Szanowni Przedsiębiorcy!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szanowni Przedsiębiorcy!"

Transkrypt

1 grudzień 2005 nr 10

2 Szanowni Przedsiębiorcy! Oddajemy w Państwa ręce ostatnie wydanie Informatora dla Przedsiębiorców msp.krakow.pl w roku Mamy nadzieję, iż wszystkie dotychczasowe wydania biuletynu prezentują ciekawe, ważne dla Państwa wiadomości, stanowią cenne źródło informacji na temat funkcjonowania sektora małej i średniej przedsiębiorczości, zarówno w kraju, jak i na rynku krakowskim, a wiedza wyniesiona z lektury artykułów pomaga w codziennym prowadzeniu przedsiębiorstwa. Liczymy, że artykuły zamieszczone w tym numerze również spotkają się z Państwa zainteresowaniem. Natomiast z wiadomościami przedstawionymi w poprzednich wydaniach można zapoznać się na naszej stronie internetowej poświęconej sektorowi małej i średniej przedsiębiorczości Zespół redakcyjny pragnie gorąco podziękować czytelnikom oraz wszystkim instytucjom i osobom współpracującym za czas poświęcony Informatorowi w roku 2005, mając jednocześnie nadzieję na owocną współpracę w kolejnym roku. Jednocześnie wraz z podziękowaniami składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia wesołych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w gronie rodzinnym oraz szczęśliwego Nowego Roku niosącego ze sobą szczęście i wszelką pomyślność. Szopka bożonarodzeniowa wykonana przez pana Marka Głucha. Własność Muzeum Historycznego w Krakowie Informator dla Przedsiębiorców msp.krakow.pl Referat ds. Współpracy Europejskiej i Rozwoju Przedsiębiorczości Wydział Strategii i Rozwoju Miasta Urząd Miasta Krakowa Pl. Wszystkich Świętych 3/ Kraków tel.: (0 12) , Konsultacja i koordynacja prac redakcyjnych: dr Bogdan Rogoda

3 I N F O R M A T O R D L A P R Z E D S I Ę B I O R C Ó W S P I S T R E Ś C I SPIS TREŚCI 1 FINANSE Pomoc publiczna w świetle przepisów podatkowych cz. II Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miasta Krakowa 2-3 PRZEDSIĘBIORCA W UNII EUROPEJSKIEJ Rynek Unii Europejskiej Wielka Brytania Wydział Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Krakowa 4-5 PROGRAMY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 6-8 KOMENTARZ EKSPERTA Innowacyjność małych firm Bogdan Rogoda 9 INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Uruchamianie działalności gospodarczej w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej sprawozdanie z czata (www.msp.krakow.pl) Centrum Informacji Biznesowej i Europejskiej Interpretacje prawa podatkowego Izba Skarbowa 29 grudnia 2005 r. to nowy termin składania wniosków do SPO WKP Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Działanie Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A Przyszła emerytura dzisiejszych przedsiębiorców Zakład Ubezpieczeń Społecznych

4 FINANSE Urząd Miasta Krakowa Wydział Podatków i Opłat FINANSE Pomoc publiczna w świetle przepisów podatkowych cz.ii Pomoc de minimis pomoc ta jest odrębnym elementem pomocy udzielanym zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis. Jest to taka pomoc, której wartość, łącznie z wartością pomocy udzielonej przedsiębiorcy w okresie kolejnych trzech lat poprzedzających dzień udzielenia, nie przekracza 100 tys. euro. Komisja Europejska uznała, że stosowanie pomocy do tej wysokości nie narusza konkurencyjności i handlu między państwami członkowskimi WE. Zgodnie z przepisami ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, w okresie 3 lat od dnia wejścia w życie tej ustawy, w celu stwierdzenia, czy planowana pomoc dla przedsiębiorcy jest pomocą de minimis, podmiot udzielający pomocy bierze pod uwagę sumę: wartość pomocy indywidualnej udzielonej przedsiębiorcy przed dniem wejścia w życie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, jeżeli wartość tej pomocy łącznie z pomocą udzieloną przedsiębiorcy w okresie kolejnych 3 lat poprzedzających dzień jej udzielenia nie przekraczała równowartości 100 tys. euro i nie podlegała opiniowaniu przez Prezesa UOKiK, pomocy, której charakter de minimis został potwierdzony zaświadczeniem wydawanym przez organ udzielający pomocy. Powyższe zasady dotyczące udzielania pomocy de minimis, w szczególności jej kumulacji oznaczają, iż przedsiębiorca może jednocześnie korzystać z: pomocy udzielanej na podstawie programu pomocowego zatwierdzonego przez Komisję Europejską, z pomocy, która jest notyfikowana indywidualnie, z pomocy objętej wyłączeniami grupowymi. Pomoc publiczna może występować, jako: a. pomoc indywidualna która na podstawie art.1 lit. E Rozporządzenia Rady WE nr 659/1999 nie jest udzielana na podstawie programu pomocowego oraz pomoc, która nie jest udzielana w ramach programu pomocowego i na jego mocy musi podlegać notyfikacji, b. pomoc w ramach programów pomocowych oznacza każde działanie (akt prawny), na podstawie którego można dokonać wypłat pomocy indywidualnej na rzecz przedsiębiorców określonych w programie lub określonych działań, na podstawie których można ich dokonać, c. pomoc regionalna, d. pomoc udzielana na podstawie wyłączeń grupowych, obejmująca zarówno pomoc indywidualną, jak i udzielaną na podstawie programów pomocowych. Projekty jej udzielania zwolnione są z obowiązku notyfikacji KE, zgodnie z Rozporządzeniem KE wydanym na podstawie art. 1 Rozporządzenia nr 994/98 z dnia 7 maja 1998 r. dotyczącego stosowania, art. 91 i 93 Traktatu WE do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa pod warunkiem jednak, że wyłączenia grupowe dotyczą: pomocy w zakresie zatrudnienia na mocy Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2204/2002 z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia, pomocy szkoleniowej - na mocy Rozporządzenia Komisji (WE) nr 68/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie 2

5 FINANSE zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej, pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw na mocy Rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw. FINANSE Pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw udzielana w ramach wyłączeń grupowych (szkolenie, zatrudnienie, rozwój małych i średnich przedsiębiorstw) nie podlega opiniowaniu przez Komisję Europejską. Należy wyłącznie poinformować Prezesa UOKiK, że rozpoczęto udzielanie takiej pomocy. Pomoc regionalna, wynikająca z art. 87 ust. 3 Traktatu WE jest udzielana w zakresie, który wynika z mapy pomocy regionalnej. Przedmiotem pomocy regionalnej jest wspieranie nowych inwestycji lub utworzenie nowych miejsc pracy związanych z daną inwestycją. W tej kategorii mieszczą się też duże projekty inwestycyjne oraz pomoc operacyjna. Warunkiem udzielenia pomocy regionalnej jest 25% udział własny przedsiębiorcy w realizowanej inwestycji. W Krakowie można sfinansować w formie pomocy publicznej 40% całkowitej wartości inwestycji. W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw wielkość pomocy podwyższa się o 15%. Pomoc publiczna w ramach danej inwestycji wynosi 40 % niezależnie od tego, do ilu organów o wsparcie przedsiębiorca występuje. Pomoc regionalna na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z daną inwestycją, to pomoc udzielana z uwzględnieniem określonych warunków, tj. miejsca pracy muszą być tworzone na bazie nowej inwestycji (czas ich utworzenia nie może być dłuższy niż 3 lata od ukończenia nowej inwestycji). Utworzone miejsca pracy muszą być utrzymane przez 5 lat. Ponadto musi nastąpić przyrost netto zatrudnienia, w tym celu po zakończeniu roku należy badać, czy utworzone stanowisko pracy jest utrzymane. Aby określić wielkość pomocy bada się dwuletnie koszty pracy (wynagrodzenie brutto oraz obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne) według wzoru: 24 miesiące x ilość zatrudnionych (planowanych) x koszt zatrudnienia. Przedsiębiorca musi sam dokonać wyboru, czy występuje o pomoc na nową inwestycję czy też nowe miejsca pracy. Pomoc operacyjna generalnie zakazana, udzielana na pokrycie kosztów bieżącej działalności. Dopuszczalna w wyjątkowych sytuacjach (problem uzasadniony sytuacją społeczno-gospodarczą regionu) i gdy nie jest możliwe udzielenie pomocy regionalnej. Pomoc ta musi być stopniowo zmniejszana i ograniczana w czasie. Nie może być źródłem stałego finansowania. Pomoc horyzontalna w zakresie pomocy na restrukturyzację udzielenie tej pomocy jest możliwe, jeżeli przedsiębiorca znajduje się w trwałych trudnościach. Konieczne jest sporządzenie Planu Restrukturyzacyjnego, który musi być wysłany do opinii przez Prezesa UOKiK, który z kolei wyśle plan do akceptacji Komisji Europejskiej. Dopiero wówczas, gdy KE zaakceptuje plan to pomoc (tylko przewidziana w planie) może być udzielona. Plan restrukturyzacyjny musi określać działania mające na celu przywrócenie przedsiębiorcy długookresowej zdolności do konkurowania na rynku, w szczególności sposób finansowania tych działań, w tym również przez udzielenie pomocy publicznej. mgr Marzena Radzikowska 3

6 PRZEDSIĘBIORCA W UNII EUROPEJSKIEJ PRZEDSIĘBIORCA W UNII EUROPEJSKIEJ Rynek Unii Europejskiej Wielka Brytania Wielka Brytania to kraj o powierzchni km2, w skład którego wchodzi: Anglia, Walia, Szkocja. Ustrój państwa to monarchia konstytucyjna, na czele której stoi Królowa Elżbieta II. Wielka Brytania jest szóstą co do wielkości potęgą gospodarczą na świecie po USA, Japonii, Niemczech, Włoszech i Francji. Posiada bogate złoża ropy naftowej, węgla i gazu ziemnego. Wielka Brytania kojarzona jest również jako kraj rolniczy. Otóż rolnictwo brytyjskie zaspokaja 60 % potrzeb kraju, jednak istnieje niewielki procent osób pracujących w rolnictwie. Gospodarka brytyjska opiera się w znacznej mierze na usługach bankowych i ubezpieczeniowych. Największymi partnerami handlowymi zarówno w eksporcie, jak i imporcie są kraje Unii Europejskiej, a w szczególności Niemcy, Francja, Holandia, Włochy, a poza Wspólnotą Stany Zjednoczone. Import Wielkiej Brytanii opiera się głównie na takich surowcach, jak: kawa, herbata, urządzenia elektroniczne, warzywa, owoce, wyroby metalurgiczne, bawełna, drewno, kauczuk naturalny. Eksport natomiast na: częściach do samolotów, materiałach chemicznych, ropie naftowej, maszynach, silnikach i urządzeniach elektronicznych, żywności, napojach, tytoniu. Roczny dochód na jednego mieszkańca wynosi dolarów. Wielka Brytania jest członkiem Unii Europejskiej od 1973 r. Nie przyjęła wspólnej waluty euro 1 stycznia Jednostką monetarną pozostał funt szterling. Kontakty gospodarcze Polski i Wielkiej Brytanii Kontakty gospodarcze Polski i Wielkiej Brytanii uległy podwojeniu od pamiętnych przemian ustrojowych w Polsce, które miały miejsce pod koniec lat 80-tych. Ich szczególnie dynamiczny rozwój nastąpił po pierwszym maja 2004 r., kiedy to Polska stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Wielka Brytania zajmuje szóste miejsce pod względem inwestorów zagranicznych w Polsce, których łącznie jest 56, z kapitałem dolarów (stan na 31 grudnia 2004 r.). Do najważniejszych z nich zaliczyć możemy głównie: firmę Tesco, mającą sieć swoich hipermarketów w największych miastach Polski, kapitał zainwestowany wynosi dolarów; Imperial Tobacco Plc z kapitałem 500 tys. dolarów; GlaxoSmithKline potentat w dziedzinie firm farmaceutycznych, z kapitałem 392 tys. dolarów; a także Commercial Union jedna największych grup ubezpieczeniowych na rynku polskim, która ubezpiecza miliony Polaków, z kapitałem wynoszącym 270 tys. dolarów. Z Wielkiej Brytanii Polska importuje głównie towary wysoko przetworzone, przede wszystkim maszyny, urządzenia mechaniczne i elektryczne, pojazdy, samochody, czy farmaceutyki. W eksporcie przeważają natomiast samochody, silniki, kineskopy, a także wyroby czekoladowe. Polskie firmy również zaczynają z powodzeniem ekspansję na rynek brytyjski. Sukcesem może się niewątpliwie pochwalić firma dr Ireny Eris, która już od września 2004 r. z powodzeniem sprzedaje swoje produkty na rynku brytyjskim. Rynek brytyjski stoi dla polskich firm otworem. Prawo brytyjskie nie dyskryminuje firm zagranicznych, które chcą założyć, prowadzić swoją działalność gospodarczą na terenie Wielkiej Brytanii, jednocześnie nie istnieje ograniczenie, jeżeli chodzi o transfer zysków i kapitału, czy zaciągania kredytów przez firmy zagraniczne. Licencje i zezwolenia są wymagane przy świadczeniu usług w zakresie ubezpieczeń, doradztwa inwestycyjnego, czy bankowości, a także w handlu przy wytwarzaniu win i alkoholi mocnych, chemikalii podwójnego zastosowania, trucizn, jak również niektórych kategorii lekarstw. Rejestracji firmy dokonuje się w Urzędzie Rejestrowym (Companies House), którego adres znajduje się poniżej. Formy działalności gospodarczej ¹ Firmy zagraniczne prowadzące swoją działalność na rynku brytyjskim mają do wyboru różne formy organizacyjno-prawne, spółki zwykłe (partnerships) i spółki typu korporacyjnego (companies). Kryterium różnicowania kategorii spółek jest sposób ich powstania: powstałe w wyniku zawarcia umowy, lub powstałe w następstwie procedury inkorporacyjnej. Spółka zwykła (partnership) Powstaje jako rezultat zawarcia umowy i jest określana jako specyficzna relacja pomiędzy wspólnikami (partners), której celem jest osiąganie zysku. Konstrukcja spółki zwykłej wywodzi się z prawa precedensowego, nie posiada ona osobowości prawnej z wyjątkiem spółek utworzonych na terenie Szkocji. Liczba wspólników jest zazwyczaj ograniczona do 20-stu i są oni solidarnie odpowiedzialni za zobowiązania spółki. Spółka zwykła z ograniczoną odpowiedzialnością części wspólników (limited partnership) Opiera się na prawie stanowionym - Partnership Act 1890 i Limited Partnership Act 1907 i podlega obowiązkowi rejestracji. Występują w niej dwie kategorie wspólników: general partners - są odpowiedzialni za prowadzenie spółki i jej zobowiązania bez ograniczeń, limited partners - nie uczestniczą w zarządzaniu spółką, a ich odpowiedzialność jest ograniczona do wysokości wkładów kapitałowych. Spółki korporacyjne Spółki tego typu są tworzone na podstawie Aktu Królewskiego (incorporated by Royal Charter) lub parlamentarnego (Companies Act 1989) i uzyskują osobowość prawną poprzez wpis do rejestru prowadzonego przez Companies House. Popularną formą jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (limited company) do wysokości udziałów (najczęściej spotykana) lub gwarancji. W przypadku likwidacji spółki lub jej niewypłacalności udziałowcy (members) są zobowiązani do uzupełnienia funduszów spółki poprzez wniesienie należnych i niewpłaconych dotychczas udziałów. W sytuacji, gdy osoby trzecie nie są zapraszane do obejmowania udziałów w spółce (rezygnacja z oferty publicznej), wówczas powstaje prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (private limited company). Kolejną odmianą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest public limited company - plc. Może ona gromadzić kapitał w drodze emisji udziałów/akcji, które następnie mogą być przedmiotem notowań giełdowych. Minimalna suma kapitału 4

7 PRZEDSIĘBIORCA W UNII EUROPEJSKIEJ zakładowego/akcyjnego wynosi funtów. Oddziały firmy macierzystej W sytuacji, gdy zagraniczna firma prowadzi działalność handlową poprzez bezpośrednią obecność na rynku brytyjskim, określane jest to wówczas jako oddział (branch). Oddział wyposażony jest w uprawnienia decyzyjne w imieniu firmy macierzystej. Podatki VAT Towary i usługi obciążone są podatkiem VAT w wysokości 17,5 % - podstawowa stawka. Natomiast paliwa i energia, które są dostarczane do domów, instytucji charytatywnych, a także foteliki dla dzieci są obciążone podatkiem w wysokości 5%. Stosuje się również stawkę 0%, do produktów żywnościowych, budownictwa (budowa nowych budynków mieszkalnych), ubrań dla dzieci, transportu publicznego i książek, samochodów przystosowanych do użytku przez inwalidów. Podatek dochodowy Podstawowa stopa opodatkowania dla przedsiębiorstw, których dochody przekraczają GBP wynosi 30%; 19% dla przedsiębiorstw osiągających dochody podlegające opodatkowaniu w przedziale od do GBP w skali rocznej; zredukowana do 0% stawka podatku dla przedsiębiorstw, których dochody podlegające opodatkowaniu wynoszą nie więcej niż GBP. Wielka Brytania to kraj, z którym przez otwarcie rynku po wejściu Polski do Unii Europejskiej, mamy większy kontakt. Miejmy nadzieję, że w kolejnych latach wzajemna wymiana handlowa będzie owocna nie tylko dla Wielkiej Brytanii, ale również firmy polskie będą mogły swobodnie poruszać się na rynku brytyjskim i czerpać zyski. Warto przecież poznawać nowe rynki i wykorzystywać potencjał, jaki w nich drzemie. Powodzenia! PRZEDSIĘBIORCA W UNII EUROPEJSKIEJ Ważne adresy: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie adres: 47 Portland Place, London W1B 1JH tel. (+44171) /9; fax tlx (51) POLAMB Internet: Konsulat Generalny RP w Londynie adres: 73 New Cavendish Street, London W1W 6LS tel. (0044) ; fax (0044) Ambasada Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej adres: Al. Róż 1, Warszawa tel. (022) ; fax (022) ; telex prod pl Konsulat Brytyjski w Krakowie ul. Św. Anny 9, Kraków tel. (012) ; fax (012) godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku Konsul Honorowy: Pan Kazimierz Karasiński Brytyjsko-Polska Izba Handlowa Michał Dembiński tel.: (022) Dane pochodzą z Wydziału Ekonomiczno-Handlowego Ambasady Polskiej w Wielkiej Brytanii, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIZ). Opracowanie: Katarzyna Świerczewska-Pietras ¹ 5

8 PROGRAMY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAMY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZESIĘBIORSTW (SPO-WKP) Działanie 1.4 Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką Celem działania 1.4 jest wzmocnienie konkurencyjności gospodarczej poprzez podnoszenie poziomu innowacyjności. Osiągnięcie tego celu będzie możliwe poprzez zwiększenie transferu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, produktowych i organizacyjnych dla przedsiębiorstw i instytucji. Opis programu: Projekty obejmujące badania stosowane i prace rozwojowe: badania przemysłowe i przedkonkurencyjne prowadzone przez przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw i/lub we współpracy z instytucjami naukowo-badawczymi Inwestycje związane z budową, modernizacją i wyposażeniem laboratoriów świadczących specjalistyczne usługi dla przedsiębiorstw Inwestycje związane z budową, modernizacją i wyposażeniem specjalistycznych laboratoriów Centrów Zaawansowanych Technologii i Centrów Doskonałości, działających w priorytetowych dziedzinach rozwoju polskiej gospodarki Projekty badawcze prowadzone przez Centra Zaawansowanych Technologii Projekty badawcze w obszarze monitorowania i prognozowania rozwoju technologii - foresight. Plan finansowania i poziomy wsparcia dla Działania 1.4 Poddziałanie nie zawiera pomocy publicznej. Projekty realizowane w ramach tego poddziałania będą wspierane w wysokości 100% ze środków publicznych, przy czym maksymalna wysokość pomocy z EFRR wynosić będzie 75% wydatków kwalifikowanych, zaś z krajowych środków publicznych -25%. W ramach pozostałych poddziałań mogą występować przypadki udzielania pomocy publicznej, wówczas pomoc ta będzie udzielana zgodnie z notyfikowanymi i przyjętymi przez Komisję Europejską programami pomocowymi. Terminy składania wniosków: Poddziałania i nabór w trybie ciągłym do 30 czerwca 2006 r. lub do wyczerpania środków; Poddziałania 1.4.2, oraz rundy aplikacyjne zakończone. Kontakt: Ministerstwo Nauki i Informatyzacji Departament Funduszy Strukturalnych ul. Wspólna 1/3, Warszawa tel. (0 22) , , Szczegółowe informacje: Działanie 2.1 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo Opis programu: Program ma na celu dofinansowanie wybranych przez przedsiębiorcę usług doradczych w zakresie: uzyskiwania certyfikatów zgodności dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej oraz kwalifikacji personelu, projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy, tworzenia firm opartych na nowych technologiach, doradztwa w zakresie rozpoczynania i prowadzenia działalności eksportowej, doradztwa w zakresie zasad prowadzenia przedsiębiorstwa w ramach Jednolitego Europejskiego Rynku, wprowadzania strategii rozwoju przedsiębiorstwa opartej na nowych technologiach i rozwiązaniach innowacyjnych, tworzenia sieci kooperacyjnych przedsiębiorstw, połączeń przedsiębiorstw. Budżet: Na dofinansowanie zakupu usług doradczych 50% dla wszystkich projektów z wyjątkiem doradztwa dla nowopowstających firm opartych na zaawansowanych technologiach, gdzie pomoc może osiągnąć do 100% wartości kosztów kwalifikowanych, lecz w obu przypadkach nie mniej niż PLN i nie więcej niż 250 tys. PLN. Beneficjenci: mikroprzedsiębiorstwa działające na rynku dłużej niż 3 lata, małe i średnie przedsiębiorstwa, nowopowstałe przedsiębiorstwa oparte na zaawansowanych technologiach. Terminy składania wniosków: luty 2006 rok. Kontakt: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Kordylewskiego 11, Kraków Infolinia: Numery bezpośrednie: (0 12) , Numery na centralę: (0 12) , , , wew.: 451, 452, 453, 454, 455, 462 Szczegółowe informacje: Działanie 2.2 Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw Poddziałanie Wsparcie w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw. Opis programu: Program wspiera udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz w misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą. Budżet: Budżet tego programu wynosi 83,4 mln euro. Wsparcie będzie udzielane w oparciu o zasadę de minimis. Wkład ze środków EFRR sięgnie maksimum 35% całkowitego kwalifikującego się kosztu. Maksymalna wielkość wsparcia wyniesie 50% całości wydatków kwalifikowanych projektu, jednak nie więcej niż PLN w przypadku targów i wystaw i nie więcej niż PLN w przypadku misji. Beneficjenci: Przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie Polski. Terminy składania wniosków: 6

9 PROGRAMY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Przedsiębiorca ubiegający się o refundację w ramach tego programu zobowiązany jest do złożenia wniosku o pomoc finansową na 14 tygodni przed rozpoczęciem imprezy targowowystawienniczej. Kontakt: Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Inwestycji Zagranicznych i Promocji Eksportu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy Plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa Tel.: (0 22) , Szczegółowe informacje: Działanie 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje Opis programu: W ramach Działania wspierane będą inwestycje związane z: utworzeniem nowego przedsiębiorstwa, rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa lub realizacją w istniejącym przedsiębiorstwie działań polegających na dokonywaniu zasadniczych zmian produktów lub procesu produkcyjnego. Budżet: Dopuszczalny poziom dofinansowania projektów wynosi: 30% kosztów kwalifikowanych, jeżeli projekt jest realizowany w powiecie m. Warszawa i m. Poznań, 40% kosztów kwalifikowanych, jeżeli projekt jest realizowany w powiecie m. Wrocław, m. Kraków, m. Gdańsk, m. Gdynia, m. Sopot, 50% kosztów kwalifikowanych, jeżeli projekt jest realizowany na pozostałym obszarze kraju. Kwota wsparcia w zakresie inwestycji: nie mniej, niż PLN i nie więcej niż PLN. Beneficjenci: Mikroprzedsiębiorstwa działające na rynku dłużej niż 3 lata, małe i średnie przedsiębiorstwa, mające siedzibę na terenie Polski. Terminy składania wniosków: 29 grudnia 2005 r. Kontakt: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Kordylewskiego 11, Kraków Infolinia: Numery bezpośrednie: (0 12) , Numery na centralę: (0 12) , , , wew.: 451, 452, 453, 454, 455, 462 Szczegółowe informacje: SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH Działanie 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Schemat A Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr Opis programu: Realizacja działania ma na celu doskonalenie kadr przedsiębiorstw (małych, średnich oraz dużych) oraz inwestowanie w wiedzę i umiejętności pracowników poprzez umożliwienie im dostępu do szerokiej oferty dofinansowanych usług szkoleniowych, staży oraz studiów podyplomowych. W ramach programu realizowane mogą być następujące typy projektów: szkolenia zawodowe szkolenia dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw mające na celu ogólne podwyższanie kwalifikacji oraz zdobywane nowych kwalifikacji, związanych ze zmianami technologicznymi (zastosowanie IT, nowoczesne technologie, innowacje); studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw i kadry zarządzającej mających na celu podwyższenie lub zdobycie nowych kwalifikacji, praktyczne szkolenia i staże dla pracowników przedsiębiorstw odbywanych w instytucjach naukowo-badawczych, szkolenia menedżerskie służące usprawnieniu zarządzania (zwłaszcza zasobami ludzkimi), identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, poprawie organizacji pracy, zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz uelastycznienia form świadczenia pracy, projekty ukierunkowane na podwyższanie umiejętności i kwalifikacji pracowników o niskim poziomie przygotowania do pracy (np. o niskich kwalifikacjach). Dotacje: w przypadku szkoleń ogólnych dla małych i średnich przedsiębiorstw wynosi on 80%, a w przypadku przedsiębiorstw dużych 50%. w przypadku szkoleń specjalistycznych dofinansowanie wynosi odpowiednio: 45% dla firm z sektora MSP i 35% dla firm dużych. Wysokość pomocy pozostałej: 100% wydatków kwalifikowanych. Projektodawcy: Instytucje szkoleniowe, szkoły ich organy założycielskie oraz szkoły wyższe, jednostki naukowe, organizacje pracodawców i przedsiębiorców, związki zawodowe. Ostateczni beneficjenci: Przedsiębiorstwa i ich pracownicy, osoby fizyczne, będące przedsiębiorcami lub wspólnikami takich przedsiębiorców. Terminy składania wniosków: rundy aplikacyjne na rok 2005 zakończone Kontakt: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83; Warszawa tel. (0 22) , , Szczegółowe informacje: ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości Opis programu: Celem bezpośrednim działania jest aktywne wspieranie zatrudnienia, poprzez stymulowanie powstawania nowych mikroprzedsiębiorstw oraz zapewnienie nowozarejestrowanym PROGRAMY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 7

10 PROGRAMY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAMY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW mikroprzedsiębiorcom pomocy w wykorzystaniu dostępnych instrumentów wsparcia. Poziom dofinansowania projektów: 1. W zakresie usług doradczo-szkoleniowych świadczonych przez beneficjenta i wsparcia pomostowego dofinansowanie z EFS wynosi: maksymalnie 75% wydatków kwalifikowanych dofinansowanie z krajowych środków publicznych, maksymalnie 25% wydatków kwalifikowanych z budżetu państwa. 2. W zakresie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozwój działalności: beneficjent ostateczny pokrywa 25% wydatków kwalifikowanych. A pozostałe 75% jest pokrywane w 75% z EFS i 25% z budżetu państwa. Maksymalna wysokość dotacji wynosi 5000 EURO. Beneficjenci: 1. Ośrodki Krajowego Systemu Usług. 2. Instytucje rynku pracy w zakresie realizowanych działań: publiczne służby zatrudnienia, OHP, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego (organizacje związków zawodowych, pracodawców i bezrobotnych, organizacje pozarządowe współpracujące z publicznymi służbami zatrudnienia), szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, agencje rozwoju regionalnego i lokalnego, jednostki naukowe, ośrodki poradnictwa zawodowego i psychologicznego, partnerstwa podmiotów wymienionych wyżej. Beneficjenci ostateczni: Osoby fizyczne, nie zarejestrowane jako bezrobotne, zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą (bez względu na wiek, płeć, posiadane doświadczenie zawodowe), z wyłączeniem osób, które były właścicielami przedsiębiorstwa i prowadziły działalność gospodarczą po 1 stycznia 2004 roku. Wsparcie udzielane jest również osobom fizycznym, które założyły działalność gospodarczą w trakcie korzystania ze wsparcia doradczo- szkoleniowego w ramach tego działania i które spełniają kryteria określone dla mikroprzedsiębiorcy. Terminy składania wniosków: Został wyczerpany limit środków na rok 2005, kolejny etap odbędzie się w przyszłym roku. Kontakt: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Basztowa 22, Kraków tel: (0 12) , , , Szczegółowe informacje: się kosztu, Dla projektów typu II: Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw: do euro (równowartości w PLN) intensywność pomocy, Dopuszczalny poziom dofinansowania projektów wynosi: 30% kosztów kwalifikowanych, jeżeli projekt jest realizowany w powiecie m. Warszawa i m. Poznań; 40% kosztów kwalifikowanych, jeżeli projekt jest realizowany w powiecie m. Wrocław, m. Kraków, m. Gdańsk m. Gdynia, m. Sopot; 50% kosztów kwalifikowanych, jeżeli projekt jest realizowany na pozostałym obszarze kraju. Powyższe pułapy zwiększają się o 15% punktów brutto z tytułu przynależności beneficjenta działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Beneficjenci: Mikroprzedsiębiorstwa, które rozpoczęły działalność gospodarczą (dzień uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub wpisu do rejestru przedsiębiorców) nie wcześniej niż 36 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, a ponadto, w ostatnim zakończonym roku obrotowym oraz w roku obrotowym, w którym jest składany wniosek: zatrudniały średniorocznie mniej niż 10 pracowników, oraz osiągnęły roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów ich bilansu sporządzonego na koniec jednego z dwóch wymienionych lat obrotowych nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro. Terminy składania wniosków: grudnia 2005 r. Kontakt: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Basztowa 22, Kraków tel: (0 12) , , , Szczegółowe informacje: Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa Opis programu: Celem działania jest zwiększenie konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw poprzez ułatwienie dostępu do specjalistycznego doradztwa oraz zwiększenie zdolności inwestycyjnej w początkowym okresie funkcjonowania przedsiębiorstw. Dofinansowanie: Dla projektów typu I: Specjalistyczne usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorstw: do euro (równowartości w PLN) 50 % kwalifikującego 8

msp.krakow.pl nr 5 informator dla przedsiębiorców czerwiec 2005 ISSN 1734-218X

msp.krakow.pl nr 5 informator dla przedsiębiorców czerwiec 2005 ISSN 1734-218X msp.krakow.pl nr 5 czerwiec 2005 ISSN 1734-218X informator dla przedsiębiorców Szanowni Przedsiębiorcy! Przedstawiamy Państwu czerwcowy numer biuletynu Informator dla Przedsiębiorców msp.krakow.pl. Jak

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE

RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE Ministerstwo Gospodarki Departament Konkurencyjności Gospodarki Grudzień 2005 SPIS TREŚCI WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II

Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja dystrybuowana

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out Maciej Brodowicz Publikacja została opracowana i wydana w ramach projektu Wiedza i przedsiębiorczość zrealizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Księgowe ujęcie i rozliczanie dotacji unijnych

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Księgowe ujęcie i rozliczanie dotacji unijnych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Księgowe ujęcie i rozliczanie dotacji unijnych Agnieszka Zwolenik Nowy Sącz 2013 Komitet Redakcyjny doc. dr Marek Reichel przewodniczący; prof. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

BIULETYN nr 3/2010 (6)

BIULETYN nr 3/2010 (6) BIULETYN nr 3/2010 (6) Słowo wstępne... 3 Jednorazowa dotacja z Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej... 4 Dotacja na start biznesu w ramach Działania 6.2 POKL... 5 Dotacja na utworzenie i

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw

» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw » Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ VI - A MOŻE WŁASNA FIRMA CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA?

CZĘŚĆ VI - A MOŻE WŁASNA FIRMA CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA? CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA? str. 13 13 W części VI 6.1. Ocena osobistych warunków do prowadzenia własnej firmy 1 6.2. Pomysł na własne przedsięwzięcie 2 6.3. Poznanie potrzeb rynku 3 6.4. Wybór formy

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 10 lutego 2011 r. SPIS TREŚCI Słownik terminologiczny...2 1. Wstęp...5 2. Beneficjenci pomocy publicznej..7 3.

Bardziej szczegółowo

JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE

JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE AUTOR OPRACOWANIA ANNA WELSYNG RADCA PRAWNY, DORADCA PODATKOWY I. Prawne wymogi związane z założeniem biura rachunkowego Wybór formy prawnej prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Zeszyty BRE Bank CASE. Nr78. ElastycznoÊç krajowego sektora bankowego w finansowaniu MSP. Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych. www.case.com.

Zeszyty BRE Bank CASE. Nr78. ElastycznoÊç krajowego sektora bankowego w finansowaniu MSP. Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych. www.case.com. Zeszyty BRE Bank CASE ElastycznoÊç krajowego sektora bankowego w finansowaniu MSP Nr78 2005 Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych www.case.com.pl Publikacja jest kontynuacją serii wydawniczej Zeszyty

Bardziej szczegółowo

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL poradnik Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości WYDANIE II Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES?

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Joanna Majerska Koło Naukowe Rachunkowości Uniwersytet Szczeciński WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Wprowadzenie Zaledwie 11 procent studentów ostatnich lat wiąże swoje losy z założeniem własnej firmy.

Bardziej szczegółowo

Raport Kapitał dla Firm 2008

Raport Kapitał dla Firm 2008 RAPORT KAPITAŁ DLA FIRM 2008 Raport Kapitał dla Firm 2008 SPIS TREŚCI Eksperci o rynku kapitałowym w Polsce 4 Potrzeby kapitałowe przedsiębiorstw 5 Dotacje unijne: Kto może skorzystać z dotacji unijnych

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Katarzyna Kornet Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Wprowadzenie Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI

FINANSOWANIE INNOWACJI VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI TOM II Warszawa 2006 1 1 FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 1 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. W niniejszym dokumencie będziemy starali się przedstawić Państwu podstawowe zagadnienia związane z pracą u siebie

WSTĘP. W niniejszym dokumencie będziemy starali się przedstawić Państwu podstawowe zagadnienia związane z pracą u siebie WSTĘP Krąży wiele różnych opinii o własnej działalności gospodarczej. Można pracować jako tzw pracownik najemny. Ma to swoje dobre strony. Stałość zatrudnienia przy umowie o pracę na czas nieokreślony.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach Opracował: Tomasz Zieliński SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 3 2 UNIJNE FUNDUSZE POMOCOWE... 5 2.1 Fundusz spójności PHARE...

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH Poradnik dla osób chcących założyć działalność gospodarczą Szczecin, 2011 Strona 1 SPIS TREŚCI 1. Innowacyjność 3 2. Jak założyć i prowadzić własną firmę 5 3.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2 POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2.1. WPROWADZENIE Rynek pracy stanowi istotną dziedzinę działania rządu każdego kraju. Ponieważ problemy rynku pracy mają wymiar ekonomiczno-społeczny, państwo

Bardziej szczegółowo

Invest in Poland www.london.trade.gov.pl

Invest in Poland www.london.trade.gov.pl Szanowni Państwo, Z niezmierną radością przekazuję w Państwa ręce kolejne wydanie przewodnika dla polskiego przedsiębiorcy stworzonego przez Wydział Promocji Handlu I Inwestycji w Londynie. Jestem szczególnie

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki. Wybrane projekty doradcze i inwestycyjne małych i średnich firm. dofinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego

Dobre praktyki. Wybrane projekty doradcze i inwestycyjne małych i średnich firm. dofinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego Dobre praktyki Wybrane projekty doradcze i inwestycyjne małych i średnich firm dofinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurecyjności przedsiębiorstw, 2004-2006 Polska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

10 (80) Październik 2005

10 (80) Październik 2005 10 (80) Październik 2005 LEASING ALTERNATYWA DLA KREDYTU BANKOWEGO WYWIADOWNIA GOSPODARCZA ANIOŁOWIE BIZNESU ALTERNATYWNE ŹRÓDŁO KAPITAŁU DLA PRZEDSIĘBIORCÓW BEZPIECZNY KOSMETYK PROJEKTY EUROPEJSKIE Biuletyn

Bardziej szczegółowo