłaty składki lub jej raty (także dla sytuacji opisanej w art Kodeksu cywilnego), ubezpieczyciel zobowiązany jest w ciągu 30 dni wyznaczyć Ubezpieczającemu na piśmie dodatkowy, co najmniej 7-dniowy termin od daty otrzymania wezwania, do zapłaty zaległej składki lub jej raty. W przypadku nie dokonania wpłaty w wyznaczonym terminie, ubezpieczyciel może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym. 10/ Klauzula formy dokumentu Strony umowy zgodnie potwierdzają, że wszelkie oświadczenia woli dotyczące umowy ubezpieczenia, składane przez Ubezpieczonego, jego pełnomocnika lub zakład ubezpieczeń, mogą być przekazywane również w formie elektronicznej lub faksowej w postaci przesłanego dokumentu z odciśniętym podpisem osoby uprawnionej. 11/ Klauzula roszczeń regresowych Z dniem zapłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela roszczenia ubezpieczającego (lub ubezpieczonego) przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę nie przechodzą na ubezpieczyciela do wysokości zapłaconego odszkodowania jeżeli dotyczą one: krewnych (wstępnych i zstępnych), osób za które ubezpieczający (lub ubezpieczony) ponosi odpowiedzialność w tym także jego pracowników bez względu na podstawę prawną zatrudnienia oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wyłącznie na jego rzecz. Roszczenia regresowe nie przechodzą na ubezpieczyciela także w sytuacji, gdy wskazane osoby wyrządziły szkodę wskutek rażącego niedbalstwa. 3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej sędziów sportowych (judo) 3.1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia Ochroną ubezpieczeniową objęte są roszczenia dotyczące szkód powstałych ze zdarzeń zaistniałych w okresie ubezpieczenia, choćby poszkodowani (uprawnieni) zgłosili je po tym okresie, jednakże przed upływem ustawowych terminów przedawnienia. a. OC ogólna (deliktowa) w związku z prowadzoną działalnością (zgodnie z rejestrem prowadzonej działalności) i posiadanym mieniem, z rozszerzeniem o: b. OC kontraktowa - odpowiedzialność cywilna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, w tym także świadczeń zdrowotnych w związku z wykonywaniem celów i zadań statutowych, c. OC za szkody powstałe w Polsce oraz poza granicami Rzeczpospolitej Polski z wyłączeniem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz Kanady Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia na jedną osobę 7

8 Wysokość sumy gwarancyjnej: 5.000,00 PLN 3.3. Franszyza redukcyjna - szkody osobowe zniesiona, - pozostałe szkody rzeczowe 500 PLN Zakres terytorialny Polska oraz cały Świat z wyłączeniem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanady Liczba ubezpieczonych osób: 84 osoby 3.6. Klauzule dodatkowe 1/ Klauzula rażącego niedbalstwa Ochroną ubezpieczeniową zostają pokryte szkody wyrządzone rażącym niedbalstwem Ubezpieczonego lub osób za które ponosi odpowiedzialność. 2/ Klauzula braku rozliczenia składki W przypadku określenia składki za umowę ubezpieczenia jako minimalna depozytowa, zakład ubezpieczeń zrezygnuje po zakończeniu okresu ubezpieczenia z naliczania składki dodatkowej, jeżeli w trakcie ubezpieczenia nie zostały wypłacone żadne odszkodowania i nie zgłoszono żadnych roszczeń. 4. Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym 4.1. Zakres ubezpieczenia (obligatoryjny) Ryzyka wszystkie w zakresie ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym, łącznie ze szkodami powstałymi w związku z czynnościami załadunkowymi, wyładunkowymi i przeładunkowymi. Ryzyka obligatoryjne nie podlegające wyłączeniu OWU: upadek na środek transportu obiektu (przedmiotu zewnętrznego), rabunek oraz kradzież z włamaniem (dokonana lub usiłowana), wandalizm (dewastacja), pożar, uderzenie pioruna, wybuch (eksplozja), grad, huragan - wiatr o prędkości nie mniejszej niż 17,5 m/sek, ustalanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW), powódź, deszcz nawalny - opad deszczu o współczynniku wydajności co najmniej 4, który ustala Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW), kradzież będąca następstwem wypadku środka transportu lawina, obsunięcie i zapadanie się ziemi, wypadek środka transportu. szkody podczas załadunku, wyładunku, przeładunku. skutki działania czynników atmosferycznych (mróz, wiatr, śnieg) Zakres terytorialny przewozów: Polska 4.3. Sposób szacowania limitu odpowiedzialności: 110% wartości fakturowej włączając w to kosztów transportu, ubezpieczenia, utraconego zysku: wartość księgowa brutto przewożonych towarów 4.4. Przedmiot i sumy ubezpieczenia: przenośny sprzęt elektroniczny, RTV (załącznik nr 6 do SIWZ): ,74 PLN 8

9 4.5. Dodatkowe informacje: - rodzaj wykonywanego transportu: samochodowy, własny (100%) - planowana łączna wartość mienia przewiezionego: ,00 PLN 4.6. Limit na jeden środek transportu: ,74 PLN 4.7. Klauzule dodatkowe: 1/ Sposób płatności składki Depozyt w wysokości 50% składki obliczonej poprzez przemnożenie wartości obrotu deklarowanego oraz stawki ubezpieczeniowej, płatny jednorazowo przy zawieraniu umowy ubezpieczenia. Cykl rozliczania obrotów faktycznie osiąganych roczny, po zakończeniu okresu ubezpieczenia. 2/ Klauzula udziału w zysku Po zakończeniu okresu ubezpieczenia, jeżeli szkodowość nie przekroczy 50% składki brutto nastąpi rezygnacja ze składki dodatkowej. Przez szkodowość rozumie się stosunek wypłaconych i zarezerwowanych szkód oraz zrealizowanych regresów na koniec okresu ubezpieczenia odniesiony do całości składki brutto. Przez składkę dodatkową rozumie się składkę obliczoną na podstawie obrotu faktycznie osiągniętego pomniejszoną o składkę depozytową. Składka brutto składka obliczona na podstawie obrotu faktycznie osiągniętego. 3/ Klauzula Leeway a Strony postanawiają, że w przypadku szkody klauzula proporcjonalności będzie stosowana tylko w przypadku mienia, którego wartość w momencie postania szkody będzie wyższa niż 120% sumy ubezpieczenia. 4/ Klauzula odnalezionego mienia W przypadku odnalezienia po szkodzie i wypłacie odszkodowania ubezpieczonego mienia, ubezpieczony nie będzie zobowiązany do zwrotu odszkodowania i przyjęcia tego mienia. 5/ Klauzula znaku towarowego Zbywanie odzyskanego lub odnalezionego mienia przez zakład ubezpieczeń, oznaczonego znakiem towarowym Ubezpieczonego, może nastąpić tylko w porozumieniu i za zgodą Ubezpieczonego. 6/ Klauzula formy dokumentu Wszelkie oświadczenia woli dotyczące umowy ubezpieczenia, składane przez Ubezpieczonego, jego pełnomocnika lub zakład ubezpieczeń, mogą być przekazywane również w formie elektronicznej lub faksowej w postaci przesłanego dokumentu z odciśniętym podpisem osoby uprawnionej. 7/ Klauzula odpowiedzialności Z zastrzeżeniem art. 811 Kodeksu cywilnego (niezgodność dokumentu ubezpieczenia z ofertą), odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia, rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku ubezpieczenia jako początek okresu ubezpieczenia (odpowiedzialności ubezpieczyciela). Ochrona ubezpieczeniowa istnieje, niezależnie od późniejszego terminu doręczenia ubezpieczającemu dokumentu ubezpieczenia ani też uzgodnienia dnia zapłaty składki (lub jej raty) po dniu wskazanym jako początek odpowiedzialności ubezpieczyciela. 8/ Klauzula warunków i taryf W przypadku zwiększenia sumy ubezpieczenia (doubezpieczeń), ubezpieczeń krótkoterminowych oraz ubezpieczeń w ramach klauzuli automatycznego pokrycia, zastosowane zostaną warunki zawartej umowy ubezpieczenia. Ubezpieczyciel pobierać będzie składkę proporcjonalnie do okresu udzielanej ochrony zgodnie z zasadą: (wnioskowana suma ubezpieczenia x stawka / liczba dni w roku x wnioskowana liczba dni ochrony). Wyłączona zostaje możliwość zastosowania składki minimalnej. W przypadku zmniejszenia sumy ubezpieczenia rozliczenie składki następuje zgodnie z postanowieniami art. 824 Kodeksu cywilnego. 9/ Klauzula roszczeń regresowych Z dniem zapłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela roszczenia ubezpieczającego (lub ubezpieczonego) przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę nie przechodzą na ubezpieczyciela do wysokości zapłaconego odszkodowania jeżeli dotyczą one: krewnych (wstępnych i zstępnych), osób za które ubezpieczający (lub ubezpieczony) ponosi odpowiedzialność w tym także jego pracowników bez względu na podstawę prawną zatrudnienia oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wyłącznie na jego rzecz. Roszczenia regresowe nie przechodzą na ubezpieczyciela także w sytuacji, gdy wskazane osoby wyrządziły szkodę wskutek rażącego niedbalstwa. 10/ rozszerzenie odpowiedzialności ubezpieczyciela o szkody będące następstwem kradzieży zwykłej 11/ rozszerzenie odpowiedzialności ubezpieczyciela o szkody będące następstwem zaginięcia 9

10 5. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków osób uczestniczących w zawodach sportowych 5.1. Przedmiot ubezpieczenia Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków zawodników i innych osób uczestniczących w zawodach sportowych, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały lub czasowy uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego. Ubezpieczenie obejmuje zawodowe, wyczynowe uprawianie sportu wysokiego ryzyka (judo) Zakres czasowy i terytorialny odpowiedzialności Cały świat. Ochrona całodobowa Zakres ubezpieczenia i sumy ubezpieczenia na jednego ubezpieczonego a) Zawodnicy Kadry Narodowej Szkolenia Olimpijskiego TOP RANKING (30 osób) suma ubezpieczenia: PLN, b) Zawodnicy Kadry Narodowej PZJ (191 osób) Suma ubezpieczenia: PLN c) Trenerzy (15 osób) Suma ubezpieczenia: PLN na osobę. 6. Ubezpieczenie kosztów leczenia osób uczestniczących w zawodach sportowych 6.1. Przedmiot ubezpieczenia Ubezpieczenie kosztów leczenia zawodników i innych osób uczestniczących w zawodach sportowych, polegające poniesieniu kosztów leczenia ubezpieczonych osób na terytorium Rzeczpospolitej Polski. Ubezpieczenie obejmuje zawodowe, wyczynowe uprawianie sportu wysokiego ryzyka (judo) Zakres czasowy i terytorialny odpowiedzialności Polska. Ochrona całodobowa Zakres ubezpieczenia i sumy ubezpieczenia na jednego ubezpieczonego Zawodnicy Kadry Narodowej Szkolenia Olimpijskiego TOP RANKING (30 osób); suma ubezpieczenia: PLN, 7. Ubezpieczenie kosztów leczenia w podróżach zagranicznych 7.1. Przedmiot ubezpieczenia Koszty leczenia w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem, usługi assistance. Rozszerzenie o sporty wysokiego ryzyka i wyczynowe uprawianie sportu Zakres czasowy i terytorialny odpowiedzialności Cały świat. Ochrona całodobowa 7.3. Zakres ubezpieczenia i sumy ubezpieczenia na jednego ubezpieczonego a) ubezpieczenie kosztów leczenia, usługi assistance, koszty transportu: ,00 PLN b) ubezpieczenie bagażu podróżnego: 1.000,00 PLN c) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody w mieniu i na osobie: ,00 PLN 7.4. Osoby ubezpieczone: a) zawodnicy, trenerzy, sędziowie, członkowie ekipy sportowej, osoby towarzyszące 7.5. Dodatkowe postanowienia: 10

11 Wysokość składki za ubezpieczenie ustalana jest na podstawie deklarowanej przez ubezpieczającego liczby osobodni (800 osobodni). Ubezpieczający jest zobowiązany w ciągu 14 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia przekazać do ubezpieczyciela liczbę osobodni wykorzystanych w ciągu okresu ubezpieczenia. Na wezwanie ubezpieczyciela Ubezpieczający jest zobowiązany w każdym momencie trwania okresu ubezpieczenia potwierdzić na piśmie objęcie ochroną ubezpieczeniową osoby, o którą zapytuje ubezpieczyciel. Całkowite rozliczenie polisy następuje w ciągu 45 dni, licząc od zakończenia okresu ubezpieczenia, na podstawie wcześniej przekazywanych informacji. Jeżeli liczba wykorzystanych osobodni przekracza liczbę zadeklarowanych i opłaconych na początku okresu ubezpieczenia za pomocą składki depozytowej, ubezpieczyciel informuje Ubezpieczającego o obowiązku dopłaty. Ubezpieczający jest zobowiązany opłacić składkę na podstawie rozliczenia sporządzonego przez ubezpieczyciela, w terminie 14 dni od jego otrzymania. Dopłaty należy dokonać na wskazany rachunek bankowy ubezpieczyciela. Jeśli liczba wykorzystanych osobodni jest mniejsza niż zadeklarowana, ubezpieczyciel zwraca różnicę w składce. Świadczenie przez ubezpieczyciela ochrony ubezpieczeniowej nie może być uzależnione od zgłaszania przez ubezpieczającego wyjazdu osób mogących korzystać z ubezpieczenia. 11

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym.

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym. I. UBEZPIECZENIA MIENIA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Generalna Umowa ubezpieczeń zostanie zawarta na okres od 01.01.2008 do 31.12.2009 r. z podziałem na dwa 12 sto miesięczne okresy rozliczeniowe. 1.1.1

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA PROGRAM UBEZPIECZENIA I. KLAUZULE - wyjaśnienie treści klauzul: Zakres umowy przewidziany w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (rozdz. II niniejszego dokumentu) w ramach poszczególnych zadań winien

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami 1. Wstęp: 1.1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Wydział Organizacyjny Kościerzyna, dnia 3 sierpnia 2009 r. O-OP.3431-10/4/09 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia Opisu Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Informacje ogólne Zamawiający/ Ubezpieczający: Zakres działalności: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Udzielanie

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia Załącznik nr 1 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia ZADANIE I OBEJMUJE: A) Ubezpieczenie mienia od wszystkich

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO. NA UBEZPIECZENIE MIENIA,

Bardziej szczegółowo

U M O W A / WZÓR po zmianach

U M O W A / WZÓR po zmianach Załącznik nr III U M O W A / WZÓR po zmianach zawarta w dniu... 2010 r w Rzeszowie pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Rzeszów Sp. z o. o. 35-304 Rzeszów ul. al. gen. Władysława Sikorskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6A

Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6A Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: Ubezpieczający/ ubezpieczony Siedziba Ubezpieczającego Opis prowadzonej działalności Centralny Ośrodek Sportu z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm.

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm. MZO/30/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. (POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 46 Wrocław, dnia 13.07.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do siwz i umowy A. INFORMACJE O ZAMWIAJĄCYM: 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis prowadzonej działalności: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej administruje budynkami mieszkalnymi i użytkowymi,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./faks 095 722 53 85 Znak sprawy:zp/pn/11/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

(pieczęć firmy) nazwa i adres miejscowość, data... FORMULARZ CENOWO KALKULACYJNY DO OFERTY

(pieczęć firmy) nazwa i adres miejscowość, data... FORMULARZ CENOWO KALKULACYJNY DO OFERTY ZP/DA/7/U/2015 Zał. nr1 do SIWZ (pieczęć firmy) nazwa i adres miejscowość, data... FORMULARZ CENOWO KALKULACYJNY DO OFERTY Wyjaśnienia dla wykonawców : Wszystkie komórki tabel powinny być wypełnione przez:

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. ZAŁĄCZNIK NR 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku własnego jak i powierzonego oraz

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 6 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: Ubezpieczający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej RM-MEDITRANS Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego, ul. B-pa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ.III.3450-107/10... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych.

... pieczątka Zamawiającego. BZ.III.3450-107/10... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. ... pieczątka Zamawiającego BZ.III.3450-107/10... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POSIADANIA MIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 013 4491062-64 REGON: 370440382 NIP: 685-16-51-203 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Targów Kielce S.A.

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Targów Kielce S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Na usługę ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Targów Kielce Spółka Akcyjna ZAPYTANIE W TRYBIE NEGOCJACJI OBEJMUJE: Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 387 000 EURO

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 387 000 EURO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PŁOCK SP. Z O.O. (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU I ZAKRESU ZAMÓWIENIA (UBEZPIECZENIA) PROGRAM UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU I ZAKRESU ZAMÓWIENIA (UBEZPIECZENIA) PROGRAM UBEZPIECZENIA OPIS PRZEDMIOTU I ZAKRESU ZAMÓWIENIA (UBEZPIECZENIA) PROGRAM UBEZPIECZENIA SPOSÓB PŁATNOSCI SKŁADKI UBEZPIECZENIOWEJ 1. Ubezpieczenia komunikacyjne: Załącznik A 1) Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rzekuń w okresie od 07.05.2012 do 06.05.2015

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rzekuń w okresie od 07.05.2012 do 06.05.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2012 do 14.05.2015

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2012 do 14.05.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo