Załącznik nr 4 do SIWZ. FORMULARZ OFERTY Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 4 do SIWZ. FORMULARZ OFERTY Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo"

Transkrypt

1 1. Zamawiający Polski Związek Judo ul. Aleje Jerozolimskie 83/ Warszawa Załącznik nr 4 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo Regon: NIP: Strona internetowa: A. INFORMACJE OGÓLNE 2. Okres ubezpieczenia Łączny okres ubezpieczenia trwa od dnia 01 lutego 2013 r. do dnia 31 stycznia 2016 r. Łączny okres ubezpieczenia dzieli się na dwa okresy rozliczeniowe: a. pierwszy okres rozliczeniowy: od dnia 01 lutego 2013 r. do dnia 31 stycznia 2014 r. b. drugi okres rozliczeniowy: od dnia 01 lutego 2014 r. do dnia 31 stycznia 2015 r. c. trzeci okres rozliczeniowy: od dnia 01 lutego 2015 r. do dnia 31 stycznia 2016 r.. 3. Płatność składki a. za pierwszy okres rozliczeniowy: od dnia 01 lutego 2013 r. do dnia 31 stycznia 2014 r. jednorazowo w ciągu 21 dni od dnia wystawienia polis. b. za drugi okres rozliczeniowy: od dnia 01 lutego 2014 r. do dnia 31 stycznia 2015 r.. jednorazowo w ciągu 21 dni od dnia wystawienia polis. c. za drugi okres rozliczeniowy: od dnia 01 lutego 2015 r. do dnia 31 stycznia 2016r.. jednorazowo w ciągu 21 dni od dnia wystawienia polis. 4. Postanowienia dotyczące przedmiotu i sumy ubezpieczenia a) Zakres ochrony ubezpieczeniowej opisany dla poszczególnych ryzyk jest zakresem minimalnym. Jeżeli w ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczenia jest szerszy od proponowanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ), w tym także nie obarczony zaproponowanymi limitami odpowiedzialności, to automatycznie zostaje on włączony do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego. Postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany w SIWZ, nie mają zastosowania. b) W przypadku doubezpieczeń lub ubezpieczeń krótkoterminowych (ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego), zastosowanie będą miały warunki niniejszej umowy ubezpieczenia (także w ramach klauzuli automatycznego pokrycia) a Ubezpieczyciel będzie pobierał składkę proporcjonalnie do okresu udzielanej ochrony, zgodnie z zasadą: wnioskowana suma ubezpieczenia x stawka / 365 dni x wnioskowana liczba ubezpieczanych dni. Nie będzie miała zastosowania składka minimalna. c) Franszyzy i udziały własne nie wymienione przez wykonawcę w formularzu ofertowym, a występujące w OWU nie mają zastosowania i należy je uważać za zniesione. d) Sumy ubezpieczenia oraz wypłata odszkodowania w zakresie ubezpieczenia mienia w transporcie oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego następuje bez podatku VAT. e) Wykonawca, zawierając umowę ubezpieczenia, uznaje za wystarczające istniejące zabezpieczenia przeciwkradzieżowe i przeciwpożarowe lub dokona na własny koszt lustracji ryzyka wydając ewentualne zalecenia pokontrolne. Wykonawca przyjmuje także bez zastrzeżeń podany sposób szacowania wartości mienia zgłaszanego do ubezpieczenia i w przypadku szkody nie będzie podnosił z tego tytułu zarzutu.

2 f) W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawca ma prawo przeprowadzenia audytu oceny ryzyka (survey) ubezpieczanych lokalizacji oraz rzeczy ruchomych będących przedmiotem ubezpieczenia, celem oceny ryzyka i zapoznania się ze stanem zabezpieczeń. Termin audytu i szczegóły techniczne jego przeprowadzenia wymagają wcześniejszego uzgodnieniu z zamawiającym. g) Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami przetargu, uzyskał wszystkie informacje niezbędne do oszacowania ryzyka, przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia oraz, że nie wnosi żadnych zastrzeżeń do SIWZ. Wykonawca oświadcza również, że zapoznał się z zapisami Umowy Generalnej i w pełni akceptuje jej treść. h) W każdym przypadku braku opłaty składki lub jej raty w przewidzianym terminie (także dla sytuacji opisanej w art Kodeksu cywilnego), ubezpieczyciel zobowiązany wyznaczyć Ubezpieczającemu na piśmie dodatkowy, co najmniej 7-dniowy termin od daty otrzymania wezwania, do zapłaty zaległej składki lub jej raty. W przypadku nie dokonania wpłaty w wyznaczonym terminie, ubezpieczyciel może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym. i) Z zastrzeżeniem art. 811 Kodeksu cywilnego (niezgodność dokumentu ubezpieczenia z ofertą), odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia, rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku ubezpieczenia jako początek okresu ubezpieczenia (odpowiedzialności ubezpieczyciela). Odpowiedzialność ubezpieczyciela istnieje, niezależnie od późniejszego terminu doręczenia ubezpieczającemu dokumentu ubezpieczenia lub też uzgodnienia dnia zapłaty składki (lub jej raty) po dniu wskazanym jako początek odpowiedzialności ubezpieczyciela. j) Zamawiający przed zawarciem umów ubezpieczenia dostarczy wykonawcy zaktualizowane informacje o wartości mienia zgłaszanej do ubezpieczenia oraz o ilości osób objętych umowami ubezpieczenia. Na tej podstawie zostanie przeliczona składka za ubezpieczenie według stawek i taryf przyjętych w złożonej ofercie. 5. Klauzula o rozwiązaniu umowy w sprawie zamówienia. a) Każdej ze stron umów ubezpieczenia przysługuje prawo wypowiedzenia tych umów wyłącznie z powodu szkodowości przekraczającej współczynnik szkodowości określony poniżej. Oświadczenie o wypowiedzeniu umów ubezpieczenia powinno zostać złożone nie wcześniej niż 1 października 2013 r. i nie później niż 31 października 2013 r. w odniesieniu do umów ubezpieczenia zawartych na okres od dnia 1 lutego 2013 do dnia 31 stycznia 2014 r. oraz nie wcześniej niż 1 października 2014 r. i nie później niż 31 października 2014 r. w odniesieniu do umów ubezpieczenia zawartych na okres od dnia 1 lutego 2014 do dnia 31 stycznia 2015 r.. Oświadczenie o wypowiedzeniu umów ubezpieczenia dotyczy wszystkich umów ubezpieczenia objętych niniejszym postępowaniem i nie jest możliwe ograniczenie wypowiedzenia jedynie do jednej lub kilku umów ubezpieczenia. Skutkiem złożenia takiego oświadczenia jest wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej z końcem odpowiedniego okresu rozliczeniowego. b) W przypadku nieskorzystania z tego uprawnienia wszystkie umowy ubezpieczenia obowiązują na niezmienionych warunkach przy założeniu, że współczynnik szkodowości nie przekroczy 55%. Współczynnik szkodowości określany jest odpowiednio na dzień 1 października 2013 r. (pierwszy okres rozliczeniowy) oraz na dzień 1 października 2014 r. (drugi okres rozliczeniowy). c) Przez współczynnik szkodowości rozumie się procentowy stosunek sum wypłaconych odszkodowań i rezerwy szkodowej (szkody zgłoszone w okresie od dnia 1 lutego 2013 r. do dnia 30 września 2013 r. z tytułu zawartych umów ubezpieczenia na podstawie niniejszego postepowania w pierwszym okresie rozliczeniowym oraz zgłoszone od dnia 1 lutego 2014 r. do dnia 30 września 2014 r.) do składki zapłaconej z tytułu zawartych umów ubezpieczeń majątkowych objętych niniejszym postępowaniem w odpowiednio pierwszym i drugim okresem rozliczeniowym. Dla oceny współczynnika szkodowości wszystkie zawarte umowy ubezpieczenia są uwzględniane łącznie. d) Ubezpieczający zobowiązany będzie do przedłożenia wszelkich informacji niezbędnych do ustalenia nowych sum ubezpieczenia oraz naliczenia składki na następny okres ubezpieczenia w terminie do 14 dni przed dniem rozpoczęcia nowego okresu ubezpieczenia.

3 1. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego B. RYZYKA UBEZPIECZENIOWE 1.1. Zakres ubezpieczenia (obligatoryjny) Ryzyka wszystkie elektroniki wszystkie ryzyka fizycznej utraty, uszkodzenia lub zniszczenia mienia na skutek zaistniałego nagłego, przypadkowego i nieprzewidzianego zdarzenia, z zastrzeżeniem wyłączeń zawartych w OWU. Ryzyka obligatoryjne nie podlegające wyłączeniu OWU: niewłaściwe działanie człowieka - niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędna obsługa, świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie, upadek statku powietrznego, a także upadek ich części lub przewożonego ładunku, rabunek oraz kradzież z włamaniem (dokonana lub usiłowana), wandalizm (dewastacja), pożar, uderzenie pioruna, zbyt wysokie lub niskie napięcie w sieci elektrycznej, przepięcia, w tym także pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych, zjawisko indukcji, oddziaływanie pola elektrycznego lub magnetycznego, wybuch (eksplozja), w tym także implozja, skutki uboczne spowodowane przez wysoką temperaturę, grad, huragan - wiatr o prędkości 17,5 m/sek lub większej ustalanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW), dym, sadza, osmalenie, przypalenie, akcja ratownicza w celu zmniejszenia strat lub niedopuszczenia do ich zwiększenia; zabezpieczenie przed szkodą ubezpieczonego mienia w razie jego bezpośredniego zagrożenia działaniem zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, szkody wodociągowe, zalanie przez ubezpieczonego, użytkowników lub osoby trzecie, oddziaływanie cieczy, burza, sztorm, wylew wód podziemnych, wilgoć, para wodna, powódź, deszcz nawalny - opad deszczu o współczynniku wydajności co najmniej 4, który ustala Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW), lawiny, ubezpieczenie nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących, ubezpieczenie mienia w okresie od dnia nabycia mienia do czasu włączenia do eksploatacji, obsunięcie i zapadanie się ziemi, wady produkcyjne i technologiczne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe, które ujawniły się dopiero po okresie gwarancji, skutki działania czynników atmosferycznych (mróz, wiatr, śnieg), trzęsienie ziemi, huragan Ubezpieczający / Ubezpieczony: Polski Związek Judo 1.3. Przedmiot i sumy ubezpieczenia. a) przedmiot ubezpieczenia: Sprzęt elektroniczny przenośny (sprzęt używany podczas zawodów sportowych) b) suma ubezpieczenia: ,74 PLN c) system ubezpieczenia: sumy stałe d) podstawa szacowania wartości mienia: księgowa brutto

4 Wykonawca akceptuje listę sprzętu i sposób szacowania wartości na podstawie przekazanego wykazu sprzętu elektronicznego (Załącznik nr 6 do SIWZ). Oznacza to, że przypadku szkody nie będzie podnosił zarzutu z tytułu wieku sprzętu i wypłaci odszkodowanie do pełnej wartości zgłoszonej do ubezpieczenia Miejsce ubezpieczenia wszystkie lokalizacje, w których znajduje się mienie należące lub użytkowane przez ubezpieczającego a w szczególności: Łomianki, ul. Szpitalna 28, Europa 1.5. Franszyza (warunek obligatoryjny) a. dla sprzętu przenośnego 500,00 PLN UWAGA: Franszyzy i udziały własne nie wymienione przez wykonawcę w formularzu ofertowym, a występujące w OWU nie mają zastosowania i należy je uważać za zniesione. Pozostałe franszyzy redukcyjne, franszyzy integralne, udziały własne zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia 1.6. Stawka ubezpieczeniowa: Stawka ubezpieczeniowa w jednorocznym (12 miesięcy) okresie rozliczeniowym 1.7. Klauzule dodatkowe obligatoryjne 1/ Klauzula reprezentantów Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez ubezpieczającego (lub ubezpieczonego) wskutek rażącego niedbalstwa. Odpowiedzialność ubezpieczyciela obejmuje szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez osobę, za którą ubezpieczający (lub ubezpieczony) ponosi odpowiedzialność, a także przez osobę, z którą pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym. Za winę umyślną ubezpieczającego (ubezpieczonego) należy rozumieć winę członków zarządu. 2/ Klauzula automatycznego pokrycia nowego mienia a/ Od momentu przejścia na ubezpieczającego/ubezpieczonego ryzyka związanego z posiadaniem nowego mienia, ochrona obejmuje nabywane składniki mienia w tym także środki trwałe, środki obrotowe oraz poniesione nakłady modernizacyjne i inwestycyjne, z gwarancją pokrycia do pełnej wartości danego składnika majątkowego. b/ Fakt wejścia w posiadanie lub wzrostu wartości mienia zostanie zgłoszony ubezpieczycielowi w przeciągu 30 dni po zakończeniu umowy ubezpieczenia. c/ Odpowiedzialność ubezpieczyciela na mocy niniejszej klauzuli ograniczona jest do kwoty PLN. W razie przekroczenia ustalonego limitu, odpowiedzialność Ubezpieczyciela ograniczona zostanie do sumy ubezpieczenia powiększonej o limit wynikający z klauzuli. Objęcie ochroną ubezpieczeniową mienia po przekroczeniu ustalonego limitu może mieć miejsce na podstawie indywidualnego wniosku Ubezpieczającego oraz pisemnej akceptacji Ubezpieczyciela, z zastrzeżeniem, że początek odpowiedzialności Ubezpieczyciela w odniesieniu do powyższego mienia nastąpić może najwcześniej od dnia złożenia wniosku. d/ Dodatkowa składka wynikająca z udzielonej ochrony na mocy niniejszej klauzuli naliczona zostanie w systemie pro rata temporis z zastosowaniem stawki wynikającej z zawartej umowy ubezpieczenia. Rozliczenie z tytułu wzrostu wartości mienia nastąpi w terminie 30 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia, na podstawie przekazanej ubezpieczycielowi informacji o faktycznej wartości tego mienia. 3/ Klauzula jurysdykcji W przypadku sporów postępowanie prowadzone będzie przez sąd właściwy dla siedziby ubezpieczającego. 4/ Klauzula rezygnacji z zarzutu niedoubezpieczenia (ograniczenie zasady proporcji wg formuły szkody)

5 Wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wysokość szkody nie przekracza 20% sumy ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia. 5/ Klauzula LEEWAY a (ograniczenie zasady proporcji wg formuły sumy ubezpieczenia) Wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wartość przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu rodzaju zadeklarowanej wartości będącej podstawą ustalenia sumy ubezpieczenia, w dniu powstania szkody nie przekracza 120% sumy ubezpieczenia. 6/ Klauzula roszczeń regresowych Z dniem zapłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela roszczenia ubezpieczającego lub ubezpieczonego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę nie przechodzą na ubezpieczyciela do wysokości zapłaconego odszkodowania, jeżeli dotyczą one: podmiotów powiązanych kapitałowo z ubezpieczonym lub ubezpieczającym, krewnych (wstępnych i zstępnych), osób za które ubezpieczający lub ubezpieczony ponosi odpowiedzialność w tym także jego pracowników bez względu na podstawę prawną zatrudnienia oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wyłącznie na jego rzecz. Roszczenia regresowe nie przechodzą na ubezpieczyciela także w sytuacji, gdy wskazane osoby wyrządziły szkodę wskutek rażącego niedbalstwa. Wyłączenie prawa do regresu nie ma zastosowania w sytuacji, gdy sprawca wyrządził szkodę umyślnie Klauzule dodatkowe nieobligatoryjne Lp 1 Klauzula Klauzula terminu powiadomienia o szkodzie Akceptacja w podanej treści TAK/NIE Uwagi (inna treść aniżeli przedstawiona w SIWZ) / Ewentualnie składka dodatkowa przy zastrzeżeniu pkt SIWZ 2 Klauzula automatycznego doubezpieczenia 3 Klauzula uprzątnięcia pozostałości po szkodzie 4 Klauzula kosztów transportu 5 Klauzula kosztów pracy w godzinach nadliczbowych 6 Klauzula formy dokumentu 7 Klauzula wypłaty odszkodowania 8 Klauzula kradzieży zwykłej 9 Klauzula sprzętu elektronicznego wyłączonego z eksploatacji 10 Klauzula rzeczoznawców 2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadanym mieniem i prowadzoną działalnością 2.1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Ochroną ubezpieczeniową objęte są roszczenia dotyczące szkód powstałych z wypadków zaistniałych w okresie ubezpieczenia, choćby poszkodowani (uprawnieni) zgłosili je po tym okresie, jednakże przed upływem ustawowych terminów przedawnienia. Zakres ubezpieczenia obejmuje: a. odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone czynem niedozwolonym w związku z prowadzoną działalnością (zgodnie z rejestrem prowadzonej działalności) i posiadanym mieniem,

6 b. odpowiedzialność cywilną za szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, w tym także w związku z wykonywaniem celów i zadań statutowych, c. odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w mieniu powierzonym lub przechowywanym szkody polegające na utracie zniszczeniu lub uszkodzeniu rzeczy osób trzecich - limit odpowiedzialności: ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, d. odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez pracodawcę pracownikowi będące następstwem wypadków przy pracy; odszkodowanie stanowi nadwyżkę ponad świadczenie ustawowe (niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia) limit odpowiedzialności: ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, e. odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w następstwie eksploatacji urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazu lub urządzeń związanych z dostarczaniem bądź przetwarzaniem energii elektrycznej, f. odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w ruchomościach z którego ubezpieczony lub osoba, za którą ponosi on odpowiedzialność korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu albo innego pokrewnego stosunku limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia ,00 PLN, g. odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w nieruchomościach z którego ubezpieczony lub osoba, za którą ponosi on odpowiedzialność korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu albo innego pokrewnego stosunku, h. odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w związku z organizacją krajowych i międzynarodowych imprez sportowych w zakresie w jakim działalność ta nie podlega ubezpieczeniom obowiązkowym a w szczególności obowiązkowemu ubezpieczeniu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 marca 2010 w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych (Dz. U. nr 54, poz. 323), i. odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez podwykonawców bez zachowania prawa regresu przez ubezpieczyciela, j. odpowiedzialność cywilną za szkody spowodowane poza terytorium Rzeczpospolitej Polski przez pracowników ubezpieczonego oraz osoby, za które ponosi on odpowiedzialność, w związku z zagranicznymi podróżami służbowymi z wyłączeniem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanady, Nowej Zelandii oraz Australii, k. odpowiedzialność cywilną za szkody spowodowane poza terytorium Rzeczpospolitej Polski z wyłączeniem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanady, Nowej Zelandii oraz Australii limit odpowiedzialności: ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, l. odpowiedzialność cywilną za szkody w sprzęcie elektronicznym wykorzystywanym podczas przeprowadzania imprez sportowych, z którego ubezpieczony korzystał na podstawie umowy cywilnoprawnej limit odpowiedzialności ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, m. odpowiedzialność za szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa ubezpieczonego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność. Wykaz imprez objętych niniejszym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej został przedstawiony w załączniku nr 7 do SIWZ. Lp Postanowienie umowne Limit odpowiedzialności Franszyza redukcyjna / udział własny / franszyza integralna zastrzeżone w OWU 1 OC za czyn niedozwolony (a) ,00 PLN 2 OC kontraktowa (b) ,00 PLN 3 OC za szkody w mieniu przechowywanym (c) ,00 PLN

7 4 OC pracodawcy (d) ,00 PLN 5 OC za szkody wodociągowo-kanalizacyjne (e) ,00 PLN 6 OC najemcy ruchomości (f) ,00 PLN 7 OC najemcy nieruchomości (g) ,00 PLN 8 OC w związku z organizacją imprez (h) ,00 PLN 9 OC za podwykonawców (i) ,00 PLN 10 OC za szkody w podróżach służbowych (j) ,00 PLN 11 OC za szkody poza terytorium Polski (k) ,00 PLN 12 OC za szkody w sprzęcie podczas imprez (l) ,00 PLN 13 OC za szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa (m) ,00 PLN 2.2. Suma gwarancyjna na jeden wypadek i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia oraz limity odpowiedzialności: a ,00 PLN 2.3. Franszyza redukcyjna: a. szkody osobowe zniesiona, b. szkody spowodowane poza granicami Rzeczpospolitej Polski (punkt 2.1.k oraz punkt 2.1.l niniejszego Załącznika) 10% odszkodowania, maks. 500 EUR, c. szkody w rzeczach powierzonych lub przechowywanych (punkt 2.1.c) PLN, d. szkody w związku z organizacją imprez sportowych PLN, e. pozostałe szkody rzeczowe 500 PLN Klauzule dodatkowe (nieobowiązkowe): Lp Klauzula Akceptacja w podanej treści TAK/NIE Uwagi (inna treść aniżeli przedstawiona w SIWZ) / Ewentualnie składka dodatkowa przy zastrzeżeniu pkt SIWZ 1 Klauzula automatycznego pokrycia dla każdej nowej lokalizacji

8 2 Klauzula automatycznego odnowienia sumy gwarancyjnej 3 Klauzula franszyzy redukcyjnej 4 Klauzula reprezentantów 5 Klauzula formy dokumentu 6 Klauzula roszczeń regresowych 3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej sędziów sportowych (judo) 3.1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia: Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna sędziów sportowych judo. Ochroną ubezpieczeniową objęte są roszczenia dotyczące szkód powstałych z wypadków zaistniałych w okresie ubezpieczenia, choćby poszkodowani (uprawnieni) zgłosili je po tym okresie, jednakże przed upływem ustawowych terminów przedawnienia. Zakres ubezpieczenia obejmuje: a. odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone czynem niedozwolonym w związku z prowadzoną działalnością (zgodnie z rejestrem prowadzonej działalności) i posiadanym mieniem, b. odpowiedzialność cywilną za szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, a. odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe na terytorium Rzeczpospolitej Polski oraz poza jej granicami z wyłączeniem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanady, Australii i Nowej Zelandii, b. odpowiedzialność za szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa ubezpieczonego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia na jedną osobę Wysokość sumy gwarancyjnej: 5.000,00 PLN 3.3. Franszyza redukcyjna szkody osobowe: zniesiona, szkody rzeczowe: 500,00 PLN 3.4. Zakres terytorialny Rzeczpospolita Polska oraz Świat z wyłączeniem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanady, Australii i Nowej Zelandii. 4. Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym 4.1. Zakres ubezpieczenia (obligatoryjny) Ryzyka wszystkie w zakresie ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym, łącznie ze szkodami powstałymi w związku z czynnościami załadunkowymi, wyładunkowymi i przeładunkowymi. Ryzyka obligatoryjne nie podlegające wyłączeniu OWU: upadek na środek transportu obiektu (przedmiotu zewnętrznego), rabunek oraz kradzież z włamaniem (dokonana lub usiłowana), wandalizm (dewastacja), pożar, uderzenie pioruna, wybuch (eksplozja), grad, huragan - wiatr o prędkości 17,5 m/sek lub większej ustalanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW), powódź,

9 deszcz nawalny - opad deszczu o współczynniku wydajności co najmniej 4, który ustala Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW), kradzież będąca następstwem wypadku środka transportu lawina, obsunięcie i zapadanie się ziemi, wypadek środka transportu, szkody podczas załadunku, wyładunku, przeładunku, skutki działania czynników atmosferycznych (mróz, wiatr, śnieg) Zakres terytorialny przewozów: terytorium Rzeczpospolitej Polski 4.3. Przedmiot i suma ubezpieczenia: Przenośny sprzęt elektroniczny, RTV (Załącznik nr 6 do SIWZ): ,74 PLN 4.4. Limit odpowiedzialności na jeden środek transportu: ,74 PLN 4.5. Składka ubezpieczeniowa: Po zakończeniu okresu ubezpieczenia, jeżeli szkodowość nie przekroczy 50% składki brutto nastąpi rezygnacja ze składki dodatkowej. Przez szkodowość rozumie się stosunek wypłaconych i zarezerwowanych szkód oraz zrealizowanych regresów na koniec okresu ubezpieczenia odniesiony do całości składki brutto. Przez składkę dodatkową rozumie się składkę obliczoną na podstawie obrotu faktycznie osiągniętego pomniejszoną o składkę depozytową. Składka brutto składka obliczona na podstawie obrotu faktycznie osiągniętego Stawka ubezpieczeniowa: Stawka ubezpieczeniowa 4.7. Klauzule dodatkowe (nieobowiązkowe): Lp Klauzula Akceptacja w podanej treści TAK/NIE Uwagi 1 Klauzula Leeway a 2 Klauzula odnalezionego mienia 3 Klauzula formy dokumentu 4 Klauzula roszczeń regresowych 5. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków osób uczestniczących w zawodach sportowych 5.1. Przedmiot ubezpieczenia Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków zawodników i innych osób uczestniczących w zawodach sportowych, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały lub czasowy uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego. Ubezpieczenie obejmuje zawodowe, wyczynowe uprawianie sportu wysokiego ryzyka (judo) Zakres ubezpieczenia i sumy ubezpieczenia na jednego ubezpieczonego a) zawodnicy Kadry Narodowej Szkolenia Olimpijskiego TOP RANKING (30 osób) suma ubezpieczenia na jednego ubezpieczonego: PLN, b) zawodnicy Kadry Narodowej PZJ (197 osób); suma ubezpieczenia na jednego ubezpieczonego: PLN, c) trenerzy (24 osoby); suma ubezpieczenia na jednego ubezpieczonego: PLN.

10 6. Ubezpieczenie kosztów leczenia osób uczestniczących w zawodach sportowych 6.1. Przedmiot ubezpieczenia Ubezpieczenie kosztów leczenia zawodników i innych osób uczestniczących w zawodach sportowych, polegające poniesieniu kosztów leczenia ubezpieczonych osób na terytorium Rzeczpospolitej Polski. Ubezpieczenie obejmuje zawodowe, wyczynowe uprawianie sportu wysokiego ryzyka (judo) Ubezpieczeni: Zawodnicy Kadry Narodowej Szkolenia Olimpijskiego TOP RANKING (30 osób); suma ubezpieczenia dla jednego ubezpieczonego: 6.000,00 PLN. 7. Ubezpieczenie kosztów leczenia w podróżach zagranicznych 7.1. Przedmiot ubezpieczenia Koszty leczenia w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem, usługi assistance. Rozszerzenie o sporty wysokiego ryzyka i wyczynowe uprawianie sportu Zakres czasowy i terytorialny odpowiedzialności Cały świat. Ochrona całodobowa 7.3. Zakres ubezpieczenia i sumy ubezpieczenia na jednego ubezpieczonego a) ubezpieczenie kosztów leczenia, usługi assistance, koszty transportu: ,00 PLN b) ubezpieczenie bagażu podróżnego: 1.000,00 PLN c) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody w mieniu i na osobie: ,00 PLN 7.4. Stawka ubezpieczeniowa: Składka ubezpieczeniowa za jeden osobodzień

Załącznik nr 4 do SIWZ FORMULARZ OFERTY. Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo

Załącznik nr 4 do SIWZ FORMULARZ OFERTY. Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo Załącznik nr 4 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo A. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTCZĄCE CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA 1. Ubezpieczający/Ubezpieczony (Zamawiający) Polski

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 2 do SIWZ Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo 1. Ubezpieczający/Ubezpieczony (Zamawiający) Polski Związek Judo ul. Racławicka 132 02-634 Warszawa Regon: 000866461 NIP:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki. Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w klauzulach, jedynie w wypadku jeśli nie ograniczają one odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET III (UBEZPIECZENIA OC)

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET III (UBEZPIECZENIA OC) Załącznik nr 5c SIWZ Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY (PAKIET III) INFORMACJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Załącznik nr 1 do REJZAMPUB/41/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Adres siedziby: ul. Marszałkowska 24,00-576

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o.

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. A. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTCZĄCE CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA 1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2b do SIWZ Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA II

Załącznik nr 2b do SIWZ Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA II Załącznik nr 2b do SIWZ Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA II Wykonawca:... pełna nazwa wykonawcy / pieczęć firmowa A. INFORMACJE I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/../2014 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Ubezpieczenie mienia będącego własnością Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, w tym: oprogramowanie,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W TARNOWIE SIWZ NR 136/2017/N/Tarnów

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W TARNOWIE SIWZ NR 136/2017/N/Tarnów Załącznik nr 1 Lp. 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W TARNOWIE SIWZ NR 136/2017/N/Tarnów PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Ubezpieczający : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki 4, 01-226 Warszawa REGON: 007014979 Ubezpieczony : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Zawarta w dniu 20.r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ 96/2016/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu ul. Sobieskiego 9, 42-700 Lubliniec NIP575-16-53-596

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ 1 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, w szczególności na podstawie przepisów kodeksu cywilnego,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia komunikacyjnego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim Znak sprawy 9/2013/K/NO/K/BU Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN,

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN, I. Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (all risks) mienia będącego własnością oraz w użytkowaniu Zamawiającego. 1. Miejsce ubezpieczenia: wszystkie lokalizacje należące bądź użytkowane przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwa Państwowego w Otwocku Znak sprawy 8/2014/OKOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia:

Warunki ubezpieczenia: Polisa nr Okres ubezpieczenia: od 15.11.2015 00:00 do 14.11.2016 23:59 Ubezpieczyciel: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA Tymczasowy nr TP000086014 Dane Ubezpieczającego: Dane Ubezpieczonego:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I SYGNATURA SPRAWY: KS/ZP/15/2013 Załącznik Nr 1 Postanowienia ogólne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I Strony ustalają, że na okres realizacji zamówienia od 1 maja 2013r do 31 grudnia 2014r zostanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez:

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez: Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt Umowy PROJEKT UMOWY GENERALNEJ NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI S.A. 8/ZP/ZGO/2014 zawarta w dniu roku w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. SIWZ NR 114/ZA/14 PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. SIWZ NR 114/ZA/14 PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. SIWZ NR 114/ZA/14 PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela): 2.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 12 miesięcy:...

Bardziej szczegółowo

PAKIET I. 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela): Cena ostateczna oferty (słownie) na okres trwania umowy:...

PAKIET I. 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela): Cena ostateczna oferty (słownie) na okres trwania umowy:... Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ POWIATOWEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W STALOWEJ WOLI PAKIET I 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r. SUPRA BROKERS Strona 1 z 8 F178 Wrocław, 19.09.2012 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

SIWZ NR 94/2014/N/Biała Podlaska

SIWZ NR 94/2014/N/Biała Podlaska Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA BIALSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI WOD-KAN SP. Z O.O. SIWZ NR 94/2014/N/Biała Podlaska 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna

Bardziej szczegółowo

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 25.11.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14 SPROSTOWANIE DO UDZIELNYCH ODPOWIEDZI w dniu 24.11.2014 W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW

Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia Klauzule dodatkowe Załącznik nr 7 do siwz 1) Klauzula reprezentantów Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego oraz osób,

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej:

I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej: I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej: 1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia: Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 22.12.2011r.

Bardziej szczegółowo

120/19/03/2012/N/Wińsko

120/19/03/2012/N/Wińsko Strona 1 z 15 Wrocław, 27.03.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Wińsko wraz z jednostkami podległymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 120/19/03/2012/N/Wińsko

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II 1 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Minimalny zakres ochrony podany poniżej lub All Risks (wyłączenia nie mogą dotyczyć poniższych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 - Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 11 - Warunki Ubezpieczenia Załącznik nr 11 - Warunki Ubezpieczenia 1. Wykonawca na własny koszt i utrzyma w mocy przez cały okres obowiązywania Umowy w zakresie ryzyk budowy i montażu oraz odpowiedzialności cywilnej dotyczące przedmiotu

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY w rezultacie wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych została zawarta Umowa Generalna ubezpieczeń majątkowych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SZPITALA MIEJSKIEGO MURCKI W KATOWICACH. SIWZ Nr 65/14/03/2013N/Katowice

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SZPITALA MIEJSKIEGO MURCKI W KATOWICACH. SIWZ Nr 65/14/03/2013N/Katowice Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SZPITALA MIEJSKIEGO MURCKI W KATOWICACH SIWZ Nr 6/14/03/13N/Katowice 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Załącznik nr 4 Formularz cenowy Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

10. W przypadku gdy wysypisko śmieci wyposażone jest w linię sortowniczą prosimy o informację czy zastosowane zostały jakiekolwiek dodatkowe

10. W przypadku gdy wysypisko śmieci wyposażone jest w linię sortowniczą prosimy o informację czy zastosowane zostały jakiekolwiek dodatkowe Dotyczy: pytań do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku I innych interesów Gminy Annopol wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. 1. W odniesieniu do rozszerzenia zakresu

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie ITB.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie ITB. DO-250-7TA/09 Warszawa 25.02.2009r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie ITB. Działając na podstawie Art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy)

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 3 do cenowej... (Pieczęć firmowa z adresem Wykonawcy) OFERTA CENOWA Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Generalnej

Wzór Umowy Generalnej Wzór Umowy Generalnej zawarta w Warszawie w dniu...zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pileckiego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA GMINY WISŁA SIWZ NR 27/2017/N/WISŁA

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA GMINY WISŁA SIWZ NR 27/2017/N/WISŁA FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA GMINY WISŁA SIWZ NR 27/2017/N/WISŁA 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 24 miesięcy:... Lp. 1 Nazwa ryzyka

Bardziej szczegółowo

(ZNAK SPRAWY 14/2016/OC+MIENIE_KOM/NO/K/BU)

(ZNAK SPRAWY 14/2016/OC+MIENIE_KOM/NO/K/BU) ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW ZAPISÓW SIWZ W POSTĘPOWANIU PRZEPROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA Wojewódzkiego Specjalistycznego ZZOZ Chorób Płuc i

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

` MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 9 grudnia 2015 r ŁAŃCUT

` MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 9 grudnia 2015 r ŁAŃCUT ` MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 9 grudnia 2015 r. 37-100 ŁAŃCUT EK. 042.3.11.2012 Miasto Łańcut, Plac Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut, tel.17 225 22 02,fax 17 225 20 21, urzad@um-lancut.pl,

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy. GOZ-353-221-2/10 Wykonawcy wg rozdzielnika Warszawa, dnia 18 lutego 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21.01.2013 r.

Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu Zamawiający, Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Czerwionka-Leszczyny 28.11.2016 r. OG.271.1.2016 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE 1. Nazwa i adres wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN..

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN.. ZGO S.A. w Bielsku-Białej na okres 12 miesięcy 12/ZP/ZGO/2013 Przedmiot postępowania Zamawiający Oferent Lp. 1. Wyszczególnienie Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Kompleksowe ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Załącznik D do SIWZ... (pieczęć firmowa Wykonawcy...,... 2017 r. miejscowość data Miasto Szczecinek Pl. Wolności 13 78-400 Szczecinek dotyczy: Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: Usługa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii w Warszawie SPZOZ Numer ogłoszenia: 192233-2011; data zamieszczenia: 13.07.2011 Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Radom, ul. Krychnowicka 1

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Radom, ul. Krychnowicka 1 SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 TELEFONY: Centrala 332-45-00 Izba Przyjęć 332-23-06 Fax: 332-15-08 www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH Ubezpieczający / Ubezpieczony: ratownik medyczny Ubezpieczający w ramach programu dla ratowników medycznych zobligowany jest

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo

Pytanie 70: W odniesieniu do pkt. 1.1.1.10 - czy Zamawiający może zrezygnować z objęcia zakresem ubezpieczenia mienia określonego w tym punkcie?

Pytanie 70: W odniesieniu do pkt. 1.1.1.10 - czy Zamawiający może zrezygnować z objęcia zakresem ubezpieczenia mienia określonego w tym punkcie? Rzeszów, dnia 10 sierpnia 2009r. znak postępowania : ZP 341/153/2009 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Znak: P-M/Z/ /13 Data: r.

Znak: P-M/Z/ /13 Data: r. Wszyscy uczestnicy postępowania Znak: P-M/Z/ /13 Data: 10.12.2013 r. Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000 euro na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

SIWZ Nr 132/2014/N/Bochnia PAKIET I. 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 24 miesięcy:...

SIWZ Nr 132/2014/N/Bochnia PAKIET I. 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 24 miesięcy:... Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W BOCHNI SZPITALA POWIATOWEGO IM. BŁ. MARTY WIECKIEJ SIWZ Nr 132/14/N/Bochnia PAKIET

Bardziej szczegółowo

Pytanie 2: Uprzejmie prosimy o uzupełnienie szkodowości o szkody niewypłacone (odmówione) za okres ostatnich 3 lat oraz aktualnie założone rezerwy.

Pytanie 2: Uprzejmie prosimy o uzupełnienie szkodowości o szkody niewypłacone (odmówione) za okres ostatnich 3 lat oraz aktualnie założone rezerwy. Warszawa, dnia 9 kwietnia 2013 r. Dyrektor Mirosław KOCHALSKI CPD III 2374 1149 / 13 Do wszystkich uczestników postępowania Dotyczy: postępowania nr 5/CPD/PN/UBEZP/2013 na Ubezpieczenie maszyn i urządzeń,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (miejscowość, data)

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (miejscowość, data) Załącznik nr 1 do SIWZ Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia* * (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu Oferty należy wpisać

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 1 ZAMÓWIENIA

ZADANIE 1 ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

Postanowienia dotyczące ubezpiecz. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Postanowienia dotyczące ubezpiecz. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów: Concordia Firma wspólne dla wszystkich ubezpieczeń ubezpiecz.

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 27.02.2015 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15 na Zakup

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Celestynów, 08.04.2013r. FZP.271.11.2013 INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Nr ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE TOM 2 Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE Podrozdział I Ubezpieczenie budowlano - montażowe (CAR/EAR) 1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiający, Podwykonawcy oraz wszystkie inne podmioty uczestniczące w realizacji

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO Załącznik nr 2 do SIWZ KLAUZULA NR 1. "AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA ZWIĘKSZENIA WARTOŚCI MIENIA" jako rozszerzenie umowy ubezpieczenia od ognia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów w zakresie OC, AC, NNW, ASS firmy Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne

Bardziej szczegółowo

PAKIET I. 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... Nr KRS Wykonawcy:

PAKIET I. 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... Nr KRS Wykonawcy: Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA ŚLĄSKIEGO CENTRUM CHORÓB SERCA W ZABRZU SIWZ NR 80/EZP/17 NR I DATA OGŁOSZENIA W DZIENNIKU UE: 2017/S 179-366636 19.09.2017 PAKIET I 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zapytanie ofertowe. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Zapytanie ofertowe Ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu pn Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Starogard Gdański Starogard Gdański, 28.01.2015 r. Gmina

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy sprawa HZP V 228-134/12. Nazwa:... Siedziba:... Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy sprawa HZP V 228-134/12. Nazwa:... Siedziba:... Formularz ofertowy ... Nazwa i adres Wykonawcy (pieczątka) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Ul. Wierzbowa 52 90-133 Łódź (Zamawiający) Dane Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona

Bardziej szczegółowo

Część I- Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Żeglugi Ostródzko- Elbląskiej Sp. z o.o.

Część I- Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Żeglugi Ostródzko- Elbląskiej Sp. z o.o. Ostróda, dnia 25.02.2014 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę polegającą na Ubezpieczeniu majątku i innych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Warszawa, 5 lutego 2014 r. I. Tryb udzielenia zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Zamówienie poniżej 14 tys. EUR, nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oparte jest na zasadach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 17 Załącznik nr 1 do SIWZ 63/12/03/2013/N/Żary SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. Adres Siedziby: 68-200 Żary, Ul. Zakopiańska 7 Zamówienie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Zamówienie sektorowe - zapytanie ofertowe pn: OBJĘCIE OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI SPÓŁKI Postępowanie nr ZO 1/PKS/2016 I. ZAMAWIAJĄCY Przedsiębiorstwo Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie osobowe Pracowników Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2010 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenie osobowe Pracowników Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2010 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 3 ubezpieczenia osobowe. Część A Ubezpieczenia osobowe Pracowników Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych

Bardziej szczegółowo

SIWZ NR 147/20/06/2013/N/Środa Śląska

SIWZ NR 147/20/06/2013/N/Środa Śląska FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINY ŚRODA ŚLĄSKA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI Załącznik nr 2 SIWZ NR 147/20/06/2013/N/Środa Śląska 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):...

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie załącznik nr 3 TAK przyjęcie ryzyka, NIE brak przyjęcia ryzyka. L.p. Rodzaj ryzyka Tak/Nie I. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

Bardziej szczegółowo

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r.

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r. Szanowni Państwo, Informujemy, że w wyniku przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna

Bardziej szczegółowo

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Skierniewicach Załącznik nr 4a Formularz ofertowy dla PAKIETU 1 Znak sprawy nr MZK.07.P.

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Skierniewicach Załącznik nr 4a Formularz ofertowy dla PAKIETU 1 Znak sprawy nr MZK.07.P. ...... Nazwa i adres Wykonawcy (Wykonawców) FORMULARZ OFERTOWY 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami udzielenia zamówienia publicznego na usługę Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Skierniewicach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szanowni Państwo,

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szanowni Państwo, PR.271.3.2014.UBŚ ZAPYTANIE OFERTOWE Kęty, 02.12 2014 r. Gmina Kęty zgodnie z art. art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik nr 1/2 do SIWZ Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik A1 opis przedmiotu zamówienia: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 288/14/11/2013/N/Kraków

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 288/14/11/2013/N/Kraków Strona 1 z 9 Wrocław, 22.11.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Dietla w Krakowie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA Załącznik Nr 1 do SIWZ INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA REGON 192529622 NIP: 579-000-73-40 PKD: 49.31.Z ; 49.39.Z ; 52.21,Z ; 45.20,Z ; 45.32,Z ; 47.30,Z ; 68.20. Z ; 77.12.Z ; 77.39.Z ; 73.12.D

Bardziej szczegółowo

Kto może zawrzeć umowę?

Kto może zawrzeć umowę? Bezpieczny Dom Kto może zawrzeć umowę? Jako UBEZPIECZAJĄCY: Osoba fizyczna Osoba prawna Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej Jako UBEZPIECZONY: Osoba fizyczna Obywatel Polski jak

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo