REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ KUPUJESZ ZYSKUJESZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ KUPUJESZ ZYSKUJESZ"

Transkrypt

1 REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ KUPUJESZ ZYSKUJESZ 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym regulaminie zwroty i wyrażenia oznaczają: 1. Organizator - LPP TEX Spółkę Akcyjną z siedzibą w Kowalach, ul. Magnacka 4, Kowale k/gdańska, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym ,00 zł wpłaconym w całości, NIP , REGON , właściciela marki home&you; 2. Salon home&you - znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej salon sprzedaży, w którym Organizator prowadzi detaliczną sprzedaż artykułów wyposażenia wnętrz pod marką home&you; 3. Sklep online - sklep internetowy prowadzony przez Organizatora pod adresem w którym sprzedawane są artykuły wyposażenia wnętrz pod marką home&you; 4. Towary - artykuły wyposażenia wnętrz oferowane do sprzedaży w Salonach home&you oraz w Sklepie online; 5. Naklejka wydawana przez Organizatora w ramach Akcji Promocyjnej naklejka, stanowiąca bon na okaziciela, uprawniający do otrzymania rabatu w określonej na Naklejce wysokości na zakup Towarów w Salonach home&you oraz w Sklepie online, na zasadach określonych w Regulaminie; wzór Naklejek stanowi załącznik do Regulaminu; 6. Uczestnik klient Salonów home&you oraz Sklepu online, któremu wydano Naklejkę w ramach Akcji Promocyjnej; 7. Akcja Promocyjna organizowana przez Organizatora w Salonach home&you oraz w Sklepie online akcja promocyjna pod hasłem Kupujesz zyskujesz, w ramach której klientom Salonów home&you oraz Sklepu online wydawane są Naklejki na zasadach określonych w Regulaminie; 8. Regulamin niniejszy Regulamin określający zasady przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, w szczególności zasady otrzymania i realizacji Naklejek. 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Akcja Promocyjna rozpoczyna się w dniu 12 maja 2014 roku i kończy się w dniu 22 czerwca 2014 roku. 2. Akcja Promocyjna obowiązuje we wszystkich Salonach home&you na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w godzinach ich otwarcia w okresie wskazanym w ust. 1 powyżej. 3. Akcja Promocyjna obowiązuje w Sklepie online w okresie od dnia 12 maja 2014 roku od godz. 00:01 do dnia 22 czerwca 2014 roku do godziny 23: Uczestnikiem może być każda pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba fizyczna, która ukończyła lat 13 (trzynaście) i legitymuje się zgodą rodziców lub opiekunów, chyba że zgoda taka nie jest konieczna w świetle obowiązujących przepisów. 3. ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ 1. Uczestnik ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Akcji Promocyjnej. 2. Od dnia 8 maja 2014 roku w Salonach home&you oraz w Sklepie online wydawane będą Naklejki: 1

2 a. Naklejka o wartości 10 zł wydawana w przypadku dokonania w ramach jednej transakcji zakupu Towarów na łączną kwotę minimum 30 zł, do wykorzystania od dnia 12 maja 2014 roku do kwotę powyżej 30 zł; b. Naklejka o wartości 25 zł wydawana w przypadku dokonania w ramach jednej transakcji zakupu Towarów na łączną kwotę minimum 50 zł, do wykorzystania od dnia 12 maja 2014 roku do kwotę powyżej 50 zł; c. Naklejka o wartości 50 zł wydawana w przypadku dokonania w ramach jednej transakcji zakupu Towarów na łączną kwotę minimum 100 zł, do wykorzystania od dnia 12 maja 2014 roku do kwotę powyżej 80 zł. d. Naklejka o wartości 75 zł wydawana w przypadku dokonania w ramach jednej transakcji zakupu Towarów na łączną kwotę minimum 150 zł, do wykorzystania od dnia 12 maja 2014 roku do kwotę powyżej 110 zł. 3. Uczestnik może wykorzystać w ramach jednej transakcji większą liczbę Naklejek w celu uzyskania wyższej kwoty rabatu. Warunkiem sumowania Naklejek, to jest wykorzystania w ramach jednej transakcji większej liczby Naklejek, jest dokonanie przez Uczestnika w Salonie home&you lub w Sklepie online, w ramach jednej transakcji, zakupu Towarów o łącznej kwocie przewyższającej sumę minimalnych kwot zakupu Towarów określonych w ust. 2 pkt. a d powyżej, warunkujących skorzystanie z rabatu o wartości danej Naklejki (przykładowo Naklejka o wartości 25 zł oraz Naklejka o wartości 75 zł uprawniają do uzyskania rabatu w kwocie 100 zł, w razie dokonania przez Uczestnika w ramach jednej transakcji w Salonie home&you lub w Sklepie online zakupu Towarów na łączną kwotę powyżej 160 zł). 4. Warunkiem uczestnictwa w Akcji Promocyjnej i wydania Naklejki jest dokonanie w okresie od dnia 12 maja 2014 roku do dnia 22 czerwca 2014 roku w ramach jednej transakcji zakupu Towarów w Salonie home&you lub Sklepie online na kwotę określoną w ust. 2 pkt a-d powyżej. 5. Z tytułu dokonania jednej transakcji w Salonie home&you lub Sklepie online można otrzymać wyłącznie jedną Naklejkę odpowiedniej wartości. 6. W celu uzyskania rabatu należy okazać Naklejkę sprzedawcy w Salonie home&you bądź wpisać na stronie koszyka w Sklepie online w polu kod rabatowy numer z Naklejki i kliknąć ikonę dodaj. 7. Akcja Promocyjna nie obejmuje Towarów, których cena została już objęta promocjami, obniżkami, zniżkami, przecenami lub innymi szczególnymi ofertami produktowymi lub cenowymi. 8. Naklejki wydawane będą w Salonach home&you oraz Sklepie online do momentu ich wyczerpania, jednak nie dłużej niż do dnia 22 czerwca 2014 roku. 9. Realizacji podlegać będą wyłącznie ważne Naklejki. Ważną Naklejką jest Naklejka, która: a. jest zgodna ze wzorem, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu; b. została wydana przez Organizatora lub osobę przez niego upoważnioną; c. nie została uszkodzona mechanicznie w stopniu uniemożliwiającym odczytanie zapisanych na niej informacji; d. nie została już uprzednio zrealizowana; e. zawiera zabezpieczenie przed fałszerstwem stworzone przez Organizatora; 2

3 f. została przedstawiona wraz z paragonem (fakturą), do którego została wydana; g. została przedstawiona do realizacji w okresie jej ważności wskazanej w treści Naklejki. 10. W przypadku przedstawienia do realizacji Naklejki niespełniającej wymogów wskazanych w ust. 9 powyżej, Organizator jest uprawniony do odmowy realizacji danej Naklejki. 11. W przypadku błędów w treści Naklejek pierwszeństwo mają regulacje zawarte w niniejszym Regulaminie. 12. W przypadku, gdy przedstawiona do realizacji Naklejka powoduje uzasadnione wątpliwości, co do jej autentyczności bądź jest przedstawiana bez paragonu (faktury), do którego została wydana, Organizator jest uprawniony do jej zatrzymania i odmowy udzielenia na jej podstawie rabatu. O autentyczności Naklejki rozstrzyga kierownik Salonu. 13. Uczestnik obowiązany jest poinformować sprzedawcę o chęci skorzystania z Naklejki najpóźniej z chwilą przystąpienia do zapłaty za wybrane Towary w Salonie home&you. 14. Brak zgłoszenia chęci skorzystania z Naklejki bądź wpisania kodu umieszczonego na Naklejce przez Uczestnika w określonym w Regulaminie terminie powoduje utratę prawa do skorzystania z rabatu w odniesieniu do dokonanej transakcji. 15. W przypadku skorzystania z Naklejki Uczestnik zobowiązany jest okazać Naklejkę wraz z paragonem (fakturą), do którego została wydana, sprzedawcy. 16. Naklejka nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny. 17. Naklejka nie może być wykorzystana przy zakupie przez Uczestnika w Salonie home&you karty podarunkowej home&you. 18. Naklejka podlega realizacji od 12 maja 2014 roku do dnia zakończenia Akcji Promocyjnej, tj. do dnia 22 czerwca 2014 roku. Po zakończeniu Akcji Promocyjnej Naklejka traci ważność i nie podlega realizacji. Data zakończenia Akcji Promocyjnej jest uwidoczniona na Naklejce. Uczestnikowi nie przysługuje żadna rekompensata z tytułu utraty ważności Naklejki. 19. Zabronione jest powielanie i fałszowanie Naklejek w jakikolwiek sposób oraz przy zastosowaniu jakichkolwiek technik. O każdym takim przypadku Organizator będzie informował prokuraturę lub inne właściwe organy państwowe. 20. Uczestnikowi nie przysługują wobec Organizatora żadne roszczenia w przypadku udostępnienia przez Uczestnika Naklejki osobie trzeciej, a także w przypadku utraty, zniszczenia lub zgubienia Naklejki po jej wydaniu Uczestnikowi. 4. WARUNKI ZWROTU TOWARU 1. Towar nabyty przez Uczestnika w Salonie home&you z wykorzystaniem Naklejki nie podlega jakiejkolwiek zamianie albo zwrotowi za wyjątkiem zgłoszenia uzasadnionej reklamacji Towaru w zakresie niezgodności towaru z umową w rozumieniu i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 141, poz z późn. zm.). 2. Towar nabyty przez Uczestnika w Sklepie online z wykorzystaniem Naklejki podlega zwrotowi lub wymianie na zasadach przewidzianych w Regulaminie zakupów w Sklepie Internetowym home&you.com opublikowanym na stronie internetowej 3. W przypadku zwrotu Towaru, zakupionego w ramach transakcji, na podstawie której Uczestnik otrzymał Naklejkę, Uczestnik ma obowiązek zwrócić Towar, a także Naklejkę, którą otrzymał. 5. SKARGI 3

4 1. Wszelkie ewentualne skargi związane z przebiegiem Akcji Promocyjnej Uczestnik może zgłaszać w terminie 30 dni od dnia nabycia Towaru lub usiłowania nabycia Towaru. 2. Skargę należy skierować do Organizatora na piśmie, najlepiej listem poleconym, na wskazany w 1 Regulaminu adres Organizatora, z dopiskiem Skarga Akcja Promocyjna Kupujesz zyskujesz 3. Skarga powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres korespondencyjny Uczestnika oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi. 4. Organizator rozpatruje skargę w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Uczestnik zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia skargi listem poleconym wysłanym na adres korespondencyjny wskazany przez Uczestnika w skardze. 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu oraz obowiązujące przepisy prawa stanowią wyłączną podstawę przeprowadzenia Akcji Promocyjnej. 2. Regulamin dostępny jest w Salonach home&you oraz na stronie internetowej 4

5 ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU AKCJI PROMOCYJNEJ KUPUJESZ ZYSKUJESZ wzór naklejek Naklejka o nominale 10 zł: Naklejka o nominale 25 zł: Naklejka o nominale 50 zł: 5

6 Naklejka o nominale 75 zł: 6

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 18 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 18 lat Selgros w Polsce", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Promocji pod hasłem Rabat 13% (zwanej dalej Akcją promocyjną ) jest Media Saturn Online

Bardziej szczegółowo

16.06.2010. Szanowni Państwo,

16.06.2010. Szanowni Państwo, 16.06.2010 Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dbając o Państwa wygodę korzystania z Karty Programu Lojalnościowego DOM, z dniem 16 lipca 2010 r. wprowadzamy następujące udogodnienia: Bezpłatne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży w sklepie internetowym tajgun.pl. Sklep internetowy tajgun.pl działający pod adresem http://www.tajgun.pl (dalej: Sklep

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Bezpieczne wnętrze (dalej zwany Regulaminem) określa zasady uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ KARI. 1 Przedmiot regulaminu

REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ KARI. 1 Przedmiot regulaminu REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ KARI 1 Przedmiot regulaminu 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki nabywania i korzystania z Kart Podarunkowych Kari, w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników Kart

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają: 1. Organizator TM Toys Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Karta Rabatowa EUROCASH z dnia 01.02.2011

REGULAMIN PROMOCJI Karta Rabatowa EUROCASH z dnia 01.02.2011 Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji "Karta Rabatowa EUROCASH", prowadzonej przez spółkę EUROCASH S.A. z siedzibą w Komornikach przy ul. Wiśniowej 11, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Promocyjnego Zniżka dla zbywcy pojazdu ubezpieczonego w AXA DIRECT

Regulamin Programu Promocyjnego Zniżka dla zbywcy pojazdu ubezpieczonego w AXA DIRECT Regulamin Programu Promocyjnego Zniżka dla zbywcy pojazdu ubezpieczonego w AXA DIRECT Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Promocyjnego Zniżka dla zbywcy pojazdu ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady sprzedaży abonamentów prowadzonej przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (SAM S.A.) za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KIDS CLUB. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o.

REGULAMIN KIDS CLUB. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o. REGULAMIN KIDS CLUB Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o. Słowniczek pojęć: 1. Centrum Centrum Riviera Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Same plusy

REGULAMIN PROMOCJI Same plusy REGULAMIN PROMOCJI Same plusy I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Same plusy, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane "OWU")

Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane OWU) Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane "OWU") 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Na stronie internetowej www.groupon.pl (dalej zwanej Serwisem Groupon ) prowadzonej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na start 1 Definicje KARTA Karta kredytowa Sygma Bank MasterCard wydana przez Organizatora NAGRODA Możliwość dokonania zmiany opcji spłaty wybranej Transakcji Kartą dokonanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Boscha kupujesz, kasę zyskujesz

Regulamin Promocji Boscha kupujesz, kasę zyskujesz Regulamin Promocji Boscha kupujesz, kasę zyskujesz DEFINICJE 1. Promocja akcja promocyjna prowadzona na podstawie niniejszego Regulaminu polegająca na przyznaniu Premii Uczestnikowi, który w czasie trwania

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Między nami kobietami 1. Postanowienia ogólne 1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: a) Konkurs konkurs Między nami kobietami prowadzona na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu/aplikacji internetowej WWW.DLACIEBIE.SODEXO.PL

Regulamin serwisu/aplikacji internetowej WWW.DLACIEBIE.SODEXO.PL Regulamin serwisu/aplikacji internetowej WWW.DLACIEBIE.SODEXO.PL I. Definicje Sodexo - Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o. (zwane dalej Sodexo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kłobuckiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Sklepu Internetowego Plus określa zakres i warunki zamawiania usług i towarów w Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Karta Upominkowa Sephora Data: 20. 08. 2015

Regulamin Karta Upominkowa Sephora Data: 20. 08. 2015 Regulamin Karta Upominkowa Sephora Data: 20. 08. 2015 Wydawcą Karty Upominkowej Sephora jest Sephora Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy, Al. Jerozolimskie 92; 00-807 Warszawa. Karta Upominkowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu ZaPLANuj swój tydzień ( Konkurs ) jest Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie (30-964), przy ul. Pilotów 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Sklep internetowy monogram-mag.com prowadzony jest przez: Monogram Publishing Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 20 a, Tel.: + 48

Bardziej szczegółowo

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.lotari.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Franc Gardiner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdnicy, ul. Składowa 3, 58-100

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KARTY BP SUPERCARD

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KARTY BP SUPERCARD REGULAMIN KORZYSTANIA Z KARTY BP SUPERCARD Słowniczek Wydawca BP Europa SE Oddział w Polsce z siedzibą w Krakowie przy ulicy Jasnogórskiej 1. Stacja Paliw BP stacja paliw działająca na terytorium Polski

Bardziej szczegółowo