OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA APRIL Truck Assistance Card (Karta ATAC)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA APRIL Truck Assistance Card (Karta ATAC)"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA APRIL Truck Assistance Card (Karta ATAC) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia APRIL Truck Assistance Card (Karta ATAC) (dalej: OWU) regulują zasady świadczenia ochrony ubezpieczeniowej udzielonej przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A., w przypadku wystąpienia Zdarzeń assistance, posiadaczom Karty ATAC APRIL Truck Assistance Card, kierowcy i pasażerom Pojazdu, w zakresie Świadczeń assistance przewidzianych w niniejszych OWU. DEFINICJE 2 Przez użyte w niniejszych OWU pojęcia należy rozumieć: 1) Akt wandalizmu jakiekolwiek zdarzenie polegające na rozmyślnym zniszczeniu lub uszkodzeniu Pojazdu przez osoby trzecie (nie będące stronami lub uprawnionymi z tytułu umowy ubezpieczenia) powodujące unieruchomienie Pojazdu, 2) Awaria jakiekolwiek wadliwe lub niewłaściwe funkcjonowanie Pojazdu, które uniemożliwia jazdę w sposób bezpieczny lub zgodny z przepisami obowiązującymi w kraju miejsca awarii: rozładowanie akumulatora, awarie alarmu lub immobilizera, awaria świateł zewnętrznych, awarie wycieraczek oraz pasów bezpieczeństwa. Konieczność uzupełnienia materiałów eksploatacyjnych, obsługa bieżąca i okresowa, dostawa i montaż akcesoriów, nie są uznawane za awarię, 3) Autoryzowana stacja obsługi mający swoją siedzibę w granicach geograficznych wskazanych w 4 punkt obsługi i naprawy pojazdów, właściwy dla marki ubezpieczonego Pojazdu, posiadający zgodę producenta lub importera pojazdów tej marki na ich serwisowanie i wykonywanie napraw, 4) Certyfikat dokument wystawiony przez Ubezpieczyciela, stanowiący potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, 5) Choroba schorzenie powodujące zaburzenia w funkcjonowaniu układów lub narządów ciała Ubezpieczonego, niezależne od woli Ubezpieczonego, powstałe w wyniku patologii możliwej do zdiagnozowania przez lekarza, wymagające leczenia, diagnostyki lub rehabilitacji, 6) Karta Klienta dokument wystawiony przez Operatora, zawierający numer telefonu Operatora; Karta Klienta nie jest dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia w rozumienia przepisów Kodeksu Cywilnego, 7) Korzystający podmiot upoważniony do korzystania z Pojazdu na podstawie umowy leasingu lub innej umowy cywilno-prawnej, lub właściciel Pojazdu, 8) Kradzież działanie sprawcy o znamionach określonych w Kodeksie Karnym, które doprowadziło do zaboru ubezpieczonego Pojazdu lub jego integralnej części, 9) Nagłe zachorowanie choroba powstała w sposób nagły, zagrażająca życiu lub zdrowiu Ubezpieczonego, która wymaga natychmiastowej porady lekarskiej oraz leczenia szpitalnego; 10) Nieszczęśliwy wypadek nagłe i niezależne od woli Ubezpieczonego zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależne od jakiejkolwiek Choroby, będące bezpośrednią i wyłączną przyczyną zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego; za Nieszczęśliwy wypadek nie uważa się zdarzeń wywołanych procesami zachodzącymi wewnątrz organizmu ludzkiego: zawału, krwotoku, udaru mózgu, nagłego zatrzymania krążenia i długotrwałego działania stresu, Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu ul. ul. Gwiaździsta 62, Wrocław, Strona 1 z 13

2 11) Operator jednostka organizacyjna działająca w imieniu i na rzecz Ubezpieczyciela zajmująca się realizacją praw i obowiązków Ubezpieczyciela z tytułu zawartych umów ubezpieczenia, w tym realizacją Świadczeń assistance określonych w niniejszych OWU, do której Ubezpieczony jest zobowiązany zgłosić Zdarzenie assistance objęte ochroną ubezpieczeniową, 12) Pilot osoba skierowana przez Operatora na miejsce zdarzenia, 13) Pojazd pojazd ciężarowy (wraz z naczepą lub przyczepą), pojazd dostawczy, naczepa, przyczepa, autobus, o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 44 ton, zaopatrzony w polskie numery rejestracyjne oraz posiadający poświadczone w dowodzie rejestracyjnym aktualne badanie techniczne dopuszczające Pojazd do ruchu drogowego, 14) Podróż poruszanie się Pojazdu poza siedzibą Korzystającego, po terytorium państw określonych w 4, 15) Siedziba Ubezpieczonego adres miejsca zamieszkania lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej Korzystającego wskazany w umowie ubezpieczenia, 16) Świadczenia assistance świadczenia opisane w 5-8, 17) Ubezpieczający Korzystający, który zawarł z Ubezpieczycielem umowę ubezpieczenia, obejmującą ochroną Pojazd na zasadach określonych w OWU, 18) Ubezpieczony Ubezpieczający lub inny upoważniony użytkownik Pojazdu, wskazanego w Certyfikacie; na potrzeby niniejszych OWU przez Ubezpieczonych rozumie się również Załogę Pojazdu, 19) Unieruchomienie Pojazdu stan Pojazdu uniemożliwiający kontynuowanie Podróży lub dalsze jego użytkowanie, który powstał na skutek Aktu wandalizmu, Awarii lub Wypadku, 20) Usprawnienie Pojazdu usunięcie na trasie podróży przyczyny uniemożliwiającej kontynuowanie podróży w wyniku: uszkodzenia koła, przebicia opony, a w wariancie PREMIUM także w wyniku awarii ogumienia, rozładowania akumulatora, przepalenia żarówki w oświetleniu zewnętrznym, uszkodzenia wycieraczek, braku paliwa, zgubienia/uszkodzenia kluczyków, zatrzaśnięcia kluczyków wewnątrz Pojazdu, 21) Wypadek jakiekolwiek zdarzenie drogowe unieruchamiające Pojazd, łącznie z kolizją, wywróceniem Pojazdu, spadkiem Pojazdu ze skarpy, wybuchem lub pożarem w pojeździe, uniemożliwiające kontynuowanie jazdy w sposób bezpieczny lub zgodny z przepisami kraju miejsca wypadku, 22) Załoga Pojazdu kierowca i zmiennik kierowcy (jeżeli występuje) ubezpieczonego Pojazdu lub Pojazdu, który w momencie wystąpienia Zdarzenia assistance ciągnął ubezpieczoną naczepę lub przyczepę, 23) Zdarzenie assistance każdy przypadek Unieruchomienia Pojazdu lub Kradzieży objęty ochroną ubezpieczeniową. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 3 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest organizacja i pokrycie kosztów Świadczeń assistance na rzecz Ubezpieczonych, w przypadku wystąpienia Zdarzenia assistance w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 2. Ochrona ubezpieczeniowa może być świadczona w jednym z dwóch wariantów w zależności od wyboru Ubezpieczającego: 1) STANDARD, 2) PREMIUM. Strona 2 z 13

3 WARUNKI UBEZPIECZENIA 4 1. Ochroną ubezpieczeniową może być objęty każdy Pojazd, który spełnia warunki określone poniżej: 1) w stosunku do którego został złożony Kwestionariusz przez Ubezpieczającego, 2) którego wiek, licząc od daty pierwszej rejestracji, powiększony o okres ubezpieczenia nie przekracza 15 lat. ZAKRES UBEZPIECZENIA Wariant STANDARD i wariant PREMIUM postanowienia wspólne 5 1. Ochroną ubezpieczeniową objęte są Zdarzenia assistance powstałe w zależności od opcji wybranej przez Ubezpieczającego na terytorium: 1) Polski (opcja POLSKA) lub 2) Polski oraz na terenie następujących państw: Andory, Austrii, Belgii, Białorusi, Bułgarii, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Czarnogóry, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji (bez terytoriów zamorskich i wysp), Gibraltaru, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Lichtensteinu, Litwy, Łotwy, Luksemburga, Macedonii, Monako, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Rumunii, Rosji (tylko europejska część Rosji), San Marino, Serbii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Szwajcarii, Turcji (tylko część europejska), Ukrainy, Watykanu, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch (opcja EUROPA). 2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela polega na spełnieniu Świadczeń assistance określony w 6 i 7 do wysokości sumy ubezpieczenia W ramach wariantu STANDARD oraz wariantu PREMIUM, w zależności od zaistniałego Zdarzenia assistance, przysługują następujące Świadczenia assistance: 1) podnoszenie Pojazdu w przypadku przewrócenia Pojazdu lub osunięcia się z drogi powodującego jego trwałe unieruchomienie Operator organizuje i pokrywa koszty podniesienia lub wyciągnięcia Pojazdu na drogę, 2) Usprawnienie Pojazdu w przypadku Unieruchomienia Pojazdu Operator organizuje i pokrywa koszty Usprawnienia Pojazdu w miejscu jego Unieruchomienia, jeżeli istnieje możliwość Usprawnienia Pojazdu w ciągu 1 godziny; Operator nie pokrywa w takim przypadku kosztów części i materiałów użytych w celu Usprawnienia Pojazdu; o zasadności skorzystania z niniejszego świadczenia decyduje Operator po konsultacji z Ubezpieczonym, 3) holowanie Pojazdu jeżeli w wyniku Unieruchomienia Pojazdu nie jest możliwe Usprawnienie Pojazdu w miejscu jego Unieruchomienia, Operator organizuje i pokrywa koszty holowania Pojazdu do warsztatu mogącego usunąć przyczynę unieruchomienia Pojazdu, jednak nie dalej niż do najbliższej Autoryzowanej stacji obsługi, 4) wykonanie dokumentacji zdjęciowej szkody (tylko na terenie Polski) w przypadku zaistnienia Wypadku, lub Aktu wandalizmu powodującego unieruchomienie Pojazdu na terytorium Polski Operator sporządza dokumentację fotograficzną uszkodzeń Pojazdu oraz miejsca zaistnienia Zdarzenia assistance, którą na życzenie Ubezpieczonego przesyła Ubezpieczonemu pocztą elektroniczną, 5) pomoc w zgłoszeniu szkody w przypadku zaistnienia Wypadku, Kradzieży lub Aktu wandalizmu powodującego unieruchomienie Pojazdu Operator, na życzenie Strona 3 z 13

4 Ubezpieczonego, przekazuje w formie telefonicznej lub elektronicznej zgłoszenie o zaistnieniu zdarzenia do wskazanego przez Ubezpieczonego Ubezpieczyciela oraz do najbliższej jednostki Policji, 6) pomoc w przeładunku towaru jeżeli w wyniku Unieruchomienia Pojazdu nie jest możliwe przewożenie towaru uszkodzoną naczepą lub przyczepą, Operator pomaga w organizacji przeładunku towaru na inny środek transportu dostarczony przez Ubezpieczonego; koszt przeładunku zorganizowanego przy pomocy Operatora pokrywa Ubezpieczony; Operator nie odpowiada za szkody wynikłe w trakcie przeładunku, 7) przechowywanie Pojazdu jeżeli z racji wystąpienia Zdarzenia assistance zachodzi potrzeba przechowania Pojazdu na dozorowanym parkingu płatnym, Operator organizuje i pokrywa koszty parkowania Pojazdu przez okres nie dłuższy niż 3 doby do równowartości 150 euro za cały okres parkowania, 8) kierowca zastępczy jeżeli wystąpi Zdarzenia assistance, Nieszczęśliwy Wypadek lub Nagłe zachorowanie i żaden z członków Załogi Pojazdu nie może prowadzić Pojazdu przez okres co najmniej 7 dni od momentu zajścia Zdarzenia assistance lub nagłego zachorowania, Operator organizuje i pokrywa koszty podróży kierowcy wskazanego przez Ubezpieczonego pociągiem I klasy lub autobusem (lub samolotem w klasie ekonomicznej, jeżeli odległość z miejsca unieruchomienia Pojazdu do miejsca docelowego przekracza 1000 km) z terytorium Polski do miejsca postoju Pojazdu; w celu realizacji świadczenia Ubezpieczony jest zobowiązany dostarczyć Operatorowi pisemne potwierdzenie niezdolności członków załogi do prowadzenia Pojazdu wydane przez lekarza prowadzącego, 9) zakwaterowanie w hotelu jeżeli Pojazd nie może być naprawiony w ciągu 24h od momentu zgłoszenia Zdarzenia assistance do Operatora, a odległość z miejsca Zdarzenia do Siedziby Ubezpieczonego przekracza 50 km Operator organizuje i pokrywa koszty zakwaterowania (ze śniadaniem) Załogi Pojazdu w hotelu trzygwiazdkowym (w zależności od lokalnych możliwości), na okres nieprzekraczający faktycznego czasu naprawy Pojazdu, nie dłużej jednak niż 3 doby, wraz z transportem do hotelu, z zastrzeżeniem 9 ust. 12; świadczenie zakwaterowania w hotelu nie obejmuje innych wydatków poniesionych przez kierowcę i pasażerów związanych z pobytem w hotelu, jak np. wydatki na telefon, dodatkowe wyżywienie lub inne usługi świadczone przez hotel, 10) transport Załogi Pojazdu do Siedziby Ubezpieczonego lub do miejsca docelowego podróży jeżeli Pojazd nie może być naprawiony w ciągu 24h od momentu zgłoszenia Zdarzenia assistance do Operatora, a Zdarzenie miało miejsce ponad 50 km od Siedziby Ubezpieczonego, Operator organizuje i pokrywa koszty dalszego transportu Załogi Pojazdu do Siedziby Ubezpieczonego lub do miejsca docelowego podróży (pod warunkiem, że nie znajduje się w dalszej odległości od miejsca Zdarzenia niż Siedziba Ubezpieczonego), pociągiem I klasy lub autobusem (lub samolotem w klasie ekonomicznej, jeżeli odległość z miejsca Unieruchomienia Pojazdu do miejsca docelowego przekracza 1000 km), 11) odbiór Pojazdu po naprawie jeżeli Zdarzenie assistance miało miejsce powyżej 100 km od Siedziby Ubezpieczonego, a Pojazd nie może być naprawiony w ciągu 24h od momentu zgłoszenia Zdarzenia assistance do Operatora, Operator organizuje i pokrywa koszty transportu jednej osoby w jedną stronę pociągiem I klasy lub autobusem do miejsca, gdzie Pojazd został naprawiony, w celu jego odebrania (wraz z transportem do i z dworca kolejowego); jeżeli podróż przekracza dystans 1000 km, wówczas transport, o którym mowa wcześniej, może się odbyć samolotem w klasie ekonomicznej, a więc w tym przypadku Operator organizuje i pokrywa koszty transportu jednej osoby w jedną stronę samolotem w klasie ekonomicznej do miejsca, gdzie Pojazd został naprawiony, w celu jego odebrania (wraz z transportem do i z lotniska), 12) złomowanie Pojazdu w przypadku zaistnienia Wypadku, Kradzieży lub Aktu wandalizmu poza terytorium Polski, jeżeli naprawa Pojazdu przekracza jego wartość bądź Pojazd Strona 4 z 13

5 z przyczyn technicznych nie nadaje się do naprawy, Operator organizuje i pokrywa koszty złomowania Pojazdu w kraju, w którym nastąpiło zdarzenie Dodatkowo w ramach wariantu STANDARD oraz wariantu PREMIUM w razie uszkodzeniu ciała członka Załogi Pojazdu powstałego wskutek Wypadku Pojazdu poza granicami Polski przysługują następujące Świadczenia assistance: 1) informacja medyczna lekarz Operatora udziela telefonicznej informacji odnośnie sposobu dalszego postępowania w razie zaistnienia Nieszczęśliwego wypadku, 2) koszty leczenia Operator organizuje i pokrywa koszty pomocy medycznej udzielonej poszkodowanemu członkowi Załogi Pojazdu w zakresie niezbędnym do przywrócenia stanu zdrowia umożliwiającego powrót lub transport do kraju albo kontynuację podróży zagranicznej, obejmujących: a) konsultacje lekarskie, badania niezbędne do zdiagnozowania stanu zdrowia i podjęcia dalszego leczenia poszkodowanego członka Załogi Pojazdu, b) pobyt w szpitalu, zabiegi, operacje, c) udzielenie doraźnej pomocy ambulatoryjnej, zakup środków opatrunkowych, leków, d) naprawę lub zakup niezbędnych protez (w tym dentystycznych), okularów oraz środków pomocniczych bezpośrednio po wypadku za granicą i pod warunkiem, że ich uszkodzenie związane było z Nieszczęśliwym wypadkiem objętym ochroną ubezpieczeniową, do wysokości 400 euro, 3) transport i repatriacja Operator organizuje i pokrywa następujące koszty transportu i repatriacji poszkodowanego członka Załogi Pojazdu środkiem transportu dostosowanym do stanu jego zdrowia: a) transport poszkodowanego członka Załogi Pojazdu z miejsca pobytu lub miejsca wypadku do szpitala na terenie kraju pobytu w czasie podróży zagranicznej, jeżeli lekarz Operatora lub lekarz prowadzący zaleca hospitalizację, b) transport poszkodowanego członka Załogi Pojazdu do innego szpitala, jeżeli placówka medyczna, w której był on hospitalizowany nie zapewnia odpowiedniej opieki medycznej, jakiej wymaga stan zdrowia poszkodowanego członka Załogi Pojazdu, zgodnie z pisemnym zaleceniem lekarza prowadzącego, c) transport poszkodowanego członka Załogi Pojazdu do miejsca zamieszkania na terenie Polski lub placówki medycznej na terenie Polski, o ile wymaga tego jego stan zdrowia, pod warunkiem, że podróż taka jest możliwa zgodnie z opinią lekarza prowadzącego, d) transport poszkodowanego członka Załogi Pojazdu do kraju po zakończeniu leczenia, w przypadku gdy, ze względu na jego stan zdrowia, nie może on kontynuować podróży, ani powrócić do kraju wcześniej zaplanowanym środkiem transportu, 4) wizyta osoby bliskiej Operator pokrywa koszty zakwaterowania, wyżywienia i transportu osoby bliskiej poszkodowanego członka Załogi Pojazdu, jeśli w wyniku Nieszczęśliwego wypadku istnieje konieczność jego hospitalizacji powyżej 3 dni, a obecność osoby towarzyszącej jest konieczna i zalecona przez lekarza prowadzącego, 5) transport zwłok Operator organizuje i pokrywa koszty transportu zwłok zmarłego członka Załogi Pojazdu do Polski lub kraju stałego pobytu w przypadku, gdy zmarł on w trakcie podróży poza granicami Polski oraz kraju stałego pobytu, a śmierć nastąpiła w wyniku Nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową. 8 Strona 5 z 13

6 1. Dodatkowo w ramach wariantu STANDARD oraz wariantu PREMIUM na życzenie Ubezpieczonego lub osoby działającej w jego imieniu, Operator organizuje następujące świadczenia informacyjne: 1) Nawigator w podróży Operator udziela telefonicznych informacji o rekomendowanych trasach drogowych pomiędzy określonymi punktami na terenie Europy wraz ze szczegółowym opisem przebiegu trasy, 2) pomoc administracyjna w razie braku dokumentów niezbędnych do kontynuowania podróży (listy przewozowe, polisy ubezpieczeniowe, dokumenty Pojazdu lub Załogi Pojazdu) Operator organizuje dostarczenie wskazanych dokumentów Załodze Pojazdu, z zastrzeżeniem, że koszt dostarczenia dokumentów ponosi Ubezpieczony lub Załoga Pojazdu, 3) pomoc informacyjna Operator udziela telefonicznych informacji na temat: a) sytuacji na drogowych przejściach granicznych pomiędzy Polską a krajami sąsiednimi, b) lokalizacji Autoryzowanych stacji obsługi na terenie Polski, c) lokalizacji szpitali, aptek, hoteli, moteli, stacji paliw na terenie Europy, d) najszybszych i najkrótszych połączeń drogowych na terenie Europy, e) przekazywania pilnej wiadomości związanej z zaistniałym zdarzeniem osobie wskazanej przez kierowcę Pojazdu, 4) tłumaczenia telefoniczne w razie podróży poza granicami Polski Operator udziela Załodze Pojazdu telefonicznej pomocy w rozmowach z Policją, służbami granicznymi, ośrodkami medycznymi. 2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela polega na pokryciu kosztów określonych powyżej Świadczeń assistance do wysokości sum ubezpieczenia. Różnice pomiędzy wariantem STANDARD i PREMIUM 9 Ochroną ubezpieczeniową objęte są Zdarzenia assistance polegające na: Wariant STANDARD Wypadku Kradzieży Aktu wandalizmu Uszkodzeniu ciała członka Załogi Pojazdu powstałe wskutek Wypadku tego Pojazdu poza granicami Polski uszkodzeniu koła, przebiciu opony Wariant PREMIUM Wypadku Kradzieży Aktu wandalizmu Uszkodzeniu ciała członka załogi Pojazdu powstałe wskutek Wypadku tego Pojazdu poza granicami Polski Awarii pojazdu, awarii ogumienia, rozładowaniu akumulatora, przepaleniu żarówki w oświetleniu Strona 6 z 13

7 zewnętrznym, uszkodzeniu wycieraczek, braku paliwa, zgubienia/uszkodzenia kluczyków, zatrzaśnięciu kluczyków wewnątrz pojazdu WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI Wyłączenia dotyczące świadczeń związanych z Unieruchomieniem Pojazdu: Ubezpieczyciel, z zastrzeżeniem postanowienia 15 ust. 1, nie zwraca kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego lub osobę działającą w jego imieniu bez uprzedniego powiadomienia i uzyskania zgody Operatora, nawet jeżeli są one objęte zakresem ubezpieczenia, a ich wysokość mieści się w granicach sumy ubezpieczenia. 2. Ubezpieczyciel może odmówić pokrycia kosztów Świadczeń assistance, jeżeli powodem Unieruchomienia Pojazdu był montaż elementów, które nie są zalecane przez producenta Pojazdu. 3. Świadczenia assistance nie przysługują, jeżeli Unieruchomienie lub Kradzież Pojazdu były następstwem: 1) działań wojennych, stanu wyjątkowego, zamieszek, rozruchów, powstań, strajków i innych sytuacji ograniczających swobodę ruchu osób i towarów, 2) obowiązku udostępnienia Pojazdu na rzecz wojska, 3) aktów terroryzmu lub akcji odwetowych, 4) działania energii jądrowej w skali masowej, 5) umyślnego działania Ubezpieczonego lub Załogi Pojazdu. 4. Ponadto Ubezpieczyciel nie odpowiada za następujące zdarzenia: 1) powstałe w następstwie użytkowania Pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem, w szczególności powstałe podczas udziału Pojazdu w rajdach, konkursach, wyścigach, testach lub przygotowań do nich, 2) powstałe wskutek braku ważnego badania technicznego Pojazdu, 3) wynikające z niezrealizowanej na czas (zgodnie z warunkami eksploatacji Pojazdu określonymi przez producenta) konserwacji lub przeglądu przeprowadzanego w Autoryzowanej stacji obsługi i związanego z tym zdarzeniem Unieruchomienia Pojazdu, 4) powstałe wskutek przekroczenia dopuszczalnego nacisku na osie i obciążenia Pojazdu przyczepą o masie większej niż dopuszczalna przez producenta Pojazdu, 5) będące wynikiem Awarii, wynikających z nieprzeprowadzonej naprawy Pojazdu po interwencji Operatora, 6) w przypadku nie zastosowania się do zaleceń Operatora, 7) powstałe podczas kierowania Pojazdem przez osoby, które znajdowały się w stanie nietrzeźwości w rozumieniu przepisów o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, lub w stanie po użyciu środków odurzających lub substancji psychotropowych albo środków zastępczych, w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, lub w stanie po użyciu lekarstw lub innych środków wyłączających świadomość, z wyjątkiem sytuacji, gdy spożycie tych środków nastąpiło w celach medycznych i po zaleceniu lekarza, powstałe podczas kierowania Pojazdem przez osoby, które nie posiadały wymaganych uprawnień do kierowania Pojazdem, Strona 7 z 13

8 chyba że nie miało to wpływu na zajście Zdarzenia assistance. 5. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie Świadczeń assistance w trakcie działania siły wyższej, pod pojęciem której rozumie się: trzęsienie ziemi, powódź, huragan oraz nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia zaistniałe z przyczyn zewnętrznych niezależnych od Ubezpieczyciela (w tym zjawisk meteorologicznych), mogących powodować niedyspozycyjność usługodawców realizujących dane świadczenia. 6. Ubezpieczyciel nie pokrywa kosztów Świadczeń assistance, jeżeli są one realizowane przez organy odpowiedzialne za bezpieczeństwo, ochronę środowiska, usuwanie skażeń, policję, straż pożarną lub organy celne. 7. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone w ładunku Pojazdów objętych pomocą i/lub ładunku przyczep i naczep. 8. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody w mieniu, na osobie, za szkody w postaci utraconych korzyści, opóźnienia w transporcie ładunków oraz za inne szkody związane z działalnością zawodową lub gospodarczą powstałe wskutek czynności związanych z wykonywaniem Świadczeń assistance. 9. Ubezpieczyciel nie odpowiada za następstwa oczekiwania na części zamienne lub inne roszczenia Ubezpieczonego z tym związane. 10. Zobowiązania Ubezpieczyciela w ramach niniejszych OWU nie obejmują kosztów napraw mechanicznych Pojazdów wykonywanych przez Autoryzowane stacje obsługi lub inne warsztaty naprawcze. 11. Ubezpieczyciel nie odpowiada za kradzież, uszkodzenie lub zniszczenie ładunku, bagażu, rzeczy osobistych i przedmiotów pozostawionych w pojeździe na czas holowania lub wykonywania innego Świadczenia assistance. 12. Czas trwania wszelkich dodatkowych czynności serwisowych (jak np. okresowy przegląd Pojazdu, drobne naprawy lub regulacje) oraz administracyjnych (np. proces likwidacji szkody u Ubezpieczyciela, brak środków pieniężnych na pokrycie kosztów naprawy), poza niezbędnymi naprawami będącymi następstwem zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową uprawniających do korzystania ze Świadczeń assistance nie stanowi faktycznego czasu naprawy uszkodzonego Pojazdu w rozumieniu niniejszych OWU. Wyłączenia dotyczące świadczeń medycznych Ubezpieczyciel, z zastrzeżeniem postanowień 15 ust. 1, nie zwraca kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego lub osobę działającą w jego imieniu bez uprzedniego powiadomienia i uzyskania zgody Operator, nawet jeżeli są one objęte zakresem ubezpieczenia, a ich wysokość mieści się w granicach sumy ubezpieczenia. 2. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Nieszczęśliwy wypadek zaszedł w związku z: 1) usiłowaniem lub popełnieniem przez poszkodowanego członka Załogi Pojazdu przestępstwa lub samobójstwa, 2) umyślnym działaniem poszkodowanego członka Załogi Pojazdu, 3) zaburzeniami psychicznymi poszkodowanego członka Załogi Pojazdu, 4) spożyciem przez poszkodowanego członka Załogi Pojazdu alkoholu, zażyciem narkotyków lub innych środków odurzających, 5) prowadzeniem przez poszkodowanego członka Załogi Pojazdu mechanicznego bez wymaganych prawem danego kraju uprawnień, względnie w stanie po spożyciu alkoholu, zażyciu narkotyków lub innych środków odurzających, Strona 8 z 13

9 6) działaniami wojennymi, stanem wyjątkowym i akcjami terrorystycznymi, 7) zamieszkami i rozruchami, chyba że nie miało to wpływu na zajście Nieszczęśliwego wypadku. 3. Ponadto odpowiedzialność Ubezpieczyciela nie obejmuje kosztów poniesionych na: 1) leczenie chorób przewlekłych i chronicznych oraz ich następstw, 2) specjalne odżywianie, nawet jeśli było ono zalecane przez lekarza, 3) pobyt w sanatoriach i uzdrowiskach, 4) leczenie przekraczające zakres niezbędny do przywrócenia stanu zdrowia umożliwiającego powrót do Polski, 5) leczenie w Polsce, 6) usuwanie ciąży, bez względu na okoliczności towarzyszące przeprowadzaniu zabiegu, 7) opiekę w czasie ciąży, odbyty poród oraz wszelkie związane z nim koszty leczenia i opieki nad matką i dzieckiem, 8) zakup środków antykoncepcyjnych, 9) operacje plastyczne i zabiegi kosmetyczne. 4. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela nie obejmuje strat materialnych z tytułu utraty, uszkodzenia lub zniszczenia rzeczy należących do Ubezpieczonego lub Załogi Pojazdu, związanych z Nieszczęśliwym wypadkiem. SUMA UBEZPIECZENIA Sumy ubezpieczenia stanowią górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela i ustalone są w złotych polskich, w kwotach nieprzekraczających równowartości: 1) euro dla jednego zdarzenia polegającego na Unieruchomieniu Pojazdu, 2) euro dla jednego zdarzenia polegającego na uszkodzeniu ciała członka załogi Pojazdu powstałego wskutek Wypadku Pojazdu. 2. Kwoty wskazane powyżej są przeliczane na walutę kraju, w którym realizowane jest Świadczenie assistance, według średniego kursu walut określonego przez NBP na dzień udzielania Świadczenia assistance. 3. W przypadku świadczeń informacyjnych realizacja każdego świadczenia odbywa się do wysokości faktycznie poniesionych kosztów przez Operatora. SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA Składka ubezpieczeniowa ustalana jest na podstawie obowiązującej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia taryfy składek Ubezpieczyciela. 2. Do zapłaty składki zobowiązany jest Ubezpieczający. 3. Składka opłacana jest przez Ubezpieczającego w terminach i na rachunek bankowy wskazany w Certyfikacie. 4. Jeżeli Ubezpieczający nie opłaci składki we wskazanym terminie lub w wysokości określonej zgodnie z powyższymi postanowieniami, Ubezpieczyciel lub Agent Ubezpieczyciela może wezwać Ubezpieczającego do zapłaty składki w ciągu 7 dni od dnia otrzymania przez Ubezpieczającego wezwania. W przypadku braku zapłaty składki w powyższym terminie odpowiedzialność Ubezpieczyciela w związku z danym Pojazdem, ustaje z upływem terminu Strona 9 z 13

10 płatności składki, przy czym Ubezpieczyciel może żądać zapłaty składki za okres, w którym udzielał ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku braku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, wygasa ona z końcem okresu, za który przypadała niezapłacona składka. 5. Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia wynikający z wcześniejszego zakończenia ochrony ubezpieczeniowej. Składkę podlegającą zwrotowi ustala się proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu ubezpieczenia, przy czym każdy rozpoczęty dzień okresu ubezpieczenia uważa się za pełny. 6. Wcześniejsze zakończenie ochrony ubezpieczeniowej nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku opłacenia składki za okres, w którym Ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej. POCZĄTEK I KONIEC OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ Okres ubezpieczenia i okres odpowiedzialności, z zastrzeżeniem ust. 2, rozpoczyna się zgodnie z datą wskazaną w Certyfikacie, jednak nie wcześniej niż w dniu rejestracji Pojazdu i nie wcześniej niż dnia następnego po dniu złożeniu podpisanego Kwestionariusza u Ubezpieczyciela lub Agenta Ubezpieczyciela oraz trwa nie dłużej niż 12 miesięcy. 2. Okres ubezpieczenia w stosunku do danego Pojazdu kończy się: 1) w dniu wyrejestrowania Pojazdu na skutek Kradzieży Pojazdu lub z chwilą wystąpienia szkody całkowitej (koniec odpowiedzialności nie zwalnia Ubezpieczyciela z realizacji Świadczeń assistance określonych w 6 dotyczących Kradzieży lub szkody całkowitej), 2) z dniem zbycia Pojazdu, chyba że przeniesienie własności Pojazdu następuje wraz z przekazaniem uprawnień wynikających z umowy ubezpieczenia, 3) w dniu, w którym upłynął termin płatności składki, o którym mowa w 13 ust. 4, 4) z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia zgodnie z ust. 3, w zależności od tego, które ze zdarzeń wystąpi pierwsze. 3. Ubezpieczający może odstąpić od umowy ubezpieczenia poprzez złożenie Ubezpieczycielowi lub Agentowi Ubezpieczyciela oświadczenia w formie pisemnej lub elektronicznej o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia bez podawania przyczyn odstąpienia, w terminie: 1) 30 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia, jeżeli Ubezpieczający jest osoba fizyczną, 2) 7 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia, jeżeli Ubezpieczający jest przedsiębiorcą. 4. Treść oświadczenia o odstąpieniu od Umowy ubezpieczenia powinna zawierać: oświadczenie o odstąpieniu od Umowy ubezpieczenia, numer Certtyfikatu, imię i nazwisko Ubezpieczającego, adres korespondencyjny, adres i numer telefonu Ubezpieczającego oraz numer rachunku bankowego Ubezpieczającego do zwrotu składki jeżeli oświadczenie o odstąpieniu od Umowy ubezpieczenia jest składane bezpośrednio Ubezpieczycielowi. 5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy ubezpieczenia może zostać złożone Ubezpieczycielowi: 1) w formie pisemnej za pośrednictwem Przedstawiciela Ubezpieczyciela lub bezpośrednio Ubezpieczycielowi lub 2) w formie elektronicznej em za pośrednictwem Przedstawiciela Ubezpieczyciela lub do Biura Obsługi Klienta TU Europa S.A.: złożenie dyspozycji wypowiedzenia Umowy ubezpieczenia lub odstąpienia od Umowy ubezpieczenia em, bezpośrednio Ubezpieczycielowi, może nastąpić wyłącznie po wcześniejszym zarejestrowaniu adresu w Biurze Obsługi Klienta. Zarejestrowanie adresu , o którym mowa w zdaniu poprzednim, możliwe jest telefonicznie w Biurze Obsługi Klienta. 6. Odstąpienie od Umowy ubezpieczenia nastąpi z dniem złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy ubezpieczenia. Strona 10 z 13

11 7. Za dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy ubezpieczenia przyjmuje się: 1) datę otrzymania pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy ubezpieczenia bezpośrednio przez Ubezpieczyciela, 2) datę otrzymania pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy ubezpieczenia przez Przedstawiciela Ubezpieczyciela, 3) datę złożenia Ubezpieczycielowi em dyspozycji odstąpienia od Umowy ubezpieczenia, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 2). 8. Po upływie 30 dni od zawarcia Umowy ubezpieczenia, Ubezpieczający może w każdym czasie złożyć Ubezpieczycielowi wypowiedzenie Umowy ubezpieczenia. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu od dnia następnego po dniu złożenia wypowiedzenia Umowy ubezpieczenia. 9. Treść wypowiedzenia Umowy ubezpieczenia powinna zawierać: oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy ubezpieczenia, numer Certyfikatu, imię i nazwisko Ubezpieczającego, adres korespondencyjny, adres i numer telefonu Ubezpieczającego oraz numer rachunku bankowego Ubezpieczającego do zwrotu składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej. 10. Wypowiedzenie Umowy ubezpieczenia może zostać złożone Ubezpieczycielowi: 1) w formie pisemnej za pośrednictwem Przedstawiciela Ubezpieczyciela lub bezpośrednio Ubezpieczycielowi lub 2) w formie elektronicznej em za pośrednictwem Przedstawiciela Ubezpieczyciela lub do Biura Obsługi Klienta TU Europa S.A.: złożenie dyspozycji wypowiedzenia Umowy ubezpieczenia lub odstąpienia od Umowy ubezpieczenia em, bezpośrednio Ubezpieczycielowi, może nastąpić wyłącznie po wcześniejszym zarejestrowaniu adresu w Biurze Obsługi Klienta. Zarejestrowanie adresu , o którym mowa w zdaniu poprzednim, możliwe jest telefonicznie w Biurze Obsługi Klienta. 11. Za dzień złożenia wypowiedzenia Umowy ubezpieczenia przyjmuje się: 1) datę otrzymania pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy ubezpieczenia bezpośrednio przez Ubezpieczyciela, 2) datę złożenia Ubezpieczycielowi em dyspozycji wypowiedzenia Umowy ubezpieczenia, z zastrzeżeniem ust. 7 pkt 2). 12. Wypowiedzenie Umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłaty składki za okres, w którym Ubezpieczyciel świadczył ochronę ubezpieczeniową. 13. Zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej w związku z wypowiedzeniem Umowy ubezpieczenia nastąpi zgodnie z 13 ust. 5. POSTĘPOWANIE W RAZIE WYSTĄPIENIA SZKODY OBOWIĄZKI UBEZPIECZONEGO I OPERATORA W celu skorzystania ze Świadczeń assistance, Ubezpieczony lub każda inna osoba działająca w jego imieniu powinien niezwłocznie po wystąpieniu Zdarzenia assistance skontaktować się z Operatorem i podać pracownikowi Operatora następujące dane, dzwoniąc pod całodobowy numer telefonu Operatora widniejący na Karcie Klienta: 1) numer rejestracyjny Pojazdu, 2) markę i model Pojazdu, 3) miejsce Zdarzenia assistance i telefon, pod którym Ubezpieczony będzie dostępny, 4) krótki opis Zdarzenia assistance, Strona 11 z 13

12 5) inne dane niezbędne do wykonania Świadczenia assistance, o które poprosi pracownik Operatora (np. dane osobowe). 2. Po wykonaniu czynności, o których mowa powyżej, Operator skieruje Pilota na miejsce Zdarzenia assistance. 3. W każdym przypadku powstania Zdarzenia assistance, Ubezpieczony lub Załoga Pojazdu zobowiązani są: 1) udzielić Pilotowi przybyłemu na miejsce Zdarzenia assistance stosownych pełnomocnictw w zakresie niezbędnym do wykonania danych Świadczeń assistance, 2) nie zlecać czynności objętych pomocą innym jednostkom organizacyjnym, chyba że Pilot nie udzieli pomocy w czasie 5 godzin od chwili zawiadomienia Operatora (w razie braku innych uzgodnień pomiędzy Ubezpieczonym lub Załogą Pojazdu a Operatorem), 3) wykorzystać dostępne środki w celu zmniejszenia rozmiaru szkody oraz zapobiec w miarę możliwości zwiększaniu się szkody. ZASADY USTALANIA I WYPŁATY ODSZKODOWANIA W przypadku, gdy skontaktowanie się Ubezpieczonego z Operatorem było niemożliwe z przyczyn niezależnych od Ubezpieczonego, a także w sytuacji, gdy Pilot nie przybędzie na miejsce Zdarzenia assistance w czasie 5 godzin od chwili zawiadomienia Operatora, wówczas w razie braku innych uzgodnień lub w razie braku możliwości skontaktowania się z Operatorem Ubezpieczony jest uprawniony do zorganizowania Świadczeń assistance we własnym zakresie i w celu uzyskania zwrotu poniesionych kosztów powinien przedstawić ich udokumentowanie w postaci oryginałów rachunków lub faktur. 2. Rachunki oraz faktury z tytułu Świadczeń assistance, o których mowa w ust. 1 powinny zostać wystawiane na Ubezpieczonego, chyba że strony umówią się inaczej. 3. Ubezpieczony powinien złożyć do Operatora pisemny wniosek o refundację kosztów Świadczeń assistance, o których mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od ustania przeszkody w zawiadomieniu Operatora lub od ustania Zdarzenia assistance na adres Operatora wskazany w Certyfikacie. 4. Ubezpieczyciel w terminie 30 dni od przedłożenia przez Ubezpieczonego oryginałów rachunków dokona zwrotu kosztów Świadczeń assistance poniesionych przez Ubezpieczonego, z uwzględnieniem sum ubezpieczenia przewidzianych w niniejszych OWU, do wysokości, w jakiej zostałyby one poniesione, gdyby dane Świadczenie assistance było realizowane przez Operatora. 5. Jeżeli wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości refundacji kosztów nie jest możliwe w terminie określonym powyżej, refundacja tych kosztów dokonywana jest w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, jednakże bezsporną część refundacji Ubezpieczyciel wypłaci w terminie określonym w ust Jeżeli Ubezpieczony nie zgadza się z ustaleniami Ubezpieczyciela, co do odmowy zaspokojenia roszczeń lub co do wysokości odszkodowania, może w ciągu 30 dni od daty otrzymania decyzji w tej sprawie zgłosić odwołanie na piśmie na adres, o którym mowa w ust. 3. Odwołanie zostanie rozpatrzone w ciągu 30 dni od daty otrzymania. ROSZCZENIA REGRESOWE 17 Strona 12 z 13

13 1. Z dniem, w którym Ubezpieczyciel dokona refundacji kosztów, roszczenie do osoby odpowiedzialnej za szkodę przechodzi z mocy prawa na Ubezpieczyciela do wysokości wypłaconej kwoty. Nie dotyczy to roszczeń Ubezpieczonego do osób pozostających z Ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym i osób za które ponosi on odpowiedzialność, chyba że sprawca wyrządził szkodę umyślnie. 2. Ubezpieczony obowiązany jest udzielić Ubezpieczycielowi pomocy przy dochodzeniu roszczeń regresowych, w tym dostarczyć odpowiednie dokumenty i udzielić niezbędnych informacji. 3. Jeżeli Ubezpieczyciel pokrył tylko część kosztów, Ubezpieczonemu przysługuje, co do pozostałej części, pierwszeństwo zaspokojenia roszczeń. 4. Jeżeli Ubezpieczony bez zgody Ubezpieczyciela zrzekł się lub ograniczył roszczenia przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę lub je ograniczył, Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania lub zmniejszyć je o kwotę na jaką Ubezpieczony zrzekł się roszczenia. Jeżeli fakt zrzeczenia się lub ograniczenia roszczeń zostanie ujawniony po wypłacie odszkodowania, Ubezpieczyciel może żądać od Ubezpieczonego zwrotu całości lub części wypłaconego odszkodowania. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane przez podmioty stosunku ubezpieczenia powstałego zgodnie z niniejszymi OWU powinny być składane na piśmie, chyba że OWU stanowią inaczej. 2. Powództwo o roszczenia wynikające ze stosunku ubezpieczenia można wytoczyć przed sąd właściwy według przepisów o właściwości ogólnej bądź przed sąd właściwy dla siedziby Ubezpieczającego, miejsca zamieszkania Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia. 3. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego. 4. Ubezpieczyciel podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 5. Ubezpieczający, Ubezpieczony lub Uprawniony ma prawo do składania reklamacji do Ubezpieczyciela: 1) pisemnie, na adres: ul. Gwiaździsta 62, Wrocław lub faksem na numer 71/ , 2) w formie elektronicznej, wniesionej mailowo lub za pomocą narzędzia komunikacji udostępnionego przez Ubezpieczyciela (np. umieszczonego na stronie 3) osobiście lub przez pełnomocnika. Reklamacje rozpatrywane są przez Ubezpieczyciela w terminie 30 dni od dnia ich wpływu. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana w formie wskazanej przez zgłaszającego reklamację. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia reklamacji w powyższym terminie, zgłaszający reklamację zostanie poinformowany o przyczynie opóźnienia oraz o spodziewanej dacie uzyskania odpowiedzi. 6. Ubezpieczający, Ubezpieczony lub Uprawniony mają prawo do zwrócenia się o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta oraz do Rzecznika Ubezpieczonych. 7. OWU, przyjęte Uchwałą Zarządu Ubezpieczyciela nr 02/02/14 z dnia r., wchodzą w życie z dniem r. i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawartych od dnia r. Strona 13 z 13

WARUNKI UBEZPIECZENIA HONDA MOTO ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI UBEZPIECZENIA HONDA MOTO ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 Warunki Ubezpieczenia Honda Moto Assistance WARUNKI UBEZPIECZENIA HONDA MOTO ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia stosuje się do Umowy Ubezpieczenia, zwanej

Bardziej szczegółowo

ZAPEWNIJ SOBIE GWARANCJĘ MOBILNOŚCI

ZAPEWNIJ SOBIE GWARANCJĘ MOBILNOŚCI ZAPEWNIJ SOBIE GWARANCJĘ MOBILNOŚCI Broszura informacyjna dla Klientów ŠKODA Serwis Spis treści Gwarancja Mobilności ŠKODA...3 W jakich przypadkach możesz skorzystać z Gwarancji Mobilności?...3 W jakich

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PEKAO LEASING TRUCK ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PEKAO LEASING TRUCK ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PEKAO LEASING TRUCK ASSISTANCE Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia, Europ Assistance S.A. gwarantuje, w przypadku wystąpienia zdarzeń

Bardziej szczegółowo

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A.

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A. Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl TU Allianz Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Warunki Natychmiastowej Pomocy. Hyundai Assistance

Warunki Natychmiastowej Pomocy. Hyundai Assistance Warunki Natychmiastowej Pomocy Hyundai Assistance dla Chcesz skorzystać z pomocy assistance? Wystarczy jeden telefon do Centrum Pomocy Hyundai Assistance na numer +48 22 205 51 25. Centrum udziela pomocy

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia assistance w ramach programu Volvo Assistance 3+

Warunki ubezpieczenia assistance w ramach programu Volvo Assistance 3+ Warunki ubezpieczenia assistance w ramach programu Volvo Assistance 3+ 6 1 Osoby i pojazdy objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach programu Volvo Assistance 3+ Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA IDEA LEASING & FLEET ASSISTANCE / IDEA LEASING ASSISTANCE

WARUNKI UBEZPIECZENIA IDEA LEASING & FLEET ASSISTANCE / IDEA LEASING ASSISTANCE WARUNKI UBEZPIECZENIA IDEA LEASING & FLEET ASSISTANCE / IDEA LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia, Europ Assistance S.A. gwarantuje, w przypadku

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Kiedy potrzebne jest Ubezpieczenie? W przypadku nagłego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku oraz

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Karta Produktu UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Ubezpieczający: Raiffeisen Bank Polska S.A., zwany dalej Bankiem Ubezpieczony: Osoba fizyczna (18-70 lat) będąca Klientem Banku, będąca posiadaczem karty

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA HYUNDAI ASSISTANCE

WARUNKI UBEZPIECZENIA HYUNDAI ASSISTANCE WARUNKI UBEZPIECZENIA HYUNDAI ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Us³ugi w ramach pakietu Hyundai Assistance œwiadczone s¹ za poœrednictwem Europ Assistance Polska Sp. z o.o. (zwan¹ dalej Ubezpieczycielem)

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Twój majątek Ogólne warunki ubezpieczenia Zadzwoń do nas 801 28 28 28 z telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia. Informacja Prawna

Ogólne warunki ubezpieczenia. Informacja Prawna Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna Załącznik do uchwały Zarządu TUiR Allianz Polska S.A. nr 185/2015 Ogólne warunki ubezpieczenia Informacji Prawnej Rodzaj informacji Przesłanki wypłaty odszkodowania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDÓW

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDÓW OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia TRUCK ASSISTANCE

Warunki Ubezpieczenia TRUCK ASSISTANCE Warunki Ubezpieczenia TRUCK ASSISTANCE 1. DEFINICJE 1. Przez użyte w niniejszych Warunkach Ubezpieczenia pojęcia należy rozumieć: 1. akt wandalizmu jakiekolwiek zdarzenie polegające na rozmyślnym zniszczeniu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM zatwierdzone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. Nr UZ/174/98 z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne.................................................. 1 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA mdirect AUTOPOMOC

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA mdirect AUTOPOMOC 1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA mdirect AUTOPOMOC 1. Przepisy ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia mdirect AUTOPOMOC (zwane dalej OWU) stanowią podstawę zawarcia Grupowej Umowy Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU. zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia

KARTA PRODUKTU. zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia KARTA PRODUKTU zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia Karta Produktu zawiera wybrane informacje o produkcie Ubezpieczenia, które współgrają

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje to odrzucenia oferty. Sumy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Subaru Gwarancja Mobilności 1

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Subaru Gwarancja Mobilności 1 SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Subaru Gwarancja Mobilności 1 Na podstawie niniejszych Szczególnych Warunków Ubezpieczenia Subaru Assistance Pogwarancyjny (zwanych dalej WU ) Inter Partner Assistance

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym (Zielona Karta) Spis treści Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Pozdrawiam i życzę sukcesów w realizacji postawionych sobie celów.

Pozdrawiam i życzę sukcesów w realizacji postawionych sobie celów. Szanowni Państwo! Dziękuje za zaufanie i wybranie ubezpieczenia NNW swojej działalności. Poniżej przedstawiam najważniejsze informacje wyciągnięte z Ogólnych warunków Ubezpieczenia. W razie jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 4 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie AC BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

Ubezpieczenie AC BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Ubezpieczenie AC BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Ubezpieczenie AC BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A.

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A. WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego ubezpieczenia na Wypadek Straty Finansowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH Polisa nr... Taryfa nr X/OCBUP 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest obowiązkowe ubezpieczenie biur

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. ul. Gwiaździsta 62 53-413 Wrocław bok@tueuropa.pl www.tueuropa.pl

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. ul. Gwiaździsta 62 53-413 Wrocław bok@tueuropa.pl www.tueuropa.pl Informacje dla ubezpieczającego (zgodnie z Art. 39 Ustawy o prawach konsumenta) do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Twój Komfort (kod: OWU/09/95540/2015/M, zwanych dalej OWU) ubezpieczyciel (TU Europa )

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zainteresowanie ubezpieczeniem za pośrednictwem Alior Banku S.A. w ramach działalności przejętej z Banku BPH.

Dziękujemy za zainteresowanie ubezpieczeniem za pośrednictwem Alior Banku S.A. w ramach działalności przejętej z Banku BPH. KARTA PRODUKTU PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT UBEZPIECZENIA DLA POSIADACZY KART OBCIĄŻENIOWYCH VISA BUSINESS, VISA BUSINESS GOLD, MASTERCARD BUSINESS, MASTERCARD CORPORATE, MASTERCARD CORPORATE EXECUTIVE

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Opon Dla Klientów Continental Opony Polska Sp. z o.o. Postanowienia Wstępne. Definicje

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Opon Dla Klientów Continental Opony Polska Sp. z o.o. Postanowienia Wstępne. Definicje Warunki Grupowego Ubezpieczenia Opon Dla Klientów Continental Opony Polska Sp. z o.o. Postanowienia Wstępne 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia Opon dla Klientów Continental Opony Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA IMPULS-LEASING Car & Truck Assistance POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI UBEZPIECZENIA IMPULS-LEASING Car & Truck Assistance POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA IMPULS-LEASING Car & Truck Assistance POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia, Europ Assistance Holding gwarantuje, w przypadku wystąpienia zdarzeń

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP)

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP) Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP) Spis treści Postanowienia wstępne 1 Definicje 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 2

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia RAIFFEISEN LEASING TRUCK ASSISTANCE

Warunki Ubezpieczenia RAIFFEISEN LEASING TRUCK ASSISTANCE Warunki Ubezpieczenia RAIFFEISEN LEASING TRUCK ASSISTANCE Skorowidz najważniejszych informacji do Warunków Ubezpieczenia Raiffeisen Leasing Truck Assistance (na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów)

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Pojazd Zastępczy

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Pojazd Zastępczy Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Pojazd Zastępczy 2 Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE Postanowienia wstępne - 1. 3 Definicje - 2.... 3 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Przedmiot ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenie w Podróży i Assistance Karty Obciążeniowe MCB, VB, VBG, MCC, MCCE

Karta Produktu Ubezpieczenie w Podróży i Assistance Karty Obciążeniowe MCB, VB, VBG, MCC, MCCE Karta Produktu Ubezpieczenie w Podróży i Assistance Karty Obciążeniowe MCB, VB, VBG, MCC, MCCE Podstawowe informacje na temat Ubezpieczenia dla posiadaczy kart obciążeniowych Visa Business, Visa Business

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia PZU POMOC pomoc na drodze dla Klubu PZU Pomoc karta PZU Pomoc Polska 365 dni POLSKA

Wyciąg z ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia PZU POMOC pomoc na drodze dla Klubu PZU Pomoc karta PZU Pomoc Polska 365 dni POLSKA Podstawa: ogólne warunki grupowego ubezpieczenia PZU POMOC pomoc na drodze dla KLUBU PZU Pomoc ustalone uchwałą Zarządu PZU SA nr UZ/271/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 5.

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia. Indeks ZK/10/02/25

1. Postanowienia ogólne. 2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia. Indeks ZK/10/02/25 Ogólne warunki ubezpieczenia dla podmiotów gospodarczych Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Indeks ZK/10/02/25 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 3 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku nr OWU/AD12/1/2016 Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku nr

Bardziej szczegółowo

www.skip.com.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE POSIADACZY LEGITYMACJI CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA KIEROWCÓW I PASAŻERÓW SKIP VIP

www.skip.com.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE POSIADACZY LEGITYMACJI CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA KIEROWCÓW I PASAŻERÓW SKIP VIP www.skip.com.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE POSIADACZY LEGITYMACJI CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA KIEROWCÓW I PASAŻERÓW SKIP VIP Bezpieczni kierowcy płacą mniej www.skip.com.pl 1 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Spis treści Definicje 1 Przedmiot ubezpieczenia 2 Okres ubezpieczenia (odpowiedzialności) 2 Składka ubezpieczeniowa

Bardziej szczegółowo

Zakres terytorialny. Polska i Europa z wyłączeniem Ukrainy i Mołdawii. Polska i Europa z wyłączeniem Rosji

Zakres terytorialny. Polska i Europa z wyłączeniem Ukrainy i Mołdawii. Polska i Europa z wyłączeniem Rosji Wariant ubezpieczenia Zakres pomocy Zakres terytorialny Max kwota świadczenia Limit kilometrów Od miejsca zamieszkania Holowanie od miejsca Cena Allianz Direct Mini Car Assistance Rozszerzony przy zakupie

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

PZU2211. majątkowe np. utrata zdrowia lub życia

PZU2211. majątkowe np. utrata zdrowia lub życia INFORMACJA DOTYCZĄCA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH. KOGO I CO UBEZPIECZAMY? Odpowiedzialność Cywilną posiadaczy pojazdów mechanicznych. Do wysokości sum gwarancyjnych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA BZ WBK LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI UBEZPIECZENIA BZ WBK LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BZ WBK LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia, Europ Assistance SA udziela ochrony ubezpieczeniowej kierowcy i pasażerom ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO kod warunków LSGP30 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

SSANGYONG ASSISTANCE

SSANGYONG ASSISTANCE SSANGYONG ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE Użyte w niniejszych warunkach SsangYong Assistance określenia mają następujące znaczenie: 1. Ubezpieczyciel Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce 2. Ubezpieczający

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14... 4 Art. 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo

ASSISTANCE W PODRÓŻY. Warszawa

ASSISTANCE W PODRÓŻY. Warszawa ASSISTANCE W PODRÓŻY Warszawa 1 OPIS PRODUKTU Assistance / w podróży, to: Komunikacyjne ubezpieczenie Assistance dla osób poszukujących prostych i elastycznych rozwiązań Produkt samodzielny dostępny dla

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD

Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD 1 Zakład Ubezpieczeń AGA International S.A. Oddział w Polsce 2 Rola Alior Bank S.A. Ubezpieczający 3 Ubezpieczony 4 Typ umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA Ubezpieczający: Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UTRATY ŻYCIA POSIADACZA POJAZDU WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UTRATY ŻYCIA POSIADACZA POJAZDU WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UTRATY ŻYCIA POSIADACZA POJAZDU WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU 1. Postanowienia ogólne Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Utraty Życia Posiadacza Pojazdu Wskutek Nieszczęśliwego

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

POSTANOWIENIA WSTĘPNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY DOKUMENTÓW, TABLIC REJESTRACYJNYCH, KLUCZYKÓW DO POJAZDU BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM LEASINGU DLA LEASINGOBIORCÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU LEASINGOWEGO SA POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Spis treści Postanowienia ogólne... 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 1 Zawarcie i rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Twoje Własne Assistance Flotowe

Twoje Własne Assistance Flotowe Twoje Własne Assistance Flotowe 1. Przedmiotem oferty jest organizacja i pokrycie kosztów świadczenia pomocy drogowej na rzecz beneficjentów kierowcy i pasażerów, w przypadku zajścia zdarzenia objętego

Bardziej szczegółowo

Szkoda spowodowana pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski

Szkoda spowodowana pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski Szkoda spowodowana pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski Zdarzenie na terenie Polski Sprawcą szkody na terenie Polski jest kierujący pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski. Kto jest zobowiązany

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD Ubezpieczający: Osoba fizyczna, będąca klientem Banku, zawierająca Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Nazwa zakładu ubezpieczeń TU HDI Samopomoc S.A. Nazwa OWU Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych OWU z dn.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Podstawowy

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Podstawowy Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Podstawowy 2 Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE Postanowienia wstępne - 1... 3 Definicje - 2.... 3 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Przedmiot ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa Ogólne Warunki Ubezpieczenia POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Polisa nr 556000000000

Polisa nr 556000000000 SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. Numer KRS 0000024812 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 585-000-16-90.

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie OPTIMUM Towarzystwo Ubezpieczeń na życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. data wejścia w życie o.w.u.- 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia do kart bankowych (zwanych dalej OWU) oraz zapisów umowy nr 114/02/2007 Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Z Tobą od A do Z Spis treści Postanowienia ogólne... 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE POLSKA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE POLSKA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE POLSKA ustalone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. Nr UZ/512/2005 z dnia 25 października 2005 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu samochodu. zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy firmą L-SZKOŁA z siedzibą w Gliwicach ul. Jagiellońska 4 którą reprezentuje:

Umowa najmu samochodu. zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy firmą L-SZKOŁA z siedzibą w Gliwicach ul. Jagiellońska 4 którą reprezentuje: Umowa najmu samochodu zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy firmą L-SZKOŁA z siedzibą w Gliwicach ul. Jagiellońska 4 którą reprezentuje:. zwanym w dalszej części umowy Wynajmującym a. zwanym w dalszej

Bardziej szczegółowo

OWU. Auto & Przestrzeñ. Ubezpieczenie Truck Assistance Auto PLUS24service. Postanowienia ogólne. Definicje

OWU. Auto & Przestrzeñ. Ubezpieczenie Truck Assistance Auto PLUS24service. Postanowienia ogólne. Definicje UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT Strona 1 z 5

Aneks nr 1 do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT Strona 1 z 5 WARUNKI UBEZPIECZENIA Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia, zwane dalej WU, regulują zasady obejmowania przez TU na Życie Europa S.A. ochroną ubezpieczeniową Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT na wypadek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Radość jest pod stałą ochroną. BMW Ubezpieczenia dla Ciebie. Mniejsza emisja. Większa radość z jazdy. BMW Financial Services Ubezpieczenia

Radość jest pod stałą ochroną. BMW Ubezpieczenia dla Ciebie. Mniejsza emisja. Większa radość z jazdy. BMW Financial Services Ubezpieczenia BMW Financial Services Ubezpieczenia www.bmwfs.pl Radość z jazdy Radość jest pod stałą ochroną. BMW Ubezpieczenia dla Ciebie i Twoich Bliskich. Mniejsza emisja. Większa radość z jazdy. Rozwiązania dopasowane

Bardziej szczegółowo

ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA... 5 CZAS TRWANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI TOWARZYSTWA... 5 SUMA UBEZPIECZENIA... 6 SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA...

ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA... 5 CZAS TRWANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI TOWARZYSTWA... 5 SUMA UBEZPIECZENIA... 6 SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA... SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 DEFINICJE... 3 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA... 3 RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ... 3 WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI TOWARZYSTWA... 4 ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY ASSISTANCE SAMOCHÓD ZASTĘPCZY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY ASSISTANCE SAMOCHÓD ZASTĘPCZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY ASSISTANCE SAMOCHÓD ZASTĘPCZY 1. Przepisy ogólne Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Natychmiastowej Pomocy Assistance Samochód zastępczy, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

KODEKS CYWILNY z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA. Tytuł XXVII. UMOWA UBEZPIECZENIA

KODEKS CYWILNY z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA. Tytuł XXVII. UMOWA UBEZPIECZENIA KODEKS CYWILNY z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA Tytuł XXVII. UMOWA UBEZPIECZENIA Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 805. 1. Przez umowę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... XI XIII XVII Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 2. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów:

Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów: ZAŁĄCZNIK NR 5 DO GENERALNEJ UMOWY UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ SGEL LEX SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASYSTY PRAWNEJ i WINDYKACYJNEJ Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Karta produktu OWU Życie jest najważniejsze

Karta produktu OWU Życie jest najważniejsze Karta produktu OWU Życie jest najważniejsze Karta produktu ma za zadanie przedstawić kluczowe informacje o ubezpieczeniu Życie jest najważniejsze zawartego na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Wariantu 2 określonego w Zał. nr 2 Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie Spłaty Zadłużenia nr 9956 1. Definicje 1. Klient / Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

Pakiety AUTOCASCO Proama pozwalają na wybranie zakresu ochrony odpowiedniego do potrzeb klienta i jego auta

Pakiety AUTOCASCO Proama pozwalają na wybranie zakresu ochrony odpowiedniego do potrzeb klienta i jego auta Autocasco 1 Pakiety AUTOCASCO Proama pozwalają na wybranie zakresu ochrony odpowiedniego do potrzeb klienta i jego auta 2 Casco ASO Casco Komfortowy Casco Optymalny Wiek pojazdu do 4 lat do 8 lat do 11

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY ASSISTANCE SAMOCHÓD ZASTĘPCZY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY ASSISTANCE SAMOCHÓD ZASTĘPCZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY ASSISTANCE SAMOCHÓD ZASTĘPCZY 1. Przepisy ogólne Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Natychmiastowej Pomocy Assistance Samochód zastępczy, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Mój styl życia wymaga nieograniczonej mobilności. Jeśli będę potrzebować samochodu zastępczego, dostanę go.

Mój styl życia wymaga nieograniczonej mobilności. Jeśli będę potrzebować samochodu zastępczego, dostanę go. BMW Financial Services Ubezpieczenia Ubezpieczenie pojazdu Radość z jazdy Mój styl życia wymaga nieograniczonej mobilności. Jeśli będę potrzebować samochodu zastępczego, dostanę go. Rozwiązania finansowe

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia wstępne... 2 Jak należy rozumieć pojęcia użyte w niniejszych OWU?...

1 Postanowienia wstępne... 2 Jak należy rozumieć pojęcia użyte w niniejszych OWU?... Ogólne Warunki UBEZPIECZENIA PTU AUTO ASSISTANCE Podstawowy 1 Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Postanowienia wstępne... 2 Jak należy rozumieć pojęcia użyte w niniejszych OWU?... PRZEDMIOT I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul.

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a reprezentowanym przez Dyrektora mgr Lucynę Basta

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PROAMA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PROAMA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PROAMA Rozdział I. Postanowienia wstępne 1. Postanowienia ogólne Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA ( OWU ) stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranyc

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE ŚWIADCZENIA POMOCY NA KORZYŚĆ OSÓB, KTÓRE POPADŁY W TRUDNOŚCI W CZASIE PODRÓŻY ASSISTANCE BENEFIA SOS

UBEZPIECZENIE ŚWIADCZENIA POMOCY NA KORZYŚĆ OSÓB, KTÓRE POPADŁY W TRUDNOŚCI W CZASIE PODRÓŻY ASSISTANCE BENEFIA SOS UBEZPIECZENIE ŚWIADCZENIA POMOCY NA KORZYŚĆ OSÓB, KTÓRE POPADŁY W TRUDNOŚCI W CZASIE PODRÓŻY ASSISTANCE BENEFIA SOS POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 1. 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zwane dalej

Bardziej szczegółowo