TARYFA op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów Instytucjonalnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów Instytucjonalnych"

Transkrypt

1 TARYFA op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów Instytucjonalnych wrzesieñ 2014 r.

2 ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OP AT 3 ROZDZIA 1 4 RACHUNKI BANKOWE PAKIETY 4 ROZDZIA 2 6 MIESZKANIOWE RACHUNKI POWIERNICZE 6 ROZDZIA 3 7 LOKATY TERMINOWE, KONTA OSZCZÊDNOŒCIOWE 7 ROZDZIA 4 8 POZOSTA E RACHUNKI BANKOWE 8 ROZDZIA 5 10 BANKOWOŒÆ ELEKTRONICZNA 10 ROZDZIA 6 11 KARTY P ATNICZE 11 ROZDZIA 7 12 OPERACJE W OBROCIE DEWIZOWYM 12 ROZDZIA 9 13 KREDYTY I PO YCZKI 13 ROZDZIA OBS UGA WEKSLI 14 ROZDZIA GWARANCJE BANKOWE 15 ROZDZIA POZOSTA E OPERACJE I US UGI BANKOWE 15 ROZDZIA PAKIETY WYCOFANE Z OFERTY 18 2

3 ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OP AT U yte w taryfie okreœlenia: Bank, Taryfa, placówka Banku oznaczaj¹ odpowiednio: Bank Pocztowy S.A., oraz Taryfê op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. za czynnoœci zwi¹zane z obs³ug¹ klientów instytucjonalnych oraz Oddzia³ lub placówkê Banku. Nie pobiera siê prowizji i op³at: od wp³at za prowadzone przez Bank wyodrêbnione rachunki, s³u ¹ce finansowaniu celów charytatywnych, od wp³at zwi¹zanych ze sp³at¹ zaci¹gniêtych w Banku kredytów/po yczek i odsetek od tych kredytów/po yczek, od aneksów do umów kredytów/po yczek, jeœli aneksy te zawierane s¹ z inicjatywy Banku, a ich postanowienia nie stanowi¹ inaczej. Bank nie pobiera op³at za przygotowanie, sporz¹dzenie i przekazanie informacji stanowi¹cych tajemnicê bankow¹ Narodowemu Bankowi Polskiemu (NBP), w zwi¹zku z wykonywaniem przez NBP kontroli oraz zbieraniem danych niezbêdnych do sporz¹dzania bilansu p³atniczego oraz sporz¹dzania miêdzynarodowej pozycji inwestycyjnej lub w przypadku, gdy udzielenie informacji nastêpuje na ¹danie podmiotów wymienionych w art. 105 ust. 1 pkt ustawy Prawo bankowe. Wysokoœæ lub pozycje op³at i prowizji za czynnoœci mog¹ ulec zmianie w przypadku: zmiany poziomu inflacji og³aszanego przez GUS, zmiany poziomu ponoszonych przez Bank kosztów operacyjnych, zmiany op³at stosowanych przez inne instytucje, z us³ug których Bank korzysta przy realizacji danej czynnoœci, zmiany w zakresie czynnoœci zwi¹zanych z prowadzeniem rachunku, 5. zmiany poziomu prowizji i op³at na rynku miêdzybankowym za porównywalne czynnoœci lub us³ugi, 5. Bank pobiera prowizje i op³aty za zrealizowane na rzecz Klienta us³ugi stosownie do zawartej z Klientem umowy. Op³aty i prowizje ustalane s¹ w z³otych polskich. W przypadku op³at i prowizji pobieranych z rachunku walutowego przeliczenie nastêpuje wg kursu œredniego NBP, obowi¹zuj¹cego w dniu pobrania op³aty lub prowizji. 6. W przypadku kredytów gospodarczych udzielanych w walutach wymienialnych innych ni PLN, op³aty i prowizje, o których mowa w Taryfie naliczane i pobierane s¹ w walucie kredytu. Do przeliczenia op³at i prowizji opisanych w Taryfie wyra onych w PLN Bank stosuje kurs sprzeda y dewiz Banku zgodnie z Tabel¹ kursów Banku Pocztowego S.A. obowi¹zuj¹c¹ w momencie pobrania op³aty lub prowizji. 7. Nale ne op³aty i prowizje pokrywa zleceniodawca operacji bankowych chyba, e strony danej operacji umówi³y siê inaczej lub w z³o onej dyspozycji okreœlono inaczej, a Bank to aprobuje. 8. W przypadku, gdy w Taryfie zosta³a okreœlona tylko górna lub dolna granica wysokoœci prowizji i op³at lub zosta³a ona okreœlona w przedzia³ach kwotowych lub procentowych oznacza to, e Bank ustala indywidualnie wysokoœæ pobieranych op³at i prowizji w podanych granicach. 9. W uzasadnionych przypadkach Klient Banku ma prawo negocjowaæ z Bankiem wysokoœæ op³at i prowizji ujêtych w Taryfie. 10. W przypadku realizacji na rzecz Klientów instytucjonalnych i na ich zlecenie czynnoœci nie ujêtych w Taryfie, Bank zastrzega sobie prawo pobrania prowizji lub op³aty bankowej. 1 Kwoty op³at i prowizji pobieranych w z³otych poni ej 0,5 grosza pomija siê, a od 0,5 grosza podnosi siê do 1 grosza. Zaokr¹glenie nastêpuje w ten sposób, e kwoty do 0,49 grosza pomija siê, a kwoty od 0,5 grosza zaokr¹gla siê w górê do pe³nego grosza. 1 Pakiety wycofane z oferty i obecnej Taryfy s¹ dostêpne jedynie dla tych Klientów, którzy korzystaj¹ z wycofanych pakietów na podstawie dotychczas zawartych umów. 1 Kwoty op³at i prowizji okreœlone niniejsz¹ Taryf¹ s¹ kwotami netto i s¹ ka dorazowo powiêkszane o podatek VAT (wg stawki obowi¹zuj¹cej w chwili pobrania op³aty i/lub prowizji) w sytuacji, gdy z powszechnie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa podatkowego wynika obowi¹zek zap³acenia podatku od towarów i us³ug od poszczególnej op³aty i/lub prowizji wskazanej w treœci Taryfy. 1 Czynnoœci wykonywane przez Bank wymienione w Taryfie, stanowi¹ element kompleksowych us³ug finansowych œwiadczonych przez Bank, odpowiednio wskazanych w tytu³ach poszczególnych Rozdzia³ów i Podrozdzia³ów Taryfy. W konsekwencji, wszelkie prowizje i op³aty bankowe przewidziane za wykonanie przez Bank w/w czynnoœci s¹ elementem kalkulacyjnym wynagrodzenia za œwiadczenie przez Bank us³ug finansowych wskazanych w tytu³ach poszczególnych Rozdzia³ów i Podrozdzia³ów Taryfy i nie stanowi¹ wynagrodzenia za odrêbn¹ us³ugê. 3

4 ROZDZIA 1 RACHUNKI BANKOWE PAKIETY L.p. Rodzaj czynnoœci/us³ugi Tryb pobierania op³aty/ prowizji Pocztowy Biznes Pakiet Prowadzenie rachunku, udostêpnianie us³ug Op³ata za pakiet Prowadzenie rachunku bie ¹cego Prowadzenie rachunków pomocniczych Abonament za udostêpnienie systemu bankowoœci elektronicznej Pocztowy24Biznes lub Pocztowy24 2/ 1 1/ 1 Pocztowy Pakiet Mini Dom 6 z³ Pocztowy Pakiet Dom 16 z³ 1 Pocztowy Pakiet Ma³a Organizacja Pocztowy Pakiet Organizacja 2 1 Przelewy w PLN Realizacja przelewu w systemie bankowoœci elektronicznej realizacja przelewu wewnêtrznego (na rachunek w Banku) realizacja przelewu wewnêtrznego (na rachunek w innym Banku) a) w systemie ELIXIR b) w systemie SORBNET od ka dego przelewu 1z³ / przelewy realizowane w placówce Banku realizacja przelewu wewnêtrznego (na rachunek w Banku) realizacja przelewu na rachunek w innym banku a) w systemie ELIXIR b) w systemie SORBNET realizacja przelewu do ZUS i US dokonywanie automatycznych przelewów œrodków z rachunków bie ¹cych, pomocniczych lub dodatkowych na rachunek lokat jednodniowych na warunkach sta³ego zlecenia typu overnight od ka dego przelewu Produkty rozliczeniowe Przelewy Collect 10) Aktywacja us³ugi Identyfikacja pojedynczej wp³aty w ramach us³ugi Pocztowy Collect Udostêpnienie Przegl¹darki do Pocztowy Collect (na yczenie Klienta) 5) Rezygnacja z us³ugi Pocztowy Collect za pojedyncz¹ wp³atê 10 0,5 minimum nie mniej ni 0,1 minimum ) 1 minimum nie mniej ni 0,1 minimum nie mniej ni 0,1 minimum Sporz¹dzenie analityki wp³at zrealizowanych poprzez Pocztowy Collect na wniosek Klienta Pocztowy Przelew Zbiorczy Wyp³ata Giro P³atnoœæ Wp³aty gotówkowe za pojedyncz¹ wp³atê od ka dego rekordu w pliku za ka d¹ wyp³atê Wp³aty na rachunek w Banku dokonywane w kasach w³asnych Banku Wp³ata gotówkowa w formie otwartej za ka d¹ wp³atê 0,5% min. 1 0,3% min. 1 0,3% min. 1 0,3% min. 1 0,3% min. 1 Wp³ata gotówkowa w formie zamkniêtej a) uporz¹dkowanej za ka d¹ wp³atê 0,2% min. 0,2% min. 0,2% min. 0,2% min. 0,2% min. 4

5 L.p. Rodzaj czynnoœci/us³ugi Tryb pobierania op³aty/ prowizji Pocztowy Biznes Pakiet Wp³aty na rachunek w Banku dokonywane w placówkach Poczty Polskiej Wp³ata gotówkowa w formie otwartej Wp³ata gotówkowa w formie zamkniêtej a) uporz¹dkowanej b) nieuporz¹dkowanej Wyp³aty gotówki na podstawie czeku gotówkowego dyspozycji ustnej w placówce Banku Wyci¹g z rachunku w formie elektronicznej w formie papierowej: a) wysy³any listem zwyk³ym b) odbierany w placówce Banku Sta³e zlecenia p³atnicze Realizacja zlecenia sta³ego na rachunek w Banku Realizacja zlecenia sta³ego na rachunek w innym Banku Odwo³anie zlecenia sta³ego 9) a) z³o onego za poœrednictwem systemu bankowoœci elektronicznej b) ka dym innym kana³em Polecenia zap³aty Realizacja polecenia zap³aty z rachunku p³atnika Odwo³anie polecenia zap³aty lub odwo³anie/ modyfikacja upowa nienia do obci¹ ania rachunku za ka d¹ wp³atê/mies. za ka d¹ wp³atê za ka d¹ wyp³atê za ka dy wyci¹g za ka dy wyci¹g od ka dego zlecenia sta³ego od ka dego zlecenia sta³ego od ka dego polecenia zap³aty 0,5% min. 1 0,5% min. 1 + op³ata za us³ugi pocztowe 5,0 8) Pocztowy Pakiet Mini Dom 0,2% min. 1 0,2% min op³ata za us³ugi pocztowe 20,0 8) Pocztowy Pakiet Dom Wp³ata na rachunek za poœrednictwem wp³atomatów sieci Euronet 0,7% min. 0,7% min. 0,7% min. 0,7% min. 0,7% min. 6) 28 z³ 0,2% min. 1 0,2% min op³ata za us³ugi pocztowe 20,0 8) Pocztowy Pakiet Ma³a Organizacja 7) 1 0,2% min. 1 0,2% min op³ata za us³ugi pocztowe 20,0 8) Pocztowy Pakiet Organizacja b) nieuporz¹dkowanej za ka d¹ wp³atê 0,2% min. 7 z³ 0,3% min. 7 z³ 0,3% min. 7 z³ 0,3% min. 7 z³ 0,3% min. 7 z³ 7) 1 0,2% min. 1 0,15% min op³ata za us³ugi pocztowe 20,0 8) Stawka dotyczy rachunków bankowych, których posiadaczami s¹ zarz¹dcy nieruchomoœci jeœli obs³uguj¹ minimum 5 wspólnot mieszkaniowych korzystaj¹cych z przynajmniej jednej us³ugi bankowej w Banku Pocztowym S.A (np. korzystaj¹ z rachunku bie ¹cego, kredytu lub Konta Oszczêdnoœciowego Biznes) Op³ata pobierana za prowadzenie drugiego i kolejnego rachunku pomocniczego. Realizacja przelewów w kwocie równej lub wy ej ni otych (jeden milion) nastêpuje obligatoryjnie przez system SORBNET niezale nie od formy z³o enia dyspozycji (papierowa czy elektroniczna) 4) Podana stawka ma charakter rycza³tu i jest pobierana ³¹cznie za wszystkie zidentyfikowane wp³aty w danym miesi¹cu w odniesieniu do ka dego budynku. 5) Op³ata dotyczy ka dego Klienta, który zawar³ z Bankiem umowê o œwiadczenie us³ugi Pocztowy Collect. 6) Op³ata miesiêczna w formie rycza³tu, p³atna od ka dego budynku w ramach wspólnoty/spó³dzielni mieszkaniowej 7) Op³ata miesiêczna w formie rycza³tu od wszystkich wp³at dokonanych na rachunek w danym miesi¹cu 8) Op³ata wg Cennika za us³ugi pocztowe w obrocie krajowym stosowanego przez Pocztê Polsk¹ S.A. 9) Stawka bêdzie obowi¹zywaæ od dnia wprowadzenia us³ugi do oferty Banku 10) Op³ata pobierana, p³atna przez stronê zawieraj¹c¹ umowê o œwiadczenie us³ugi Pocztowy Collect 5

6 ROZDZIA 2 MIESZKANIOWE RACHUNKI POWIERNICZE Rozpatrzenie wniosku o otwarcie mieszkaniowego rachunku powierniczego Dla przedsiêwziêcia deweloperskiego z kredytem inwestycyjnym w Banku Pocztowym S.A. Dla przedsiêwziêcia deweloperskiego bez kredytu inwestycyjnego w Banku Pocztowym S.A. Op³ata/prowizja L.p. Rodzaj czynnoœci/us³ugi Tryb pobierania op³aty/ prowizji Zamkniêty Mieszkaniowy rachunek Powierniczy Otwarty Mieszkaniowy rachunek Powierniczy Otwarcie mieszkaniowego rachunku powierniczego Dla przedsiêwziêcia deweloperskiego z kredytem inwestycyjnym w Banku Pocztowym S.A. Dla przedsiêwziêcia deweloperskiego bez kredytu inwestycyjnego w Banku Pocztowym S.A. Op³ata za prowadzenie rachunku Operacje na mieszkaniowych rachunkach powierniczych Wp³ata przez Powierzaj¹cego na indywidualny rachunek wirtualny w formie bezgotówkowej 0,02% nie mniej ni 1 0,02% nie mniej ni 1 Wp³ata przez Powierzaj¹cego na indywidualny rachunek wirtualny w formie gotówkowej za ka d¹ wp³atê 0,3% nie mniej ni 1 0,3% nie mniej ni Realizacja dyspozycji wyp³aty œrodków przez Posiadacza rachunku Wyp³ata œrodków Powierzaj¹cemu (w przypadku odst¹pienia od umowy deweloperskiej lub jej rozwi¹zania): a) w formie bezgotówkowej b) w formie gotówkowej Przelewy Collect Aktywacja us³ugi Identyfikacja pojedynczej wp³aty w ramach us³ugi Pocztowy Collect Udostêpnienie Przegl¹darki do Pocztowy Collect Wyci¹g z rachunku w formie elektronicznej w formie papierowej a) wysy³any listem zwyk³ym b) wysy³any listem poleconym c) odbierany w placówce Banku Czynnoœci zwi¹zane z wypowiedzeniem umowy przez Bank Sporz¹dzenie raportu z kontroli inwestycji przed realizacj¹ ka dej wyp³aty z mieszkaniowego rachunku powierniczego za ka d¹ wyp³atê za ka d¹ wyp³atê za pojedyncz¹ wp³atê za ka dy wyci¹g za ka dy wyci¹g za ka dy wyci¹g za ka dy wyci¹g za czynnoœci dotycz¹ce jednego mieszkaniowego rachunku powierniczego za ka dy raport 0,02% nie mniej ni 6 0,04% nie mniej ni 1 0,05% nie mniej ni 2 0,05% nie mniej ni 2 0,1% nie mniej ni 1 0,1% nie mniej ni 1 5z³ + poniesiony przez Bank koszt wysy³ki 5z³ + poniesiony przez Bank koszt wysy³ki 30 nie dotyczy UWAGA: Wszystkie prowizje/op³aty pobierane s¹ w ciê ar innego rachunku (np. pomocniczego rachunku bankowego w Banku Pocztowym S.A.) wskazanego przez Posiadacza mieszkaniowego rachunku powierniczego indywidualne wirtualne subkonta poszczególnych Powierzaj¹cych, utworzone w ramach mieszkaniowego rachunku powierniczego, przypisanego do konkretnego przedsiêwziêcia deweloperskiego Op³ata wg Cennika za us³ugi pocztowe w obrocie krajowym stosowanego przez Pocztê Polsk¹ S.A. 6

7 ROZDZIA 3 LOKATY TERMINOWE, KONTA OSZCZÊDNOŒCIOWE LOKATY TERMINOWE L.p. Rodzaj czynnoœci/us³ugi Tryb pobierania op³aty/ prowizji Op³ata/prowizja Otwarcie i prowadzenie rachunku lokaty Wyp³ata gotówki z rachunku lokaty terminowej Przelew z rachunku lokaty terminowej: na rachunek w Banku na rachunek do innego Banku w systemie ELIXIR na rachunek do innego Banku w systemie SORBNET Wyci¹g z rachunku lokaty terminowej do ka dej lokaty za ka d¹ wyp³atê za ka dy przelew za ka dy wyci¹g 1 2 KONTO OSZCZÊDNOŒCIOWE BIZNES *) L.p. Rodzaj czynnoœci/us³ugi Tryb pobierania op³aty/ prowizji Op³ata/prowizja Otwarcie Konta Oszczêdnoœciowego Biznes Prowadzenie Konta Oszczêdnoœciowego Biznes Wp³aty na rachunek w Banku Wyp³ata gotówkowa dokonywana w placówce Banku/ Poczty Pierwszy przelew wewnêtrzny na rachunek w Banku w danym miesi¹cu Kolejny przelew wewnêtrzny na rachunek w Banku w danym miesi¹cu Przelew w PLN na rachunek w innym banku: a) w systemie ELIXIR b) w systemie SORBNET Realizacja polecenia zap³aty Odwo³anie polecenia zap³aty lub odwo³anie/modyfikacja upowa nienia do obci¹ enia rachunku Realizacja zlecenia sta³ego Odwo³anie zlecenia sta³ego Wyci¹g z rachunku w formie elektronicznej w formie papierowej : a) odbierany w placówce Banku b) wysy³any listem zwyk³ym c) wysy³any listem poleconym lub paczk¹ za ka d¹ wp³atê za ka d¹ wyp³atê od ka dego polecenia od ka dego zlecenia za kazdy wyci¹g za kazdy wyci¹g za ka d¹ przesy³kê * Konto Oszczêdnoœciowe Biznes dostêpne jest dla Klientów z segmentu MSP, segmentu Mieszkalnictwa oraz dla Organizacji Po ytku Publicznego Realizacja przelewów w kwocie równej lub wy szej ni otych (jeden milion) nastêpuje obligatoryjnie przez system SORBNET niezale nie od formy z³o enia dyspozycji (papierowa czy elektroniczna) Op³ata wg Cennika za us³ugi pocztowe w obrocie krajowym stosowanego przez Pocztê Polsk¹ S.A. 0,5% nie mniej ni 1 0,5% nie mniej ni poniesiony przez Bank koszt wysy³ki 7

8 ROZDZIA 4 POZOSTA E RACHUNKI BANKOWE L.p. Rodzaj czynnoœci/us³ugi Tryb pobierania op³aty/ prowizji Op³ata/ prowizja Otwarcie rachunku bie ¹cego pierwszego pomocniczego kolejnego pomocniczego pomocniczego dodatkowego (dla wyodrêbnienia œrodków na okreœlone cele) depozytów zablokowanych skonsolidowanego loro lokat terminowych Prowadzenie rachunku bie ¹cego (w tym rachunku w walucie obcej) pierwszego pomocniczego kolejnego pomocniczego pomocniczego dodatkowego (dla wyodrêbnienia œrodków na okreœlone cele) depozytów zablokowanych skonsolidowanego loro Przelewy w PLN Przelewy realizowane w systemie bankowoœci elektronicznej : realizacja przelewu wewnêtrznego (na rachunek w Banku) realizacja przelewu wewnêtrznego (na rachunek w innym Banku) a) w systemie ELIXIR b) w systemie SORBNET Przelewy realizowane w placówce Banku: realizacja przelewu wewnêtrznego (na rachunek w Banku) realizacja przelewu na rachunek w innym banku: a) w systemie ELIXIR b) w systemie SORBNET Dokonywanie automatycznych przelewów œrodków z rachunków bie ¹cych, pomocniczych lub dodatkowych na rachunek lokat jednodniowych na warunkach sta³ego zlecenia typu overnight od ka dego rachunku od ka dego rachunku , Sta³e zlecenia p³atnicze Realizacja zlecenia sta³ego na rachunek w innym banku od ka dego zlecenia 8

9 L.p. Rodzaj czynnoœci/us³ugi Tryb pobierania op³aty/ prowizji Op³ata/ prowizja Realizacja zlecenia sta³ego na rachunek w Banku Odwo³anie zlecenia sta³ego 6) a) z³o onego za poœrednictwem systemu bankowoœci elektronicznej b) z³o onego w placówce Banku Polecenie zap³aty z rachunku d³u nika Realizacja polecenia zap³aty Odwo³anie polecenia zap³aty lub odwo³anie/modyfikacja upowa nienia do obci¹ enia rachunku Wp³aty gotówkowe Wp³aty na rachunek w Banku dokonywane w kasach w³asnych Banku Wp³ata gotówkowa w formie otwartej Wp³ata gotówkowa w formie zamkniêtej: a) uporz¹dkowanej b) nieuporz¹dkowanej Wp³aty na rachunek dokonywane w placówkach Poczty Polskiej Wp³ata gotówkowa w formie otwartej Wp³ata gotówkowa w formie zamkniêtej: a) uporz¹dkowanej b) nieuporz¹dkowanej Wp³aty na rachunek za poœrednictwem wp³atomatów Euronet Wyp³aty gotówkowe z rachunku bankowego na podstawie: a) czeku gotówkowego b) dyspozycji ustnej Produkty rozliczeniowe Pocztowy Collect 7) Aktywacja us³ugi Identyfikacja pojedynczej wp³aty w ramach us³ugi Pocztowy Collect Udostêpnienie Przegl¹darki do Pocztowy Collect 5) Rezygnacja z us³ugi Pocztowy Collect Sporz¹dzenie analityki wp³at zrealizowanych poprzez Pocztowy Collect na wniosek Klienta Pocztowy Przelew Zbiorczy Wyp³ata Giro P³atnoœæ Dokumentowa wyp³ata gotówkowa od ka dego zlecenia od ka dego zlecenia od ka dego wykonanego polecenia od ka dego polecenia za ka d¹ wp³atê za ka d¹ wp³atê za ka d¹ wp³atê za ka d¹ wyp³atê za pojedyncza wp³atê za pojedyncz¹ wp³atê od ka dego rekordu w pliku za ka d¹ wyp³atê za ka d¹ wyp³atê 3 z³ 0,5% min. 1 0,2% min. 0,3% min. 0,7% min. 0,5% min. 1 0,5% min od 0,5 min ,7% min. 1 9

10 L.p. Rodzaj czynnoœci/us³ugi Tryb pobierania op³aty/ prowizji Op³ata/ prowizja 9. Wyci¹g z rachunku 9. w formie elektronicznej 9. w formie papierowej: a) odbierany w placówce Banku b) wysy³any listem zwyk³ym c) wysy³any listem poleconym lub paczk¹ za ka dy wyci¹g za ka dy wyci¹g Oferta wa na dla rachunków otwartych od dnia 1 marca 2010 r. Oferta wa na dla rachunków otwartych do dnia 28 lutego 2010 r. w³¹cznie Realizacja przelewów w kwocie równej lub wy szej ni otych (jeden milion) nastêpuje obligatoryjnie przez system SORBNET niezale nie od formy z³o enia dyspozycji (papierowa czy elektroniczna) 4) Op³ata wg Cennika za us³ugi pocztowe w obrocie krajowym stosowanego przez Pocztê Polsk¹ S.A. 5) Op³ata dotyczy ka dego Klienta, który zawar³ z Bankiem umowê o œwiadczenie us³ugi Pocztowy Collect. 6) Stawka bêdzie obowi¹zywaæ od dnia wprowadzenia us³ugi do oferty Banku 7) Op³ata pobierana, p³atna przez stronê zawieraj¹c¹ umowê o œwiadczenie us³ugi Pocztowy Collect ROZDZIA 5 BANKOWOŒÆ ELEKTRONICZNA poniesiony przez Bank koszt wysy³ki L.p. Rodzaj czynnoœci/us³ugi Tryb pobierania op³aty/ prowizji Op³ata/ prowizja Miesiêczny abonament za udostêpnienie systemu bankowoœci elektronicznej: a) Homebanking b) Pocztowy24Biznes lub Pocztowy24 Kwartalny abonament z góry w przypadku dostêpu do bankowoœci elektronicznej (homebanking, Pocztowy24Biznes) za pomoc¹ kana³u internetowego dotyczy umów zawartych przed r. kwartalnie ) Roczny abonament z góry w przypadku dostêpu do bankowoœci elektronicznej (homebanking, Pocztowy24Biznes) za pomoc¹ kana³u internetowego dotyczy umów zawartych przed r. rocznie 50 Miesiêczny abonament w przypadku dostêpu do systemu homebanking za pomoc¹ po³¹czenia telekomunikacyjnego 9 5. Kwartalny abonament z góry w przypadku dostêpu za pomoc¹ po³¹czenia telekomunikacyjnego do systemu homebanking dotyczy umów zawartych przed r. kwartalnie Roczny abonament z góry w przypadku dostêpu za pomoc¹ po³¹czenia telekomunikacyjnego do systemu homebanking dotyczy umów zawartych przed r. rocznie Odblokowanie bankowoœci elektronicznej w przypadku us³ugi homebanking op³ata powiêkszona o podatek VAT 23% 7 + VAT 8. Us³ugi na yczenie Klienta: a) Instalacja jednostanowiskowa (op³ata powiêkszona o podatek VAT 23%) 10 + VAT b) Instalacja wielostanowiskowa (op³ata powiêkszona o podatek VAT 23%) za ka de stanowisko 8 + VAT c) Szkolenie w siedzibie Klienta (1,5 godz. do 10 osób, op³ata powiêkszona o podatek VAT 23%) 15 + VAT d) Dodatkowa licencja za ka d¹ licencjê 2 e) Rejestracja pierwszego klucza publicznego przez Klienta Bezp³atnie f) Rejestracja nowego klucza publicznego na wniosek Klienta 2 g) Rejestracja nowego klucza publicznego na ¹danie Banku Bezp³atnie 10

11 L.p. Rodzaj czynnoœci/us³ugi Tryb pobierania op³aty/ prowizji Op³ata/ prowizja 9. Nieuzasadnione lub niewynikaj¹ce z winy Banku wezwanie serwisowe: a) w przypadku korzystania z us³ug podwykonawcy (op³ata powiêkszona o podatek VAT 23%) w wysokoœci wynikaj¹cej z faktury/ rachunku podwykonawcy + VAT b) s³u b serwisowych Banku (koszt 1godziny pracy) dotyczy Pocztowy24Biznes (op³ata powiêkszona o podatek VAT 23%) c) s³u b serwisowych Banku (koszt 1godziny pracy) dotyczy Homebanking (op³ata powiêkszona o podatek VAT 23%) Oferta wa na dla Klientów, którym udostêpniono us³ugê przed r. Bank nie udostêpnia us³ugi Homebanking nowym Klientom Op³ata nie dotyczy Klientów korzystaj¹cych z pakietów okreœlonych w Rozdziale 1 niniejszej Taryfy Jednorazowo 15 + VAT 30 + VAT ROZDZIA 6 KARTY P ATNICZE L.p WYDANIE/WZNOWIENIE KARTY Wydanie karty Wznowienie karty Wydanie nowej karty w miejsce utraconej OBS UGA KARTY Op³ata za kartê Zastrze enie karty Sprawdzenie salda w bankomacie Wygenerowanie mini wyci¹gu w bankomacie sieci BZWBK Zmiana numeru PIN w bankomacie BZWBK Wydanie nowego numeru PIN TRANSAKCJE Transakcje bezgotówkowe (p³atnoœci kart¹) Wyp³ata gotówki w kraju w bankomatach wyznaczonych sieci 4) oraz wyp³ata w terminalach POS w placówkach pocztowych Rodzaj Czynnoœci/Us³ugi Tryb pobierania op³aty/ prowizji za ka de wznowienie (op³ata jest pobierana po zakoñczeniu miesi¹ca) za ka de sprawdzenie za ka dy mini wyci¹g za ka dy zmianê za ka dy PIN za ka d¹ transakcjê za ka d¹ transakcjê Op³ata/ prowizja 0,0 0,0 0,0 3 z³ lub 0,0 0,5 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5) Pozosta³e wyp³aty gotówki na terenie kraju za ka d¹ transakcjê 5,0 Wyp³ata gotówki za granic¹ za ka d¹ transakcjê 7,0 5. Wyp³ata gotówki na terenie kraju w ramach us³ugi cash back za ka d¹ operacjê 0,0 Op³ata za pakiet ubezpieczeniowy Ochrona karty (ubezpieczenie nie jest obowi¹zkowe) (za ka d¹ ubezpieczon¹ kart¹) 1,0 Op³ata nie dotyczy Klientów korzystaj¹cych z pakietów okreœlonych w Rozdziale 1 niniejszej Taryfy Op³ata w wysokoœci 3,0 pobierana jest w przypadku, gdy dla danej karty w danym miesi¹cu rozliczona wartoœæ operacji bezgotówkowych nie bêdzie mniejsza ni 150,0, w pozosta³ych przypadkach pobierana jest op³ata w wysokoœci 5,0 Mini wyci¹g prezentuje listê ostatnich 10 transakcji kart¹ w ci¹gu ostatnich dwóch miesiêcy 4) Wyp³ata gotówki w sieci bankomatów PKO BP S.A., BZ WBK S.A., Planet Cash4You, Euronet oraz w terminalach POS w placówkach Poczty Polskiej S.A. oznaczonych logo organizacji kartowej w ramach której wydana jest karta 5) W przypadku Klientów korzystaj¹cych z pakietów okreœlonych w Rozdziale 1 niniejszej Taryfy pierwsze trzy wyp³aty w ka dym miesi¹cu bez op³at, op³ata jest pobierana za czwart¹ i ka d¹ kolejn¹ wyp³atê w danym miesi¹cu 11

12 ROZDZIA 7 OPERACJE W OBROCIE DEWIZOWYM L.p. Przelew za granicê lub przelew w walucie obcej na rachunek w innym banku krajowym/przelew transgraniczny Na rachunek w innym banku krajowym w systemie SWIFT Przelew transgraniczny (za granicê) za poœrednictwem systemu SWIFT Na rachunek w innym banku krajowym w systemie SEPA Przelew transgraniczny (za granicê) za poœrednictwem systemu SEPA Przelew z zagranicy lub przelew w walucie obcej z innego banku krajowego w systemie SWIFT a) na rachunki w Banku b) na rachunki w innym banku Rodzaj Czynnoœci/Us³ugi Tryb pobierania op³aty/ prowizji Op³ata/ prowizja równowartoœæ w PLN 0,25%, kwoty przelewu min. 2 max równowartoœæ w PLN 0,25%, kwoty przelewu min. 2 max. 20 Operacje w systemie TARGET2 Przelew z zagranicy lub przelew z innego banku krajowego 7 z³ Polecenie wyp³aty za granicê lub przelew do innego banku krajowego 1 Przelew w walucie obcej na rachunek innego Klienta w ramach Banku za ka dy przelew 2 5. Telefoniczne/telefaxowe powiadomienie Klienta o otrzymaniu przelewu na jego rzecz na podstawie sta³ej dyspozycji Klienta lub dyspozycji wynikaj¹cej z komunikatu p³atniczego Wydanie potwierdzenia wykonania przelewu Poszukiwanie wp³ywu na pisemne zlecenie Klienta Anulowanie lub zmiana dyspozycji przelewu jeœli: a) przelew nie zosta³ jeszcze zrealizowany b) przelew zosta³ ju zrealizowany Postêpowanie wyjaœniaj¹ce (reklamacja) na zlecenie Klienta Komunikat SWIFT Przelew otrzymywany za poœrednictwem systemu SEPA od ka dego potwierdzenia 5 plus koszty innego banku od ka dej z³o onej dyspozycji 2 od ka dej z³o onej dyspozycji 5 plus koszty innego banku 2 plus koszty innego banku 1 Op³ata nie dotyczy Klientów, dla których przelew z zagranicy jest mniejszy ni 30 EUR. 12

13 ROZDZIA 8 KREDYTY I PO YCZKI L.p Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu/ po yczki: Uwaga! Prowizja nie jest pobierana od klientów Segmentu Mieszkalnictwa, W przypadku pozytywnej decyzji kredytowej prowizja za rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu pobierana jest na poczet prowizji za udzielenie kredytu, o której mowa w pkt 3, Prowizja nie jest pobierana od Klientów, którym Bank z³o y³ ofertê kredytowania. Wydanie promesy udzielenia kredytu/ po yczki: w przypadku kredytu termomodernizacyjnego z premi¹ termomodernizacyjn¹ w przypadku pozosta³ych kredytów Udzielenie kredytu/ po yczki: w przypadku kredytu w ramach oferty Pocztowy Biznes Ekspres, Lekka Linia Kredytowa, Ekspresowy Kredyt Ratalny w przypadku pozosta³ych kredytów Przyznanie limitu debetowego w rachunku bie ¹cym Prowizja za niewykorzystanie kredytu: w rachunku bie ¹cym rewolwingowego o charakterze linii odnawialnej konsolidacyjnego Rodzaj czynnoœci/us³ugi remontowobudowlanego lub kredytu z premi¹ BGK w przypadku, gdy kredyt nie zostanie uruchomiony (nie zostanie wyp³acona 1 transza) w terminie deklarowanym przez Klienta remontowobudowlanego lub kredytu z premi¹ BGK w przypadku, gdy kredyt nie zostanie wykorzystany w terminie deklarowanym przez Klienta Tryb pobierania op³aty/ prowizji w dniu przyjêcia wniosku o udzielenie kredytu/po yczki od 50 od kwoty kredytu od kwoty limitu p³atna od salda niewykorzystanej czêœci kredytu, licz¹c za ka dy dzieñ niewykorzystania pocz¹wszy od dnia postawienia kredytu do dyspozycji kredytobiorcy do dnia poprzedzaj¹cego wykorzystanie kredytu w³¹cznie od kwoty niewykorzystanego kredytu Op³ata/ prowizja 2 0,1% kwoty kredytu nie mniej ni 10 od 2% do 4% od 1%, min 10 od 0 % do 2% w skali roku 1% 1% 6. Za niewykorzystanie transzy po yczki/kredytu (poza wymienionym w pkt. 5 powy ej) UWAGA! Prowizjê pobiera siê po up³ywie 30 dni i ka dych nastêpnych okresach 30dniowych od: a) ustalonego w umowie terminu wykorzystania kredytu/po yczki lub jego transzy od wysokoœci niewykorzystanego 0,5% b) daty otwarcia rachunku kredytowego w przypadku kredytu postawionego do dyspozycji w formie linii kredytowej kredytu/po yczki lub jego transzy 0,5% 7. Prolongatê terminu sp³aty kredytu/ po yczki od kwoty prolongowanej od 1% do 2% 8. Prowizja za wczeœniejsz¹ sp³atê kredytu/po yczki UWAGA! Punkt 8 dotyczy kredytów/po yczek udzielonych po dniu z wy³¹czeniem kredytów w rachunku bie ¹cym i kredytów rewolwingowych 1,5 % od kwoty sp³acanego kapita³u 9. Sporz¹dzenie na wniosek kredytobiorcy lub porêczyciela odpisu umowy kredytu/ po yczki Sporz¹dzenie odpisu planu sp³aty do umowy kredytu/po yczki 2 1 Sporz¹dzenie aneksu do umowy kredytu/po yczki: 1 1 w przypadku kredytu termomodernizacyjnego z premi¹ termomodernizacyjn¹ lub premi¹ remontow¹ w przypadku pozosta³ych kredytów za ka dy aneks od 15 od 15 13

14 L.p Wydanie opinii, zaœwiadczenia zwi¹zanego z umow¹ kredytu/po yczki za ka de zaœwiadczenie Rodzaj czynnoœci/us³ugi Wys³anie upomnienia/wezwania do zap³aty dotycz¹cego przeterminowanych rat kredytu/po yczki i odsetek oraz odsetek karnych Wys³anie upomnienia o up³ywie terminu dostarczenia dokumentów finansowych, formalnoprawnych i prawnych zabezpieczeñ Wydanie pisemnego uzasadnienia odmowy udzielenia kredytu na wniosek Klienta (op³ata powiêkszona o 23% podatku VAT) Op³ata za inspekcjê po zakoñczeniu inwestycji finansowanej kredytem (op³ata powiêkszona o 23% podatku VAT) Tryb pobierania op³aty/ prowizji za ka de upomnienie/wezwanie za ka de upomnienie za ka dy dokument Prowizja za wczeœniejsz¹ sp³atê kredytu/po yczki pobierana jest w przypadku sp³aty ca³oœci lub czêœci kredytu/ po yczki powy ej 30 dni przed terminem p³atnoœci okreœlonym w umowie. Prowizja za wczeœniejsz¹ sp³atê nie jest pobierana od klientów segmentu Mieszkalnictwa w przypadku, gdy sp³ata nastêpuje ze œrodków pochodz¹cych z dotacji otrzymanych z BGK, funduszy unijnych, NFGOŒiGW oraz wojewódzkich FOŒiGW. Op³ata w wysokoœci 1 pobierana jest wy³¹cznie od posiadaczy Pocztowego Pakietu Dom, pozostali Klienci op³ata w wysokoœci 10 Op³ata pobierana w przypadku prolongaty wykorzystania kredytu na wniosek Klienta. Op³ata/ prowizja 1 Op³ata za telefoniczne powiadomienie Klienta o zaleg³oœci w sp³acie kredytu za ka de powiadomienie do 2 18 z³ do VAT 2 / 10 + VAT ROZDZIA 9 OBS UGA WEKSLI L.p. Rodzaj czynnoœci/us³ugi Tryb pobierania op³aty/ prowizji Op³ata/ prowizja Dyskonto weksli w linii dyskontowej od kwoty dyskonta weksli od 0,1% do 1,5% w trybie doraÿnym od kwoty dyskonta weksli od 0,1% do 1,5% Prowizja od niewykorzystanej, a przyznanej kwoty limitu zad³u enia w przypadku linii dyskontowej od kwoty niewykorzystanego limitu od 0% p.a. Przedstawienie weksla do zap³aty za ka dy weksel 1 Ocena weksla przedstawionego do dyskonta w sytuacji, gdy weksel nie zosta³ przyjêty za ka dy weksel 1 5. Prowizja komisowa od weksli oprotestowanych od kwoty wekslowej 0,6% 6. Obs³uga weksli (przedstawienie weksli do zap³aty, inkaso weksli) w obrocie krajowym od sumy wekslowej 0,1% nie mniej ni 2 7. Zg³oszenie do protestu w razie niezap³acenia weksla od sumy wekslowej 0,1% nie mniej ni 2 + op³aty notarialne Zawarcie umowy linii dyskontowej Przed³u enie okresu obowi¹zywania umowy linii dyskontowej Sporz¹dzenie na wniosek kredytobiorcy lub porêczyciela odpisu umowy od kwoty limitu zad³u enia dla linii dyskontowej od kwoty limitu zad³u enia dla linii dyskontowej 0,5% do 1,5% 2 1 Sporz¹dzenie aneksu do umowy od 15 1 Wys³anie upomnienia/wezwania do zap³aty zad³u enia za ka de upomnienie/wezwanie 18 z³ 1 Wys³anie upomnienia o up³ywie terminu dostarczenia dokumentów finansowych za ka de upomnienie do 10 14

15 ROZDZIA 10 GWARANCJE BANKOWE L.p. 5. Prowizja od udzielonej gwarancji: wystawienie gwarancji w³asnej przed³u enie terminu wa noœci gwarancji w³asnej prowizja za przygotowanie i zawarcie umowy ramowej (prowizja naliczana jest od kwoty wnioskowanej przez Klienta) rozpatrzenie wniosku Rodzaj Czynnoœci/Us³ugi sporz¹dzenie na wniosek zleceniodawcy lub porêczyciela odpisu umowy ramowej/umowy gwarancji Tryb pobierania op³aty/ prowizji od salda gwarancji za ka dy rozpoczêty 3 miesiêczny okres wa noœci gwarancji salda gwarancji za ka dy rozpoczêty 3 miesiêczny okres wa noœci gwarancji Op³ata/ prowizja od 0,4% do 2,5% min. 15 0,4% min.15 1% min sporz¹dzenie aneksu do umowy ramowej/umowy gwarancji od wys³anie upomnienia o up³ywie terminu dostarczenia dokumentów finansowych za ka de upomnienie do 10 ROZDZIA 11 POZOSTA E OPERACJE I US UGI BANKOWE L.p Infotransfer Op³ata aktywacyjna Sporz¹dzenie obrazu dokumentu standardowego w formie elektronicznej w celu realizacji dyspozycji wp³aty/przelewu wraz z elektronicznym raportem Przetworzenie oraz sporz¹dzenie obrazu dokumentu niestandardowego Przetworzenie dokumentu elektronicznego Dostêp do elektronicznego archiwum obrazów dokumentów Sporz¹dzenie wtórników bankowych dokumentów papierowych Ponowne sporz¹dzenie elektronicznego raportu, o którym mowa w pkt Pozosta³e czynnoœci i us³ugi Rodzaj Czynnoœci/Us³ugi Wydanie worka do monet, (op³ata powiêkszona o podatek VAT 23%) Tryb pobierania op³aty/ prowizji od ka dego dokumentu za jeden dokument Op³ata/ prowizja z³ wg cen zakupu + 20% z tyt. kosztów manipulacyjnych + VAT Przyjêcie depozytu na zlecenie Klienta 10 + VAT Przechowywanie depozytu przyjêtego na zlecenie Klienta (op³ata powiêkszona o podatek VAT 23%) 1 + VAT Przechowywanie depozytu wartoœciowego, przyjêtego na zlecenie klienta, w postaci papierów wartoœciowych emitowanych przez Bank (op³ata powiêkszona o podatek VAT 23%) od wartoœci nominalnej papierów wartoœciowych 0,1% nie mniej ni 1 za ka dy rozpoczêty miesi¹c przechowywania + VAT 15

16 L.p. Rodzaj Czynnoœci/Us³ugi Tryb pobierania op³aty/ prowizji Op³ata/ prowizja 5. Przyjêcie i przechowywanie depozytu z³o onego na zabezpieczenie umowy (równie kredytowej) zawartej miêdzy Klientem a Bankiem 6. Realizacja tytu³u wykonawczego oraz dokumentu maj¹cego moc tego tytu³u UWAGA! Op³atê pobiera siê od Posiadacza rachunku. od wyegzekwowanej kwoty 0,5% egzekwowanej kwoty min Wymiana nomina³ów w z³otych polskich: 7. Banknotów od wymienianej kwoty 2,5% nie mniej ni 7. Monet 3% nie mniej ni 8. Zamiana nomina³ów waluty obcej na inny nomina³ tej samej waluty 9. Za portfele (koperty, kasety i inne opakowania dostosowane do systemu danego tresora) i kartê magnetyczn¹ (klucz do drzwiczek wrzutowych) lub duplikat wydany Posiadaczowi rachunku bankowego (wydanie osobie, która nie jest klientem us³ug bankowych ) wg cen zakupu 10. Wydanie Zaœwiadczenia na wywóz/wys³anie za granicê zagranicznych œrodków p³atniczych zakupionych /wymienionych w banku lub wyp³aconych z rachunku walutowego 25z³ Rezygnacja z zasi³ku gotówkowego przez Klienta poprzez: czêœciowe zmniejszenie zasi³ku nie pobranie zasi³ku: a) w przypadku nie odebrania zasi³ku przez Bank w O/O NBP b) w przypadku odebrania zasi³ku przez Bank w O/O NBP Zwiêkszenie zasi³ku gotówkowego przez Klienta Op³ata za zmianê wybranego pakietu na pakiet o ni szej op³acie przed up³ywem 6 miesiêcy od dnia zawarcia umowy rachunku Us³ugi nietypowe nieprzewidziane w niniejszej Taryfie (mo e istnieæ koniecznoœæ opodatkowania podatkiem VAT, jeœli us³ugi wykraczaj¹ poza zakres czynnoœci zwi¹zanych z prowadzeniem rachunku lub kredytu) od kwoty niepobranego zasi³ku od kwoty niepobranego zasi³ku od kwoty niepobranego zasi³ku od kwoty zwiêkszaj¹cej zasi³ek 0,02% nie mniej ni 2 0,02% nie mniej ni 2 x% nie mniej ni 2 0,02% nie mniej ni 2 5 wg rzeczywistych kosztów Banku, nie mniej ni Realizacja transakcji kupna bonów skarbowych na rynku pierwotnym na wniosek Klienta Inkaso czeków rozrachunkowych Potwierdzenie czeku rozrachunkowego Za realizacjê us³ugi telefonicznego udzielania informacji "na has³o" Dokonanie zmian w karcie wzorów podpisów na wniosek Klienta, w tym zmiana karty wzorów podpisów w ramach bankowoœci elektronicznej Wykonanie zastrze enia utraty czeków wydanych posiadaczom rachunków oraz za odwo³anie zastrze eñ Wystawienie jednej ksi¹ eczki czekowej do realizacji czeków gotówkowych i rozrachunkowych posiadaczom rachunków bankowych (realizacja zamówienia przy minimum 5 szt. blankietów czekowych) od nominalnej kwoty transakcji 0,01 % nie mniej ni 10 od jednego czeku 1 od ka dego czeku 1 1 od ka dego czeku 1 od ka dego blankietu czekowego 2 Wysy³ka ksi¹ eczki czekowej drog¹ pocztow¹ za ka d¹ przesy³kê op³ata w wysokoœci kosztów poniesionych przez Bank z tytu³u wysy³ki 2 Przyjêcie i wykonanie dyspozycji dotycz¹cej blokady œrodków na rachunku bankowym z tytu³u zabezpieczenia umów zawieranych przez Posiadacza rachunku. (nie dotyczy dyspozycji blokady œrodków na rachunku bankowym z tytu³u zabezpieczenia umów zawieranych przez Posiadacza rachunku z Bankiem.) 2 16

17 L.p. Rodzaj Czynnoœci/Us³ugi Tryb pobierania op³aty/ prowizji Op³ata/ prowizja Zaœwiadczenia, potwierdzenia, opinie Opinia bankowa o firmie krajowej na wniosek Klienta (op³ata powiêkszona o 23% podatku VAT) Sporz¹dzenie opinii dla audytora Klienta (op³ata powiêkszona o 23% podatku VAT) Udzielenie innemu bankowi informacji o Kliencie (op³ata powiêkszona o 23% podatku VAT) 5 + koszty dostarczenia + VAT 30 + VAT na zasadzie wzajemnoœci, tj. zale nie od wysokoœci tego typu op³aty pobieranej przez bank, na rzecz którego wykonywana jest czynnoœæ, us³uga podlega opodatkowaniu podatkiem VAT 5. Sporz¹dzenie odpisu obrotów na jednym rachunku: Sporz¹dzenie odpisu: 1 za miesi¹c lub 10 za rok a) z wyci¹gu z rachunku bankowego b) jednego dowodu do wyci¹gu Sporz¹dzenie duplikatu wyci¹gu dostarczanego w formie elektronicznej Wydanie na yczenie Klienta zaœwiadczenia potwierdzaj¹cego operacje bankowe na rachunkach Klienta za ka d¹ strone za jeden dokument za jeden wyci¹g nie mniej ni za odpis 5 8. Poszukiwanie rachunków bankowych jednego Klienta instytucjonalnego oraz udzielanie pisemnych informacji o wielkoœci salda (op³ata powiêkszona o 23% podatku VAT) 10 + VAT Weryfikacja dokumentów potwierdzaj¹cych zgodnoœæ z prawem dewizowym wp³at na rachunki bankowe w walutach wymienialnych nierezydentów Przyjêcie i wykonanie dyspozycji dotycz¹cej blokady œrodków na rachunku bankowym z tytu³u zabezpieczenia umów zawieranych przez Posiadacza rachunku (nie dotyczy dyspozycji blokady œrodków na rachunku bankowym z tytu³u zabezpieczenia umów zawieranych przez Posiadacza rachunku z Bankiem) Wydanie na wniosek klienta potwierdzenia dokonania przelewu od jednego dokumentu potwierdzaj¹cego ka dy indywidualny tytu³ wp³aty za ka de potwierdzenie 2 X% oznacza 1/365 jednodniowej stawki WIBID T/N obowi¹zuj¹cej w danym dniu na rynku miêdzybankowym 17

18 ROZDZIA 12 PAKIETY WYCOFANE Z OFERTY OFERTA DLA POZOSTA YCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (dostêpna do dnia 31 grudnia 2012 roku) L.p. Tryb pobierania op³aty/ prowizji Op³ata/ prowizja Rodzaj czynnoœci/us³ugi Prowadzenie rachunku, udostêpnianie us³ug Op³ata za pakiet Prowadzenie rachunku bie ¹cego Prowadzenie pierwszego rachunku pomocniczego Prowadzenie drugiego rachunku pomocniczego Prowadzenie rachunku pomocniczego Prowadzenie rachunku dodatkowego Abonament za udostêpnienie systemu bankowoœci elektronicznej 4) a) Homebanking b) Pocztowy24 Biznes Realizacja przelewu na rachunki w innych bankach w systemie bankowoœci elektronicznej Op³ata miesiêczna za kartê p³atnicz¹ Opcja transfery krajowe w PLN Op³ata za opcjê Dokonywanie automatycznych przelewów œrodków z rachunków bie ¹cych, pomocniczych lub dodatkowych na rachunek lokat jednodniowych na warunkach sta³ego zlecenia typu overnight Pocztowy Przelew Zbiorczy Opcja masowa kolekcja wp³at Op³ata za opcjê Dokonywanie automatycznych przelewów œrodków z rachunków bie ¹cych, pomocniczych lub dodatkowych na rachunek lokat jednodniowych na warunkach sta³ego zlecenia typu overnight Pocztowy Collect 5) a) aktywacja Pocztowy Collect b) identyfikacja pojedynczej wp³aty w ramach us³ugi Pocztowy Collect c) udostêpnienie Przegl¹darki do Pocztowy Collect Wp³aty na rachunek w Banku dokonywane w kasach Banku Opcja wp³aty hurtowe Op³ata za opcjê Dokonywanie automatycznych przelewów œrodków z rachunków bie ¹cych, pomocniczych lub dodatkowych na rachunek lokat jednodniowych na warunkach sta³ego zlecenia typu overnight od ka dego rekordu w pliku za pojedynczy dokument za ka d¹ wp³atê 0,0 + cena wybranej(ych) opcji 0, od 5 od 0,2 od 7 5 od 0, od 3 Wp³aty zamkniête a) w formie uporz¹dkowanej b) w formie nieuporz¹dkowanej za ka d¹ wp³atê za ka d¹ wp³atê 0,10 % nie mniej ni 0,15 % nie mniej ni 7 z³ 18

19 W przypadku Pakietu rozliczeniowego dla pozosta³ych klientów instytucjonalnych konieczne jest wybranie co najmniej 1 opcji Oferta wa na dla rachunków otwartych od dnia 1 marca 2010 r. Oferta wa na dla rachunków otwartych do dnia 28 lutego 2010 r. w³¹cznie 4) Oferta wa na dla klientów, którym udostêpniono us³ugê przed r. Bank nie udostêpnia us³ugi Homebanking nowym klientom. 5) Op³ata pobierana, p³atna przez stronê zawieraj¹c¹ umowê o œwiadczenie us³ugi Pocztowy Collect * Za pozosta³e us³ugi i produkty nie wymienione w niniejszym rozdziale pobierane s¹ prowizje i op³aty w wysokoœciach okreœlonych w pozosta³ych rozdzia³ach niniejszej Taryfy OFERTA DLA SEGMENTU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW (dostêpna do dnia 27 marca 2011 roku) L.p. Rodzaj czynnoœci/us³ugi Tryb pobierania op³aty/ prowizji Pocztowy Biznes Pocztowy Biznes Plus Prowadzenie rachunków, udostêpnianie us³ug Op³ata za pakiet od 2 od 5 Prowadzenie rachunku bie ¹cego Prowadzenie 2 rachunków pomocniczych Abonament za udostêpnienie systemu bankowoœci elektronicznej Pocztowy24Biznes Przelewy w PLN Realizacja przelewu na rachunki w innych bankach w systemie bankowoœci elektronicznej 0,5 Wp³aty gotówkowe Wp³aty na rachunek w banku dokonywane w kasach w³asnych banku Wp³ata zamkniêta w formie uporz¹dkowanej Wp³ata zamkniêta w formie nieuporz¹dkowanej Wp³ata na rachunek za poœrednictwem wp³atomatów sieci Euronet za ka d¹ wp³atê za ka d¹ wp³atê / od wartoœci wp³at za ka d¹ wp³atê / od wartoœci wp³at za ka d¹ wp³atê 0,5 % nie mniej ni 0,2 % nie mniej ni 0,25 % nie mniej ni 0,7 % nie mniej ni 0,5 % nie mniej ni 0,15 % nie mniej ni 0,2 % nie mniej ni 0,7 % nie mniej ni Wyp³aty gotówkowe Wyp³ata w placówce Banku na podstawie czeku za ka d¹ wyp³atê 0,5 % nie mniej ni 0,5 % nie mniej ni Wyp³ata w placówce Banku na podstawie dyspozycji ustnej za ka d¹ wyp³atê 0,5 % nie mniej ni 0,5 % nie mniej ni Zasi³ek gotówkowy za ka d¹ wyp³atê 0,5 % nie mniej ni 0,5 % nie mniej ni 5. Karty p³atnicze 5. Wydanie karty 5. Op³ata miesiêczna za kartê 6. Lokaty indywidualnie negocjowane od ,0 za za³o enie lokaty Za wp³aty dokonywane w placówkach w³asnych Banku Za wp³aty dokonywane w wybranych placówkach Poczty Polskiej S.A. 19

20 OFERTA DLA SEGMENTU MIESZKALNICTWA (dostêpna do dnia 14 lipca 2011 roku) L.p. Tryb pobierania op³aty/ prowizji Pakiet Nasz Dom Pakiet Nasz Dom Plus Pakiet Nasz Dom Max Rodzaj czynnoœci/us³ugi Prowadzenie rachunków, udostêpnianie us³ug Op³ata za pakiet Prowadzenie rachunku bie ¹cego 4) Prowadzenie pierwszego rachunku pomocniczego 4) Prowadzenie drugiego rachunku pomocniczego 5) Prowadzenie rachunku pomocniczego 5) Prowadzenie rachunku dodatkowego Abonament za udostêpnienie systemu bankowoœci elektronicznej: 6) a)homebanking b)pocztowy24biznes Przelewy w PLN od 1 od 2 od 3 Przelewy na rachunki w innych bankach zlecone osobiœcie w placówce Banku Realizacja przelewu na rachunki w innych bankach w systemie bankowoœci elektronicznej 0,9 Dokonywanie automatycznych przelewów œrodków z rachunków bie ¹cych, pomocniczych lub dodatkowych na rachunek lokat jednodniowych na warunkach sta³ego zlecenia typu overnight Pocztowy Collect 7) Aktywacja Pocztowy Collect 5 5 5) Identyfikacja pojedynczej wp³aty w ramach us³ugi Pocztowy Collect za pojedyncz¹ wp³atê 0,1 nie mniej ni 0,1 nie mniej ni ) Udostêpnienie Przegl¹darki do Pocztowy Collect Rezygnacja z us³ugi Pocztowy Collect Sporz¹dzenie analityki wp³at zrealizowanych poprzez Pocztowy Collect na wniosek Klienta Wp³aty gotówkowe Wp³aty na rachunek w bank u dokonywane w kasach w³asnych banku Wyp³aty gotówkowe z rachunku na podstawie: czeku gotówkowego dyspozycji ustnej Kredyty Prowizja za udzielenie kredytu za pojedyncz¹ wp³atê za ka d¹ wp³atê za ka d¹ wyp³atê za ka d¹ wyp³atê 0,3% min. 0,2% min. 0,2% min ,3% min. 0,2% min. 0,2% min. 1 0,85% 0,70% 0,60% Oferta adresowana do Wspólnot i Spó³dzielni mieszkaniowych, Towarzystw Budownictwa Spo³ecznego (TBSy), Wojskowych Agencji Mieszkaniowych (WAMy), Zarz¹dców i administratorów nieruchomoœci W tym prowadzenie rachunku bie ¹cego dla Zarz¹dcy Wspólnot Mieszkaniowych Obni ona prowizja obowi¹zuje w przypadku podpisania umowy o kredyt na standardowych warunkach oprocentowania 4) Oferta wa na dla rachunków otwartych od dnia 1 marca 2010 r. 5) Oferta wa na dla rachunków otwartych do dnia 28 lutego 2010 r. w³¹cznie 6) Oferta wa na dla klientów, którym udostêpniono us³ugê przed r. Bank nie udostêpnia us³ugi Homebanking nowym klientom 7) Op³ata pobierana, p³atna przez stronê zawieraj¹c¹ umowê o œwiadczenie us³ugi Pocztowy Collect 0,3% min. 0,2% min. 0,2% min. 20

TARYFA opłat i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów instytucjonalnych

TARYFA opłat i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów instytucjonalnych TARYFA opłat i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów instytucjonalnych kwiecień 2016 r. www.pocztowy 1 SPIS TREŚCI ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT... 3 ROZDZIAŁ 1... 4

Bardziej szczegółowo

TARYFA. czerwiec 2015 r. www.pocztowy.pl

TARYFA. czerwiec 2015 r. www.pocztowy.pl TARYFA OP AT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH ZA CZYNNOŒCI ZWI ZANE Z OBS UG OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZ CYCH JEDNOOSOBOW DZIA ALNOŒÆ GOSPODARCZ LUB SPÓ KÊ CYWILN czerwiec 2015 r. www.pocztowy.pl ROZDZIA 1.

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat

Taryfa Prowizji i Opłat Bank Spółdzielczy w Pszczółkach Taryfa Prowizji i Opłat Rachunki rozliczeniowe WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA BIZNES PLUS MOJA FIRMA NON-PROFIT WSPÓLNOTA AGRO 1.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opùat i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów Mikroprzedsiêbiorstw

Taryfa opùat i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów Mikroprzedsiêbiorstw Zaù¹cznik do Taryfy opùat i prowizji stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów Instytucjonalnych wprowadzonej Uchwaù¹ Zarz¹du Banku nr D4/2014 z dnia: paêdziernik 2014 r. Taryfa opùat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl

Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl TARYFA opłat i prowizji bankowych pobieranych za czynności związane z obsługą osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r.

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r. CZĘŚĆ 1 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od OSÓB FIZYCZNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I - Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy ROR. OTWARCIE I PROWADZENIE STANDARD JUNIOR (osoby

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH obowiązuje od 01.01.2015r. Dział 1 RACHUNKI BANKOWE TABELA 1 RACHUNKI ROZLICZENIOWE 1. Otwarcie rachunku (jednorazowo)

Bardziej szczegółowo

Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych. Taryfa opłat i prowizji bankowych BBS dla klientów indywidualnych

Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych. Taryfa opłat i prowizji bankowych BBS dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 44/A/Z/2015 Zarządu Bieszczadzkiego Banku Spółdzielczego w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 marca 2015 r. Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

TARYFA op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych

TARYFA op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych TARYFA op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych kwiecieñ 2015 r. www.pocztowy.pl ZASADY USTALANIA, ZMIANY I POBIERANIA OP AT I PROWIZJI 1. U yte w Taryfie

Bardziej szczegółowo

TARYFA op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych

TARYFA op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych TARYFA op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych wrzesieñ 2014 r. www.pocztowy.pl ZASADY USTALANIA, ZMIANY I POBIERANIA OP AT I PROWIZJI 1. U yte w Taryfie

Bardziej szczegółowo

Dział III. Usługi dla klientów instytucjonalnych

Dział III. Usługi dla klientów instytucjonalnych Dział III. Usługi dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI STAWKA OBOWIĄZUJĄCA Podstawowa Minimalna Maksymalna W przypadku wyliczania prowizji i opłat metodą procentową do przeliczenia

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat bankowych mbanku S.A. dla Klientów Private Banking

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat bankowych mbanku S.A. dla Klientów Private Banking Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat bankowych mbanku S.A. dla Klientów Private Banking Kredyty i karty kredytowe z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 4 grudnia 2013 r. Kredyty 1. Kredyt odnawialny Lp.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 01 kwietnia 2016 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych Łopuszno, 2016 r. Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY POBIERANIA OPŁAT

Bardziej szczegółowo

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Załącznik nr 30 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 39/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 31.08.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Starachowice, wrzesień 2015 r. SPIS TREŚCI Zasady pobierania opłat

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

TARYFA op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych

TARYFA op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych TARYFA op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych listopad 2013 r. www.pocztowy.pl ZASADY USTALANIA, ZMIANY I POBIERANIA OP AT I PROWIZJI 1. U yte w Taryfie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 08.03.2016r.

Obowiązuje od 08.03.2016r. Bank Spółdzielczy w Werbkowicach Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Werbkowicach z dnia 27.02.2015 r. Tekst jednolity uwzgledniający zmiany wprowadzone: Uchwałą Zarządu

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 2 LISTOPADA 2015 R.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 2 LISTOPADA 2015 R. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 2 LISTOPADA 2015 R. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI

Bardziej szczegółowo

T A B E L A OPROCENTOWANIA

T A B E L A OPROCENTOWANIA Załącznik do uchwały Zarządu Banku Nr 29/2011 z dnia 30 maja 2011 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W SZCZEKOCINACH T A B E L A OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH SZCZEKOCINY, MAJ 2011 I. KLIENCI INDYWIDUALNI TABELA

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych (obowiązuje od 01.11.2009 r.) Postanowienia ogólne:

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych (obowiązuje od 01.11.2009 r.) Postanowienia ogólne: Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych (obowiązuje od 01009 r.) Postanowienia ogólne: Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych, zwana dalej Taryfą

Bardziej szczegółowo

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, Tabela Prowizji i Opłat bankowych pobieranych od Klientów indywidualnych w FM Bank PBP S.A. Postanowienia ogólne 1. Na zlecenie Klienta FM Bank PBP S.A. zwany dalej Bankiem może wykonać inne czynności

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r.

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r. Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres Przedmiotowy Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania warunków cenowych

Bardziej szczegółowo

0,2% nie mniej niż 5,00 zł - od kwoty operacji 4/ wnoszonych na rachunki z tytułu spłaty kredytu w rachunku kredytowym, otwarcia lokaty

0,2% nie mniej niż 5,00 zł - od kwoty operacji 4/ wnoszonych na rachunki z tytułu spłaty kredytu w rachunku kredytowym, otwarcia lokaty WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BIZNES PAKIET BIZNES DEBIUT OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1 MAJA 2009 R. Część

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr 6 z dnia 16.10. 2015 r. Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Dołhobyczów, październik

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. Z 2010 R. NR 113, POZ. 759, NR 161, POZ. 1078 I NR 182, POZ. 1228 ORAZ Z 2011 R. NR 5,

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych

Tabela Oprocentowania Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych Tabela Oprocentowania Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych (obowiązuje od 1 stycznia 2014 r.) 1/6 Rozdział I. Oprocentowanie Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO- ROZLICZENIOWY

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Postanowienia ogólne 1. BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 01 września 2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W PLUS BANK S.A.

Obowiązuje od dnia 01 września 2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W PLUS BANK S.A. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W PLUS BANK S.A. 1 SPIS TREŚCI: Ogólne zasady pobierania prowizji i opłat dla Klientów Instytucjonalnych w PLUS BANK S.A. I. DEPOZYTY 1. Rachunki

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE ROZLICZENIA Prowizja od wpłat gotówkowych: a) na rachunki w naszym banku (od wpłat indywidualnych klientów na rachunki 0,5%

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych - oferta Rachunków i Kart

Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych - oferta Rachunków i Kart Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych - oferta Rachunków i Kart (obowiązuje od dnia 19 grudnia 2016 roku) Postanowienia ogólne 1. Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych oferta Rachunków

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 3 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 3 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 3 2. Pakiet NORDic 4 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank)

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Taryfa prowizji i opłat bankowych MultiBanku dla firm A) Firmy PLN B) Firmy Waluta C) Opłaty

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM AZałącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. (aktualne na dzień 29.10.2008r.)

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. (aktualne na dzień 29.10.2008r.) Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych (aktualne na dzień 29.10.2008r.) Postanowienia ogólne: 1. Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych, zwana

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI.

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I Rachunki Bieżące i Pomocnicze. OTWARCIE I PROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET BIZNES KOMFORT PLUS (WYCIĄG)

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET BIZNES KOMFORT PLUS (WYCIĄG) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET BIZNES KOMFORT PLUS (WYCIĄG) CZĘŚĆ I. DZIAŁ I. Pakiety produktowo-cenowe oferta produktowa Od 15 listopad 2015 r. Lp. Nazwa prowizji lub opłaty Stawka obowiązująca w dniu

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Załącznik do uchwały zarządu nr 25/2016 Z 202016 r. RYBNICKI BANK SPÓŁDZIELCZY TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Obowiązuje od 11 marca 2016 r. Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 01.02.2014 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych... 2 II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO... 3 III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łosicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łosicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 24/III/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łosicach z dnia 17.02016 z Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łosicach dla klientów indywidualnych Luty 2016

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

TARYFA at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych

TARYFA at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych TARYFA at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych Lipiec 2015 r. www.pocztowy.pl 1 4 6 6 8 10 12 13 14 15 16 17 32 33 2 34 35 35 38 40 41 42 44 43 44 46 45 46

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 01 lipca 2015r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 01 lipca 2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU Obowiązuje od dnia 01 lipca 2015r. I zmiana 33/A/2015 II zmiana 51/A/2015 III zmiana 11/A/2016 SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE DZIAŁ II.

Bardziej szczegółowo

Rodzaj czynności/usługi

Rodzaj czynności/usługi TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI, POBIERANYCH OD KLIENTÓW PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKÓŁCE Część II. Klienci indywidualni 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 5 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU dla klientów instytucjonalnych Obowiązuje od dnia 01.04.2015 r. 1 Spis treści Zasady pobierania i prowizji za czynności

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE PODKARPACKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE PODKARPACKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Zarządu PBS Nr 336/2012 z dnia 23.10.2012 r.. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE PODKARPACKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA ZR- 33/2013 (projekt) zawarta w dniu... w Białymstoku pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółką z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Załącznik do Uchwały Zarządu nr 123/2012 Banku Spółdzielczego w Słupcy z dn. 21.09.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

1. Pakiety: Klassikk Personale Eksklusiv. 9 PLN (miesięcznie)

1. Pakiety: Klassikk Personale Eksklusiv. 9 PLN (miesięcznie) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU DnB NORD POLSKA S.A. W OBSZARZE GETIN BANK PION BANKOWOŚCI DETALICZNEJ I KORPORACYJNEJ GETIN NOBLE BANK SA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Jednostki

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Postanowienia ogólne 1. BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZY BANK RZEMIOSŁA I ROLNICTWA ZRZESZONY W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

SPÓŁDZIELCZY BANK RZEMIOSŁA I ROLNICTWA ZRZESZONY W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. SPÓŁDZIELCZY BANK RZEMIOSŁA I ROLNICTWA ZRZESZONY W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 25 maja 2015 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1 Duma Przedsiębiorcy 1/6 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BRZEGU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BRZEGU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik do Uchwały Zarządu nr 6/04/2016 z dnia 27.04.2016 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BRZEGU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych... 3

Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych... 3 Spis treści: Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych..... 3 TAB. 1 Rachunek rozliczeniowy bieżący... 4 KREDYTY... Tekst jednolity 7 TAB. 2

Bardziej szczegółowo

Typy Kredytów Bankowych

Typy Kredytów Bankowych Typy Kredytów Bankowych Kredyt Rodzaje kredytów Kredyt obrotowy Kredyt inwestycyjny Kredyt dyskontowy Kredyt lombardowy Kredyt kart kredytowych Kredyt hipoteczny Rodzaje kredytów Procedura kredytowa Wystąpienie

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 9 miesięcy 2,30%

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 9 miesięcy 2,30% Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 27 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE

RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE ebiznes KONTO Załącznik nr 2 do uchwały 354/2012 zm uchwała nr 254/2015 Tekst jednolity na dzień 20.04.2016 r. Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w złotych dla podmiotów sektora finansowego,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Olecku. 4 zł w formie zlecenia stałego 2 zł. szej lub równej 1.000.000,0zł

Bank Spółdzielczy w Olecku. 4 zł w formie zlecenia stałego 2 zł. szej lub równej 1.000.000,0zł Bank Spółdzielczy w Olecku Rodzaj usług (czynno 2 1 niekomercyjnych działaj 1 1 6 zł niekomercyjnych działaj 1 Wpłaty gotówkowe na rachunek prowadzony w BS Olecko od wpłacaj Wypłaty gotówkowe od wypłat

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

Wyci g z Tabeli Prowizji i Op at dla osób fizycznych dla Pakietów rachunków i kont osobistych, za wyj tkiem Kont Oszcz dno ciowych.

Wyci g z Tabeli Prowizji i Op at dla osób fizycznych dla Pakietów rachunków i kont osobistych, za wyj tkiem Kont Oszcz dno ciowych. Wyci g z Tabeli Prowizji i Op at dla osób fizycznych dla ów rachunków i kont osobistych, za wyj tkiem Kont Oszcz dno ciowych. obowi zuje od 27 kwietnia 2016 roku Cze I. Obs uga rachunków bankowych 1 Otwarcie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dubeninki, dnia 27 stycznia 2015 r. na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dubeninki

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dubeninki, dnia 27 stycznia 2015 r. na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dubeninki ZAPYTANIE OFERTOWE na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dubeninki Dubeninki, dnia 27 stycznia 2015 r. w okresie od dnia 01.02.2015 r. do dnia 31.01.2017 r. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2016 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 2 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 2 2. Pakiet NORDic 2 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. Z 2010 R. NR 113, POZ. 759, NR 161, POZ. 1078 I NR 182, POZ. 1228 ORAZ Z 2011 R. NR 5,

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Postanowienia ogólne 1. BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych 1 Postanowienia ogólne 1. Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik 2b do Uchwały nr 101 /2011 Zarządu PBS z dnia 22.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1 RACHUNKI BANKOWE TABELA 1 RACHUNKI ROZLICZENIOWE 1. Otwarcie rachunku (jednorazowo)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r. Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r. Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ Tekst jednolity obowiązujący od dnia 01.04.2016 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Umowa zintegrowana o rachunek

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A.

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Rachunki bankowe konto osobiste Na WWW Walutowe konto osobiste

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów instytucjonalnych

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów instytucjonalnych Warszawski Bank Spółdzielczy Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów instytucjonalnych www.bank-wbs.pl PG (od 05.05.2016) Załącznik do Uchwały Zarządu Banku nr 199/2013 z dnia 20.12.2013r. Zmiany:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i prowizji t-mobile UsłUgi bankowe dla przedsiębiorców

Tabela Opłat i prowizji t-mobile UsłUgi bankowe dla przedsiębiorców Tabela Opłat i prowizji t-mobile UsłUgi bankowe dla przedsiębiorców Postanowienia ogólne 1) Tabela Opłat i Prowizji T-Mobile Usługi Bankowe dla Przedsiębiorców, zwana dalej Tabelą Opłat i Prowizji ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo