Wtorek, 04 października 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wtorek, 04 października 2011"

Transkrypt

1 Wtorek, 04 października 2011 Prezydent Miasta Legnicy przedkłada do konsultacji społecznych projekt Uchwały Rady Miejskiej Legnicy w sprawie uchwalenia w mieście Legnica Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata przygotowany przez Wydział Zdrowia i (...) Prezydent Miasta Legnicy przedkłada do konsultacji społecznych projekt Uchwały Rady Miejskiej Legnicy w sprawie uchwalenia w mieście Legnica Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata przygotowany przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych. Gminny program obejmuje propozycje działań w obszarze ochrony zdrowia psychicznego na terenie miasta Legnicy. W Programie położono nacisk na zadania z zakresu promocji zdrowia zaburzeń psychicznych, oraz zapewnienia dostępności do świadczeń zdrowotnych i innych form opieki w środowisku rodzinnym oraz budowie partnerstwa pomiędzy wszystkimi podmiotami współuczestniczącymi w realizacji proponowanych zadań. Proponowany Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla miasta Legnicy do 2015 roku to szansa na rozwój nowoczesnych form wsparcia psychicznego i możliwość zwrócenia uwagi na problemy osób chorych psychicznie żyjących w naszym mieście. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata (Dz. U. z 2011r., Nr 24, poz. 128) jednostki samorządy terytorialnego zostały zobowiązane do opracowania lokalnych programów ochrony zdrowia psychicznego. W działaniach na rzecz ochrony zdrowia psychicznego mogą uczestniczyć stowarzyszenia i inne organizacje społeczne, fundacje, samorządy zawodowe, kościoły i inne związki wyznaniowe oraz grupy samopomocy pacjentów i ich rodzin, a także inne osoby fizyczne i prawne. Uwagi w formie pisemnej należy kierować do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, pl. Słowiański 8 (parter), pok. 20 lub drogą elektroniczną do 21 października 2011 r. Załącznik do Uchwały Nr... Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata Legnica SPIS TREŚCI Wstęp I. Sytuacja epidemiologiczna w jednostkach psychiatrycznej opieki stacjonarnej i ambulatoryjnej w Legnicy... 4 II. Zasoby opieki psychiatrycznej i lecznictwa odwykowego Lecznictwo stacjonarne Zasoby psychiatrycznej opieki stacjonarnej Stacjonarne zasoby lecznictwa odwykowego Opieka ambulatoryjna Psychiatryczna opieka ambulatoryjna Poradnie odwykowe Kadra w legnickich zakładach opieki psychiatrycznej...16 III. Formy pomocy mieszkańcom Legnicy z zaburzeniami psychicznymi i uzależnieniami IV. Działalność organizacji pozarządowych...23 V. Założenia programowe...24 VI. Zarządzanie programem, jego monitorowanie i finansowanie...26 VII. Podsumowanie 27 WSTĘP Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.) ochronę zdrowia psychicznego zapewniają organy administracji rządowej i samorządowej oraz instytucje do tego powołane. W działaniach na rzecz ochrony zdrowia psychicznego mogą uczestniczyć stowarzyszenia i inne organizacje społeczne, fundacje, samorządy zawodowe, kościoły i inne związki wyznaniowe oraz grupy samopomocy pacjentów i ich rodzin, a także inne osoby fizyczne i prawne. Według w/w ustawy ochrona zdrowia psychicznego obejmuje realizację zadań w zakresie: 1) promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym, 2) zapewnienia osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, 3)

2 kształtowania wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw społecznych, a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także przeciwdziałania ich dyskryminacji. Powyższe działania określone zostały w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata , który został przyjęty rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010r. (Dz. U. z 2011r., Nr 24, poz. 128). Niniejszy program określa strategię działań mających na celu ograniczenie występowania zagrożeń dla zdrowia psychicznego, poprawę jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi i ich bliskich oraz zapewnienia dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej. Gminny program obejmuje propozycje działań w obszarze ochrony zdrowia psychicznego na terenie miasta Legnicy. W Programie położono nacisk na zadania z zakresu promocji zdrowia zaburzeń psychicznych, oraz zapewnienia dostępności do świadczeń zdrowotnych i innych form opieki w środowisku rodzinnym oraz budowie partnerstwa pomiędzy wszystkimi podmiotami współuczestniczącymi w realizacji proponowanych zadań. I. SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W JEDNOSTKACH PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI STACJONARNEJ I AMBULATORYJNEJ W LEGNICY Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. nr 111, poz. 535 z późn. zm.) mówiąc o osobach z zaburzeniami psychicznymi mamy na myśli osoby: 1) chore psychicznie (wykazujące zaburzenia psychotyczne), 2) upośledzone umysłowo, 3) wykazujące inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczone są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia społecznego w środowisku rodzinnym lub społecznym. Podstawowym wskaźnikiem stanu zdrowia psychicznego Polaków jest rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych rejestrowanych w placówkach psychiatrycznej opieki zdrowotnej, w tym także związanych z nadużywaniem substancji psychoaktywnych alkoholu, narkotyków i leków. W ciągu 18 lat, od roku 1990 do 2007, wskaźnik rejestrowanego rozpowszechnienia zaburzeń psychicznych wzrósł o 119% w opiece ambulatoryjnej i 50% w opiece stacjonarnej. Bardziej niż wskaźniki rozpowszechniania w badanym okresie, rosły wskaźniki zapadalności (tzn. zgłaszających się po raz pierwszy do leczenia w danym roku). Wskaźnik zapadalności w lecznictwie ambulatoryjnym wrósł o 109% a w lecznictwie całodobowym wzrósł o 73%. Wykres 1. OPIEKA AMBULATORYJNA. Leczeni ogółem i po raz pierwszy z zaburzeniami psychicznymi w Polsce. Wskaźnik na 100 tys. ludności Wykres 2. OPIEKA STACJONARNA. Leczeni ogółem i po raz pierwszy z zaburzeniami psychicznymi w Polsce. Wskaźnik na 100 tys. ludności W 2009 roku, według danych Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, w legnickich w poradniach zdrowia psychicznego leczonych było (bez uzależnień ) ogółem 3996 osób. Było to o 3740 osób mniej niż w roku W obu tych rocznikach liczba pacjentów zgłaszających się po raz pierwszy była na podobnym poziomie. Liczba leczonych ambulatoryjnie w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców 383,6 i w porównaniu z rokiem 2005 wskaźnik wykazuje tendencje spadkową o 347,9/ 10 tys. W ogólnej liczbie leczonych w psychiatrycznej opiece ambulatoryjnej w roku 2009 najczęściej chorych zdiagnozowanych zostało w grupie zaburzeń nerwicowych (47,2%), organiczne zaburzenia niepsychiczne i psychiczne (14,2%), zaburzenia afektywne (12,3%), upośledzenia umysłowe (11,3%), schizofrenia (6,6%) i inne zaburzenia psychoaktywne i urojeniowe /bez afektywnych i schizofrenii/ (6,3%) Tabela Nr 1. Z informacji przekazanych przez NZOZ Ośrodek Neuropsychiatrii Dziecięcej w Legnicy w 2010 roku - Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży udzieliła porad. Dzieci i młodzież leczona była głównie z powodu upośledzenia umysłowego, zaburzeń rozwoju, mowy, zachowania, zaburzeń umiejętności szkolnych, autyzmu, Zespołu Aspargera, ADHD, mutyzmu, tików i moczenia nocnego. W poradniach leczenia uzależnień w 2009r. leczyło się 563 pacjentów, w tym 308 po raz pierwszy, u których rozpoznano zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu. Z ogólnej liczby leczonych zaburzeń spowodowanych alkoholem najwięcej chorych zdiagnozowano w grupie zaburzeń związanych z zespołem uzależnienia. Tabela Nr 1 Leczeni w poradniach zdrowia psychicznego wg rozpoznań w woj. dolnośląskim i mieście Legnicy w latach Wyszczególnienie ogółem wskaźnik na 10 tys. ludności organiczne zaburzenia niepsychiczne i psychiczne (F00-F09) zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu (F10) zaburzenia spowodowane używaniem innych subst. psychoakt. (F11-F19) schizofrenia (F20) inne zaburzenia psychot. i urojeniowe /bez afektywnych i schizofrenii/ (F21-F29) zaburzenia afektywne (F30-F39) zaburzenia nerwicowe (F40-F59) zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych (F60-F69) upośledzenie umysłowe (F70-F79) nieokreślone zaburzenia psychiczne (F99) pozostałe rozpoznania ogółem po raz pierwszy w życiu ogółem po raz pierwszy w życiu ogółem po raz pierwszy w życiu ogółem po raz pierwszy w życiu ogółem po raz pierwszy w życiu ogółem po raz pierwszy w życiu ogółem po raz pierwszy w życiu ogółem po raz pierwszy w życiu ogółem po raz pierwszy w życiu ogółem po raz pierwszy w życiu ogółem po raz pierwszy w życiu ogółem po raz pierwszy w życiu ogółem po raz pierwszy w życiu rok 2005 województwo ,7 98, m.legnica ,5 174, rok 2006 województwo ,4 93, m.legnica ,5 139, rok 2007 województwo ,6 69,

3 m.legnica ,6 88, rok 2008 województwo ,0 77, m.legnica ,0 99, rok 2009 województwo ,3 83, m.legnica ,6 81, W latach liczba leczonych w poradniach dla osób zaburzeniami spowodowanymi używaniem alkoholu utrzymywała się na poziomie około 600 osób. Rok 2009 przyniósł wzrost liczby pacjentów leczonych pierwszorazowo o 100% w stosunku do roku W zakładach opieki ambulatoryjnej w 2009r. leczyło się 443 pacjentów z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem środków psychoaktywnych, w tym 166 to pacjenci pierwszorazowi. Ze świadczeń korzystali pacjenci gdzie przyczyną zaburzeń psychicznych było używanie kilku substancji psychoaktywnych, które stanowiły 33,6% ogółu rozpoznań. Drugą największą grupą uzależnień były inne substancje pobudzające, w tym kofeina (24,1% populacji leczonej z powodu zażywania środków psychoaktywnych). Ponad 21% rozpoznań dotyczyło zaburzeń spowodowanych używaniem kanabinoli, a około 10% stanowiły zaburzenia spowodowane przyjmowaniem opiatów. W stosunku do roku 2008 liczba chorych z rozpoznaniem zaburzeń psychicznych z powodu używania środków psychoaktywnych zmalała o 102 osoby, w tym o 35 pacjentów leczonych po raz pierwszy w życiu Tabela Nr 2. Brak danych odnośnie ilości legniczan hospitalizowanych w szpitalach psychiatrycznych. Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu przekazał dane statystyczne zawierającą ilość leczonych w oddziałach szpitalnych psychiatrycznych w województwie dolnośląskim w latach Tabela Nr 3. W roku 2009 w województwie dolnośląskim zanotowano wzrost osób chorych, leczonych w szpitalach psychiatrycznych na oddziałach: psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży, leczenia uzależnień, detoksykacji (alkoholicy), terapii uzależnień od alkoholu, psychiatrii sądowej oraz psychogeriatrycznym. Natomiast spadek hospitalizowanych pacjentów wystąpił na oddziale psychiatrycznym, oddziale psychiatrycznym dla dzieci, oddziale detoksykacji (narkotyki i inne substancje psychoaktywne). Z uwagi na usytuowanie blisko Legnicy Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi założyć należy, że mieszkańcy naszego miasta korzystali z leczenia w tej placówce. W 2010 r. na oddziałach psychiatrycznych leczono ogółem 1070 osób, w tym 467 mężczyzn i 603 kobiety głównie z powodu schizofrenii, depresji, zaburzeń nastroju. Leczenie Zespołów Abstynencyjnych dla Uzależnionych od Alkoholu 725 pacjentów (699 mężczyzn i 26 kobiet), a dla Uzależnionych od Środków Psychoaktywnych 245 pacjentów (196 mężczyzn i 49 kobiet). Tabela Nr 2: Leczeni w poradniach leczenia uzależnień wg rozpoznań w woj dolnośląskim i mieście Legnicy w latach Wyszczególnieni ogółem wskaźnik na 10 tys. ludności zaburzenia psych. związane z alkoholem (F10) zaburzenia psych. spowodowane używaniem substancji psychoakt. - opiaty (F11) zaburzenia psych. spowodowane używaniem substancji psychoakt. - kanabinole (F12) zaburzenia psych. spowodowane używaniem subst. psychoakt. - inne subst. pobudzające, w tym kofeina (F15) zaburzenia psych. spowodowane używaniem subst. psychoaktywnych - kilka subst. lub inne subst. psychoakt. (F19) pozostałe rozpoznania zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i somatomorficzne (F40-F48) leczeni po raz pierwszy leczeni po raz pierwszy leczeni po raz pierwszy leczeni po raz pierwszy leczeni po raz pierwszy leczeni po raz pierwszy leczeni po raz pierwszy leczeni po raz pierwszy leczeni po raz pierwszy rok 2005 województwo ,4 20, Legnica ,0 40, Wyszczególnienie Leczeni wskaźnik na 10 tys. ludności Zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu (F10) Zaburzenia psychiczne spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych Używanie tytoniu (F17) Pozostałe rozpoznania opiaty (F11) kanabinole (F12) inne subst. pobudzające, w tym kofeina (F15) kilka substancji lub inne substancje psychoakt. (F19) inne ogółem w tym po raz pierwszy ogółem w tym po raz pierwszy leczeni ogółem w tym po raz pierwszy leczeni ogółem w tym po raz pierwszy leczeni ogółem w tym po raz pierwszy leczeni ogółem w tym po raz pierwszy leczeni ogółem w tym po raz pierwszy leczeni ogółem w tym po raz pierwszy leczeni ogółem w tym po raz pierwszy leczeni ogółem w tym po raz pierwszy rok 2006 województwo ,6 20, Legnica ,3 49, rok 2007 województwo ,8 20, Legnica ,2 39, Cd. Tabeli Nr 2: Leczeni w poradniach leczenia uzależnień wg rozpoznań w woj. dolnośląskim i mieście Legnicy w latach Wyszczegónienie Leczeni wskaźnik na 10 tys. ludności Zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu (F10) Zaburzenia spowodowane używaniem środków psychoaktywnych Używanie tytoniu (F17) Pozostałe rozpoznania Opiaty (F11) Kanabinole F12) Leki uspokajające i nasenne (F13) Inne subst. pobudzajace, w tym kofeina (F15) Kilka substancji lub inne substancje psychoaktywne (F19) ogółem w tym po raz pierwszy w życiu ogółem w tym po raz pierwszy w życiu leczeni w tym po raz pierwszy w życiu leczeni w tym po raz pierwszy w życiu leczeni w tym po raz pierwszy w życiu leczeni w tym po raz pierwszy w życiu leczeni w tym po raz pierwszy w życiu leczeni w tym po raz pierwszy w życiu

4 leczeni w tym po raz pierwszy w życiu leczeni w tym po raz pierwszy w życiu rok 2008 województwo ,2 24, Legnica ,3 34, rok 2009 województwo ,4 26, Legnica ,6 45, Tabela Nr 3: Leczeni na oddziałach szpitalnych psychiatrycznych w woj. dolnośląskim w latach KOD ODDZIAŁU NAZWA ODDZIAŁU LICZBA HOSPITALIZOWANYCH Oddział psychiatryczny Oddział psychiatryczny dla dzieci Oddział psychiatryczny rehabilitacyjny Oddział psychiatryczny młodzieżowy Oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży Oddział psychosomatyczny Oddział psychogeriatryczny Oddział psychiatrii sądowej Oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu Oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży Oddział odwykowy o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży Oddział leczenia uzależnień Oddział detoksykacji (alkoholowy) Oddział terapii uzależnień od alkoholu Oddział terapii uzależnień od narkotyków i substancji psychoaktywnych Oddział detoksykaci (narkotyki i inne substancje psychoaktywne) Oddział rehabilitacyjny dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych RAZEM Źródło: sprawozdanie MZ-30, MZ- Na oddziale Dziennym Psychiatrycznym w Legnicy przy ul. Chojnowskiej ogółem leczono 146 pacjentów (47 mężczyzn i 99 kobiet) najczęściej z powodu reakcji na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne (24 osoby), schizofrenii (33 osoby), inne zaburzenia psychotyczne spowodowane uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu i chorobą somatyczną (23 osoby), zaburzenia lękowe (14 osób), zaburzenia depresyjne nawracające (12 osób). W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy w 2010r. na Oddziale Psychiatrycznym leczono ogółem 450 pacjentów w zakresie depresji, schizofrenii, zaburzeń nerwicowych i otępiennych. W legnickich oddziałach leczenia uzależnień w 2010r. leczonych było 274 mężczyzn i 79 kobiet (353 osoby), w tym 279 uzależnionych od alkoholu, 73 od hazardu i jedna osoba z podwójną diagnozą. Z uwag wniesionych przez Dyrektora SP ZOZ w Złotoryi wynika, że w ostatnich latach coraz częściej na leczenie do Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych dla Uzależnionych od Środków Psychoaktywnych zgłaszają się pacjenci uzależnieni od benzodiazepin (leki ogólnodostępne). Dla około 50% osób uzależnionych, początek choroby stanowi pochodzenie jatrogenne (uboczne skutki zażywania leków przy chorobach przewlekłych). Wzrasta też liczba pacjentów uzależnionych od leków opiatowych czy uzależnionych od kodeiny, pseudoefedryny, substancji zawartych w lekach dostępnych w aptekach bez recepty jak Sudafet, Acodin, Thiocodin czy Acatar. W oddziałach psychiatrycznych następuje natomiast wzrost liczby pacjentów z zaawansowanymi dolegliwościami somatycznymi co skutkuje w długości i częstotliwości ich pobytu na leczeniu. Możliwość kierowania tych chorych do zakładów opiekuńczo-leczniczych czy do przewlekle chorych psychiatrycznie zmniejszyłoby czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala jednocześnie obniżając znacznie koszty leczenia. Według danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy z pomocy korzysta około 300 osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym około 160 kobiet i 140 mężczyzn. W ostatnich latach zauważa się znaczny wzrost klientów z zaburzeniami psychicznymi zgłaszającymi się do Ośrodka. Tendencja zwyżkowa dotyczy zarówno kobiet jak i mężczyzn. Niepokojącym zjawiskiem jest obniżenie wieku osób dotkniętych tymi chorobami. W ramach zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej osoby te (o ile spełniają kryteria ustawowe), mają możliwość skorzystania ze świadczeń pomocowych w postaci świadczeń pieniężnych i niepieniężnych oraz pomocy instytucjonalnej. Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Legnicy. Zespół realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności z dnia 15 lipca 2003r. W 2010r. wydano 2835 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. Wśród tych osób znajdowało się 26 osób z kategorią niepełnosprawności 01-U (upośledzenie umysłowe) oraz 329 osób z kategorią 02-P (choroby psychiczne). Niepełnosprawni na legnickim rynku pracy. Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy realizuje zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Na koniec 2010r. zarejestrowanych było 575 osób niepełnosprawnych, co stanowi 13% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. Największą grupę wśród nich są osoby z wykształceniem zawodowym 40,4%, gimnazjalnym i poniżej 34%. Pod względem orzeczonego stopnia niepełnosprawności dominują klienci ze stopniem lekkim 452 osoby, następnie ze stopniem umiarkowanym 102 osoby i 21 osób ze znacznym. W 2010r. zgłoszono ogółem 526 ofert pracy dla osób niepełnosprawnych z miasta Legnicy. II. ZASOBY OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ I LECZNICTWA ODWYKOWEGO 1. Lecznictwo stacjonarne 1.1. Zasoby psychiatrycznej opieki stacjonarnej Do roku 2009 opiekę szpitalną mieszkańcom Legnicy zapewniał głównie Wojewódzki Szpital Psychiatryczny SPZOZ w Złotoryi ul. Szpitalna 9. W strukturze szpitala funkcjonują następujące oddziały: 1) w Złotoryi: - Oddział Psychiatryczny Ogólny I (39 łóżek); - Oddział Psychiatryczny Ogólny II (36 łóżek); - Oddział Psychiatryczny Rehabilitacyjny (36 łóżek); 2) w Legnicy ul. Chojnowska 81 bud. D: - Oddział Dzienny

5 Psychiatryczny (22 miejsca). Od roku 2009 w strukturze Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy przy ul. Iwaszkiewicza 5 funkcjonuje Oddział Psychiatryczny na 30 łóżek. Niepubliczny Zakład Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej Metis Sp. z o.o. ul. Reymonta 2 w Legnicy posiada: - Oddział Dzienny Psychiatryczny (16 miejsc); - Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny (6 miejsc). Wymienione zakłady świadczą opiekę stacjonarną w zakresie m.in. depresji, zaburzeń z kręgu schizofremi, zaburzeń nerwicowych, otępieniach, organicznych zaburzeń niepsychotycznych, reakcji na ciężki stres i zaburzenie adaptacyjne Stacjonarne zasoby lecznictwa odwykowego Stacjonarnymi zakładami leczenia odwykowego są: oddziały odwykowe i detoksykacyjne, które wchodzą w skład szpitali psychiatrycznych lub ogólnych oraz ośrodki leczenia odwykowego. W skład ośrodka leczenia odwykowego wchodzą: oddziały odwykowe, oddziały odwykowe dzienne i nocne oraz hostel. Ośrodki leczenia odwykowego znajdują się w miastach liczących powyżej 100 tys. mieszkańców. Do zadań oddziału odwykowego należy udzielanie świadczeń w zakresie przewidywanym dla oddziałów szpitalnych, z uwzględnieniem postępowania psychoterapeutycznego i socjoterapeutycznego, a ponadto w rozwiązywaniu spraw często życiowych pacjentów, dalszego leczenia, opieki w odpowiedniej placówce. Oddział dzienny przeznaczony jest dla pacjentów czasowo niezdolnych do pracy, bezrobotnych, wymagających kontrolowanego leczenia w ramach częściowej hospitalizacji. Oddział odwykowy nocny przeznaczony jest dla pacjentów pracujących, wymagających takich warunków do prowadzenia leczenia odwykowego, które nie są możliwe w ich miejscu zamieszkania. Do zadań hostelu należy udostępnianie pacjentom, którzy przeszli intensywne leczenie odwykowe, zapewnienie okresowego (domu) zakwaterowania do czasu usamodzielnienia się albo uzyskania miejsca w domu pomocy społecznej. Hostel ponadto obejmuje mieszkańców programem leczniczo rehabilitacyjnym. Leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu zabezpieczają: 1) Wojewódzki Szpital Psychiatryczny SPZOZ w Złotoryi: a) Oddział Leczenia Zespołów Abstynencyjnych dla Uzależnionych od Alkoholu (18 łóżek) - w Legnicy ul. Chojnowska 81 bud. E a) Oddział Terapii Uzależnień (28 łóżek) 2) Niepubliczny Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Legnicy przy ul. Powstańców Śląskich 10 a) Dzienny Oddział Leczenia Uzależnień (11 miejsc) b) Oddział Stacjonarny Leczenia Uzależnień (24 łóżka) c) Hostel dla Uzależnionych od Alkoholu (15 łóżek) Leczenie odwykowe osób uzależnionych od środków psychoaktywnych: 1) Wojewódzki Szpital Psychiatryczny SPZOZ w Złotoryi: a) Oddział Leczenia Zespołów Abstynencyjnych Uzależnionych od środków Psychoaktywnych (8 łóżek); 2) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień Monar w Legnicy przy ul. Chojnowskiej 81A; a) Oddział Dzienny Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych (8 miejsc). 2. Opieka ambulatoryjna 2.1. Psychiatryczna opieka ambulatoryjna Psychiatryczna opieka ambulatoryjna prowadzona jest w poradniach zdrowia psychicznego, które zajmują się leczeniem różnego rodzaju zaburzeń zdrowia psychicznego oraz zaburzeń zachowania (schizofrenia, depresja, upośledzenie umysłowe, zaburzenie nerwicowe). Pomoc udzielana jest w formie psychoedukacji, terapii indywidualnej, grupowej, rodzinnej w poradni. W poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży leczone są różnego rodzaju zaburzenia zachowania i emocji u dzieci i młodzieży, depresje. Poradnia leczy także dzieci, które mają trudności w kontaktach i porozumiewaniu się z rówieśnikami oraz mają trudności szkolne. Na terenie Legnicy działają poradnie utworzone w następujących zakładach opieki zdrowotnej: - Wojewódzki Szpital Psychiatryczny SPZOZ w Złotoryi a) Poradnia Zdrowia Psychicznego w Legnicy przy ul. Chojnowskiej 81 bud. A - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny przy ul. Iwaszkiewicza 5 w Legnicy a) Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej METIS w Legnicy przy ul. Reymonta 2 a) Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych b) Zespół Leczenia Środowiskowego (Domowego - 12 miejsc) - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Neuropsychiatrii Dziecięcej przy ul. Asnyka 49/1-2 w Legnicy a) Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych b) Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży - Niepubliczny Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu przy ul. Powstańców Śląskich 10 w Legnicy a) Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych Poradnie odwykowe Do zadań poradni odwykowych w szczególności należy: udzielanie indywidualnych świadczeń zapobiegawczo leczniczych i rehabilitacyjnych, organizowanie i prowadzenie terapii grupowej, organizowanie klubów pacjenta, współpraca ze środowiskiem zamieszkania, pracy lub nauki pacjenta oraz z jego rodziną. Poradnia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych zapewnia wszechstronną terapię i leczenie chorym uzależnionym oraz kierując poradnictwo do rodzin osób uzależnionych i współuzależnionych. Psychoterapia obejmuje osoby uzależnione a także indywidualnie rodziny osób uzależnionych. Organizuje również grupy edukacyjno terapeutyczne zapobiegające nawrotom oraz grupę wsparcia dla rodziców. W Legnicy funkcjonują 2 poradnie odwykowe usytuowane w: 1) Niepublicznym Ośrodku Terapii Uzależnień od Alkoholu przy ul. Powstańców Śląskich 10 - Poradnia Leczenia Uzależnień 2) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR przy ul. Chojnowskiej 81A. 3. Kadra w legnickich zakładach opieki psychiatrycznej ZAWÓD DOCELOWE ZALECANE WSKAŹNIK/100 tys. LEGNICA w 2009r. Psychiatrzy 10,0 20 Psychiatrzy dzieci i młodzieży 1,0 1 Psychologowie kliniczni 9,5 13 Pracownicy socjalni 10,0 2 (1 etat, 1 umowa zlecenie) Pielęgniarki 35,0 7 Terapeuci zajęciowi 8,0 1 Psychoterapeuci z certyfikatem 2,0 5 Certyfikowani specjaliści i instruktorzy terapii uzależnień 5,0 4 III. FORMY POMOCY MIESZKAŃCOM LEGNICY Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI I UZALEŻNIENIAMI W mieście funkcjonuje

6 rozbudowana infrastruktura zabezpieczająca potrzeby osób niepełnosprawnych wymagających pomocy w codziennym bytowaniu. Podejmowane działania mają na celu zapewnienie im możliwie jak najpełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym, a także odpowiedniej opieki i wsparcia. Oddziaływania pomocowe nie ograniczają się tylko do osób chorych i uzależnionych, lecz swym zasięgiem obejmują także członków ich rodzin. Formy pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi i uzależnionych, które są dostępne na terenie naszego miasta: 1. Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci, 2. Środowiskowy Dom Samopomocy, 3. Warsztaty Terapii Zajęciowej, 4. Ośrodek Interwencji Kryzysowej, 5. Specjalistyczne usługi opiekuńcze, 6. Poradnictwo specjalistyczne dla rodzin, w szczególności obejmujące poradnictwo prawne, psychologiczne i rodzinne, 7. Świetlice terapeutyczne, 8. Zespół Placówek Specjalnych, 9. Hostel, 10. Grupy AA, 11. Klub Abstynenta Alibi, 12. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 13. Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 1. Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Legnicy przy ul. Kubusia Puchatka 4 przeznaczony jest dla niepełnosprawnych intelektualnie dzieci i młodzieży. Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i pielęgnacyjne, rehabilitacyjne, medyczne, różne formy terapii zajęciowej na poziomie obowiązującego standardu w oparciu o metody wynikające z indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci. Obecnie placówka jest przeznaczona dla 39 mieszkańców. 2. Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Wojska Polskiego 20 Dom przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych intelektualnie upośledzonych umysłowo oraz dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Dom umożliwia łącznie 36 osobom wszechstronny rozwój oraz zapewnia potrzebne wsparcie i opiekę. Nadrzędnym celem jest zapewnienie uczestnikom terapii zajęciowej, rehabilitacji ruchowej, uczenie samoobsługi oraz zaradności osobistej, wzmocnienie umiejętności społecznych i interpersonalnych, dostęp do kultury i rekreacji oraz poradnictwo socjalne i psychologiczne. 3. Warsztaty Terapii Zajęciowej Warsztat realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzającej do ogólnego rozwoju poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku. W Legnicy prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej zlecono: 1) Fundacji Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski, ul. Roosevelta 27/1; 2) Stowarzyszeniu Przyjaciół i Rodziców Osób z Upośledzeniem Intelektualnym Jutrzenka ul. Wrocławska 93/2; 3) Caritas Diecezji Legnickiej, ul. Poselska W zajęciach terapeutyczno rehabilitacyjnych łącznie uczestniczy 70 osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz ze schorzeniami i zaburzeniami psychicznymi. 4. Ośrodek Interwencji Kryzysowej mieści się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Legnicy przy ul. Okrzei 9. Ośrodek zapewnia specjalistyczną opiekę i pomoc osobom doznającym kryzysu, bezradności w sprawach życiowych i rodzinnych. Do zadań należy przeciwdziałanie uzależnieniom, przemocy w rodzinie oraz zapobieganiu powstaniu lub pogłębiania się dysfunkcji osób, rodzin i społeczności znajdujących się w sytuacjach trudnych ale nie beznadziejnych. Rodzaj pomocy, jej zakres i forma dostosowana jest do indywidualnych potrzeb jednostki. Z porad Ośrodka Interwencji Kryzysowego może skorzystać każdy, bez względu na wiek i płeć. W 2010 roku z poradnictwa skorzystało 765 osób. 5. Specjalistyczne usługi opiekuńcze Są to usługi dostosowane do potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby o specjalistycznym przygotowaniu zawodowym. W roku 2010 specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto 55 osób. 6. Poradnictwo specjalistyczne dla rodzin, w szczególności obejmujące poradnictwo prawne, psychologiczne i rodzinne Na terenie miasta Legnicy prowadzone są następujące punkty, które obejmują poradnictwo prawne, psychologiczne i rodzinne: 1) Punkt Konsultacyjny dla Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie przy Poradni Pedagogiczno Psychologicznej Nr 2 przy ul. Witelona 8; 2) Punkt Konsultacyjny dla Osób Potrzebujących Pomocy przy Świetlicy Terapeutycznej Nr 1 przy ul. Brackiej 16; 3) Punkt Konsultacyjny przy Miejskiej Izbie Wytrzeźwień przy ul. Jaworzyńskiej 153; 4) Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin w Spółdzielczym Domu Kultury Kopernik przy ul. Koziorożca Świetlice terapeutyczne W mieście Legnica funkcjonują dwie świetlice terapeutyczne: 1) Świetlica Terapeutyczna Nr 1, ul. Bracka 16; 2) Świetlica Terapeutyczna Nr 2, ul. Jaworzyńska 77. Placówki te zapewniają opiekę wychowawczą dzieciom z zaburzeniami zachowania, wychowujących się w warunkach niekorzystnych dla rozwoju, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych. Tworzą warunki wychowawcze w rodzinie i dążą do eliminowania zaburzeń zachowania. Pobyt w placówce jest dobrowolny i nieodpłatny. Oferowane formy pomocy obejmują zajęcia specjalistyczne, w których jest realizowany program psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny, w tym terapia pedagogiczna, psychologiczna, resocjalizacyjna. Wychowankowie otrzymują pomoc dydaktyczną, psychologiczną, a przede wszystkim opiekuńczo wychowawczą. Opieka prowadzona w formie kół zainteresowań pomaga dzieciom w pokonywaniu trudności szkolnych i organizowaniu czasu wolnego w postaci zajęć rekreacyjno turystycznych. Łącznie w 2010 roku w zajęciach socjoterapeutycznych uczestniczyło 347 dzieci. 8. Zespół Placówek Specjalnych mieści się w Legnicy przy ul. Rycerskiej 13. Jako placówka kształcenia specjalnego działa na rzecz dzieci i młodzieży wymagającej zaspokojenia specjalnych potrzeb w zakresie kształcenia, wychowania i opieki z różnymi predyspozycjami psychologiczno pedagogicznymi, niepełnosprawnością intelektualną, ruchową. W skład Zespołu wchodzą: - Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy, w którym funkcjonują szkoła podstawowa i gimnazjum specjalne dla uczniów z upośledzeniem umysłowym o stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, szkoła

7 zawodowa specjalna szkoła przygotowująca uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym do pracy oraz przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym; - Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim. Ogółem kształceniem specjalnym objętych jest 319 uczniów. 9. Hostel mieści się w Niepublicznym Ośrodku Terapii Uzależnień od Alkoholu w Legnicy przy ul. Powstańców Śląskich 10. Hostel jest formą opieki i rehabilitacji osób po leczeniu odwykowym. Z hostelu korzystają osoby, których sytuacja mieszkalna jest trudna i wymaga tymczasowego pobytu w tzw. warunkach chronionych. Hostel w Legnicy utrzymywany jest jako komórka organizacyjna zakładu lecznictwa odwykowego, w którym pacjenci mają zapewnione zamieszkanie przez co najmniej pół roku, specjalistyczną opiekę, rehabilitację psycho społeczną. W roku 2010 w hostelu przebywało 60 osób. 10. Grupy AA Na terenie miasta Legnicy funkcjonuje 10 grup AA: 1) Wspólnota Anonimowych Alkoholików Prom, ul. Chojnowska 81A; 2) Wspólnota Anonimowych Alkoholików Gosia, ul. Chojnowska 81A; 3) Wspólnota Anonimowych Alkoholików Arka przy parafii p.w. Św. Trójcy, ul. II Armii Wojska Polskiego 34; 4) Wspólnota Anonimowych Alkoholików Maj przy parafii p.w. Św. Trójcy, ul. II Armii Wojska Polskiego 34; 5) Wspólnota Anonimowych Alkoholików Radość życia przy parafii p.w. Św. Jana, ul. o.o. Zbigniewa i Michała 1; 6) Wspólnota Anonimowych Alkoholików Alert przy parafii p.w. Św. Rodziny, ul. Słubicka 6; 7) Wspólnota Anonimowych Alkoholików Zakaczawie przy parafii p.w. M. B. Królowej Polski, pl. Kard. Wyszyńskiego 1; 8) Wspólnota Anonimowych Alkoholików Ostoja, ul. Chojnowska 81A; 9) Wspólnota Anonimowych Alkoholików Razem przy parafii p.w. M. B. Królowej Polski, pl. Kard. Wyszyńskiego 1; 10) Wspólnota Anonimowych Alkoholików Pojednani przy parafii p.w. M. B. Królowej Polski, pl. Kard. Wyszyńskiego Klub Abstynenta Alibi mieści się w Legnicy przy ul. Piastowskiej 31 i powstał z myślą o osobach, które utrzymują abstynencję lub które chcą utrzymać abstynencję. W Klubie dodatkowo udzielana jest również informacja o placówkach odwykowych oraz przeprowadzane są indywidualne konsultacje. 12. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mieści się w Urzędzie Miasta Legnica przy Pl. Słowiańskim 8. Do zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z zapisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi należy: 1) podejmowanie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu przez osoby uzależnione od alkoholu, 2) kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych, 3) inicjowanie w środowisku lokalnym działań służących profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych, przeciwdziałaniu narkomanii i przemocy w rodzinie. Dodatkowo przyjmuje się, że do zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy: a) prowadzenie lokalnej polityki wobec problemów alkoholowych poprzez aktywny udział w tworzeniu i opiniowaniu aktów prawnych dotyczących tego zagadnienia oraz inicjowaniu działań zwiększających efektywność przyjętego Programu, b) podejmowanie procedur interwencyjnych w sprawach przemocy domowej oraz na rzecz dobra małoletnich dzieci z rodzin, w których występuje problem alkoholowy lub przemoc domowa, c) popularyzacja nowoczesnej wiedzy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, d) opiniowanie wniosków dotyczących przyjmowania do wykonania szczegółowych zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na dany rok. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2010 roku skierowała 109 wniosków do Sądu Rejonowego, Wydziału III Rodzinnego i Nieletnich w celu wszczęcia postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. 13. Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie mieści się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy przy ul. Okrzei 9 i został powołany Postanowieniem Nr 76/10 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 31 grudnia 2010 roku. Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez: diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym oraz inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. IV. DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Na terenie Legnicy działa kilkadziesiąt stowarzyszeń pozarządowych oraz organizacji społecznych, które aktywnie uczestniczą w życiu społecznym miasta, podejmując wiele inicjatyw i wychodzą naprzeciw potrzebom lokalnej społeczności. Od kilku lat rozwijają się stowarzyszenia samopomocowe osób chorych psychicznie i ich rodzin, które zrzeszają się, wzmacniają wspólne cele w działaniu na rzecz poprawy jakości ich życia oraz wspierania rodzin. Długą tradycję mają stowarzyszenia i grupy pomocowe i samopomocowe działające na rzecz osób uzależnionych i ich rodzin. Wśród organizacji działających na terenie naszego miasta działających na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i uzależnionych, współpracującymi z naszymi jednostkami organizacyjnymi zajmują się m.in.: 1) Caritas Diecezji Legnickiej, ul. Okrzei 22; 2) Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodziców Osób z Upośledzeniem Intelektualnym Jutrzenka ul. Wrocławska 93/2; 3) Fundacja Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski, ul. Roosevelta 27/1; 4) Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Ruchowym PERSONA, ul. Wojska Polskiego 20; 5) Legnickie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z

8 Zespołem Dovna Otwórz Serce, ul. Mickiewicza 5; 6) Legnickie Stowarzyszenie Profilaktyki Uzależnień Razem, ul. Chojnowska 81A; 7)Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu, Osobom Współuzależnionym oraz Ofiarom Przemocy Nie jesteś Sam, ul. Powstańców Śląskich 10; 8) Stowarzyszenie S.T.O.P. dla osób uzależnionych i współuzależnionych i ich rodzin, ul. Chojnowska 81. Jednorazowe akcje mające za zadanie integrację legnickiego środowiska zrzeszającego osoby niepełnosprawne w tym i osoby psychicznie chore, podejmuje cyklicznie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych. V. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla miasta Legnicy do 2015 roku określa kierunki działań mających na celu ograniczenie występowania zagrożeń dla zdrowia psychicznego legniczan oraz poprawę jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi i ich bliskiego otoczenia. Do celów głównych Programu należy: 1. Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. 2. Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym. Program zawiera opis działań służących wykonywaniu zadań określonych w ramach poszczególnych celów szczegółowych. Uwzględniono propozycje zakładów, instytucji, organizacji pozarządowych, które współuczestniczą w kształtowaniu systemu ochrony zdrowia psychicznego w naszym mieście. Wskazane powyżej priorytety będą realizowane w szczególności poprzez następujące działania w ramach Programu. 1. Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. Cele szczegółowe: 1.1. Upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu Zapobieganie zaburzeniom psychicznym Zwiększenie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi Organizacja systemu poradnictwa i pomocy w stanach kryzysu psychicznego. Realizacja zadania Prowadzenie w ramach telewizyjnych programów Zdrowe Miasto i Nie jesteś sam kampanii medialnych promujących zdrowie psychiczne we współpracy ze specjalistami w zakresie zdrowia psychicznego kierowanych do wszystkich mieszkańców Legnicy. 2. Poszerzenie strony internetowej Urzędu Miasta Legnicy o zakładkę dotyczącą zdrowia psychicznego z uwzględnieniem wykazu placówek psychiatrycznej opieki stacjonarnej i ambulatoryjnej, domów pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy, ośrodka interwencji kryzysowej, hosteli, warsztatów terapii zajęciowej itp. funkcjonujących na terenie naszego miasta. 3. Uwzględnienie w programach z profilaktyki uzależnień zagadnień związanych z ryzykiem wystąpienia zaburzeń psychicznych szczególnie u osób małoletnich. 4. Współpraca z zakładami opieki zdrowotnej w zakresie zwiększenia dostępności do świadczeń zdrowotnych z zakresu porad psychologicznych i psychiatrycznych. 5. Prowadzenie programów profilaktycznych dla ofiar przemocy, katastrof i klęsk żywiołowych oraz programów zapobiegania przemocy w rodzinie, szkole i środowisku lokalnym. 6. Prowadzenie kampanii informacyjnych o dostępnych formach pomocy dla osób w stanach kryzysu psychicznego, w tym działań edukacyjnych. 2. Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym. Cele szczegółowe: 2.1. Upowszechnianie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej Upowszechnianie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego Aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi Skoordynowanie różnych form opieki i pomocy. Realizacja zadania Zróżnicowanie form wspierania zatrudniania i przedsiębiorczości społecznej dostosowanych do potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy i Zakładem Aktywności Zawodowej. 2. Opracowanie i publikacja informatora o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi i uzależnionych. 3. Współpraca z pozarządowymi organizacjami samopomocowymi realizującymi różne formy pomocy i oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 4. Zwiększenie dostępności rehabilitacji zawodowej, organizacja poradnictwa zawodowego i szkoleń niezawodowych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 5. Wdrożenie modelu środowiskowej i zintegrowanej opieki z udziałem wielu podmiotów, instytucji, organizacji rządowych, samorządowych i pozarządowych, specjalistów - ochrony zdrowia, pomocy społecznej, edukacji. 6. Opracowanie programu Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz przedstawienie do akceptacji Radzie Miejskiej Legnicy. VI. ZARZĄDZANIE PROGRAMEM, JEGO MONITOROWANIE I FINANSOWANIE 1. Podmiot koordynujący Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Legnicy. 2. Realizacja - Realizatorami zadań określonych w proponowanym programie są; jednostki samorządu terytorialnego w tym pomocy społecznej, oświaty, podmioty lecznicze, Powiatowy Urząd Pracy, organizacje pozarządowe działające na rzecz legniczan. 3. Monitoring i ewaluacja - Realizatorzy zaangażowani w realizację poszczególnych działań monitorują potrzeby oraz zmiany ilościowo jakościowe, które będą stanowiły podstawę do dokonywania zmian w poszczególnych działaniach programu. 4. Sprawozdawczość Corocznie będą przygotowywane informacje z realizacji zadań za rok poprzedni, które przesyłane będą do Ministerstwa Zdrowia lub do wskazanego przez Ministerstwo Podmiotu w terminie do dnia 15 maja każdego roku. W roku 2013 i 2016 informacja z realizacji Programu będzie złożona Radzie Miejskiej Legnicy. Źródła finansowania. Źródłem finansowania zadań zawartych w Programie będą: środki własne Miasta Legnicy uchwalane corocznie przez Radę Miejską Legnicy w ramach budżetu miasta, środki własne

9 realizatorów zadań, środki pozyskane w ramach programów ministerialnych, środki NFZ, w ramach zawartych kontraktów, środki pochodzące z PFRON, środki pozabudżetowe. VII. PODSUMOWANIE Zdrowie psychiczne jest nieodłącznym składnikiem zdrowia. Szybkie zmiany społeczne i ekonomiczne istotnie wpływają na stan zdrowia ludności. Mnogość stresujących sytuacji wpływa na brak bezpieczeństwa, jest przyczyną wzrostu liczby przypadków zaburzeń lękowych i depresji. Problemy ze zdrowiem psychicznym coraz częściej dotykają ludzi słabszych, grupy społeczne najbardziej narażone na zagrożenia z powodu czynników społecznych, psychicznych i środowiskowych. Profilaktyka i edukacja społeczeństwa od najmłodszych lat oraz wspieranie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży jest długotrwałą inwestycją w zdrowe społeczeństwo. Im wyższa świadomość społeczna dotycząca chorób psychicznych, tym większa możliwość wczesnego wykrycia zaburzeń oraz większa możliwość stworzenia odpowiednich warunków do życia osobom, których ten problem bezpośrednio dotyczy. Tworzenie warunków lokalnych, które umożliwią osobom z zaburzeniami psychicznymi uczestnictwo w życiu społecznym jest podstawą wszelkich działań kierowanych do tej grupy ludzi. Działania podejmowane w gminie, zwłaszcza w sferach usuwania barier społecznych i psychicznych, przyczyniają się do prowadzenia samodzielnego życia przez osoby z zaburzeniami psychicznymi, a stwarzanie korzystnych lokalnie warunków do powstawania grup samopomocowych, poprzez stałą współpracę prowadzącą do zwiększenia integracji ze środowiskiem lokalnym, zaowocuje poszerzeniem życiowej samodzielności osób i ich rodzin. W odczuciu społecznym często chorzy psychicznie traktowani są gorzej niż inni, przede wszystkim jeśli chodzi o prawo do pracy i zatrudnienia oraz poszanowania godności osobistej. Obserwacje dowodzą, że dyskryminacja utrudnia powrót do zdrowia i odzyskanie pozycji społecznej. Brak wiedzy na temat chorób psychicznych skutkuje brakiem tolerancji, strachem, dyskryminacją osoby chorej i jej izolacją społeczną. Proponowany Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla miasta Legnicy do 2015 roku to szansa na rozwój nowoczesnych form wsparcia psychicznego i możliwość zwrócenia uwagi na problemy osób chorych psychicznie żyjących w naszym mieście. Metadane Data publikacji : Rejestr zmian Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Legnicy Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Małgorzata Maziarz Osoba udostępniająca informację: Asikorski Osoba modyfikująca informację:

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015 Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 2 marca 2012 r. GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO GMINY JANOWIEC WIELKOPOLSKI NA LATA 2012-2015 SPIS TERŚCI: I. WPROWADZENIE.

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju opieki psychiatrycznej w Województwie Zachodniopomorskim. Poczdam, 8 grudnia 2011 roku

Kierunki rozwoju opieki psychiatrycznej w Województwie Zachodniopomorskim. Poczdam, 8 grudnia 2011 roku Kierunki rozwoju opieki psychiatrycznej w Województwie Zachodniopomorskim Poczdam, 8 grudnia 2011 roku 1 Nowe zadania dla samorządów terytorialnych wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28.12.2010

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY PAKOŚĆ na lata

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY PAKOŚĆ na lata Załącznik do uchwały Nr XXI/187/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 lutego 2013 r. PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY PAKOŚĆ na lata 2012-2015. WPROWADZENIE. Czym jest zdrowie psychiczne?

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 2015 Legnica

Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 2015 Legnica Załącznik do Uchwały Nr... Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 2015 Legnica 1 SPIS TREŚCI Wstęp......3 I. Sytuacja epidemiologiczna w jednostkach psychiatrycznej opieki stacjonarnej

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych. Załącznik do Programu Cel główny 1: promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym Cel szczegółowy 1.1: upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/137/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 grudnia 2011r.

Uchwała Nr XVIII/137/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Nr XVIII/137/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi (pobierz)

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi (pobierz) INFORMATOR O DOSTĘPNYCH FORMACH OPIEKI ZDROWOTNEJ I POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI. Jarosław Mokwiński, 13.03.2013 Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA Załącznik do uchwały Nr XIX/131/12 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV /120 / 2011 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 listopada 2011 r.

Uchwała Nr XIV /120 / 2011 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 listopada 2011 r. Uchwała Nr XIV /120 / 2011 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Brzeziny na lata 2011 2015 Na podstawie art. 2 ust.4 pkt

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA Załącznik do Zarządzenia Nr 190 /2016 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 05.05.2016 r. PROJEKT GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2016 2020 I. WPROWADZENIE Podstawą prawną do działań związanych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 125/XIII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20.10.2011.

Uchwała Nr 125/XIII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20.10.2011. Uchwała Nr 125/XIII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20.10.2011. w sprawie: przyjęcia Programu Promocji Zdrowia Psychicznego dla Gminy Szczekociny na lata Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach stacjonarnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń

Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach stacjonarnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń Załącznik nr 2 Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach stacjonarnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń L.p. Nazwa świadczenia gwarantowanego i, Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW YJNEJ 1 2 świadczenia w oddziale psychiatrycznym świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży 4700 4701 4703 4705 oddział psychiatryczny oddział psychiatryczny dla dzieci, oddział psychiatryczny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/156/15 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/156/15 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR XI/156/15 RADY MIASTA OPOLA z dnia 28 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Opola na lata 2012 2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Dz. U. nr 3/2000 Poz 44

Dz. U. nr 3/2000 Poz 44 Dz. U. nr 3/2000 Poz 44 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załącznik nr 2 Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji świadczenia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia..(poz. ) WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załącznik nr 1 Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Opola na lata 2012 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Program promocji zdrowia psychicznego

Program promocji zdrowia psychicznego Załącznik nr 1 Psychicznego Mieszkańców Gminy Bojszowy na lata 2013-2015 Program promocji zdrowia psychicznego Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015 Załącznik do uchwały Nr 47/1698/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2013 r. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015 Toruń,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZADAŃ I ICH PODZIAŁ POMIĘDZY PODMIOTY REALIZUJĄCE NARODOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZADAŃ I ICH PODZIAŁ POMIĘDZY PODMIOTY REALIZUJĄCE NARODOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia.. SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZADAŃ I ICH PODZIAŁ POMIĘDZY PODMIOTY REALIZUJĄCE NARODOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO Cele ogólne Cele szczegółowe Zadania

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego

Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego współpraca jednostek samorządu terytorialnego przy realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Dorota Łuczyńska Dyrektor Departamentu Polityki

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr XXXIII/253/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Otmuchów na rok

Bardziej szczegółowo

Program promocji zdrowia psychicznego

Program promocji zdrowia psychicznego Program promocji zdrowia psychicznego Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. Załącznik nr 1 Psychicznego Mieszkańców Gminy Bojszowy na lata 2011-2012 cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Ostre zatrucie spowodowane użyciem alkoholu. świadczeniu gwarantowanemu (ICD 10) nasennych (F13.3); (F10.4); lekarz specjalista w dziedzinie chorób

Ostre zatrucie spowodowane użyciem alkoholu. świadczeniu gwarantowanemu (ICD 10) nasennych (F13.3); (F10.4); lekarz specjalista w dziedzinie chorób Dziennik Ustaw 22 Poz. 1386 Załącznik nr 2 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki

Bardziej szczegółowo

Program promocji zdrowia psychicznego

Program promocji zdrowia psychicznego Załącznik nr 1 Psychicznego na. Program promocji zdrowia psychicznego Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. Cel szczegółowy 1.1: upowszechnienie wiedzy na

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Promocji Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015

Miejski Program Promocji Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr XIV/101/2011 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 30.11.2011 r. Miejski Program Promocji Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 Prezydent Miasta Sieradza Jacek Walczak Miejski Program

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2014 r. (poz. ) Załącznik nr 1 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI. Świadczenia szpitalne

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI. Świadczenia szpitalne Załącznik nr 2 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Profil lub rodzaj komórki organizacyjnej Warunki realizacji świadczenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLIII/ 300 / 2014 RADY GMINY BIERAWA z dnia 13 maja 2014 r.

UCHWAŁA Nr XLIII/ 300 / 2014 RADY GMINY BIERAWA z dnia 13 maja 2014 r. UCHWAŁA Nr XLIII/ 300 / 2014 RADY GMINY BIERAWA z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego dla Gminy Bierawa na lata Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

2. Plan zadań do realizacji na lata 2008-2015, zawierający cele i kierunki działania

2. Plan zadań do realizacji na lata 2008-2015, zawierający cele i kierunki działania 2. Plan zadań do realizacji na lata, zawierający cele i kierunki działania CEL: Przeciwdziałanie bezrobociu, zmniejszanie skutków bezrobocia Lp. Zadanie Sposób realizacji Realizatorzy działania Źródła

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/198/2012 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE z dnia 30 maja 2012r.

UCHWAŁA NR XXI/198/2012 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE z dnia 30 maja 2012r. UCHWAŁA NR XXI/198/2012 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE z dnia 30 maja 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Gminy Rzgów na lata 2012-2015 Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ZAKŁADY PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2008 R.

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ZAKŁADY PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2008 R. Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ZAKŁADY PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2008 R. Białystok, listopad 2009 W 2008 roku funkcjonowały w województwie podlaskim

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O OSIĄGNIĘTYCH W 2013 ROKU WSKAŹNIKACH PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA STARGARD SZCZECIŃSKI DO ROKU 2015

I N F O R M A C J A O OSIĄGNIĘTYCH W 2013 ROKU WSKAŹNIKACH PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA STARGARD SZCZECIŃSKI DO ROKU 2015 Prezydent Miasta Stargard Szczeciński I N F O R M A C J A O OSIĄGNIĘTYCH W 2013 ROKU WSKAŹNIKACH PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA STARGARD SZCZECIŃSKI DO ROKU 2015 maj 2014 1 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA DLA GMINY WARKA

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA DLA GMINY WARKA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.2013 Rady Miejskiej w Warce z dnia 2013 r. PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2015 DLA GMINY WARKA Warka styczeń 2013 r. I. Wprowadzenie Obecna definicja zdrowia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/131/15 RADY GMINY WIDAWA z dnia 29 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIX/131/15 RADY GMINY WIDAWA z dnia 29 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIX/131/15 RADY GMINY WIDAWA z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 Załącznik do Uchwały Nr. Rady Gminy Zabrodzie z dnia..2016 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 I. WSTĘP Narkomania jest jednym z najpoważniejszych problemów społecznych ostatnich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Gminy Krasnopol na 2015rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r.

UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r. UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r. Na podstawie art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU z dnia 26 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Miasta Ełk na lata 2010-2015. Na

Bardziej szczegółowo

MZ-15. DZIAŁ 1. Informacje ogólne o działalności

MZ-15. DZIAŁ 1. Informacje ogólne o działalności MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa jednostki macierzystej Nazwa i adres poradni / gabinetu a/ nazwa: ulica, nr: kod, miejscowość: województwo: MZ-15 sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY GMINY GŁOWNO. z dnia 23 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY GMINY GŁOWNO. z dnia 23 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY GMINY GŁOWNO z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 27 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 27 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kowale Oleckie na rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/20/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/20/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok Na

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bestwina na 2009r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bestwina na 2009r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XXIII/199/ 2008 z dnia 11 grudnia 2008r Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bestwina na 2009r. ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY ANNOPOL NA LATA 2012 2015

GMINNY PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY ANNOPOL NA LATA 2012 2015 GMINNY PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY ANNOPOL NA LATA 2012 2015 SPIS TRESCI: 1. Wprowadzenie 2. Charakterystyka zjawiska 3. Działania na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XI/117/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 14 czerwca 2012r.

Uchwała Nr XI/117/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 14 czerwca 2012r. Uchwała Nr XI/117/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015 Na podstawie rozdziału II pkt 2.4.2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/149/2013 RADY GMINY RAKÓW. z dnia 21 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR XXIII/149/2013 RADY GMINY RAKÓW. z dnia 21 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR XXIII/149/2013 RADY GMINY RAKÓW z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013 2015 w Gminie Raków Na podstawie art.2 ust.4 pkt 1 w

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 Załącznik do Uchwały Nr 172 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 17 marca 2009r. I. Wstęp. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 Gminny program profilaktyki i rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim Wydział Zdrowia I Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku Kłodzko

Bardziej szczegółowo

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi Powiat Janowski Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi Janów Lubelski 2015 Informator jest wynikiem realizacji

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.100.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2016r GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK Podstawą

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku

U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2014

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 218/XXV/2012 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 21 grudnia 2012 r.

Uchwała Nr 218/XXV/2012 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 21 grudnia 2012 r. Uchwała Nr 218/XXV/2012 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Narol na lata 2013 2015. Na podstawie art. 7 ust.

Bardziej szczegółowo

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok.

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. UCHWAŁA NR 19/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Projekt z dnia 28.11.2014 r. Załącznik nr 4 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Profil lub rodzaj komórki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015. Wstęp

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015. Wstęp Załącznik do uchwały Nr./2014 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 grudnia 2014r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015 Wstęp 1. Podstawę opracowania Gminnego

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr III/17/2014 Rady Gminy Grabica z dnia 30 grudnia 2014 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r. I. Wprowadzenie Podstawą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/45/2015 RADY GMINY LUBIN. z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/45/2015 RADY GMINY LUBIN. z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/45/2015 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/262/13 Rady Gminy Santok z dnia 30.12.2013 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.

Uchwała Nr XXXIV/262/13 Rady Gminy Santok z dnia 30.12.2013 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. Uchwała Nr XXXIV/262/13 Rady Gminy Santok z dnia 30.12.2013 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Wstęp I. Podstawy prawne II. Diagnoza problemu III. Cel i zadania

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK Załącznik do uchwały Nr XL/401/06 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 27 stycznia 2006 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE Załącznik do Uchwały nr LXIII/554/2010 Rady Miasta Starogard Gd. z dnia 28 października 2010 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE CEL STRATEGICZNY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE DALESZYCE NA LATA 2014 2017

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE DALESZYCE NA LATA 2014 2017 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE DALESZYCE NA LATA 2014 2017 I. WSTĘP Rodzina jest najważniejszym środowiskiem w życiu człowieka kształtującym

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała nr... Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia... Załącznik nr 1 do uchwały

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała nr... Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia... Załącznik nr 1 do uchwały Projekt z dn.1 grudnia 2014 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 83/2014 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 01 grudnia 2014 r. Uchwała nr... Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia... w sprawie: przyjęcia Programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/353/14 RADY MIEJSKIEJ W NISKU. z dnia 27 lutego 2014r.

UCHWAŁA NR XLVI/353/14 RADY MIEJSKIEJ W NISKU. z dnia 27 lutego 2014r. UCHWAŁA NR XLVI/353/14 RADY MIEJSKIEJ W NISKU z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy i Miasta Nisko na lata 2014-2015. Na podstawie art. 18 ust 2 pkt

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na rok 2016

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na rok 2016 Załącznik do Uchwały Nr XI/113/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 18 grudnia 2015 roku GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na rok 2016 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 Załącznik do Uchwały Rady Gminy Klucze Nr., z dnia

Załącznik Nr 2 Załącznik do Uchwały Rady Gminy Klucze Nr., z dnia Załącznik Nr 2 Załącznik do Uchwały Rady Gminy Klucze Nr., z dnia PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA DLA GMINY KLUCZE I. Wprowadzenie. Nie można mówić o zdrowiu nie biorąc pod uwagę zdrowia psychicznego.

Bardziej szczegółowo

Cel strategiczny nr 1

Cel strategiczny nr 1 Cel strategiczny nr 1 OCENA MOŻLIWOŚCI SKUTECZNEGO REAGOWANIA NA POJAWIAJĄCE SIĘ PROBLEMY SPOŁECZNE 1.Analiza efektywności działań zmierzających do rozwiązania lokalnych problemów społecznych oraz świadczonej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/106/15 Rady Gminy Santok z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.

Uchwała Nr XV/106/15 Rady Gminy Santok z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok. Uchwała Nr XV/106/15 Rady Gminy Santok z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Gliwice na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA KOSZALINA NA LATA 2013-2015 ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA KOSZALINA NA LATA 2013-2015 ZA 2013 ROK Załącznik do Uchwały Nr.../.../ Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia... r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA KOSZALINA NA LATA -5 ZA ROK WSTĘP Program ochrony zdrowia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/26/2015 RADY GMINY ZĘBOWICE. z dnia 10 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR III/26/2015 RADY GMINY ZĘBOWICE. z dnia 10 marca 2015 r. UCHWAŁA NR III/26/2015 RADY GMINY ZĘBOWICE z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art. 4¹ ust. 1, 2

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia29 kwietnia 2011 r. Załącznik nr 1 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2014 r.

z dnia 6 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR 300/XXX/VI/2014 RADY GMINY LINIA z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Jaworskiego Czerwiec 2015 1 Przekazuję Państwu Informator

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013 Załącznik do Uchwały Nr XXXII/218/2013 Rady Gminy Lipno z dnia 18 lutego 2013 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013 Styczeń 2013 r. I. WSTĘP. Rada Gminy Lipno

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 30 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 30 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r." Na

Bardziej szczegółowo

Priorytety promocji zdrowia psychicznego dla Powiatu Kieleckiego na lata 2012 2015

Priorytety promocji zdrowia psychicznego dla Powiatu Kieleckiego na lata 2012 2015 Załącznik nr 1 do Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2012-2015 Priorytety promocji zdrowia psychicznego dla Powiatu Kieleckiego na lata 2012 2015 Na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Nowym Targu na lata 2011 2015.

Program Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Nowym Targu na lata 2011 2015. Załącznik do Uchwały Nr VI/29/2011 z dnia 31 marca 2011 roku Program Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Nowym Targu na lata 2011 2015. I Wstęp Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej do zadań

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/19/2014 Rady Gminy Suszec z dnia 22 grudnia 2014 r. Rada Gminy Suszec uchwala, co następuje:

Uchwała Nr III/19/2014 Rady Gminy Suszec z dnia 22 grudnia 2014 r. Rada Gminy Suszec uchwala, co następuje: Uchwała Nr III/19/2014 Rady Gminy Suszec z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie: przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2015. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr LX/533/06 z dnia 22 lutego 2006 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LY/980/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR LY/980/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR LY/980/2013 RADY MIASTA KIELCE z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M P R O F I L A K T Y K I I R O Z W IĄZYWA N I A P R O B L E M Ó W A L K O H O L O W Y C H O R A Z

P R O G R A M P R O F I L A K T Y K I I R O Z W IĄZYWA N I A P R O B L E M Ó W A L K O H O L O W Y C H O R A Z Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/115/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 grudnia 2011 r. P R O G R A M P R O F I L A K T Y K I I R O Z W IĄZYWA N I A P R O B L E M Ó W A L K O H O L O W Y C H O R A

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVIII/91/16. z dnia 28 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA Nr XVIII/91/16. z dnia 28 stycznia 2016 r. UCHWAŁA Nr XVIII/91/16 RADY GMINY STRZELECZKI z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy

Bardziej szczegółowo

Wykaz instytucji działających w zakresie pomocy społecznej i zdrowia udzielających pomocy mieszkańcom Suwałk

Wykaz instytucji działających w zakresie pomocy społecznej i zdrowia udzielających pomocy mieszkańcom Suwałk Wykaz instytucji działających w zakresie pomocy społecznej i zdrowia udzielających pomocy mieszkańcom Suwałk L.p. 1. Nazwa i adres instytucji Czas pracy Rodzaj udzielanej pomocy i wparcia Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/21/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 14 lutego 2007 w sprawie: przyjęcia do Gminnego Programu Profilaktyki i Alkoholowych HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia... w sprawie: uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2012. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W PRZEWORSKU W LATACH 2006 2008

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W PRZEWORSKU W LATACH 2006 2008 MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W PRZEWORSKU W LATACH 2006 2008 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/269/06 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 stycznia 2006r. SPIS TRESCI I. Wprowadzenie II. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM w 2011 r. Białystok, 2012 r. Spis treści: Wstęp... 5 I. Działalność

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek pomocowych

Wykaz placówek pomocowych Wykaz placówek pomocowych Wykaz placówek leczenia odwykowego lub rehabilitacyjnego i prowadzących terapeutyczne oraz realizujących programy korekcyjno-edukacyjne w obszarze właściwości Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LOKALNY ROZWOJU SIECI OPARCIA SPOŁECZNEGO DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MIEŚCIE OSTROŁĘKA

PROGRAM LOKALNY ROZWOJU SIECI OPARCIA SPOŁECZNEGO DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MIEŚCIE OSTROŁĘKA Załącznik Nr 2 do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Programu lokalnego w zakresie pomocy społecznej w mieście Ostrołęka na lata 2009 2016. PROGRAM LOKALNY ROZWOJU SIECI OPARCIA SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Diagnoza problemów alkoholowych w Gminie

ROZDZIAŁ I. Diagnoza problemów alkoholowych w Gminie Załącznik do uchwały Nr V/23/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy dnia 28 stycznia 2011 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2011 ROK Prowadzenie działań związanych z profilaktyką

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/.../2015 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE

UCHWAŁA NR IV/.../2015 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE Projekt z dnia 22 stycznia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR IV/.../2015 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XI/87/2015 RADY GMINY SOCHOCIN

UCHWAŁA Nr XI/87/2015 RADY GMINY SOCHOCIN UCHWAŁA Nr XI/87/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2016 rok Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH MIASTA I GMINY ŁASIN NA ROK 2017

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH MIASTA I GMINY ŁASIN NA ROK 2017 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVII/164/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 30 listopada 2016 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH MIASTA I GMINY ŁASIN NA ROK 2017 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR IV/21/14. RADY GMINY DMOSIN z dnia 30 grudnia 2014r.

U C H W A Ł A NR IV/21/14. RADY GMINY DMOSIN z dnia 30 grudnia 2014r. U C H W A Ł A NR IV/21/14 RADY GMINY DMOSIN z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Dmosin na rok 2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/78/2008. RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 03 marca 2008 roku

UCHWAŁA NR XII/78/2008. RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 03 marca 2008 roku UCHWAŁA NR XII/78/2008 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 03 marca 2008 roku w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Czernikowo Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo