Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata Nowe możliwości wsparcia dla przedsiębiorców z sektora MMŚP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Nowe możliwości wsparcia dla przedsiębiorców z sektora MMŚP"

Transkrypt

1 Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata Nowe możliwości wsparcia dla przedsiębiorców z sektora MMŚP

2 Zasady skutecznego wnioskowania o fundusze pochodzące ze środków Unii Europejskiej Od czego zacząć? Pozyskanie wiedzy na temat: KIEDY? KTO? NA CO? NA JAKICH WARUNKACH?

3 KIEDY? Harmonogram Termin ogłoszenia o rozpoczęciu naboru wniosków nie jest tożsamy z rozpoczęciem przyjmowania wniosków. Ramy czasowe przyjmowania wniosków określa ogłoszenie o naborze wniosków. Wnioski, które wpłyną przed wyznaczonym rozpoczęciem przyjmowania wniosków i po jego zakończeniu, nie będą rozpatrywane.

4 KTO? Zweryfikowanie, czy należę do sektora MŚP. Definicja MŚP zawarta jest w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu ( Dz. U. L 214 z r.). Pełne objaśnienie umieszczone jest natomiast w Oświadczeniu o spełnianiu kryterium MŚP.

5 KTO? cd. Przedsiębiorstwa MIKRO MAŁE ŚREDNIE Zatrudnienie poniżej 10 pracowników poniżej 50 pracowników od 50 do 249 pracowników Przychód netto ze sprzedaży Suma aktywów z bilansu do 2 mln euro do 10 mln euro do 50 mln euro do 2 mln euro do 10 mln euro do 43 mln euro Zależność przedsiębiorstwa niezależne przedsiębiorstwa niezależne przedsiębiorstwa niezależne

6 Wymagania wobec wnioskodawców: 1. status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy Rozp. nr 800/2008, 2. siedziba na terenie RP, realizacja projektu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, 3. nie zaleganie w regulowaniu należności publicznoprawnych, 4. dysponowanie środkami finansowymi na realizację projektu, 5. doświadczenie i odpowiedni potencjał, w tym osobowy, 6. reprezentowanie właściwej branży (kod PKD - wykluczenia).

7 Na co? Pomoc może być udzielona tylko na realizację nowej inwestycji oraz tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją. Nowa inwestycja obejmuje: 1.inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z: -utworzeniem nowego przedsiębiorstwa, -rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa, -dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub -zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie, 2. nabycie środków trwałych bezpośrednio związanych z przedsiębiorstwem, które zostałoby zamknięte, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym środki nabywane są przez inwestora niezależnego od zbywcy.

8 NA JAKICH WARUNKACH? CELE PODDZIAŁĄNIA CELE PLANOWANEJ INWESTYCJI Pełne podporządkowanie się wymogom we wskazanych dokumentach (regulaminie, instrukcjach, kryteriach wyboru itp.) pozwoli uniknąć odrzucenia wniosku z dalszej oceny. Należy pamiętać, że nabór i ocena wniosku przeprowadzone są w trybie konkursu. Dofinansowanie uzyskują projekty, które najlepiej wpisują się w założenia Strategii Rozwoju Województwa, a tym samym Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury. Nie każdy i nie na wszystko ma możliwość uzyskania dofinansowania.

9 Na jakich warunkach? cd. Prawidłowe przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej Nie jest możliwe prawidłowe przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej bez zapoznania się z zapisami dokumentacji konkursowej. Każdy konkurs ma opracowaną odrębną dokumentację, wzory itp. ZNAJOMOŚĆ KRYTERIÓW OCENY: FORMALNEJ MERYTORYCZNEJ STRATEGICZNEJ

10 Oś I Przedsiębiorczość Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw Poddziałanie Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii

11 Cel Poddziałania wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw realizowany poprzez zaspokojenie potrzeb inwestycyjnych istniejących podmiotów gospodarczych w zakresie wdrażania innowacji procesowych, produktowych, organizacyjnych. Poprawa oferty produktowej, procesów technologicznych, w zakresie wdrożenia innowacji procesowych, produktowych, organizacyjnych.

12 Cel Poddziałania Rodzaje projektów: Dotacje na nowe inwestycje dla przedsiębiorstw ukierunkowane na zwiększenie ich konkurencyjności poprzez wyposażenie w nowoczesny sprzęt i technologie oraz zmiany procesu produkcji.

13 Innowacja wprowadzenie na rynek nowego lub ulepszonego produktu (towaru, usługi) bądź zastosowanie w produkcji nowego lub ulepszonego procesu, przy czym niniejszy produkt i proces są nowe przynajmniej z punktu widzenia wprowadzającego je przedsiębiorstwa.

14 Opinia jednostki naukowej lub stowarzyszenia technicznego lub branżowego o innowacyjności projektu w skali kraju/regionu. Obligatoryjnie - opinia o innowacyjności projektu wystawioną przez jednostkę naukową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. nr 238, poz. 2390) lub przez stowarzyszenie branżowe lub techniczne. podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni, placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk, jednostki badawczo-rozwojowe, międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, jednostki organizacyjne posiadające status jednostki badawczo-rozwojowej, Polską Akademia Umiejętności, lub stowarzyszenie techniczne lub branżowe, którego zakres działania jest związany z inwestycją będącą przedmiotem wniosku. Opinia powinna potwierdzać okres i zakres stosowania technologii będącej przedmiotem projektu.

15 Rodzaje innowacyjności: L Innowacja produktowa - jest to wprowadzenie dobra lub usługi, która jest nowa bądź znacząco ulepszona. Obejmuje ona znaczące ulepszenia parametrów technicznych, komponentów i materiałów oraz funkcjonalności. Innowacja procesowa - jest wprowadzaniem procesu nowego albo znacząco ulepszającego produkcję lub metodę dystrybucji. Obejmuje znaczące zmiany w technikach, wyposażeniu i oprogramowaniu, Innowacja organizacyjna - jest wprowadzaniem nowej metody organizacji w biznesowych praktykach firmy, organizacji miejsca pracy albo relacjach zewnętrznych.

16 Kryteria formalne Kompletność dokumentacji, Czy projekt kwalifikuje się w ramach poddziałania, Czy realizowany w ramach województwa, Wartość dofinansowania (min.max), Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu, Okres realizacji projektu, Zgodność projektu z regulaminem, Kwalifikowalność kategorii kosztów

17 Kryteria merytoryczne: Wpływ na poziom zatrudnienia (0-3 pkt) waga 2 Brak utworzonych etatów 0 pkt. Utworzony etat/etaty 1 pkt, Utworzony etat/etaty dla pracownika z wykszt. wyższym 2 pkt. Utworzony etat/etaty dla pracown. ze stopniem nauk. minimum doktora 3 pkt.

18 Kryteria merytoryczne cd. Efektywność finansowa (0-2 pkt) waga 4 Ocena: niska, średnia, wysoka Wskaźnik płynności, sprawności działania, struktury kapitałowej, rentowności. Wdrożenie technologii: (1-3pkt.) waga 6 Nie stosowanej w kraju, Stosowanej w kraju, nie stosowanej w regionie, Stosowanej w regionie nie dłużej niż 3 lata

19 Kryteria merytoryczne cd. Doświadczenie Wnioskodawcy w prowadzeniu działalności gospodarczej w branży związanej z projektem (0-2 pkt) waga 4 Do 36 m-cy włącznie, Powyżej 36 m-cy do 60 m-cy włącznie, Powyżej 60 m-cy

20 Kryteria merytoryczne cd. Poziom zaangażowania środków własnych waga 2 Do 55% - 0 pkt 55 60% - 1 pkt % - 2 pkt Powyżej 65 % - 3 pkt

21 Kryteria merytoryczne cd. Posiadane certyfikaty (0-1 pkt) waga 2 Akredytowany certyfikat jakości lub inny branżowy zawierający w sobie wymagania normy ISO 9001, Akredytowany certyfikat systemu zarządzania BHP, Akredytowany certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO lub rozporządzeniem EMAS

22 Kryteria strategiczne Wpływ projektu na konkurencyjność gospodarki, Wpływ projektu na wyższą konkurencyjność województwa jako miejsca pracy i życia, Wpływ projektu na wzrost liczby i jakości powiązań sieciowych,

23 1.1.7 cd Maksymalny poziom dofinansowania 50% wartości wydatków kwalifikowanych Minimalna kwota wsparcia zł Maksymalna kwota wsparcia zł Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu poniżej 8 mln zł

24 1.1.7 cd W ramach poddziałania nie mogą starać się o dofinansowanie projekty: 1. Kwalifikujące się do działania 6.1 (Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska) w ramach RPO WiM , 2. Kwalifikujące się do wsparcia w ramach PROW , 3. Dotyczące działalności gospodarczej związanej z produkcją, przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów wymienionych w załączniku I do Traktatu Ustanawiającego WE. 4. Z zakresu hotelarstwa i gastronomii, 5. Budowa, rozbudowa i modernizacja elektrowni wiatrowych.

25 1.1.7 cd Termin poniesienia wydatku: 1. Rozpoczęcie realizacji projektu po złożeniu wniosku o dofinansowanie, 2. Realizowany zgodnie z zasadą n+2, 3. Trwałość projektu 3 lata MSP, 4. Termin poniesienia wydatków kwalifikowalnych określa harmonogram rzeczowo-finansowy.

26 1.1.7 cd WYDATKI KWALIFIKOWANE: 1. Zakup nowych/używanych środków trwałych; 2. Zapłata rat kapitałowych z tytułu leasingu;? 3. Zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii drogą nabycia praw patentowych, licencji, know-how w tym nieopatentowanej wiedzy technicznej; ze względu na cel Poddziałania wydatki inne niż dotyczące bezpośrednio zakupu innowacyjnych maszyn, urządzeń, ciągów technologicznych, wartości niematerialnych i prawnych mogą stanowić maksymalnie 20% wszystkich wydatków kwalifikowanych projektu.

27 1.1.7 cd WYDATKI KWALIFIKOWANE c.d. 4. Instalacja i uruchomienie środków trwałych, zakupionych z udziałem dofinansowania; 5. Zakup robót i materiałów budowlanych (niezbędne do realizacji); 6. Koszty związane z realizacją postanowień umowy (zabezpieczenie, rachunek bankowy); 7. Podatek VAT, jeśli nie przysługuje jego odliczenie;

28 Dziękuję za uwagę Mariola Stefaniak tel fax

O dofinansowanie mogą starać się przedsiębiorstwa z sektora MSP (mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa oraz średnie przedsiębiorstwa).

O dofinansowanie mogą starać się przedsiębiorstwa z sektora MSP (mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa oraz średnie przedsiębiorstwa). Program: Regionalny Program Województwa Wielkopolskiego Priorytet: 1 Konkurencyjność przedsiębiorstw Działanie: 1.2 Wsparcie rozwoju MSP Działanie skierowane jest do małych i średnich firm, chcących rozwijać

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 821/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2014 r. Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

POMOC PUBLICZNA REGIONALNA POMOC INWESTYCYJNA MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH UDZIELANIE WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 1.

POMOC PUBLICZNA REGIONALNA POMOC INWESTYCYJNA MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH UDZIELANIE WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 1. MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH CZERWIEC 2011 POMOC PUBLICZNA UDZIELANIE WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 1.8 WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW W ZAKRESIE WDRAŻANIA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Katarzyna Kornet Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Wprowadzenie Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Instytucja Pośrednicząca dla I i IV Priorytetu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

związane zostały zdefiniowane

związane zostały zdefiniowane Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Kryteria wyboru projektów Kryteria formalne jednakowe dla wszystkich działań oraz typów projektów Kryteria formalne - wniosek: Złożenie wniosku we właściwej

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działań realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków UE, w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych wynikających

Źródła finansowania działań realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków UE, w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych wynikających Źródła finansowania działań realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków UE, w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych wynikających z Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, przyjętych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Inwestora instrumenty wsparcia. Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Biuro Obsługi Inwestora

Przewodnik Inwestora instrumenty wsparcia. Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Biuro Obsługi Inwestora Przewodnik Inwestora instrumenty wsparcia Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Biuro Obsługi Inwestora Miejskie Ulgi Podatkowe: W 2007 roku Rada Miasta Gorzowa Wielkopolskiego uchwaliła akt prawny (uchwała

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.2. ROZWÓJ STARTUPÓW W POLSCE WSCHODNIEJ (29 maja 2015 r.

Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.2. ROZWÓJ STARTUPÓW W POLSCE WSCHODNIEJ (29 maja 2015 r. Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.2. ROZWÓJ STARTUPÓW W POLSCE WSCHODNIEJ (29 maja 2015 r.) KRYTERIA FORMALNE Lp. Nazwa kryterium Sposób oceny Wymagane minimum

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 Warszawa, 31 marca 2015 r. 2 Spis treści I. OGÓLNY OPIS PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA ORAZ GŁÓWNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT wersja 1 Wrocław, 4 marca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis RPO WD oraz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 w zakresie I (dz.1.1 i ) i V osi priorytetowej (dz. 5.1) Warszawa, dnia 27

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Fundusze europejskie 2014-2020 dla małych i średnich przedsiębiorców. XVI Konferencja KIKE, Ossa 6-7 maja 2015 Piotr Wiąckiewicz Małgorzata Kuczyńska

Fundusze europejskie 2014-2020 dla małych i średnich przedsiębiorców. XVI Konferencja KIKE, Ossa 6-7 maja 2015 Piotr Wiąckiewicz Małgorzata Kuczyńska Fundusze europejskie 2014-2020 dla małych i średnich przedsiębiorców XVI Konferencja KIKE, Ossa 6-7 maja 2015 Piotr Wiąckiewicz Małgorzata Kuczyńska Konspekt Uwagi ogólne Działanie 1.1.1 PO Inteligentny

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW (29 maja 2015 r.

Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW (29 maja 2015 r. Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW (29 maja 2015 r.) KRYTERIA FORMALNE Lp. Nazwa kryterium Sposób oceny Wymagane minimum

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Spis streści: Wstęp...s. 2 I. Fundusze dostępne w kraju...s. 3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...s. 3 Wojewódzkie Fundusze Ochrony

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA - FUNDUSZ)

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA - FUNDUSZ) KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA - FUNDUSZ) Konkurs nr 1/JEREMIE/RPOWK-P/2014 Nr Kryterium Opis kryterium Sposób oceny A. Dopuszczalność projektu A.1 Cele projektu wspierają

Bardziej szczegółowo

Środki unijne na lata 2014-2020 na działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw

Środki unijne na lata 2014-2020 na działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw Let s realize your ideas Środki unijne na lata 2014-2020 na działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw Wrocław, 17 lutego 2015 r. Doświadczenie WETTIN Doradcy WETTIN specjalizują się w dofinansowaniu

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 536/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 maja 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 6.5.2. POIG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji

Poddziałanie 6.5.2. POIG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Poddziałanie 6.5.2. POIG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Przedsiębiorcy biorący udział w branżowym programie promocji branży kosmetycznej, mogą ubiegać się o zwrot 75% kosztów kwalifikowalnych

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach Opracował: Tomasz Zieliński SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 3 2 UNIJNE FUNDUSZE POMOCOWE... 5 2.1 Fundusz spójności PHARE...

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla firm na lata 2014 2020

Fundusze Europejskie dla firm na lata 2014 2020 Fundusze Europejskie dla firm na lata 2014 2020 Na co fundusze 2014-2020? Fundusze UE będą koncentrowały się na tzw. celach tematycznych, Wyznaczono 11 celów tematycznych: 1. Badania + Rozwój + Innowacje

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 2.1 ROZWÓJ I PODNIESIENIE SCHEMAT A BEZPOŚREDNIE WSPARCIE INWESTYCJI KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW, W MŚP. Jelenia Góra, marzec 2015 r.

DZIAŁANIE 2.1 ROZWÓJ I PODNIESIENIE SCHEMAT A BEZPOŚREDNIE WSPARCIE INWESTYCJI KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW, W MŚP. Jelenia Góra, marzec 2015 r. DZIAŁANIE 2.1 ROZWÓJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW, SCHEMAT A BEZPOŚREDNIE WSPARCIE INWESTYCJI W MŚP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości Jelenia Góra, marzec 2015 r. Spis treści I.

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii

Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii Działanie 4.3 KREDYT TECHNOLOGICZNY Kredyt technologiczny kredyt udzielany na warunkach rynkowych przez banki współpracujące z BGK na realizację inwestycji

Bardziej szczegółowo