REGULAMIN PROGRAMU EURO-GROSIK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROGRAMU EURO-GROSIK"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROGRAMU EURO-GROSIK 1. Postanowienia ogólne 1.1. Program jest prowadzony pod nazwą EURO-GROSIK Organizatorem programu jest : EURO-APTEKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-014) przy ul. Żytniej 15 lok 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział XII Gospodarczy pod numerem KRS , z kapitałem zakładowym w wysokości złotych, NIP Apteka Polonez Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-014) przy ul. Żytniej 15 lok 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, pod numerem KRS , z kapitałem zakładowym w wysokości złotych, NIP , Apteka 36,6 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-014) przy ul. Żytniej 15 lok 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, pod numerem KRS , z kapitałem zakładowym w wysokości złotych, NIP , Zwane dalej grupa EURO-APTEKA, 1.3. Program rozpoczyna się 1 stycznia 2012 roku i trwa bezterminowo. 2. Słowniczek użytych pojęć Użyte w niniejszym regulaminie terminy pisane wielką literą definiowane są w następujący sposób: 2.1 Program Program EURO-GROSIK prowadzony przez grupę EURO- APTEKA którego zasady funkcjonowania określa niniejszy Regulamin. 2.2 Partnerzy Programu podmioty objęte Programem wymienione w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. 2.3 Uczestnik pełnoletnia osoba fizyczna, która bierze udział w Programie. 2.4 Karta Identyfikacji Transakcji karta wydawana Klientom sieci Euro-apteka w celu identyfikacji przeprowadzanych przez nich transakcji, udostępniana Uczestnikowi w ramach Programu EURO-GROSIK, uprawniająca do wykonywania

2 jego uprawnień związanych z programem oraz w przypadku braku paragonu zakupu umożliwiająca zwrot do apteki zakupionych suplementów diety oraz kosmetyków. 2.5 Kod Karty Identyfikacji Transakcji kod nadrukowany na Karcie lub rewersie karty płatniczej, którego odczyt przez system kasowy uruchamia naliczenie Rabatów dla Uczestnika oraz rejestruje transakcje dokonane przy użyciu karty. 2.6 Produkty towary i usługi objęte Programem, tj. całość asortymentu towarów i usług Partnerów Programu, z wyłączeniem wszelkich produktów objętych refundacją ze środków publicznych, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 122, poz. 696). 2.7 Rabat zniżka oznaczona procentowo lub kwotowo od ustalonej ceny określonego towaru, udzielana przez Partnera na zasadach określonych w Regulaminie. 2.8 Regulamin niniejszy regulamin programu EURO-GROSIK. 2.9 Konto Karty stworzone przy pomocy systemu informatycznego konto przypisane do danej Karty Identyfikacji Transakcji, na którym odnotowywana jest wartość każdej transakcji dokonanej przy użyciu Karty Potwierdzenie zapoznania się z regulaminem formularz, na którym Uczestnik potwierdza zapoznanie się z regulaminem i wskazuje sposób przekazywania mu informacji na temat ewentualnych zmian w regulaminie Programu Podsumowanie paragonu operacja wykonywana przez kasjera po zeskanowaniu wszystkich kupowanych przez klienta Produktów, uruchamiająca podsumowanie wartości zakupów i rejestrację zapłaty. 3. Postanowienia ogólne 3.1 Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie. 3.2 Program prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Program realizowany jest za pośrednictwem Partnerów Programu, których wykaz znajduje się w Załączniku Nr 1 do niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie możliwość włączenia lub wyłączenia Partnerów z Programu, czasowo lub na stałe, w każdym czasie i bez podania przyczyny. Powyższa zmiana dokonywana jest poprzez zmianę Załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu. 3.3 Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i że go akceptuje poprzez używanie karty.

3 4. Warunki udziału w Programie 4.1 Uczestnikiem Programu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna. 4.2 Uczestnik może przystąpić do Programu wyłącznie poprzez zgłoszenie chęci uczestnictwa w Programie i podpisanie potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem Programu oraz następnie i odbiór Karty Identyfikacji Transakcji. Wraz z Kartą Identyfikacji Transakcji Uczestnikowi wydawana jest kopia niniejszego Regulaminu określająca zasady uczestnictwa. 4.3 Warunkiem przystąpienia do Programu oraz otrzymania Karty Identyfikacji Transakcji jest dokonanie jednorazowego zakupu Produktów u dowolnego Partnera Programu. 4.4 Uczestnik może przystąpić do Programu od 1 stycznia 2012 roku do momentu zakończenia Programu. 4.5 Karta Identyfikacji Transakcji, zwana dalej Kartą, wydawana jest przez pracowników Partnerów Programu. Karta uprawnia Uczestnika do otrzymania Rabatu od każdej transakcji zakupu Produktów u Partnerów Programu. 4.6 Karta Identyfikacji Transakcji pozostaje własnością grupy EURO-APTEKA. 4.7 Karta Identyfikacji Transakcji nie jest kartą kredytową, bankomatową ani kartą płatniczą. 4.8 Do otrzymanej przez Uczestnika Karty Identyfikacji Transakcji przypisane jest Konto Karty, na którym odnotowywane są zakupy okaziciela karty u Partnerów Programu. 4.9 Wartości zakupów Produktów dokonanych z użyciem danej Karty kumuluje się. Niniejsze oznacza, iż na Koncie Karty Identyfikacji Transakcji jest uwidaczniana i sumowana wysokość dokonanych przy użyciu Karty transakcji zakupu Produktów. 5. Udzielanie rabatów 5.1 Uczestnik, będący okazicielem Karty Identyfikacji Transakcji otrzymuje Rabat w wysokości określonej w punkcie 5.6 i 5.7 niniejszego regulaminu. 5.2 Rabat udzielany jest wyłącznie na zakup Produktów. 5.3 Rabat nie jest udzielany na zakup produktów objętych refundacją ze środków publicznych.

4 5.4 Udzielone rabaty nie łączą się z innymi promocjami dostępnymi aptece placówce Partnera Programu. Oznacza to, że skorzystanie z jakiejkolwiek innej promocji prowadzonej u Partnera Programu wyłącza możliwość uzyskania Rabatu oraz odnotowania wartości zakupu Produktów na Koncie Karty. 5.5 Pierwszy rabat jest udzielany Uczestnikowi z chwilą dokonania zakupów z wykorzystaniem Karty Identyfikacji Transakcji za kwotę minimum 50 PLN (pięćdziesiąt). 5.6 Rabat udziela się w wysokości 3% od wartości zakupów realizowanych w danej transakcji z zastrzeżeniem punktu Spółka zastrzega sobie prawo do udzielania wyższych rabatów (w wysokości 5% i 10%) przy wybranych transakcjach. 5.8 W przypadku braku aktywności Karty polegającej na niedokonywaniu transakcji przy użyciu Karty Identyfikacji Transakcji w okresie 90 (dziewięćdziesiąt) dni licząc od dnia dokonania ostatniej transakcji przy użyciu Karty, wartość skumulowanych zakupów na Koncie Karty zostanie automatycznie zredukowana do wartości 0 zł (zero złotych), bez względu na wartość dotychczas dokonanych transakcji. 5.9 Warunkiem udzielenia rabatu oraz skumulowania wartości zakupów na Koncie Karty jest okazanie Karty Identyfikacji Transakcji pracownikowi Partnera Programu i zarejestrowanie jej kodu w systemie kasowym przed zakończeniem transakcji i wydrukowaniem paragonu Późniejsze udzielenie rabatu na podstawie paragonów lub innych dowodów dokonania transakcji nie jest możliwe 5.11 Uprawnionym do posługiwania się Kartą Identyfikacji Karty w celu uzyskania rabatu w związku z zakupem towarów lub usług jest każdy okaziciel karty Rabat za jeden zakup (jeden paragon fiskalny) może być przyznany okazicielowi karty tylko jeden raz bez względu na ilość okazanych Kart Identyfikacji Transakcji. 6. Postanowienia końcowe 7.1 Grupa EURO-APTEKA zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie.

5 7.2 O wszelkich zmianach Uczestnicy będą informowani z 30 (trzydziesto) dniowym wyprzedzeniem w formie informacji umieszczonych w aptekach objętych Programem oraz na stronie internetowej 7.3 W przypadku stwierdzenia niewłaściwego lub niezgodnego z prawem korzystania z Karty Identyfikacji Transakcji oraz naruszenia jakichkolwiek postanowień niniejszego regulaminu grupa EURO-APTEKA zastrzega sobie prawo do wyłączenia danej Karty Identyfikacji Transakcji z Programu oraz jej zniszczenia. 7.4 Program obowiązuje przez czas nieokreślony. Grupa EURO-APTEKA zastrzega sobie prawo jego zawieszenia lub zakończenia w każdym czasie, w tym w szczególności z ważnych przyczyn dotyczących grupy EURO-APTEKA, w tym w przypadku gdy wystąpi nieprzewidziana wcześniej zmiana stosunków, z powodu których prowadzenie Programu mogłoby być związane z nadmiernymi trudnościami lub grozić firmie stratą lub być niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 7.5 O zawieszeniu lub zakończeniu Programu Uczestnicy zostaną poinformowani w sposób wskazany w pkt. 7.2, z wyłączeniem konieczności natychmiastowego zakończenia Programu z uwagi na zmianę sytuacji prawnej, w którym prowadzenie Programu nie będzie dłużej zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku określonym w zdaniu poprzednim in fine grupa EURO-APTEKA zastrzega sobie możliwość natychmiastowego zakończenia programu oraz następczego powiadomienia Uczestników o jego zakończeniu w sposób określony w pkt Dane osobowe Uczestników są przetwarzane przez EURO-APTEKA jedynie w celu odebrania Karty Identyfikacji Transakcji oraz informowania Uczestników o zmianach niniejszego Regulaminu, w szczególności z powodów określonych w pkt powyżej. EURO-APTEKA przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926). 7.7 W przypadku rezygnacji Okaziciela Karty z uczestnictwa w Programie, Uczestnika składa w wybranej aptece sieci EURO-APTEKA kartę wraz z pisemnym oświadczeniem o rezygnacji. 7.8 Regulamin Programu jest dostępny do wglądu w placówce każdego Partnera Programu, a także na stronie internetowej

6 Załącznik Nr 1 Wykaz Partnerów Programu Ulica Kod poczt. Miasto A02 ul. Al.Jerozolimskie 56c WARSZAWA A04 ul.płocka WARSZAWA A05 ul.medweckiego KRAKÓW A06 ul.1-maja 370a RUDA ŚLĄSKA A09 ul.olsztyńska TORUŃ A10 ul.skrowaczewskiego ŻYRARDÓW A11 ul.spartańska WARSZAWA A12 ul.niska GDYNIA A15 ul. Plac Teatralny ZABRZE A16 ul. Al. Marsz. Piłsudskiego OLSZTYN A18 ul.półwiejska POZNAŃ A19 ul Narutowicza ŁÓDŹ A20 ul.św. Józefa 53/ TORUŃ A21 ul. Wojska Polskiego SZCZECIN A23 ul. Al. KEN 83 U WARSZAWA A24 ul. Kijowska WARSZAWA

7 A25 ul. Milczańska 31F SZCZECIN A29 ul. Ujejskiego BYDGOSZCZ A30 ul. Kilińskiego 3/ PABIANICE A33 ul. Kolejowa OSTRÓW WLKP. A35 ul. 3 Maja BIELSKO-BIAŁA A37 ul. Żeromskiego RADOM A39 ul. Kiepury LESZNO A41 ul. Świętojańska GDYNIA A45 ul. 18 Stycznia TORUŃ A48 ul. Karmelicka KRAKÓW A52 ul. Głogowska POZNAŃ A54 ul. Wileńska SŁUPSK A55 ul. 28 czerwca 1956r POZNAŃ A56 ul. Wyszyńskiego 9/ STARGARD Szczec. A57 ul. Al. Piłsudskieo RZESZÓW A58 ul. Gen. Bema LUBIN A59 ul. Strzegomska WROCŁAW A62 ul. Żeromskiego MIELEC A64 ul. Strzegomska SWIDNICA

8 A65 ul. Majkowska KALISZ A66 ul. Kraszewskiego POZNAŃ A68 ul. Szczecińska SŁUPSK A71 ul. Wrocławska ZIELONA GÓRA A74 ul. Lwowska CHEŁM A75 ul. J.III Sobieskiego DĄBROWA Górnicza A77 ul. Wrocławska OPOLE A79 ul. Szpitalna CHEŁM A81 ul. Postępu 21 C WARSZAWA A82 ul. Wróblewskiego 1a ŚWIDNICA A83 ul.połczyńska 121/ WARSZAWA A84 ul. Zakopiańska KRAKÓW A86 ul. Gryfa Pomorskiego MIĘDZYZDROJE A87 ul. Gościńczyk PUŁAWY A88 ul. Powstańców Śląskich WARSZAWA A89 ul. Nadbrzeżna MIĘDZYRZEC PODLASKI A100 ul. Kościuszki Tarnowskie Góry A101 ul. Karłowicza Koszalin

9 A102 ul. Broni Pancernej Żary A91 ul. Marii Skłodowskiej Curie BYDGOSZCZ A92 ul. Chrobrego GORZOW WLKP A93 ul. Plac Piastowski BYDGOSZCZ A94 ul. Żółkiewskiego TORUŃ A95 ul. Dworcowa BYDGOSZCZ A96 ul. Marii Skłodowskiej Curie BYDGOSZCZ A97 ul. Al. Wyzwolenia 1/ WAŁBRZYCH A98 ul. Grzybowska WARSZAWA A99 ul Lekarska RADOM

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KIDS CLUB. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o.

REGULAMIN KIDS CLUB. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o. REGULAMIN KIDS CLUB Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o. Słowniczek pojęć: 1. Centrum Centrum Riviera Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

16.06.2010. Szanowni Państwo,

16.06.2010. Szanowni Państwo, 16.06.2010 Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dbając o Państwa wygodę korzystania z Karty Programu Lojalnościowego DOM, z dniem 16 lipca 2010 r. wprowadzamy następujące udogodnienia: Bezpłatne

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu oszczędnościowego Skarbonka, realizowanego przez Auchan Polska Sp. z o.o.

Regulamin programu oszczędnościowego Skarbonka, realizowanego przez Auchan Polska Sp. z o.o. Regulamin programu oszczędnościowego Skarbonka, realizowanego przez Auchan Polska Sp. z o.o. Definicje 1. Przez użyte w niniejszym regulaminie określenia należy rozumieć: a) Program program oszczędnościowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Karta Rabatowa EUROCASH z dnia 01.02.2011

REGULAMIN PROMOCJI Karta Rabatowa EUROCASH z dnia 01.02.2011 Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji "Karta Rabatowa EUROCASH", prowadzonej przez spółkę EUROCASH S.A. z siedzibą w Komornikach przy ul. Wiśniowej 11, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego

Regulamin programu lojalnościowego Regulamin programu lojalnościowego I. Postanowienia ogólne 1. Program lojalnościowy CLUB BON APETITO ma na celu budowanie relacji między klientami a Organizatorem Programu poprzez nagradzanie klientów

Bardziej szczegółowo

BYTOM KLUB REGULAMIN. 1.Postanowienia ogólne. 2. Przystąpienie do Programu

BYTOM KLUB REGULAMIN. 1.Postanowienia ogólne. 2. Przystąpienie do Programu BYTOM KLUB REGULAMIN 1.Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki programu Bytom Klub, zwanego dalej Programem. 1.2. Organizatorem Programu jest spółka Bytom S.A. z siedzibą w Bytomiu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI MAMY DZIECI prowadzonej w sieci drogerii Super-Pharm

REGULAMIN AKCJI MAMY DZIECI prowadzonej w sieci drogerii Super-Pharm REGULAMIN AKCJI MAMY DZIECI prowadzonej w sieci drogerii Super-Pharm 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia akcji marketingowej pod nazwą MAMY DZIECI (dalej zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu oszczędnościowego Skarbonka, realizowanego przez Auchan Polska Sp. z o.o.

Regulamin programu oszczędnościowego Skarbonka, realizowanego przez Auchan Polska Sp. z o.o. Regulamin programu oszczędnościowego Skarbonka, realizowanego przez Auchan Polska Sp. z o.o. Definicje 1. Przez użyte w niniejszym regulaminie określenia należy rozumieć: a) Program program oszczędnościowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU DLA AUTORYZOWANYCH INSTALATORÓW. Caius rozdaje premie edycja 2013

REGULAMIN PROGRAMU DLA AUTORYZOWANYCH INSTALATORÓW. Caius rozdaje premie edycja 2013 REGULAMIN PROGRAMU DLA AUTORYZOWANYCH INSTALATORÓW Caius rozdaje premie edycja 2013 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie Motywacyjnym Caius rozdaje

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu oszczędnościowego Skarbonka, realizowanego przez Auchan Polska sp. z o.o.

Regulamin programu oszczędnościowego Skarbonka, realizowanego przez Auchan Polska sp. z o.o. Regulamin programu oszczędnościowego Skarbonka, realizowanego przez Auchan Polska sp. z o.o. 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem programu oszczędnościowego Skarbonka, zwanego dalej Programem, jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Strefa Korzyści

Regulamin Promocji Strefa Korzyści Regulamin Promocji Strefa Korzyści I. Informacje ogólne 1. Promocja Strefy Korzyści (dalej Promocja ) polega na stworzeniu przez Organizatora Promocji platformy do udostępniania Klientom ofert Banku i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybieram więcej POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybieram więcej POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybieram więcej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest akcja promocyjna pod nazwą Wybieram więcej ( Akcja Promocyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Karta Rabatowa (zwany dalej Regulaminem ) organizowanej w sklepach Piotr i Paweł

Regulamin Promocji Karta Rabatowa (zwany dalej Regulaminem ) organizowanej w sklepach Piotr i Paweł Regulamin Promocji Karta Rabatowa (zwany dalej Regulaminem ) organizowanej w sklepach Piotr i Paweł I. Założenia Promocji 1. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest spółka Piotr i Paweł" spółka akcyjna z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. BLIK. Płacisz, wypłacasz i idziesz do kina.

REGULAMIN PROMOCJI. BLIK. Płacisz, wypłacasz i idziesz do kina. REGULAMIN PROMOCJI BLIK. Płacisz, wypłacasz i idziesz do kina. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki Promocji (dalej jako Promocja ) prowadzonej pod nazwą BLIK.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów")

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów) Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów") Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SAMSUNG GALAXY S6 Z RABATEM 300 ZŁ

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SAMSUNG GALAXY S6 Z RABATEM 300 ZŁ REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SAMSUNG GALAXY S6 Z RABATEM 300 ZŁ Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunku uczestnictwa w Promocji, czas

Bardziej szczegółowo

Regulamin Karty BLACK RED WHITE

Regulamin Karty BLACK RED WHITE Regulamin Karty BLACK RED WHITE Niniejszy Regulamin reguluje korzystanie z Karty BLACK RED WHITE, która jest wydawana przez Wydawcę. Poprzez przyjęcie oraz użycie Karty Nabywca oraz jej każdorazowy Użytkownik

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów".

Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów. Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów". Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Masterclub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (wersja obowiązująca od 26 listopada 2014 r.)

REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (wersja obowiązująca od 26 listopada 2014 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (wersja obowiązująca od 26 listopada 2014 r.) 1.1 Organizatorem programu ZA-KONTAKTOWANI (zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży biletów poprzez Aplikację Mobilną Multikino

REGULAMIN sprzedaży biletów poprzez Aplikację Mobilną Multikino REGULAMIN sprzedaży biletów poprzez Aplikację Mobilną Multikino 1. DEFINICJE 1.1. Regulamin oznacza niniejszy regulamin sprzedaży biletów poprzez Aplikację Mobilną Multikino ; 1.2. Aplikacja oznacza Aplikację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Promocji Czas na technologię

REGULAMIN Promocji Czas na technologię REGULAMIN Promocji Czas na technologię Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady, warunki uczestnictwa oraz nagradzania uczestników w Promocji Czas na technologię Promocja jest przedsięwzięciem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU Art. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Wygraj suknię zaprojektowaną specjalnie dla Ciebie przez Macieja Zienia

Regulamin konkursu. Wygraj suknię zaprojektowaną specjalnie dla Ciebie przez Macieja Zienia Regulamin konkursu Wygraj suknię zaprojektowaną specjalnie dla Ciebie przez Macieja Zienia I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin dotyczy konkursu, w rozumieniu art. 921 k.c., pod nazwą : Wygraj

Bardziej szczegółowo

EGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy

EGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy EGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. MegaAukcja. 1 [Przedmiot Regulacji]

REGULAMIN PROMOCJI. MegaAukcja. 1 [Przedmiot Regulacji] REGULAMIN PROMOCJI MegaAukcja 1 [Przedmiot Regulacji] 1. Przedmiotem regulacji niniejszego Regulaminu jest określenie zasad funkcjonowania Promocji polegającej na możliwości wylicytowania przez Uczestników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin )

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin ) REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin ) I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Wyzwanie Activii, zwanej dalej Akcją, jest

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty Promocyjnej Prezentobranie w T-Mobile na kartę

Warunki Oferty Promocyjnej Prezentobranie w T-Mobile na kartę Warunki Oferty Promocyjnej Prezentobranie w T-Mobile na kartę 1. Postanowienia Ogólne 1.1. Promocja Prezentobranie w T-Mobile na kartę (dalej: Promocja ) organizowana jest przez Polską Telefonię Cyfrową

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne Obowiązuje od 01/04/2014 r. I. Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Bonus Plus w programie smartdom

Bardziej szczegółowo