Taryfa opùat i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów Mikroprzedsiêbiorstw

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa opùat i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów Mikroprzedsiêbiorstw"

Transkrypt

1 Zaù¹cznik do Taryfy opùat i prowizji stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów Instytucjonalnych wprowadzonej Uchwaù¹ Zarz¹du Banku nr D4/2014 z dnia: paêdziernik 2014 r. Taryfa opùat i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów Mikroprzedsiêbiorstw WARSZAWA paêdziernik 2014 r. 1

2 SPIS TREÚCI ZASADY POBIERANIA OP AT I PROWIZJI... 3 ROZDZIA RACHUNKI BANKOWE POCZTOWE KONTO FIRMOWE... 4 ROZDZIA RACHUNKI BANKOWE POCZTOWE KONTO FIRMOWE PLUS... 7 ROZDZIA FIRMOWE KONTO OSZCZÆDNOÚCIOWE ROZDZIA KARTY P ATNICZE DO RACHUNKU ROZDZIA OPERACJE W OBROCIE DEWIZOWYM ROZDZIA KREDYT W POCZTOWYM KONCIE FIRMOWYM ROZDZIA LEKKA LINIA KREDYTOWA ROZDZIA EKSPRESOWY KREDYT RATALNY ROZDZIA POÝYCZKA HIPOTECZNA ROZDZIA POZOSTA E OPERACJE I US UGI BANKOWE

3 ZASADY POBIERANIA OP AT I PROWIZJI 1. U yte w taryfie okreœlenia: Bank i Taryfa, placówka Banku oznaczaj¹ odpowiednio: Bank Pocztowy S.A., Taryfê opùat i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów Mikroprzedsiêbiorstw stanowi¹c¹ zaù¹cznik nr 1 do Taryfy opùat i prowizji stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów instytucjonalnych oraz Oddziaù lub placówkê Banku. 2. Nie pobiera siê opùat i prowizji: 2.1. od wpùat na wyodrêbnione konta celów charytatywnych w Banku, 2.2. od wpùat zwi¹zanych ze spùat¹ zaci¹gniêtych w Banku kredytów/po yczek i odsetek od kredytów/po yczek, 2.3. od aneksu do umów kredytów/po yczek, jeœli aneks sporz¹dzony jest z inicjatywy Banku 3. Bank nie pobiera opùat za przygotowanie, sporz¹dzenie i przekazanie informacji stanowi¹cych tajemnicê bankow¹ Narodowemu Bankowi Polskiemu (NBP), w zwi¹zku z wykonywaniem przez NBP kontroli oraz zbieraniem danych niezbêdnych do sporz¹dzania bilansu pùatniczego oraz sporz¹dzania miêdzynarodowej pozycji inwestycyjnej lub w przypadku, gdy udzielenie informacji nastêpuje na ¹danie podmiotów wymienionych w art. 105 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo bankowe. 4. Wysokoœã lub pozycje opùat i prowizji za czynnoœci mog¹ ulec zmianie w przypadku: 4.1. zmiany poziomu inflacji ogùaszanego przez GUS, 4.2. zmiany poziomu ponoszonych przez Bank kosztów operacyjnych, 4.3. zmiany opùat stosowanych przez inne instytucje, z usùug których Banku korzysta przy realizacji danej czynnoœci, 4.4. zmiany w zakresie czynnoœci zwi¹zanych z prowadzeniem rachunku 4.5. zmiany poziomu prowizji i opùat na rynku miêdzybankowym za porównywalne czynnoœci lub usùugi 5. Bank pobiera prowizja i opùaty za zrealizowane na rzecz Klienta usùugi stosownie do zawartej z Klientem umowy. Opùaty i prowizje ustalane s¹ w zùotych polskich. 6. Nale ne opùaty i prowizje pokrywa zleceniodawca operacji bankowych chyba, e strony danej operacji umówiùy siê inaczej lub w zùo onej dyspozycji okreœlono inaczej a Bank to aprobuje. 7. W przypadku, gdy w Taryfie zostaùa okreœlona tylko górna lub dolna granica wysokoœci prowizji i opùat lub zostaùa ona okreœlona w przedziaùach kwotowych lub procentowych oznacza to, e Bank ustala indywidualnie wysokoœã pobieranych opùat i prowizji w podanych granicach. 8. Kwoty opùat i prowizji pobieranych w zùotych poni ej 0,5 grosza pomija siê, a od 0,5 grosza podnosi siê do 1 grosza. Zaokr¹glenie nastêpuje w ten sposób, e kwoty do 0,49 grosza pomija siê, a kwoty od 0,5 grosza zaokr¹gla siê w górê do peùnego grosza. 9. Na yczenie klienta Bank mo e wykonaã inne czynnoœci ni wymienione w Taryfie, jednak zastrzega sobie prawo pobrania prowizji lub opùaty bankowej. 10. Kwoty opùat i prowizji okreœlone niniejsza Taryf¹ s¹ kwotami netto i s¹ ka dorazowo powiêkszane o podatek VAT (wg stawki obowi¹zuj¹cej w chwili pobrania opùaty i/lub prowizji) w sytuacji gdy z powszechnie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa podatkowego wynika obowi¹zek zapùacenia podatku od towarów i usùug od poszczególnej opùaty i/lub prowizji wskazanej w treœci Taryfy. 3

4 ROZDZIA 1 RACHUNKI BANKOWE POCZTOWE KONTO FIRMOWE L.p. Rodzaj Czynnoœci/ Usùugi Tryb pobierania opùaty/prowizji Opùata/prowizja Pocztowe Konto Firmowe 1. OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKÓW, UDOSTÆPNIANIE US UG 1.1. Prowadzenie rachunku miesiêcznie od ka dego rachunku 0 zù 1.2. Przyjêcie/ odwoùanie peùnomocnictwa do rachunku za ka de przyjêcie/ odwoùanie Sporz¹dzenie aneksu do umowy rachunku 1 2. PRZELEWY W PLN Przelew wewnêtrzny (z rachunku w Banku. na rachunek w Banku): a) zlecony osobiœcie w placówce Banku lub w placówce pocztowej/ zlecony drog¹ korespondencyjn¹ b) zlecony drog¹ telefoniczn¹ za poœrednictwem Konsultanta od ka dego przelewu c) zlecony za poœrednictwem serwisu automatycznego IVR 0 zù d) zlecony za poœrednictwem usùugi Pocztowy24 0 zù Przelew na rachunek w innym banku: a) zlecony osobiœcie w placówce Banku w placówce pocztowej/ zlecony drog¹ korespondencyjn¹ b) zlecony drog¹ telefoniczn¹ za poœrednictwem Konsultanta od ka dego przelewu c) zlecony za poœrednictwem serwisu automatycznego IVR 1 zù d) zlecony za poœrednictwem usùugi Pocztowy24 0 zù e) przygotowanie i realizacja przekazu pocztowego z rachunku od ka dego przekazu Przelew na rachunek ZUS i US a) zlecony osobiœcie w placówce Banku lub w placówce pocztowej/ zlecony drog¹ korespondencyjn¹ 4 zù plus poniesiony przez Bank koszt realizacji przekazu b) przelew Giro Skùadka od ka dego przelewu 1) c) zlecony drog¹ telefoniczn¹ za poœrednictwem Konsultanta 3,50 zù d) zlecony za poœrednictwem usùugi Pocztowy24 0 zù 2.4. Zlecenie realizowane systemem SORBNET od ka dego zlecenia 4

5 3. STA E ZLECENIE P ATNICZE 3.1. Realizacja zlecenia staùego na rachunek w innym banku: a) zùo onego w placówce Banku lub w placówce pocztowej/ drog¹ korespondencyjn¹/ przez Konsultanta od ka dego zlecenia 1 zù b) zùo onego za poœrednictwem usùugi Pocztowy24 0 zù 3.2. Odwoùanie zlecenia staùego zùo onego w placówce Banku lub w placówce pocztowej/ drog¹ korespondencyjn¹/ przez Konsultanta 4. POLECENIE ZAP ATY Z RACHUNKU D UÝNIKA od ka dego odwoùania 4.1. Realizacja polecenia zapùaty od ka dego wykonanego polecenia 1 zù 4.2. Odwoùanie polecenia zapùaty lub odwoùanie/ modyfikacja upowa nienia do obci¹ ania rachunku 5. WYP ATY/WP ATY GOTÓWKOWE W PLN 5 od ka dego odwoùania 5.1. Wpùata gotówkowa za poœrednictwem wpùatomatów sieci Euronet za ka d¹ wpùatê 0,7% od kwoty wpùaty nie mniej ni 5zù 5.2. Wypùata gotówkowa z rachunku dokonywana w placówce Banku lub placówce pocztowej 5.3. Dostarczenie Klientowi gotówki pod wskazany adres na podstawie jednorazowego lub cyklicznego zlecenia wypùaty za ka d¹ wypùatê 5.4. Przyjêcie/ zmiana zlecenia wypùaty z konta od ka dego zlecenia 2 zù 6. WYCI GI Z RACHUNKU, ODPISY, POTWIERDZENIA I INNE Sporz¹dzenie i przesùanie wyci¹gu miesiêcznego w formie elektronicznej (obowi¹zuje od r.) Sporz¹dzenie i przesùanie wyci¹gu miesiêcznego w formie papierowej (obowi¹zuje od r.) 6.3. Sporz¹dzenie odpisu: obrotów/ wyci¹gu/ operacji na rachunku Realizacja dyspozycji dotycz¹cej blokady œrodków na rachunku z tytuùu zabezpieczenia umów zawieranych przez Posiadacza rachunku Wysùanie zawiadomienia o przekroczeniu stanu rachunku/ Wysùanie wezwania do spùaty niedoboru z tytuùu przekroczenia stanu rachunku od przesùanego wyci¹gu za ka dy miesi¹c/ wyci¹g/ operacjê 6.7. Usùugi nietypowe nie przewidziane w niniejszej Taryfie uzgodnione z Klientem 1 0 zù 1 50 zù wedùug rzeczywistych kosztów Banku lub wedùug umowy, nie mniej ni 2

6 6.8. Zapytanie o saldo rachunku za poœrednictwem Konsultanta za ka de zapytanie 3) 6.9. Zapytanie o saldo rachunku przez PocztowySMS bez pakietu lub po wykorzystaniu pakietu za ka de zapytanie 0,50 zù Pakiet 4 zapytañ o saldo rachunku przez PocztowySMS 1 zù Pakiet 20 zapytañ o saldo rachunku przez PocztowySMS za ka dy pakiet 4 zù Pakiet 50 zapytañ o saldo rachunku przez PocztowySMS 8 zù 7. LIMIT DEBETOWY W RACHUNKU 7.1. Uruchomienie limitu debetowego Jednorazowo 7.2. Wysùanie wezwania do zapùaty/ upomnienia dotycz¹cego nale noœci z tytuùu niespùaconego limitu debetowego 8. US UGI ZA KTÓRE BANK NIE POBIERA OP AT za ka de wezwanie/ upomnienie 8.1. Otwarcie rachunku 8.2. Aktywacja usùugi TELEKONTO 8.3. Lista kontrahentów w Deklaracji TELEKONTO; zdefiniowanie kontrahenta, modyfikacja kontrahenta 8.4. Zdefiniowanie polecenia zapùaty 8.5. Zdefiniowanie zlecenia staùego 8.6. Modyfikacja zlecenia staùego 8.7. Realizacja zlecenia staùego na rachunki w Banku oraz rachunki ZUS i US 8.8. Wpùata gotówkowa na rachunek prowadzony przez Bank w placówce Banku lub placówce pocztowej Przyjêcie i wykonanie dyspozycji dotycz¹cej blokady œrodków na rachunku na Lokatê terminow¹ Wydanie potwierdzenia dokonania operacji na rachunku zleconej osobiœcie w placówce Banku lub placówce pocztowej w dniu wykonania operacji Za pobieranie wykazu operacji z IVR na faks Usùugi bankowoœci elektronicznej Pocztowy24/ PocztowySMS Dostêp do usùugi Pocztowy 24/Pocztowy SMS Opùata za korzystanie z usùugi Pocztowy24/ PocztowySMS Wydanie karty kodów Przesùanie karty kodów na adres korespondencyjny Klienta Ustanowienia /modyfikacja/odwoùanie zlecenia staùego w systemie Pocztowy24 Doùadowanie telefonu pre-paid 1) Opùata pobierana w placówkach Poczty Polskiej S.A. w momencie realizacji dyspozycji 2) Opùaty nie pobiera siê za pierwszy komplet formularzy pùatniczych i kopert 3) Opùata nie dotyczy Klientów, którzy wraz z zapytaniem o saldo skùadaj¹ dyspozycjê dotycz¹c¹ operacji na rachunku (np. zlecaj¹ przelew do realizacji, skùadaj¹ zlecenie staùe, zakùadaj¹ lokatê, itp.). 2% od kwoty przyznanego limitu debetowego 6

7 ROZDZIA 2 RACHUNKI BANKOWE POCZTOWE KONTO FIRMOWE PLUS L.p. Rodzaj Czynnoœci/ Usùugi Tryb pobierania opùaty/prowizji Opùata/prowizja Pocztowe Konto Firmowe Plus 1) 1. OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKÓW, UDOSTÆPNIANIE US UG 1.1. Prowadzenie rachunku miesiêcznie od ka dego rachunku Przyjêcie/ odwoùanie peùnomocnictwa do rachunku za ka de przyjêcie/ odwoùanie 0 zù 1.3. Sporz¹dzenie aneksu do umowy rachunku, z zastrze eniem pkt zù 1.4. Zmiana rodzaju konta (aneks lub dyspozycja telefoniczna) 1 2) 2. PRZELEWY W PLN 2.1. Przelew wewnêtrzny (z rachunku w Banku na rachunek w Banku): a) zlecony osobiœcie w placówce Banku lub w placówce pocztowej/ zlecony drog¹ korespondencyjn¹ b) zlecony drog¹ telefoniczn¹ za poœrednictwem Konsultanta c) zlecony za poœrednictwem serwisu automatycznego IVR d) zlecony za poœrednictwem usùugi Pocztowy24 od ka dego przelewu 20 przelewów w m-cu 0 zù, ka dy kolejny zgodnie z rodzajem przelewu dla Pocztowego Konta Firmowego 2.2. Przelew na rachunek w innym banku: a) zlecony osobiœcie w placówce Banku lub w placówce pocztowej/ zlecony drog¹ korespondencyjn¹ b) zlecony drog¹ telefoniczn¹ za poœrednictwem Konsultanta c) zlecony za poœrednictwem serwisu automatycznego IVR d) zlecony za poœrednictwem usùugi Pocztowy24 od ka dego przelewu e) przygotowanie i realizacja przekazu pocztowego z rachunku od ka dego przekazu Przelew na rachunek ZUS i US 20 przelewów w m-cu 0 zù, ka dy kolejny zgodnie z rodzajem przelewu dla Pocztowego Konta Firmowego 4 zù plus poniesiony przez Bank koszt realizacji przekazu 2.3. a) zlecony osobiœcie w placówce Banku lub w placówce pocztowej/ zlecony drog¹ korespondencyjn¹ b) przelew Giro Skùadka od ka dego przelewu 3) c) zlecony drog¹ telefoniczn¹ za poœrednictwem Konsultanta 3,50 zù d) zlecony za poœrednictwem usùugi Pocztowy24 0 zù 2.4. Zlecenie realizowane systemem SORBNET od ka dego zlecenia 7

8 3. STA E ZLECENIE P ATNICZE Realizacja zlecenia staùego na rachunek w innym banku: 3.1. a) zùo onego w placówce Banku lub w placówce pocztowej/ drog¹ korespondencyjn¹/przez Konsultanta od ka dego zlecenia b) zùo onego za poœrednictwem usùugi Pocztowy24 0 zù 0 zù 3.2. Odwoùanie zlecenia staùego zùo onego w placówce Banku lub w placówce pocztowej/ drog¹ korespondencyjn¹/ przez Konsultanta 4. POLECENIE ZAP ATY Z RACHUNKU D UÝNIKA od ka dego odwoùania 0 zù 4.1. Realizacja polecenia zapùaty od ka dego wykonanego polecenia 10 poleceñ zapùaty w m-cu 0 zù, ka de kolejne 1 zù 4.2. Odwoùanie polecenia zapùaty lub odwoùanie/ modyfikacja upowa nienia do obci¹ ania rachunku 5. WYP ATY/WP ATY GOTÓWKOWE W PLN od ka dego odwoùania 0 zù 5.1. Wpùata gotówkowa za poœrednictwem wpùatomatów sieci Euronet za ka d¹ wpùatê 0,7% od kwoty wpùaty nie mniej ni 5zù 5.2. Dostarczenie Klientowi gotówki pod wskazany adres na podstawie jednorazowego lub cyklicznego zlecenia wypùaty za ka d¹ wypùatê 5 dostarczeñ w m-cu 0 zù, ka de nastêpne Przyjêcie/ zmiana zlecenia wypùaty z konta od ka dego zlecenia 2 zù 6. WYCI GI Z RACHUNKU, ODPISY, POTWIERDZENIA I INNE Sporz¹dzenie i przesùanie wyci¹gu miesiêcznego w formie elektronicznej (obowi¹zuje od r.) Sporz¹dzenie i przesùanie wyci¹gu miesiêcznego w formie papierowej (obowi¹zuje od r.) 6.3. Sporz¹dzenie odpisu: obrotów/ wyci¹gu/ operacji na rachunku od przesùanego wyci¹gu za ka dy miesi¹c/ wyci¹g/ operacjê 0 zù Realizacja dyspozycji dotycz¹cej blokady œrodków na rachunku z tytuùu zabezpieczenia umów zawieranych przez Posiadacza rachunku Wysùanie zawiadomienia o przekroczeniu stanu rachunku/ Wysùanie wezwania do spùaty niedoboru z tytuùu przekroczenia stanu rachunku 50 zù 6.6. Wydanie dokumentów pùatniczych i/lub kopert za ka d¹ przesyùkê 8

9 6.7. Usùugi nietypowe nie przewidziane w niniejszej Taryfie uzgodnione z Klientem wedùug rzeczywistych kosztów Banku lub wedùug umowy, nie mniej ni Zapytanie o saldo rachunku za poœrednictwem Konsultanta 0 zù 6.9. Zapytanie o saldo rachunku przez PocztowySMS bez pakietu lub po wykorzystaniu pakietu za ka de zapytanie 0,50 zù Pakiet 4 zapytañ o saldo rachunku przez PocztowySMS 1 zù Pakiet 20 zapytañ o saldo rachunku przez PocztowySMS za ka dy pakiet 4 zù Pakiet 50 zapytañ o saldo rachunku przez PocztowySMS 8 zù 7. LIMIT DEBETOWY W RACHUNKU 7.1. Uruchomienie limitu debetowego 7.2. Wysùanie wezwania do zapùaty/ upomnienia dotycz¹cego nale noœci z tytuùu niespùaconego limitu debetowego za ka de wezwanie/ upomnienie 8. US UGI ZA KTÓRE BANK NIE POBIERA OP AT 8.1. Otwarcie rachunku 8.2. Aktywacja usùugi TELEKONTO 8.3. Lista kontrahentów w Deklaracji TELEKONTO; zdefiniowanie kontrahenta, modyfikacja kontrahenta 8.4. Zdefiniowanie polecenia zapùaty 8.5. Zdefiniowanie zlecenia staùego 8.6. Modyfikacja zlecenia staùego 8.7. Realizacja zlecenia staùego na rachunki w BP S.A. oraz rachunki ZUS i US 8.8. Przyjêcie i wykonanie dyspozycji dotycz¹cej blokady œrodków na rachunku na Lokatê terminow¹ 8.9. Wpùata gotówkowa na rachunek prowadzony przez BP S.A. w placówce Banku lub placówce pocztowej Wypùata gotówkowa z rachunku dokonywana w placówce Banku lub placówce pocztowej Wydanie potwierdzenia dokonania operacji na rachunku zleconej osobiœcie w placówce Banku lub placówce pocztowej w dniu wykonania operacji Za pobieranie wykazu operacji z IVR na faks Usùugi bankowoœci elektronicznej Pocztowy24/ PocztowySMS Dostêp do usùugi Pocztowy 24/Pocztowy SMS Opùata za korzystanie z usùugi Pocztowy24/ PocztowySMS Wydanie karty kodów Przesùanie karty kodów na adres korespondencyjny Klienta Ustanowienia /modyfikacja/odwoùanie zlecenia staùego w systemie Pocztowy24 Doùadowanie telefonu pre-paid 2% od kwoty przyznanego limitu debetowego 9

10 1) Rachunek wycofany ze sprzeda y z dniem 01 grudnia 2010 r. 2) Z tytuùu zmiany rodzaju konta z Pocztowego Konta Firmowego Plus na Pocztowe Konto Firmowe. 3) Opùata pobierana w placówkach Poczty Polskiej S.A. w momencie realizacji dyspozycji ROZDZIA 3 FIRMOWE KONTO OSZCZÆDNOÚCIOWE L.p. Rodzaj Czynnoœci/ Usùugi Tryb pobierania opùaty/prowizji Firmowe Konto Oszczêdnoœciowe 1. OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKÓW, UDOSTÆPNIANIE US UG 1.1. Otwarcie i prowadzenie miesiêcznie 0 zù 1.2. Udostêpnienie i korzystanie z usùugi Pocztowy24/PocztowySMS miesiêcznie 0 zù 1.3. Przyjêcie/ odwoùanie peùnomocnictwa do rachunku za ka de przyjêcie/ odwoùanie Sporz¹dzenie aneksu do umowy rachunku 1 2. PRZELEWY W PLN 2.1. Przelew wewnêtrzny (z rachunku w Banku na rachunek w Banku)¹ ) : za ka dy przelew 2.2. Przelew na rachunek w innym banku¹) (za wyj¹tkiem przelewu do ZUS lub US): za ka dy przelew 1 przelew w m-cu 0 zù, ka dy kolejny 1 przelew w m-cu 0 zù, ka dy kolejny 2.3. Przelew na rachunek ZUS i US za ka dy przelew 2.4. Przygotowanie i realizacja przekazu pocztowego z rachunku od ka dego przekazu 4 zù plus poniesiony przez Bank koszt realizacji przekazu 2.5. Zlecenie realizowane systemem SORBNET od ka dego zlecenia 3. STA E ZLECENIA PLATNICZE 3.1. Zdefiniowanie/modyfikacja zlecenia w placówce/ drog¹ korespondencyjn¹/ przez Konsultanta: od ka dego zlecenia 0 zù 3.2. Realizacja zlecenia staùego na rachunek w innym banku: od ka dego zlecenia 10 zù 10

11 3.3. Odwoùanie zlecenia staùego zùo onego w placówce Banku/ drog¹ korespondencyjn¹/ przez Konsultanta od ka dego odwoùania 4 POLECENIE ZAP ATY Z RACHUNKU D UÝNIKA 4.1. Realizacja polecenia zapùaty od ka dego wykonanego polecenia 10 zù 4.2. Odwoùanie polecenia zapùaty lub odwoùanie/ modyfikacja upowa nienia do obci¹ ania rachunku od ka dego odwoùania 5 WYP ATY/WP ATY GOTÓWKOWE W PLN 5.1. Wypùata gotówkowa z rachunku dokonywana w placówce Banku lub placówce pocztowej 5.2. Dostarczenie Klientowi gotówki pod wskazany adres na podstawie jednorazowego lub cyklicznego zlecenia wypùaty za ka d¹ wypùatê 1 wypùata w m-cu 0 zù, ka da kolejna Przyjêcie/ zmiana zlecenia wypùaty z konta od ka dego zlecenia 2 zù 5.4. Wpùata gotówkowa/bezgotówkowa za ka d¹ wpùatê 0 zù 6 WYCI GI Z RACHUNKU, ODPISY, POTWIERDZENIA I INNE 6.1. Sporz¹dzenie i przesùanie wyci¹gu miesiêcznego w formie elektronicznej 0 zù od przesùanego wyci¹gu 6.2. Sporz¹dzenie i przesùanie wyci¹gu miesiêcznego w formie papierowej 6.3. Sporz¹dzenie odpisu: obrotów lub operacji na rachunku, za ka dy miesi¹c sporz¹dzonego odpisu 6.4. Zapytanie o saldo przez PocztowySMS 20 zapytañ w m-cu 0 zù ² ), za ka de zapytanie ka de nastêpne 0,50 zù 6.5. Zapytanie o saldo za poœrednictwem Konsultanta ³ ) 0,50 zù 6.6. Wygenerowanie i dostarczenie hasùa do usùugi TELEKONTO 4) Jednorazowo 10 zù 10 zù 6.7. Wysùanie zawiadomienia o przekroczeniu stanu rachunku/ Wysùanie wezwania do spùaty niedoboru z tytuùu przekroczenia stanu rachunku Jednorazowo 6.8. Przyjêcie i wykonanie dyspozycji dotycz¹cej blokady œrodków na koncie z tytuùu zabezpieczenia umów zawieranych przez Posiadacza (nie dotyczy dyspozycji blokady œrodków na rachunku bankowym z tytuùu zabezpieczenia umów zawieranych przez Posiadacza rachunku 50 zù 11

12 6.9. Dodatkowe usùugi, za które Bank nie pobiera opùat: Sporz¹dzenie aneksu do Umowy z tytuùu zmiany Konta z indywidualnego na wspólne, Sprawdzenie salda w placówce Banku lub placówce pocztowej, Wydanie potwierdzenia dokonania operacji na koncie zleconej osobiœcie w placówce Banku w dniu wykonania tej operacji, Wydanie/przesùanie Klientowi karty kodów do usùugi Pocztowy24, Doùadowanie telefonu na kartê pre-paid. 1) We wszystkich kanaùach, z zastrze eniem, e przez Konsultanta lub IVR usùuga dostêpna tylko dla Klientów posiadaj¹cych hasùo do usùugi TELEKONTO odpowiednio dla PKF lub Firmowego Konta Oszczêdnoœciowego. 2) Limit obejmuje równie zapytania o saldo na innych rachunkach Klienta objêtych usùug¹ PocztowySMS. 3) Usùuga dostêpna tylko dla Klientów posiadaj¹cych hasùo do usùugi TELEKONTO dla ROR, PKF lub Firmowego Konta Oszczêdnoœciowego. 4) Dotyczy Klientów nie posiadaj¹cych ROR/PKF w Banku, którzy chc¹ korzystaã z dostêpu do Firmowego Konta Oszczêdnoœciowego za poœrednictwem Konsultanta lub IVR. I. Karta Visa Biznes Electron ROZDZIA 4 KARTY P ATNICZE DO RACHUNKU L.p. Rodzaj czynnoœci/usùugi Tryb pobierania opùaty/ prowizji Opùata/prowizja 1. WYDANIE/WZNOWIENIE KARTY 1.1 Wydanie karty 1.2 Wznowienie karty 1.3 Wydanie nowej karty w miejsce zastrze onej 2. OBS UGA KARTY 2.1. Opùata za kartê (opùata pobierana w dniu wydania karty) (opùata pobierana w dniu wznowienia karty) (opùata pobierana w dniu wydania karty) miesiêcznie (opùata pobierana po zakoñczeniu miesi¹ca) Pocztowe Konto Firmowe Pocztowe Konto Firmowe Plus 1) 0 zù 0 zù 0 zù 0 zù 0 zù 0 zù 0 zù 12

13 2.2. Zastrze enie karty 0 zù 0 zù 2.3. Sprawdzenie salda w bankomacie za ka de sprawdzenie 0,50 zù 0 zù 2.4. Wygenerowanie miniwyci¹gu w bankomacie sieci BZ WBK (lista do 10 ostatnich transakcji zrealizowanych kart¹ w okresie ostatnich dwóch miesiêcy) za ka dy miniwyci¹g 2.5. Zmiana numeru PIN w bankomacie sieci BZ WBK za ka d¹ zmianê 0 zù 0 zù 2.6. Wydanie nowego PIN za ka dy PIN 0 zù 0 zù 3. TRANSAKCJE 3.1. Wypùata gotówki z bankomatów i w terminalach POS na terenie kraju i za granic¹ za ka d¹ transakcjê 0 zù 0 zù 3.2. Wypùata gotówki w ramach usùugi cash back na terenie kraju za ka d¹ transakcjê 0 zù 0 zù 3.3. Przewalutowanie na euro, kwoty transakcji dokonanej w walucie innej ni waluta rachunku i ni euro za ka d¹ transakcjê 0 zù 0 zù 4. INNE US UGI 4.1. Opùata za pakiet ubezpieczeniowy "Ochrona karty" miesiêcznie (opùata jest pobierana za ka d¹ ubezpieczon¹ kartê po zakoñczeniu miesi¹ca) 1 zù 1 zù 1) Rachunek wycofany ze sprzeda y z dniem 01 grudnia 2010 r. ROZDZIA 5 OPERACJE W OBROCIE DEWIZOWYM L.p. Rodzaj czynnoœci/usùugi Tryb pobierania prowizji/opùat Opùata/prowizja 1. Przelew za granicê lub przelew w walucie obcej na rachunek w innym banku krajowym 1.1. Na rachunek w innym banku krajowym w systemie SWIFT 1.2. Przelew transgraniczny (za granicê) za poœrednictwem systemu SWIFT równowartoœã w PLN 0,25% kwoty przelewu min. 2, max.200 zù 1.3. Na rachunek w innym banku krajowym w systemie SEPA 1.4. Przelew transgraniczny (za granicê) za poœrednictwem systemu SEPA Przelew z zagranicy lub przelew w walucie obcej z innego banku krajowego w systemie SWIFT: a) na rachunki w Banku ) równowartoœã w PLN 0,25% kwoty b) na rachunki w innym banku przelewu min. 2, max.200 zù 3 Operacje w systemie TARGET Przelew z zagranicy lub przelew z innego banku krajowego 7 zù 3.2. Polecenie wypùaty za zagranicê lub przelew do innego banku krajowego 1 13

14 4. Telefoniczne/telefaxowe powiadomienie Klienta o otrzymaniu przelewu na jego rzecz na podstawie staùej dyspozycji Klienta lub dyspozycji wynikaj¹cej z komunikatu pùatniczego 2 5. Poszukiwanie wpùywu na pisemne zlecenie Klienta 50 zù plus koszty innego banku 6. Wydanie potwierdzenia wykonania przelewu od ka dego potwierdzenia 3 zù Anulowanie lub zmiana dyspozycji przelewu w systemie SWIFT jeœli: 7. a) przelew nie zostaù jeszcze zrealizowany 2 od ka dej zùo onej dyspozycji b) przelew zostaù ju zrealizowany 50 zù plus koszty innego banku 8. Postêpowanie wyjaœniaj¹ce (reklamacja) na zlecenie Klienta od ka dej reklamacji 2 plus koszty innego banku 9. Komunikat SWIFT 20 zù 10. US UGI ZA KTÓRE BANK NIE POBIERA OP AT 10.1 Przelew w walucie obcej na rachunek innego Klienta w ramach Banku 10.2 Przelew otrzymywany za poœrednictwem systemu SEPA 1) Opùata nie dotyczy Klientów, których przelew z zagranicy jest mniejszy ni 30 EUR. ROZDZIA 6 KREDYT W POCZTOWYM KONCIE FIRMOWYM L.p. Rodzaj czynnoœci/usùugi Tryb pobierania prowizji / opùat Opùata/prowizja Pocztowe Konto Firmowe/Pocztowe Konto Firmowe Plus 1) 1. Udzielenie kredytu w koncie od kwoty kredytu 3,00%, nie mniej ni 100 zù 2. Podwy szenie kwoty kredytu w koncie od kwoty podwy szenia kredytu 1,50%, nie mniej ni 100 zù 3. Odnowienie umowy o kredyt w koncie od kwoty kredytu 1,50%, nie mniej ni 50 zù 4. Sporz¹dzenie aneksu do umowy o kredyt 50 zù 5. Wysùanie upomnienia dotycz¹cego powstania niedoboru z tytuùu kredytu w koncie za ka de upomnienie 6. Wysùanie wezwania Klientowi do spùaty niedoboru z tytuùu kredytu w koncie za ka de wezwanie 1) Rachunek wycofany ze sprzeda y z dniem 01 grudnia 2010 r. ROZDZIA 7 LEKKA LINIA KREDYTOWA 14

15 L.p. Rodzaj czynnoœci/usùugi Tryb pobierania prowizji / opùat Opùata/prowizja Pocztowe Konto Firmowe/Pocztowe Konto Firmowe Plus 1) 1. Udzielenie kredytu w koncie od kwoty kredytu od 3,99% nie mniej ni 100 zù 2. Podwy szenie kwoty kredytu w koncie od kwoty podwy szenia kredytu od 1,99%, nie mniej ni 100 zù 3. Odnowienie umowy o kredyt w koncie od kwoty kredytu od 1,99% nie mniej ni 50 zù 4. Sporz¹dzenie aneksu do umowy o kredyt 50 zù 5. Wysùanie upomnienia dotycz¹cego powstania niedoboru z tytuùu kredytu w koncie za ka de upomnienie 6. Wysùanie wezwania Klientowi do spùaty niedoboru z tytuùu kredytu w koncie za ka de wezwanie 7. Brak wypeùnienia okreœlonego w Umowie kredytowej wymogu przeprowadzania wpùywów na rachunku bie ¹cym w Banku od kwoty bie ¹cego zaanga owania, pobierana jest prowizja na pocz¹tku kwartaùu kalendarzowego nastêpuj¹cego po kwartale kalendarzowym, w którym Bank stwierdziù brak wymaganego obrotu na rachunku bie ¹cym w Banku 0,75% kwartalnie 8. Wydanie opinii lub zaœwiadczenia zwi¹zanego z lini¹ kredytoiw¹ za ka dy dokument 50 zù 9. Wydanie pisemnego uzasadnienia odmowy udzielenia kredytu (opùata powiêkszona o 23% podatku VAT) za ka dy dokument 100 zù + VAT 1) Rachunek wycofany ze sprzeda y z dniem 01 grudnia 2010 r. ROZDZIA 8 EKSPRESOWY KREDYT RATALNY L.p. Rodzaj czynnoœci/usùugi Tryb pobierania prowizji / opùat Opùata/prowizja Pocztowe Konto Firmowe/Pocztowe Konto Firmowe Plus 1) 1. Udzielenie kredytu od kwoty kredytu od 3,99% nie mniej ni 100 zù 2. Podwy szenie kwoty kredytu od kwoty podwy szenia kredytu od 1,99%, nie mniej ni 100 zù 3. Sporz¹dzenie aneksu do umowy o kredyt 50 zù 4. Wysùanie upomnienia dotycz¹cego powstania zalegùoœci z tytuùu kredytu za ka de upomnienie 5. Wysùanie wezwania Klientowi do spùaty zalegùoœci z tytuùu kredytu za ka de wezwanie 6. Brak wypeùnienia okreœlonego w Umowie kredytowej wymogu przeprowadzania wpùywów na rachunku bie ¹cym w Banku od kwoty bie ¹cego zaanga owania, pobierana jest prowizja na 0,75% kwartalnie 15

16 pocz¹tku kwartaùu kalendarzowego nastêpuj¹cego po kwartale kalendarzowym, w którym Bank stwierdziù brak wymaganego obrotu na rachunku bie ¹cym w Banku 7. Prowizja za przedterminow¹ spùatê od kwoty przedterminowo spùacanego kapitaùu 1,00% 8. Wydanie opinii lub zaœwiadczenia zwi¹zanego z umow¹ kredytu za ka dy dokument 50 zù 9. Wydanie pisemnego uzasadnienia odmowy udzielenia kredytu (opùata powiêkszona o 23% podatku VAT) za ka dy dokument 100 zù + VAT ROZDZIA 9 POÝYCZKA HIPOTECZNA L.p. Rodzaj czynnoœci/usùugi Tryb pobierania prowizji / opùat Opùata / prowizja 1. UDZIELENIE KREDYTU/POÝYCZKI 1.1. Udzielenie Po yczki Hipotecznej dla Mikroprzedsiêbiorstw 3,0% od kwoty udzielonej po yczki/podwy szenia 1.2. Podwy szenie kwoty Po yczki Hipotecznej dla Mikroprzedsiêbiorstw 3,0% 2. INNE CZYNNOÚCI 2.1. Prolongata terminu spùaty po yczki (okres dùu szy ni 1 miesi¹c) ka dorazowo 1,5% od kwoty prolongowanej 2.2. Wydanie zaœwiadczenia/ opinii o spùacie po yczki ka dorazowo 100 zù 2.3. Wycena nieruchomoœci od 474 zù 2.4. Wydanie promesy 0,1% kwoty po yczki nie mniej ni 100 zù 2.5. Opùata za zmianê warunków Umowy na wniosek Klienta: m.in. zmiana harmonogramu, zmiana profilu spùaty, zamiana zabezpieczenia spùaty po yczki, wydùu enie/skrócenie okresu po yczki 1) ka dorazowo 150 zù 2.6. Sporz¹dzenie na wniosek Po yczkobiorcy lub Porêczyciela odpisu: umowy/ planu spùaty/ aneksu 50 zù, nie wiêcej ni 300 zù za ka dy dokument umowy po yczki ù¹cznie 2.7. Zawarcie umowy ugody od kwoty ugody do 2,0% nie mniej ni 200 zù 2.8. Opùata za wezwanie do dostarczenia dokumentów, zgodnie z Umow¹ kredytu/ po yczki ka dorazowo 50 zù 2.9. Wysùanie wezwania do zapùaty/ upomnienia dotycz¹cego przeterminowanych rat kredytu/po yczki i odsetek oraz odsetek karnych za ka de wezwanie/ upomnienie 2.10 Prowizja za wczeœniejsz¹ przedterminow¹ spùatê od kwoty przedterminowo spùacanego kapitaùu 1% 2.11 Wydanie opinii lub zaœwiadczenia zwi¹zanego z umow¹ po yczki za ka dy dokument 50 zù Wydanie pisemnego uzasadnienia odmowy udzielenia kredytu (opùata powiêkszona o 23% 2.12 podatku VAT) za ka dy dokument 100 zù + VAT 16

17 3. US UGI ZA KTÓRE BANK NIE POBIERA OP AT 3.1. Rozpatrzenie wniosku 3.2. Przygotowanie umowy po yczki- brak opùaty przygotowawczej 1) z wyù¹czeniem prolongaty ROZDZIA 10 POZOSTA E OPERACJE I US UGI BANKOWE L.p. Rodzaj czynnoœci/usùugi Tryb pobierania prowizji / opùat Opùata / prowizja 1. Wydanie worka do monet posiadaczowi rachunku bankowego (wydanie worka osobie, która nie jest klientem usùug bankowych )- opùata powiêkszona o 23% podatku VAT wg cen zakupu + 20% z tyt. kosztów manipulacyjnych + VAT 2. Przyjêcie depozytu na zlecenie Klienta (opùata powiêkszona o 23% podatku VAT) 100 zù + VAT 2.1. Przechowywanie depozytu przyjêtego na zlecenie Klienta: UWAGA! Opùata nie dotyczy depozytów wartoœciowych skùadanych z urzêdu np. przez instytucje wymiaru sprawiedliwoœci, urzêdy celne itp. (opùata powiêkszona o 23% podatku VAT) miesiêcznie za ka dy rozpoczêty miesi¹c 10 zù + VAT 2.2. Przechowywanie depozytu wartoœciowego, przyjêtego na zlecenie Klienta, w postaci papierów wartoœciowych emitowanych przez Bank (opùata powiêkszona o 23% podatku VAT) miesiêcznie od wartoœci nominalnej papierów wartoœciowych 0,1 % jednak nie mniej ni 10 zù, za ka dy rozpoczêty miesi¹c przechowywania + VAT 3. Za realizacjê tytuùu wykonawczego oraz dokumentu maj¹cego moc tego tytuùu UWAGA! Opùatê pobiera siê od Posiadacza rachunku od wyegzekwowanej kwoty 0,5% nie mniej ni 30 zù 4. Wpùaty gotówkowe osób fizycznych na rachunki w innym banku od ka dej wpùaty 0,5 % nie mniej ni 10 zù Za wydanie na yczenie Klienta pisma o charakterze prawnym, zaœwiadczenia, które nie zostaùo okreœlone w innych punktach Taryfy Poszukiwanie rachunków bankowych na nazwisko jednej osoby oraz udzielanie pisemnych informacji o wielkoœci salda w jednej placówce Banku 1) 100 zù 50 zù 7. Weryfikacja dokumentów potwierdzaj¹cych zgodnoœã z prawem dewizowym wpùat na rachunki bankowe w walutach wymienialnych nierezydentów od jednego dokumentu potwierdzaj¹cego ka dy indywidualny tytuù wpùaty 8. Zastrze enie dokumentów lub anulowanie zastrze enia dokumentów: 17

18 9 a) Klienta Banku 2) 1 b) osoby nie zwi¹zanej z Bankiem 20 zù Usùugi nietypowe nie przewidziane w niniejszej Taryfie uzgodnione z Klientem (mo e istnieã koniecznoœã opodatkowania podatkiem VAT jeœli usùugi wykraczaj¹ poza zakres czynnoœci zwi¹zanych z prowadzeniem rachunku lub kredytu w takim przypadku kwota prowizji/opùaty zostanie podwy szona przez Bank o podatek VAT wyliczony wg aktualnie obowi¹zuj¹cej stawki) wg rzeczywistych kosztów Banku lub wedùug umowy, nie mniej ni 10 zù 10. US UGI ZA KTÓRE BANK NIE POBIERA OP AT Realizacja zlecenia kupna bonów skarbowych przez Klienta na rynku pierwotnym Realizacja transakcji kupna lub sprzeda y bonów skarbowych na rynku wtórnym dokonan¹ przez Klienta Banku 1) Opùat nie pobiera siê: a) Od s¹du lub prokuratora w zwi¹zku z tocz¹c¹ siê spraw¹ karn¹ lub karno- skarbow¹ przeciwko osobie fizycznej, bêd¹cej stron¹ umowy, b) Prokuratora w sprawach dotycz¹cych wykorzystywania dziaùalnoœci banków do celów maj¹cych zwi¹zek z przestêpstwem, o którym mowa w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 Kodeks karny (Dz. U. Z 1997r. Nr 88, poz.553 z póêniejszymi zmianami), c) Osób upowa nionych uchwaù¹ Komisji Nadzoru Bankowego oraz inspektora nadzoru bankowego. 2) Osoba fizyczna, która posiada rachunek/produkt lub jest peùnomocnikiem lub osob¹ upowa nion¹ do rachunku/produktu w Banku 18

TARYFA. czerwiec 2015 r. www.pocztowy.pl

TARYFA. czerwiec 2015 r. www.pocztowy.pl TARYFA OP AT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH ZA CZYNNOŒCI ZWI ZANE Z OBS UG OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZ CYCH JEDNOOSOBOW DZIA ALNOŒÆ GOSPODARCZ LUB SPÓ KÊ CYWILN czerwiec 2015 r. www.pocztowy.pl ROZDZIA 1.

Bardziej szczegółowo

Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl

Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl TARYFA opłat i prowizji bankowych pobieranych za czynności związane z obsługą osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

TARYFA op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych

TARYFA op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych TARYFA op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych kwiecieñ 2015 r. www.pocztowy.pl ZASADY USTALANIA, ZMIANY I POBIERANIA OP AT I PROWIZJI 1. U yte w Taryfie

Bardziej szczegółowo

TARYFA at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych

TARYFA at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych TARYFA at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych Lipiec 2015 r. www.pocztowy.pl 1 4 6 6 8 10 12 13 14 15 16 17 32 33 2 34 35 35 38 40 41 42 44 43 44 46 45 46

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynnoœci bankowe i op³at za inne czynnoœci wykonywane przez Deutsche Bank PBC S.A.

Tabela prowizji za czynnoœci bankowe i op³at za inne czynnoœci wykonywane przez Deutsche Bank PBC S.A. Tabela prowizji za czynnoœci bankowe i op³at za inne czynnoœci wykonywane przez Deutsche Bank PBC S.A. DLA PRZEDSIÊBIORCÓW zwana dalej Tabel¹ prowizji i op³at - dla przedsiêbiorców obowi¹zuje od 24 października

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynno ci bankowe i op at za inne czynno ci wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A.

Tabela prowizji za czynno ci bankowe i op at za inne czynno ci wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A. Tabela prowizji za czynno ci bankowe i op at za inne czynno ci wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A. DLA PRZEDSI BIORCÓW zwana dalej Tabel prowizji i op at - dla przedsi biorców obowi zuje od 8 Lipca

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik Nr do Uchwały Nr 37/ZORK/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 9.04.2015 r. obowiązuje od 15 czerwca 2015r. Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik Nr do Uchwały Nr 37/ZORK/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 9.04.2015 r. obowiązuje od 1 sierpnia 2015r. Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 59/ZORK/13 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 29.10.2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Cennik us ug prowizje i op aty

Cennik us ug prowizje i op aty Cennik us ug prowizje i op aty Otwarcie i prowadzenie konta Otwarcie konta Premium Student Junior Walutowe Miesi czna op ata za prowadzenie konta 0 */15 PLN 0 */6 PLN 0 */2 PLN 2 PLN * Warunki znosz ce

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik do Uchwały Nr 36/ZORK/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków dla Konsumentów w Deutsche Bank PBC S.A.

Regulamin Rachunków dla Konsumentów w Deutsche Bank PBC S.A. Regulamin Rachunków dla Konsumentów w Deutsche Bank PBC S.A. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Postanowienia wstêpne 1.1.1 Zakres regulacji Regulamin Rachunków określa warunki otwierania, prowadzenia i zamykania

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA OSÓB FIZYCZNYCH W PLUS BANK S.A.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA OSÓB FIZYCZNYCH W PLUS BANK S.A. Obowiązuje od sierpnia 05 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA OSÓB FIZYCZNYCH W PLUS BANK S.A.. Niniejsza Taryfa prowizji i opłat dla osób fizycznych w PLUS BANK S.A., zwana dalej Taryfą, ma zastosowanie do

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BS OTMUCHÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BS OTMUCHÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 27/2005. Banku BS Otmuchów z dnia.06-06-2005.. w sprawie Taryfy opłat i prowizji bankowych pobieranych od podmiotów niefinansowych BANK SPÓŁDZIELCZY OTMUCHÓW TARYFA

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/ZOR/09 Zarządu BS z dnia 19.02.2009r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 30.09.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 30.06.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 15.01.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

Klientów Instytu cjonalnych

Klientów Instytu cjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 76/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 28 czerwca 2011 roku I zm. Uchwała nr 130/2011 z dnia 28.09.2011r II zm. Uchwała nr 145/2011 z dnia 26.10.2011r T AB

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU

T A R Y F A PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU T A R Y F A PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU Stan na 12.01.2015r. 1 Spis treści Zasady pobierania prowizji i opłat w KBS Myszyniec... 3 DZIAŁ I. KLIENCI

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r.

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 262/2007 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 11/PMiZP/2013 z dnia 7 lutego 2013 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu BS w Żmigrodzie Nr 3/3/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29 /2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 31.12.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/BS/2015 z dnia 06.05.2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych LIPIEC 2015 Spis treści: Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe, pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Garwolinie od klientów instytucjonalnych

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe, pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Garwolinie od klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 30/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Garwolinie. z dnia 19 października 2009 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe, pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Garwolinie

Bardziej szczegółowo

Klientów Instytucjonalnyc h

Klientów Instytucjonalnyc h Załącznik nr 2 do Uchwały nr 36/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 8 marca 2012 roku I zm. Uchwała Nr 67/2012 z dn.19.04.2012r. T AB E L A P R O W I Z J I I O P Ł AT Z A C Z Y N N O Ś

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 35/2015 z dnia 23.04.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity)

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity) BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych (Tekst jednolity) Wprowadzona Uchwałą Zarządu Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZY BANK RZEMIOSŁA I ROLNICTWA ZRZESZONY W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

SPÓŁDZIELCZY BANK RZEMIOSŁA I ROLNICTWA ZRZESZONY W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. SPÓŁDZIELCZY BANK RZEMIOSŁA I ROLNICTWA ZRZESZONY W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 25 maja 2015 r. SPIS

Bardziej szczegółowo