WARUNKI UBEZPIECZENIA HYUNDAI ASSISTANCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARUNKI UBEZPIECZENIA HYUNDAI ASSISTANCE"

Transkrypt

1 WARUNKI UBEZPIECZENIA HYUNDAI ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Us³ugi w ramach pakietu Hyundai Assistance œwiadczone s¹ za poœrednictwem Europ Assistance Polska Sp. z o.o. (zwan¹ dalej Ubezpieczycielem) na podstawie Umowy Ubezpieczenia zawartej z Hyundai Motor Poland Sp. z o.o. (zwan¹ dalej Ubezpieczaj¹cym ). 2 Poni sze warunki ubezpieczenia s¹ niezmienne w okresie wa noœci pakietu Hyundai Assistance. DE INICJE 3 Przez u yte w niniejszych Warunkach Ubezpieczenia pojêcia nale y rozumieæ: 1) autoryzowana stacja obs³ugi maj¹cy swoj¹ siedzibê w granicach geograficznych wskazanych w 5 punkt obs³ugi i naprawy pojazdów marki Hyundai, posiadaj¹cy zgodê producenta lub importera pojazdów marki Hyundai na ich serwisowanie i wykonywanie napraw, 2) awaria jakiekolwiek wadliwe lub niew³aœciwe funkcjonowanie pojazdu, które uniemo liwia jazdê w sposób bezpieczny lub zgodny z przepisami obowi¹zuj¹cymi w kraju miejsca awarii, a w tym roz³adowanie akumulatora, awarie alarmu lub immobilizera, awarie œwiate³ zewnêtrznych, awarie wycieraczek oraz pasów bezpieczeñstwa. Koniecznoœæ uzupe³nienia materia³ów eksploatacyjnych, obs³uga bie ¹ca i okresowa, dostawa i monta akcesoriów, nie bêd¹ uznawane za awariê, 3) Ubezpieczyciel Europ Assistance Polska Sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie, ul. Domaniewska 41, zajmuj¹ca siê realizacj¹ praw i obowi¹zków wynikaj¹cych z Umowy ubezpieczenia, 4) pilot osoba skierowana przez Ubezpieczyciela na miejsce zdarzenia, 5) podró poruszanie siê lub postój pojazdu na terytorium pañstw objêtych ubezpieczeniem Hyundai Assistance, 6) pojazd fabrycznie nowy samochód marki Hyundai, który zosta³ objêty ubezpieczeniem Hyundai Assistance na wniosek Ubezpieczaj¹cego, o masie ca³kowitej nie przekraczaj¹cej 3,5 tony, zakupiony za poœrednictwem autoryzowanego dealera Ubezpieczaj¹cego oraz zaopatrzony w polskie numery rejestracyjne, za wyj¹tkiem pojazdów poddanych przeróbkom takim jak np. przeróbki na ambulanse lub karawany bez zgody Ubezpieczaj¹cego, 7) Ubezpieczony nabywca lub posiadacz pojazdu marki Hyundai, objêtego ubezpieczeniem Hyundai Assistance, a tak e pasa erowie odbywaj¹cy podró tym samym pojazdem w momencie wyst¹pienia zdarzenia assistance, w liczbie nie wiêkszej ni dopuszczalna przez producenta i przepisy prawa dla danego pojazdu, 8) unieruchomienie pojazdu stan pojazdu uniemo liwiaj¹cy kontynuowanie podró y lub dalsze jego u ytkowanie, który powsta³ na skutek awarii, wypadku, kradzie y, aktu wandalizmu, zatankowania nieprawid³owego paliwa, braku paliwa, awarii ogumienia, zgubienia kluczyków lub zatrzaœniêcia kluczyków w samochodzie, 9) usprawnienie pojazdu usuniêcie na trasie podró y przyczyny uniemo liwiaj¹cej kontynuowanie podró y, 10) wypadek jakiekolwiek zdarzenie drogowe unieruchamiaj¹ce pojazd, ³¹cznie z kolizj¹, wywróceniem pojazdu, spadkiem pojazdu ze skarpy, wybuchem 7

2 lub po arem w pojeÿdzie, uniemo liwiaj¹ce kontynuowanie jazdy w sposób bezpieczny lub zgodny z przepisami kraju miejsca wypadku, 11) zdarzenie assistance ka dy przypadek unieruchomienia pojazdu lub kradzie y objêty ochron¹ ubezpieczeniow¹. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 4 Przedmiotem ubezpieczenia jest organizacja i pokrycie kosztów œwiadczeñ assistance na rzecz Ubezpieczonych, którzy popadli w trudnoœci w czasie podró y pojazdem, wskutek wyst¹pienia zdarzenia assistance i s¹ objêci ochron¹ ubezpieczeniow¹ w ramach jednego z dwóch nastêpuj¹cych wariantów ubezpieczenia Hyundai Assistance : 1) Wariant Podstawowy, 2) Wariant Rozszerzony. ZAKRES UBEZPIECZENIA 5 1. Ochron¹ ubezpieczeniow¹ objête s¹ zdarzenia assistance powsta³e na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terenie nastêpuj¹cych pañstw: Andory, Austrii, Belgii, Bu³garii, Boœni i Hercegowiny, Chorwacji, Czech, Danii, Estonii, inlandii, rancji, Gibraltaru, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Lichtensteinu, Litwy, otwy, Luksemburga, Macedonii, Monako, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Rumunii, San Marino, Serbii i Czarnogóry, S³owacji, S³owenii, Szwecji, Szwajcarii, Turcji (w czêœci europejskiej), Watykanu, Wêgier, Wielkiej Brytanii, W³och. 2. Odpowiedzialnoœæ Ubezpieczyciela polega na pokryciu kosztów œwiadczeñ okreœlonych w 6 i 7 do wysokoœci sumy ubezpieczenia. 8 Œwiadczenia w ramach Wariantu Podstawowego 6 1. W wariancie Podstawowym Ubezpieczonemu przys³uguj¹ œwiadczenia wskazane poni ej. 2. W zale noœci od zaistnia³ego zdarzenia na wniosek Ubezpieczonego, Ubezpieczyciel organizuje nastêpuj¹ce œwiadczenia podstawowe: 1) usprawnienie pojazdu w przypadku unieruchomienia pojazdu Ubezpieczyciel przysy³a na miejsce unieruchomienia pojazdu pilota w celu usprawnienia pojazdu, 2) holowanie pojazdu je eli w wyniku unieruchomienia pojazdu nie jest mo liwe usprawnienie pojazdu w miejscu zdarzenia, pilot odholowuje pojazd do najbli szej autoryzowanej stacji obs³ugi, 3) dostarczenie paliwa w przypadku unieruchomienia pojazdu w wyniku zbyt ma³ej iloœci paliwa w zbiorniku Ubezpieczyciel przysy³a pilota na miejsce zdarzenia w celu uzupe³nienia braku w iloœci pozwalaj¹cej na dojazd do najbli szej czynnej stacji paliw; Ubezpieczony zobowi¹zany jest do pokrycia kosztów zakupu dostarczonego paliwa, 3. Je eli w wyniku unieruchomienia pojazdu, pojazd zosta³ odholowany przez pilota i nie mo e byæ naprawiony tego samego dnia Ubezpieczonemu przys³uguje jedno z opisanych w pkt. 1 3 œwiadczeñ oraz œwiadczenia wymienione w pkt. 4 5: 1) samochód zastêpczy Ubezpieczyciel organizuje i pokrywa koszty wynajmu samochodu zastêpczego na okres 3 dób, nie d³u ej jednak ni faktyczny czas naprawy pojazdu (bez ograniczenia przebiegu kilometrów), z zastrze eniem ust. 4. 2) transport kierowcy i pasa erów do miejsca zamieszkania lub do miejsca docelowego podró y Ubezpieczyciel organizuje i pokrywa koszty dalszego

3 transportu do miejsca docelowego podró y lub do miejsca zamieszkania (w zale noœci które znajduje siê bli ej miejsca zdarzenia) taksówk¹ (je eli orientacyjny czas podró y nie przekracza 90 min), poci¹giem I klasy (je eli orientacyjny czas podró y nie przekracza 4 godz.) lub samolotem w klasie ekonomicznej (je eli orientacyjny czas podró y poci¹giem przekracza 4 godz., a odleg³oœæ z miejsca unieruchomienia pojazdu do miejsca docelowego przekracza 500 km), 4) zakwaterowanie w hotelu kierowcy i pasa erów je eli odleg³oœæ z miejsca zdarzenia assistance do miejsca zamieszkania Ubezpieczonego przekracza 30 km Ubezpieczyciel organizuje i pokrywa koszty zakwaterowania ze œniadaniem w hotelu trzygwiazdkowym (w zale noœci od lokalnych mo liwoœci), na okres nieprzekraczaj¹cy faktycznego czasu naprawy pojazdu, nie d³u ej jednak ni 3 doby, wraz z transportem do hotelu. Œwiadczenie zakwaterowania w hotelu nie obejmuje innych wydatków poniesionych przez kierowcê i pasa erów zwi¹zanych z pobytem w hotelu, jak np. wydatki na telefon, dodatkowe wy ywienie lub inne us³ugi œwiadczone przez hotel, 6) przechowywanie pojazdu je eli z racji wyst¹pienia zdarzenia assistance zachodzi potrzeba przechowania pojazdu na dozorowanym parkingu p³atnym, Ubezpieczyciel organizuje i pokrywa koszty parkowania pojazdu do równowartoœci 150 EUR za ca³y okres parkowania, 7) odbiór pojazdu po naprawie œwiadczenie jest realizowane, je eli unieruchomienie pojazdu mia³o miejsce poza granicami Polski. Ubezpieczyciel dostarcza pojazd do miejsca zamieszkania Ubezpieczonego lub do miejsca docelowego podró y (do bli szego z tych dwóch miejsc). Alternatywnie, na wniosek Ubezpieczonego Ubezpieczyciel organizuje i pokrywa koszty transportu jednej osoby w jedn¹ stronê poci¹giem I klasy do miejsca, gdzie samochód zosta³ naprawiony, w celu jego odebrania (wraz z transportem do i z dworca kolejowego). Je eli podró przekracza dystans 1000 km, wówczas transport mo e siê odbyæ samolotem w klasie ekonomicznej. 4. Œwiadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt. 1 (samochód zastêpczy), jest realizowane z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych ograniczeñ: 1) klasa samochodu zastêpczego jest dobierana przez Ubezpieczyciel odpowiednio do klasy pojazdu posiadanego przez Ubezpieczonego w klasie równoleg³ej, 2) w przypadku pojazdu inwalidzkiego specjalnie zaadaptowanego, Ubezpieczyciel zapewnia samochód zastêpczy z kierowc¹, je eli aden z pasa erów nie bêdzie w stanie prowadziæ samochodu zastêpczego, 3) œwiadczenie pojazdu zastêpczego nie obejmuje kosztów paliwa do pojazdu zastêpczego, ubezpieczeñ innych ni AC/OC i innych op³at dodatkowych, rozumianych jako kaucja na pokrycie udzia³u w³asnego oraz innych wymogów stawianych przez firmy wynajmuj¹ce, jak równie nie zwalniaj¹ Ubezpieczonego z koniecznoœci posiadania karty kredytowej lub innych zabezpieczeñ wymaganych przy udostêpnieniu pojazdu zastêpczego zgodnie z ogólnymi warunkami wynajmu stosowanymi przez wypo yczalnie. Ubezpieczyciel udzieli Ubezpieczonemu informacji o wy ej wymienionych wymaganiach w konkretnym przypadku, 4) Ubezpieczony jest zobowi¹zany zapoznaæ siê z ogólnymi warunkami wynajmu oraz warunkami ubezpieczenia pojazdu zastêpczego i postêpowaæ zgodnie z otrzymanymi poleceniami i wskazówkami. Odbiór pojazdu zastêpczego jest równoznaczny ze zrozumieniem i akceptacj¹ powy szych warunków przez Ubezpieczonego, 5) œwiadczenia pojazdu zastêpczego przys³uguj¹ jedynie w sytuacji, gdy konieczne by³o holowanie pojazdu przez pilota, z wy³¹czeniem sytuacji, w której pojazd zosta³ skradziony, 6) okres udostêpnienia pojazdu zstêpczego mo e zostaæ skrócony, je eli pojazd Ubezpieczonego zostanie naprawiony lub pojazd skradziony 9

4 zostanie odnaleziony przez policjê (i powstanie mo liwoœæ korzystania z tego pojazdu), o czym Ubezpieczony jest zobowi¹zany niezw³ocznie powiadomiæ Ubezpieczyciela. 5. Œwiadczenia okreœlone w 6 s¹ realizowane w miarê istniej¹cych lokalnie mo liwoœci. Œwiadczenia w ramach Wariantu Rozszerzonego 7 1. W wariancie Rozszerzonym, o którym mowa w 4 pkt. 2), Ubezpieczonemu przys³uguj¹ œwiadczenia wskazane poni ej oraz w W razie uczestniczenia w wypadku pojazdu poza granicami Polski, w wyniku którego Ubezpieczony dozna³ uszkodzenia cia³a, na wniosek Ubezpieczonego Ubezpieczyciel organizuje nastêpuj¹ce œwiadczenia: 1) informacja medyczna lekarz udziela telefonicznej informacji odnoœnie sposobu dalszego postêpowania w razie zaistnienia nieszczêœliwego wypadku, 2) koszty leczenia Ubezpieczyciel organizuje i pokrywa koszty pomocy medycznej udzielonej Ubezpieczonemu w zakresie niezbêdnym do przywrócenia stanu zdrowia umo liwiaj¹cego powrót lub transport do kraju albo kontynuacjê podró y zagranicznej, obejmuj¹cych: a) konsultacje lekarskie, badania niezbêdne do zdiagnozowania stanu zdrowia i podjêcia dalszego leczenia Ubezpieczonego, b) pobyt w szpitalu, zabiegi, operacje, c) udzielenie doraÿnej pomocy ambulatoryjnej, zakup œrodków opatrunkowych, leków, d) naprawê lub zakup niezbêdnych protez (w tym dentystycznych), okularów oraz œrodków pomocniczych bezpoœrednio po wypadku 10 za granic¹ i pod warunkiem, e ich uszkodzenie zwi¹zane by³o z nieszczêœliwym wypadkiem objêtym ochron¹ ubezpieczeniow¹ i powoduj¹cym trwa³y uszczerbek na zdrowiu, do wysokoœci 400 euro w ci¹gu ka dego roku trwania umowy ubezpieczenia, 3) transport i repatriacja Ubezpieczyciel organizuje i pokrywa nastêpuj¹ce koszty transportu i repatriacji Ubezpieczonego dostosowanym do stanu zdrowia Ubezpieczonego œrodkiem transportu: a) transport Ubezpieczonego z miejsca pobytu lub miejsca wypadku do szpitala na terenie kraju pobytu w czasie podró y zagranicznej, je eli lekarz zaleca hospitalizacjê, b) transport Ubezpieczonego do innego szpitala, je eli placówka medyczna, w której Ubezpieczony by³ hospitalizowany nie zapewnia odpowiedniej opieki medycznej, jakiej wymaga stan zdrowia Ubezpieczonego, zgodnie z pisemnym zaleceniem lekarza prowadz¹cego, c) transport Ubezpieczonego do miejsca zamieszkania lub placówki medycznej na terenie Polski, o ile wymaga tego jego stan zdrowia, pod warunkiem, e podró taka jest mo liwa zgodnie z opini¹ lekarza prowadz¹cego, d) transport Ubezpieczonego do kraju po zakoñczeniu leczenia, w przypadku gdy Ubezpieczony, ze wzglêdu na stan zdrowia, nie mo e kontynuowaæ podró y, ani powróciæj) do kraju wczeœniej zaplanowanym œrodkiem transportu, 4) wizyta osoby bliskiej Ubezpieczyciel pokrywa koszty zakwaterowania, wy ywienia i transportu osoby bliskiej Ubezpieczonemu, jeœli w wyniku nieszczêœliwego wypadku istnieje koniecznoœæ hospitalizacji Ubezpieczonego, a obecnoœæ osoby towarzysz¹cej jest konieczna i zlecona przez lekarza prowadz¹cego,

5 7) transport zw³ok Ubezpieczyciel organizuje i pokrywa koszty transportu zw³ok Ubezpieczonego do Polski lub kraju sta³ego pobytu w przypadku, gdy Ubezpieczony zmar³ w trakcie podró y poza granicami Polski oraz kraju sta³ego pobytu, a œmieræ nast¹pi³a w wyniku nieszczêœliwego wypadku objêtego ochron¹ ubezpieczeniow¹. 3. W ramach pomocy informacyjno-organizacyjnej Ubezpieczony mo e skorzystaæ z nastêpuj¹cych œwiadczeñ: 1) pomoc informacyjno-administracyjna pod numerem telefonicznym Centrum Alarmowego Hyundai Assistance na yczenie Ubezpieczonego udzielane s¹ informacje na temat: a) lokalizacji autoryzowanych salonów i serwisów Hyundai, b) lokalizacji szpitali, aptek, hoteli, moteli, stacji paliw, c) najszybszych i najkrótszych po³¹czeñ drogowych na terenie Europy, d) przekazywania pilnej wiadomoœci zwi¹zanej z zaistnia³ym zdarzeniem osobie wskazanej przez kierowcê pojazdu, e) wymagañ wizowych, koniecznych szczepieñ, waluty, warunków klimatycznych, jêzyków u ywanych i stref czasowych kraju przeznaczenia, 2) t³umaczenia telefoniczne podczas podró y poza granicami Polski pod numerem telefonicznym Centrum Alarmowego Hyundai Assistance na yczenie Ubezpieczonego udzielana jest telefoniczna pomoc w rozmowach z policj¹, s³u bami granicznymi oraz oœrodkami medycznymi, 3) t³umaczenia formularzy podczas podró y poza granicami Polski na yczenie Ubezpieczonego wykonywane s¹ t³umaczenia formularzy zwi¹zanych z zaistnia³ym zdarzeniem assistance (max. 3 strony tekstu), 4) zorganizowanie udzia³u prawnika Ubezpieczyciel organizuje na yczenie Ubezpieczonego udzia³ prawnika do reprezentowania Ubezpieczonego w postêpowaniu s¹dowym wszczêtym przeciwko Ubezpieczonemu z tytu³u odpowiedzialnoœci wynikaj¹cej z udzia³u w wypadku (koszty prawnika pokrywa Ubezpieczony), 5) zorganizowanie t³umacza Ubezpieczyciel organizuje na yczenie Ubezpieczonego udzia³ t³umacza podczas dochodzeñ policyjnych w postêpowaniu s¹dowym wszczêtym w zwi¹zku z udzia³em Ubezpieczonego w wypadku (koszty t³umacza pokrywa Ubezpieczony). WY CZENIA I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŒCI Wy³¹czenia dotycz¹ce œwiadczeñ zwi¹zanych z unieruchomieniem pojazdu W razie unieruchomienia pojazdu Ubezpieczyciel nie pokrywa kosztów holowania, je eli na wniosek Ubezpieczonego pojazd nie zosta³ odholowany do autoryzowanej stacji obs³ugi, za wyj¹tkiem holowania do punktu wulkanizacji opon w przypadku awarii ogumienia. 2. Ubezpieczyciel mo e odmówiæ pokrycia kosztów holowania, je eli powodem unieruchomienia pojazdu by³ monta elementów, które nie s¹ zalecane przez Ubezpieczaj¹cego. 3. Œwiadczenia okreœlone w niniejszych Warunkach Ubezpieczenia nie przys³uguj¹, je eli unieruchomienie pojazdu b¹dÿ kradzie pojazdu by³y nastêpstwem: 1) dzia³añ wojennych, stanu wyj¹tkowego, zamieszek, powstañ, strajków i innych sytuacji ograniczaj¹cych swobodê ruchu osób i towarów, 2) obowi¹zku udostêpnienia pojazdu na rzecz wojska, 3) aktów terroryzmu lub akcji odwetowych, 4) dzia³ania energii j¹drowej w skali masowej, 5) umyœlnego dzia³ania Ubezpieczonego. 11

6 4. Ponadto Ubezpieczyciel nie odpowiada za zdarzenia: 1) powsta³e w nastêpstwie u ytkowania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem, w szczególnoœci powsta³e podczas udzia³u pojazdu w rajdach, konkursach, wyœcigach, testach lub przygotowañ do nich, 2) wynikaj¹ce z niezrealizowanej na czas (zgodnie z warunkami eksploatacji pojazdu okreœlonymi przez producenta) konserwacji lub przegl¹du przeprowadzanego w autoryzowanej stacji obs³ugi i zwi¹zanego z tym zdarzeniem unieruchomienia pojazdu, 3) bêd¹ce wynikiem awarii, wynikaj¹cych z nieprzeprowadzonej naprawy pojazdu po interwencji Ubezpieczyciela, 4) w przypadku zaniechania bezzw³ocznego zg³oszenia do Ubezpieczyciela zdarzenia assistance, lub nie zastosowania siê do zaleceñ Ubezpieczyciela, 5) powsta³e podczas kierowania pojazdem przez osoby, które znajdowa³y siê pod wp³ywem alkoholu, narkotyków lub innych podobnie dzia³aj¹cych œrodków, 6) powsta³e podczas kierowania pojazdem przez osoby, które nie posiada³y wymaganych uprawnieñ do kierowania pojazdem. 6. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialnoœci za niewykonanie œwiadczeñ okreœlonych w niniejszych Warunkach Ubezpieczenia w trakcie dzia³ania si³y wy szej, pod pojêciem której rozumie siê w szczególnoœci: trzêsienie ziemi, powódÿ, huragan oraz nie ponosi odpowiedzialnoœci za ewentualne opóÿnienia zaistnia³e z przyczyn zewnêtrznych niezale nych od Ubezpieczyciela (w tym zjawisk meteorologicznych), mog¹cych powodowaæ niedyspozycyjnoœæ us³ugodawców realizuj¹cych dane œwiadczenia. 6. Ubezpieczeniem nie s¹ objête pojazdy, które na dzieñ wyst¹pienia zdarzenia assistance nie posiada³y wa nego badania technicznego. 7. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrz¹dzone w ³adunku pojazdów objêtych pomoc¹ i/lub ³adunku przyczep, w tym przyczep kempingowych i baga ach ubezpieczonych Ubezpieczyciel nie odpowiada za nastêpstwa oczekiwania na czêœci zamienne lub inne roszczenia Ubezpieczonego z tym zwi¹zane. 9. Zobowi¹zania Ubezpieczyciela nie obejmuj¹ kosztów napraw mechanicznych wykonywanych przez autoryzowane stacje obs³ugi. 10. Ubezpieczyciel nie odpowiada za kradzie, uszkodzenie lub zniszczenie baga u, rzeczy osobistych i przedmiotów pozostawionych w pojeÿdzie na czas holowania. 11. Odpowiedzialnoœæ Ubezpieczyciela nie obejmuje odszkodowañ lub œwiadczeñ wchodz¹cych w zakres ubezpieczenia autocasco, je eli Ubezpieczony wczeœniej uzyska³ z tego tytu³u jakiekolwiek œwiadczenie. 12. Czas trwania wszelkich dodatkowych czynnoœci serwisowych (jak np. okresowy przegl¹d pojazdu, drobne naprawy lub regulacje) oraz administracyjnych (np. proces likwidacji szkody w towarzystwie ubezpieczeniowym lub brak œrodków pieniê nych na pokrycie kosztów naprawy), poza niezbêdnymi naprawami bêd¹cymi nastêpstwem zdarzeñ assistance uprawniaj¹cych do korzystania ze œwiadczeñ nie stanowi czasu naprawy uszkodzonego pojazdu w rozumieniu niniejszych Warunków Ubezpieczenia. Wy³¹czenia dotycz¹ce œwiadczeñ medycznych 9 1. Zwrot poniesionych kosztów leczenia, o których mowa w 7 ust. 2, nie przys³uguje Ubezpieczonemu, w stosunku do którego istnia³y przeciwwskazania lekarskie do odbycia podró y zagranicznej. 2. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialnoœci, je eli nieszczêœliwy wypadek zaszed³ w zwi¹zku z: 1) usi³owaniem lub pope³nieniem przez Ubezpieczonego przestêpstwa lub samobójstwa,

7 2) umyœlnym dzia³aniem Ubezpieczonego, 3) zaburzeniami psychicznymi Ubezpieczonego, 4) spo yciem przez Ubezpieczonego alkoholu, za yciem narkotyków lub innych œrodków odurzaj¹cych, 5) prowadzeniem przez Ubezpieczonego pojazdu mechanicznego bez wymaganych prawem danego kraju uprawnieñ, wzglêdnie w stanie po spo yciu alkoholu, za yciu narkotyków lub innych œrodków odurzaj¹cych, 6) dzia³aniami wojennymi, stanem wyj¹tkowym i akcjami terrorystycznymi, 7) zamieszkami i rozruchami. 3. Ponadto odpowiedzialnoœæ4. Ubezpieczyciela nie obejmuje kosztów poniesionych na: 1) leczenie chorób przewlek³ych i chronicznych oraz ich nastêpstw, 2) specjalne od ywianie, nawet jeœli by³o ono zalecane przez lekarza, 3) pobyt w sanatoriach i uzdrowiskach, 4) leczenie przekraczaj¹ce zakres niezbêdny do przywrócenia stanu zdrowia umo liwiaj¹cego powrót do Polski, 5) leczenie w Polsce, 6) usuwanie ci¹ y, bez wzglêdu na okolicznoœci towarzysz¹ce przeprowadzaniu zabiegu, 7) opiekê w czasie ci¹ y, odbyty poród oraz wszelkie zwi¹zane z nim koszty leczenia i opieki nad matk¹ i dzieckiem, 8) zakup œrodków antykoncepcyjnych, 9) operacje plastyczne i zabiegi kosmetyczne. 5. Odpowiedzialnoœæ Ubezpieczyciela nie obejmuje tak e: 1) strat materialnych z tytu³u utraty, uszkodzenia lub zniszczenia rzeczy nale ¹cych do Ubezpieczonego, zwi¹zanych z nieszczêœliwym wypadkiem. 2) odszkodowañ w zakresie, w jakim Ubezpieczonemu w zwi¹zku z tym samym zdarzeniem przys³uguje odszkodowanie z tytu³u innej umowy ubezpieczenia lub które zosta³y pokryte przez inne instytucje. SUMA UBEZPIECZENIA 10 Suma ubezpieczenia zostaje ustalona w z³otych polskich, w kwocie nieprzekraczaj¹cej równowartoœci 5000 euro dla jednego zdarzenia assistance, licz¹c wed³ug œredniego kursu tej waluty okreœlonej przez NBP na dzieñ ustalania odszkodowania. CZAS TRWANIA OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ 11 1.Ochrona ubezpieczeniowa w odniesieniu do danego pojazdu rozpoczyna siê od daty sprzeda y fabrycznie nowego pojazdu i potwierdzenia odbioru przez nabywcê pojazdu Warunków Ubezpieczenia. 2.Ochrona ubezpieczeniowa w odniesieniu do danego pojazdu koñczy siê po up³ywie 36 miesiêcy od daty sprzeda y fabrycznie nowego pojazdu. POSTÊPOWANIE W RAZIE ZAJŒCIA ZDARZENIA ASSISTANCE OBOWI ZKI UBEZPIECZONEGO I UBEZPIECZYCIELA W celu skorzystania ze œwiadczeñ assistance Ubezpieczony lub ka da inna osoba dzia³aj¹ca w jego imieniu zobowi¹zana jest niezw³ocznie 13

8 po wyst¹pieniu zdarzenia assistance powiadomiæ Ubezpieczyciela, dzwoni¹c pod ca³odobowy numer telefonu +48 (0) i podaæ pracownikowi Centrum Alarmowego Hyundai Assistance dane dotycz¹ce Ubezpieczonego (imiê, nazwisko, adres zamieszkania), pojazdu (marka, model, nr VIN, nr rejestracyjny, data pierwszej rejestracji), miejsca oraz okolicznoœci wyst¹pienia zdarzenia assistance niezbêdne do udzielenia œwiadczeñ w ramach ubezpieczenia Hyundai Assistance. 2. Na wniosek Ubezpieczonego lub osoby dzia³aj¹cej w jego imieniu Ubezpieczyciel oddzwoni do osoby zg³aszaj¹cej wyst¹pienie zdarzenia assistance. 3. W przypadku, gdy podane telefonicznie dane s¹ w ca³oœci lub w czêœci niezgodne z informacjami posiadanymi przez Ubezpieczyciela, mog¹ce nasuwaæ w¹tpliwoœci, co do uprawnieñ Ubezpieczonego do korzystania ze œwiadczeñ assistance, Ubezpieczony na ¹danie pracownika Centrum Alarmowego Hyundai Assistance zobowi¹zany jest okazaæ dowód rejestracyjny pojazdu pilotowi przyby³emu na miejsce zdarzenia assistance, pod rygorem niewykonania œwiadczeñ assistance. 4. Po wykonaniu czynnoœci, o których mowa w ust.1 Ubezpieczyciel skieruje pilota na miejsce zdarzenia assistance. 5. W ka dym przypadku powstania zdarzenia assistance, Ubezpieczony zobowi¹zany jest: 1) udzieliæ pilotowi przyby³emu na miejsce zdarzenia stosownych pe³nomocnictw w zakresie niezbêdnym do wykonania danych œwiadczeñ, 3) nie zlecaæ czynnoœci objêtych pomoc¹ innym jednostkom organizacyjnym chyba, e pilot nie udzieli pomocy w czasie 2 godzin od chwili zawiadomienia Ubezpieczyciela (w razie braku innych uzgodnieñ pomiêdzy Ubezpieczonym, a Ubezpieczycielem), 14 5) wykorzystaæ dostêpne œrodki w celu zmniejszenia rozmiaru szkody oraz zapobiec w miarê mo liwoœci zwiêkszaniu siê szkody. ZASADY USTALANIA I WYP ATA ODSZKODOWANIA W przypadku, gdy pilot nie przybêdzie na miejsce zdarzenia assistance w czasie 2 godzin od chwili zawiadomienia Ubezpieczyciel (w razie braku innych uzgodnieñ pomiêdzy Ubezpieczonym, a Ubezpieczycielem) lub w razie braku mo liwoœci skontaktowania siê z Ubezpieczycielem, Ubezpieczony jest uprawniony do zorganizowania œwiadczeñ wynikaj¹cych z Warunków Ubezpieczenia we w³asnym zakresie i zobowi¹zany do ich udokumentowania orygina³ami rachunków lub faktur. 2. Rachunki oraz faktury z tytu³u œwiadczeñ, o których mowa w ust. 1, bêd¹ wystawiane na Ubezpieczonego chyba, e ustalenia stron bêd¹ inne. 3. Ubezpieczony powinien z³o yæ4. wniosek o refundacjê kosztów œwiadczeñ, o których mowa w ust. 1, niezw³ocznie, nie póÿniej ni w terminie 7 dni od ustania przeszkody w zawiadomieniu Ubezpieczyciela. 5. Wnioski o refundacjê kosztów, o których mowa w ust. 3, Ubezpieczony zg³asza pisemnie do Ubezpieczyciela pod adresem wskazanym w 3 ust. 3, 6. Ubezpieczyciel dokona zwrotu kosztów œwiadczeñ poniesionych przez Ubezpieczonego, o których mowa w ust. 1, do wysokoœci, w jakiej zosta³yby one poniesione, gdyby dane œwiadczenie by³o realizowane przez Ubezpieczyciela, w terminie 30 dni od przed³o enia przez Ubezpieczonego orygina³ów rachunków. 7. Je eli wyjaœnienie okolicznoœci koniecznych do ustalenia odpowiedzialnoœci Ubezpieczyciela albo wysokoœci refundacji kosztów nie jest mo liwe w terminie okreœlonym w ust. 5, refundacja kosztów dokonywana jest w ci¹gu 14 dni

9 od dnia, w którym przy zachowaniu nale ytej starannoœci wyjaœnienie tych okolicznoœci by³o mo liwe. Jednak e bezsporn¹ czêœæ8. refundacji Ubezpieczyciel wyp³aca w terminie okreœlonym w ust Je eli Ubezpieczony nie zgadza siê z ustaleniami Ubezpieczyciela, co do odmowy zaspokojenia roszczeñ lub co do wysokoœci odszkodowania, mo e w ci¹gu 30 dni od daty otrzymania decyzji w tej sprawie zg³osiæ na piœmie listem poleconym ¹danie ponownego rozpatrzenia sprawy przez Zarz¹d Ubezpieczyciela. 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zostanie rozpatrzony w ci¹gu 30 dni od daty wp³ywu do Ubezpieczyciela. ROSZCZENIA REGRESOWE Z dniem, w którym Ubezpieczyciel dokona refundacji poniesionych kosztów, roszczenie do osoby odpowiedzialnej za szkodê przechodzi z mocy prawa na Ubezpieczyciela do wysokoœci wyp³aconej kwoty. 2. Ubezpieczony obowi¹zany jest udzieliæ Ubezpieczycielowi pomocy przy dochodzeniu roszczeñ regresowych, w tym dostarczyæ odpowiednie dokumenty i udzieliæ niezbêdnych informacji. 3. Nie przechodz¹ na Ubezpieczyciela roszczenia Ubezpieczonego do osób najbli szych oraz za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialnoœæ. 4. Je eli Ubezpieczony bez zgody Ubezpieczyciela zrzek³ siê roszczenia przeciwko osobie trzeciej, odpowiedzialnej za szkodê lub je ograniczy³, Ubezpieczyciel mo e odmówiæ wyp³aty odszkodowania lub je zmniejszyæ o kwotê na jak¹ Ubezpieczony zrzek³ siê roszczenia. Je eli fakt zrzeczenia siê lub ograniczenia roszczeñ zostanie ujawniony po wyp³acie odszkodowania, Ubezpieczyciel mo e ¹daæ od Ubezpieczonego zwrotu ca³oœci lub czêœci wyp³aconego odszkodowania. POSTANOWIENIA KOÑCOWE Je eli Ubezpieczony zmieni³ adres lub siedzibê i nie zawiadomi³ o tym Ubezpieczyciela przyjmuje siê, e Ubezpieczyciel dope³ni³ swojego obowi¹zku zawiadomienia lub oœwiadczenia, je eli pismo zosta³o wys³ane pod ostatni znany adres zamieszkania wzglêdnie siedziby Ubezpieczonego. 2. Spory wynikaj¹ce z niniejszej Umowy Ubezpieczenia mog¹ byæ dochodzone przed s¹dami wed³ug w³aœciwoœci ogólnej albo przez s¹d w³aœciwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczaj¹cego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z Umowy Ubezpieczenia. 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach Ubezpieczenia maj¹ zastosowanie powszechnie obowi¹zuj¹ce przepisy prawa polskiego. 4. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia obowi¹zuj¹ od dnia 3 kwietnia 2006 roku. 15

Warunki Natychmiastowej Pomocy. Hyundai Assistance

Warunki Natychmiastowej Pomocy. Hyundai Assistance Warunki Natychmiastowej Pomocy Hyundai Assistance dla Chcesz skorzystać z pomocy assistance? Wystarczy jeden telefon do Centrum Pomocy Hyundai Assistance na numer +48 22 205 51 25. Centrum udziela pomocy

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA HONDA MOTO ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI UBEZPIECZENIA HONDA MOTO ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 Warunki Ubezpieczenia Honda Moto Assistance WARUNKI UBEZPIECZENIA HONDA MOTO ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia stosuje się do Umowy Ubezpieczenia, zwanej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA IDEA LEASING & FLEET ASSISTANCE / IDEA LEASING ASSISTANCE

WARUNKI UBEZPIECZENIA IDEA LEASING & FLEET ASSISTANCE / IDEA LEASING ASSISTANCE WARUNKI UBEZPIECZENIA IDEA LEASING & FLEET ASSISTANCE / IDEA LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia, Europ Assistance S.A. gwarantuje, w przypadku

Bardziej szczegółowo

ZAPEWNIJ SOBIE GWARANCJĘ MOBILNOŚCI

ZAPEWNIJ SOBIE GWARANCJĘ MOBILNOŚCI ZAPEWNIJ SOBIE GWARANCJĘ MOBILNOŚCI Broszura informacyjna dla Klientów ŠKODA Serwis Spis treści Gwarancja Mobilności ŠKODA...3 W jakich przypadkach możesz skorzystać z Gwarancji Mobilności?...3 W jakich

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE AUTO ASSISTANCE LINK4

UBEZPIECZENIE AUTO ASSISTANCE LINK4 UBEZPIECZENIE AUTO ASSISTANCE LINK4 1 Auto Assistance Opis produktu W razie unieruchomienia samochodu to Klient zadecyduje gdzie odholowany zostanie jego samochód. Ubezpieczenie zapewnia pomoc w razie

Bardziej szczegółowo

TRUCK ASSISTANCE Prezentacja programu

TRUCK ASSISTANCE Prezentacja programu TRUCK ASSISTANCE Prezentacja programu Główne punkty prezentacji Informacja o Europ Assistance Zakres Programu Składki Schemat funkcjonowania Programu Grupa Europ Assistance Twórca idei assistance na świecie

Bardziej szczegółowo

VOLVO ASSISTANCE W PODRÓŻY JESTEŚ BEZPIECZNY

VOLVO ASSISTANCE W PODRÓŻY JESTEŚ BEZPIECZNY VOLVO ASSISTANCE W PODRÓŻY JESTEŚ BEZPIECZNY 1 + 48 22 5222 733 nr dodatkowy: + 48 22 2322 733 SPOKOJNA PODRÓŻ i opiekunem, na którym mo esz polegaæ. Zrobimy co w naszej mocy, aby adne drobne zdarzenie

Bardziej szczegółowo

Gwarancja Mobilności Volkswagen Samochody Osobowe

Gwarancja Mobilności Volkswagen Samochody Osobowe Gwarancja Mobilności Volkswagen Samochody Osobowe Całodobowa Pomoc Drogowa Volkswagen numery telefonów Centrali Zgłoszeniowej: Połączenie bezpłatne: tj. Połączenie płatne: 0 800 61 8 9 8 9 0 800 61 V W

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia assistance w ramach programu Volvo Assistance 3+

Warunki ubezpieczenia assistance w ramach programu Volvo Assistance 3+ Warunki ubezpieczenia assistance w ramach programu Volvo Assistance 3+ 6 1 Osoby i pojazdy objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach programu Volvo Assistance 3+ Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PEKAO LEASING TRUCK ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PEKAO LEASING TRUCK ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PEKAO LEASING TRUCK ASSISTANCE Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia, Europ Assistance S.A. gwarantuje, w przypadku wystąpienia zdarzeń

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

5, 6, 7, 11 ust.1, 12 ust 1 2, 12 ust ust.3, 7, 8, 9, 11 ust.3 4, 10

5, 6, 7, 11 ust.1, 12 ust 1 2, 12 ust ust.3, 7, 8, 9, 11 ust.3 4, 10 Skorowidz najważniejszych informacji do Warunków Ubezpieczenia Idea Leasing Assistance dla klientów Idea Leasing S.A., IL1 Leasing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz IL2 Leasing Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA IMPULS-LEASING Car & Truck Assistance POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI UBEZPIECZENIA IMPULS-LEASING Car & Truck Assistance POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA IMPULS-LEASING Car & Truck Assistance POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia, Europ Assistance Holding gwarantuje, w przypadku wystąpienia zdarzeń

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie AC BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

Ubezpieczenie AC BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Ubezpieczenie AC BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Ubezpieczenie AC BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA APRIL Truck Assistance Card (Karta ATAC)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA APRIL Truck Assistance Card (Karta ATAC) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA APRIL Truck Assistance Card (Karta ATAC) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia APRIL Truck Assistance Card (Karta ATAC) (dalej: OWU) regulują zasady

Bardziej szczegółowo

2 ust.1 3 ust Przesłanki, których zaistnienie zobowiązuje zakład ubezpieczeń do wypłaty świadczenia/odszkodowania

2 ust.1 3 ust Przesłanki, których zaistnienie zobowiązuje zakład ubezpieczeń do wypłaty świadczenia/odszkodowania Skorowidz najważniejszych informacji do Warunków Ubezpieczenia Idea Leasing Truck Assistance dla klientów Idea Leasing S.A., IL1 Leasing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz IL2 Leasing Spółka

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Car Assistance dla Klientów Santander Consumer Bank S.A. Postanowienia ogólne 1

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Car Assistance dla Klientów Santander Consumer Bank S.A. Postanowienia ogólne 1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Car Assistance dla Klientów Santander Consumer Bank S.A. Postanowienia ogólne 1 Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Europ Assistance S.A., zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Twoje Własne Assistance Flotowe

Twoje Własne Assistance Flotowe Twoje Własne Assistance Flotowe 1. Przedmiotem oferty jest organizacja i pokrycie kosztów świadczenia pomocy drogowej na rzecz beneficjentów kierowcy i pasażerów, w przypadku zajścia zdarzenia objętego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Subaru Gwarancja Mobilności 1

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Subaru Gwarancja Mobilności 1 SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Subaru Gwarancja Mobilności 1 Na podstawie niniejszych Szczególnych Warunków Ubezpieczenia Subaru Assistance Pogwarancyjny (zwanych dalej WU ) Inter Partner Assistance

Bardziej szczegółowo

Zakres terytorialny. Polska i Europa z wyłączeniem Ukrainy i Mołdawii. Polska i Europa z wyłączeniem Rosji

Zakres terytorialny. Polska i Europa z wyłączeniem Ukrainy i Mołdawii. Polska i Europa z wyłączeniem Rosji Wariant ubezpieczenia Zakres pomocy Zakres terytorialny Max kwota świadczenia Limit kilometrów Od miejsca zamieszkania Holowanie od miejsca Cena Allianz Direct Mini Car Assistance Rozszerzony przy zakupie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA BZ WBK LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI UBEZPIECZENIA BZ WBK LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BZ WBK LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia, Europ Assistance SA udziela ochrony ubezpieczeniowej kierowcy i pasażerom ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA mdirect AUTOPOMOC

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA mdirect AUTOPOMOC 1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA mdirect AUTOPOMOC 1. Przepisy ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia mdirect AUTOPOMOC (zwane dalej OWU) stanowią podstawę zawarcia Grupowej Umowy Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zainteresowanie ubezpieczeniem za pośrednictwem Alior Banku S.A. w ramach działalności przejętej z Banku BPH.

Dziękujemy za zainteresowanie ubezpieczeniem za pośrednictwem Alior Banku S.A. w ramach działalności przejętej z Banku BPH. KARTA PRODUKTU PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT UBEZPIECZENIA DLA POSIADACZY KART OBCIĄŻENIOWYCH VISA BUSINESS, VISA BUSINESS GOLD, MASTERCARD BUSINESS, MASTERCARD CORPORATE, MASTERCARD CORPORATE EXECUTIVE

Bardziej szczegółowo

ASSISTANCE W PODRÓŻY. Warszawa

ASSISTANCE W PODRÓŻY. Warszawa ASSISTANCE W PODRÓŻY Warszawa 1 OPIS PRODUKTU Assistance / w podróży, to: Komunikacyjne ubezpieczenie Assistance dla osób poszukujących prostych i elastycznych rozwiązań Produkt samodzielny dostępny dla

Bardziej szczegółowo

GWARANCJA MOBILNOŚCI OPEL. Przez określenia użyte w warunkach programu Gwarancja Mobilności OPEL rozumie się :

GWARANCJA MOBILNOŚCI OPEL. Przez określenia użyte w warunkach programu Gwarancja Mobilności OPEL rozumie się : GWARANCJA MOBILNOŚCI OPEL 1. Definicje Przez określenia użyte w warunkach programu Gwarancja Mobilności OPEL rozumie się : Awaria stanowi nagłą i nieprzewidywalną niesprawność Pojazdu objętego ochroną

Bardziej szczegółowo

Starter Assistance. Nowe Produkty. Nowy standard pomocy drogowej. Prezentacja dla Pośredników Ubezpieczeniowych. Luty 2011 r.

Starter Assistance. Nowe Produkty. Nowy standard pomocy drogowej. Prezentacja dla Pośredników Ubezpieczeniowych. Luty 2011 r. Starter Assistance Nowe Produkty. Nowy standard pomocy drogowej. Prezentacja dla Pośredników Ubezpieczeniowych Luty 2011 r. 1 Potrzeba kierowcy: Awaria samochodu to coś, co może całkowicie zepsuć plany.

Bardziej szczegółowo

GWARANCJA MOBILNOŚCI CHEVROLET

GWARANCJA MOBILNOŚCI CHEVROLET 1. Definicje Przez określenia użyte w warunkach programu GMC rozumie się : Awaria stanowi nagłą i nieprzewidywalną niesprawność Pojazdu objętego ochroną w ramach Programu GMC, spowodowaną usterką elementów

Bardziej szczegółowo

SSANGYONG ASSISTANCE

SSANGYONG ASSISTANCE SSANGYONG ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE Użyte w niniejszych warunkach SsangYong Assistance określenia mają następujące znaczenie: 1. Ubezpieczyciel Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce 2. Ubezpieczający

Bardziej szczegółowo

SEAT SERVICE MOBILITY Spokój podczas podróży

SEAT SERVICE MOBILITY Spokój podczas podróży SEAT SERVICE MOBILITY Spokój podczas podróży CENTRUM ASSISTANCE (+48) 61 831 99 99 Obsługa w języku polskim SEAT SERVICE ENJOYNEERING SEAT Service MOBILITY SPOKÓJ PODCZAS PODRÓŻY Usługa SEAT Service Mobility

Bardziej szczegółowo

Mercedes-Benz MobiloVan. Siła napędowa Twojego biznesu

Mercedes-Benz MobiloVan. Siła napędowa Twojego biznesu Mercedes-Benz MobiloVan Siła napędowa Twojego biznesu Wciąż w drodze. Nawet przez 30 lat Zielone światło dla Citana, Sprintera i Vito: połączenie Mercedes-Benz MobiloVan i regularnych przeglądów w Autoryzowanym

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia RAIFFEISEN LEASING ASSISTANCE

Warunki Ubezpieczenia RAIFFEISEN LEASING ASSISTANCE Warunki Ubezpieczenia RAIFFEISEN LEASING ASSISTANCE Skorowidz najważniejszych informacji do Warunków Ubezpieczenia Raiffeisen Leasing Assistance (na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów) L.p. Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia BZ WBK Leasing Truck Assistance Max Ubezpieczenie Europ Assistance Skorowidz najważniejszych informacji do Warunków Ubezpieczenia BZ WBK Leasing Truck Assistance Max dla klientów

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki usług Autopomoc

Ogólne warunki usług Autopomoc Ogólne warunki usług Autopomoc zatwierdzone uchwałą z posiedzenia Zarządu Sp. z o.o. POLINS, Protokół Nr. 4 z dnia 08.06.2016 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze ogólne warunki usług Autopomoc (zwane dalej

Bardziej szczegółowo

ogólne warunki ubezpieczeƒ komunikacyjnych

ogólne warunki ubezpieczeƒ komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeƒ komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia OdpowiedzialnoÊci Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych w Ruchu zagranicznym Zielona Karta 05.11.2015

Bardziej szczegółowo

Radość jest pod stałą ochroną. BMW Ubezpieczenia dla Ciebie. Mniejsza emisja. Większa radość z jazdy. BMW Financial Services Ubezpieczenia

Radość jest pod stałą ochroną. BMW Ubezpieczenia dla Ciebie. Mniejsza emisja. Większa radość z jazdy. BMW Financial Services Ubezpieczenia BMW Financial Services Ubezpieczenia www.bmwfs.pl Radość z jazdy Radość jest pod stałą ochroną. BMW Ubezpieczenia dla Ciebie i Twoich Bliskich. Mniejsza emisja. Większa radość z jazdy. Rozwiązania dopasowane

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Pojazd Zastępczy

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Pojazd Zastępczy Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Pojazd Zastępczy 2 Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE Postanowienia wstępne - 1. 3 Definicje - 2.... 3 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Przedmiot ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

Mój styl życia wymaga nieograniczonej mobilności. Jeśli będę potrzebować samochodu zastępczego, dostanę go.

Mój styl życia wymaga nieograniczonej mobilności. Jeśli będę potrzebować samochodu zastępczego, dostanę go. BMW Financial Services Ubezpieczenia Ubezpieczenie pojazdu Radość z jazdy Mój styl życia wymaga nieograniczonej mobilności. Jeśli będę potrzebować samochodu zastępczego, dostanę go. Rozwiązania finansowe

Bardziej szczegółowo

www.skip.com.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE POSIADACZY LEGITYMACJI CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA KIEROWCÓW I PASAŻERÓW SKIP VIP

www.skip.com.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE POSIADACZY LEGITYMACJI CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA KIEROWCÓW I PASAŻERÓW SKIP VIP www.skip.com.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE POSIADACZY LEGITYMACJI CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA KIEROWCÓW I PASAŻERÓW SKIP VIP Bezpieczni kierowcy płacą mniej www.skip.com.pl 1 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne warunki ubezpieczenia assistance samochodowy dla posiadaczy rachunków: Eurokonto Aktywne Plus, Eurokonto Premium, Eurokonto Premium Plus, Eurokonto Prestiżowe Allianz ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WARIANT UBEZPIECZENIA. WARTA MOTO-ASSISTANCE wariant ZŁOTY. Przedmiot ubezpieczenia. Zakres terytorialny

WARIANT UBEZPIECZENIA. WARTA MOTO-ASSISTANCE wariant ZŁOTY. Przedmiot ubezpieczenia. Zakres terytorialny Informacyjna: WARIANT UBEZPIECZENIA Przedmiot ubezpieczenia Zakres terytorialny Suma ubezpieczenia Okres ubezpieczenia Warunki zawarcia Rodzaj pomocy informacja serwisowa przekazanie wiadomości pomoc tłumacza

Bardziej szczegółowo

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A.

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A. Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl TU Allianz Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Szkoda spowodowana pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski

Szkoda spowodowana pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski Szkoda spowodowana pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski Zdarzenie na terenie Polski Sprawcą szkody na terenie Polski jest kierujący pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski. Kto jest zobowiązany

Bardziej szczegółowo

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Kiedy potrzebne jest Ubezpieczenie? W przypadku nagłego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku oraz

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umow

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Zmiany w. Assistance. Start - 19 listopada 2012 r.

Zmiany w. Assistance. Start - 19 listopada 2012 r. Zmiany w ubezpieczeniu Assistance Start 19 listopada 2012 r. Assistance Auto PLUS24service Nowe warianty ubezpieczenia: Standard Komfort Premium VIP Nowe ubezpieczenie Assistance (taryfa) WARIANTY UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

OWU. Auto & Przestrzeñ. Ubezpieczenie Truck Assistance Auto PLUS24service. Postanowienia ogólne. Definicje

OWU. Auto & Przestrzeñ. Ubezpieczenie Truck Assistance Auto PLUS24service. Postanowienia ogólne. Definicje UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych ZAGRANICA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych ZAGRANICA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych ZAGRANICA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki ubezpieczenia Assistance FORD UŻYWANE. 1 Osoby i pojazdy objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach programu Ford Używane

Ogólne Warunki ubezpieczenia Assistance FORD UŻYWANE. 1 Osoby i pojazdy objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach programu Ford Używane Ogólne Warunki ubezpieczenia Assistance FORD UŻYWANE 1 Osoby i pojazdy objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach programu Ford Używane 1) Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia TUiR Allianz Polska

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pekao Leasing Assistance

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pekao Leasing Assistance Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pekao Leasing Assistance 1 1. Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia, Europ Assistance S.A. gwarantuje, w przypadku wystąpienia zdarzeń assistance, ochrony ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

volvo assistance W podróży jesteś bezpieczny

volvo assistance W podróży jesteś bezpieczny volvo assistance W podróży jesteś bezpieczny +48 22 522 27 33 LUB: +48 22 232 27 33 SPOKOJNA PODRÓŻ Twój kontakt z nami nie kończy się w momencie odbioru samochodu. Zgodnie z filozofią Volvo chcemy pozostać

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Karta Produktu UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Ubezpieczający: Raiffeisen Bank Polska S.A., zwany dalej Bankiem Ubezpieczony: Osoba fizyczna (18-70 lat) będąca Klientem Banku, będąca posiadaczem karty

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu samochodu. zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy firmą L-SZKOŁA z siedzibą w Gliwicach ul. Jagiellońska 4 którą reprezentuje:

Umowa najmu samochodu. zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy firmą L-SZKOŁA z siedzibą w Gliwicach ul. Jagiellońska 4 którą reprezentuje: Umowa najmu samochodu zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy firmą L-SZKOŁA z siedzibą w Gliwicach ul. Jagiellońska 4 którą reprezentuje:. zwanym w dalszej części umowy Wynajmującym a. zwanym w dalszej

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Raiffeisen Leasing Assistance. Postanowienia Ogólne

Warunki Ubezpieczenia Raiffeisen Leasing Assistance. Postanowienia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Raiffeisen Leasing Assistance Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia, Towarzystwo Ubezpieczeniowe gwarantuje, w przypadku wystąpienia Zdarzeń assistance,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie wyjazdów turystycznych W podróży. OWU styczeń 2016

Ubezpieczenie wyjazdów turystycznych W podróży. OWU styczeń 2016 Ubezpieczenie wyjazdów turystycznych W podróży OWU styczeń 2016 W podróży Klauzula nr 1 koszty leczenia Suma Ubezpieczenia: 10 000 EUR; 20 000 EUR; 40 000 EUR; 60 000 EUR Okres ochrony: 7 dniowa karencja

Bardziej szczegółowo

Pozdrawiam i życzę sukcesów w realizacji postawionych sobie celów.

Pozdrawiam i życzę sukcesów w realizacji postawionych sobie celów. Szanowni Państwo! Dziękuje za zaufanie i wybranie ubezpieczenia NNW swojej działalności. Poniżej przedstawiam najważniejsze informacje wyciągnięte z Ogólnych warunków Ubezpieczenia. W razie jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

- Projekt umowy - UMOWA nr /2013

- Projekt umowy - UMOWA nr /2013 Zaù¹cznik nr 5 do SIWZ - Projekt umowy - UMOWA nr /2013 W dniu...2013 r. w Nowym S¹czu: pomiêdzy: Powiatowym Zarz¹dem Dróg w Nowym S¹czu 33-300 Nowy S¹cz, ul. Wiœniowieckiego 136 zwanym dalej ZAMAWIAJ

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia TRUCK ASSISTANCE

Warunki Ubezpieczenia TRUCK ASSISTANCE Warunki Ubezpieczenia TRUCK ASSISTANCE 1. DEFINICJE 1. Przez użyte w niniejszych Warunkach Ubezpieczenia pojęcia należy rozumieć: 1. akt wandalizmu jakiekolwiek zdarzenie polegające na rozmyślnym zniszczeniu

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD

Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD 1 Zakład Ubezpieczeń AGA International S.A. Oddział w Polsce 2 Rola Alior Bank S.A. Ubezpieczający 3 Ubezpieczony 4 Typ umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU. Podstawowe dane dotyczące ubezpieczenia

KARTA PRODUKTU. Podstawowe dane dotyczące ubezpieczenia KARTA PRODUKTU Karta Produktu jest materiałem informacyjnym przygotowanym przez Europ Assistance Spółkę Akcyjną prawa francuskiego (dalej: Europ Assistance) we współpracy z Raiffeisen Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

okres ochrony 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 0 km 0 km 0 km 0 km 0 km zamieszkania Naprawa na miejscu zdarzenia

okres ochrony 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 0 km 0 km 0 km 0 km 0 km zamieszkania Naprawa na miejscu zdarzenia ANEKS NR 1 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA zatwierdzonych przez Zarząd Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group uchwałą nr 254/2015 z dnia 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

7) pojazdy używane do wyścigów, rajdów i zawodów sportowych. Definicje

7) pojazdy używane do wyścigów, rajdów i zawodów sportowych. Definicje UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapitał zakładowy i wpłacony:

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia RAIFFEISEN LEASING TRUCK ASSISTANCE

Warunki Ubezpieczenia RAIFFEISEN LEASING TRUCK ASSISTANCE Warunki Ubezpieczenia RAIFFEISEN LEASING TRUCK ASSISTANCE Skorowidz najważniejszych informacji do Warunków Ubezpieczenia Raiffeisen Leasing Truck Assistance (na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów)

Bardziej szczegółowo

Pakiety AUTOCASCO Proama pozwalają na wybranie zakresu ochrony odpowiedniego do potrzeb klienta i jego auta

Pakiety AUTOCASCO Proama pozwalają na wybranie zakresu ochrony odpowiedniego do potrzeb klienta i jego auta Autocasco 1 Pakiety AUTOCASCO Proama pozwalają na wybranie zakresu ochrony odpowiedniego do potrzeb klienta i jego auta 2 Casco ASO Casco Komfortowy Casco Optymalny Wiek pojazdu do 4 lat do 8 lat do 11

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenie w Podróży i Assistance Karty Obciążeniowe MCB, VB, VBG, MCC, MCCE

Karta Produktu Ubezpieczenie w Podróży i Assistance Karty Obciążeniowe MCB, VB, VBG, MCC, MCCE Karta Produktu Ubezpieczenie w Podróży i Assistance Karty Obciążeniowe MCB, VB, VBG, MCC, MCCE Podstawowe informacje na temat Ubezpieczenia dla posiadaczy kart obciążeniowych Visa Business, Visa Business

Bardziej szczegółowo

09-11.12.2015 SEROCK, HOTEL NARVIL

09-11.12.2015 SEROCK, HOTEL NARVIL KONFERENCJA TOP 09-11 SEROCK, HOTEL NARVIL REGULAMIN UCZESTNICTWA PARTNER STRATEGICZNY ORGANIZATOR WI CE TERMINY 11 r. termin nadsy³ania zg³oszeñ UWAGA Warunkiem uczestnictwa jest przes³anie wype³nionego

Bardziej szczegółowo

Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Oferta ubezpieczeń Ubezpieczenia Pocztowe oferowane w koasekuracji przez Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych i Sopockie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

BMW Financial Services Ubezpieczenia. Ubezpieczenie pojazdu. RadoϾ z jazdy

BMW Financial Services Ubezpieczenia. Ubezpieczenie pojazdu. Radoœæ z jazdy BMW Financial Services Ubezpieczenia Ubezpieczenie pojazdu Radoœæ z jazdy Rozwi¹zania dopasowane do Ciebie. Informacje o BMW Financial Services. Jako firma bêd¹ca integraln¹ czêœci¹ BMW Polska Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

OWU. Auto & Przestrzeñ

OWU. Auto & Przestrzeñ UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes Gimnazjum nr 11 w Jaworznie Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 Nr oferty: ECI/867/087/04/2016 WARUNKI SZCZEGÓLNE DO UBEZPIECZENIA NNW HESTIA BIZNES DLA dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A.

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A. WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego ubezpieczenia na Wypadek Straty Finansowej

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Podstawowy

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Podstawowy Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Podstawowy 2 Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE Postanowienia wstępne - 1... 3 Definicje - 2.... 3 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Przedmiot ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług w ramach programu Toyota Bank Serwis Moto dla Klientów Toyota Bank Polska S.A.

Warunki świadczenia usług w ramach programu Toyota Bank Serwis Moto dla Klientów Toyota Bank Polska S.A. Toyota Bank Załącznik nr 3 do Umowy serwisowej - Warunki świadczenia usług w ramach programu Toyota Bank Serwis Moto dla Klientów Toyota Bank Polska S.A. Warunki świadczenia usług w ramach programu Toyota

Bardziej szczegółowo

2.2. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej przebiegu szkodowego zgodnie z poniższym:

2.2. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej przebiegu szkodowego zgodnie z poniższym: Poznań, 10.09.2014r. ZP WORD 5/komunikacja/2014 W oparciu o art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu udziela

Bardziej szczegółowo

ASSISTANCE ALFA ROMEO

ASSISTANCE ALFA ROMEO 604.91.386 ALFA PL 3ed 8-10-2012 15:31 Pagina 16 GWARANCJA ASSISTANCE ALFA ROMEO Przez cały okres obowiązywania Gwarancji Kontraktowej Alfa Romeo oferuje pomoc drogową zapewniającą (na terenie wyszczególnionych

Bardziej szczegółowo

OWU. Auto & Przestrzeñ. Ubezpieczenie Auto Casco

OWU. Auto & Przestrzeñ. Ubezpieczenie Auto Casco UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ Spó³ka Akcyjna 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 63 44 700, fax 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201 Auto & Przestrzeñ Ubezpieczenie Auto Casco

Bardziej szczegółowo

Tabela informacyjna o najistotniejszych warunkach ubezpieczenia

Tabela informacyjna o najistotniejszych warunkach ubezpieczenia OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOC SAMOCHODOWA zatwierdzone Uchwałą Zarządu Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. NR 03/P/2016 z dnia 12.02.2016 r. Tabela informacyjna o najistotniejszych warunkach

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY ASSISTANCE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia natychmiastowej pomocy assistance zwane dalej owu, mają zastosowanie do umów

Bardziej szczegółowo

Polisa nr 556000000000

Polisa nr 556000000000 SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. Numer KRS 0000024812 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 585-000-16-90.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA STARTER ASSISTANCE CLASSIC I COMFORT

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA STARTER ASSISTANCE CLASSIC I COMFORT NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA STARTER ASSISTANCE CLASSIC I COMFORT Czy pakiety Starter Assistance są przeznaczone dla wszystkich pojazdów?... 3 Ile czasu musi upłynąć od momentu płatności do aktywacji pakietu?...

Bardziej szczegółowo

Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne warunki ubezpieczenia assistance samochodowy dla posiadaczy rachunków: Eurokonto Aktywne Plus, Eurokonto Premium, Eurokonto Premium Plus, Eurokonto Prestiżowe Allianz ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pekao Leasing Assistance

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pekao Leasing Assistance Załącznik nr 1 Wykaz informacji zamieszczonych w niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia PEKAO LEASING ASSISTANCE zgodnie z Ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Rodzaj informacji

Bardziej szczegółowo

BMW Motorrad Assistance to nasza gwarancja, że zawsze dotrzesz do celu, gdziekolwiek będziesz.

BMW Motorrad Assistance to nasza gwarancja, że zawsze dotrzesz do celu, gdziekolwiek będziesz. BMW Motorrad Polska After Sales BMW Mobilitätsleistungen Assistance Freude Radość am z jazdy Fahren BMW Motorrad Assistance to nasza gwarancja, że zawsze dotrzesz do celu, gdziekolwiek będziesz. 1 2 Jesteśmy

Bardziej szczegółowo

NATYCHMIASTOWEJ POMOCY ASSISTANCE

NATYCHMIASTOWEJ POMOCY ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY ASSISTANCE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia natychmiastowej pomocy assistance zwane dalej owu, mają zastosowanie do umów

Bardziej szczegółowo

Zakres podstawowy. Rodzaj świadczenia (świadczenia związane z następstwem nieszczęśliwego wypadku) Wysokość wypłaty

Zakres podstawowy. Rodzaj świadczenia (świadczenia związane z następstwem nieszczęśliwego wypadku) Wysokość wypłaty Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia Biznes B-IHB-01/16 oraz warunki szczególne Nr. BWO/112/235/04/2016 Pełna treść ww.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE PROGRAM OCHRONY KREDYTOBIORCÓW GE MONEY BANKU S.A.

SZCZEGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE PROGRAM OCHRONY KREDYTOBIORCÓW GE MONEY BANKU S.A. SZCZEGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE PROGRAM OCHRONY KREDYTOBIORCÓW GE MONEY BANKU S.A. GTG-GTC-0306 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych szczególnych warunków grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

1.4 Pojazd posiada aktualną polisę OC, AC, Assistance, ważne badania techniczne i jest dopuszczony do ruchu.

1.4 Pojazd posiada aktualną polisę OC, AC, Assistance, ważne badania techniczne i jest dopuszczony do ruchu. Umowa najmu samochodu campingowego zawarta w dniu... roku w... pomiędzy............... zwaną w dalszej części umowy Wynajmującym a............... zwaną w dalszej części umowy Najemcą 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

1) NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

1) NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW WZÓR Miejscowość, data Pani/Pan/Państwo Szanowna Pani/Szanowny Panie/Szanowni Państwo Poniżej przedstawiamy ofertę ubezpieczenia: dzieci, młodzieży szkolnej, studentów studiów dziennych, zaocznych, wieczorowych

Bardziej szczegółowo

Transport do kraju pojazdu nienaprawionego BEZPŁATNE USŁUGI DODATKOWE. Koszty dodatkowego transportu

Transport do kraju pojazdu nienaprawionego BEZPŁATNE USŁUGI DODATKOWE. Koszty dodatkowego transportu 603.95.956 LANCIA PL 3ed 8-10-2012 15:08 Pagina 16 ASSISTANCE LANCIA Przez cały okres obowiązywania Gwarancji Kontraktowej Lancia oferuje pomoc drogową zapewniającą (na terenie wyszczególnionych poniżej

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Życzymy szerokiej i bezpiecznej drogi!

Szanowni Państwo, Życzymy szerokiej i bezpiecznej drogi! PRZEWODNIK KLIENTA Szanowni Państwo, Mamy wielką przyjemność powitać Państwa w gronie Klientów Programu FCA Fleet Services, który powstał przy współpracy FGA Leasing Polska Sp. z o.o., FCA Poland S.A.

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA

POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA WARUNKI PROGRAMU UBEZPIECZENIA ASSISTANCE 1444 GODZINY SPOKOJU Z SOS PZMOT DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU www.sospzmot.pl z dnia 7 lipca 2010 roku

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK PO TWOJEJ UMOWIE SERWISOWEJ

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK PO TWOJEJ UMOWIE SERWISOWEJ PRAKTYCZNY PRZEWODNIK PO TWOJEJ UMOWIE SERWISOWEJ 1 UMOWY SERWISOWE PEUGEOT Właśnie podpisałeś Umowę Serwisową Peugeot i chcemy podziękować Ci za okazane nam zaufanie. Spokój, bezpieczeństwo, przyjemność:

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika

Bardziej szczegółowo

Wykaz informacji zamieszczonych w niniejszych OWU zgodnie z Ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Wykaz informacji zamieszczonych w niniejszych OWU zgodnie z Ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Wykaz informacji zamieszczonych w niniejszych OWU zgodnie z Ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Rodzaj informacji 1. Przesłanki, których zaistnienie zobowiązuje zakład ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. 1991 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokoêci oraz warunków ustalania nale noêci przys ugujàcych pracownikowi zatrudnionemu w paƒstwowej lub

Bardziej szczegółowo