TARYFA op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów Instytucjonalnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów Instytucjonalnych"

Transkrypt

1 TARYFA op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów Instytucjonalnych wrzesieñ 2014 r.

2 ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OP AT 3 ROZDZIA 1 4 RACHUNKI BANKOWE PAKIETY 4 ROZDZIA 2 6 MIESZKANIOWE RACHUNKI POWIERNICZE 6 ROZDZIA 3 7 LOKATY TERMINOWE, KONTA OSZCZÊDNOŒCIOWE 7 ROZDZIA 4 8 POZOSTA E RACHUNKI BANKOWE 8 ROZDZIA 5 10 BANKOWOŒÆ ELEKTRONICZNA 10 ROZDZIA 6 11 KARTY P ATNICZE 11 ROZDZIA 7 12 OPERACJE W OBROCIE DEWIZOWYM 12 ROZDZIA 9 13 KREDYTY I PO YCZKI 13 ROZDZIA OBS UGA WEKSLI 14 ROZDZIA GWARANCJE BANKOWE 15 ROZDZIA POZOSTA E OPERACJE I US UGI BANKOWE 15 ROZDZIA PAKIETY WYCOFANE Z OFERTY 18 2

3 ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OP AT U yte w taryfie okreœlenia: Bank, Taryfa, placówka Banku oznaczaj¹ odpowiednio: Bank Pocztowy S.A., oraz Taryfê op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. za czynnoœci zwi¹zane z obs³ug¹ klientów instytucjonalnych oraz Oddzia³ lub placówkê Banku. Nie pobiera siê prowizji i op³at: od wp³at za prowadzone przez Bank wyodrêbnione rachunki, s³u ¹ce finansowaniu celów charytatywnych, od wp³at zwi¹zanych ze sp³at¹ zaci¹gniêtych w Banku kredytów/po yczek i odsetek od tych kredytów/po yczek, od aneksów do umów kredytów/po yczek, jeœli aneksy te zawierane s¹ z inicjatywy Banku, a ich postanowienia nie stanowi¹ inaczej. Bank nie pobiera op³at za przygotowanie, sporz¹dzenie i przekazanie informacji stanowi¹cych tajemnicê bankow¹ Narodowemu Bankowi Polskiemu (NBP), w zwi¹zku z wykonywaniem przez NBP kontroli oraz zbieraniem danych niezbêdnych do sporz¹dzania bilansu p³atniczego oraz sporz¹dzania miêdzynarodowej pozycji inwestycyjnej lub w przypadku, gdy udzielenie informacji nastêpuje na ¹danie podmiotów wymienionych w art. 105 ust. 1 pkt ustawy Prawo bankowe. Wysokoœæ lub pozycje op³at i prowizji za czynnoœci mog¹ ulec zmianie w przypadku: zmiany poziomu inflacji og³aszanego przez GUS, zmiany poziomu ponoszonych przez Bank kosztów operacyjnych, zmiany op³at stosowanych przez inne instytucje, z us³ug których Bank korzysta przy realizacji danej czynnoœci, zmiany w zakresie czynnoœci zwi¹zanych z prowadzeniem rachunku, 5. zmiany poziomu prowizji i op³at na rynku miêdzybankowym za porównywalne czynnoœci lub us³ugi, 5. Bank pobiera prowizje i op³aty za zrealizowane na rzecz Klienta us³ugi stosownie do zawartej z Klientem umowy. Op³aty i prowizje ustalane s¹ w z³otych polskich. W przypadku op³at i prowizji pobieranych z rachunku walutowego przeliczenie nastêpuje wg kursu œredniego NBP, obowi¹zuj¹cego w dniu pobrania op³aty lub prowizji. 6. W przypadku kredytów gospodarczych udzielanych w walutach wymienialnych innych ni PLN, op³aty i prowizje, o których mowa w Taryfie naliczane i pobierane s¹ w walucie kredytu. Do przeliczenia op³at i prowizji opisanych w Taryfie wyra onych w PLN Bank stosuje kurs sprzeda y dewiz Banku zgodnie z Tabel¹ kursów Banku Pocztowego S.A. obowi¹zuj¹c¹ w momencie pobrania op³aty lub prowizji. 7. Nale ne op³aty i prowizje pokrywa zleceniodawca operacji bankowych chyba, e strony danej operacji umówi³y siê inaczej lub w z³o onej dyspozycji okreœlono inaczej, a Bank to aprobuje. 8. W przypadku, gdy w Taryfie zosta³a okreœlona tylko górna lub dolna granica wysokoœci prowizji i op³at lub zosta³a ona okreœlona w przedzia³ach kwotowych lub procentowych oznacza to, e Bank ustala indywidualnie wysokoœæ pobieranych op³at i prowizji w podanych granicach. 9. W uzasadnionych przypadkach Klient Banku ma prawo negocjowaæ z Bankiem wysokoœæ op³at i prowizji ujêtych w Taryfie. 10. W przypadku realizacji na rzecz Klientów instytucjonalnych i na ich zlecenie czynnoœci nie ujêtych w Taryfie, Bank zastrzega sobie prawo pobrania prowizji lub op³aty bankowej. 1 Kwoty op³at i prowizji pobieranych w z³otych poni ej 0,5 grosza pomija siê, a od 0,5 grosza podnosi siê do 1 grosza. Zaokr¹glenie nastêpuje w ten sposób, e kwoty do 0,49 grosza pomija siê, a kwoty od 0,5 grosza zaokr¹gla siê w górê do pe³nego grosza. 1 Pakiety wycofane z oferty i obecnej Taryfy s¹ dostêpne jedynie dla tych Klientów, którzy korzystaj¹ z wycofanych pakietów na podstawie dotychczas zawartych umów. 1 Kwoty op³at i prowizji okreœlone niniejsz¹ Taryf¹ s¹ kwotami netto i s¹ ka dorazowo powiêkszane o podatek VAT (wg stawki obowi¹zuj¹cej w chwili pobrania op³aty i/lub prowizji) w sytuacji, gdy z powszechnie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa podatkowego wynika obowi¹zek zap³acenia podatku od towarów i us³ug od poszczególnej op³aty i/lub prowizji wskazanej w treœci Taryfy. 1 Czynnoœci wykonywane przez Bank wymienione w Taryfie, stanowi¹ element kompleksowych us³ug finansowych œwiadczonych przez Bank, odpowiednio wskazanych w tytu³ach poszczególnych Rozdzia³ów i Podrozdzia³ów Taryfy. W konsekwencji, wszelkie prowizje i op³aty bankowe przewidziane za wykonanie przez Bank w/w czynnoœci s¹ elementem kalkulacyjnym wynagrodzenia za œwiadczenie przez Bank us³ug finansowych wskazanych w tytu³ach poszczególnych Rozdzia³ów i Podrozdzia³ów Taryfy i nie stanowi¹ wynagrodzenia za odrêbn¹ us³ugê. 3

4 ROZDZIA 1 RACHUNKI BANKOWE PAKIETY L.p. Rodzaj czynnoœci/us³ugi Tryb pobierania op³aty/ prowizji Pocztowy Biznes Pakiet Prowadzenie rachunku, udostêpnianie us³ug Op³ata za pakiet Prowadzenie rachunku bie ¹cego Prowadzenie rachunków pomocniczych Abonament za udostêpnienie systemu bankowoœci elektronicznej Pocztowy24Biznes lub Pocztowy24 2/ 1 1/ 1 Pocztowy Pakiet Mini Dom 6 z³ Pocztowy Pakiet Dom 16 z³ 1 Pocztowy Pakiet Ma³a Organizacja Pocztowy Pakiet Organizacja 2 1 Przelewy w PLN Realizacja przelewu w systemie bankowoœci elektronicznej realizacja przelewu wewnêtrznego (na rachunek w Banku) realizacja przelewu wewnêtrznego (na rachunek w innym Banku) a) w systemie ELIXIR b) w systemie SORBNET od ka dego przelewu 1z³ / przelewy realizowane w placówce Banku realizacja przelewu wewnêtrznego (na rachunek w Banku) realizacja przelewu na rachunek w innym banku a) w systemie ELIXIR b) w systemie SORBNET realizacja przelewu do ZUS i US dokonywanie automatycznych przelewów œrodków z rachunków bie ¹cych, pomocniczych lub dodatkowych na rachunek lokat jednodniowych na warunkach sta³ego zlecenia typu overnight od ka dego przelewu Produkty rozliczeniowe Przelewy Collect 10) Aktywacja us³ugi Identyfikacja pojedynczej wp³aty w ramach us³ugi Pocztowy Collect Udostêpnienie Przegl¹darki do Pocztowy Collect (na yczenie Klienta) 5) Rezygnacja z us³ugi Pocztowy Collect za pojedyncz¹ wp³atê 10 0,5 minimum nie mniej ni 0,1 minimum ) 1 minimum nie mniej ni 0,1 minimum nie mniej ni 0,1 minimum Sporz¹dzenie analityki wp³at zrealizowanych poprzez Pocztowy Collect na wniosek Klienta Pocztowy Przelew Zbiorczy Wyp³ata Giro P³atnoœæ Wp³aty gotówkowe za pojedyncz¹ wp³atê od ka dego rekordu w pliku za ka d¹ wyp³atê Wp³aty na rachunek w Banku dokonywane w kasach w³asnych Banku Wp³ata gotówkowa w formie otwartej za ka d¹ wp³atê 0,5% min. 1 0,3% min. 1 0,3% min. 1 0,3% min. 1 0,3% min. 1 Wp³ata gotówkowa w formie zamkniêtej a) uporz¹dkowanej za ka d¹ wp³atê 0,2% min. 0,2% min. 0,2% min. 0,2% min. 0,2% min. 4

5 L.p. Rodzaj czynnoœci/us³ugi Tryb pobierania op³aty/ prowizji Pocztowy Biznes Pakiet Wp³aty na rachunek w Banku dokonywane w placówkach Poczty Polskiej Wp³ata gotówkowa w formie otwartej Wp³ata gotówkowa w formie zamkniêtej a) uporz¹dkowanej b) nieuporz¹dkowanej Wyp³aty gotówki na podstawie czeku gotówkowego dyspozycji ustnej w placówce Banku Wyci¹g z rachunku w formie elektronicznej w formie papierowej: a) wysy³any listem zwyk³ym b) odbierany w placówce Banku Sta³e zlecenia p³atnicze Realizacja zlecenia sta³ego na rachunek w Banku Realizacja zlecenia sta³ego na rachunek w innym Banku Odwo³anie zlecenia sta³ego 9) a) z³o onego za poœrednictwem systemu bankowoœci elektronicznej b) ka dym innym kana³em Polecenia zap³aty Realizacja polecenia zap³aty z rachunku p³atnika Odwo³anie polecenia zap³aty lub odwo³anie/ modyfikacja upowa nienia do obci¹ ania rachunku za ka d¹ wp³atê/mies. za ka d¹ wp³atê za ka d¹ wyp³atê za ka dy wyci¹g za ka dy wyci¹g od ka dego zlecenia sta³ego od ka dego zlecenia sta³ego od ka dego polecenia zap³aty 0,5% min. 1 0,5% min. 1 + op³ata za us³ugi pocztowe 5,0 8) Pocztowy Pakiet Mini Dom 0,2% min. 1 0,2% min op³ata za us³ugi pocztowe 20,0 8) Pocztowy Pakiet Dom Wp³ata na rachunek za poœrednictwem wp³atomatów sieci Euronet 0,7% min. 0,7% min. 0,7% min. 0,7% min. 0,7% min. 6) 28 z³ 0,2% min. 1 0,2% min op³ata za us³ugi pocztowe 20,0 8) Pocztowy Pakiet Ma³a Organizacja 7) 1 0,2% min. 1 0,2% min op³ata za us³ugi pocztowe 20,0 8) Pocztowy Pakiet Organizacja b) nieuporz¹dkowanej za ka d¹ wp³atê 0,2% min. 7 z³ 0,3% min. 7 z³ 0,3% min. 7 z³ 0,3% min. 7 z³ 0,3% min. 7 z³ 7) 1 0,2% min. 1 0,15% min op³ata za us³ugi pocztowe 20,0 8) Stawka dotyczy rachunków bankowych, których posiadaczami s¹ zarz¹dcy nieruchomoœci jeœli obs³uguj¹ minimum 5 wspólnot mieszkaniowych korzystaj¹cych z przynajmniej jednej us³ugi bankowej w Banku Pocztowym S.A (np. korzystaj¹ z rachunku bie ¹cego, kredytu lub Konta Oszczêdnoœciowego Biznes) Op³ata pobierana za prowadzenie drugiego i kolejnego rachunku pomocniczego. Realizacja przelewów w kwocie równej lub wy ej ni otych (jeden milion) nastêpuje obligatoryjnie przez system SORBNET niezale nie od formy z³o enia dyspozycji (papierowa czy elektroniczna) 4) Podana stawka ma charakter rycza³tu i jest pobierana ³¹cznie za wszystkie zidentyfikowane wp³aty w danym miesi¹cu w odniesieniu do ka dego budynku. 5) Op³ata dotyczy ka dego Klienta, który zawar³ z Bankiem umowê o œwiadczenie us³ugi Pocztowy Collect. 6) Op³ata miesiêczna w formie rycza³tu, p³atna od ka dego budynku w ramach wspólnoty/spó³dzielni mieszkaniowej 7) Op³ata miesiêczna w formie rycza³tu od wszystkich wp³at dokonanych na rachunek w danym miesi¹cu 8) Op³ata wg Cennika za us³ugi pocztowe w obrocie krajowym stosowanego przez Pocztê Polsk¹ S.A. 9) Stawka bêdzie obowi¹zywaæ od dnia wprowadzenia us³ugi do oferty Banku 10) Op³ata pobierana, p³atna przez stronê zawieraj¹c¹ umowê o œwiadczenie us³ugi Pocztowy Collect 5

6 ROZDZIA 2 MIESZKANIOWE RACHUNKI POWIERNICZE Rozpatrzenie wniosku o otwarcie mieszkaniowego rachunku powierniczego Dla przedsiêwziêcia deweloperskiego z kredytem inwestycyjnym w Banku Pocztowym S.A. Dla przedsiêwziêcia deweloperskiego bez kredytu inwestycyjnego w Banku Pocztowym S.A. Op³ata/prowizja L.p. Rodzaj czynnoœci/us³ugi Tryb pobierania op³aty/ prowizji Zamkniêty Mieszkaniowy rachunek Powierniczy Otwarty Mieszkaniowy rachunek Powierniczy Otwarcie mieszkaniowego rachunku powierniczego Dla przedsiêwziêcia deweloperskiego z kredytem inwestycyjnym w Banku Pocztowym S.A. Dla przedsiêwziêcia deweloperskiego bez kredytu inwestycyjnego w Banku Pocztowym S.A. Op³ata za prowadzenie rachunku Operacje na mieszkaniowych rachunkach powierniczych Wp³ata przez Powierzaj¹cego na indywidualny rachunek wirtualny w formie bezgotówkowej 0,02% nie mniej ni 1 0,02% nie mniej ni 1 Wp³ata przez Powierzaj¹cego na indywidualny rachunek wirtualny w formie gotówkowej za ka d¹ wp³atê 0,3% nie mniej ni 1 0,3% nie mniej ni Realizacja dyspozycji wyp³aty œrodków przez Posiadacza rachunku Wyp³ata œrodków Powierzaj¹cemu (w przypadku odst¹pienia od umowy deweloperskiej lub jej rozwi¹zania): a) w formie bezgotówkowej b) w formie gotówkowej Przelewy Collect Aktywacja us³ugi Identyfikacja pojedynczej wp³aty w ramach us³ugi Pocztowy Collect Udostêpnienie Przegl¹darki do Pocztowy Collect Wyci¹g z rachunku w formie elektronicznej w formie papierowej a) wysy³any listem zwyk³ym b) wysy³any listem poleconym c) odbierany w placówce Banku Czynnoœci zwi¹zane z wypowiedzeniem umowy przez Bank Sporz¹dzenie raportu z kontroli inwestycji przed realizacj¹ ka dej wyp³aty z mieszkaniowego rachunku powierniczego za ka d¹ wyp³atê za ka d¹ wyp³atê za pojedyncz¹ wp³atê za ka dy wyci¹g za ka dy wyci¹g za ka dy wyci¹g za ka dy wyci¹g za czynnoœci dotycz¹ce jednego mieszkaniowego rachunku powierniczego za ka dy raport 0,02% nie mniej ni 6 0,04% nie mniej ni 1 0,05% nie mniej ni 2 0,05% nie mniej ni 2 0,1% nie mniej ni 1 0,1% nie mniej ni 1 5z³ + poniesiony przez Bank koszt wysy³ki 5z³ + poniesiony przez Bank koszt wysy³ki 30 nie dotyczy UWAGA: Wszystkie prowizje/op³aty pobierane s¹ w ciê ar innego rachunku (np. pomocniczego rachunku bankowego w Banku Pocztowym S.A.) wskazanego przez Posiadacza mieszkaniowego rachunku powierniczego indywidualne wirtualne subkonta poszczególnych Powierzaj¹cych, utworzone w ramach mieszkaniowego rachunku powierniczego, przypisanego do konkretnego przedsiêwziêcia deweloperskiego Op³ata wg Cennika za us³ugi pocztowe w obrocie krajowym stosowanego przez Pocztê Polsk¹ S.A. 6

7 ROZDZIA 3 LOKATY TERMINOWE, KONTA OSZCZÊDNOŒCIOWE LOKATY TERMINOWE L.p. Rodzaj czynnoœci/us³ugi Tryb pobierania op³aty/ prowizji Op³ata/prowizja Otwarcie i prowadzenie rachunku lokaty Wyp³ata gotówki z rachunku lokaty terminowej Przelew z rachunku lokaty terminowej: na rachunek w Banku na rachunek do innego Banku w systemie ELIXIR na rachunek do innego Banku w systemie SORBNET Wyci¹g z rachunku lokaty terminowej do ka dej lokaty za ka d¹ wyp³atê za ka dy przelew za ka dy wyci¹g 1 2 KONTO OSZCZÊDNOŒCIOWE BIZNES *) L.p. Rodzaj czynnoœci/us³ugi Tryb pobierania op³aty/ prowizji Op³ata/prowizja Otwarcie Konta Oszczêdnoœciowego Biznes Prowadzenie Konta Oszczêdnoœciowego Biznes Wp³aty na rachunek w Banku Wyp³ata gotówkowa dokonywana w placówce Banku/ Poczty Pierwszy przelew wewnêtrzny na rachunek w Banku w danym miesi¹cu Kolejny przelew wewnêtrzny na rachunek w Banku w danym miesi¹cu Przelew w PLN na rachunek w innym banku: a) w systemie ELIXIR b) w systemie SORBNET Realizacja polecenia zap³aty Odwo³anie polecenia zap³aty lub odwo³anie/modyfikacja upowa nienia do obci¹ enia rachunku Realizacja zlecenia sta³ego Odwo³anie zlecenia sta³ego Wyci¹g z rachunku w formie elektronicznej w formie papierowej : a) odbierany w placówce Banku b) wysy³any listem zwyk³ym c) wysy³any listem poleconym lub paczk¹ za ka d¹ wp³atê za ka d¹ wyp³atê od ka dego polecenia od ka dego zlecenia za kazdy wyci¹g za kazdy wyci¹g za ka d¹ przesy³kê * Konto Oszczêdnoœciowe Biznes dostêpne jest dla Klientów z segmentu MSP, segmentu Mieszkalnictwa oraz dla Organizacji Po ytku Publicznego Realizacja przelewów w kwocie równej lub wy szej ni otych (jeden milion) nastêpuje obligatoryjnie przez system SORBNET niezale nie od formy z³o enia dyspozycji (papierowa czy elektroniczna) Op³ata wg Cennika za us³ugi pocztowe w obrocie krajowym stosowanego przez Pocztê Polsk¹ S.A. 0,5% nie mniej ni 1 0,5% nie mniej ni poniesiony przez Bank koszt wysy³ki 7

8 ROZDZIA 4 POZOSTA E RACHUNKI BANKOWE L.p. Rodzaj czynnoœci/us³ugi Tryb pobierania op³aty/ prowizji Op³ata/ prowizja Otwarcie rachunku bie ¹cego pierwszego pomocniczego kolejnego pomocniczego pomocniczego dodatkowego (dla wyodrêbnienia œrodków na okreœlone cele) depozytów zablokowanych skonsolidowanego loro lokat terminowych Prowadzenie rachunku bie ¹cego (w tym rachunku w walucie obcej) pierwszego pomocniczego kolejnego pomocniczego pomocniczego dodatkowego (dla wyodrêbnienia œrodków na okreœlone cele) depozytów zablokowanych skonsolidowanego loro Przelewy w PLN Przelewy realizowane w systemie bankowoœci elektronicznej : realizacja przelewu wewnêtrznego (na rachunek w Banku) realizacja przelewu wewnêtrznego (na rachunek w innym Banku) a) w systemie ELIXIR b) w systemie SORBNET Przelewy realizowane w placówce Banku: realizacja przelewu wewnêtrznego (na rachunek w Banku) realizacja przelewu na rachunek w innym banku: a) w systemie ELIXIR b) w systemie SORBNET Dokonywanie automatycznych przelewów œrodków z rachunków bie ¹cych, pomocniczych lub dodatkowych na rachunek lokat jednodniowych na warunkach sta³ego zlecenia typu overnight od ka dego rachunku od ka dego rachunku , Sta³e zlecenia p³atnicze Realizacja zlecenia sta³ego na rachunek w innym banku od ka dego zlecenia 8

9 L.p. Rodzaj czynnoœci/us³ugi Tryb pobierania op³aty/ prowizji Op³ata/ prowizja Realizacja zlecenia sta³ego na rachunek w Banku Odwo³anie zlecenia sta³ego 6) a) z³o onego za poœrednictwem systemu bankowoœci elektronicznej b) z³o onego w placówce Banku Polecenie zap³aty z rachunku d³u nika Realizacja polecenia zap³aty Odwo³anie polecenia zap³aty lub odwo³anie/modyfikacja upowa nienia do obci¹ enia rachunku Wp³aty gotówkowe Wp³aty na rachunek w Banku dokonywane w kasach w³asnych Banku Wp³ata gotówkowa w formie otwartej Wp³ata gotówkowa w formie zamkniêtej: a) uporz¹dkowanej b) nieuporz¹dkowanej Wp³aty na rachunek dokonywane w placówkach Poczty Polskiej Wp³ata gotówkowa w formie otwartej Wp³ata gotówkowa w formie zamkniêtej: a) uporz¹dkowanej b) nieuporz¹dkowanej Wp³aty na rachunek za poœrednictwem wp³atomatów Euronet Wyp³aty gotówkowe z rachunku bankowego na podstawie: a) czeku gotówkowego b) dyspozycji ustnej Produkty rozliczeniowe Pocztowy Collect 7) Aktywacja us³ugi Identyfikacja pojedynczej wp³aty w ramach us³ugi Pocztowy Collect Udostêpnienie Przegl¹darki do Pocztowy Collect 5) Rezygnacja z us³ugi Pocztowy Collect Sporz¹dzenie analityki wp³at zrealizowanych poprzez Pocztowy Collect na wniosek Klienta Pocztowy Przelew Zbiorczy Wyp³ata Giro P³atnoœæ Dokumentowa wyp³ata gotówkowa od ka dego zlecenia od ka dego zlecenia od ka dego wykonanego polecenia od ka dego polecenia za ka d¹ wp³atê za ka d¹ wp³atê za ka d¹ wp³atê za ka d¹ wyp³atê za pojedyncza wp³atê za pojedyncz¹ wp³atê od ka dego rekordu w pliku za ka d¹ wyp³atê za ka d¹ wyp³atê 3 z³ 0,5% min. 1 0,2% min. 0,3% min. 0,7% min. 0,5% min. 1 0,5% min od 0,5 min ,7% min. 1 9

10 L.p. Rodzaj czynnoœci/us³ugi Tryb pobierania op³aty/ prowizji Op³ata/ prowizja 9. Wyci¹g z rachunku 9. w formie elektronicznej 9. w formie papierowej: a) odbierany w placówce Banku b) wysy³any listem zwyk³ym c) wysy³any listem poleconym lub paczk¹ za ka dy wyci¹g za ka dy wyci¹g Oferta wa na dla rachunków otwartych od dnia 1 marca 2010 r. Oferta wa na dla rachunków otwartych do dnia 28 lutego 2010 r. w³¹cznie Realizacja przelewów w kwocie równej lub wy szej ni otych (jeden milion) nastêpuje obligatoryjnie przez system SORBNET niezale nie od formy z³o enia dyspozycji (papierowa czy elektroniczna) 4) Op³ata wg Cennika za us³ugi pocztowe w obrocie krajowym stosowanego przez Pocztê Polsk¹ S.A. 5) Op³ata dotyczy ka dego Klienta, który zawar³ z Bankiem umowê o œwiadczenie us³ugi Pocztowy Collect. 6) Stawka bêdzie obowi¹zywaæ od dnia wprowadzenia us³ugi do oferty Banku 7) Op³ata pobierana, p³atna przez stronê zawieraj¹c¹ umowê o œwiadczenie us³ugi Pocztowy Collect ROZDZIA 5 BANKOWOŒÆ ELEKTRONICZNA poniesiony przez Bank koszt wysy³ki L.p. Rodzaj czynnoœci/us³ugi Tryb pobierania op³aty/ prowizji Op³ata/ prowizja Miesiêczny abonament za udostêpnienie systemu bankowoœci elektronicznej: a) Homebanking b) Pocztowy24Biznes lub Pocztowy24 Kwartalny abonament z góry w przypadku dostêpu do bankowoœci elektronicznej (homebanking, Pocztowy24Biznes) za pomoc¹ kana³u internetowego dotyczy umów zawartych przed r. kwartalnie ) Roczny abonament z góry w przypadku dostêpu do bankowoœci elektronicznej (homebanking, Pocztowy24Biznes) za pomoc¹ kana³u internetowego dotyczy umów zawartych przed r. rocznie 50 Miesiêczny abonament w przypadku dostêpu do systemu homebanking za pomoc¹ po³¹czenia telekomunikacyjnego 9 5. Kwartalny abonament z góry w przypadku dostêpu za pomoc¹ po³¹czenia telekomunikacyjnego do systemu homebanking dotyczy umów zawartych przed r. kwartalnie Roczny abonament z góry w przypadku dostêpu za pomoc¹ po³¹czenia telekomunikacyjnego do systemu homebanking dotyczy umów zawartych przed r. rocznie Odblokowanie bankowoœci elektronicznej w przypadku us³ugi homebanking op³ata powiêkszona o podatek VAT 23% 7 + VAT 8. Us³ugi na yczenie Klienta: a) Instalacja jednostanowiskowa (op³ata powiêkszona o podatek VAT 23%) 10 + VAT b) Instalacja wielostanowiskowa (op³ata powiêkszona o podatek VAT 23%) za ka de stanowisko 8 + VAT c) Szkolenie w siedzibie Klienta (1,5 godz. do 10 osób, op³ata powiêkszona o podatek VAT 23%) 15 + VAT d) Dodatkowa licencja za ka d¹ licencjê 2 e) Rejestracja pierwszego klucza publicznego przez Klienta Bezp³atnie f) Rejestracja nowego klucza publicznego na wniosek Klienta 2 g) Rejestracja nowego klucza publicznego na ¹danie Banku Bezp³atnie 10

11 L.p. Rodzaj czynnoœci/us³ugi Tryb pobierania op³aty/ prowizji Op³ata/ prowizja 9. Nieuzasadnione lub niewynikaj¹ce z winy Banku wezwanie serwisowe: a) w przypadku korzystania z us³ug podwykonawcy (op³ata powiêkszona o podatek VAT 23%) w wysokoœci wynikaj¹cej z faktury/ rachunku podwykonawcy + VAT b) s³u b serwisowych Banku (koszt 1godziny pracy) dotyczy Pocztowy24Biznes (op³ata powiêkszona o podatek VAT 23%) c) s³u b serwisowych Banku (koszt 1godziny pracy) dotyczy Homebanking (op³ata powiêkszona o podatek VAT 23%) Oferta wa na dla Klientów, którym udostêpniono us³ugê przed r. Bank nie udostêpnia us³ugi Homebanking nowym Klientom Op³ata nie dotyczy Klientów korzystaj¹cych z pakietów okreœlonych w Rozdziale 1 niniejszej Taryfy Jednorazowo 15 + VAT 30 + VAT ROZDZIA 6 KARTY P ATNICZE L.p WYDANIE/WZNOWIENIE KARTY Wydanie karty Wznowienie karty Wydanie nowej karty w miejsce utraconej OBS UGA KARTY Op³ata za kartê Zastrze enie karty Sprawdzenie salda w bankomacie Wygenerowanie mini wyci¹gu w bankomacie sieci BZWBK Zmiana numeru PIN w bankomacie BZWBK Wydanie nowego numeru PIN TRANSAKCJE Transakcje bezgotówkowe (p³atnoœci kart¹) Wyp³ata gotówki w kraju w bankomatach wyznaczonych sieci 4) oraz wyp³ata w terminalach POS w placówkach pocztowych Rodzaj Czynnoœci/Us³ugi Tryb pobierania op³aty/ prowizji za ka de wznowienie (op³ata jest pobierana po zakoñczeniu miesi¹ca) za ka de sprawdzenie za ka dy mini wyci¹g za ka dy zmianê za ka dy PIN za ka d¹ transakcjê za ka d¹ transakcjê Op³ata/ prowizja 0,0 0,0 0,0 3 z³ lub 0,0 0,5 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5) Pozosta³e wyp³aty gotówki na terenie kraju za ka d¹ transakcjê 5,0 Wyp³ata gotówki za granic¹ za ka d¹ transakcjê 7,0 5. Wyp³ata gotówki na terenie kraju w ramach us³ugi cash back za ka d¹ operacjê 0,0 Op³ata za pakiet ubezpieczeniowy Ochrona karty (ubezpieczenie nie jest obowi¹zkowe) (za ka d¹ ubezpieczon¹ kart¹) 1,0 Op³ata nie dotyczy Klientów korzystaj¹cych z pakietów okreœlonych w Rozdziale 1 niniejszej Taryfy Op³ata w wysokoœci 3,0 pobierana jest w przypadku, gdy dla danej karty w danym miesi¹cu rozliczona wartoœæ operacji bezgotówkowych nie bêdzie mniejsza ni 150,0, w pozosta³ych przypadkach pobierana jest op³ata w wysokoœci 5,0 Mini wyci¹g prezentuje listê ostatnich 10 transakcji kart¹ w ci¹gu ostatnich dwóch miesiêcy 4) Wyp³ata gotówki w sieci bankomatów PKO BP S.A., BZ WBK S.A., Planet Cash4You, Euronet oraz w terminalach POS w placówkach Poczty Polskiej S.A. oznaczonych logo organizacji kartowej w ramach której wydana jest karta 5) W przypadku Klientów korzystaj¹cych z pakietów okreœlonych w Rozdziale 1 niniejszej Taryfy pierwsze trzy wyp³aty w ka dym miesi¹cu bez op³at, op³ata jest pobierana za czwart¹ i ka d¹ kolejn¹ wyp³atê w danym miesi¹cu 11

12 ROZDZIA 7 OPERACJE W OBROCIE DEWIZOWYM L.p. Przelew za granicê lub przelew w walucie obcej na rachunek w innym banku krajowym/przelew transgraniczny Na rachunek w innym banku krajowym w systemie SWIFT Przelew transgraniczny (za granicê) za poœrednictwem systemu SWIFT Na rachunek w innym banku krajowym w systemie SEPA Przelew transgraniczny (za granicê) za poœrednictwem systemu SEPA Przelew z zagranicy lub przelew w walucie obcej z innego banku krajowego w systemie SWIFT a) na rachunki w Banku b) na rachunki w innym banku Rodzaj Czynnoœci/Us³ugi Tryb pobierania op³aty/ prowizji Op³ata/ prowizja równowartoœæ w PLN 0,25%, kwoty przelewu min. 2 max równowartoœæ w PLN 0,25%, kwoty przelewu min. 2 max. 20 Operacje w systemie TARGET2 Przelew z zagranicy lub przelew z innego banku krajowego 7 z³ Polecenie wyp³aty za granicê lub przelew do innego banku krajowego 1 Przelew w walucie obcej na rachunek innego Klienta w ramach Banku za ka dy przelew 2 5. Telefoniczne/telefaxowe powiadomienie Klienta o otrzymaniu przelewu na jego rzecz na podstawie sta³ej dyspozycji Klienta lub dyspozycji wynikaj¹cej z komunikatu p³atniczego Wydanie potwierdzenia wykonania przelewu Poszukiwanie wp³ywu na pisemne zlecenie Klienta Anulowanie lub zmiana dyspozycji przelewu jeœli: a) przelew nie zosta³ jeszcze zrealizowany b) przelew zosta³ ju zrealizowany Postêpowanie wyjaœniaj¹ce (reklamacja) na zlecenie Klienta Komunikat SWIFT Przelew otrzymywany za poœrednictwem systemu SEPA od ka dego potwierdzenia 5 plus koszty innego banku od ka dej z³o onej dyspozycji 2 od ka dej z³o onej dyspozycji 5 plus koszty innego banku 2 plus koszty innego banku 1 Op³ata nie dotyczy Klientów, dla których przelew z zagranicy jest mniejszy ni 30 EUR. 12

13 ROZDZIA 8 KREDYTY I PO YCZKI L.p Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu/ po yczki: Uwaga! Prowizja nie jest pobierana od klientów Segmentu Mieszkalnictwa, W przypadku pozytywnej decyzji kredytowej prowizja za rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu pobierana jest na poczet prowizji za udzielenie kredytu, o której mowa w pkt 3, Prowizja nie jest pobierana od Klientów, którym Bank z³o y³ ofertê kredytowania. Wydanie promesy udzielenia kredytu/ po yczki: w przypadku kredytu termomodernizacyjnego z premi¹ termomodernizacyjn¹ w przypadku pozosta³ych kredytów Udzielenie kredytu/ po yczki: w przypadku kredytu w ramach oferty Pocztowy Biznes Ekspres, Lekka Linia Kredytowa, Ekspresowy Kredyt Ratalny w przypadku pozosta³ych kredytów Przyznanie limitu debetowego w rachunku bie ¹cym Prowizja za niewykorzystanie kredytu: w rachunku bie ¹cym rewolwingowego o charakterze linii odnawialnej konsolidacyjnego Rodzaj czynnoœci/us³ugi remontowobudowlanego lub kredytu z premi¹ BGK w przypadku, gdy kredyt nie zostanie uruchomiony (nie zostanie wyp³acona 1 transza) w terminie deklarowanym przez Klienta remontowobudowlanego lub kredytu z premi¹ BGK w przypadku, gdy kredyt nie zostanie wykorzystany w terminie deklarowanym przez Klienta Tryb pobierania op³aty/ prowizji w dniu przyjêcia wniosku o udzielenie kredytu/po yczki od 50 od kwoty kredytu od kwoty limitu p³atna od salda niewykorzystanej czêœci kredytu, licz¹c za ka dy dzieñ niewykorzystania pocz¹wszy od dnia postawienia kredytu do dyspozycji kredytobiorcy do dnia poprzedzaj¹cego wykorzystanie kredytu w³¹cznie od kwoty niewykorzystanego kredytu Op³ata/ prowizja 2 0,1% kwoty kredytu nie mniej ni 10 od 2% do 4% od 1%, min 10 od 0 % do 2% w skali roku 1% 1% 6. Za niewykorzystanie transzy po yczki/kredytu (poza wymienionym w pkt. 5 powy ej) UWAGA! Prowizjê pobiera siê po up³ywie 30 dni i ka dych nastêpnych okresach 30dniowych od: a) ustalonego w umowie terminu wykorzystania kredytu/po yczki lub jego transzy od wysokoœci niewykorzystanego 0,5% b) daty otwarcia rachunku kredytowego w przypadku kredytu postawionego do dyspozycji w formie linii kredytowej kredytu/po yczki lub jego transzy 0,5% 7. Prolongatê terminu sp³aty kredytu/ po yczki od kwoty prolongowanej od 1% do 2% 8. Prowizja za wczeœniejsz¹ sp³atê kredytu/po yczki UWAGA! Punkt 8 dotyczy kredytów/po yczek udzielonych po dniu z wy³¹czeniem kredytów w rachunku bie ¹cym i kredytów rewolwingowych 1,5 % od kwoty sp³acanego kapita³u 9. Sporz¹dzenie na wniosek kredytobiorcy lub porêczyciela odpisu umowy kredytu/ po yczki Sporz¹dzenie odpisu planu sp³aty do umowy kredytu/po yczki 2 1 Sporz¹dzenie aneksu do umowy kredytu/po yczki: 1 1 w przypadku kredytu termomodernizacyjnego z premi¹ termomodernizacyjn¹ lub premi¹ remontow¹ w przypadku pozosta³ych kredytów za ka dy aneks od 15 od 15 13

14 L.p Wydanie opinii, zaœwiadczenia zwi¹zanego z umow¹ kredytu/po yczki za ka de zaœwiadczenie Rodzaj czynnoœci/us³ugi Wys³anie upomnienia/wezwania do zap³aty dotycz¹cego przeterminowanych rat kredytu/po yczki i odsetek oraz odsetek karnych Wys³anie upomnienia o up³ywie terminu dostarczenia dokumentów finansowych, formalnoprawnych i prawnych zabezpieczeñ Wydanie pisemnego uzasadnienia odmowy udzielenia kredytu na wniosek Klienta (op³ata powiêkszona o 23% podatku VAT) Op³ata za inspekcjê po zakoñczeniu inwestycji finansowanej kredytem (op³ata powiêkszona o 23% podatku VAT) Tryb pobierania op³aty/ prowizji za ka de upomnienie/wezwanie za ka de upomnienie za ka dy dokument Prowizja za wczeœniejsz¹ sp³atê kredytu/po yczki pobierana jest w przypadku sp³aty ca³oœci lub czêœci kredytu/ po yczki powy ej 30 dni przed terminem p³atnoœci okreœlonym w umowie. Prowizja za wczeœniejsz¹ sp³atê nie jest pobierana od klientów segmentu Mieszkalnictwa w przypadku, gdy sp³ata nastêpuje ze œrodków pochodz¹cych z dotacji otrzymanych z BGK, funduszy unijnych, NFGOŒiGW oraz wojewódzkich FOŒiGW. Op³ata w wysokoœci 1 pobierana jest wy³¹cznie od posiadaczy Pocztowego Pakietu Dom, pozostali Klienci op³ata w wysokoœci 10 Op³ata pobierana w przypadku prolongaty wykorzystania kredytu na wniosek Klienta. Op³ata/ prowizja 1 Op³ata za telefoniczne powiadomienie Klienta o zaleg³oœci w sp³acie kredytu za ka de powiadomienie do 2 18 z³ do VAT 2 / 10 + VAT ROZDZIA 9 OBS UGA WEKSLI L.p. Rodzaj czynnoœci/us³ugi Tryb pobierania op³aty/ prowizji Op³ata/ prowizja Dyskonto weksli w linii dyskontowej od kwoty dyskonta weksli od 0,1% do 1,5% w trybie doraÿnym od kwoty dyskonta weksli od 0,1% do 1,5% Prowizja od niewykorzystanej, a przyznanej kwoty limitu zad³u enia w przypadku linii dyskontowej od kwoty niewykorzystanego limitu od 0% p.a. Przedstawienie weksla do zap³aty za ka dy weksel 1 Ocena weksla przedstawionego do dyskonta w sytuacji, gdy weksel nie zosta³ przyjêty za ka dy weksel 1 5. Prowizja komisowa od weksli oprotestowanych od kwoty wekslowej 0,6% 6. Obs³uga weksli (przedstawienie weksli do zap³aty, inkaso weksli) w obrocie krajowym od sumy wekslowej 0,1% nie mniej ni 2 7. Zg³oszenie do protestu w razie niezap³acenia weksla od sumy wekslowej 0,1% nie mniej ni 2 + op³aty notarialne Zawarcie umowy linii dyskontowej Przed³u enie okresu obowi¹zywania umowy linii dyskontowej Sporz¹dzenie na wniosek kredytobiorcy lub porêczyciela odpisu umowy od kwoty limitu zad³u enia dla linii dyskontowej od kwoty limitu zad³u enia dla linii dyskontowej 0,5% do 1,5% 2 1 Sporz¹dzenie aneksu do umowy od 15 1 Wys³anie upomnienia/wezwania do zap³aty zad³u enia za ka de upomnienie/wezwanie 18 z³ 1 Wys³anie upomnienia o up³ywie terminu dostarczenia dokumentów finansowych za ka de upomnienie do 10 14

TARYFA. czerwiec 2015 r. www.pocztowy.pl

TARYFA. czerwiec 2015 r. www.pocztowy.pl TARYFA OP AT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH ZA CZYNNOŒCI ZWI ZANE Z OBS UG OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZ CYCH JEDNOOSOBOW DZIA ALNOŒÆ GOSPODARCZ LUB SPÓ KÊ CYWILN czerwiec 2015 r. www.pocztowy.pl ROZDZIA 1.

Bardziej szczegółowo

TARYFA op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych

TARYFA op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych TARYFA op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych kwiecieñ 2015 r. www.pocztowy.pl ZASADY USTALANIA, ZMIANY I POBIERANIA OP AT I PROWIZJI 1. U yte w Taryfie

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynnoœci bankowe i op³at za inne czynnoœci wykonywane przez Deutsche Bank PBC S.A.

Tabela prowizji za czynnoœci bankowe i op³at za inne czynnoœci wykonywane przez Deutsche Bank PBC S.A. Tabela prowizji za czynnoœci bankowe i op³at za inne czynnoœci wykonywane przez Deutsche Bank PBC S.A. DLA PRZEDSIÊBIORCÓW zwana dalej Tabel¹ prowizji i op³at - dla przedsiêbiorców obowi¹zuje od 24 października

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynno ci bankowe i op at za inne czynno ci wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A.

Tabela prowizji za czynno ci bankowe i op at za inne czynno ci wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A. Tabela prowizji za czynno ci bankowe i op at za inne czynno ci wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A. DLA PRZEDSI BIORCÓW zwana dalej Tabel prowizji i op at - dla przedsi biorców obowi zuje od 8 Lipca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków dla Konsumentów w Deutsche Bank PBC S.A.

Regulamin Rachunków dla Konsumentów w Deutsche Bank PBC S.A. Regulamin Rachunków dla Konsumentów w Deutsche Bank PBC S.A. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Postanowienia wstêpne 1.1.1 Zakres regulacji Regulamin Rachunków określa warunki otwierania, prowadzenia i zamykania

Bardziej szczegółowo

Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl

Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl TARYFA opłat i prowizji bankowych pobieranych za czynności związane z obsługą osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Cennik us ug prowizje i op aty

Cennik us ug prowizje i op aty Cennik us ug prowizje i op aty Otwarcie i prowadzenie konta Otwarcie konta Premium Student Junior Walutowe Miesi czna op ata za prowadzenie konta 0 */15 PLN 0 */6 PLN 0 */2 PLN 2 PLN * Warunki znosz ce

Bardziej szczegółowo

dla KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

dla KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały nr 2/B/205 Zarządu Banku Spółdzielczego w Brańsku z dnia 24.03.205 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Brańsk, 205 r. Spis treści DZIAŁ. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM opłat i prowizji pobieranych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM Załącznik nr 1 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 104/2014 z dnia 20 marca 2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM 2 CZĘŚĆ II A - OPŁATY

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały Nr 88/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 13 maja 2015 roku Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik Nr do Uchwały Nr 37/ZORK/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 9.04.2015 r. obowiązuje od 15 czerwca 2015r. Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych Obowiązuje od dnia 4 marca 2014 r. Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych SPIS TREŚCI DZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik Nr do Uchwały Nr 37/ZORK/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 9.04.2015 r. obowiązuje od 1 sierpnia 2015r. Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Klientów Instytucjonalnyc h

Klientów Instytucjonalnyc h Załącznik nr 2 do Uchwały nr 36/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 8 marca 2012 roku I zm. Uchwała Nr 67/2012 z dn.19.04.2012r. T AB E L A P R O W I Z J I I O P Ł AT Z A C Z Y N N O Ś

Bardziej szczegółowo

Klientów Instytu cjonalnych

Klientów Instytu cjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 76/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 28 czerwca 2011 roku I zm. Uchwała nr 130/2011 z dnia 28.09.2011r II zm. Uchwała nr 145/2011 z dnia 26.10.2011r T AB

Bardziej szczegółowo

TARYFA at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych

TARYFA at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych TARYFA at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych Lipiec 2015 r. www.pocztowy.pl 1 4 6 6 8 10 12 13 14 15 16 17 32 33 2 34 35 35 38 40 41 42 44 43 44 46 45 46

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 59/ZORK/13 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 29.10.2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/06/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 16.06.2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Obowiązuje od 1 lipca 2015 r. Limanowa

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r.

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* Bankowo Korporacyjna * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. SPIS TRE CI 1. Postanowienia ogólne i definicje...

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłży, Oddziałach, Filiach i Punktach Kasowych dla klientów instytucjonalnych oraz rad rodziców i innych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów instytucjonalnych

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 3/07/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 31.07.2015r. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n e j TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n e j TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych OBOWIĄZUJE OD DNIA: 23 lipca 2014r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej nr 06/VII/2014 z dnia 23 lipca 2014r. B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n

Bardziej szczegółowo

Pozna, czerwiec 2013 r.

Pozna, czerwiec 2013 r. Regulamin funkcjonowania mi dzynarodowych przedp aconych kart p atniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych w zrzeszonych bankach spó dzielczych i SGB-Banku S.A. Pozna, czerwiec 2013 r. SPIS TRE

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T

T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T Załącznik do Uchwały Nr 08/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 06 marca 2015 r. Z Za Załącznik do Uchwały Nr. /14,,. BANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INSTYTUCJONALNI

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INSTYTUCJONALNI . Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INSTYTUCJONALNI SPIS TREŚCI: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH... 3 Rozdział I Rachunki depozytowe...

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29 /2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm 1 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku 360/2013 z dnia 15 lipca 2013 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 55a/2013 z dnia 10.10.2013 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych TEKST JEDNOLITY Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów w Meritum Banku

Taryfa opłat i prowizji dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów w Meritum Banku Taryfa opłat i prowizji dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów w Banku (obowiązuje od dnia 1 lipca 2015 roku do 26 października 2015 r. W przypadku przesunięcia terminu fuzji operacyjnej z 26 października

Bardziej szczegółowo