Uchwała Nr XIII/125/07 Rady Miejskiej w śabnie z dnia 13 grudnia 2007r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała Nr XIII/125/07 Rady Miejskiej w śabnie z dnia 13 grudnia 2007r."

Transkrypt

1 Uchwała Nr XIII/125/07 Rady Miejskiej w śabnie z dnia 13 grudnia 2007r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie śabno na rok 2008 Na podstawie art. 4 1 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. nr 70, poz. 473, z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w śabnie uchwala, co następuje: l. Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie śabno na rok 2008, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na terenie Gminy śabno i wchodzi w Ŝycie z dniem ogłoszenia.

2

3 załącznik do uchwały Nr XIII/125/07 Rady Miejskiej w śabnie z dnia 13 grudnia 2007r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE śabno NA ROK 2008 Cel programu - wprowadzanie profilaktycznych programów promujących zdrowy styl Ŝycia poprzez organizację imprez sportowych, rekreacyjnych, wypoczynku itp., - zwiększanie dostępności pomocy psychologicznej i terapeutycznej da osób uzaleŝnionych i ich rodzin, - szkolenie przedstawicieli róŝnych środowisk w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, - wspieranie działalności środowisk trzeźwościowych i organizacji pozarządowych, - współpraca z instytucjami działającymi na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi.

4

5 ZADANIA WŁASNE GMINY śabno PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W ROKU 2008 Zadanie 1 Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzaleŝnionych od alkoholu oraz integracja społeczna osób uzaleŝnionych od alkoholu. L.p. Treść zadania 1. Kontynuowanie pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych według ustalonego harmonogramu 2. Zwiększanie dostępności do niezbędnych oddziaływań terapeutycznych: - dyŝury specjalistów w punkcie konsultacyjnym- udzielanie specjalistycznej pomocy osobom uzaleŝnionym Współpraca z Ośrodkiem Terapii UzaleŜnień i WspóluzaleŜnienia w Tarnowie w Szpitalu św.łukasza 3. Szkolenie osób pracujących na rzecz osób dotkniętych problemem alkoholowym. Odpowiedzialni za realizację Termin realizacji w/g harmonogramu w zaleŝności od ofert

6 Zadanie 2 Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności dotyczącej ochrony przed przemocą. L.p. Treść zadania 1. Informowanie członków rodzin o bezpłatnej pomocy psychologicznej i terapeutycznej w punkcie konsultacyjnym w Ośrodku Zdrowia w śabnie. 2. Współpraca z Ośrodkiem Terapii UzaleŜnień i WspółuzaleŜnień w Tarnowie motywowanie do podjęcia dobrowolnego leczenia 3. Kontynuacja działalności świetlic profilaktyczno-wychowawczych na terenie Gminy realizujących program profilaktycznoedukacyjno-wychowawczy 4. RozwaŜenie potrzeby utworzenia placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieŝy z grup ryzyka 5. Współpraca z Komisariatem Policji i Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie ( Niebieska Karta ) 6. Kontynuacja działalności punktu konsultacyjnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 7. Bezpłatna pomoc psychologiczna oraz poradnictwo i interwencje w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 8. Refundacja kosztów przejazdu na leczenie odwykowe osób uzaleŝnionych do placówek lecznictwa przez okres do 3 miesięcy Odpowiedzialni za realizację Komisja, radca prawny, terapeuta, Termin realizacji w zaleŝności od potrzeb w zaleŝności od potrzeb

7 Zadanie 3 Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieŝy, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych a takŝe działań na rzecz doŝywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach profilaktyczno-wychowawczych. L.p. Treść zadania 1. Organizowanie i prowadzenie na terenie przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych /Centrum Kultury/ programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieŝy: - pedagogizacja rodziców,udział w lokalnych imprezach profilaktycznych /pikniki/ - promocja zdrowego stylu Ŝycia, organizowanie profilaktycznoedukacyjnych spektakli teatralnych dla dzieci i młodzieŝy. 2. Prowadzenie zajęć integracyjnych w świetlicach profilaktyczno-wychowawczych, oraz otwieranie nowych w miarę potrzeby, jak równieŝ doŝywianie dzieci uczestniczących w zajęciach świetlic.,zakup materiałow do prowadzenia zajęć. 3. Organizowanie form spędzania wolnego czasu, imprez sportowych dla dzieci i młodzieŝy o treści profilaktycznej, w oparciu o pisemny program zajęć. Organizacja wypoczynku. 4. Organizowanie szkoleń dla realizatorów /nauczycieli, pedagogów szkolnych, pracowników słuŝby zdrowia oraz innych osób pracujących z dziećmi i młodzieŝą/ programów profilaktycznych i psychoedukacyjnych. 5. Przeprowadzenie analizy wśród dzieci i młodzieŝy uczęszczającej do świetlic prof.wych dot.uzaleŝnień. Odpowiedzialni za realizację przeszkoleni nauczyciele wychowawcy świetlic Termin realizacji w zaleŝności od ofert szkoleniowych I kw.

8

9 Zadanie 4 Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych słuŝących rozwiązywaniu problemów alkoholowych. L.p. Treść zadania 1. Wspomaganie stowarzyszeń i organizacji działających na rzecz rodziny w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 2. Współpraca z prasą lokalną, mająca na celu informowanie o działaniach związanych z profilaktyką oraz o działalności 3. Współpraca ze stowarzyszeniami na terenie Gminy i powiatu, współpraca z pełnomocnikiem Województwa Małopolskiego ds. Profilaktyki Odpowiedzialni za realizację wydzielony zespół Termin realizacji w zaleŝności od wniosków Zadanie 5 Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarŝyciela publicznego. Odpowiedzialni Termin L.p. Treść zadania 1. Kontrolowanie z udziałem przedstawicieli Policji podmiotów prowadzących działalność w zakresie handlu napojami alkoholowymi w związku z przestrzeganiem przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dotyczących: - zakazu reklamy i promocji napojów alkoholowych, - zakazu sprzedaŝy i podawania napojów alkoholowych osobom do lat 18, osobom nietrzeźwym oraz na kredyt i pod zastaw, za realizację wydzielony zespół realizacji Zadanie 6 Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej. Realizacja zadań przyjętych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy. Organizacja i zatrudnianie osób z rodzin patologicznych w ramach prac publicznych i interwencyjnych.

10

11 Warunki realizacji Programu - zadania ujęte w Gminnym Programie finansowane będą ze środków własnych Gminy uzyskanych z rocznych opłat za wydane zezwolenia na sprzedaŝ napojów alkoholowych (art.11 1 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) przekazanych na dz. 851, rozdz Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Projekt budŝetu na realizację zadań w 2007 r. stanowi załącznik do niniejszego Programu. - w realizacji Gminnego Programu uczestniczy Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawia propozycję rozdysponowania środków finansowych rozdz Burmistrzowi śabna, który jest ich dysponentem. - nadzór nad realizacją programu sprawuje Burmistrz śabna. Zasady ustalania wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: I. 1. Ustala się wynagrodzenie dla Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 350,00 zł miesięcznie. 2. Ustala się dla pozostałych członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynagrodzenie w kwocie 120,00 zł miesięcznie. 3. W przypadku nieobecności członka lub Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na posiedzeniu komisji obniŝa się wynagrodzenie według następującej zasady: wysokość wynagrodzenia dzieli się przez ilość posiedzeń, w których członek lub Przewodniczący Komisji miał obowiązek wziąć udział i mnoŝy się uzyskany wynik przez ilość posiedzeń, w których członek lub Przewodniczący Komisji wziął udział. NaleŜne wynagrodzenie zaokrągla się w górę do jednego złotego. 4. Wynagrodzenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nie odbyło się posiedzenie Komisji. 5. JeŜeli nieobecność w posiedzeniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest usprawiedliwiona chorobą, wynagrodzenie przysługuje jak za udział w posiedzeniach. 6. Miesięczne zestawienie przysługującego wynagrodzenia przygotowuje pracownik do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych II. Zwrot kosztów podróŝy odbytych przez członków Komisji w celu udziału w szkoleniach, konferencjach itp. następuje według zasad rozliczania kosztów podróŝy słuŝbowych na terenie kraju.

UCHWAŁA Nr XXXVI/206/05

UCHWAŁA Nr XXXVI/206/05 UCHWAŁA Nr XXXVI/206/05 Rady Miejskiej w z dnia 26 stycznia 2005 roku w sprawie przyjęcia Programu i harmonogramu rzeczowo - finansowego profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy Leśna

Bardziej szczegółowo

1. Ograniczenie w Gminie Panki występowania negatywnych zjawisk będących skutkiem

1. Ograniczenie w Gminie Panki występowania negatywnych zjawisk będących skutkiem RADA GMINY PANKI 14.113.2011 roku Załącznik do Uchwały nr Rady Gminy Panki z dnia 28 grudnia 2011 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Panki na 2012 rok. Gminny Program

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2008. Wstęp

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2008. Wstęp Załącznik do uchwały nr XX/20/2008 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 26 marca 2008r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2008 Wstęp Zadania zapisane w niniejszym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVIII/435/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 5 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR LVIII/435/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 5 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR LVIII/435/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na podstawie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lubsko

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIX/352/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2012 r.

Uchwała Nr XXXIX/352/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2012 r. Uchwała Nr XXXIX/352/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/371/2013 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 19 grudnia 2013r.

UCHWAŁA NR XLIV/371/2013 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 19 grudnia 2013r. UCHWAŁA NR XLIV/371/2013 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień w Gminie Komorniki na 2014r.,

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakłada realizację przedsięwzięć z zakresu profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok Program stanowi podstawę do praktycznej realizacji zadań i priorytetów ustawy z dnia 26 października

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 13 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 13 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok" Na podstawie art. 4 1 ust. 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014r.

UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014r. UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 13 marca 2014r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI PROJEKT ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały Nr XXXIV/../13 Rady Gminy Pleśna z dnia GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE PLEŚNA NA 2014 ROK

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVI/ R a d y M i e j s k i e j w G i Ŝ y c k u z dnia grudnia 2011 roku

Uchwała Nr XVI/ R a d y M i e j s k i e j w G i Ŝ y c k u z dnia grudnia 2011 roku Uchwała Nr XVI/ R a d y M i e j s k i e j w G i Ŝ y c k u z dnia grudnia 2011 roku PROJEKT NR 1 w sprawie: uchwalenia budŝetu miasta GiŜycka na 2012 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit d oraz

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BARCIN NA 2014 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BARCIN NA 2014 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Barcinie z dnia... 2013 roku GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BARCIN NA 2014

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ZDROWIA

MINISTERSTWO ZDROWIA MINISTERSTWO ZDROWIA Załącznik do Sprawozdania z realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie 1 stycznia 31 grudnia 2005 roku (zgodnie z artykułem 20 ustawy z

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH.

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH. Załącznik do Uchwały Nr LVIII/544/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12 listopada 2014 roku. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVI / 241 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 stycznia 2014 roku

Uchwała Nr XLVI / 241 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 stycznia 2014 roku Uchwała Nr XLVI / 241 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU. z dnia 30 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU. z dnia 30 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU z dnia 30 grudnia 2010 r w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 r na podstawie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/161/2012 Rady Miasta Łańcuta z dnia 11 grudnia 2012r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK ŁAŃCUT

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/13/2014 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 29 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/13/2014 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 29 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/13/2014 RADY MIASTA KRAŚNIK z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Żukowo na lata 2012-2015

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Żukowo na lata 2012-2015 Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/136/2011 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia25.11.2011r Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Żukowo na lata 2012-2015 Listopad 2011 2 I.Wstęp. Narkomania od

Bardziej szczegółowo

PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III//2014 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 grudnia 2014r. MIEJSKI PROGRAM PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2015 rok 1 MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/302/2014 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 20 marca 2014 roku.

UCHWAŁA NR XLIX/302/2014 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 20 marca 2014 roku. UCHWAŁA NR XLIX/302/2014 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 20 marca 2014 roku. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2011 r. o zdrowiu publicznym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 2011 r. o zdrowiu publicznym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne USTAWA z dnia 2011 r. o zdrowiu publicznym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania z zakresu zdrowia publicznego oraz podmioty obowiązane do ich realizacji; 2) sposób powoływania,

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2010 ROK dla miasta Tomaszów Lubelski

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2010 ROK dla miasta Tomaszów Lubelski MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2010 ROK dla miasta Tomaszów Lubelski Opracował Zbigniew Skawiński ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 I. Wprowadzenie Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie rok 2012

Sprawozdanie rok 2012 Sprawozdanie rok 2012 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok przewidywał realizację zadań ujętych w grupach tematycznych: 1. zwiększanie

Bardziej szczegółowo

Miejski Program. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów. Alkoholowych. oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Miejski Program. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów. Alkoholowych. oraz Przeciwdziałania Narkomanii Załącznik do uchwały Nr III/5/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 16 grudnia 2014 r. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 TREŚĆ

Bardziej szczegółowo

RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO

RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO Ł 0o RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO Dębogórze, Dębogórze Wybudowanie, Kazimierz, Kosakowo, Mechelinki, Mosty, Pierwoszyno, Pogórze, Rewa, Suchy Dwór Nr 2/2010 Kosakowo, luty 2010 roku egzemplarz bezpłatny

Bardziej szczegółowo