OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA APRIL Truck Assistance Card (Karta ATAC)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA APRIL Truck Assistance Card (Karta ATAC)"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA APRIL Truck Assistance Card (Karta ATAC) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia APRIL Truck Assistance Card (Karta ATAC) (dalej: OWU) regulują zasady świadczenia ochrony ubezpieczeniowej udzielonej przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A., w przypadku wystąpienia Zdarzeń assistance, posiadaczom Karty ATAC APRIL Truck Assistance Card, kierowcy i pasażerom Pojazdu, w zakresie Świadczeń assistance przewidzianych w niniejszych OWU. DEFINICJE 2 Przez użyte w niniejszych OWU pojęcia należy rozumieć: 1) Akt wandalizmu jakiekolwiek zdarzenie polegające na rozmyślnym zniszczeniu lub uszkodzeniu Pojazdu przez osoby trzecie (nie będące stronami lub uprawnionymi z tytułu umowy ubezpieczenia) powodujące unieruchomienie Pojazdu, 2) Awaria jakiekolwiek wadliwe lub niewłaściwe funkcjonowanie Pojazdu, które uniemożliwia jazdę w sposób bezpieczny lub zgodny z przepisami obowiązującymi w kraju miejsca awarii: rozładowanie akumulatora, awarie alarmu lub immobilizera, awaria świateł zewnętrznych, awarie wycieraczek oraz pasów bezpieczeństwa. Konieczność uzupełnienia materiałów eksploatacyjnych, obsługa bieżąca i okresowa, dostawa i montaż akcesoriów, nie są uznawane za awarię, 3) Autoryzowana stacja obsługi mający swoją siedzibę w granicach geograficznych wskazanych w 4 punkt obsługi i naprawy pojazdów, właściwy dla marki ubezpieczonego Pojazdu, posiadający zgodę producenta lub importera pojazdów tej marki na ich serwisowanie i wykonywanie napraw, 4) Certyfikat dokument wystawiony przez Ubezpieczyciela, stanowiący potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, 5) Choroba schorzenie powodujące zaburzenia w funkcjonowaniu układów lub narządów ciała Ubezpieczonego, niezależne od woli Ubezpieczonego, powstałe w wyniku patologii możliwej do zdiagnozowania przez lekarza, wymagające leczenia, diagnostyki lub rehabilitacji, 6) Karta Klienta dokument wystawiony przez Operatora, zawierający numer telefonu Operatora; Karta Klienta nie jest dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia w rozumienia przepisów Kodeksu Cywilnego, 7) Korzystający podmiot upoważniony do korzystania z Pojazdu na podstawie umowy leasingu lub innej umowy cywilno-prawnej, lub właściciel Pojazdu, 8) Kradzież działanie sprawcy o znamionach określonych w Kodeksie Karnym, które doprowadziło do zaboru ubezpieczonego Pojazdu lub jego integralnej części, 9) Nagłe zachorowanie choroba powstała w sposób nagły, zagrażająca życiu lub zdrowiu Ubezpieczonego, która wymaga natychmiastowej porady lekarskiej oraz leczenia szpitalnego; 10) Nieszczęśliwy wypadek nagłe i niezależne od woli Ubezpieczonego zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależne od jakiejkolwiek Choroby, będące bezpośrednią i wyłączną przyczyną zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego; za Nieszczęśliwy wypadek nie uważa się zdarzeń wywołanych procesami zachodzącymi wewnątrz organizmu ludzkiego: zawału, krwotoku, udaru mózgu, nagłego zatrzymania krążenia i długotrwałego działania stresu, Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu ul. ul. Gwiaździsta 62, Wrocław, Strona 1 z 13

2 11) Operator jednostka organizacyjna działająca w imieniu i na rzecz Ubezpieczyciela zajmująca się realizacją praw i obowiązków Ubezpieczyciela z tytułu zawartych umów ubezpieczenia, w tym realizacją Świadczeń assistance określonych w niniejszych OWU, do której Ubezpieczony jest zobowiązany zgłosić Zdarzenie assistance objęte ochroną ubezpieczeniową, 12) Pilot osoba skierowana przez Operatora na miejsce zdarzenia, 13) Pojazd pojazd ciężarowy (wraz z naczepą lub przyczepą), pojazd dostawczy, naczepa, przyczepa, autobus, o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 44 ton, zaopatrzony w polskie numery rejestracyjne oraz posiadający poświadczone w dowodzie rejestracyjnym aktualne badanie techniczne dopuszczające Pojazd do ruchu drogowego, 14) Podróż poruszanie się Pojazdu poza siedzibą Korzystającego, po terytorium państw określonych w 4, 15) Siedziba Ubezpieczonego adres miejsca zamieszkania lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej Korzystającego wskazany w umowie ubezpieczenia, 16) Świadczenia assistance świadczenia opisane w 5-8, 17) Ubezpieczający Korzystający, który zawarł z Ubezpieczycielem umowę ubezpieczenia, obejmującą ochroną Pojazd na zasadach określonych w OWU, 18) Ubezpieczony Ubezpieczający lub inny upoważniony użytkownik Pojazdu, wskazanego w Certyfikacie; na potrzeby niniejszych OWU przez Ubezpieczonych rozumie się również Załogę Pojazdu, 19) Unieruchomienie Pojazdu stan Pojazdu uniemożliwiający kontynuowanie Podróży lub dalsze jego użytkowanie, który powstał na skutek Aktu wandalizmu, Awarii lub Wypadku, 20) Usprawnienie Pojazdu usunięcie na trasie podróży przyczyny uniemożliwiającej kontynuowanie podróży w wyniku: uszkodzenia koła, przebicia opony, a w wariancie PREMIUM także w wyniku awarii ogumienia, rozładowania akumulatora, przepalenia żarówki w oświetleniu zewnętrznym, uszkodzenia wycieraczek, braku paliwa, zgubienia/uszkodzenia kluczyków, zatrzaśnięcia kluczyków wewnątrz Pojazdu, 21) Wypadek jakiekolwiek zdarzenie drogowe unieruchamiające Pojazd, łącznie z kolizją, wywróceniem Pojazdu, spadkiem Pojazdu ze skarpy, wybuchem lub pożarem w pojeździe, uniemożliwiające kontynuowanie jazdy w sposób bezpieczny lub zgodny z przepisami kraju miejsca wypadku, 22) Załoga Pojazdu kierowca i zmiennik kierowcy (jeżeli występuje) ubezpieczonego Pojazdu lub Pojazdu, który w momencie wystąpienia Zdarzenia assistance ciągnął ubezpieczoną naczepę lub przyczepę, 23) Zdarzenie assistance każdy przypadek Unieruchomienia Pojazdu lub Kradzieży objęty ochroną ubezpieczeniową. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 3 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest organizacja i pokrycie kosztów Świadczeń assistance na rzecz Ubezpieczonych, w przypadku wystąpienia Zdarzenia assistance w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 2. Ochrona ubezpieczeniowa może być świadczona w jednym z dwóch wariantów w zależności od wyboru Ubezpieczającego: 1) STANDARD, 2) PREMIUM. Strona 2 z 13

3 WARUNKI UBEZPIECZENIA 4 1. Ochroną ubezpieczeniową może być objęty każdy Pojazd, który spełnia warunki określone poniżej: 1) w stosunku do którego został złożony Kwestionariusz przez Ubezpieczającego, 2) którego wiek, licząc od daty pierwszej rejestracji, powiększony o okres ubezpieczenia nie przekracza 15 lat. ZAKRES UBEZPIECZENIA Wariant STANDARD i wariant PREMIUM postanowienia wspólne 5 1. Ochroną ubezpieczeniową objęte są Zdarzenia assistance powstałe w zależności od opcji wybranej przez Ubezpieczającego na terytorium: 1) Polski (opcja POLSKA) lub 2) Polski oraz na terenie następujących państw: Andory, Austrii, Belgii, Białorusi, Bułgarii, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Czarnogóry, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji (bez terytoriów zamorskich i wysp), Gibraltaru, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Lichtensteinu, Litwy, Łotwy, Luksemburga, Macedonii, Monako, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Rumunii, Rosji (tylko europejska część Rosji), San Marino, Serbii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Szwajcarii, Turcji (tylko część europejska), Ukrainy, Watykanu, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch (opcja EUROPA). 2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela polega na spełnieniu Świadczeń assistance określony w 6 i 7 do wysokości sumy ubezpieczenia W ramach wariantu STANDARD oraz wariantu PREMIUM, w zależności od zaistniałego Zdarzenia assistance, przysługują następujące Świadczenia assistance: 1) podnoszenie Pojazdu w przypadku przewrócenia Pojazdu lub osunięcia się z drogi powodującego jego trwałe unieruchomienie Operator organizuje i pokrywa koszty podniesienia lub wyciągnięcia Pojazdu na drogę, 2) Usprawnienie Pojazdu w przypadku Unieruchomienia Pojazdu Operator organizuje i pokrywa koszty Usprawnienia Pojazdu w miejscu jego Unieruchomienia, jeżeli istnieje możliwość Usprawnienia Pojazdu w ciągu 1 godziny; Operator nie pokrywa w takim przypadku kosztów części i materiałów użytych w celu Usprawnienia Pojazdu; o zasadności skorzystania z niniejszego świadczenia decyduje Operator po konsultacji z Ubezpieczonym, 3) holowanie Pojazdu jeżeli w wyniku Unieruchomienia Pojazdu nie jest możliwe Usprawnienie Pojazdu w miejscu jego Unieruchomienia, Operator organizuje i pokrywa koszty holowania Pojazdu do warsztatu mogącego usunąć przyczynę unieruchomienia Pojazdu, jednak nie dalej niż do najbliższej Autoryzowanej stacji obsługi, 4) wykonanie dokumentacji zdjęciowej szkody (tylko na terenie Polski) w przypadku zaistnienia Wypadku, lub Aktu wandalizmu powodującego unieruchomienie Pojazdu na terytorium Polski Operator sporządza dokumentację fotograficzną uszkodzeń Pojazdu oraz miejsca zaistnienia Zdarzenia assistance, którą na życzenie Ubezpieczonego przesyła Ubezpieczonemu pocztą elektroniczną, 5) pomoc w zgłoszeniu szkody w przypadku zaistnienia Wypadku, Kradzieży lub Aktu wandalizmu powodującego unieruchomienie Pojazdu Operator, na życzenie Strona 3 z 13

4 Ubezpieczonego, przekazuje w formie telefonicznej lub elektronicznej zgłoszenie o zaistnieniu zdarzenia do wskazanego przez Ubezpieczonego Ubezpieczyciela oraz do najbliższej jednostki Policji, 6) pomoc w przeładunku towaru jeżeli w wyniku Unieruchomienia Pojazdu nie jest możliwe przewożenie towaru uszkodzoną naczepą lub przyczepą, Operator pomaga w organizacji przeładunku towaru na inny środek transportu dostarczony przez Ubezpieczonego; koszt przeładunku zorganizowanego przy pomocy Operatora pokrywa Ubezpieczony; Operator nie odpowiada za szkody wynikłe w trakcie przeładunku, 7) przechowywanie Pojazdu jeżeli z racji wystąpienia Zdarzenia assistance zachodzi potrzeba przechowania Pojazdu na dozorowanym parkingu płatnym, Operator organizuje i pokrywa koszty parkowania Pojazdu przez okres nie dłuższy niż 3 doby do równowartości 150 euro za cały okres parkowania, 8) kierowca zastępczy jeżeli wystąpi Zdarzenia assistance, Nieszczęśliwy Wypadek lub Nagłe zachorowanie i żaden z członków Załogi Pojazdu nie może prowadzić Pojazdu przez okres co najmniej 7 dni od momentu zajścia Zdarzenia assistance lub nagłego zachorowania, Operator organizuje i pokrywa koszty podróży kierowcy wskazanego przez Ubezpieczonego pociągiem I klasy lub autobusem (lub samolotem w klasie ekonomicznej, jeżeli odległość z miejsca unieruchomienia Pojazdu do miejsca docelowego przekracza 1000 km) z terytorium Polski do miejsca postoju Pojazdu; w celu realizacji świadczenia Ubezpieczony jest zobowiązany dostarczyć Operatorowi pisemne potwierdzenie niezdolności członków załogi do prowadzenia Pojazdu wydane przez lekarza prowadzącego, 9) zakwaterowanie w hotelu jeżeli Pojazd nie może być naprawiony w ciągu 24h od momentu zgłoszenia Zdarzenia assistance do Operatora, a odległość z miejsca Zdarzenia do Siedziby Ubezpieczonego przekracza 50 km Operator organizuje i pokrywa koszty zakwaterowania (ze śniadaniem) Załogi Pojazdu w hotelu trzygwiazdkowym (w zależności od lokalnych możliwości), na okres nieprzekraczający faktycznego czasu naprawy Pojazdu, nie dłużej jednak niż 3 doby, wraz z transportem do hotelu, z zastrzeżeniem 9 ust. 12; świadczenie zakwaterowania w hotelu nie obejmuje innych wydatków poniesionych przez kierowcę i pasażerów związanych z pobytem w hotelu, jak np. wydatki na telefon, dodatkowe wyżywienie lub inne usługi świadczone przez hotel, 10) transport Załogi Pojazdu do Siedziby Ubezpieczonego lub do miejsca docelowego podróży jeżeli Pojazd nie może być naprawiony w ciągu 24h od momentu zgłoszenia Zdarzenia assistance do Operatora, a Zdarzenie miało miejsce ponad 50 km od Siedziby Ubezpieczonego, Operator organizuje i pokrywa koszty dalszego transportu Załogi Pojazdu do Siedziby Ubezpieczonego lub do miejsca docelowego podróży (pod warunkiem, że nie znajduje się w dalszej odległości od miejsca Zdarzenia niż Siedziba Ubezpieczonego), pociągiem I klasy lub autobusem (lub samolotem w klasie ekonomicznej, jeżeli odległość z miejsca Unieruchomienia Pojazdu do miejsca docelowego przekracza 1000 km), 11) odbiór Pojazdu po naprawie jeżeli Zdarzenie assistance miało miejsce powyżej 100 km od Siedziby Ubezpieczonego, a Pojazd nie może być naprawiony w ciągu 24h od momentu zgłoszenia Zdarzenia assistance do Operatora, Operator organizuje i pokrywa koszty transportu jednej osoby w jedną stronę pociągiem I klasy lub autobusem do miejsca, gdzie Pojazd został naprawiony, w celu jego odebrania (wraz z transportem do i z dworca kolejowego); jeżeli podróż przekracza dystans 1000 km, wówczas transport, o którym mowa wcześniej, może się odbyć samolotem w klasie ekonomicznej, a więc w tym przypadku Operator organizuje i pokrywa koszty transportu jednej osoby w jedną stronę samolotem w klasie ekonomicznej do miejsca, gdzie Pojazd został naprawiony, w celu jego odebrania (wraz z transportem do i z lotniska), 12) złomowanie Pojazdu w przypadku zaistnienia Wypadku, Kradzieży lub Aktu wandalizmu poza terytorium Polski, jeżeli naprawa Pojazdu przekracza jego wartość bądź Pojazd Strona 4 z 13

5 z przyczyn technicznych nie nadaje się do naprawy, Operator organizuje i pokrywa koszty złomowania Pojazdu w kraju, w którym nastąpiło zdarzenie Dodatkowo w ramach wariantu STANDARD oraz wariantu PREMIUM w razie uszkodzeniu ciała członka Załogi Pojazdu powstałego wskutek Wypadku Pojazdu poza granicami Polski przysługują następujące Świadczenia assistance: 1) informacja medyczna lekarz Operatora udziela telefonicznej informacji odnośnie sposobu dalszego postępowania w razie zaistnienia Nieszczęśliwego wypadku, 2) koszty leczenia Operator organizuje i pokrywa koszty pomocy medycznej udzielonej poszkodowanemu członkowi Załogi Pojazdu w zakresie niezbędnym do przywrócenia stanu zdrowia umożliwiającego powrót lub transport do kraju albo kontynuację podróży zagranicznej, obejmujących: a) konsultacje lekarskie, badania niezbędne do zdiagnozowania stanu zdrowia i podjęcia dalszego leczenia poszkodowanego członka Załogi Pojazdu, b) pobyt w szpitalu, zabiegi, operacje, c) udzielenie doraźnej pomocy ambulatoryjnej, zakup środków opatrunkowych, leków, d) naprawę lub zakup niezbędnych protez (w tym dentystycznych), okularów oraz środków pomocniczych bezpośrednio po wypadku za granicą i pod warunkiem, że ich uszkodzenie związane było z Nieszczęśliwym wypadkiem objętym ochroną ubezpieczeniową, do wysokości 400 euro, 3) transport i repatriacja Operator organizuje i pokrywa następujące koszty transportu i repatriacji poszkodowanego członka Załogi Pojazdu środkiem transportu dostosowanym do stanu jego zdrowia: a) transport poszkodowanego członka Załogi Pojazdu z miejsca pobytu lub miejsca wypadku do szpitala na terenie kraju pobytu w czasie podróży zagranicznej, jeżeli lekarz Operatora lub lekarz prowadzący zaleca hospitalizację, b) transport poszkodowanego członka Załogi Pojazdu do innego szpitala, jeżeli placówka medyczna, w której był on hospitalizowany nie zapewnia odpowiedniej opieki medycznej, jakiej wymaga stan zdrowia poszkodowanego członka Załogi Pojazdu, zgodnie z pisemnym zaleceniem lekarza prowadzącego, c) transport poszkodowanego członka Załogi Pojazdu do miejsca zamieszkania na terenie Polski lub placówki medycznej na terenie Polski, o ile wymaga tego jego stan zdrowia, pod warunkiem, że podróż taka jest możliwa zgodnie z opinią lekarza prowadzącego, d) transport poszkodowanego członka Załogi Pojazdu do kraju po zakończeniu leczenia, w przypadku gdy, ze względu na jego stan zdrowia, nie może on kontynuować podróży, ani powrócić do kraju wcześniej zaplanowanym środkiem transportu, 4) wizyta osoby bliskiej Operator pokrywa koszty zakwaterowania, wyżywienia i transportu osoby bliskiej poszkodowanego członka Załogi Pojazdu, jeśli w wyniku Nieszczęśliwego wypadku istnieje konieczność jego hospitalizacji powyżej 3 dni, a obecność osoby towarzyszącej jest konieczna i zalecona przez lekarza prowadzącego, 5) transport zwłok Operator organizuje i pokrywa koszty transportu zwłok zmarłego członka Załogi Pojazdu do Polski lub kraju stałego pobytu w przypadku, gdy zmarł on w trakcie podróży poza granicami Polski oraz kraju stałego pobytu, a śmierć nastąpiła w wyniku Nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową. 8 Strona 5 z 13

6 1. Dodatkowo w ramach wariantu STANDARD oraz wariantu PREMIUM na życzenie Ubezpieczonego lub osoby działającej w jego imieniu, Operator organizuje następujące świadczenia informacyjne: 1) Nawigator w podróży Operator udziela telefonicznych informacji o rekomendowanych trasach drogowych pomiędzy określonymi punktami na terenie Europy wraz ze szczegółowym opisem przebiegu trasy, 2) pomoc administracyjna w razie braku dokumentów niezbędnych do kontynuowania podróży (listy przewozowe, polisy ubezpieczeniowe, dokumenty Pojazdu lub Załogi Pojazdu) Operator organizuje dostarczenie wskazanych dokumentów Załodze Pojazdu, z zastrzeżeniem, że koszt dostarczenia dokumentów ponosi Ubezpieczony lub Załoga Pojazdu, 3) pomoc informacyjna Operator udziela telefonicznych informacji na temat: a) sytuacji na drogowych przejściach granicznych pomiędzy Polską a krajami sąsiednimi, b) lokalizacji Autoryzowanych stacji obsługi na terenie Polski, c) lokalizacji szpitali, aptek, hoteli, moteli, stacji paliw na terenie Europy, d) najszybszych i najkrótszych połączeń drogowych na terenie Europy, e) przekazywania pilnej wiadomości związanej z zaistniałym zdarzeniem osobie wskazanej przez kierowcę Pojazdu, 4) tłumaczenia telefoniczne w razie podróży poza granicami Polski Operator udziela Załodze Pojazdu telefonicznej pomocy w rozmowach z Policją, służbami granicznymi, ośrodkami medycznymi. 2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela polega na pokryciu kosztów określonych powyżej Świadczeń assistance do wysokości sum ubezpieczenia. Różnice pomiędzy wariantem STANDARD i PREMIUM 9 Ochroną ubezpieczeniową objęte są Zdarzenia assistance polegające na: Wariant STANDARD Wypadku Kradzieży Aktu wandalizmu Uszkodzeniu ciała członka Załogi Pojazdu powstałe wskutek Wypadku tego Pojazdu poza granicami Polski uszkodzeniu koła, przebiciu opony Wariant PREMIUM Wypadku Kradzieży Aktu wandalizmu Uszkodzeniu ciała członka załogi Pojazdu powstałe wskutek Wypadku tego Pojazdu poza granicami Polski Awarii pojazdu, awarii ogumienia, rozładowaniu akumulatora, przepaleniu żarówki w oświetleniu Strona 6 z 13

7 zewnętrznym, uszkodzeniu wycieraczek, braku paliwa, zgubienia/uszkodzenia kluczyków, zatrzaśnięciu kluczyków wewnątrz pojazdu WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI Wyłączenia dotyczące świadczeń związanych z Unieruchomieniem Pojazdu: Ubezpieczyciel, z zastrzeżeniem postanowienia 15 ust. 1, nie zwraca kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego lub osobę działającą w jego imieniu bez uprzedniego powiadomienia i uzyskania zgody Operatora, nawet jeżeli są one objęte zakresem ubezpieczenia, a ich wysokość mieści się w granicach sumy ubezpieczenia. 2. Ubezpieczyciel może odmówić pokrycia kosztów Świadczeń assistance, jeżeli powodem Unieruchomienia Pojazdu był montaż elementów, które nie są zalecane przez producenta Pojazdu. 3. Świadczenia assistance nie przysługują, jeżeli Unieruchomienie lub Kradzież Pojazdu były następstwem: 1) działań wojennych, stanu wyjątkowego, zamieszek, rozruchów, powstań, strajków i innych sytuacji ograniczających swobodę ruchu osób i towarów, 2) obowiązku udostępnienia Pojazdu na rzecz wojska, 3) aktów terroryzmu lub akcji odwetowych, 4) działania energii jądrowej w skali masowej, 5) umyślnego działania Ubezpieczonego lub Załogi Pojazdu. 4. Ponadto Ubezpieczyciel nie odpowiada za następujące zdarzenia: 1) powstałe w następstwie użytkowania Pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem, w szczególności powstałe podczas udziału Pojazdu w rajdach, konkursach, wyścigach, testach lub przygotowań do nich, 2) powstałe wskutek braku ważnego badania technicznego Pojazdu, 3) wynikające z niezrealizowanej na czas (zgodnie z warunkami eksploatacji Pojazdu określonymi przez producenta) konserwacji lub przeglądu przeprowadzanego w Autoryzowanej stacji obsługi i związanego z tym zdarzeniem Unieruchomienia Pojazdu, 4) powstałe wskutek przekroczenia dopuszczalnego nacisku na osie i obciążenia Pojazdu przyczepą o masie większej niż dopuszczalna przez producenta Pojazdu, 5) będące wynikiem Awarii, wynikających z nieprzeprowadzonej naprawy Pojazdu po interwencji Operatora, 6) w przypadku nie zastosowania się do zaleceń Operatora, 7) powstałe podczas kierowania Pojazdem przez osoby, które znajdowały się w stanie nietrzeźwości w rozumieniu przepisów o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, lub w stanie po użyciu środków odurzających lub substancji psychotropowych albo środków zastępczych, w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, lub w stanie po użyciu lekarstw lub innych środków wyłączających świadomość, z wyjątkiem sytuacji, gdy spożycie tych środków nastąpiło w celach medycznych i po zaleceniu lekarza, powstałe podczas kierowania Pojazdem przez osoby, które nie posiadały wymaganych uprawnień do kierowania Pojazdem, Strona 7 z 13

8 chyba że nie miało to wpływu na zajście Zdarzenia assistance. 5. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie Świadczeń assistance w trakcie działania siły wyższej, pod pojęciem której rozumie się: trzęsienie ziemi, powódź, huragan oraz nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia zaistniałe z przyczyn zewnętrznych niezależnych od Ubezpieczyciela (w tym zjawisk meteorologicznych), mogących powodować niedyspozycyjność usługodawców realizujących dane świadczenia. 6. Ubezpieczyciel nie pokrywa kosztów Świadczeń assistance, jeżeli są one realizowane przez organy odpowiedzialne za bezpieczeństwo, ochronę środowiska, usuwanie skażeń, policję, straż pożarną lub organy celne. 7. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone w ładunku Pojazdów objętych pomocą i/lub ładunku przyczep i naczep. 8. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody w mieniu, na osobie, za szkody w postaci utraconych korzyści, opóźnienia w transporcie ładunków oraz za inne szkody związane z działalnością zawodową lub gospodarczą powstałe wskutek czynności związanych z wykonywaniem Świadczeń assistance. 9. Ubezpieczyciel nie odpowiada za następstwa oczekiwania na części zamienne lub inne roszczenia Ubezpieczonego z tym związane. 10. Zobowiązania Ubezpieczyciela w ramach niniejszych OWU nie obejmują kosztów napraw mechanicznych Pojazdów wykonywanych przez Autoryzowane stacje obsługi lub inne warsztaty naprawcze. 11. Ubezpieczyciel nie odpowiada za kradzież, uszkodzenie lub zniszczenie ładunku, bagażu, rzeczy osobistych i przedmiotów pozostawionych w pojeździe na czas holowania lub wykonywania innego Świadczenia assistance. 12. Czas trwania wszelkich dodatkowych czynności serwisowych (jak np. okresowy przegląd Pojazdu, drobne naprawy lub regulacje) oraz administracyjnych (np. proces likwidacji szkody u Ubezpieczyciela, brak środków pieniężnych na pokrycie kosztów naprawy), poza niezbędnymi naprawami będącymi następstwem zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową uprawniających do korzystania ze Świadczeń assistance nie stanowi faktycznego czasu naprawy uszkodzonego Pojazdu w rozumieniu niniejszych OWU. Wyłączenia dotyczące świadczeń medycznych Ubezpieczyciel, z zastrzeżeniem postanowień 15 ust. 1, nie zwraca kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego lub osobę działającą w jego imieniu bez uprzedniego powiadomienia i uzyskania zgody Operator, nawet jeżeli są one objęte zakresem ubezpieczenia, a ich wysokość mieści się w granicach sumy ubezpieczenia. 2. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Nieszczęśliwy wypadek zaszedł w związku z: 1) usiłowaniem lub popełnieniem przez poszkodowanego członka Załogi Pojazdu przestępstwa lub samobójstwa, 2) umyślnym działaniem poszkodowanego członka Załogi Pojazdu, 3) zaburzeniami psychicznymi poszkodowanego członka Załogi Pojazdu, 4) spożyciem przez poszkodowanego członka Załogi Pojazdu alkoholu, zażyciem narkotyków lub innych środków odurzających, 5) prowadzeniem przez poszkodowanego członka Załogi Pojazdu mechanicznego bez wymaganych prawem danego kraju uprawnień, względnie w stanie po spożyciu alkoholu, zażyciu narkotyków lub innych środków odurzających, Strona 8 z 13

9 6) działaniami wojennymi, stanem wyjątkowym i akcjami terrorystycznymi, 7) zamieszkami i rozruchami, chyba że nie miało to wpływu na zajście Nieszczęśliwego wypadku. 3. Ponadto odpowiedzialność Ubezpieczyciela nie obejmuje kosztów poniesionych na: 1) leczenie chorób przewlekłych i chronicznych oraz ich następstw, 2) specjalne odżywianie, nawet jeśli było ono zalecane przez lekarza, 3) pobyt w sanatoriach i uzdrowiskach, 4) leczenie przekraczające zakres niezbędny do przywrócenia stanu zdrowia umożliwiającego powrót do Polski, 5) leczenie w Polsce, 6) usuwanie ciąży, bez względu na okoliczności towarzyszące przeprowadzaniu zabiegu, 7) opiekę w czasie ciąży, odbyty poród oraz wszelkie związane z nim koszty leczenia i opieki nad matką i dzieckiem, 8) zakup środków antykoncepcyjnych, 9) operacje plastyczne i zabiegi kosmetyczne. 4. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela nie obejmuje strat materialnych z tytułu utraty, uszkodzenia lub zniszczenia rzeczy należących do Ubezpieczonego lub Załogi Pojazdu, związanych z Nieszczęśliwym wypadkiem. SUMA UBEZPIECZENIA Sumy ubezpieczenia stanowią górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela i ustalone są w złotych polskich, w kwotach nieprzekraczających równowartości: 1) euro dla jednego zdarzenia polegającego na Unieruchomieniu Pojazdu, 2) euro dla jednego zdarzenia polegającego na uszkodzeniu ciała członka załogi Pojazdu powstałego wskutek Wypadku Pojazdu. 2. Kwoty wskazane powyżej są przeliczane na walutę kraju, w którym realizowane jest Świadczenie assistance, według średniego kursu walut określonego przez NBP na dzień udzielania Świadczenia assistance. 3. W przypadku świadczeń informacyjnych realizacja każdego świadczenia odbywa się do wysokości faktycznie poniesionych kosztów przez Operatora. SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA Składka ubezpieczeniowa ustalana jest na podstawie obowiązującej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia taryfy składek Ubezpieczyciela. 2. Do zapłaty składki zobowiązany jest Ubezpieczający. 3. Składka opłacana jest przez Ubezpieczającego w terminach i na rachunek bankowy wskazany w Certyfikacie. 4. Jeżeli Ubezpieczający nie opłaci składki we wskazanym terminie lub w wysokości określonej zgodnie z powyższymi postanowieniami, Ubezpieczyciel lub Agent Ubezpieczyciela może wezwać Ubezpieczającego do zapłaty składki w ciągu 7 dni od dnia otrzymania przez Ubezpieczającego wezwania. W przypadku braku zapłaty składki w powyższym terminie odpowiedzialność Ubezpieczyciela w związku z danym Pojazdem, ustaje z upływem terminu Strona 9 z 13

10 płatności składki, przy czym Ubezpieczyciel może żądać zapłaty składki za okres, w którym udzielał ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku braku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, wygasa ona z końcem okresu, za który przypadała niezapłacona składka. 5. Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia wynikający z wcześniejszego zakończenia ochrony ubezpieczeniowej. Składkę podlegającą zwrotowi ustala się proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu ubezpieczenia, przy czym każdy rozpoczęty dzień okresu ubezpieczenia uważa się za pełny. 6. Wcześniejsze zakończenie ochrony ubezpieczeniowej nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku opłacenia składki za okres, w którym Ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej. POCZĄTEK I KONIEC OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ Okres ubezpieczenia i okres odpowiedzialności, z zastrzeżeniem ust. 2, rozpoczyna się zgodnie z datą wskazaną w Certyfikacie, jednak nie wcześniej niż w dniu rejestracji Pojazdu i nie wcześniej niż dnia następnego po dniu złożeniu podpisanego Kwestionariusza u Ubezpieczyciela lub Agenta Ubezpieczyciela oraz trwa nie dłużej niż 12 miesięcy. 2. Okres ubezpieczenia w stosunku do danego Pojazdu kończy się: 1) w dniu wyrejestrowania Pojazdu na skutek Kradzieży Pojazdu lub z chwilą wystąpienia szkody całkowitej (koniec odpowiedzialności nie zwalnia Ubezpieczyciela z realizacji Świadczeń assistance określonych w 6 dotyczących Kradzieży lub szkody całkowitej), 2) z dniem zbycia Pojazdu, chyba że przeniesienie własności Pojazdu następuje wraz z przekazaniem uprawnień wynikających z umowy ubezpieczenia, 3) w dniu, w którym upłynął termin płatności składki, o którym mowa w 13 ust. 4, 4) z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia zgodnie z ust. 3, w zależności od tego, które ze zdarzeń wystąpi pierwsze. 3. Ubezpieczający może odstąpić od umowy ubezpieczenia poprzez złożenie Ubezpieczycielowi lub Agentowi Ubezpieczyciela oświadczenia w formie pisemnej lub elektronicznej o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia bez podawania przyczyn odstąpienia, w terminie: 1) 30 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia, jeżeli Ubezpieczający jest osoba fizyczną, 2) 7 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia, jeżeli Ubezpieczający jest przedsiębiorcą. 4. Treść oświadczenia o odstąpieniu od Umowy ubezpieczenia powinna zawierać: oświadczenie o odstąpieniu od Umowy ubezpieczenia, numer Certtyfikatu, imię i nazwisko Ubezpieczającego, adres korespondencyjny, adres i numer telefonu Ubezpieczającego oraz numer rachunku bankowego Ubezpieczającego do zwrotu składki jeżeli oświadczenie o odstąpieniu od Umowy ubezpieczenia jest składane bezpośrednio Ubezpieczycielowi. 5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy ubezpieczenia może zostać złożone Ubezpieczycielowi: 1) w formie pisemnej za pośrednictwem Przedstawiciela Ubezpieczyciela lub bezpośrednio Ubezpieczycielowi lub 2) w formie elektronicznej em za pośrednictwem Przedstawiciela Ubezpieczyciela lub do Biura Obsługi Klienta TU Europa S.A.: złożenie dyspozycji wypowiedzenia Umowy ubezpieczenia lub odstąpienia od Umowy ubezpieczenia em, bezpośrednio Ubezpieczycielowi, może nastąpić wyłącznie po wcześniejszym zarejestrowaniu adresu w Biurze Obsługi Klienta. Zarejestrowanie adresu , o którym mowa w zdaniu poprzednim, możliwe jest telefonicznie w Biurze Obsługi Klienta. 6. Odstąpienie od Umowy ubezpieczenia nastąpi z dniem złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy ubezpieczenia. Strona 10 z 13

11 7. Za dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy ubezpieczenia przyjmuje się: 1) datę otrzymania pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy ubezpieczenia bezpośrednio przez Ubezpieczyciela, 2) datę otrzymania pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy ubezpieczenia przez Przedstawiciela Ubezpieczyciela, 3) datę złożenia Ubezpieczycielowi em dyspozycji odstąpienia od Umowy ubezpieczenia, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 2). 8. Po upływie 30 dni od zawarcia Umowy ubezpieczenia, Ubezpieczający może w każdym czasie złożyć Ubezpieczycielowi wypowiedzenie Umowy ubezpieczenia. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu od dnia następnego po dniu złożenia wypowiedzenia Umowy ubezpieczenia. 9. Treść wypowiedzenia Umowy ubezpieczenia powinna zawierać: oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy ubezpieczenia, numer Certyfikatu, imię i nazwisko Ubezpieczającego, adres korespondencyjny, adres i numer telefonu Ubezpieczającego oraz numer rachunku bankowego Ubezpieczającego do zwrotu składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej. 10. Wypowiedzenie Umowy ubezpieczenia może zostać złożone Ubezpieczycielowi: 1) w formie pisemnej za pośrednictwem Przedstawiciela Ubezpieczyciela lub bezpośrednio Ubezpieczycielowi lub 2) w formie elektronicznej em za pośrednictwem Przedstawiciela Ubezpieczyciela lub do Biura Obsługi Klienta TU Europa S.A.: złożenie dyspozycji wypowiedzenia Umowy ubezpieczenia lub odstąpienia od Umowy ubezpieczenia em, bezpośrednio Ubezpieczycielowi, może nastąpić wyłącznie po wcześniejszym zarejestrowaniu adresu w Biurze Obsługi Klienta. Zarejestrowanie adresu , o którym mowa w zdaniu poprzednim, możliwe jest telefonicznie w Biurze Obsługi Klienta. 11. Za dzień złożenia wypowiedzenia Umowy ubezpieczenia przyjmuje się: 1) datę otrzymania pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy ubezpieczenia bezpośrednio przez Ubezpieczyciela, 2) datę złożenia Ubezpieczycielowi em dyspozycji wypowiedzenia Umowy ubezpieczenia, z zastrzeżeniem ust. 7 pkt 2). 12. Wypowiedzenie Umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłaty składki za okres, w którym Ubezpieczyciel świadczył ochronę ubezpieczeniową. 13. Zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej w związku z wypowiedzeniem Umowy ubezpieczenia nastąpi zgodnie z 13 ust. 5. POSTĘPOWANIE W RAZIE WYSTĄPIENIA SZKODY OBOWIĄZKI UBEZPIECZONEGO I OPERATORA W celu skorzystania ze Świadczeń assistance, Ubezpieczony lub każda inna osoba działająca w jego imieniu powinien niezwłocznie po wystąpieniu Zdarzenia assistance skontaktować się z Operatorem i podać pracownikowi Operatora następujące dane, dzwoniąc pod całodobowy numer telefonu Operatora widniejący na Karcie Klienta: 1) numer rejestracyjny Pojazdu, 2) markę i model Pojazdu, 3) miejsce Zdarzenia assistance i telefon, pod którym Ubezpieczony będzie dostępny, 4) krótki opis Zdarzenia assistance, Strona 11 z 13

12 5) inne dane niezbędne do wykonania Świadczenia assistance, o które poprosi pracownik Operatora (np. dane osobowe). 2. Po wykonaniu czynności, o których mowa powyżej, Operator skieruje Pilota na miejsce Zdarzenia assistance. 3. W każdym przypadku powstania Zdarzenia assistance, Ubezpieczony lub Załoga Pojazdu zobowiązani są: 1) udzielić Pilotowi przybyłemu na miejsce Zdarzenia assistance stosownych pełnomocnictw w zakresie niezbędnym do wykonania danych Świadczeń assistance, 2) nie zlecać czynności objętych pomocą innym jednostkom organizacyjnym, chyba że Pilot nie udzieli pomocy w czasie 5 godzin od chwili zawiadomienia Operatora (w razie braku innych uzgodnień pomiędzy Ubezpieczonym lub Załogą Pojazdu a Operatorem), 3) wykorzystać dostępne środki w celu zmniejszenia rozmiaru szkody oraz zapobiec w miarę możliwości zwiększaniu się szkody. ZASADY USTALANIA I WYPŁATY ODSZKODOWANIA W przypadku, gdy skontaktowanie się Ubezpieczonego z Operatorem było niemożliwe z przyczyn niezależnych od Ubezpieczonego, a także w sytuacji, gdy Pilot nie przybędzie na miejsce Zdarzenia assistance w czasie 5 godzin od chwili zawiadomienia Operatora, wówczas w razie braku innych uzgodnień lub w razie braku możliwości skontaktowania się z Operatorem Ubezpieczony jest uprawniony do zorganizowania Świadczeń assistance we własnym zakresie i w celu uzyskania zwrotu poniesionych kosztów powinien przedstawić ich udokumentowanie w postaci oryginałów rachunków lub faktur. 2. Rachunki oraz faktury z tytułu Świadczeń assistance, o których mowa w ust. 1 powinny zostać wystawiane na Ubezpieczonego, chyba że strony umówią się inaczej. 3. Ubezpieczony powinien złożyć do Operatora pisemny wniosek o refundację kosztów Świadczeń assistance, o których mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od ustania przeszkody w zawiadomieniu Operatora lub od ustania Zdarzenia assistance na adres Operatora wskazany w Certyfikacie. 4. Ubezpieczyciel w terminie 30 dni od przedłożenia przez Ubezpieczonego oryginałów rachunków dokona zwrotu kosztów Świadczeń assistance poniesionych przez Ubezpieczonego, z uwzględnieniem sum ubezpieczenia przewidzianych w niniejszych OWU, do wysokości, w jakiej zostałyby one poniesione, gdyby dane Świadczenie assistance było realizowane przez Operatora. 5. Jeżeli wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości refundacji kosztów nie jest możliwe w terminie określonym powyżej, refundacja tych kosztów dokonywana jest w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, jednakże bezsporną część refundacji Ubezpieczyciel wypłaci w terminie określonym w ust Jeżeli Ubezpieczony nie zgadza się z ustaleniami Ubezpieczyciela, co do odmowy zaspokojenia roszczeń lub co do wysokości odszkodowania, może w ciągu 30 dni od daty otrzymania decyzji w tej sprawie zgłosić odwołanie na piśmie na adres, o którym mowa w ust. 3. Odwołanie zostanie rozpatrzone w ciągu 30 dni od daty otrzymania. ROSZCZENIA REGRESOWE 17 Strona 12 z 13

13 1. Z dniem, w którym Ubezpieczyciel dokona refundacji kosztów, roszczenie do osoby odpowiedzialnej za szkodę przechodzi z mocy prawa na Ubezpieczyciela do wysokości wypłaconej kwoty. Nie dotyczy to roszczeń Ubezpieczonego do osób pozostających z Ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym i osób za które ponosi on odpowiedzialność, chyba że sprawca wyrządził szkodę umyślnie. 2. Ubezpieczony obowiązany jest udzielić Ubezpieczycielowi pomocy przy dochodzeniu roszczeń regresowych, w tym dostarczyć odpowiednie dokumenty i udzielić niezbędnych informacji. 3. Jeżeli Ubezpieczyciel pokrył tylko część kosztów, Ubezpieczonemu przysługuje, co do pozostałej części, pierwszeństwo zaspokojenia roszczeń. 4. Jeżeli Ubezpieczony bez zgody Ubezpieczyciela zrzekł się lub ograniczył roszczenia przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę lub je ograniczył, Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania lub zmniejszyć je o kwotę na jaką Ubezpieczony zrzekł się roszczenia. Jeżeli fakt zrzeczenia się lub ograniczenia roszczeń zostanie ujawniony po wypłacie odszkodowania, Ubezpieczyciel może żądać od Ubezpieczonego zwrotu całości lub części wypłaconego odszkodowania. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane przez podmioty stosunku ubezpieczenia powstałego zgodnie z niniejszymi OWU powinny być składane na piśmie, chyba że OWU stanowią inaczej. 2. Powództwo o roszczenia wynikające ze stosunku ubezpieczenia można wytoczyć przed sąd właściwy według przepisów o właściwości ogólnej bądź przed sąd właściwy dla siedziby Ubezpieczającego, miejsca zamieszkania Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia. 3. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego. 4. Ubezpieczyciel podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 5. Ubezpieczający, Ubezpieczony lub Uprawniony ma prawo do składania reklamacji do Ubezpieczyciela: 1) pisemnie, na adres: ul. Gwiaździsta 62, Wrocław lub faksem na numer 71/ , 2) w formie elektronicznej, wniesionej mailowo lub za pomocą narzędzia komunikacji udostępnionego przez Ubezpieczyciela (np. umieszczonego na stronie 3) osobiście lub przez pełnomocnika. Reklamacje rozpatrywane są przez Ubezpieczyciela w terminie 30 dni od dnia ich wpływu. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana w formie wskazanej przez zgłaszającego reklamację. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia reklamacji w powyższym terminie, zgłaszający reklamację zostanie poinformowany o przyczynie opóźnienia oraz o spodziewanej dacie uzyskania odpowiedzi. 6. Ubezpieczający, Ubezpieczony lub Uprawniony mają prawo do zwrócenia się o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta oraz do Rzecznika Ubezpieczonych. 7. OWU, przyjęte Uchwałą Zarządu Ubezpieczyciela nr 02/02/14 z dnia r., wchodzą w życie z dniem r. i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawartych od dnia r. Strona 13 z 13

Warunki Ubezpieczenia TRUCK ASSISTANCE

Warunki Ubezpieczenia TRUCK ASSISTANCE Warunki Ubezpieczenia TRUCK ASSISTANCE 1. DEFINICJE 1. Przez użyte w niniejszych Warunkach Ubezpieczenia pojęcia należy rozumieć: 1. akt wandalizmu jakiekolwiek zdarzenie polegające na rozmyślnym zniszczeniu

Bardziej szczegółowo

ASSISTANCE, ASSISTANCE DOSTAWCZY ASSISTANCE ASSISTANCE DOSTAWCZY PLUS

ASSISTANCE, ASSISTANCE DOSTAWCZY ASSISTANCE ASSISTANCE DOSTAWCZY PLUS WARUNKI UBEZPIECZENIA BZ WBK LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia, Europ Assistance SA udziela ochrony ubezpieczeniowej kierowcy i pasażerom ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA BZ WBK LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI UBEZPIECZENIA BZ WBK LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BZ WBK LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia, Europ Assistance SA udziela ochrony ubezpieczeniowej kierowcy i pasażerom ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE TRUCK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE TRUCK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE TRUCK POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do umów zawartych pomiędzy Inter Partner Assistance S.A.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia dla podmiotów gospodarczych Ubezpieczenie AXA Truck Assistance

Ogólne warunki ubezpieczenia dla podmiotów gospodarczych Ubezpieczenie AXA Truck Assistance Ogólne warunki ubezpieczenia dla podmiotów gospodarczych Ubezpieczenie AXA Truck Assistance Indeks TA/14/10/01 1. Postanowienia ogólne Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia AXA Truck Assistance, zwane

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY ASSISTANCE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia natychmiastowej pomocy assistance zwane dalej owu, mają zastosowanie do umów

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA POMOC III

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA POMOC III OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA POMOC III SPIS TREŚCI 1. Postanowienia ogólne 2 2. Definicje 2 3. Przedmiot i zakres ubezpieczenia 2 4. Świadczenia w przypadku unieruchomienia pojazdu 3

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczonego. Prosimy o zapoznanie się z definicjami, gdyż niektórym słowom przyznaliśmy kluczowe znaczenie przy rozpatrywaniu roszczeń..

Ubezpieczonego. Prosimy o zapoznanie się z definicjami, gdyż niektórym słowom przyznaliśmy kluczowe znaczenie przy rozpatrywaniu roszczeń.. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE COMPENSA POMOC 22022 Chcąc ułatwić Państwu zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia zamieściliśmy na marginesach krótkie komentarze. Mają one charakter

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczonego. Prosimy o zapoznanie się z definicjami, gdyż niektórym słowom przyznaliśmy kluczowe znaczenie przy rozpatrywaniu roszczeń..

Ubezpieczonego. Prosimy o zapoznanie się z definicjami, gdyż niektórym słowom przyznaliśmy kluczowe znaczenie przy rozpatrywaniu roszczeń.. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE COMPENSA POMOC 22022 Chcąc ułatwić Państwu zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia zamieściliśmy na marginesach krótkie komentarze. Mają one charakter

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Opon Dla Klientów Continental Opony Polska Sp. z o.o. Postanowienia Wstępne. Definicje

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Opon Dla Klientów Continental Opony Polska Sp. z o.o. Postanowienia Wstępne. Definicje Warunki Grupowego Ubezpieczenia Opon Dla Klientów Continental Opony Polska Sp. z o.o. Postanowienia Wstępne 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia Opon dla Klientów Continental Opony Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER AUTO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER AUTO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER AUTO Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 3 Rozdział II Ubezpieczenie Assistance 4 Rozdział III Ubezpieczenie Porady Prawnej 6 2z8 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. nr UZ/117/2010 z dnia 11 marca 2010 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/399/2010 z dnia 8

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER ASSISTANCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zwane dalej OWU mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Plus

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Plus Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Plus 2 Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE Postanowienia wstępne - 1....... 3 Definicje - 2... 3 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Przedmiot ubezpieczenia -

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PZU POMOC POMOC NA DRODZE DLA Klubu PZU Pomoc

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PZU POMOC POMOC NA DRODZE DLA Klubu PZU Pomoc OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PZU POMOC POMOC NA DRODZE DLA Klubu PZU Pomoc ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. nr UZ/271/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Podstawowy

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Podstawowy Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Podstawowy 2 Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE Postanowienia wstępne - 1... 3 Definicje - 2.... 3 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Przedmiot ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO ASSISTANCE Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia (zwane dalej OWU), mają zastosowanie w umowach ubezpieczenia zawieranych przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ (zwane dalej TUW TUZ

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO ASSISTANCE Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ ul..35 Poleczki, 02-822 Warszawa, tel. (22) 534 56 00, fax: (22) 534 56 15; www.tuz.pl Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Twoja Ochrona

Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Twoja Ochrona Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Twoja Ochrona Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Twoja Ochrona Spis Treści 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 3 2 DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

10. Polisa dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia;

10. Polisa dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia; Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia AUTO ASSISTANCE (zwane dalej OWU), mają zastosowanie w umowach ubezpieczenia zawieranych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych (zwane

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA Wygodniej w drodze

WARUNKI UBEZPIECZENIA Wygodniej w drodze WARUNKI UBEZPIECZENIA Wygodniej w drodze POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia Wygodniej w drodze, zwane dalej WU mają zastosowanie do Umowy ubezpieczenia grupowego zawartej pomiędzy Inter

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia pzu Auto Pomoc

Ogólne warunki ubezpieczenia pzu Auto Pomoc Ogólne warunki ubezpieczenia pzu Auto Pomoc ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/129/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 r. Spis treści Postanowienia ogólne... str.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Informacja dotycząca umów ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych... str. 2 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Program Pomocy z Samochodem Zastępczym...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Informacja dotycząca umów ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych... str. 2 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Program Pomocy z Samochodem Zastępczym

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Informacja dotycząca umów ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych... str. 2 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Program Pomocy z Samochodem Zastępczym

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 UMOWA UBEZPIECZENIA 2 DEFINICJE 2 II. WARIANTY UBEZPIECZENIA 3 PRZEDMIOT, ZAKRES I SUMA UBEZPIECZENIA 3

SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 UMOWA UBEZPIECZENIA 2 DEFINICJE 2 II. WARIANTY UBEZPIECZENIA 3 PRZEDMIOT, ZAKRES I SUMA UBEZPIECZENIA 3 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kosztów Udzielenia Natychmiastowej Pomocy Hestia Car Assistance dla Klientów Indywidualnych oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców KOD: CBE-HCA-02/11 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Informacja dotycząca umów ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych... str. 2 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Program Pomocy z Samochodem Zastępczym

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie Auto Assistance Podstawowy Spis treści Strona DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Postanowienia wstępne 3 2 Jak należy rozumieć pojęcia używane w OWU? 3 DZIAŁ II

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA DO KART PŁATNICZYCH: PKO MASTERCARD CORPORATE EXECUTIVE, PKO MASTERCARD CORPORATE, PKO MASTERCARD CORPORATE MUNICIPIUM

WARUNKI UBEZPIECZENIA DO KART PŁATNICZYCH: PKO MASTERCARD CORPORATE EXECUTIVE, PKO MASTERCARD CORPORATE, PKO MASTERCARD CORPORATE MUNICIPIUM WARUNKI UBEZPIECZENIA DO KART PŁATNICZYCH: PKO MASTERCARD CORPORATE EXECUTIVE, PKO MASTERCARD CORPORATE, PKO MASTERCARD CORPORATE MUNICIPIUM Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 ZAKRES UBEZPIECZENIA 2 PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo