Taryfa opùat i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów Mikroprzedsiêbiorstw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa opùat i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów Mikroprzedsiêbiorstw"

Transkrypt

1 Zaù¹cznik do Taryfy opùat i prowizji stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów Instytucjonalnych wprowadzonej Uchwaù¹ Zarz¹du Banku nr D4/2014 z dnia: paêdziernik 2014 r. Taryfa opùat i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów Mikroprzedsiêbiorstw WARSZAWA paêdziernik 2014 r. 1

2 SPIS TREÚCI ZASADY POBIERANIA OP AT I PROWIZJI... 3 ROZDZIA RACHUNKI BANKOWE POCZTOWE KONTO FIRMOWE... 4 ROZDZIA RACHUNKI BANKOWE POCZTOWE KONTO FIRMOWE PLUS... 7 ROZDZIA FIRMOWE KONTO OSZCZÆDNOÚCIOWE ROZDZIA KARTY P ATNICZE DO RACHUNKU ROZDZIA OPERACJE W OBROCIE DEWIZOWYM ROZDZIA KREDYT W POCZTOWYM KONCIE FIRMOWYM ROZDZIA LEKKA LINIA KREDYTOWA ROZDZIA EKSPRESOWY KREDYT RATALNY ROZDZIA POÝYCZKA HIPOTECZNA ROZDZIA POZOSTA E OPERACJE I US UGI BANKOWE

3 ZASADY POBIERANIA OP AT I PROWIZJI 1. U yte w taryfie okreœlenia: Bank i Taryfa, placówka Banku oznaczaj¹ odpowiednio: Bank Pocztowy S.A., Taryfê opùat i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów Mikroprzedsiêbiorstw stanowi¹c¹ zaù¹cznik nr 1 do Taryfy opùat i prowizji stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów instytucjonalnych oraz Oddziaù lub placówkê Banku. 2. Nie pobiera siê opùat i prowizji: 2.1. od wpùat na wyodrêbnione konta celów charytatywnych w Banku, 2.2. od wpùat zwi¹zanych ze spùat¹ zaci¹gniêtych w Banku kredytów/po yczek i odsetek od kredytów/po yczek, 2.3. od aneksu do umów kredytów/po yczek, jeœli aneks sporz¹dzony jest z inicjatywy Banku 3. Bank nie pobiera opùat za przygotowanie, sporz¹dzenie i przekazanie informacji stanowi¹cych tajemnicê bankow¹ Narodowemu Bankowi Polskiemu (NBP), w zwi¹zku z wykonywaniem przez NBP kontroli oraz zbieraniem danych niezbêdnych do sporz¹dzania bilansu pùatniczego oraz sporz¹dzania miêdzynarodowej pozycji inwestycyjnej lub w przypadku, gdy udzielenie informacji nastêpuje na ¹danie podmiotów wymienionych w art. 105 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo bankowe. 4. Wysokoœã lub pozycje opùat i prowizji za czynnoœci mog¹ ulec zmianie w przypadku: 4.1. zmiany poziomu inflacji ogùaszanego przez GUS, 4.2. zmiany poziomu ponoszonych przez Bank kosztów operacyjnych, 4.3. zmiany opùat stosowanych przez inne instytucje, z usùug których Banku korzysta przy realizacji danej czynnoœci, 4.4. zmiany w zakresie czynnoœci zwi¹zanych z prowadzeniem rachunku 4.5. zmiany poziomu prowizji i opùat na rynku miêdzybankowym za porównywalne czynnoœci lub usùugi 5. Bank pobiera prowizja i opùaty za zrealizowane na rzecz Klienta usùugi stosownie do zawartej z Klientem umowy. Opùaty i prowizje ustalane s¹ w zùotych polskich. 6. Nale ne opùaty i prowizje pokrywa zleceniodawca operacji bankowych chyba, e strony danej operacji umówiùy siê inaczej lub w zùo onej dyspozycji okreœlono inaczej a Bank to aprobuje. 7. W przypadku, gdy w Taryfie zostaùa okreœlona tylko górna lub dolna granica wysokoœci prowizji i opùat lub zostaùa ona okreœlona w przedziaùach kwotowych lub procentowych oznacza to, e Bank ustala indywidualnie wysokoœã pobieranych opùat i prowizji w podanych granicach. 8. Kwoty opùat i prowizji pobieranych w zùotych poni ej 0,5 grosza pomija siê, a od 0,5 grosza podnosi siê do 1 grosza. Zaokr¹glenie nastêpuje w ten sposób, e kwoty do 0,49 grosza pomija siê, a kwoty od 0,5 grosza zaokr¹gla siê w górê do peùnego grosza. 9. Na yczenie klienta Bank mo e wykonaã inne czynnoœci ni wymienione w Taryfie, jednak zastrzega sobie prawo pobrania prowizji lub opùaty bankowej. 10. Kwoty opùat i prowizji okreœlone niniejsza Taryf¹ s¹ kwotami netto i s¹ ka dorazowo powiêkszane o podatek VAT (wg stawki obowi¹zuj¹cej w chwili pobrania opùaty i/lub prowizji) w sytuacji gdy z powszechnie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa podatkowego wynika obowi¹zek zapùacenia podatku od towarów i usùug od poszczególnej opùaty i/lub prowizji wskazanej w treœci Taryfy. 3

4 ROZDZIA 1 RACHUNKI BANKOWE POCZTOWE KONTO FIRMOWE L.p. Rodzaj Czynnoœci/ Usùugi Tryb pobierania opùaty/prowizji Opùata/prowizja Pocztowe Konto Firmowe 1. OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKÓW, UDOSTÆPNIANIE US UG 1.1. Prowadzenie rachunku miesiêcznie od ka dego rachunku 0 zù 1.2. Przyjêcie/ odwoùanie peùnomocnictwa do rachunku za ka de przyjêcie/ odwoùanie Sporz¹dzenie aneksu do umowy rachunku 1 2. PRZELEWY W PLN Przelew wewnêtrzny (z rachunku w Banku. na rachunek w Banku): a) zlecony osobiœcie w placówce Banku lub w placówce pocztowej/ zlecony drog¹ korespondencyjn¹ b) zlecony drog¹ telefoniczn¹ za poœrednictwem Konsultanta od ka dego przelewu c) zlecony za poœrednictwem serwisu automatycznego IVR 0 zù d) zlecony za poœrednictwem usùugi Pocztowy24 0 zù Przelew na rachunek w innym banku: a) zlecony osobiœcie w placówce Banku w placówce pocztowej/ zlecony drog¹ korespondencyjn¹ b) zlecony drog¹ telefoniczn¹ za poœrednictwem Konsultanta od ka dego przelewu c) zlecony za poœrednictwem serwisu automatycznego IVR 1 zù d) zlecony za poœrednictwem usùugi Pocztowy24 0 zù e) przygotowanie i realizacja przekazu pocztowego z rachunku od ka dego przekazu Przelew na rachunek ZUS i US a) zlecony osobiœcie w placówce Banku lub w placówce pocztowej/ zlecony drog¹ korespondencyjn¹ 4 zù plus poniesiony przez Bank koszt realizacji przekazu b) przelew Giro Skùadka od ka dego przelewu 1) c) zlecony drog¹ telefoniczn¹ za poœrednictwem Konsultanta 3,50 zù d) zlecony za poœrednictwem usùugi Pocztowy24 0 zù 2.4. Zlecenie realizowane systemem SORBNET od ka dego zlecenia 4

5 3. STA E ZLECENIE P ATNICZE 3.1. Realizacja zlecenia staùego na rachunek w innym banku: a) zùo onego w placówce Banku lub w placówce pocztowej/ drog¹ korespondencyjn¹/ przez Konsultanta od ka dego zlecenia 1 zù b) zùo onego za poœrednictwem usùugi Pocztowy24 0 zù 3.2. Odwoùanie zlecenia staùego zùo onego w placówce Banku lub w placówce pocztowej/ drog¹ korespondencyjn¹/ przez Konsultanta 4. POLECENIE ZAP ATY Z RACHUNKU D UÝNIKA od ka dego odwoùania 4.1. Realizacja polecenia zapùaty od ka dego wykonanego polecenia 1 zù 4.2. Odwoùanie polecenia zapùaty lub odwoùanie/ modyfikacja upowa nienia do obci¹ ania rachunku 5. WYP ATY/WP ATY GOTÓWKOWE W PLN 5 od ka dego odwoùania 5.1. Wpùata gotówkowa za poœrednictwem wpùatomatów sieci Euronet za ka d¹ wpùatê 0,7% od kwoty wpùaty nie mniej ni 5zù 5.2. Wypùata gotówkowa z rachunku dokonywana w placówce Banku lub placówce pocztowej 5.3. Dostarczenie Klientowi gotówki pod wskazany adres na podstawie jednorazowego lub cyklicznego zlecenia wypùaty za ka d¹ wypùatê 5.4. Przyjêcie/ zmiana zlecenia wypùaty z konta od ka dego zlecenia 2 zù 6. WYCI GI Z RACHUNKU, ODPISY, POTWIERDZENIA I INNE Sporz¹dzenie i przesùanie wyci¹gu miesiêcznego w formie elektronicznej (obowi¹zuje od r.) Sporz¹dzenie i przesùanie wyci¹gu miesiêcznego w formie papierowej (obowi¹zuje od r.) 6.3. Sporz¹dzenie odpisu: obrotów/ wyci¹gu/ operacji na rachunku Realizacja dyspozycji dotycz¹cej blokady œrodków na rachunku z tytuùu zabezpieczenia umów zawieranych przez Posiadacza rachunku Wysùanie zawiadomienia o przekroczeniu stanu rachunku/ Wysùanie wezwania do spùaty niedoboru z tytuùu przekroczenia stanu rachunku od przesùanego wyci¹gu za ka dy miesi¹c/ wyci¹g/ operacjê 6.7. Usùugi nietypowe nie przewidziane w niniejszej Taryfie uzgodnione z Klientem 1 0 zù 1 50 zù wedùug rzeczywistych kosztów Banku lub wedùug umowy, nie mniej ni 2

6 6.8. Zapytanie o saldo rachunku za poœrednictwem Konsultanta za ka de zapytanie 3) 6.9. Zapytanie o saldo rachunku przez PocztowySMS bez pakietu lub po wykorzystaniu pakietu za ka de zapytanie 0,50 zù Pakiet 4 zapytañ o saldo rachunku przez PocztowySMS 1 zù Pakiet 20 zapytañ o saldo rachunku przez PocztowySMS za ka dy pakiet 4 zù Pakiet 50 zapytañ o saldo rachunku przez PocztowySMS 8 zù 7. LIMIT DEBETOWY W RACHUNKU 7.1. Uruchomienie limitu debetowego Jednorazowo 7.2. Wysùanie wezwania do zapùaty/ upomnienia dotycz¹cego nale noœci z tytuùu niespùaconego limitu debetowego 8. US UGI ZA KTÓRE BANK NIE POBIERA OP AT za ka de wezwanie/ upomnienie 8.1. Otwarcie rachunku 8.2. Aktywacja usùugi TELEKONTO 8.3. Lista kontrahentów w Deklaracji TELEKONTO; zdefiniowanie kontrahenta, modyfikacja kontrahenta 8.4. Zdefiniowanie polecenia zapùaty 8.5. Zdefiniowanie zlecenia staùego 8.6. Modyfikacja zlecenia staùego 8.7. Realizacja zlecenia staùego na rachunki w Banku oraz rachunki ZUS i US 8.8. Wpùata gotówkowa na rachunek prowadzony przez Bank w placówce Banku lub placówce pocztowej Przyjêcie i wykonanie dyspozycji dotycz¹cej blokady œrodków na rachunku na Lokatê terminow¹ Wydanie potwierdzenia dokonania operacji na rachunku zleconej osobiœcie w placówce Banku lub placówce pocztowej w dniu wykonania operacji Za pobieranie wykazu operacji z IVR na faks Usùugi bankowoœci elektronicznej Pocztowy24/ PocztowySMS Dostêp do usùugi Pocztowy 24/Pocztowy SMS Opùata za korzystanie z usùugi Pocztowy24/ PocztowySMS Wydanie karty kodów Przesùanie karty kodów na adres korespondencyjny Klienta Ustanowienia /modyfikacja/odwoùanie zlecenia staùego w systemie Pocztowy24 Doùadowanie telefonu pre-paid 1) Opùata pobierana w placówkach Poczty Polskiej S.A. w momencie realizacji dyspozycji 2) Opùaty nie pobiera siê za pierwszy komplet formularzy pùatniczych i kopert 3) Opùata nie dotyczy Klientów, którzy wraz z zapytaniem o saldo skùadaj¹ dyspozycjê dotycz¹c¹ operacji na rachunku (np. zlecaj¹ przelew do realizacji, skùadaj¹ zlecenie staùe, zakùadaj¹ lokatê, itp.). 2% od kwoty przyznanego limitu debetowego 6

7 ROZDZIA 2 RACHUNKI BANKOWE POCZTOWE KONTO FIRMOWE PLUS L.p. Rodzaj Czynnoœci/ Usùugi Tryb pobierania opùaty/prowizji Opùata/prowizja Pocztowe Konto Firmowe Plus 1) 1. OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKÓW, UDOSTÆPNIANIE US UG 1.1. Prowadzenie rachunku miesiêcznie od ka dego rachunku Przyjêcie/ odwoùanie peùnomocnictwa do rachunku za ka de przyjêcie/ odwoùanie 0 zù 1.3. Sporz¹dzenie aneksu do umowy rachunku, z zastrze eniem pkt zù 1.4. Zmiana rodzaju konta (aneks lub dyspozycja telefoniczna) 1 2) 2. PRZELEWY W PLN 2.1. Przelew wewnêtrzny (z rachunku w Banku na rachunek w Banku): a) zlecony osobiœcie w placówce Banku lub w placówce pocztowej/ zlecony drog¹ korespondencyjn¹ b) zlecony drog¹ telefoniczn¹ za poœrednictwem Konsultanta c) zlecony za poœrednictwem serwisu automatycznego IVR d) zlecony za poœrednictwem usùugi Pocztowy24 od ka dego przelewu 20 przelewów w m-cu 0 zù, ka dy kolejny zgodnie z rodzajem przelewu dla Pocztowego Konta Firmowego 2.2. Przelew na rachunek w innym banku: a) zlecony osobiœcie w placówce Banku lub w placówce pocztowej/ zlecony drog¹ korespondencyjn¹ b) zlecony drog¹ telefoniczn¹ za poœrednictwem Konsultanta c) zlecony za poœrednictwem serwisu automatycznego IVR d) zlecony za poœrednictwem usùugi Pocztowy24 od ka dego przelewu e) przygotowanie i realizacja przekazu pocztowego z rachunku od ka dego przekazu Przelew na rachunek ZUS i US 20 przelewów w m-cu 0 zù, ka dy kolejny zgodnie z rodzajem przelewu dla Pocztowego Konta Firmowego 4 zù plus poniesiony przez Bank koszt realizacji przekazu 2.3. a) zlecony osobiœcie w placówce Banku lub w placówce pocztowej/ zlecony drog¹ korespondencyjn¹ b) przelew Giro Skùadka od ka dego przelewu 3) c) zlecony drog¹ telefoniczn¹ za poœrednictwem Konsultanta 3,50 zù d) zlecony za poœrednictwem usùugi Pocztowy24 0 zù 2.4. Zlecenie realizowane systemem SORBNET od ka dego zlecenia 7

8 3. STA E ZLECENIE P ATNICZE Realizacja zlecenia staùego na rachunek w innym banku: 3.1. a) zùo onego w placówce Banku lub w placówce pocztowej/ drog¹ korespondencyjn¹/przez Konsultanta od ka dego zlecenia b) zùo onego za poœrednictwem usùugi Pocztowy24 0 zù 0 zù 3.2. Odwoùanie zlecenia staùego zùo onego w placówce Banku lub w placówce pocztowej/ drog¹ korespondencyjn¹/ przez Konsultanta 4. POLECENIE ZAP ATY Z RACHUNKU D UÝNIKA od ka dego odwoùania 0 zù 4.1. Realizacja polecenia zapùaty od ka dego wykonanego polecenia 10 poleceñ zapùaty w m-cu 0 zù, ka de kolejne 1 zù 4.2. Odwoùanie polecenia zapùaty lub odwoùanie/ modyfikacja upowa nienia do obci¹ ania rachunku 5. WYP ATY/WP ATY GOTÓWKOWE W PLN od ka dego odwoùania 0 zù 5.1. Wpùata gotówkowa za poœrednictwem wpùatomatów sieci Euronet za ka d¹ wpùatê 0,7% od kwoty wpùaty nie mniej ni 5zù 5.2. Dostarczenie Klientowi gotówki pod wskazany adres na podstawie jednorazowego lub cyklicznego zlecenia wypùaty za ka d¹ wypùatê 5 dostarczeñ w m-cu 0 zù, ka de nastêpne Przyjêcie/ zmiana zlecenia wypùaty z konta od ka dego zlecenia 2 zù 6. WYCI GI Z RACHUNKU, ODPISY, POTWIERDZENIA I INNE Sporz¹dzenie i przesùanie wyci¹gu miesiêcznego w formie elektronicznej (obowi¹zuje od r.) Sporz¹dzenie i przesùanie wyci¹gu miesiêcznego w formie papierowej (obowi¹zuje od r.) 6.3. Sporz¹dzenie odpisu: obrotów/ wyci¹gu/ operacji na rachunku od przesùanego wyci¹gu za ka dy miesi¹c/ wyci¹g/ operacjê 0 zù Realizacja dyspozycji dotycz¹cej blokady œrodków na rachunku z tytuùu zabezpieczenia umów zawieranych przez Posiadacza rachunku Wysùanie zawiadomienia o przekroczeniu stanu rachunku/ Wysùanie wezwania do spùaty niedoboru z tytuùu przekroczenia stanu rachunku 50 zù 6.6. Wydanie dokumentów pùatniczych i/lub kopert za ka d¹ przesyùkê 8

9 6.7. Usùugi nietypowe nie przewidziane w niniejszej Taryfie uzgodnione z Klientem wedùug rzeczywistych kosztów Banku lub wedùug umowy, nie mniej ni Zapytanie o saldo rachunku za poœrednictwem Konsultanta 0 zù 6.9. Zapytanie o saldo rachunku przez PocztowySMS bez pakietu lub po wykorzystaniu pakietu za ka de zapytanie 0,50 zù Pakiet 4 zapytañ o saldo rachunku przez PocztowySMS 1 zù Pakiet 20 zapytañ o saldo rachunku przez PocztowySMS za ka dy pakiet 4 zù Pakiet 50 zapytañ o saldo rachunku przez PocztowySMS 8 zù 7. LIMIT DEBETOWY W RACHUNKU 7.1. Uruchomienie limitu debetowego 7.2. Wysùanie wezwania do zapùaty/ upomnienia dotycz¹cego nale noœci z tytuùu niespùaconego limitu debetowego za ka de wezwanie/ upomnienie 8. US UGI ZA KTÓRE BANK NIE POBIERA OP AT 8.1. Otwarcie rachunku 8.2. Aktywacja usùugi TELEKONTO 8.3. Lista kontrahentów w Deklaracji TELEKONTO; zdefiniowanie kontrahenta, modyfikacja kontrahenta 8.4. Zdefiniowanie polecenia zapùaty 8.5. Zdefiniowanie zlecenia staùego 8.6. Modyfikacja zlecenia staùego 8.7. Realizacja zlecenia staùego na rachunki w BP S.A. oraz rachunki ZUS i US 8.8. Przyjêcie i wykonanie dyspozycji dotycz¹cej blokady œrodków na rachunku na Lokatê terminow¹ 8.9. Wpùata gotówkowa na rachunek prowadzony przez BP S.A. w placówce Banku lub placówce pocztowej Wypùata gotówkowa z rachunku dokonywana w placówce Banku lub placówce pocztowej Wydanie potwierdzenia dokonania operacji na rachunku zleconej osobiœcie w placówce Banku lub placówce pocztowej w dniu wykonania operacji Za pobieranie wykazu operacji z IVR na faks Usùugi bankowoœci elektronicznej Pocztowy24/ PocztowySMS Dostêp do usùugi Pocztowy 24/Pocztowy SMS Opùata za korzystanie z usùugi Pocztowy24/ PocztowySMS Wydanie karty kodów Przesùanie karty kodów na adres korespondencyjny Klienta Ustanowienia /modyfikacja/odwoùanie zlecenia staùego w systemie Pocztowy24 Doùadowanie telefonu pre-paid 2% od kwoty przyznanego limitu debetowego 9

10 1) Rachunek wycofany ze sprzeda y z dniem 01 grudnia 2010 r. 2) Z tytuùu zmiany rodzaju konta z Pocztowego Konta Firmowego Plus na Pocztowe Konto Firmowe. 3) Opùata pobierana w placówkach Poczty Polskiej S.A. w momencie realizacji dyspozycji ROZDZIA 3 FIRMOWE KONTO OSZCZÆDNOÚCIOWE L.p. Rodzaj Czynnoœci/ Usùugi Tryb pobierania opùaty/prowizji Firmowe Konto Oszczêdnoœciowe 1. OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKÓW, UDOSTÆPNIANIE US UG 1.1. Otwarcie i prowadzenie miesiêcznie 0 zù 1.2. Udostêpnienie i korzystanie z usùugi Pocztowy24/PocztowySMS miesiêcznie 0 zù 1.3. Przyjêcie/ odwoùanie peùnomocnictwa do rachunku za ka de przyjêcie/ odwoùanie Sporz¹dzenie aneksu do umowy rachunku 1 2. PRZELEWY W PLN 2.1. Przelew wewnêtrzny (z rachunku w Banku na rachunek w Banku)¹ ) : za ka dy przelew 2.2. Przelew na rachunek w innym banku¹) (za wyj¹tkiem przelewu do ZUS lub US): za ka dy przelew 1 przelew w m-cu 0 zù, ka dy kolejny 1 przelew w m-cu 0 zù, ka dy kolejny 2.3. Przelew na rachunek ZUS i US za ka dy przelew 2.4. Przygotowanie i realizacja przekazu pocztowego z rachunku od ka dego przekazu 4 zù plus poniesiony przez Bank koszt realizacji przekazu 2.5. Zlecenie realizowane systemem SORBNET od ka dego zlecenia 3. STA E ZLECENIA PLATNICZE 3.1. Zdefiniowanie/modyfikacja zlecenia w placówce/ drog¹ korespondencyjn¹/ przez Konsultanta: od ka dego zlecenia 0 zù 3.2. Realizacja zlecenia staùego na rachunek w innym banku: od ka dego zlecenia 10 zù 10

11 3.3. Odwoùanie zlecenia staùego zùo onego w placówce Banku/ drog¹ korespondencyjn¹/ przez Konsultanta od ka dego odwoùania 4 POLECENIE ZAP ATY Z RACHUNKU D UÝNIKA 4.1. Realizacja polecenia zapùaty od ka dego wykonanego polecenia 10 zù 4.2. Odwoùanie polecenia zapùaty lub odwoùanie/ modyfikacja upowa nienia do obci¹ ania rachunku od ka dego odwoùania 5 WYP ATY/WP ATY GOTÓWKOWE W PLN 5.1. Wypùata gotówkowa z rachunku dokonywana w placówce Banku lub placówce pocztowej 5.2. Dostarczenie Klientowi gotówki pod wskazany adres na podstawie jednorazowego lub cyklicznego zlecenia wypùaty za ka d¹ wypùatê 1 wypùata w m-cu 0 zù, ka da kolejna Przyjêcie/ zmiana zlecenia wypùaty z konta od ka dego zlecenia 2 zù 5.4. Wpùata gotówkowa/bezgotówkowa za ka d¹ wpùatê 0 zù 6 WYCI GI Z RACHUNKU, ODPISY, POTWIERDZENIA I INNE 6.1. Sporz¹dzenie i przesùanie wyci¹gu miesiêcznego w formie elektronicznej 0 zù od przesùanego wyci¹gu 6.2. Sporz¹dzenie i przesùanie wyci¹gu miesiêcznego w formie papierowej 6.3. Sporz¹dzenie odpisu: obrotów lub operacji na rachunku, za ka dy miesi¹c sporz¹dzonego odpisu 6.4. Zapytanie o saldo przez PocztowySMS 20 zapytañ w m-cu 0 zù ² ), za ka de zapytanie ka de nastêpne 0,50 zù 6.5. Zapytanie o saldo za poœrednictwem Konsultanta ³ ) 0,50 zù 6.6. Wygenerowanie i dostarczenie hasùa do usùugi TELEKONTO 4) Jednorazowo 10 zù 10 zù 6.7. Wysùanie zawiadomienia o przekroczeniu stanu rachunku/ Wysùanie wezwania do spùaty niedoboru z tytuùu przekroczenia stanu rachunku Jednorazowo 6.8. Przyjêcie i wykonanie dyspozycji dotycz¹cej blokady œrodków na koncie z tytuùu zabezpieczenia umów zawieranych przez Posiadacza (nie dotyczy dyspozycji blokady œrodków na rachunku bankowym z tytuùu zabezpieczenia umów zawieranych przez Posiadacza rachunku 50 zù 11

12 6.9. Dodatkowe usùugi, za które Bank nie pobiera opùat: Sporz¹dzenie aneksu do Umowy z tytuùu zmiany Konta z indywidualnego na wspólne, Sprawdzenie salda w placówce Banku lub placówce pocztowej, Wydanie potwierdzenia dokonania operacji na koncie zleconej osobiœcie w placówce Banku w dniu wykonania tej operacji, Wydanie/przesùanie Klientowi karty kodów do usùugi Pocztowy24, Doùadowanie telefonu na kartê pre-paid. 1) We wszystkich kanaùach, z zastrze eniem, e przez Konsultanta lub IVR usùuga dostêpna tylko dla Klientów posiadaj¹cych hasùo do usùugi TELEKONTO odpowiednio dla PKF lub Firmowego Konta Oszczêdnoœciowego. 2) Limit obejmuje równie zapytania o saldo na innych rachunkach Klienta objêtych usùug¹ PocztowySMS. 3) Usùuga dostêpna tylko dla Klientów posiadaj¹cych hasùo do usùugi TELEKONTO dla ROR, PKF lub Firmowego Konta Oszczêdnoœciowego. 4) Dotyczy Klientów nie posiadaj¹cych ROR/PKF w Banku, którzy chc¹ korzystaã z dostêpu do Firmowego Konta Oszczêdnoœciowego za poœrednictwem Konsultanta lub IVR. I. Karta Visa Biznes Electron ROZDZIA 4 KARTY P ATNICZE DO RACHUNKU L.p. Rodzaj czynnoœci/usùugi Tryb pobierania opùaty/ prowizji Opùata/prowizja 1. WYDANIE/WZNOWIENIE KARTY 1.1 Wydanie karty 1.2 Wznowienie karty 1.3 Wydanie nowej karty w miejsce zastrze onej 2. OBS UGA KARTY 2.1. Opùata za kartê (opùata pobierana w dniu wydania karty) (opùata pobierana w dniu wznowienia karty) (opùata pobierana w dniu wydania karty) miesiêcznie (opùata pobierana po zakoñczeniu miesi¹ca) Pocztowe Konto Firmowe Pocztowe Konto Firmowe Plus 1) 0 zù 0 zù 0 zù 0 zù 0 zù 0 zù 0 zù 12

13 2.2. Zastrze enie karty 0 zù 0 zù 2.3. Sprawdzenie salda w bankomacie za ka de sprawdzenie 0,50 zù 0 zù 2.4. Wygenerowanie miniwyci¹gu w bankomacie sieci BZ WBK (lista do 10 ostatnich transakcji zrealizowanych kart¹ w okresie ostatnich dwóch miesiêcy) za ka dy miniwyci¹g 2.5. Zmiana numeru PIN w bankomacie sieci BZ WBK za ka d¹ zmianê 0 zù 0 zù 2.6. Wydanie nowego PIN za ka dy PIN 0 zù 0 zù 3. TRANSAKCJE 3.1. Wypùata gotówki z bankomatów i w terminalach POS na terenie kraju i za granic¹ za ka d¹ transakcjê 0 zù 0 zù 3.2. Wypùata gotówki w ramach usùugi cash back na terenie kraju za ka d¹ transakcjê 0 zù 0 zù 3.3. Przewalutowanie na euro, kwoty transakcji dokonanej w walucie innej ni waluta rachunku i ni euro za ka d¹ transakcjê 0 zù 0 zù 4. INNE US UGI 4.1. Opùata za pakiet ubezpieczeniowy "Ochrona karty" miesiêcznie (opùata jest pobierana za ka d¹ ubezpieczon¹ kartê po zakoñczeniu miesi¹ca) 1 zù 1 zù 1) Rachunek wycofany ze sprzeda y z dniem 01 grudnia 2010 r. ROZDZIA 5 OPERACJE W OBROCIE DEWIZOWYM L.p. Rodzaj czynnoœci/usùugi Tryb pobierania prowizji/opùat Opùata/prowizja 1. Przelew za granicê lub przelew w walucie obcej na rachunek w innym banku krajowym 1.1. Na rachunek w innym banku krajowym w systemie SWIFT 1.2. Przelew transgraniczny (za granicê) za poœrednictwem systemu SWIFT równowartoœã w PLN 0,25% kwoty przelewu min. 2, max.200 zù 1.3. Na rachunek w innym banku krajowym w systemie SEPA 1.4. Przelew transgraniczny (za granicê) za poœrednictwem systemu SEPA Przelew z zagranicy lub przelew w walucie obcej z innego banku krajowego w systemie SWIFT: a) na rachunki w Banku ) równowartoœã w PLN 0,25% kwoty b) na rachunki w innym banku przelewu min. 2, max.200 zù 3 Operacje w systemie TARGET Przelew z zagranicy lub przelew z innego banku krajowego 7 zù 3.2. Polecenie wypùaty za zagranicê lub przelew do innego banku krajowego 1 13

14 4. Telefoniczne/telefaxowe powiadomienie Klienta o otrzymaniu przelewu na jego rzecz na podstawie staùej dyspozycji Klienta lub dyspozycji wynikaj¹cej z komunikatu pùatniczego 2 5. Poszukiwanie wpùywu na pisemne zlecenie Klienta 50 zù plus koszty innego banku 6. Wydanie potwierdzenia wykonania przelewu od ka dego potwierdzenia 3 zù Anulowanie lub zmiana dyspozycji przelewu w systemie SWIFT jeœli: 7. a) przelew nie zostaù jeszcze zrealizowany 2 od ka dej zùo onej dyspozycji b) przelew zostaù ju zrealizowany 50 zù plus koszty innego banku 8. Postêpowanie wyjaœniaj¹ce (reklamacja) na zlecenie Klienta od ka dej reklamacji 2 plus koszty innego banku 9. Komunikat SWIFT 20 zù 10. US UGI ZA KTÓRE BANK NIE POBIERA OP AT 10.1 Przelew w walucie obcej na rachunek innego Klienta w ramach Banku 10.2 Przelew otrzymywany za poœrednictwem systemu SEPA 1) Opùata nie dotyczy Klientów, których przelew z zagranicy jest mniejszy ni 30 EUR. ROZDZIA 6 KREDYT W POCZTOWYM KONCIE FIRMOWYM L.p. Rodzaj czynnoœci/usùugi Tryb pobierania prowizji / opùat Opùata/prowizja Pocztowe Konto Firmowe/Pocztowe Konto Firmowe Plus 1) 1. Udzielenie kredytu w koncie od kwoty kredytu 3,00%, nie mniej ni 100 zù 2. Podwy szenie kwoty kredytu w koncie od kwoty podwy szenia kredytu 1,50%, nie mniej ni 100 zù 3. Odnowienie umowy o kredyt w koncie od kwoty kredytu 1,50%, nie mniej ni 50 zù 4. Sporz¹dzenie aneksu do umowy o kredyt 50 zù 5. Wysùanie upomnienia dotycz¹cego powstania niedoboru z tytuùu kredytu w koncie za ka de upomnienie 6. Wysùanie wezwania Klientowi do spùaty niedoboru z tytuùu kredytu w koncie za ka de wezwanie 1) Rachunek wycofany ze sprzeda y z dniem 01 grudnia 2010 r. ROZDZIA 7 LEKKA LINIA KREDYTOWA 14

15 L.p. Rodzaj czynnoœci/usùugi Tryb pobierania prowizji / opùat Opùata/prowizja Pocztowe Konto Firmowe/Pocztowe Konto Firmowe Plus 1) 1. Udzielenie kredytu w koncie od kwoty kredytu od 3,99% nie mniej ni 100 zù 2. Podwy szenie kwoty kredytu w koncie od kwoty podwy szenia kredytu od 1,99%, nie mniej ni 100 zù 3. Odnowienie umowy o kredyt w koncie od kwoty kredytu od 1,99% nie mniej ni 50 zù 4. Sporz¹dzenie aneksu do umowy o kredyt 50 zù 5. Wysùanie upomnienia dotycz¹cego powstania niedoboru z tytuùu kredytu w koncie za ka de upomnienie 6. Wysùanie wezwania Klientowi do spùaty niedoboru z tytuùu kredytu w koncie za ka de wezwanie 7. Brak wypeùnienia okreœlonego w Umowie kredytowej wymogu przeprowadzania wpùywów na rachunku bie ¹cym w Banku od kwoty bie ¹cego zaanga owania, pobierana jest prowizja na pocz¹tku kwartaùu kalendarzowego nastêpuj¹cego po kwartale kalendarzowym, w którym Bank stwierdziù brak wymaganego obrotu na rachunku bie ¹cym w Banku 0,75% kwartalnie 8. Wydanie opinii lub zaœwiadczenia zwi¹zanego z lini¹ kredytoiw¹ za ka dy dokument 50 zù 9. Wydanie pisemnego uzasadnienia odmowy udzielenia kredytu (opùata powiêkszona o 23% podatku VAT) za ka dy dokument 100 zù + VAT 1) Rachunek wycofany ze sprzeda y z dniem 01 grudnia 2010 r. ROZDZIA 8 EKSPRESOWY KREDYT RATALNY L.p. Rodzaj czynnoœci/usùugi Tryb pobierania prowizji / opùat Opùata/prowizja Pocztowe Konto Firmowe/Pocztowe Konto Firmowe Plus 1) 1. Udzielenie kredytu od kwoty kredytu od 3,99% nie mniej ni 100 zù 2. Podwy szenie kwoty kredytu od kwoty podwy szenia kredytu od 1,99%, nie mniej ni 100 zù 3. Sporz¹dzenie aneksu do umowy o kredyt 50 zù 4. Wysùanie upomnienia dotycz¹cego powstania zalegùoœci z tytuùu kredytu za ka de upomnienie 5. Wysùanie wezwania Klientowi do spùaty zalegùoœci z tytuùu kredytu za ka de wezwanie 6. Brak wypeùnienia okreœlonego w Umowie kredytowej wymogu przeprowadzania wpùywów na rachunku bie ¹cym w Banku od kwoty bie ¹cego zaanga owania, pobierana jest prowizja na 0,75% kwartalnie 15

16 pocz¹tku kwartaùu kalendarzowego nastêpuj¹cego po kwartale kalendarzowym, w którym Bank stwierdziù brak wymaganego obrotu na rachunku bie ¹cym w Banku 7. Prowizja za przedterminow¹ spùatê od kwoty przedterminowo spùacanego kapitaùu 1,00% 8. Wydanie opinii lub zaœwiadczenia zwi¹zanego z umow¹ kredytu za ka dy dokument 50 zù 9. Wydanie pisemnego uzasadnienia odmowy udzielenia kredytu (opùata powiêkszona o 23% podatku VAT) za ka dy dokument 100 zù + VAT ROZDZIA 9 POÝYCZKA HIPOTECZNA L.p. Rodzaj czynnoœci/usùugi Tryb pobierania prowizji / opùat Opùata / prowizja 1. UDZIELENIE KREDYTU/POÝYCZKI 1.1. Udzielenie Po yczki Hipotecznej dla Mikroprzedsiêbiorstw 3,0% od kwoty udzielonej po yczki/podwy szenia 1.2. Podwy szenie kwoty Po yczki Hipotecznej dla Mikroprzedsiêbiorstw 3,0% 2. INNE CZYNNOÚCI 2.1. Prolongata terminu spùaty po yczki (okres dùu szy ni 1 miesi¹c) ka dorazowo 1,5% od kwoty prolongowanej 2.2. Wydanie zaœwiadczenia/ opinii o spùacie po yczki ka dorazowo 100 zù 2.3. Wycena nieruchomoœci od 474 zù 2.4. Wydanie promesy 0,1% kwoty po yczki nie mniej ni 100 zù 2.5. Opùata za zmianê warunków Umowy na wniosek Klienta: m.in. zmiana harmonogramu, zmiana profilu spùaty, zamiana zabezpieczenia spùaty po yczki, wydùu enie/skrócenie okresu po yczki 1) ka dorazowo 150 zù 2.6. Sporz¹dzenie na wniosek Po yczkobiorcy lub Porêczyciela odpisu: umowy/ planu spùaty/ aneksu 50 zù, nie wiêcej ni 300 zù za ka dy dokument umowy po yczki ù¹cznie 2.7. Zawarcie umowy ugody od kwoty ugody do 2,0% nie mniej ni 200 zù 2.8. Opùata za wezwanie do dostarczenia dokumentów, zgodnie z Umow¹ kredytu/ po yczki ka dorazowo 50 zù 2.9. Wysùanie wezwania do zapùaty/ upomnienia dotycz¹cego przeterminowanych rat kredytu/po yczki i odsetek oraz odsetek karnych za ka de wezwanie/ upomnienie 2.10 Prowizja za wczeœniejsz¹ przedterminow¹ spùatê od kwoty przedterminowo spùacanego kapitaùu 1% 2.11 Wydanie opinii lub zaœwiadczenia zwi¹zanego z umow¹ po yczki za ka dy dokument 50 zù Wydanie pisemnego uzasadnienia odmowy udzielenia kredytu (opùata powiêkszona o 23% 2.12 podatku VAT) za ka dy dokument 100 zù + VAT 16

17 3. US UGI ZA KTÓRE BANK NIE POBIERA OP AT 3.1. Rozpatrzenie wniosku 3.2. Przygotowanie umowy po yczki- brak opùaty przygotowawczej 1) z wyù¹czeniem prolongaty ROZDZIA 10 POZOSTA E OPERACJE I US UGI BANKOWE L.p. Rodzaj czynnoœci/usùugi Tryb pobierania prowizji / opùat Opùata / prowizja 1. Wydanie worka do monet posiadaczowi rachunku bankowego (wydanie worka osobie, która nie jest klientem usùug bankowych )- opùata powiêkszona o 23% podatku VAT wg cen zakupu + 20% z tyt. kosztów manipulacyjnych + VAT 2. Przyjêcie depozytu na zlecenie Klienta (opùata powiêkszona o 23% podatku VAT) 100 zù + VAT 2.1. Przechowywanie depozytu przyjêtego na zlecenie Klienta: UWAGA! Opùata nie dotyczy depozytów wartoœciowych skùadanych z urzêdu np. przez instytucje wymiaru sprawiedliwoœci, urzêdy celne itp. (opùata powiêkszona o 23% podatku VAT) miesiêcznie za ka dy rozpoczêty miesi¹c 10 zù + VAT 2.2. Przechowywanie depozytu wartoœciowego, przyjêtego na zlecenie Klienta, w postaci papierów wartoœciowych emitowanych przez Bank (opùata powiêkszona o 23% podatku VAT) miesiêcznie od wartoœci nominalnej papierów wartoœciowych 0,1 % jednak nie mniej ni 10 zù, za ka dy rozpoczêty miesi¹c przechowywania + VAT 3. Za realizacjê tytuùu wykonawczego oraz dokumentu maj¹cego moc tego tytuùu UWAGA! Opùatê pobiera siê od Posiadacza rachunku od wyegzekwowanej kwoty 0,5% nie mniej ni 30 zù 4. Wpùaty gotówkowe osób fizycznych na rachunki w innym banku od ka dej wpùaty 0,5 % nie mniej ni 10 zù Za wydanie na yczenie Klienta pisma o charakterze prawnym, zaœwiadczenia, które nie zostaùo okreœlone w innych punktach Taryfy Poszukiwanie rachunków bankowych na nazwisko jednej osoby oraz udzielanie pisemnych informacji o wielkoœci salda w jednej placówce Banku 1) 100 zù 50 zù 7. Weryfikacja dokumentów potwierdzaj¹cych zgodnoœã z prawem dewizowym wpùat na rachunki bankowe w walutach wymienialnych nierezydentów od jednego dokumentu potwierdzaj¹cego ka dy indywidualny tytuù wpùaty 8. Zastrze enie dokumentów lub anulowanie zastrze enia dokumentów: 17

18 9 a) Klienta Banku 2) 1 b) osoby nie zwi¹zanej z Bankiem 20 zù Usùugi nietypowe nie przewidziane w niniejszej Taryfie uzgodnione z Klientem (mo e istnieã koniecznoœã opodatkowania podatkiem VAT jeœli usùugi wykraczaj¹ poza zakres czynnoœci zwi¹zanych z prowadzeniem rachunku lub kredytu w takim przypadku kwota prowizji/opùaty zostanie podwy szona przez Bank o podatek VAT wyliczony wg aktualnie obowi¹zuj¹cej stawki) wg rzeczywistych kosztów Banku lub wedùug umowy, nie mniej ni 10 zù 10. US UGI ZA KTÓRE BANK NIE POBIERA OP AT Realizacja zlecenia kupna bonów skarbowych przez Klienta na rynku pierwotnym Realizacja transakcji kupna lub sprzeda y bonów skarbowych na rynku wtórnym dokonan¹ przez Klienta Banku 1) Opùat nie pobiera siê: a) Od s¹du lub prokuratora w zwi¹zku z tocz¹c¹ siê spraw¹ karn¹ lub karno- skarbow¹ przeciwko osobie fizycznej, bêd¹cej stron¹ umowy, b) Prokuratora w sprawach dotycz¹cych wykorzystywania dziaùalnoœci banków do celów maj¹cych zwi¹zek z przestêpstwem, o którym mowa w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 Kodeks karny (Dz. U. Z 1997r. Nr 88, poz.553 z póêniejszymi zmianami), c) Osób upowa nionych uchwaù¹ Komisji Nadzoru Bankowego oraz inspektora nadzoru bankowego. 2) Osoba fizyczna, która posiada rachunek/produkt lub jest peùnomocnikiem lub osob¹ upowa nion¹ do rachunku/produktu w Banku 18

TARYFA. czerwiec 2015 r. www.pocztowy.pl

TARYFA. czerwiec 2015 r. www.pocztowy.pl TARYFA OP AT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH ZA CZYNNOŒCI ZWI ZANE Z OBS UG OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZ CYCH JEDNOOSOBOW DZIA ALNOŒÆ GOSPODARCZ LUB SPÓ KÊ CYWILN czerwiec 2015 r. www.pocztowy.pl ROZDZIA 1.

Bardziej szczegółowo

Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl

Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl TARYFA opłat i prowizji bankowych pobieranych za czynności związane z obsługą osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

TARYFA op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych

TARYFA op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych TARYFA op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych kwiecieñ 2015 r. www.pocztowy.pl ZASADY USTALANIA, ZMIANY I POBIERANIA OP AT I PROWIZJI 1. U yte w Taryfie

Bardziej szczegółowo

TARYFA op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych

TARYFA op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych TARYFA op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych wrzesieñ 2014 r. www.pocztowy.pl ZASADY USTALANIA, ZMIANY I POBIERANIA OP AT I PROWIZJI 1. U yte w Taryfie

Bardziej szczegółowo

TARYFA at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych

TARYFA at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych TARYFA at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych Lipiec 2015 r. www.pocztowy.pl 1 4 6 6 8 10 12 13 14 15 16 17 32 33 2 34 35 35 38 40 41 42 44 43 44 46 45 46

Bardziej szczegółowo

TARYFA op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych

TARYFA op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych TARYFA op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych listopad 2013 r. www.pocztowy.pl ZASADY USTALANIA, ZMIANY I POBIERANIA OP AT I PROWIZJI 1. U yte w Taryfie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat

Taryfa Prowizji i Opłat Bank Spółdzielczy w Pszczółkach Taryfa Prowizji i Opłat Rachunki rozliczeniowe WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA BIZNES PLUS MOJA FIRMA NON-PROFIT WSPÓLNOTA AGRO 1.

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN. Konsultant 4 każdorazowo 2) Kanały samoobsługowe 0. Każdorazowo Kanały samoobsługowe 8

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN. Konsultant 4 każdorazowo 2) Kanały samoobsługowe 0. Każdorazowo Kanały samoobsługowe 8 Obowiązuje od dnia podanego przez Bank w odrębnym komunikacie, nie wcześniej niż 26 sierpnia 213 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

Usługi dla klientów Konta Inteligo

Usługi dla klientów Konta Inteligo Usługi dla klientów Konta Inteligo Część I. Tabela opłat i prowizji dla kont inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) obowiązuje od 1 października 2014 r. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie

Bardziej szczegółowo

Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych. Taryfa opłat i prowizji bankowych BBS dla klientów indywidualnych

Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych. Taryfa opłat i prowizji bankowych BBS dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 44/A/Z/2015 Zarządu Bieszczadzkiego Banku Spółdzielczego w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 marca 2015 r. Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych

Taryfa opłat i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych Taryfa opłat i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych marzec 2011 Infolinia 801 100 500* www.pocztowy.pl Depozyty w Banku Pocztowym gwarantowane sà przez Bankowy

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r.

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r. CZĘŚĆ 1 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od OSÓB FIZYCZNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I - Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy ROR. OTWARCIE I PROWADZENIE STANDARD JUNIOR (osoby

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 01 kwietnia 2016 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH obowiązuje od 01.01.2015r. Dział 1 RACHUNKI BANKOWE TABELA 1 RACHUNKI ROZLICZENIOWE 1. Otwarcie rachunku (jednorazowo)

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN Część II. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów Konta Inteligo, którzy zawarli umowę Konta Inteligo

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN Część II. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów Konta Inteligo, którzy zawarli umowę Konta Inteligo

Bardziej szczegółowo

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.*

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.* Część I. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo Przed dniem 11

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych - oferta Rachunków i Kart

Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych - oferta Rachunków i Kart Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych - oferta Rachunków i Kart (obowiązuje od dnia 19 grudnia 2016 roku) Postanowienia ogólne 1. Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych oferta Rachunków

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP Obowiązuje od 3 września 2012 r. do 2 stycznia 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Olecku. 4 zł w formie zlecenia stałego 2 zł. szej lub równej 1.000.000,0zł

Bank Spółdzielczy w Olecku. 4 zł w formie zlecenia stałego 2 zł. szej lub równej 1.000.000,0zł Bank Spółdzielczy w Olecku Rodzaj usług (czynno 2 1 niekomercyjnych działaj 1 1 6 zł niekomercyjnych działaj 1 Wpłaty gotówkowe na rachunek prowadzony w BS Olecko od wpłacaj Wypłaty gotówkowe od wypłat

Bardziej szczegółowo

Dział III. Usługi dla klientów instytucjonalnych

Dział III. Usługi dla klientów instytucjonalnych Dział III. Usługi dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI STAWKA OBOWIĄZUJĄCA Podstawowa Minimalna Maksymalna W przypadku wyliczania prowizji i opłat metodą procentową do przeliczenia

Bardziej szczegółowo

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Załącznik nr 30 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat bankowych mbanku S.A. dla Klientów Private Banking

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat bankowych mbanku S.A. dla Klientów Private Banking Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat bankowych mbanku S.A. dla Klientów Private Banking Kredyty i karty kredytowe z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 4 grudnia 2013 r. Kredyty 1. Kredyt odnawialny Lp.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A.

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. (w przypadku wniosków złożonych od 1 maja 2014 r. obowiązuje od dnia zawarcia umowy, w przypadku umów zawartych do dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji)

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Obowiązuje od 4 lipca 2013 r. do dnia podanego przez Bank w odrębnym komunikacie. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych,

Bardziej szczegółowo

TARYFA opłat i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów instytucjonalnych

TARYFA opłat i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów instytucjonalnych TARYFA opłat i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów instytucjonalnych kwiecień 2016 r. www.pocztowy 1 SPIS TREŚCI ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT... 3 ROZDZIAŁ 1... 4

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat Bankowych w mbanku

Taryfa Prowizji i Opłat Bankowych w mbanku Taryfa Prowizji i Opłat Bankowych w mbanku obowiązuje od dnia 01 stycznia 2003 roku UWAGA: Wszystkie opłaty uwzględniają koszty związane z przesyłką pocztową I. Rachunek ekonto Internet Operator WAP IVR*

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych)

Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH PKO BANKU POLSKIEGO DLA KONT INTELIGO PRYWATNYCH (INDYWIDUALNYCH I WSPÓLNYCH) I FIRMOWYCH, DLA KLIENTÓW KTÓRZY ZAWARLI UMOWĘ RACHUNKU BANKOWEGO KONTA INTELIGO OD DNIA

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych (obowiązuje od 01.11.2009 r.) Postanowienia ogólne:

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych (obowiązuje od 01.11.2009 r.) Postanowienia ogólne: Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych (obowiązuje od 01009 r.) Postanowienia ogólne: Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych, zwana dalej Taryfą

Bardziej szczegółowo

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych dla kont Inteligo (indywidualnych i wspólnych) ` Strona 2 SPIS TREŚCI TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH PKO BANKU POLSKIEGO DLA

Bardziej szczegółowo

2. Prowadzenie konta Miesięcznie 0 0 TRANSAKCJE NA RACHUNKACH 3. Wpływ w PLN Każda transakcja 0 0. Każda transakcja Kanały samoobsługowe 0 0

2. Prowadzenie konta Miesięcznie 0 0 TRANSAKCJE NA RACHUNKACH 3. Wpływ w PLN Każda transakcja 0 0. Każda transakcja Kanały samoobsługowe 0 0 Obowiązuje od 3 stycznia 213 r. do dnia podanego przez Bank w odrębnym komunikacie. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 2 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 2 2. Pakiet NORDic 2 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A.

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Rachunki bankowe konto osobiste Na WWW Walutowe konto osobiste

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 2 LISTOPADA 2015 R.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 2 LISTOPADA 2015 R. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 2 LISTOPADA 2015 R. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE

NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE Podstawowe informacje Nowe Konto Oszczędnościowe służy do gromadzenia środków pieniężnych.... ale, możliwe jest także przeprowadzanie rozliczeń i korzystanie z dodatkowych usług

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 3 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 3 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 3 2. Pakiet NORDic 4 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Postanowienia ogólne 1. BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm (obowiązuje od r.)

Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm (obowiązuje od r.) Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm (obowiązuje od 31.01.2013 r.) UWAGA: Wszystkie opłaty uwzględniają koszty związane z przesyłką pocztową. 1 Spis treści: I. Rachunek mbiznes

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

KTÓRZY. Kasę Oszczędności Bank. Otwarcie rachunku. w ramach Kont Inteligo. warunkach. Opłaty dla konta konta ze ze średnim.

KTÓRZY. Kasę Oszczędności Bank. Otwarcie rachunku. w ramach Kont Inteligo. warunkach. Opłaty dla konta konta ze ze średnim. Obowiązuje od 3 stycznia 2013 r. TARYFAA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH PKO BANKU POLSKIEGO DLAA KONT INTELIGO PRYWATNYCH (INDYWIDUALNYCH I WSPÓLNYCH) I FIRMOWYCH, DLA KLIENTÓW KTÓRZY ZAWARLI UMOWĘ RACHUNKU

Bardziej szczegółowo

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.*

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.* Część I. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo Przed dniem 11

Bardziej szczegółowo

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Postanowienia ogólne 1. BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, Tabela Prowizji i Opłat bankowych pobieranych od Klientów indywidualnych w FM Bank PBP S.A. Postanowienia ogólne 1. Na zlecenie Klienta FM Bank PBP S.A. zwany dalej Bankiem może wykonać inne czynności

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla Pakietów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem db Konta Oszczędnościowego.

Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla Pakietów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem db Konta Oszczędnościowego. Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla ów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem Konta Oszczędnościowego. obowiązuje od 26 sierpnia 2011 roku Cześć I. Obsługa rachunku bankowego NET

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm. (obowiązuje od 5.09.2013 r.)

Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm. (obowiązuje od 5.09.2013 r.) Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm (obowiązuje od 5.09.2013 r.) Spis treści: I. Rachunki bieżące... 3 1. Rachunek bieżący prowadzony w złotych polskich... 3 a) mbiznes konto...

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. (aktualne na dzień 29.10.2008r.)

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. (aktualne na dzień 29.10.2008r.) Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych (aktualne na dzień 29.10.2008r.) Postanowienia ogólne: 1. Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych, zwana

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. (aktualne na dzień 29.10.2008r.)

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. (aktualne na dzień 29.10.2008r.) Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych (aktualne na dzień 29.10.2008r.) Spis treści Postanowienia ogólne:... 3 Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla klientów indywidualnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla klientów indywidualnych TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla klientów indywidualnych 1), 2), 3) DZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE I USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

Bardziej szczegółowo

TARYFA op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów Instytucjonalnych

TARYFA op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów Instytucjonalnych TARYFA op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów Instytucjonalnych wrzesieñ 2014 r. www.pocztowy.pl ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OP AT 3 ROZDZIA 1 4 RACHUNKI BANKOWE

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Postanowienia ogólne 1. BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm. (obowiązuje od 21.10.2013 r.)

Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm. (obowiązuje od 21.10.2013 r.) Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm (obowiązuje od 21.10.2013 r.) 1 Spis treści: I. Rachunki bieżące... 3 1. Rachunek bieżący prowadzony w złotych polskich... 3 a) mbiznes konto...

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Wyci g z Tabeli Prowizji i Op at dla osób fizycznych dla Pakietów rachunków i kont osobistych, za wyj tkiem Kont Oszcz dno ciowych.

Wyci g z Tabeli Prowizji i Op at dla osób fizycznych dla Pakietów rachunków i kont osobistych, za wyj tkiem Kont Oszcz dno ciowych. Wyci g z Tabeli Prowizji i Op at dla osób fizycznych dla ów rachunków i kont osobistych, za wyj tkiem Kont Oszcz dno ciowych. obowi zuje od 27 kwietnia 2016 roku Cze I. Obs uga rachunków bankowych 1 Otwarcie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM AZałącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA I EMERYTURA PLUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 2 lutego 2015 r. Wysokość opłat

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA TO JA Z PREMIĄ 1 dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w dnia 30 lipca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZY BANK RZEMIOSŁA I ROLNICTWA ZRZESZONY W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

SPÓŁDZIELCZY BANK RZEMIOSŁA I ROLNICTWA ZRZESZONY W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. SPÓŁDZIELCZY BANK RZEMIOSŁA I ROLNICTWA ZRZESZONY W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 25 maja 2015 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych Łopuszno, 2016 r. Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY POBIERANIA OPŁAT

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 08.03.2016r.

Obowiązuje od 08.03.2016r. Bank Spółdzielczy w Werbkowicach Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Werbkowicach z dnia 27.02.2015 r. Tekst jednolity uwzgledniający zmiany wprowadzone: Uchwałą Zarządu

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo

TARYFA opłat i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych

TARYFA opłat i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych TARYFA opłat i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych Czerwiec 2016 r. www.pocztowy.pl 1 SPIS TREŚCI Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych za czynności

Bardziej szczegółowo

W z ó r u m o w y POSTANOWIENIA GENERALNE

W z ó r u m o w y POSTANOWIENIA GENERALNE W z ó r u m o w y UMOWA GENERALNA NR zawarta w Nowym S¹czu w dniu... 2011 r. pomiêdzy: Powiatowym Zarz¹dem Dróg w Nowym S¹czu z siedzib¹ przy ul. Wiœniowieckiego 136, 33-300 Nowy S¹cz, zwanym dalej Zamawiaj¹cym,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W OŻAROWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W OŻAROWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 86 /2015 Zarządu BS Ożarów z dnia 28.10.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W OŻAROWIE

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Wpłata gotówkowa na konto innego Klienta Banku 7 zł 7 zł

Wpłata gotówkowa na konto innego Klienta Banku 7 zł 7 zł Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych obowiązująca od dnia 5 października 2014 r. (dla pakietów kont wycofanych z oferty) Pakiet konta I KONTO Prowadzenie konta - opłata miesięczna 1) 1. w przypadku

Bardziej szczegółowo

Wypłata gotówkowa z konta

Wypłata gotówkowa z konta Konto walutowe w CHF i EUR Bank BNP Paribas Konto walutowe/n azwa Rachunek walutowy Czy aby otworzyć konto walutowe, trzeba mieć zwykły ROR? Miesięczny koszt prowadzenia konta walutowego franki i euro/opłata

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BRZEGU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BRZEGU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik do Uchwały Zarządu nr 6/04/2016 z dnia 27.04.2016 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BRZEGU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego Meritum Banku

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego Meritum Banku Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego Meritum Banku POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsza Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego Meritum Banku(zwana dalej Taryfą ) określa wysokość

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie standardowy aktywny internetowy* ) senior** ) student*** ) Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 17/2016 Zarządu z dnia 29.06.2016r.. Obowiązuje od 01.07.2016r. Narol, 2016r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 3 ROZDZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 01.02.2014 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych... 2 II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO... 3 III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

1. Pakiety: Klassikk Personale Eksklusiv. 9 PLN (miesięcznie)

1. Pakiety: Klassikk Personale Eksklusiv. 9 PLN (miesięcznie) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU DnB NORD POLSKA S.A. W OBSZARZE GETIN BANK PION BANKOWOŚCI DETALICZNEJ I KORPORACYJNEJ GETIN NOBLE BANK SA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Jednostki

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik do Uchwały nr 149 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Załącznik do Uchwały Zarządu nr 123/2012 Banku Spółdzielczego w Słupcy z dn. 21.09.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 05 marca 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 35/2015 z dnia 23.04.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, kwiecień

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 1 CZERWCA 2015 R. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo