Regulamin programu bonusowego ROBI Plus

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin programu bonusowego ROBI Plus"

Transkrypt

1 Regulamin programu bonusowego ROBI Plus Tekst jednolity na dzień Postanowienia wstępne 1.1 Program jest prowadzony pod nazwą ROBI Plus. 1.2 Organizatorem programu jest firma P.P.U. `LT` B.T. Leczyccy Tomasz Leczycki z siedzibą w Płońsku, przy ul. Lipowej 13, Płońsk, wpisana do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej pod nr REGON (zwana dalej Centrum Handlowe ROBI ). 1.3 Program prowadzony jest w Centrum Handlowym ROBI w Brodnicy, przy ul. Wincentego Pola 6, Brodnica w poszczególnych działach towarowych, tj. Tekstylia i pasmanteria, Karnisze, rolety, garnitury, odzież, Salon komputerowy VOBIS oraz salon NEONET. 1.4 Program rozpoczął się w dniu i trwa bezterminowo. 2. Słowniczek użytych pojęć: 2.1 Program Program Bonusowy ROBI Plus prowadzony przez Centrum Handlowe ROBI. 2.2 Uczestnik osoba pełnoletnia lub firma, która bierze udział w programie. 2.3 Katalog Bonusowy lista towarów i usług oferowanych Uczestnikom przez Centrum Handlowe ROBI do sprzedaży bezgotówkowej w ramach Programu. 2.4 Karta Bonusowa karta lojalnościowa Centrum Handlowego ROBI. 2.5 Kod Bonusowy kod nadrukowany na karcie bonusowej, którego odczyt przez system kasowy uruchamia naliczenie korzyści na koncie Uczestnika. 2.6 Konto indywidualne konto w aplikacji informatycznej Programu, na którym przy użyciu Kodu Bonusowego są zapisywane i rejestrowane wszystkie zdarzenia i transakcje, powodujące naliczenie lub odliczenie punktów, gromadzonych przez Uczestnika w ramach Programu. Punkty na Koncie naliczane są osobno dla każdego z działów Centrum Handlowego ROBI. 2.7 Konto Główne indywidualne konto w odrębnej aplikacji informatycznej Programu, na którym gromadzone są informacje na temat naliczonych punktów z poszczególnych Kont. 2.8 Stan Konta liczba zgromadzonych punktów na Koncie lub Koncie Głównym. 2.9 Kupon Towarowy dokument uprawniający do bezgotówkowego zakupu towarów z aktualnej oferty Katalogu Bonusowego Tabela zestawienie przeliczników, w którym liczba punktów odpowiada kwocie przyjętej do przeliczenia wartości dokonanych zakupów, a także liczbie punktów wymiennych na Kupon Towarowy.

2 2.11 Formularz Rejestracyjny formularz, na którym Uczestnik zgłasza przystąpienie do Programu Towar za Punkty - towar znajdujący się w ofercie Centrum Handlowego ROBI, którego możliwy jest bezgotówkowy zakup za ilość punktów określoną w Tabeli Towar specjalny - nie zdefiniowany w Katalogu oferowany Uczestnikom do wymiany za punkty w ramach akcji specjalnych organizowanych w ramach Programu Podsumowanie paragonu - operacja wykonywana przez handlowca po zeskanowaniu wszystkich kupowanych przez klienta towarów uruchamiająca podsumowanie wartości zakupów i rejestrację zapłaty Przedsiębiorca osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą Serwis Internetowy witryna znajdująca się pod adresem na której po podaniu Kodu Bonusowego Uczestnik może sprawdzić Stan Konta. 3. Postanowienia ogólne 3.1 Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie. 3.2 Program prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w Centrum Handlowym ROBI Z naliczania punktów wyłączone są doładowania kart telefonicznych przedpłaconych. 3.4 Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i że go akceptuje poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na Formularzu Rejestracyjnym. 4. Warunki udziału w Programie 4.1 Uczestnikiem Programu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub firma (Przedsiębiorca), która zgłosiła akces uczestnictwa w Programie i której wydano Kartę Bonusową. 4.2 Wydawanie Karty Bonusowej Karta Bonusowa, zwana dalej Kartą, wydawana jest w punktach kasowych poszczególnych działów Centrum Handlowego ROBI biorących udział w Programie. Karta wydawana jest bezpłatnie, pełnoletnim uczestnikom, po zadeklarowaniu uczestnictwa w Programie, poprzez złożenie wypełnionego i własnoręcznie podpisanego formularza rejestracyjnego. Karta zostaje zarejestrowana najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od momentu złożenia formularza rejestracyjnego. Wszystkie czynności związane ze sprawdzaniem stanu Konta oraz wymianą zgromadzonych punktów na Kupony Towarowe Uczestnik dokonuje w Centrum Handlowym ROBI mieszczącym się w Brodnicy, przy ul. Wincentego Pola 6. Wszystkie czynności związane ze sprawdzaniem stanu Konta Głównego Uczestnik dokonuje poprzez Serwis Internetowy lub w kasach działów Centrum Handlowego ROBI. Karta Bonusowa jest własnością Centrum Handlowego ROBI i może się nią posługiwać wyłącznie Uczestnik, któremu została wydana. Karta Bonusowa nie jest kartą kredytową, bankomatową ani kartą płatniczą.

3 5. Gromadzenie punktów Uczestnik, będący posiadaczem Karty Bonusowej gromadzi punkty poprzez zakup towarów w działach Centrum Handlowego ROBI biorących udział w Programie. Warunkiem naliczenia punktów do zakupu jest okazanie Karty Bonusowej handlowcowi i zarejestrowanie jej Kodu Bonusowego w systemie kasowym przed zakończeniem paragonu. Punkty przyznane Uczestnikowi według przelicznika wskazanego w Tabeli nr 1 (Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) zostają zarejestrowane na jego Koncie. 5.1 Późniejsza rejestracja Punktów na podstawie paragonów lub innych dowodów dokonania transakcji nie jest możliwa a Uczestnikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia. 5.2 Dopuszcza się późniejsze doliczenie punktów na podstawie przedłożonego przez Uczestnika paragonu zakupowego jeśli punkty te nie zostały doliczone do Jego Konta na skutek problemów leżących po stronie Organizatora (np. awarii systemu lub błędu handlowca). 5.3 Uprawnionym do posługiwania się Kartą Bonusową w celu dokonywania rejestracji punktów na Koncie w związku z zakupem towarów lub usług jest wyłącznie Uczestnik Programu ROBI Plus, któremu wydano Kartę Bonusową. Każdorazowe użycie Karty przez inną osobę zostanie zakwestionowane a przyznane punkty anulowane. 5.4 Punkty za jeden zakup (jeden paragon fiskalny) mogą być przyznane Uczestnikowi tylko jeden raz bez względu na ilość okazanych Kart. 5.5 Uczestnik może sprawdzić ilość zgromadzonych przez siebie Punktów: w kasach działów Centrum Handlowego ROBI biorących udział w Programie poprzez podanie Kodu Lojalnościowego, bądź okazanie Karty Bonusowej (Stan Konta uaktualnia się najpóźniej po 24 godzinach od momentu ostatniej rejestracji punktów), w Serwisie Internetowym 5.6 W przypadku zaistnienia zastrzeżeń lub wątpliwości, co do ilości punktów zgromadzonych na Karcie, ilość punktów zostanie ustalona na podstawie ostatniego wyciągu, chyba, że Uczestnik okaże dowody dokonania późniejszych zakupów będących podstawą do zmiany ilości punktów zgromadzonych na Karcie. Historia konta Uczestnika może zostać odtworzona maksymalnie z okresu 1 miesięcznego od daty konsultacji. 5.7 Zgromadzone Punkty zachowują ważność przez okres 2 lat licząc od końca roku, w którym zostały przyznane. Punkty nieważne są anulowane i nie mogą zostać wymienione na Kupon Towarowy. W przypadku braku rejestracji nowych Punktów na Karcie przez okres 12 miesięcy wszystkie dotychczas zgromadzone Punkty mogą być anulowane i nie będą mogły zostać wymienione na Kupon Towarowy. 6. Wymiana Punktów na Kupony Towarowe 6.1 Zgromadzone Punkty mogą zostać wymienione na Kupony Towarowe uprawniające do bezgotówkowego zakupu towarów z oferty Centrum Handlowego ROBI. 6.2 W Katalogach Bonusowych znajdują się informacje o wartości punktowej oferowanych towarów Programu ROBI Plus. Katalogi są dostępne w sklepach biorących udział w Programie oraz na stronie internetowej Każdy Katalog ma określony termin obowiązywania. Punkty mogą zostać wymienione na Kupony Towarowe wg przelicznika zawartego w Tabeli. W uzasadnionych wypadkach Centrum Handlowe ROBI zastrzega sobie prawo zastąpienia towarów wymienionych w Katalogu Bonusowym na inne podobne o zbliżonej wartości i właściwościach. Centrum Handlowe ROBI zastrzega sobie prawo do dokonywania w Katalogu Bonusowym w okresie jego

4 obowiązywania zmian asortymentu. O zmianach i aktualizacji Katalogu Bonusowego Organizator informuje poprzez zamieszczenie informacji i aktualnej wersji katalogu na stronie internetowej 6.3 W celu wymiany punktów na Kupon Towarowy, Uczestnik, po zgromadzeniu odpowiedniej ilości punktów i dokonaniu wyboru towaru, jaki zostanie nabyty z obowiązującego Katalogu Bonusowego powinien zgłosić się do kasy w odpowiednim dziale Centrum Handlowego ROBI i okazać Kartę Bonusową oraz ważny dowód tożsamości. W chwili wydania Kuponu Towarowego Uczestnikowi, zostaje odjęta wymagana ilość punktów z jego konta. 6.4 W przypadku realizacji przez Uczestnika punktów, Uczestnik w punkcie kasowym Centrum Handlowego ROBI wymienia punkty na Kupon Towarowy, który uprawnia Go do bezgotówkowego zakupu wybranego Towaru na terenie sklepu. W celu realizacji Kuponu Towarowego, Uczestnik dokonuje w sklepie zakupu wybranego z katalogu towaru i płaci za niego Kuponem Towarowym. 6.5 W przypadku braku na terenie sklepu wybranego towaru z Katalogu, Uczestnik ma prawo do anulowania Kuponu Towarowego. Anulowanie Kuponu Towarowego jest możliwe w punkcie kasowym Centrum Handlowego ROBI tylko w dniu jego wydania. Brak anulacji Kuponu Towarowego we wskazanym terminie powoduje, że wymienione na Kupon Towarowy punkty przepadają. 6.6 Punkty i Kupony Towarowe nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny i nie mogą być przedmiotem obrotu gospodarczego. W szczególności wszelka sprzedaż lub zamiana punktów i Kuponów Towarowych na gotówkę jest zakazana. W przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Kuponów Towarowych, duplikaty nie są wydawane. 6.8 Przy rejestracji bezgotówkowych zakupów ( Kuponem Towarowym) punkty nie są naliczane. 7. Reklamacje i zwroty 7.1 Zakupione bezgotówkowo z oferty Centrum Handlowego ROBI towary nie podlegają zwrotowi ani wymianie. Centrum Handlowe ROBI nie wystawia faktur VAT na zakupiony bezgotówkowo przez Uczestnika towar w ramach Programu Lojalnościowego ROBI Plus. 7.2 Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji w przypadkach stwierdzenia wady towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa z dn r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego). Reklamacje towarów przyjmują punkty kasowe poszczególnych działów Centrum Handlowego ROBI biorące udział w Programie. 7.3 W przypadkach zwrotu towarów pełnowartościowych, za których zakup zostały naliczone punkty w ramach Programu Bonusowego, Centrum Handlowe ROBI odejmuje punkty z konta Uczestnika równoważne wartości zwróconego towaru wg przelicznika podanego w Tabeli nr 1 Załącznika nr 1. Odliczanie punktów następuje wyłącznie w sytuacjach, gdy zwrot następuje z innych przyczyn niż błąd Centrum Handlowego ROBI. 8. Postanowienia końcowe 8.1 Centrum Handlowe ROBI zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie (regulamin, tabela, itd.) w każdym czasie, gdy ma to na celu usprawnienie lub polepszenie działania Programu oraz gdy jest niezbędne dla zwiększenia efektywności Programu i realizacji celów, dla których został stworzony. O wszelkich zmianach Uczestnicy będą informowani z odpowiednim wyprzedzeniem w ogłoszeniach umieszczonych na terenie Centrum Handlowego ROBI oraz w Serwisie Internetowym.

5 W przypadku stwierdzenia niewłaściwego lub niezgodnego z prawem korzystania z Karty Bonusowej oraz naruszenia postanowień niniejszego regulaminu wszystkie punkty zgromadzone przez Uczestnika są anulowane. 8.2 Program obowiązuje przez czas nieokreślony. Centrum Handlowe ROBI zastrzega sobie prawo jego zawieszenia lub zakończenia w każdym czasie z ważnych przyczyn dotyczących firmy P.P.U. LT B.T. Leczyccy, w szczególności, gdy wystąpi nieprzewidziana wcześniej zmiana stosunków, z powodu których prowadzenie Programu mogłoby być związane z nadmiernymi trudnościami lub grozić firmie stratą. O zawieszeniu lub zakończeniu Programu Uczestnicy zostaną poinformowani w sposób wskazany w pkt W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu dotychczas zgromadzone Punkty mogą być wymienione na Kupon Towarowy w terminie 3 miesięcy od dnia zawieszenia lub zakończenia Programu. Zakup bezgotówkowy towarów dokonywany jest z ostatniego Katalogu. Punkty, które nie zostały wykorzystane we wskazanym terminie są anulowane. 8.3 W przypadku rezygnacji Uczestnika z uczestnictwa w Programie, Uczestnik udaje się do punktu kasowego w Centrum Handlowym ROBI, gdzie składa pisemne oświadczenie o rezygnacji z Programu. Uczestnik potwierdza rezygnację z Programu własnoręcznym podpisem na oświadczeniu. Wszystkie dotychczas zgromadzone na koncie punkty, Uczestnik ma prawo wymienić na Kupon Towarowy tylko w dniu zgłoszenia rezygnacji. 8.4 Regulamin Programu jest dostępny do wglądu w Centrum Handlowym ROBI w Brodnicy, przy ul. Wincentego Pola 6, a także w Serwisie Internetowym.

6 Załącznik nr 1 do Regulaminu Programu Bonusowego ROBI Plus TABELA nr 1 Tabela obowiązuje od dnia roku w Centrum Handlowym ROBI w Brodnicy dla zakupów dokonywanych przy użyciu Karty Bonusowej. Dział Sprzedaży Kwota zakupów Liczba punktów Tekstylia i Pasmanteria 10 zł 1 pkt Karnisze, Rolety, Garnitury, Odzież Salon Komputerowy VOBIS, NEONET 10 zł 1 pkt 20 zł 1 pkt Data: Organizator: P.P.U. LT B.T. Leczyccy Tomasz Leczycki

16.06.2010. Szanowni Państwo,

16.06.2010. Szanowni Państwo, 16.06.2010 Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dbając o Państwa wygodę korzystania z Karty Programu Lojalnościowego DOM, z dniem 16 lipca 2010 r. wprowadzamy następujące udogodnienia: Bezpłatne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU CLUBCARD wersja z dnia 01 sierpnia 2015 r. Definicje:

REGULAMIN PROGRAMU CLUBCARD wersja z dnia 01 sierpnia 2015 r. Definicje: REGULAMIN PROGRAMU CLUBCARD wersja z dnia 01 sierpnia 2015 r. Definicje: Program CLUBCARD - oznacza Program dla Klientów, którego organizatorem jest TESCO (Polska) Sp. z o.o., prowadzony w Sklepach sieci

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego AdPro Studia Propaganda

Regulamin Programu Lojalnościowego AdPro Studia Propaganda Regulamin Programu Lojalnościowego AdPro Studia Propaganda Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu Lojalnościowego AdPro Studia Propaganda, organizowanego przez Studio Reklamowe Propaganda.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 02.05.2013 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Karty Stałego Klienta

Regulamin Karty Stałego Klienta Regulamin Karty Stałego Klienta I Definicje: 1. Program Karta Stałego Klienta program konsumencki zwany później w skrócie Program, którego warunki określa niniejszy Regulamin. 2. Organizator P. W. Rambit

Bardziej szczegółowo

UJEDNOLICONY TEKST REGULAMINU KLUBU KONESERA

UJEDNOLICONY TEKST REGULAMINU KLUBU KONESERA UJEDNOLICONY TEKST REGULAMINU KLUBU KONESERA Niniejszy regulamin, ( Regulamin ) określa warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym pod nazwą: Klub Konesera, ( Program lub Klub Konesera ), organizowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK

Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK 1. Definicje Terminy i pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1.1. Program Program lojalnościowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Grupa Azoty Zakładów Chemicznych POLICE SA (obowiązuje od dnia 01.07.2014r. do odwołania)

Załącznik nr 1. Grupa Azoty Zakładów Chemicznych POLICE SA (obowiązuje od dnia 01.07.2014r. do odwołania) Załącznik nr 1 Regulamin Ogólnopolskiego Programu DOBRY PLON Grupa Azoty Zakładów Chemicznych POLICE SA (obowiązuje od dnia 01.07.2014r. do odwołania) Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują poniższe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Karta Rabatowa EUROCASH z dnia 01.02.2011

REGULAMIN PROMOCJI Karta Rabatowa EUROCASH z dnia 01.02.2011 Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji "Karta Rabatowa EUROCASH", prowadzonej przez spółkę EUROCASH S.A. z siedzibą w Komornikach przy ul. Wiśniowej 11, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU EURO-GROSIK

REGULAMIN PROGRAMU EURO-GROSIK REGULAMIN PROGRAMU EURO-GROSIK 1. Postanowienia ogólne 1.1. Program jest prowadzony pod nazwą EURO-GROSIK. 1.2. Organizatorem programu jest : 1.2.1. EURO-APTEKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-014)

Bardziej szczegółowo

1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki programu lojalnościowego o nazwie "Sephora White", zwanego dalej "Programem". 1.2 Organizatorem Programu jest Spółka pod firmą Sephora Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KIDS CLUB. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o.

REGULAMIN KIDS CLUB. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o. REGULAMIN KIDS CLUB Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o. Słowniczek pojęć: 1. Centrum Centrum Riviera Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

polskieubezpieczenia.pl REGULAMIN SERWISU

polskieubezpieczenia.pl REGULAMIN SERWISU polskieubezpieczenia.pl REGULAMIN SERWISU Witamy w Polskich Ubezpieczeniach. AutoCard Sp. z o.o. jako zarządca serwisu zastrzega w niniejszym regulaminie wyłączne prawa i warunki do korzystania z portalu.

Bardziej szczegółowo

F.H.U. A BELL. (regulamin programu lojalnościowego) I..Postanowienia ogólne

F.H.U. A BELL. (regulamin programu lojalnościowego) I..Postanowienia ogólne (regulamin programu lojalnościowego) F.H.U. A BELL Nowy Ciechocinek 14a, 87-720 Ciechocinek (serwis samochodowy) tel/fax 54 283 38 90 Broniewskiego 3,87-720 Ciechocinek (salon kosmetyczno-fryzjerski) tel.

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego

Regulamin programu lojalnościowego Regulamin programu lojalnościowego I. Postanowienia ogólne 1. Program lojalnościowy CLUB BON APETITO ma na celu budowanie relacji między klientami a Organizatorem Programu poprzez nagradzanie klientów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WIEDZY KOMETA

REGULAMIN KONKURSU WIEDZY KOMETA REGULAMIN KONKURSU WIEDZY KOMETA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs Wiedzy KOMETA jest prowadzony przez Bayer Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 158. 2. Organizator powierza czynności

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

KARTA STAŁEGO KLIENTA

KARTA STAŁEGO KLIENTA KARTA STAŁEGO KLIENTA Korzystając z usług w naszym Salonie, możesz zmienić zakupy w rabaty i przywileje. Spring Garden wynagradza Twoją lojalność! Dzięki Karcie Stałego Klienta Spring Garden za swoje zakupy

Bardziej szczegółowo

edukacja.action.com.pl Definicje:

edukacja.action.com.pl Definicje: Definicje: 1. Baza Danych oznacza zbiór danych osobowych Uczestników uzyskanych w związku z ich udziałem w Programie Lojalnościowym ACTION Centrum Edukacyjne, w tym w szczególności przekazanych w Formularzu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO KOMETA

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO KOMETA REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO KOMETA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program KOMETA jest programem lojalnościowym prowadzonym przez Bayer Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 158. 2. Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów")

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów) Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów") Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów".

Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów. Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów". Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Masterclub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU Karta Grzechu Warta

REGULAMIN PROGRAMU Karta Grzechu Warta 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROGRAMU Karta Grzechu Warta Zmiana wprowadzona 1 maja 2014 r. 1. Definicje a) Uczestnik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i która w trybie opisanym w niniejszym

Bardziej szczegółowo

INTEGRA - PROGRAM LOJALNOŚCIOWY APEXIM AB Sp. z o.o. Grupa AB S.K.A.

INTEGRA - PROGRAM LOJALNOŚCIOWY APEXIM AB Sp. z o.o. Grupa AB S.K.A. INTEGRA - PROGRAM LOJALNOŚCIOWY APEXIM AB Sp. z o.o. Grupa AB S.K.A. I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie, o ile z kontekstu, w jakim zostały użyte, nie wynika

Bardziej szczegółowo

INTEGRA - PROGRAM LOJALNOŚCIOWY APEXIM AB Sp. z o.o. Grupa AB S.K.A.

INTEGRA - PROGRAM LOJALNOŚCIOWY APEXIM AB Sp. z o.o. Grupa AB S.K.A. INTEGRA - PROGRAM LOJALNOŚCIOWY APEXIM AB Sp. z o.o. Grupa AB S.K.A. I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie, o ile z kontekstu, w jakim zostały użyte, nie wynika

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ZBIERAJ PUNKTY, ODBIERAJ NAGRODY ORGANIZOWANEGO PRZEZ LEWIATAN MAŁOPOLSKA SP. Z O.O.

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ZBIERAJ PUNKTY, ODBIERAJ NAGRODY ORGANIZOWANEGO PRZEZ LEWIATAN MAŁOPOLSKA SP. Z O.O. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ZBIERAJ PUNKTY, ODBIERAJ NAGRODY ORGANIZOWANEGO PRZEZ LEWIATAN MAŁOPOLSKA SP. Z O.O. I. ZASADY PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO 1.1. Regulamin organizowanego przez Lewiatan Małopolska

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z KARTY PODARUNKOWEJ

ZASADY KORZYSTANIA Z KARTY PODARUNKOWEJ ZASADY KORZYSTANIA Z KARTY PODARUNKOWEJ Kartę podarunkową AZURE można zakupić wyłącznie w Sklepie internetowym. Karta podarunkowa AZURE jest kartą akceptowaną we wszystkich sklepach należących do grupy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ KAZAR FOOTWEAR SP. Z O.O. obowiązujący do dnia 25.12.2014 roku

REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ KAZAR FOOTWEAR SP. Z O.O. obowiązujący do dnia 25.12.2014 roku REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ KAZAR FOOTWEAR SP. Z O.O. I. DEFINICJE obowiązujący do dnia 25.12.2014 roku 1. Terminy pisane wielką literą w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: 1) Wydawca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO DLA INSTALATORA CAIUS WSPIERA PROFESJONALISTÓW

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO DLA INSTALATORA CAIUS WSPIERA PROFESJONALISTÓW REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO DLA INSTALATORA CAIUS WSPIERA PROFESJONALISTÓW 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie Motywacyjnym Caius wspiera

Bardziej szczegółowo