Program działania Punktu Konsultacyjnego w Gminie Siechnice

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program działania Punktu Konsultacyjnego w Gminie Siechnice"

Transkrypt

1 Program działania Punktu Konsultacyjnego w Gminie Siechnice Opis zadania 1. Nazwa zadania Punkt Konsultacyjny Gminy Siechnice 2. Miejsce wykonywania zadania: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Siechnice, ul. Wiosenna 7 3. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania Punkt konsultacyjny jest bardzo istotnym elementem lokalnego systemu profilaktyki i pomocy osobom uzaleŝnionym i rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym, syndromem współuzaleŝnienia i przemocą domową. Powołanie takiego punktu w kaŝdej gminie jest jednym z podstawowych wymogów Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W naszej gminie, gdzie dostęp do placówek lecznictwa odwykowego jest utrudniony, punkt jest miejscem pierwszego kontaktu dla osób szukających pomocy, a często moŝe jedyną szansą na kontakt ze specjalistą. Zadaniem punktu jest informowanie i motywowanie oraz wspieranie osób, które chcą poradzić sobie z nałogiem, współuzaleŝnieniem, czy przemocą w rodzinie. W szczególnych wypadkach będzie on pełnił równieŝ funkcję punktu interwencji kryzysowej. 1

2 4. Cel zadania oraz rodzaj działań przy realizacji zadania Zadaniem punktu jest: 1. rozpoznanie problemu wstępna diagnoza uzaleŝnienia, współuzaleŝnienia, przemocy domowej, problemy wychowawcze, społeczne, 2. motywowanie i informowanie o moŝliwości podjęcia leczenia dla uzaleŝnionych, współuzaleŝnionych i doświadczających przemocy w rodzinie, 3. pomoc w zrozumieniu, Ŝe osoby zgłaszające się nie są wyjątkami, jeśli chodzi o problem uzaleŝnienia, współuzaleŝnienia i doświadczanie przemocy i Ŝe nie muszą samotnie przeŝywać swoich kłopotów, 4. stworzenie bezpiecznych warunków do dzielenia się swoimi doświadczeniami związanymi z uzaleŝnieniem, współuzaleŝnieniem, 5. pomoc w nazwaniu, zrozumieniu i wyraŝeniu uczuć związanych z problemem uzaleŝnienia, współuzaleŝnienia i przemocy, 6. pomoc w dostrzeŝeniu konkretnych moŝliwości przerwania błędnego koła uzaleŝnienia, współuzaleŝnienia i przemocy, 7. pomoc w odzyskiwaniu poczucia kontroli nad tym, co się dzieje w Ŝyciu m. in. poprzez zauwaŝenie własnej odpowiedzialności za to, czego doświadczają zgłaszające się osoby, 8. informowanie o dostępnych miejscach i formach pomocy oraz kompetencjach poszczególnych słuŝb i instytucji z terenu gminy, które mogą się włączyć w systemową pomoc dla rodziny, 9. interwencja kryzysowa wsparcie i pomoc psychologiczna osobom przeŝywającym kryzys Ŝyciowy, 10. edukacja społeczna w zakresie problemu uzaleŝnienia, współuzaleŝnienia i przemocy domowej. 5. Termin realizacji projektu oraz zakładana liczba uczestników. Punkt działa przez cały rok z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych (lipca i sierpnia). W punkcie konsultacje prowadzą: psycholog, psychoterapeuta. Zakładana ilość osób, które skorzystają z punktu w roku około 100 osób. 2

3 6. Zakładane rezultaty realizacji zadania 1. Zwiększenie świadomości społecznej problemu uzaleŝnienia, współuzaleŝnienia i przemocy domowej oraz ich skutków poprzez stały dyŝur specjalisty w punkcie konsultacyjnym, konsultacje psychologa terapeuty rodzin w szkołach i przedszkolach, ulotki, plakaty, artykuły w prasie lokalnej, administrowanie strony internetowej. 2. Zredukowanie objawów kryzysu psychicznego oraz objawów depresyjnych uniemoŝliwiających podjęcie leczenia odwykowego lub skuteczną obronę siebie i rodziny przed sprawcą przemocy. 3. Zwiększenie poczucia wpływu na własną sytuację Ŝyciową, zredukowanie poczucia bezradności i bezsilności, które uniemoŝliwiało podjęcie konkretnych kroków w celu zatrzymania choroby alkoholowej, współuzaleŝnienia, przemocy domowej, lub negatywnych skutków innego kryzysu Ŝyciowego. 4. Podjęcie przez klientów punktu Ŝyciowych decyzji związanych z uwalnianiem się z kręgu uzaleŝnienia, współuzaleŝnienia i przemocy rodzinnej np.: rozpoczęcie leczenia w poradni odwykowej, rozstanie ze sprawcą przemocy, kroki prawne w stosunku do sprawcy, podjęcie pracy zawodowej umoŝliwiającej niezaleŝność ekonomiczną oraz wspieranie w konsekwentnym ich realizowanie w Ŝyciu. 5. Zatrzymanie choroby alkoholowej (abstynencja) oraz przerwanie lub znaczące ograniczenie przemocy domowej. 7. Realizacja zadania I. W 2007 r. został utworzony Punkt Konsultacyjny dla: 1. osób uzaleŝnionych i szkodliwie uŝywających alkoholu i/lub narkotyków 2. dla członków rodziny osoby uzaleŝnionej/naduŝywającej alkoholu i/lub narkotyków 3. dla osób doświadczających przemocy we wszelkich jej przejawach (fizycznej, seksualnej, ekonomicznej, psychologicznej) 4. dla rodzin u których występują problemy wychowawcze i społeczne. 3

4 II. W 2010 r. została utworzona grupa wsparcia dla uzaleŝnionych prowadzona przez psychoterapeutę zatrudnionego w punkcie. Celem spotkań jest motywowanie do podjęcia stacjonarnej terapii uzaleŝnienia w ośrodkach do tego powołanych, podstawowa edukacja nt. choroby, mechanizmów i leczenia, ułatwienie identyfikacji uczestników z problemami uzaleŝnienia, nauka umiejętności radzenia sobie z głodem alkoholowym, integracja i konsolidacja grupy trzeźwych alkoholików jako wkład w budowę trzeźwego środowiska w gminie. Do zrealizowania: 1. grupa wsparcia dla osób współuzaleŝnionych realizator psycholog z praktyką z osobami współuzaleŝnionymi, specjalista psychoterapii uzaleŝnień lub osoba współuzaleŝniona po własnej terapii i szkoleniach cele edukacja nt. cech, mechanizmów leczenia uzaleŝnienia, rozpoznawania własnych wzorców współuzaleŝnienia i wspierania nałogu bliskiej osoby, nauka stawiania granic i obrony swoich praw, nauka umiejętności motywowania do leczenia, poprawa umiejętności wychowawczych, redukcja negatywnych skutków osobistych współuzaleŝnienia (np. depresji, nerwicy, problemów ze złością, wstydem, poczuciem winy i krzywdy), uchronienie przed popadnięciem w uzaleŝnienie ze względu na wysoki poziom stresu doświadczonego w długim czasie (lekomania, alkoholizm), motywowanie i pomoc w załoŝeniu grupy samopomocowej Al-Anon 2. grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy realizator psycholog lub psychoterapeuta z praktyką pracy z osobami doświadczającymi przemocy, cele dzielenie się doświadczeniem w radzeniu sobie i wychodzeniu z pozycji ofiary przemocy przez uczestników grupy, wzajemne wsparcie emocjonalne, grupowy trening przydatnych umiejętności 4

5 9. Osoby odpowiedzialne za realizację projektu. Koordynatorem projektu będzie Gminny Ośrodek pomocy Społecznej wraz z pełnomocnikiem ds. uzaleŝnień Gminy Siechnice. W realizację projektu zaangaŝowani będą pracownicy socjalni GOPS, członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz osoby zatrudnione w punkcie. 10. Dane statystyczne: Na podstawie danych statystycznych osób pobierających świadczenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na 100 rodzin w 5% występuje problem alkoholowy. Przedstawiony program jest koncepcją działań w ramach opracowanego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na 2010 r. Zapisy programu obowiązują do czasu utworzenia nowego programu działania Punktu Konsultacyjnego. Siechnice, 01 lutego 2011 r. 5

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2008. Wstęp

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2008. Wstęp Załącznik do uchwały nr XX/20/2008 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 26 marca 2008r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2008 Wstęp Zadania zapisane w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 2015 Legnica

Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 2015 Legnica Załącznik do Uchwały Nr... Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 2015 Legnica 1 SPIS TREŚCI Wstęp......3 I. Sytuacja epidemiologiczna w jednostkach psychiatrycznej opieki stacjonarnej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM PRZEŁOM ZA ROK 2010.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM PRZEŁOM ZA ROK 2010. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym Przełom ul. Mieszka I 57/3, 66-400 Gorzów Wlkp. tel/fax. (0-95) 7-205-074 konto: Multibank 81 1140 2017 0000 4102 1106 9269 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 I. Wprowadzenie Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2005-2008

PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2005-2008 POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2005-2008 Września 2005 SPIS TREŚCI: I. WSTĘP...3 II.POMOC DLA OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SYTUACJI KRYZYSOWEJ...4 1. DEFINICJA KRYZYSU I INTERWENCJI

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: 5.4 ZADANIA WŁASNE 29 5.5 POMOC NIEMATERIALNA 31 5.5.1 DZIAŁALNOŚĆ SPECJALISTY PRACY SOCJALNEJ NA RZECZ

SPIS TREŚCI: 5.4 ZADANIA WŁASNE 29 5.5 POMOC NIEMATERIALNA 31 5.5.1 DZIAŁALNOŚĆ SPECJALISTY PRACY SOCJALNEJ NA RZECZ SPIS TREŚCI: WSTĘP ROZDZIAŁ I STRUKTURA DEMOGRAFICZNA MIESZKAŃCÓW 4 ROZDZIAŁ II ZADANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 5 2.1 PODSTAWA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 5 2.2 ZADANIA

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ

URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOTYKOWYCH

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/59/11 z dnia 19 kwietnia 2011 r. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE DLA POWIATU OTWOCKIEGO na lata 2011-2015

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE DLA POWIATU OTWOCKIEGO na lata 2011-2015 Załącznik do uchwały Nr 31/VI/11 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 31 marca 2011 r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE DLA POWIATU OTWOCKIEGO na lata 2011-2015

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA RADOMIA NA LATA 2011-2015

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA RADOMIA NA LATA 2011-2015 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA RADOMIA NA LATA 2011-2015 2 1. WPROWADZENIE Miejska strategia rozwiązywania problemów społecznych miasta Radomia na lata 2011-2015 jest kontynuacją

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIESZKAŃCÓW MIASTA WĄBRZEŹNA NA LATA 2011 2015

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIESZKAŃCÓW MIASTA WĄBRZEŹNA NA LATA 2011 2015 Załącznik do Uchwały Nr. /11 Rady Miasta Wąbrzeźna z dnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Mieszkańców Miasta Wąbrzeźna na lata 2011-2015 PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 13 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 13 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok" Na podstawie art. 4 1 ust. 2

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2008 ROK

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2008 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/270 /07 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 19 grudnia 2007 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2008 ROK Poniższe

Bardziej szczegółowo

PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III//2014 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 grudnia 2014r. MIEJSKI PROGRAM PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2015 rok 1 MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/367/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/367/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/367/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Promocji Zdrowia Psychicznego w mieście Mińsk Mazowiecki na lata 2014-2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ZDROWIA

MINISTERSTWO ZDROWIA MINISTERSTWO ZDROWIA Załącznik do Sprawozdania z realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie 1 stycznia 31 grudnia 2005 roku (zgodnie z artykułem 20 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVI/ R a d y M i e j s k i e j w G i Ŝ y c k u z dnia grudnia 2011 roku

Uchwała Nr XVI/ R a d y M i e j s k i e j w G i Ŝ y c k u z dnia grudnia 2011 roku Uchwała Nr XVI/ R a d y M i e j s k i e j w G i Ŝ y c k u z dnia grudnia 2011 roku PROJEKT NR 1 w sprawie: uchwalenia budŝetu miasta GiŜycka na 2012 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit d oraz

Bardziej szczegółowo

Grupa wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie

Grupa wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W GRUDZIĄDZU Dział Wspierania Rodziny i Interwencji Kryzysowej Zespół ds. interwencji kryzysowej i poradnictwa specjalistycznego Grupa wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie

Bardziej szczegółowo

Gmina Długołęka. Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych. przemoc w rodzinie i cyberprzemoc

Gmina Długołęka. Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych. przemoc w rodzinie i cyberprzemoc Gmina Długołęka Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych przemoc w rodzinie i cyberprzemoc Dialog Centrum Edukacji i Profilaktyki Kraków 2012 1 Spis treści Charakterystyka gminy w kontekście zasobów pomocnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/13/2014 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 29 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/13/2014 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 29 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/13/2014 RADY MIASTA KRAŚNIK z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015

Bardziej szczegółowo

RAPORT MERYTORYCZNY. z działalności. Stowarzyszenia OPTA

RAPORT MERYTORYCZNY. z działalności. Stowarzyszenia OPTA RAPORT MERYTORYCZNY z działalności Stowarzyszenia OPTA w roku 2008 jest organizacją pozarządową niedziałającą dla osiągnięcia zysku, zrzeszającą specjalistów w zakresie psychologii, prawa, współpracy z

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XLV/415/2013 Rady Miejskiej Jasła z dnia 20 maja 2013 r.

Załącznik do Uchwały Nr XLV/415/2013 Rady Miejskiej Jasła z dnia 20 maja 2013 r. Załącznik do Uchwały Nr XLV/415/2013 Rady Miejskiej Jasła z dnia 20 maja 2013 r. PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA JASŁA NA LATA 2013-2015 Jasło, 2013r. SPIS TREŚCI: Wprowadzenie... 3 I.

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2010 ROK dla miasta Tomaszów Lubelski

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2010 ROK dla miasta Tomaszów Lubelski MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2010 ROK dla miasta Tomaszów Lubelski Opracował Zbigniew Skawiński ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BARCIN NA 2014 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BARCIN NA 2014 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Barcinie z dnia... 2013 roku GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BARCIN NA 2014

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski

Bardziej szczegółowo

Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi P R U D N I K 2 0 1 3 Niniejsza publikacja skierowana jest

Bardziej szczegółowo

Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną dla Gminy Tarczyn

Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną dla Gminy Tarczyn Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną dla Gminy Tarczyn opracowany przez: PPUH BaSz przy współpracy Urzędu Miejskiego w Tarczynie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarczynie Tarczyn

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ GMINY RAWICZ NA ROK 2015

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ GMINY RAWICZ NA ROK 2015 PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ GMINY RAWICZ NA ROK 2015 SPIS TREŚCI Rozdział I 1. Wprowadzenie...2 2. Instytucje działające w obszarze pomocy osobom uzależnionym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/581/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r.

Uchwała Nr XLII/581/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r. Uchwała Nr XLII/581/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo