Filozofia zero błędów drogą do integracji systemów zarządzania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Filozofia zero błędów drogą do integracji systemów zarządzania"

Transkrypt

1 Filozofia zero błędów drogą do integracji systemów zarządzania Wprowadzenie Twórcą filozofii zero błędów, zwanej inaczej zasadą pracy bezusterkowej był Philip Crosby. Praca w zakładach produkujących rakiety z głowicami nuklearnymi typu Pershing pozwoliła mu zdać sobie sprawę z niebezpieczeństw towarzyszących tolerowaniu błędów w pracy. W przypadku podobnych produktów wystąpienie jakichkolwiek usterek może doprowadzić do katastrofalnych skutków zarówno dla zakładu jak i dla środowiska naturalnego. O tym jak łatwo niewielkie zaniedbania mogą doprowadzić do niebezpieczeństwa katastrofy ekologicznej świadczy przykład elektrowni w Czarnobylu. Przedstawiana filozofia zera błędów jest szczególnym przypadkiem koncepcji systemu idealnego Nadlera. Uważał on, że projektując jakiekolwiek systemy należy zawsze wychodzić nie od stanu obecnego, ale od stanu idealnego do którego projektowany system powinien dążyć. Według tej idei, już na początku trzeba wiedzieć co się chce osiągnąć, posiadając sprecyzowaną wizję stanu optymalnego. Następnie, na tej podstawie należy powoli zbliżać się do takiej koncepcji, która pozwoli spełnić wszystkie występujące w przypadku rozpatrywanego problemu warunki ograniczające. W filozofii zero błędów, na początku zakładamy stan idealny pracy bezusterkowej. Oczywiste jest, że w praktyce zupełny brak błędów nie jest możliwy, dlatego w kolejnym etapie poprzez wprowadzenie istniejących ograniczeń dochodzimy do najlepszej koncepcji możliwej do praktycznej realizacji. Ideą koncepcji Crosbiego jest ciągłe dążenie do doskonałości w miejsce wyznaczonych minimalistycznych celów określających pewien, z góry przyjęty odsetek braków na daną partię produktów. 1. Zastosowanie w usługach Koncepcja Crosbiego była początkowo stosowana głównie w działalności produkcyjnej. Podobnie, samo pojęcie błędu było stosunkowo wąsko rozumiane jako usterka, która ujawnia się w przypadku końcowego produktu, lub w którejś z faz procesu. Tymczasem filozofię zero błędów można z powodzeniem przenieść na grunt usług. Natomiast pojęcie defektu możemy rozszerzyć, rozumiejąc przez niego także rezygnację dotychczasowego klienta z usług świadczonych przez naszą firmę. Firmy stosujące zasadę zero błędów powinny skupić wysiłki organizacyjne aby zatrzymać wszystkich klientów, którzy są dla danej firmy zyskowni. Uważa się, że im dłuższe stosunki pomiędzy organizacją a klientem, tym dany klient generuje większe zyski. Firmy 1

2 zasadniczo nie zdają sobie sprawy z wielkości tych dodatkowych zysków, gdyż posiadane systemy księgowe nie są przystosowane do podobnych analiz. Większość analiz finansowych koncentruje się na bieżących zyskach z danego klienta, nie uwzględniając ich zmiany z biegiem czasu. Tymczasem dobrze obsłużony klient ma tendencję do generowania coraz większych zysków. Gdy taki klient odejdzie, nie dość że musimy zaangażować zasoby organizacyjne w pozyskanie nowego, to dodatkowo nowy klient najczęściej generuje początkowo mniejsze zyski niż dotychczasowy. W literaturze można spotkać się z poglądami, że w przyszłości, szczególnie na rynku usług, sukces odniosą te firmy, które nie będą dopuszczały do rezygnacji dotychczasowych klientów i przechodzenia ich do konkurencji. Aby nie dopuścić do rezygnacji obecnych klientów nie możemy pozwolić sobie na dostarczenie im złego produktu. Dlatego stosowanie zasady zero błędów w zakresie obsługi klientów wymusza podobne podejście do produktu. Obecnie, w warunkach ostrej konkurencji na rynku klient otrzymujący zły produkt, lub źle obsłużony zazwyczaj ponownie nie wraca. BADANIA MARKETINGOWE PROJEKTOWANIE PROCES PRODUKCYJNY PRODUKT OBSŁ UGA KLIENTA BRAK WADLIWOŚCI Brak wad w badaniach marketingowych Brak wad w projektowaniu Brak wad procesu Brak wad produktu Brak wad podczas obsługi klientów Dobre rozpoznanie potrzeb Dobry projekt Prawidłowy przebieg procesu Doskonały produkt Zadowoleni klienci SKUTKI Złe rozpoznanie potrzeb Zły projekt Nieprawidłowy przebieg procesu Zły produkt Rezygnacja niezadowolonych klientów WYSTĘPUJE WADLIWOŚĆ w badaniach marketingowych w projektowaniu procesu produktu podczas obsługi klientów Rysunek 1. Wpływ występowania wad w procesie produkcyjno usługowym na zadowolenie klienta. Źródło: Opracowanie własne. Zjawisko jest szczególnie charakterystyczne w przypadku produktów o stosunkowo dużej cenie np. samochodów, lodówek, pralek, itp. W przypadku tego typu produktów klient, kupujący produkt wadliwy najprawdopodobniej już nigdy, a przynajmniej bardzo długo nie zainteresuje się innymi produktami danej firmy. W celu niedopuszczenia do omówionej sytuacji należy zaoferować klientom produkt w możliwie najwyższym stopniu pozbawiony 2

3 wad, co automatycznie wymusza stosowanie zasady zero błędów w procesie produkcyjnym. Powyższe rozumowanie można oczywiście kontynuować, aż do etapu rozpoznania potrzeb klienta. 2. Zintegrowane zarządzanie Wszystkie elementy zarządzania są wzajemnie powiązane. Ich zintegrowanie i sprzężenia występujące pomiędzy nimi powodują, że należy zwrócić szczególną uwagę na eliminację wszelkich występujących błędów i niedociągnięć. Wprowadzając zintegrowane zarządzanie nie wystarczy doprowadzić do takiego stanu aby któryś z obszarów dobrze funkcjonował. Przedsiębiorstwo chcąc odnieść sukces rynkowy musi rozwijać wszystkie obszary zarządzania. Ponieważ jakość, technologia, środowisko i bezpieczeństwo są wzajemnie powiązane jakikolwiek błąd w którymś z wymienionych obszarów natychmiast negatywnie oddziaływuje na pozostałe. Obecny stan środowiska naturalnego na naszej planecie w dobitny sposób uzmysławia do czego prowadzi rozwój pewnych aspektów zarządzania nie zwracając uwagi na pozostałe. Ogromny postęp naukowo techniczny, który nastąpił w okresie 19 i 20 wieku, przypłaciliśmy katastrofalnym stanem środowiska naturalnego Ziemi. Pozbywanie się odpadów do wód, nadmierny wyręb lasów i emisja substancji toksycznych do atmosfery zakłóciły równowagę ekologiczną. Raporty naukowców są alarmujące w 20 wieku drastycznie wzrosło tempo wymierania gatunków roślin i zwierząt. Wielu biologów i paleontologów mówi, że mamy do czynienia z trzecim wielkim wymieraniem, czyli z trzecim okresem ogromnego spadku bioróżnorodności na ziemi. 1 Podobnie negatywna sytuacja występuje w dziedzinie bezpieczeństwa. Istnieje grupa zakładów nie przestrzegających aktualnie obowiązujących norm BHP, co odbija się niekorzystnie na zdrowiu pracowników. Ewentualnie są respektowane istniejące normy, ale firmy nie idą dalej w poprawie bezpieczeństwa pracowników, spełniają tylko te wymagania które są nakazane prawnie. Przywiązywanie zbyt małej uwagi do ochrony środowiska naturalnego i poprawy bezpieczeństwa pracy pozwalało firmom na ograniczenie kosztów krótkookresowych. Pozornie mogło by się wydawać, że nie ponosimy bezpośrednio kosztów niszczenia środowiska i zdrowia pracowników, jednakże jest to rozumowanie całkowicie błędne. Te koszty nie znikają a są jedynie przerzucane na inne podmioty. 3

4 Wszelkiego rodzaju choroby zawodowe i alergie związane ze złymi warunkami pracy muszą być leczone. Nie dość, że samo leczenie pochłania ogromne pieniądze, to w dodatku pracownik chory gorzej pracuje, co zmniejsza zysk pracodawcy. Zakłócony ekosystem Ziemi także trzeba będzie przywrócić do równowagi, za co ktoś będzie musiał zapłacić, jeśli nie my, to przyszłe pokolenia, a im później zacznie się działania naprawcze w tej dziedzinie to koszty będą większe. Rzeczywiste, długoterminowe koszty związane z procesami produkcyjnymi i usługowymi ponoszone przez społeczeństwo można przedstawić w postaci modelu góry lodowej. Częścią widoczną góry lodowej są koszty stałe i zmienne związane z działalnością przedsiębiorstwa, natomiast ukrytą, ale znacznie większą część kosztów stanowią przyszłe koszty rekultywacji środowiska, leczenia pracowników i straty związane z pogarszającym się stanem zdrowia ludzi. Koszty ponoszone bezpośrednio przez firmy: Koszty stałe Koszty zmienne Koszty niszczenia środowiska: Koszt rekultywacji środowiska Nadmierne szczerpywanie zasobów Koszty nie przestrzegania zasad bezpieczeństwa pracy: Leczenie pracowników Renty, odszkodowania Gorsza praca spowodowana złym stanem zdrowia KOSZT DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNO - USŁUGOWEJ PONOSZONE PRZEZ SPOŁECZEŃSTWO Rysunek 2. Model góry lodowej kosztów działalności produkcyjno-usługowej ponoszonych przez społeczeństwo. Źródło: Opracowanie własne. 3. Filozofia zero błędów a tradycyjne zarządzanie Prezentowane podejście stawiające sobie za cel dążenie do działania bezusterkowego różni się w swej istocie od tradycyjnego podejścia do zarządzania. Podejście tradycyjne skupia się na spełnianiu z góry założonych standardów i specyfikacji. Firmy tradycyjnie zwracały głównie uwagę na techniczne parametry produktu, starając się przy tym spełniać istniejące normy jakościowe, BHP i ochrony środowiska. 1 Pierwszy taki okres nastąpił 250 mln. lat temu pod koniec ery Paleozoicznej w Premie a drugi 66 mln. lat temu 4

5 Tradycyjne myślenie dopuszczało kalkulację: Czy lepiej płacić kary za zanieczyszczanie środowiska, czy zainwestować w nowe urządzenia?, Czy lepiej płacić odszkodowania za wypadki przy pracy, czy zainwestować w nową, bezpieczniejszą technologię? W wielu przypadkach krótkoterminowa analiza ekonomiczna wykazywała, że lepiej płacić kary i odszkodowania, niż inwestować w zabezpieczenia. Jednakże, jak to zostało pokazane na modelu góry lodowej społecznych kosztów produkcji takie myślenie jest błędne i w dłuższym horyzoncie czasowym dla nikogo się nie opłaca. Filozofia zero błędów zakłada natomiast całkowicie odmienne podejście do wymienionych problemów. W takim przypadku nie przyjmujemy na początku, że należy spełnić pewne normy i na tym poprzestać. W tym podejściu ciągle dążymy do doskonałości. Cały czas musimy zwiększać jakość produktów, poziom satysfakcji klientów, powinniśmy dbać o komfort pracy pracowników i dążyć do eliminacji odpadów ponad obowiązujące normy. W poniższej tabeli zostaną syntetycznie omówione różnice pomiędzy tradycyjnym podejściem a filozofią zero błędów w czterech sferach: jakości, technologii, środowiska i bezpieczeństwa pracy. Tablica 1 Porównanie tradycyjnego podejścia do zarządzania i filozofii zero błędów. Obszar zarządzania Podejście tradycyjne Podejście zero błędów Jakość Skupienie się na technicznej jakości Skupienie się na potrzebach klienta produktu Ciągłe dążenie do doskonałości Założenie osiągnięcia z góry określonych specyfikacji Technologia Stosowanie technologii produkcji Uwzględnienie podczas wyboru technologii pozwalającej na produkcję przy innych czynników takich jak jej wpływ na możliwie najlepszym stosunku ceny do środowisko i bezpieczeństwo pracy. kosztu Środowisko Ograniczenie odpadów do prawnie Dążenie do wprowadzenia zamkniętego ustalonych norm Eliminacja odpadów na końcu rury obiegu odpadów i całkowitej eliminacji ich emisji do środowiska Eliminacja zanieczyszczeń u źródła Bezpieczeństwo Zapewnienie przestrzegania norm BHP Ciągła dbałość o komfort pracy w zakładzie i zadowolenie pracowników Źródło: Opracowanie własne. pod koniec Kredy w erze Mezozoicznej, kiedy wymarły dinozaury. 5

6 Podsumowanie Kończące się stulecie zaowocowało wspaniałym, niebywałym rozwojem techniki połączonym z degradacją środowiska naturalnego naszej planety i zbyt małą uwagą przywiązywaną do poprawy bezpieczeństwa pracy. W najbliższych latach należy dążyć do wprowadzania zintegrowanych systemów zarządzania pozwalających na utrzymanie obecnego rozwoju techniki przy jednoczesnej poprawie stanu środowiska i bezpieczeństwa pracy. Wyższy stopień integracji zarządzania w obszarach technologii, jakości, ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy powinien nie tylko poprawić stan Ziemi ale także przyczynić się do zmniejszenia kosztów ponoszonych przez społeczeństwo w procesie produkcji i świadczenia usług. Unikając usterek zabezpieczamy się przed wystąpieniem negatywnych sprzężeń pomiędzy poszczególnymi obszarami zarządzania. Z tego powodu możemy stwierdzić, że zastosowanie koncepcji zero błędów może stać się ważnym czynnikiem, umożliwiającym wzajemną integrację wszystkich obszarów zarządzania. Literatura: 1. Crosby Ph. B.: Quality is Free: The Art. Of Making Quality Certain. McGrawHill Book Company, New York Crosby Ph. B.: Quality is Still Free: Making Quality Certain in Uncrtain Times. McGrawHill Book Company, New York Macdougall J.D.: Krótka historia Ziemi: Góry, ssaki, ogień i lód. Prószyński i S-ka, Warszawa Nadler G.: Work Systems Design the Ideal Concept. Irwin Homewood, Illinois Prahalad C.K., Krishnan M.S.: The new Meaning of Quality in the Information Age. "Harward Business Review", nr. 5, 1999, s Reichheld F.F., Earl Sasser W. Jr.: Zero Defections: Quality Comes to Services. "Harward Business Review", nr. 5, 1990, s Ryszkiewicz M.: Rozważania o ewolucji i ekologii. Prószyński i S-ka, Warszawa Taguchi G., Clausing D.: Robust Quality. "Harward Business Review", nr. 1, 1990, s Ward P.: Kres ewolucji. Dinozaury, wielkie wymierania i bioróżnorodność. Prószyński i S-ka, Warszawa

Dwiliński L., Zarządzanie jakością i niezawodnością wyrobów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000

Dwiliński L., Zarządzanie jakością i niezawodnością wyrobów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000 Inżynieria jakości i niezawodności Qualityand and Reliability Engineering Literatura: Dwiliński L., Zarządzanie jakością i niezawodnością wyrobów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU 2005 PARP SPIS TREŚCI I. DLACZEGO WARTO WDRAŻAĆ SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU?... 3 1.1. JAKOŚĆ W ORGANIZACJACH

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEZ JAKOŚĆ (TOTAL QUALITY MANAGEMENT)

ZARZĄDZANIE PRZEZ JAKOŚĆ (TOTAL QUALITY MANAGEMENT) ZARZĄDZANIE PRZEZ JAKOŚĆ (TOTAL QUALITY MANAGEMENT) 1.POJĘCIE ZARZĄDZANIA PRZEZ JAKOŚĆ. Globalizacja rynków, wzrost oczekiwań klientów, rozszerzająca się konkurencja na wszystkich płaszczyznach relacji

Bardziej szczegółowo

BENCHMARKING. 1. Wstęp

BENCHMARKING. 1. Wstęp BENCHMARKING 1. Wstęp Koniecznym warunkiem rozwoju przedsiębiorstwa i podnoszenia jego pozycji konkurencyjnej jest wprowadzanie zmian. Nie zawsze wystarczają do osiągnięcia tego celu własne koncepcje i

Bardziej szczegółowo

PRZEDMOWA... 3 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ...

PRZEDMOWA... 3 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ... Spis treści PRZEDMOWA... 3 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ... 4 1.1. Rozwój zarządzania jakością w ujęciu historycznym... 4 1.2. Istota zarządzania jakością... 9 1.3. Twórcy zarządzania jakością...

Bardziej szczegółowo

Przedmowa do wydania trzeciego...9. 1. Czym są badania marketingowe?...13. 2. Zastosowania... 29. 3. Planowanie badań marketingowych...

Przedmowa do wydania trzeciego...9. 1. Czym są badania marketingowe?...13. 2. Zastosowania... 29. 3. Planowanie badań marketingowych... Przedmowa do wydania trzeciego...9 1. Czym są badania marketingowe?...13 Badania przeprowadzane w celu podjęcia decyzji marketingowych...14 Rynki a badania marketingowe...17 Zakres informacji, jakie należy

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu:

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Teoria i inżynieria systemów TEMAT: System TQM - Total Quality Management w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Tworzenie strategii w małych firmach

Tworzenie strategii w małych firmach Andrzej Żuk Tworzenie strategii w małych firmach Potrzeba posiadania strategii Strategia firmy określa, w jaki sposób realizowane są jej podstawowe cele. Każda organizacja gospodarcza, niezależnie od formy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 : 2000

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 : 2000 Przewodnik ISO 9000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 : 2000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością Zeszyty Naukowe nr 815 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2010 Urszula Balon Katedra Zarządzania Jakością Joanna Dziadkowiec Katedra Zarządzania Jakością Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wpływ standaryzacji świadczeń medycznych na jakość opieki zdrowotnej

Wpływ standaryzacji świadczeń medycznych na jakość opieki zdrowotnej Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Nauk o Zdrowiu Ewa Jakubek Wpływ standaryzacji świadczeń medycznych na jakość opieki zdrowotnej Rozprawa doktorska Promotor: dr hab. Maria

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ROZWÓJ I FUNKCJONOWANIE W POLSCE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS DEVELOPMENT AND OPERATION IN POLAND

SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ROZWÓJ I FUNKCJONOWANIE W POLSCE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS DEVELOPMENT AND OPERATION IN POLAND Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 30, 2007 r. Ewa Lisowska-Mieszkowska SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ROZWÓJ I FUNKCJONOWANIE W POLSCE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS DEVELOPMENT AND OPERATION

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU

PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT SPECJALNOŚCIOWY ) Łódź Spis treści Moduł 1 Rozwój koncepcji marketingu.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Przewodnik ISO 9000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki w Warszawie GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

Bardziej szczegółowo

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Podręcznik dla mikroprzedsiębiorców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Kurs Zarządzania Transferem Technologii

Kurs Zarządzania Transferem Technologii Organizacja ds. Rozwoju Przemysłowego Narodów Zjednoczonych UNIDO Wiedeń, Austria Międzynarodowe Centrum Nauki i Zaawansowanej Technologii ICS Triest, Włochy Kurs Zarządzania Transferem Technologii Moduł

Bardziej szczegółowo

Weronika Kumańska 1 Agnieszka Ślęzak 2 Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielcach SKN LIDER

Weronika Kumańska 1 Agnieszka Ślęzak 2 Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielcach SKN LIDER 1 Weronika Kumańska 1 Agnieszka Ślęzak 2 Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielcach SKN LIDER Społeczna odpowiedzialność biznesu-jako czynnik przewagi konkurencyjnej. Streszczenie: Niniejszy artykuł ma na

Bardziej szczegółowo

Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej

Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej Tomasz Skierniewski Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej Raport z I etapu badania Warszawa, listopad 2008 r. ISBN: 978-83-910638-0-4 Copyright by Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA. Wydział Zarządzania i Ekonomii UWARUNKOWANIA UPADŁOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

POLITECHNIKA GDAŃSKA. Wydział Zarządzania i Ekonomii UWARUNKOWANIA UPADŁOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Zarządzania i Ekonomii Błażej Prusak, UWARUNKOWANIA UPADŁOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Z przedsiębiorstwem jest jak z miłością Nie sztuką jest czerpać z niego radość w okresie rozkwitu

Bardziej szczegółowo

Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001

Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 www.humanms.pl Spis treści Wprowadzenie... 3 Przyczyny wdrażania systemu jakości według

Bardziej szczegółowo

Standardy jakości w turystyce

Standardy jakości w turystyce Ministerstwo Gospodarki i Pracy Standardy jakości w turystyce Wytyczne wdrażania standardu jakości w organizacji turystycznej Właścicielem majątkowym praw autorskich jest Ministerstwo Gospodarki i Pracy

Bardziej szczegółowo

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm.

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Alicja Mazur Dariusz Mazur MADAR Wydawnictwo: MADAR Sp.

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE CEN TRANSFEROWYCH W RACHUNKU EFEKTYWNOŚCI JEDNOSTEK BANKU ODPOWIEDZIALNYCH ZA ZYSKI

WYKORZYSTANIE CEN TRANSFEROWYCH W RACHUNKU EFEKTYWNOŚCI JEDNOSTEK BANKU ODPOWIEDZIALNYCH ZA ZYSKI Jarosław Lesinski* WYKORZYSTANIE CEN TRANSFEROWYCH W RACHUNKU EFEKTYWNOŚCI JEDNOSTEK BANKU ODPOWIEDZIALNYCH ZA ZYSKI Wstęp Ceny transferowe są wykorzystywane w przedsiębiorstwach posiadających złożoną

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. inż. Tomasz Koch dr Barbara Sujak-Cyrul

prof. dr hab. inż. Tomasz Koch dr Barbara Sujak-Cyrul prof. dr hab. inż. Tomasz Koch dr Barbara Sujak-Cyrul 1 Część I autor: prof. dr hab. inż. Tomasz Koch Zapewnienie jakości w XX wieku - rys historyczny, definiowanie jakości Kultura wewnątrzzakładowa, podstawy

Bardziej szczegółowo

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2012 CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA

Bardziej szczegółowo

SIX SIGMA AS A METHOD OF IMPROVING THE QUALITY OF ENTERPRISES IN THE TIMES OF GROWING GLOBALISATION

SIX SIGMA AS A METHOD OF IMPROVING THE QUALITY OF ENTERPRISES IN THE TIMES OF GROWING GLOBALISATION ZN WSH Zarządzanie 2014 (2), s. 45-58 Oryginalny artykuł naukowy: Studium przypadku Original Article: Case study Źródła finansowania publikacji: środki własne Autorów Authors Contribution: (A) Study Design

Bardziej szczegółowo

ISBN 978 83 7775 339 2

ISBN 978 83 7775 339 2 Recenzent prof. dr hab. inż. ROMUALD KOLMAN Autorstwo rozdziałów: MAŁGORZATA JASIULEWICZ KACZMAREK: 3.1 3.4, 4.1 4.5, 5.1, 5.2, 5.4, 6 AGNIESZKA MISZTAL: 2.1 2.3, 5.3 5.9 Projekt okładki Anita Szymankiewicz

Bardziej szczegółowo

NAUKI INŻYNIERSKIE I TECHNOLOGIE

NAUKI INŻYNIERSKIE I TECHNOLOGIE NAUKI INŻYNIERSKIE I TECHNOLOGIE Redaktor naukowy Elżbieta Kociołek-Balawejder Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 Spis treści Wstęp... 7 Michał Grzebyk, Waldemar Podgórski,

Bardziej szczegółowo

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień

Bardziej szczegółowo

KLIENT JAKO NAJWAŻNIEJSZA WARTOŚĆ FIRMY USŁUGOWEJ

KLIENT JAKO NAJWAŻNIEJSZA WARTOŚĆ FIRMY USŁUGOWEJ Dr inż. Ryszard Ratajski * ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU EKONOMII I ZARZADZANIA KLIENT JAKO NAJWAŻNIEJSZA WARTOŚĆ FIRMY USŁUGOWEJ Zarys treści: Globalizacja wymusza zmiany w pojmowaniu firmy i konkurencji.

Bardziej szczegółowo