WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ nr 5

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ nr 5"

Transkrypt

1 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, al. IX Wieków Kielc 3 tel , fax Znak: DOA.III Kielce, dn. 30 października 2012 r. Do wszystkich zainteresowanych, którzy pobrali SIWZ WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ nr 5 dotyczy: Zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej euro, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu oraz podniesienie bezpieczeństwa systemów i sieci Jednostek Samorządu Terytorialnego Województwa Świętokrzyskiego. Zamawiający Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ): PYTANIE 1 Jaki czas podtrzymania baterii winien być ujęty w przypadku obciążenia nominalnego 1500W? Zamawiający informuje, iż odpowiedź na powyższe pytanie została udzielona w odpowiedzi na pytanie nr 21 Zmiana i wyjaśnienia treści SIWZ nr 3 z dnia r. PYTANIE 2 Dotyczy: 1.2 WYMAGANIA DO SYSTEMU AUTORYZACJI UŻYTKOWNIKA POPRZEZ INFRASTRUKTURĘ KLUCZA PUBLICZNEGO (PKI) Wymagania ogólne p 3. Instalacja każdego z Lokalnych Centrów Certyfikacji zostanie zrealizowana w oparciu o rozwiązanie dostępne w ramach dostarczonych i posiadanych przez Zamawiającego systemów Microsoft Windows Server. Ze względu na fakt, że rodzaj posiadanych przez Zamawiającego systemów Microsoft Windows Server rzutuje na możliwość realizacji SYSTEMU AUTORYZACJI UŻYTKOWNIKA POPRZEZ INFRASTRUKTURĘ KLUCZA PUBLICZNEGO (PKI), prosimy o podanie jakimi systemami Windows dysponuje Zamawiający. Prosimy o podanie wersji systemu (np. Windows 2003 Server, itp), typu (Standard, Advanced, Data Center, itp), wersji językowej, oraz czy system jest 32 czy 64 bitowy.

2 W lokalizacjach Partnerów, gdzie zamówienie obejmuje wdrożenie PKI a nie obejmuje dostawy kontrolera domeny, Partnerzy dysponują systemami operacyjnymi Windows Server 2008R2 w wersjach: Ostrowiec Świętokrzyski - Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard 32 bit PL, Powiat Jędrzejów - Windows Server bit PL R2 Enterprise. PYTANIE 3 Dotyczy: 1.7 WYMAGANIA OGÓLNE NA FIREWALL Wymagania ogólne - część techniczna. PUNKT 10. USTĘP 2 Mechanizm równoważenia obciążenia łącza internetowego powinien działać minimum w oparciu o równoważenie względem adresu docelowego. Równoważenie obciążenie względem adresu docelowego jest bardzo mało efektywna. (może np. oznaczać, że wszystkie zapytania do dużego portalu będą wychodziły jednym łączem), jednocześnie stanowi silne ograniczenie konkurencji. Czy Zamawiający dopuszcza aby równoważenie obciążenia odbywało się na podstawie adresu docelowego lub źródłowego (równoważenie na podstawie adresu źródłowego znacznie zwiększa efektywność)? Zamawiający dopuszcza rozwiązanie pozwalające na równoważenie obciążenia łącza internetowego odbywające się na podstawie adresu docelowego lub źródłowego. PYTANIE 4 PUNKT 3.USTĘP 3 Rozwiązanie powinno umożliwiać tworzenie tzw. kolejki nie mającej wpływu na kształtowanie pasma, a jedynie na śledzenie konkretnego typu ruchu (monitoring). Zamawiający opisuje funkcjonalność śledzenia konkretnego typu ruchu (monitoringu), sugerując równocześnie, że można ją uzyskać tylko poprzez jedno możliwe rozwiązanie tworzenie kolejki. A jest wiele innych metod, które pozwalają na monitoring na inne niezależne sposoby. Czy Zamawiający dopuści zapis Rozwiązanie powinno umożliwiać śledzenie konkretnego typu ruchu (monitoring) niezależnie od stosowanych zasad kształtowania ruchu? Zamawiający wykreśla z Załącznika nr 2 do SIWZ, pkt. 1.7 Wymagania ogólne część techniczna, ppkt. 3 zapis: Rozwiązanie powinno umożliwiać tworzenie tzw. kolejki nie mającej wpływu na kształtowanie pasma, a jedynie na śledzenie konkretnego typu ruchu (monitoring). PYTANIE 5 Zamawiający w załączniku nr 2a do SIWZ wymienione jest 90 Jednostek Samorządu Terytorialnego a serwerów na kontroler domeny przeznaczonych jest tylko 58. Nie da się zaimplementować logowania na kartę bez kontrolera domeny. Czy w 32 Jednostkach nie będzie logowania na kartę?

3 Zamawiający wymaga instalacji i uruchomienia systemu autoryzacji użytkownika poprzez infrastrukturę klucza publicznego (PKI) w oparciu o rozwiązanie dostępne w ramach dostarczonych kontrolerów domeny (58 Partnerów) i posiadanych przez Partnerów systemów Microsoft Windows Server2008R2 (dwóch Partnerów: Ostrowiec Świętokrzyski - Microsoft Windows Server 2008R2 Standard 32 bit PL, Powiat Jędrzejów- Windows Server bit PL R2 Enterprise) dla których w ramach przedmiotowego zamówienia są dostarczane karty inteligentne. Logowanie kartą nie jest realizowane w ramach zamówienia w pozostałych jednostkach. PYTANIE 6 Jaka jest liczba stacji, na których trzeba zainstalować Windows7? Czy w trakcie reinstalacji trzeba zachować dane z poprzedniego systemu operacyjnego (dokumenty, bazy danych, aplikacji)? Czy sprzęt na którym ma być zmieniony system operacyjny spełnia minimalne wymagania Windows 7? Rekomendowane jest 7GB pamięci RAM, grafika, z co najmniej DirectX 9 i 20GB wolnego miejsca na dysku. Liczba stacji, na których będzie zainstalowany Windows7 jest zgodna z ilością dostarczanych przez Wykonawcę licencji określonych w Załączniku nr 2a po zmianach, kolumna Licencje na kliencki OS. Zamawiający zmienia wymaganie wskazane w pkt. 1.4, Załącznik nr 2 do SIWZ: Wymagana jest dostawa i instalacja w lokalizacjach JST upgrade oprogramowania Windows dla stacji roboczych, do wersji Microsoft Windows 7 Professional ilość i miejsce instalacji zgodnie z załącznikiem nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Po zmianie: Wymagana jest dostawa w lokalizacjach JST upgrade oprogramowania Windows dla stacji roboczych, do wersji Microsoft Windows 7 Professional ilość i miejsce dostaw zgodnie z załącznikiem nr 2a do SIWZ. Zamawiający informuje, iż w związku z powyższą zmianą, instalacji OS na stacjach roboczych dokonają Partnerzy samodzielnie. Zamawiający nie wymaga zachowania danych z poprzedniego systemu operacyjnego. Jeżeli sprzęt będzie niewystarczający dla instalacji Windows 7 Partnerzy zainstalują starszą wersję systemu umożliwiającą logowanie do domeny. PYTANIE 7 Czy Jednostki Samorządu Terytorialnego, do których dostarczone mają być licencje na Windows 7 (Powiat Kazimierski, Gmina Starachowice, Gmina Mirzec, Gmina Pawłów, Powiat Włoszczowski) mogliby określić, jakie są obecnie zainstalowane wersje systemu operacyjnego oraz na jakim sprzęcie (producent, model, szacowany rok produkcji). Zamawiający informuje, iż odpowiedź na powyższe pytanie została udzielona w odpowiedzi na pytanie nr 18 Zmiana i wyjaśnienia treści SIWZ nr 3 z dnia r. W uzupełnieniu Zamawiający informuje, iż celem upgrade u jest umożliwienie stacjom roboczym logowania do domeny. Na stacjach ma być zainstalowana przez Partnerów, dostarczona przez Wykonawcę, wersja systemu spełniająca wymogi SIWZ. Wymagania

4 sprzętowe stacji roboczych są spełnione dla sytemu operacyjnego Windows 7 lub starszego (w ramach prawa do downgrade). PYTANIE 8 Do czterech Jednostek Samorządu Terytorialnego (Powiat Jędrzejowski, Powiat Kielecki, Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, Gmina Połaniec) jest dostawa czytników kart bez dostawy kontrolerów. Czy wymienione Jednostki Samorządu Terytorialnego mają mieć zainstalowane CA w istniejącej Infrastrukturze czy raczej już korzystają z podobnego rozwiązania? Zamawiający informuje, iż w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski i Powiat Jędrzejowski muszą być zainstalowane CA na istniejących systemach Windows Serwer 2008 R2. Informacja o systemach posiadanych przez w/w jednostki została podana w odpowiedzi na pyt. 5. Zamawiający zmienia Załącznik nr 2a do SIWZ w pozycjach: a) nr 75: Gmina Połaniec, w kolumnie Czytnik+karta lub token USB (PKI) Zamawiający zmienia wskazaną ilość z 66 szt. na 0 szt. b) nr 32: Powiat Kielecki, w kolumnie Czytnik+karta lub token USB (PKI) Zamawiający zmienia wskazaną ilość z 187 szt. na 0 szt. Zmieniony Załącznik nr 2a do SIWZ Wykaz rzeczowo-ilościowy po zmianach stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień i zostaje opublikowany na stronie internetowej zamawiającego. PYTANIE 9 OPZ cz II PODNIESIENIE BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW I SIECI JST; W Pkt 1.3 jest: 1.4 WYMAGANIA NA KLIENCKI SYSTEM OPERACYJNY Wymagana jest dostawa i instalacja w lokalizacjach JST upgrade oprogramowania Windows dla stacji roboczych, do wersji Microsoft Windows 7 Professional ilość i miejsce instalacji zgodne z załącznikiem nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. W odpowiedzi na pytania Zamawiający udzielił informacji, że w lokalizacjach wymienionych w załączniku nr 2a SIWZ na stacjach roboczych (dla których wymagany jest upgrade systemu operacyjnego) obecnie zainstalowane są wersje systemu operacyjnego starsze niż Windows XP SP3. Proszę o odpowiedź, w jakiej wersji jest oprogramowanie obecnie zainstalowane (Professional czy Home)? Zgodnie z zasadami licencyjnymi Microsoft nie da się zrobić upgrade licencji Home do wersji Professional. Da się zrobić przejście ze starszej wersji Professional do nowszej! Jeżeli wystąpił by przypadek konieczności upgrade z wersji Home do Professional należało by kupić nowe, pełne licencje, co wiązało by się ze zmianą treści SIWZ. Zamawiający informuje, iż odpowiedź na powyższe pytanie została udzielona w odpowiedzi na pytanie nr 18 Zmiana i wyjaśnienia treści SIWZ nr 3 z dnia r. W uzupełnieniu Zamawiający informuje, iż istnieją różne sposoby dokonania upgrade systemu do wersji wyższej, również z wersji typu HOME, np. zastosowanie licencji ulegalniających Microsoft w ramach umowy GGWA SMO, zakup wersji pełnej. Instalacja systemów operacyjnych dostarczanych przez Wykonawcę zostanie wykonana w poszczególnych jednostkach samodzielnie przez Partnerów.

5 PYTANIE 10 Czy dopuszczalne jest aby podmiot biorący udział tylko w I części zamówienia, z uwagi na praktycznie bezobsługową zasadę działania szaf ognioodpornych wyposażonych w zamek kluczowy, zamiast certyfikatu ISO 9001 na usługi serwisowe, okazał certyfikat ISO 9001:2008 wydany dla jednostki produkcyjnej, gdzie przedmiotowe urządzenia zostaną wyprodukowane. Zamawiający zmienia treść zapisu w: 1) specyfikacji istotnych warunków zamówienia, rozdziale III Opis przedmiotu zamówienia pkt. 8: Zamawiający wymaga, aby firmy serwisujące posiadały certyfikat ISO 9001:2000 lub inny dokument równoważny na świadczenie usług serwisowych, potwierdzający, że serwis danego typu sprzętu będącego przedmiotem zamówienia świadczony przez dany podmiot spełnia określone wymogi jakościowe. Po zmianie: Zamawiający wymaga, aby w zakresie II części zamówienia firmy serwisujące posiadały certyfikat ISO 9001:2000 (lub nowszy) lub inny dokument równoważny na świadczenie usług serwisowych, potwierdzający, że serwis danego typu sprzętu będącego przedmiotem zamówienia świadczony przez dany podmiot spełnia określone wymogi jakościowe. Ponadto dodaje nowy pkt. 8a: Zamawiający wymaga, aby w zakresie I części zamówienia firmy serwisujące posiadały certyfikat ISO 9001:2000 (lub nowszy) lub autoryzację producenta lub inny dokument równoważny na świadczenie usług serwisowych, potwierdzający, że oferowany serwis danego typu sprzętu będącego przedmiotem zamówienia świadczony przez dany podmiot spełnia określone wymogi jakościowe. 2) specyfikacji istotnych warunków zamówienia, rozdział XIV Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy punkt 6, drugi myślnik: certyfikatu ISO 9001:2000 lub innego dokumentu równoważnego na świadczenie usług serwisowych Po zmianie: certyfikatu ISO 9001:2000 (lub nowszy) lub innego dokumentu równoważnego na świadczenie usług serwisowych (dotyczy II części zamówienia); Ponadto dodaje nowy zapis: certyfikatu ISO 9001:2000 (lub nowszy) lub dokumentu w którym zostaną wskazane punkty serwisowe autoryzowane przez producenta lub innego dokumentu równoważnego na świadczenie usług serwisowych (dotyczy I część zamówienia).

6 3) Dodatek nr 1 do SIWZ Formularz oferty pkt. 9: Oświadczamy, że firma serwisująca posiada certyfikat ISO 9001:2000 lub inny dokument równoważny na świadczenie usług serwisowych sprzętu, potwierdzający, że serwis danego typu sprzętu będącego przedmiotem zamówienia świadczony przez dany podmiot spełnia określone wymogi jakościowe. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do dostarczenia najpóźniej w dniu zawarcia umowy: dokumentów potwierdzających złożone przez nas oświadczenie. Po zmianie pkt. 9: Dla II części zamówienia, oświadczamy, że firma serwisująca posiada certyfikat ISO 9001:2000 (lub nowszy) lub inny dokument równoważny na świadczenie usług serwisowych sprzętu, potwierdzający, że serwis danego typu sprzętu będącego przedmiotem zamówienia świadczony przez dany podmiot spełnia określone wymogi jakościowe. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do dostarczenia najpóźniej w dniu zawarcia umowy: dokumentów potwierdzających złożone przez nas oświadczenie. Ponadto dodaje nowy pkt. 9a: Dla I części zamówienia, oświadczamy, że firma serwisująca posiada certyfikat ISO 9001:2000 (lub nowszy) lub autoryzację producenta lub inny dokument równoważny na świadczenie usług serwisowych, potwierdzający, że oferowany serwis dla typu sprzętu będącego przedmiotem dostawy spełnia wymogi jakościowe. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do dostarczenia najpóźniej w dniu zawarcia umowy: dokumentów potwierdzających złożone przez nas oświadczenie. Powyższa zmiana prowadzi do zmiany dodatku nr 1 do SIWZ. Zmieniony Dodatek nr 1 do SIWZ Formularz oferty po zmianach stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień i zostaje opublikowany na stronie internetowej zamawiającego. PYTANIE 11 Dotyczy załącznika nr 1 Czy dopuszczalne jest, aby podmiot biorący udział tylko w I części zamówienia, jako dokument równoważny dla certyfikatu ISO 9001:2000 na usługi serwisowe, przedstawił pisemne oświadczenie producenta oferowanych szaf, iż serwis świadczony przez podmiot biorący udział w przetargu, spełnia wszystkie wymogi jakościowe stawiane przez producenta i jest autoryzowaną, przez producenta, jednostką serwisową. Oświadczenie zawierałoby jednocześnie certyfikat ISO 9001:2008, posiadany przez producenta oferowanych szaf ognioodpornych. Zamawiający informuje, iż odpowiedź na powyższe pytanie została udzielona w odpowiedzi na pytanie nr 10. PYTANIE 12 Czy Zamawiający dostarczy informację o wymaganej konfiguracji kont i polityk mających obowiązywać w ramach uruchamianej domeny?

7 Wykonawca musi zaproponować polityki, uwzględniając zasady bezpieczeństwa przetwarzania informacji przyjęte w danej JST. Każdy z Partnerów dostarczy Wykonawcy przed wdrożeniem informacje niezbędne do przygotowania propozycji polityki i konfiguracji kont. PYTANIE 13 Czy konfiguracja systemu ma umożliwiać logowanie zarówno za pomocą karty inteligentnej lub hasła, czy wyłącznie karty? Administrator musi mieć możliwość ustawienia sposobu logowania dla każdego użytkownika indywidualnie hasłem lub kartą. PYTANIE 14 Jaka jest całkowita liczba stacji roboczych objętych wymaganiem podłączenia i konfiguracji do pracy w domenie? Czy lokalizacje nie objęte w tabeli dostawą licencji CAL posiadają stacje robocze i kontrolery domen? Liczba stacji roboczych jest określona w Załączniku nr 2b do SIWZ Ilość stacji roboczych do podłączenia w domenie. W lokalizacjach w których przewidziano wdrożenie PKI są wymagane elementy infrastruktury lub są uzupełniane w ramach niniejszego zamówienia. Ponadto Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 w/w ustawy w: 1. Załączniku nr 2 do SIWZ lit D ppkt. 1 zmienia odwołania z pkt. 2.2 do pkt W każdej z lokalizacji JST wymagane jest dostarczenie zamówionego sprzętu, licencji oraz oprogramowania zgodnie z załączonym rozdzielnikiem. W ramach dostarczonej funkcjonalności dla systemu autoryzacji użytkownika poprzez infrastrukturę klucza publicznego opisaną w punkcie C powinna istnieć możliwość administrowania wszystkimi kartami inteligentnymi na co najmniej 1 stacji roboczej według wymagań technicznych z punktu 2.2 (WYMAGANIA DO SYSTEMU AUTORYZACJI UŻYTKOWNIKA POPRZEZ INFRASTRUKTURĘ KLUCZA PUBLICZNEGO (PKI)). Po zmianie: W każdej z lokalizacji JST wymagane jest dostarczenie zamówionego sprzętu, licencji oraz oprogramowania zgodnie z załączonym rozdzielnikiem. W ramach dostarczonej funkcjonalności dla systemu autoryzacji użytkownika poprzez infrastrukturę klucza publicznego opisaną w punkcie C powinna istnieć możliwość administrowania wszystkimi kartami inteligentnymi na co najmniej 1 stacji roboczej według wymagań technicznych z punktu 1.2 (WYMAGANIA DO SYSTEMU AUTORYZACJI UŻYTKOWNIKA POPRZEZ INFRASTRUKTURĘ KLUCZA PUBLICZNEGO (PKI)).

8 2. Załączniku nr 2a do SIWZ zmienia w: a) pozycji nr 80: Powiat Włoszczowski, w kolumnie Licencje na kliencki OS Zamawiający zmienia wskazaną ilość z 12 szt. na 5 szt. b) pozycji nr 67: Gmina Starachowice, w kolumnach: Czytnik+karta lub token USB (PKI) z 220 szt. na 0 szt. Licencje na kliencki OS z 53 szt. na 0 szt. Napęd LTO4 z 1 szt. na 0 szt. Powyższe zmiany prowadzą do zmiany Załącznika nr 2a do SIWZ. Zmieniony Załącznik nr 2a do SIWZ Wykaz rzeczowo-ilościowy po zmianach stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień i zostaje opublikowany na stronie internetowej zamawiającego. 3. Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w: 1) rozdziale I Nazwa oraz adres zamawiającego, dokonuje zmiany zapisu: Postępowanie prowadzone jest przez zamawiającego w imieniu i na rzecz 102 Partnerów Projektu, tj. jednostek samorządu terytorialnego (JST) województwa świętokrzyskiego których wykaz zawarty został w załączniku nr 1a (I część zamówienia) i 2a (II część zamówienia) do SIWZ. Po zmianie: Postępowanie prowadzone jest przez zamawiającego w imieniu i na rzecz 101 Partnerów Projektu, tj. jednostek samorządu terytorialnego (JST) województwa świętokrzyskiego których wykaz zawarty został w załączniku nr 1a (I część zamówienia) i 2a (II część zamówienia) do SIWZ. 2) rozdziale III Opis przedmiotu zamówienia, II część zamówienia Podniesienie bezpieczeństwa systemów i sieci JST, zmianie ulegają pozycje: a) nr 2: Czytnik+karta lub token USB (PKI) z 3000 szt. na 2527 szt. b) nr 3: Licencje na kliencki OS z 135 szt. na 75 szt. c) nr 9: Napęd LTO4 z 58 szt. na 57 szt. 4. Załączniku nr 2a do SIWZ zmianie ulegają pozycje: 1) nr 10, kolumna Jednostka : przed zmianą: Końskie Starostwo Powiatowe, po zmianie: Powiat Konecki 2) nr 33, kolumna Adres : przed zmianą: ul. Partyzantów 17, Bieliny po zmianie: ul. Partyzantów 17, Bieliny

9 3) nr 51, kolumna Adres : przed zmianą: Bodzechów po zmianie: Ostrowiec Świętokrzyski 4) nr 54, kolumna Jednostka : przed zmianą: Powiat Pińczów po zmianie: Powiat Pińczowski 5) nr 55, kolumna Jednostka : przed zmianą: Pińczów /miasto/ po zmianie: Gmina Pińczów 6) nr 83, kolumna Jednostka : przed zmianą: Powiat Sandomierz po zmianie: Powiat Sandomierski Powyższe zmiany prowadzą do zmiany Załącznika nr 2a do SIWZ. Zmieniony Załącznik nr 2a do SIWZ Wykaz rzeczowo-ilościowy po zmianach stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień i zostaje opublikowany na stronie internetowej zamawiającego. 5. Załączniku nr 1a do SIWZ zmianie ulegają pozycje: 1) nr 24, kolumna Adres : przed zmianą Czarnocin 100A po zmianie Czarnocin 100 2) nr 47, kolumna Adres : przed zmianą: Bałtów 32/1 po zmianie: Bałtów 32 3) nr 50, kolumna Jednostka : przed zmianą: Powiat Pińczów po zmianie: Powiat Pińczowski 4) nr 76, kolumna Jednostka : przed zmianą: Powiat Sandomierz po zmianie: Powiat Sandomierski 5) nr 77, kolumna Jednostka : przed zmianą: Gmina Sandomierz po zmianie: Gmina Miejska Sandomierz Powyższe zmiany prowadzą do zmiany Załącznika nr 1a do SIWZ. Zmieniony Załącznik nr 1a do SIWZ Wykaz rzeczowo-ilościowy po zmianach stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień i zostaje opublikowany na stronie internetowej zamawiającego.

10 Zamawiający informuje, iż powyższe wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ stanowią jej integralną część i ze względu na ich zakres przesunięty zostaje termin składania i otwarcia ofert określony w rozdziale X i XI SIWZ, który po zmianie przyjmuje brzmienie: składanie ofert: r. godz. 11:00, otwarcie ofert: r. godz. 12:00. Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. Zamawiający przesłał do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie w dniu r. z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA Maryla Rzeczycka Z-ca Dyrektora Departamentu Organizacyjno - Administracyjnego