Warunki Ubezpieczenia TRUCK ASSISTANCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warunki Ubezpieczenia TRUCK ASSISTANCE"

Transkrypt

1 Warunki Ubezpieczenia TRUCK ASSISTANCE 1. DEFINICJE 1. Przez użyte w niniejszych Warunkach Ubezpieczenia pojęcia należy rozumieć: 1. akt wandalizmu jakiekolwiek zdarzenie polegające na rozmyślnym zniszczeniu lub uszkodzeniu pojazdu przez osoby trzecie (nie będące stronami lub uprawnionymi z tytułu Umowy Ubezpieczenia) powodujące unieruchomienie pojazdu, 2. awaria jakiekolwiek wadliwe lub niewłaściwe funkcjonowanie pojazdu, wywołane przyczyną wewnętrzną, które uniemożliwia jazdę w sposób bezpieczny lub zgodny z przepisami obowiązującymi w kraju miejsca awarii, w tym: rozładowanie akumulatora, awarie alarmu lub immobilizera, przebicie opony, awaria świateł zewnętrznych, awarie wycieraczek oraz pasów bezpieczeństwa (konieczność uzupełnienia materiałów eksploatacyjnych, obsługa bieżąca i okresowa, dostawa i montaż akcesoriów, nie są uznawane za awarię), 3. Centrum Pomocy jednostka organizacyjna zajmująca się realizacją świadczeń określonych w niniejszych Warunkach Ubezpieczenia, do której Ubezpieczony jest zobowiązany zgłosić zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową, 4. choroba przewlekła - wszelkie zaburzenia lub odchylenia od normy, które mają jedną lub więcej z następujących cech charakterystycznych: są trwałe, pozostawiają po sobie inwalidztwo, spowodowane są nieodwracalnymi zmianami patologicznymi, wymagają specjalnego postępowania rehabilitacyjnego albo zgodnie z aktualną wiedzą medyczną wymagać będą długiego okresu nadzoru, obserwacji czy opieki. 5. europejska część Rosji następujące jednostki podziału administracyjnego terytorium Federacji Rosyjskiej: Okręg Centralny, Okręg Północno-Zachodni (bez Nienieckiego Okręgu Autonomicznego i Republiki Komii), Okręg Wołżański, Obwód Wołgogradzki, Obwód Rostowski, Republika Kałmucji, Obwód Astrachański, Kraj Stawropolski), 6. europejska część Turcji Tracja (obszar Turcji od strony europejskiej do Morza Marmara oraz cieśnin Bosforu i Dardanele), 7. kradzież dokonany w celu przywłaszczenia zabór pojazdu lub jego części uniemożliwiający poruszanie się pojazdu, jak również zabór w celu krótkotrwałego użycia, czyli działanie wyczerpujące znamiona czynów określonych w art lub art. 289 Kodeksu Karnego, uniemożliwiające kontynuowanie podróży w sposób bezpieczny lub zgodny z przepisami kraju miejsca kradzieży, z wyłączeniem kradzieży kluczyków, sterowników, pilotów bądź innych urządzeń służących do otwierania lub uruchamiania pojazdu, 8. okres ubezpieczenia - 12 (dwanaście) następujących po sobie kolejno, miesięcznych okresów odpowiedzialności, za które składka ubezpieczeniowa została opłacona w całości; 9. nieszczęśliwy wypadek nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego jeden z członków załogi pojazdu, niezależnie od swojej woli, doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, 10. pilot osoba skierowana przez Centrum Pomocy na miejsce zdarzenia, 11. polisa ubezpieczeniowa zwany inaczej certyfikatem, dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia Truck Assistance; 12. pojazd zaopatrzony w polskie numery rejestracyjne i w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia nie starszy niż 12-letni, licząc od daty pierwszej rejestracji: a) samochód ciężarowy wraz z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej ponad 3,5 ton, jednakże nie większej niż 44 ton; b) ciągnik siodłowy i balastowy wraz z naczepą lub przyczepą; c) autobus (z zastrzeżeniem, że przysługuje tylko pomoc techniczna, a w przypadku transportu załogi pojazdu lub zwłok, Centrum Pomocy organizuje transport tylko dla kierowcy autobusu); d) przyczepa i naczepa o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 750 kg, nie przekraczającej jednak 44 ton,

2 e) pojazd specjalny dla pojazdów przystosowanych do przewozu osób (z zastrzeżeniem, że przysługuje tylko pomoc techniczna, a w przypadku transportu załogi pojazdu lub zwłok, Centrum Pomocy organizuje transport tylko dla kierowcy autobusu); 13. siedziba Ubezpieczonego miejsce wskazane w dowodzie rejestracyjnym pojazdu jako adres firmy lub miejsce zamieszkania Ubezpieczonego, 14. autoryzowana stacja obsługi mający swoją siedzibę w granicach geograficznych wskazanych w 6 pkt 2 punkt obsługi i naprawy pojazdów, właściwy dla marki ubezpieczonego Pojazdu, posiadający autoryzację producenta lub importera pojazdów tej marki na ich serwisowanie i wykonywanie napraw. 15. Ubezpieczony właściciel lub posiadacz pojazdu lub inna osoba uprawniona do korzystania z pojazdu na podstawie umowy leasingu, najmu lub dzierżawy, na wniosek której pojazd został włączony do ubezpieczenia, 16. unieruchomienie pojazdu stan pojazdu uniemożliwiający kontynuowanie podróży lub jego dalsze użytkowanie w sposób bezpieczny lub zgodny z przepisami obowiązującymi w miejscu zdarzenia, usprawnienie pojazdu usunięcie na trasie podróży przyczyny uniemożliwiającej kontynuowanie podróży, o ile jest to możliwe, 17. wypadek jakiekolwiek zdarzenie drogowe unieruchamiające pojazd, wywołane przyczyną zewnętrzną, łącznie z kolizją, wywróceniem pojazdu, spadkiem pojazdu ze skarpy, wybuchem lub pożarem w pojeździe, uniemożliwiające kontynuowanie jazdy w sposób bezpieczny lub zgodny z przepisami kraju miejsca wypadku, 18. załoga pojazdu kierowca i zmiennik kierowcy (jeżeli występuje) ubezpieczonego pojazdu lub pojazdu, który w momencie wystąpienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową ciągnął ubezpieczoną naczepę lub przyczepę. 2. POSTĘPOWANIE W RAZIE WYSTĄPIENIA SZKODY 1. W celu skorzystania z pomocy należy niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia skontaktować się z Centrum Pomocy, dzwoniąc pod całodobowy nr telefonu i podać następujące dane: imię i nazwisko (nazwa firmy), adres zamieszkania (siedziby), marka i model pojazdu, nr VIN, nr rejestracyjny, data pierwszej rejestracji, miejsce i okoliczności zdarzenia i inne dane, jeśli będą one niezbędne do udzielenia świadczeń w ramach niniejszego ubezpieczenia; na życzenie Centrum Pomocy oddzwoni do poszkodowanego. 2. Po wykonaniu czynności, o których mowa powyżej Centrum Pomocy skieruje pilota na miejsce zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową. 3. W przypadku, gdy podane dane telefonicznie są w całości lub w części niezgodne z informacjami posiadanymi przez Centrum Pomocy, mogące nasuwać wątpliwości, co do uprawnień Ubezpieczonego lub załogi pojazdu do korzystania ze świadczeń w ramach niniejszego ubezpieczenia, Ubezpieczony lub załoga pojazdu na żądanie Centrum Pomocy zobowiązany jest okazać pilotowi przybyłemu na miejsce zdarzenia dokument potwierdzający objęcie ochroną ubezpieczeniową danego pojazdu, pod rygorem odmowy wykonania świadczeń. 4. W każdym przypadku powstania zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, Ubezpieczony lub załoga pojazdu zobowiązani są: a) udzielić pilotowi przybyłemu na miejsce zdarzenia stosownych pełnomocnictw w zakresie niezbędnym do wykonania danych świadczeń, b) nie zlecać czynności objętych ubezpieczeniem innym jednostkom organizacyjnym chyba, że pilot nie udzieli pomocy w czasie 5 godzin od chwili zawiadomienia Centrum Pomocy (w razie braku innych uzgodnień pomiędzy Ubezpieczonym lub załogą pojazdu, a Centrum Pomocy), wykorzystać dostępne środki w celu zmniejszenia rozmiaru szkody oraz zapobiec w miarę możliwości zwiększaniu się szkody. 5. W razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązków Ubezpieczonego, o których mowa powyżej, Ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło Ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków zdarzenia assistance, zgodnie z art. 818 k.c. 2

3 3. ZASADY USTALANIA I WYPŁATA ODSZKODOWANIA 1. W przypadku, gdy pilot nie przybędzie na miejsce zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową w czasie 5 godzin od chwili zawiadomienia Centrum Pomocy, wówczas w razie braku innych uzgodnień lub w razie braku możliwości skontaktowania się z Centrum Pomocy Ubezpieczony jest uprawniony do zorganizowania świadczeń wynikających z Warunków Ubezpieczenia we własnym zakresie i zobowiązany do ich udokumentowania oryginałami rachunków lub faktur, na podstawie zgłoszenia. 2. Zgłoszenie roszczenia o wypłatę świadczenia powinno zawierać: a) numer rachunku bankowego, na które powinna być zwrócona kwota poniesiona przez Ubezpieczonego, b) szczegółowy opis okoliczności zaistnienia zdarzenia, c) dokumentację dotyczącą szkody zawierającą dokładny opis zdarzenia, d) oryginały wszystkich faktur, rachunków oraz oryginały dowodów wpłaty, które umożliwiają określenie łącznych kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego, e) obustronna kopię dowodu rejestracyjnego. 3. Rachunki oraz faktury z tytułu świadczeń, o których mowa powyżej tj. pkt 2 powinny zostać wystawiane na Ubezpieczonego chyba, że strony umówią się inaczej. 4. Ubezpieczony powinien złożyć wniosek o refundację ww. kosztów w terminie 7 dni od ustania przeszkody w zawiadomieniu Centrum Pomocy na adres: Europ Assistance Polska Sp. z o.o., ul. Wołoska 5, budynek Taurus, Warszawa, tel Ubezpieczyciel w terminie 30 dni od przedłożenia przez Ubezpieczonego oryginałów rachunków dokona zwrotu kosztów świadczeń poniesionych przez Ubezpieczonego, z uwzględnieniem sum ubezpieczenia przewidzianych w niniejszych Warunkach Ubezpieczenia, do wysokości, w jakiej zostałyby one poniesione, gdyby dane świadczenie było realizowane przez Centrum Pomocy. 6. Jeżeli wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości refundacji kosztów nie jest możliwe w terminie określonym powyżej, refundacja tych kosztów dokonywana jest w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, jednakże bezsporną część refundacji Ubezpieczyciel wypłaci w terminie określonym powyżej. 7. Świadczenie/odszkodowanie wypłaca się na terytorium RP w walucie polskiej. Jeżeli w czasie podróży zostały poniesione przez Ubezpieczonego wydatki w walucie obcej, świadczenie/odszkodowanie przeliczane jest według średniego kursu walut ustalonego przez NBP, obowiązującego w dniu wypłaty świadczenia/odszkodowania. 8. Jeżeli Ubezpieczony nie zgadza się z ustaleniami Ubezpieczyciela, co do odmowy zaspokojenia roszczeń lub co do wysokości odszkodowania, może w ciągu 30 dni od daty otrzymania decyzji w tej sprawie zgłosić na piśmie listem poleconym na wyżej wymieniony adres. Odwołanie zostanie rozpatrzone w ciągu 30 dni od daty otrzymania. 4. WARIANTY UBEZPIECZENIA 1. Ubezpieczenie Truck Assistance składa się z następujących wariantów: a) STANDARD zapewniający ochronę tylko na terenie Polski; b) TOP zapewniający ochronę na terenie Polski i Europy, o rozszerzonym zakresie ubezpieczenia i rozszerzonym zakresie świadczeń. 3

4 5. UBEZPIECZENIE NA TERENIE POLSKI Wariant STANDARD 1. W wariancie STANDARD ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest wyłącznie na terytorium Polski. 2. W ramach wariantu STANDARD ochroną ubezpieczeniową objęte są zdarzenia polegające na unieruchomieniu pojazdu wskutek: a) wypadku, b) kradzieży, c) aktu wandalizmu. 3. W ramach wariantu STANDARD przysługują następujące świadczenia techniczne: a) podnoszenie pojazdu w przypadku przewrócenia pojazdu lub osunięcia się z drogi powodującego jego unieruchomienie Centrum Pomocy organizuje i pokrywa koszty podniesienia lub wyciągnięcia pojazdu na drogę, b) usprawnienie pojazdu w przypadku unieruchomienia pojazdu Centrum Pomocy organizuje i pokrywa koszty usprawnienia pojazdu w miejscu jego unieruchomienia, jeżeli istnieje możliwość usprawnienia pojazdu w ciągu 1 godziny; Centrum Pomocy nie pokrywa kosztów części i materiałów użytych w celu usprawnienia pojazdu. W przypadku przebicia opony bądź opon, pomoc jest udzielana w ramach ubezpieczenia tylko w przypadku gdy pojazd jest wyposażony w sprawne opony zapasowe. c) holowanie pojazdu jeżeli w wyniku unieruchomienia pojazdu nie jest możliwe usprawnienie pojazdu w miejscu unieruchomienia pojazdu, Centrum Pomocy organizuje i pokrywa koszty holowania pojazdu do najbliższej autoryzowanej stacji obsługi. Jeżeli przed unieruchomieniem pojazd złączony był z naczepą lub przyczepą Centrum Pomocy organizuje i pokrywa koszty holowania pojazdu z naczepą lub przyczepą, choćby naczepa lub przyczepa nie były objęte ubezpieczeniem assistance do wysokości limitów wskazanych w 8. d) organizacja innego środka transportu jeżeli w wyniku zaistnienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową pojazd nie może być usprawniony w ciągu 72 godzin od momentu zgłoszenia zdarzenia do Centrum Pomocy, Centrum przekazuje Ubezpieczonemu informacje o możliwościach zorganizowania innego środka transportu, e) wykonanie dokumentacji zdjęciowej szkody w przypadku zaistnienia wypadku, kradzieży lub aktu wandalizmu powodującego unieruchomienie pojazdu, Pilot Centrum Pomocy sporządza dokumentację fotograficzną uszkodzeń pojazdu oraz miejsca zdarzenia, którą na życzenie Ubezpieczonego przesyła Ubezpieczonemu pocztą elektroniczną, f) pomoc w zgłoszeniu szkody w przypadku zaistnienia wypadku, kradzieży lub aktu wandalizmu powodującego unieruchomienie pojazdu Centrum Pomocy na życzenie Ubezpieczonego przekazuje w formie telefonicznej lub elektronicznej zgłoszenie o zaistnieniu zdarzenia do wskazanego przez Ubezpieczonego zakładu ubezpieczeń oraz do najbliższej jednostki policji, g) dozór ładunku jeżeli w wyniku unieruchomienia pojazdu na terytorium Polski nie jest możliwe usprawnienie pojazdu w miejscu unieruchomienia pojazdu oraz nie jest możliwe holowanie pojazdu w ciągu 5 godzin od momentu powiadomienia o zdarzeniu Centrum Pomocy, Centrum organizuje i pokrywa koszty dozoru ładunku przez okres nie dłuższy niż 24 godziny w trybie ciągłym, h) pomoc w przeładunku towaru jeżeli w wyniku unieruchomienia pojazdu nie jest możliwe przewożenie towaru uszkodzoną naczepą (przyczepą), Centrum Pomocy pomaga w organizacji przeładunku towaru na inny środek transportu dostarczony przez Ubezpieczonego; koszt przeładunku zorganizowanego przy pomocy Centrum Pomocy pokrywa Ubezpieczony; Centrum Pomocy nie odpowiada za szkody wynikłe w trakcie przeładunku, i) przechowywanie pojazdu jeżeli z racji wystąpienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową zachodzi potrzeba przechowania pojazdu na dozorowanym parkingu płatnym, Centrum Pomocy organizuje i pokrywa 4

5 koszty parkowania pojazdu przez okres nie dłuższy niż 3 doby do równowartości 150 euro za cały okres parkowania, j) kierowca zastępczy jeżeli z racji wystąpienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową lub z racji nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania każdy z członków załogi pojazdu nie może prowadzić pojazdu przez okres co najmniej 7 dni od momentu zajścia zdarzenia lub nagłego zachorowania Centrum Pomocy organizuje i pokrywa koszty podróży kierowcy wskazanego przez Ubezpieczonego (pociągiem I klasy lub autobusem do miejsca postoju pojazdu); z terytorium Polski do miejsca postoju pojazdu; W celu realizacji świadczenia Ubezpieczony jest zobowiązany dostarczyć Centrum Pomocy pisemne potwierdzenie niezdolności członków załogi do prowadzenia pojazdu wydane przez lekarza prowadzącego, k) odbiór pojazdu po naprawie jeżeli zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową miało miejsce powyżej 100 km od siedziby Ubezpieczonego, a pojazd nie może być naprawiony w ciągu 24h od momentu zgłoszenia zdarzenia do Centrum Pomocy, Centrum organizuje i pokrywa koszty transportu jednej osoby w jedną stronę pociągiem I klasy lub autobusem do miejsca, gdzie samochód został naprawiony, w celu jego odebrania (wraz z transportem do i z dworca kolejowego). Jeżeli w wyniku unieruchomienia pojazd został odholowany przez Centrum Pomocy, Ubezpieczonemu przysługuje zamiennie jedno z następujących świadczeń: a) zakwaterowanie w hotelu jeżeli pojazd nie może być naprawiony w ciągu 24h od momentu zgłoszenia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową do Centrum Pomocy, a odległość z miejsca zdarzenia do siedziby Ubezpieczonego przekracza 50 km, Centrum Pomocy organizuje i pokrywa koszty zakwaterowania ze śniadaniem załogi pojazdu w hotelu trzygwiazdkowym (w zależności od lokalnych możliwości), na okres nieprzekraczający faktycznego czasu naprawy pojazdu, jednak nie dłużej niż 3 doby, wraz z transportem do hotelu; świadczenie zakwaterowania w hotelu nie obejmuje innych wydatków poniesionych przez kierowcę i pasażerów związanych z pobytem w hotelu, jak np. wydatki na telefon, dodatkowe wyżywienie lub inne usługi świadczone przez hotel, b) transport załogi pojazdu do siedziby Ubezpieczonego lub do miejsca docelowego podróży jeżeli pojazd nie może być naprawiony w ciągu 24h od momentu zgłoszenia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową do Centrum Pomocy, a zdarzenie miało miejsce ponad 50 km od siedziby Ubezpieczonego Centrum Pomocy organizuje i pokrywa koszty dalszego transportu załogi pojazdu do siedziby Ubezpieczonego lub do miejsca docelowego podróży (pod warunkiem, że nie znajduje się ono w dalszej odległości od miejsca zdarzenia niż siedziba Ubezpieczonego), pociągiem I klasy lub autobusem, 4. Świadczenia te są realizowane w miarę istniejących lokalnie możliwości i do wysokości sumy ubezpieczenia. 6. UBEZPIECZENIE NA TERENIE POLSKI ORAZ EUROPY Wariant TOP 1. Ochronę ubezpieczeniową na terenie Polski oraz na terenie Europy zapewnia ubezpieczenie w wariancie TOP. 2. W wariancie TOP ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest na terytorium Polski oraz: (1) Andory, (2) Austrii, (3) Belgii, (4) Białorusi, (5) Bułgarii, (6) Bośni i Hercegowiny, (7) Chorwacji, (8) Czarnogóry, (9) Czech, (10) Danii, Estonii, (11) Finlandii, 5

6 (12) Francji (bez terytoriów zamorskich i wysp), (13) Gibraltaru, (14) Grecji, (15) Hiszpanii, (16) Holandii, (17) Irlandii, (18) Lichtensteinu, (19) Litwy, (20) Łotwy, (21) Luksemburga, (22) Macedonii, (23) Monako, (24) Niemiec, (25) Norwegii, (26) Portugalii, (27) Rumunii, (28) Rosji (tylko europejska część Rosji), (29) San Marino, (30) Serbii, (31) Słowacji, (32) Słowenii, (33) Szwecji, (34) Szwajcarii, (35) Turcji (tylko część europejska), (36) Ukrainy, (37) Watykanu, (38) Węgier, (39) Wielkiej Brytanii, (40) Włoch. 3. W ramach wariantu Top ochroną ubezpieczeniową objęte są zdarzenia polegające na unieruchomieniu pojazdu wskutek: a) wypadku, b) kradzieży, c) aktu wandalizmu d) uszkodzeniu ciała członka załogi pojazdu powstałe wskutek wypadku tego pojazdu poza granicami Polski, e) awarii, f) zatankowania nieprawidłowego paliwa, g) braku paliwa, h) awarii ogumienia. 4. W ramach wariantu TOP przysługują następujące świadczenia techniczne: a) podnoszenie pojazdu w przypadku przewrócenia pojazdu lub osunięcia się z drogi powodującego jego unieruchomienie Centrum Pomocy organizuje i pokrywa koszty podniesienia lub wyciągnięcia pojazdu na drogę, b) usprawnienie pojazdu w przypadku unieruchomienia pojazdu Centrum Pomocy organizuje i pokrywa koszty usprawnienia pojazdu w miejscu jego unieruchomienia, jeżeli istnieje możliwość usprawnienia pojazdu w ciągu 1 godziny, Centrum Pomocy nie pokrywa w takim przypadku kosztów części i materiałów użytych w celu usprawnienia pojazdu. W przypadku przebicia opony bądź opon, pomoc jest udzielana w ramach ubezpieczenia tylko w przypadku gdy pojazd jest wyposażony w sprawne opony zapasowe. c) holowanie pojazdu jeżeli w wyniku unieruchomienia pojazdu nie jest możliwe usprawnienie pojazdu w miejscu unieruchomienia pojazdu, Centrum Pomocy organizuje i pokrywa koszty holowania pojazdu do najbliższej autoryzowanej stacji obsługi. Jeżeli pojazd przed unieruchomieniem złączony był z naczepą lub 6

7 przyczepą Centrum Pomocy organizuje i pokrywa koszty holowania pojazdu z naczepą lub przyczepą, choćby naczepa lub przyczepa nie były objęte ubezpieczeniem assistance do wysokości limitów wskazanych w 8. d) organizacja innego środka transportu jeżeli w wyniku zaistnienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową pojazd nie może być usprawniony w ciągu 72 godzin od momentu zgłoszenia zdarzenia do Centrum Pomocy, Centrum przekazuje Ubezpieczonemu informacje o możliwościach zorganizowania innego środka transportu, e) wykonanie dokumentacji zdjęciowej szkody (tylko na terenie Polski) w przypadku zaistnienia wypadku, kradzieży lub aktu wandalizmu powodującego unieruchomienie pojazdu na terytorium Polski, Pilot sporządza dokumentację fotograficzną uszkodzeń pojazdu oraz miejsca zaistnienia zdarzenia, którą na życzenie Ubezpieczonego przesyła Ubezpieczonemu pocztą elektroniczną, f) pomoc w zgłoszeniu szkody w przypadku zaistnienia wypadku, kradzieży lub aktu wandalizmu powodującego unieruchomienie pojazdu Centrum Pomocy na życzenie Ubezpieczonego przekazuje w formie telefonicznej lub elektronicznej zgłoszenie o zaistnieniu zdarzenia do wskazanego przez Ubezpieczonego zakładu ubezpieczeń oraz do najbliższej jednostki policji, g) dozór ładunku (tylko na terenie Polski) jeżeli w wyniku unieruchomienia pojazdu na terytorium Polski nie jest możliwe usprawnienie pojazdu w miejscu unieruchomienia pojazdu oraz nie jest możliwe holowanie pojazdu w ciągu 5 godzin od momentu powiadomienia o zdarzeniu Centrum Pomocy, Centrum organizuje i pokrywa koszty dozoru ładunku przez okres nie dłuższy niż 24 godziny w trybie ciągłym, h) pomoc w przeładunku towaru jeżeli w wyniku unieruchomienia pojazdu nie jest możliwe przewożenie towaru uszkodzoną naczepą lub przyczepą Centrum Pomocy pomaga w organizacji przeładunku towaru na inny środek transportu dostarczony przez Ubezpieczonego; koszt przeładunku zorganizowanego przy pomocy Centrum Pomocy pokrywa Ubezpieczony; Centrum nie odpowiada za szkody wynikłe w trakcie przeładunku, i) przechowywanie pojazdu jeżeli z racji wystąpienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową zachodzi potrzeba przechowania pojazdu na dozorowanym parkingu płatnym, Centrum Pomocy organizuje i pokrywa koszty parkowania pojazdu przez okres nie dłuższy niż 3 doby do równowartości 150 euro za cały okres parkowania, j) kierowca zastępczy jeżeli z racji wystąpienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową lub z racji nieszczęśliwego wypadku żaden z członków załogi pojazdu nie może prowadzić pojazdu przez okres co najmniej 7 dni od momentu zajścia zdarzenia lub nagłego zachorowania, Centrum Pomocy organizuje i pokrywa koszty podróży kierowcy wskazanego przez Ubezpieczonego pociągiem I klasy lub autobusem (lub samolotem w klasie ekonomicznej, jeżeli odległość z miejsca unieruchomienia pojazdu do miejsca docelowego przekracza 1000 km) z terytorium Polski do miejsca postoju pojazdu; w celu realizacji świadczenia Ubezpieczony jest zobowiązany dostarczyć Centrum Pomocy pisemne potwierdzenie niezdolności członków załogi do prowadzenia pojazdu wydane przez lekarza prowadzącego, Jeżeli w wyniku unieruchomienia pojazd został odholowany przez Centrum Pomocy, Ubezpieczonemu przysługuje zamiennie jedno z następujących świadczeń tj. k) lub l). k) zakwaterowanie w hotelu jeżeli pojazd nie może być naprawiony w ciągu 24h od momentu zgłoszenia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową do Centrum Pomocy, a odległość z miejsca zdarzenia do siedziby Ubezpieczonego przekracza 50 km Centrum Pomocy organizuje i pokrywa koszty zakwaterowania (ze śniadaniem) załogi pojazdu w hotelu trzygwiazdkowym (w zależności od lokalnych możliwości), na okres nieprzekraczający faktycznego czasu naprawy pojazdu, nie dłużej jednak niż 3 doby, wraz z transportem do hotelu; świadczenie zakwaterowania w hotelu nie obejmuje innych wydatków poniesionych przez kierowcę i pasażerów związanych z pobytem w hotelu, jak np. wydatki na telefon, dodatkowe wyżywienie lub inne usługi świadczone przez hotel, l) transport załogi pojazdu do siedziby Ubezpieczonego lub do miejsca docelowego podróży jeżeli pojazd nie może być naprawiony w ciągu 24h od momentu zgłoszenia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową do Centrum Pomocy, a zdarzenie miało miejsce ponad 50 km od siedziby Ubezpieczonego Centrum Pomocy organizuje i pokrywa koszty dalszego transportu załogi pojazdu do siedziby Ubezpieczonego lub do miejsca docelowego podróży (pod warunkiem, że nie znajduje się w dalszej odległości od miejsca zdarzenia niż siedziba Ubezpieczonego), pociągiem I klasy lub autobusem (lub samolotem w klasie ekonomicznej, jeżeli odległość z miejsca unieruchomienia pojazdu do miejsca docelowego przekracza 1000 km), m) odbiór pojazdu po naprawie jeżeli zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową miało miejsce powyżej 100 km od siedziby Ubezpieczonego, a pojazd nie może być naprawiony w ciągu 24h od momentu zgłoszenia zdarzenia do Centrum Pomocy, Centrum organizuje i pokrywa koszty transportu jednej osoby w jedną stronę pociągiem I klasy lub autobusem do miejsca, gdzie samochód został naprawiony, w celu jego odebrania (wraz z 7

8 transportem do i z dworca kolejowego); jeżeli podróż przekracza dystans 1000 km, wówczas transport może się odbyć samolotem w klasie ekonomicznej, n) złomowanie pojazdu w przypadku zaistnienia wypadku, kradzieży lub aktu wandalizmu poza terytorium Polski, jeżeli naprawa pojazdu przekracza jego wartość bądź pojazd z przyczyn technicznych nie nadaje się do naprawy, Centrum Pomocy organizuje i pokrywa koszty złomowania pojazdu w kraju, w którym nastąpiło zdarzenie, o) pokrycie kosztu mandatu w przypadku nałożenia mandatu karnego przez uprawnione do tego służby na kierującego pojazdem z powodu złamania przepisów prawa ruchu drogowego obowiązującego na terytorium danego państwa polegającego na przekroczeniu dopuszczalnej prędkości lub niezastosowaniu się do obowiązujących znaków i sygnalizatorów drogowych przez kierującego pojazdem, wskutek czego doszło do unieruchomienie pojazdu, Centrum Pomocy udziela kierowcy pojazdu nieoprocentowanej pożyczki na pokrycie kosztu mandatu karnego, z uwzględnieniem następujących zastrzeżeń: - maksymalna wysokość pożyczki w ramach jednego zdarzenia wynosi równowartość 2000 euro, - świadczenie jest realizowane w razie zdarzenia poza granicami Polski, z wyłączeniem następujących państw: Białorusi, Rosji oraz Ukrainy, - świadczenie jest realizowane po otrzymaniu wymaganych przez Centrum Pomocy zabezpieczeń zwrotu pożyczki przez Ubezpieczonego; rodzaj zabezpieczenia zależny jest od indywidualnych ustaleń pomiędzy Centrum Pomocy i Ubezpieczonym, - pożyczka zostanie spłacona przez Ubezpieczonego w terminie do 7 dni od daty jej udzielenia przez Centrum Pomocy, - świadczenie nie jest realizowane, jeżeli pomimo zapłaty mandatu karnego nie będzie możliwości dalszego poruszania się pojazdem, - czas realizacji świadczenia jest zależny od lokalnych możliwości Centrum Pomocy. 5. Dodatkowo w ramach wariantu TOP w razie uszkodzeniu ciała członka załogi pojazdu powstałego wskutek wypadku pojazdu poza granicami Polski przysługują następujące świadczenia medyczne: a) informacja medyczna lekarz Centrum Pomocy udziela telefonicznej informacji odnośnie sposobu dalszego postępowania w razie zaistnienia nieszczęśliwego wypadku, b) koszty leczenia Centrum Pomocy organizuje i pokrywa koszty pomocy medycznej udzielonej poszkodowanemu członkowi załogi pojazdu w zakresie niezbędnym do przywrócenia stanu zdrowia umożliwiającego powrót lub transport do kraju albo kontynuację podróży zagranicznej, obejmujących: (1) konsultacje lekarskie, badania niezbędne do zdiagnozowania stanu zdrowia i podjęcia dalszego leczenia poszkodowanego członka załogi pojazdu, (2) pobyt w szpitalu, zabiegi, operacje, (3) udzielenie doraźnej pomocy ambulatoryjnej, zakup środków opatrunkowych, leków, (4) do wysokości 400 euro - naprawę lub zakup niezbędnych protez (w tym dentystycznych), okularów oraz środków pomocniczych bezpośrednio po wypadku za granicą i pod warunkiem, że ich uszkodzenie związane było z nieszczęśliwym wypadkiem objętym ochroną ubezpieczeniową i powodującym trwały uszczerbek na zdrowiu, c) transport i repatriacja Centrum Pomocy organizuje i pokrywa następujące koszty transportu i repatriacji poszkodowanego członka załogi pojazdu dostosowanym do stanu jego zdrowia środkiem transportu: (1) transport poszkodowanego członka załogi z miejsca pobytu lub miejsca wypadku do szpitala na terenie kraju pobytu w czasie podróży zagranicznej, jeżeli lekarz Centrum Pomocy lub lekarz prowadzący zaleca hospitalizację, (2) transport poszkodowanego członka załogi do innego szpitala, jeżeli placówka medyczna, w której był on hospitalizowany nie zapewnia odpowiedniej opieki medycznej, jakiej wymaga stan zdrowia poszkodowanego członka załogi, zgodnie z pisemnym zaleceniem lekarza prowadzącego, (3) transport poszkodowanego członka załogi do miejsca zamieszkania na terenie Polski lub placówki medycznej na terenie Polski, o ile wymaga tego jego stan zdrowia, pod warunkiem, że podróż taka jest możliwa zgodnie z opinią lekarza prowadzącego, 8

9 (4) transport poszkodowanego członka załogi do kraju po zakończeniu leczenia, w przypadku gdy, ze względu na stan zdrowia, nie może on kontynuować podróży, ani powrócić do kraju wcześniej zaplanowanym środkiem transportu, d) wizyta osoby bliskiej Centrum Pomocy pokrywa koszty zakwaterowania, wyżywienia, o ile jest w cenie, przez okres nie dłuższy niż 3 doby i do równowartości 300 euro oraz transportu w obie strony osoby bliskiej poszkodowanego członka załogi, jeśli w wyniku nieszczęśliwego wypadku istnieje konieczność jego hospitalizacji, a obecność osoby towarzyszącej jest konieczna i zalecona przez lekarza prowadzącego, e) transport zwłok Centrum Pomocy organizuje i pokrywa koszty transportu zwłok zmarłego członka załogi do Polski lub kraju stałego pobytu w przypadku, gdy zmarł on w trakcie podróży poza granicami Polski oraz kraju stałego pobytu, a śmierć nastąpiła w wyniku nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową. 6. Dodatkowo w wariancie TOP, na życzenie Ubezpieczonego lub osoby działającej w jego imieniu, Centrum Pomocy organizuje następujące świadczenia informacyjne: a) Nawigator w podróży Centrum Pomocy udziela telefonicznych informacji o rekomendowanych trasach drogowych pomiędzy określonymi punktami na terenie Europy wraz ze szczegółowym opisem przebiegu trasy, b) przesyłanie aktów prawnych oraz wzorów umów cywilnoprawnych Centrum Pomocy przesyła na wskazany przez Ubezpieczonego adres akt prawnych (ustawa, rozporządzenie, uchwała) lub wzór umowy cywilno-prawnej takich jak: (1) umowy sprzedaży, (2) umowy najmu i dzierżawy, (3) umowy darowizny, (4) umowy o pracę, (5) umowy o dzieło, (6) umowa zlecenia ze świadczenia Ubezpieczony lub załoga pojazdu może skorzystać do 5 razy w czasie rocznego okresu ubezpieczenia, c) pomoc administracyjna w razie braku dokumentów niezbędnych do kontynuowania podróży (listy przewozowe, polisy ubezpieczeniowe, dokumenty pojazdu lub załogi pojazdu), Centrum Pomocy organizuje dostarczenie wskazanych dokumentów załodze pojazdu, z zastrzeżeniem, że koszt dostarczenia dokumentów ponosi Ubezpieczony lub załoga pojazdu, d) pomoc informacyjna Centrum Pomocy udziela telefonicznych informacji na temat: (1) sytuacji na drogowych przejściach granicznych pomiędzy Polską, a krajami sąsiednimi, (2) lokalizacji stacji obsługi na terenie Polski, (3) lokalizacji szpitali, aptek, hoteli, moteli, stacji paliw na terenie Europy, (4) najszybszych i najkrótszych połączeń drogowych na terenie Europy, (5) przekazywania pilnej wiadomości związanej z zaistniałym zdarzeniem osobie wskazanej przez kierowcę pojazdu, 7. tłumaczenia telefoniczne w razie podróży poza granicami Polski Centrum Pomocy udziela załodze pojazdu telefonicznej pomocy w rozmowach z policją, służbami granicznymi, ośrodkami medycznymi, 8. tłumaczenia formularzy w razie podróży poza granicami Polski Centrum Pomocy przetłumaczy drobne (maksymalnie 2 strony tekstu) formularze związane z zaistniałym zdarzeniem objętym ochroną ubezpieczeniową, 9. zorganizowanie udziału prawnika Centrum Pomocy organizuje udział prawnika, reprezentującego Ubezpieczonego w postępowaniu sądowym wszczętym przeciwko Ubezpieczonemu lub załodze pojazdu z tytułu odpowiedzialności wynikającej z udziału w wypadku (koszty prawnika pokrywa Ubezpieczony lub załoga pojazdu), 10. zorganizowanie tłumacza Centrum Pomocy organizuje udział tłumacza podczas dochodzeń policyjnych, w postępowaniach sądowych wszczętych w związku z udziałem pojazdu w wypadku (koszty tłumacza pokrywa Ubezpieczony lub załoga pojazdu). 11. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela polega na pokryciu kosztów określonych powyżej świadczeń do wysokości sum ubezpieczenia. 9

10 7. POCZĄTEK I KONIEC OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ 1. Ochrona ubezpieczeniowa a w odniesieniu do danego pojazdu jest zawierana na 12-miesięczny okres ubezpieczenia, z możliwością odnowienia na kolejny 12 miesięczny okres. 2. Jeżeli nie umówiono się inaczej, ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia wskazanego w polisie ubezpieczeniowej, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po opłaceniu składki, z zastrzeżeniem ust Dla nowo zawartych polis ubezpieczeniowych obowiązuje okres 7 dniowej karencji liczony od daty początku wskazanej na Certyfikacie potwierdzającym przystąpienie do ubezpieczenia. Karencja nie obowiązuje w stosunku do polis odnowionych. 4. Ochrona ubezpieczeniowa w odniesieniu do danego pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, kończy się: a) z upływem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia;, b) z dniem zbycia pojazdu przez właściciela, c) z dniem wyrejestrowania pojazdu na skutek Kradzieży lub Szkody całkowitej w zależności od tego, co nastąpi pierwsze. 5. W przypadku zbycia pojazdu przez Ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia, na wniosek Ubezpieczającego, odpowiedzialność Ubezpieczyciela wobec Ubezpieczonego będzie kontynuowana do końca okresu ubezpieczenia. 8. SKŁADKA I SUMY UBEZPIECZENIA 1. Składka ubezpieczeniowa ustalana jest na podstawie obowiązującej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia taryfy składek Ubezpieczyciela. 2. Sumy ubezpieczenia stanowią górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela i ustalone są w złotych polskich, w kwotach nieprzekraczających równowartości: a) euro dla jednego zdarzenia polegającego na unieruchomieniu pojazdu, b) euro dla jednego zdarzenia polegającego na uszkodzeniu ciała członka załogi pojazdu powstałego wskutek wypadku pojazdu. 3. Kwoty wskazane powyżej są przeliczane na walutę kraju, w którym realizowane jest świadczenie, według średniego kursu walut określonego przez NBP na dzień ustalania odszkodowania. 4. W przypadku świadczeń informacyjnych realizacja każdego świadczenia odbywa się do wysokości faktycznie poniesionych kosztów przez Centrum Pomocy. 10

11 9. WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI Wyłączenia dotyczące świadczeń związanych z unieruchomieniem pojazdu 1. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe: a) w wyniku jakichkolwiek roszczeń skierowanych do Ubezpieczonego przez osoby trzecie w związku z wystąpieniem zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, b) wskutek działań wojennych, stanu wyjątkowego, wewnętrznych zamieszek, powstań, strajków i lokautów, aktów terroryzmu lub sabotażu, rewolucji, demonstracji, c) wskutek trzęsienia ziemi, reakcji jądrowej, skażenia radioaktywnego, skażenia lub zanieczyszczenia opadami przemysłowymi, działania broni biologicznej lub chemicznej, promieni laserowych i maserowych, pola magnetycznego lub elektromagnetycznego, oddziaływania azbestu lub formaldehydu, d) w związku z popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa przez Ubezpieczonego, członka jego rodziny lub osoby, za które Ubezpieczony faktycznie oraz z mocy prawa ponosi odpowiedzialność, jak za działania własne, e) umyślnego lub rażąco niedbałego działania Ubezpieczonego lub umyślnego działania osoby, z którymi pozostaje on we wspólnym gospodarstwie domowym. 2. Ponadto Ubezpieczyciel nie odpowiada za Zdarzenia ubezpieczeniowe: a) powstałe podczas udziału pojazdu w rajdach, konkursach, wyścigach, testach lub przygotowań do nich, albo użycia pojazdu jako rekwizytu, b) powstałe w pojazdach używanych jako taksówki, nauka jazdy, pojazdów wypożyczalni samochodów, służących do transportu materiałów niebezpiecznych (ADR), c) wynikające z niezrealizowanej na czas (zgodnie z warunkami eksploatacji pojazdu określonymi przez producenta) konserwacji lub przeglądu przeprowadzanego w stacji obsługi i związanego z tym zdarzeniem unieruchomienia pojazdu, d) w następstwie napraw wykonywanych przez autoryzowane stacje obsługi, e) wynikające z powtarzających się awarii, będących następstwem nieusunięcia przez Ubezpieczonego ich przyczyny po udzieleniu świadczenia przez Centrum Pomocy, f) będące następstwem użytkowania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz spowodowane przez przewożony ładunek, w tym ładunek wszelkiego rodzaju przyczep, g) powstałe podczas używania pojazdu przez Ubezpieczonego jako narzędzia przestępstwa, h) powstałe w czasie używania pojazdu w związku z obowiązkowymi świadczeniami na rzecz wojska lub innych podmiotów, a także powstałe w pojazdach uczestniczących w akcjach protestacyjnych i blokadach dróg, i) powstałe w związku z działaniem Ubezpieczonego w stanie po użyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości, po zażyciu narkotyków lub innych środków odurzających, za wyjątkiem sytuacji, gdy spożycie lub zażycie tych środków nastąpiło zgodnie z zaleceniami lekarza; przez stan po użyciu alkoholu rozumie się stan powstały w wyniku wprowadzenia do organizmu Ubezpieczonego takiej ilości alkoholu, że jego zawartość wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi powyżej 0,2 alkoholu albo do obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3; przez stan nietrzeźwości rozumie się stan powstały w wyniku wprowadzenia do organizmu Ubezpieczonego takiej ilości alkoholu, że jego zawartość wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi powyżej 0,5 albo do obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3; j) powstałe w związku z kierowaniem pojazdem przez osoby, które nie posiadały wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem w szczególności: prawa jazdy, badań lekarskich, wymaganego świadectwa kwalifikacji. 3. Ubezpieczeniem nie są objęte: a) pojazdy specjalne (niesłużące do przewozu osób) przeznaczone do wykonywania specjalnej funkcji, która powoduje konieczność dostosowania nadwozia lub posiadania specjalnego wyposażenia, np. dźwig, pogotowie techniczne, pojazd asenizacyjny, śmieciarka, polewaczka, pojazdy straży pożarnej; b) koszty sprzątania miejsca zdarzenia po wypadku drogowym; c) koszty pokryte odszkodowaniem wypłaconym z tytułu innego ubezpieczenia; d) koszty czynności odpowiadających zakresem świadczeniom assistance, a zrealizowanych przez służby publiczne, w tym podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo, ochronę środowiska, usuwanie skażeń, policję, straż pożarną lub organy celne, bądź przez inne podmioty, którym została zlecona realizacja zadań publicznych; 11

12 e) szkody majątkowe, w tym korzyści utracone w następstwie opóźnienia w transporcie ładunków lub oczekiwania na części zamienne; 4. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone w ładunku pojazdów objętych ubezpieczeniem i ładunku przyczep. 5. Ubezpieczyciel nie odpowiada za następstwa oczekiwania na części zamienne lub inne roszczenia Ubezpieczonego z tym związane. 6. Ubezpieczyciel może odmówić udzielenia świadczeń wymienionych w 5 oraz w 6 oraz pokrycia ich kosztów w całości lub części, jeżeli Ubezpieczony z winy umyślnej lub na skutek rażącego niedbalstwa nie zawiadomił o zdarzeniu Centrum Pomocy i nie uzgodnił sposobu udzielenia świadczenia assistance, nawet jeżeli są one objęte zakresem ubezpieczenia, a ich wysokość mieści się w granicach sumy ubezpieczenia, a naruszenie tego obowiązku uniemożliwiło ustalenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub przyczyniło się do zwiększenie szkody. 7. Ubezpieczyciel nie odpowiada za kradzież, uszkodzenie lub zniszczenie bagażu, rzeczy osobistych i przedmiotów pozostawionych w pojeździe na czas holowania lub wykonywania innego świadczenia w ramach niniejszego ubezpieczenia. 8. Czas trwania wszelkich dodatkowych czynności serwisowych (jak np. okresowy przegląd pojazdu, drobne naprawy lub regulacje) oraz administracyjnych (np. proces likwidacji szkody w towarzystwie ubezpieczeniowym lub brak środków pieniężnych na pokrycie kosztów naprawy), poza niezbędnymi naprawami będącymi następstwem zdarzeń ubezpieczeniowych uprawniających do korzystania ze świadczeń assistance, nie stanowi czasu naprawy uszkodzonego pojazdu w rozumieniu niniejszych Warunków Ubezpieczenia. Wyłączenia dotyczące świadczeń medycznych 1. Ubezpieczyciel nie zwraca kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego lub osobę działającą w jego imieniu bez uprzedniego powiadomienia i uzyskania zgody Centrum Pomocy, nawet jeżeli są one objęte zakresem ubezpieczenia, a ich wysokość mieści się w granicach sumy ubezpieczenia. 2. Świadczenia medyczne nie przysługują poszkodowanemu członkowi załogi, w stosunku do którego istniały przeciwwskazania lekarskie do odbycia podróży pojazdem. 3. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli nieszczęśliwy wypadek zaszedł w związku z: a) w wyniku jakichkolwiek roszczeń skierowanych do Ubezpieczonego przez osoby trzecie w związku z wystąpieniem zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, b) wskutek działań wojennych, stanu wyjątkowego, wewnętrznych zamieszek, powstań, strajków i lokautów, aktów terroryzmu lub sabotażu, rewolucji, demonstracji, c) wskutek trzęsienia ziemi, reakcji jądrowej, skażenia radioaktywnego, skażenia lub zanieczyszczenia opadami przemysłowymi, działania broni biologicznej lub chemicznej, promieni laserowych i maserowych, pola magnetycznego lub elektromagnetycznego, oddziaływania azbestu lub formaldehydu, d) w związku z popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa przez Ubezpieczonego, członka jego rodziny lub osoby, za które Ubezpieczony faktycznie oraz z mocy prawa ponosi odpowiedzialność, jak za działania własne, e) umyślnego lub rażąco niedbałego działania Ubezpieczonego lub umyślnego działania osoby, z którymi pozostaje on we wspólnym gospodarstwie domowym. 4. Ponadto odpowiedzialność Ubezpieczyciela nie obejmuje kosztów poniesionych na: a) leczenie chorób przewlekłych oraz ich następstw, b) specjalne odżywianie, nawet jeśli było ono zalecane przez lekarza, c) pobyt w sanatoriach i uzdrowiskach, d) leczenie przekraczające zakres niezbędny do przywrócenia stanu zdrowia umożliwiającego powrót do Polski, e) leczenie w Polsce, f) usuwanie ciąży, bez względu na okoliczności towarzyszące przeprowadzaniu zabiegu, g) opiekę w czasie ciąży, poród oraz wszelkie związane z nim koszty leczenia i opieki nad matką i dzieckiem, h) zakup środków antykoncepcyjnych, 12

13 i) operacje plastyczne i zabiegi kosmetyczne. 5. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela nie obejmuje: a) strat materialnych z tytułu utraty, uszkodzenia lub zniszczenia rzeczy należących do Ubezpieczonego lub załogi pojazdu, związanych z nieszczęśliwym wypadkiem, 10. ROSZCZENIA REGRESOWE 1. Z dniem, w którym Ubezpieczyciel dokona refundacji kosztów, roszczenie do osoby odpowiedzialnej za szkodę przechodzi z mocy prawa na Ubezpieczyciela do wysokości wypłaconej kwoty. Nie dotyczy to roszczeń Ubezpieczonego do osób najbliższych i osób za które ponosi on odpowiedzialność. 2. Ubezpieczony obowiązany jest udzielić Ubezpieczycielowi pomocy przy dochodzeniu roszczeń regresowych, w tym dostarczyć odpowiednie dokumenty i udzielić niezbędnych informacji. Jeżeli Ubezpieczony bez zgody Ubezpieczyciela zrzekł się lub ograniczył roszczenia przeciwko odpowiedzialnej za szkodę, Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania lub zmniejszyć je o kwotę na jaką Ubezpieczony zrzekł się roszczenia. Jeżeli fakt zrzeczenia się lub ograniczenia roszczeń zostanie ujawniony po wypłacie odszkodowania, Ubezpieczyciel może żądać od Ubezpieczonego zwrotu całości lub części wypłaconego odszkodowania. 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Odstępstwa od postanowień Warunków Ubezpieczenia muszą być sporządzone pisemnie pod rygorem nieważności. 2. Warunki Ubezpieczenia stosuje się do Umowy Ubezpieczenia zawartej pomiędzy Europ Assistance S.A. (Ubezpieczycielem), a RKB Sp. z o.o. (Ubezpieczającym). 3. Jeżeli Ubezpieczony zmienił adres i nie zawiadomił o tym Ubezpieczyciela przyjmuje się, że Ubezpieczyciel dopełnił obowiązku zawiadomienia, jeżeli pismo zostało wysłane pod ostatni znany adres siedziby Ubezpieczonego. 4. Spory wynikające z Umowy Ubezpieczenia mogą być dochodzone przed sądami według właściwości ogólnej. 5. W sprawach nieuregulowanych w Warunkach Ubezpieczenia mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. 6. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia obowiązują od dnia 15/12/2014 roku. 13

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PEKAO LEASING TRUCK ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PEKAO LEASING TRUCK ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PEKAO LEASING TRUCK ASSISTANCE Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia, Europ Assistance S.A. gwarantuje, w przypadku wystąpienia zdarzeń

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA HONDA MOTO ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI UBEZPIECZENIA HONDA MOTO ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 Warunki Ubezpieczenia Honda Moto Assistance WARUNKI UBEZPIECZENIA HONDA MOTO ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia stosuje się do Umowy Ubezpieczenia, zwanej

Bardziej szczegółowo

Warunki Natychmiastowej Pomocy. Hyundai Assistance

Warunki Natychmiastowej Pomocy. Hyundai Assistance Warunki Natychmiastowej Pomocy Hyundai Assistance dla Chcesz skorzystać z pomocy assistance? Wystarczy jeden telefon do Centrum Pomocy Hyundai Assistance na numer +48 22 205 51 25. Centrum udziela pomocy

Bardziej szczegółowo

ZAPEWNIJ SOBIE GWARANCJĘ MOBILNOŚCI

ZAPEWNIJ SOBIE GWARANCJĘ MOBILNOŚCI ZAPEWNIJ SOBIE GWARANCJĘ MOBILNOŚCI Broszura informacyjna dla Klientów ŠKODA Serwis Spis treści Gwarancja Mobilności ŠKODA...3 W jakich przypadkach możesz skorzystać z Gwarancji Mobilności?...3 W jakich

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA IDEA LEASING & FLEET ASSISTANCE / IDEA LEASING ASSISTANCE

WARUNKI UBEZPIECZENIA IDEA LEASING & FLEET ASSISTANCE / IDEA LEASING ASSISTANCE WARUNKI UBEZPIECZENIA IDEA LEASING & FLEET ASSISTANCE / IDEA LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia, Europ Assistance S.A. gwarantuje, w przypadku

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA APRIL Truck Assistance Card (Karta ATAC)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA APRIL Truck Assistance Card (Karta ATAC) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA APRIL Truck Assistance Card (Karta ATAC) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia APRIL Truck Assistance Card (Karta ATAC) (dalej: OWU) regulują zasady

Bardziej szczegółowo

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A.

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A. Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl TU Allianz Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Karta Produktu UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Ubezpieczający: Raiffeisen Bank Polska S.A., zwany dalej Bankiem Ubezpieczony: Osoba fizyczna (18-70 lat) będąca Klientem Banku, będąca posiadaczem karty

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia assistance w ramach programu Volvo Assistance 3+

Warunki ubezpieczenia assistance w ramach programu Volvo Assistance 3+ Warunki ubezpieczenia assistance w ramach programu Volvo Assistance 3+ 6 1 Osoby i pojazdy objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach programu Volvo Assistance 3+ Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA HYUNDAI ASSISTANCE

WARUNKI UBEZPIECZENIA HYUNDAI ASSISTANCE WARUNKI UBEZPIECZENIA HYUNDAI ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Us³ugi w ramach pakietu Hyundai Assistance œwiadczone s¹ za poœrednictwem Europ Assistance Polska Sp. z o.o. (zwan¹ dalej Ubezpieczycielem)

Bardziej szczegółowo

OWU. Auto & Przestrzeñ. Ubezpieczenie Truck Assistance Auto PLUS24service. Postanowienia ogólne. Definicje

OWU. Auto & Przestrzeñ. Ubezpieczenie Truck Assistance Auto PLUS24service. Postanowienia ogólne. Definicje UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU. Podstawowe dane dotyczące ubezpieczenia

KARTA PRODUKTU. Podstawowe dane dotyczące ubezpieczenia KARTA PRODUKTU Karta Produktu jest materiałem informacyjnym przygotowanym przez Europ Assistance Spółkę Akcyjną prawa francuskiego (dalej: Europ Assistance) we współpracy z Raiffeisen Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Kiedy potrzebne jest Ubezpieczenie? W przypadku nagłego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku oraz

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie AC BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

Ubezpieczenie AC BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Ubezpieczenie AC BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Ubezpieczenie AC BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA BZ WBK LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI UBEZPIECZENIA BZ WBK LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BZ WBK LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia, Europ Assistance SA udziela ochrony ubezpieczeniowej kierowcy i pasażerom ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDÓW

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDÓW OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM zatwierdzone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. Nr UZ/174/98 z dnia 27

Bardziej szczegółowo

OWU. Auto & Przestrzeñ

OWU. Auto & Przestrzeñ UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Twoje Własne Assistance Flotowe

Twoje Własne Assistance Flotowe Twoje Własne Assistance Flotowe 1. Przedmiotem oferty jest organizacja i pokrycie kosztów świadczenia pomocy drogowej na rzecz beneficjentów kierowcy i pasażerów, w przypadku zajścia zdarzenia objętego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Subaru Gwarancja Mobilności 1

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Subaru Gwarancja Mobilności 1 SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Subaru Gwarancja Mobilności 1 Na podstawie niniejszych Szczególnych Warunków Ubezpieczenia Subaru Assistance Pogwarancyjny (zwanych dalej WU ) Inter Partner Assistance

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia RAIFFEISEN LEASING TRUCK ASSISTANCE

Warunki Ubezpieczenia RAIFFEISEN LEASING TRUCK ASSISTANCE Warunki Ubezpieczenia RAIFFEISEN LEASING TRUCK ASSISTANCE Skorowidz najważniejszych informacji do Warunków Ubezpieczenia Raiffeisen Leasing Truck Assistance (na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów)

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

POSTANOWIENIA WSTĘPNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY DOKUMENTÓW, TABLIC REJESTRACYJNYCH, KLUCZYKÓW DO POJAZDU BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM LEASINGU DLA LEASINGOBIORCÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU LEASINGOWEGO SA POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA IMPULS-LEASING Car & Truck Assistance POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI UBEZPIECZENIA IMPULS-LEASING Car & Truck Assistance POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA IMPULS-LEASING Car & Truck Assistance POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia, Europ Assistance Holding gwarantuje, w przypadku wystąpienia zdarzeń

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Twój majątek Ogólne warunki ubezpieczenia Zadzwoń do nas 801 28 28 28 z telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne.................................................. 1 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie OPTIMUM Towarzystwo Ubezpieczeń na życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. data wejścia w życie o.w.u.- 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje to odrzucenia oferty. Sumy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA mdirect AUTOPOMOC

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA mdirect AUTOPOMOC 1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA mdirect AUTOPOMOC 1. Przepisy ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia mdirect AUTOPOMOC (zwane dalej OWU) stanowią podstawę zawarcia Grupowej Umowy Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Pozdrawiam i życzę sukcesów w realizacji postawionych sobie celów.

Pozdrawiam i życzę sukcesów w realizacji postawionych sobie celów. Szanowni Państwo! Dziękuje za zaufanie i wybranie ubezpieczenia NNW swojej działalności. Poniżej przedstawiam najważniejsze informacje wyciągnięte z Ogólnych warunków Ubezpieczenia. W razie jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia PZU POMOC pomoc na drodze dla Klubu PZU Pomoc karta PZU Pomoc Polska 365 dni POLSKA

Wyciąg z ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia PZU POMOC pomoc na drodze dla Klubu PZU Pomoc karta PZU Pomoc Polska 365 dni POLSKA Podstawa: ogólne warunki grupowego ubezpieczenia PZU POMOC pomoc na drodze dla KLUBU PZU Pomoc ustalone uchwałą Zarządu PZU SA nr UZ/271/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 5.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym (Zielona Karta) Spis treści Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Zakres terytorialny. Polska i Europa z wyłączeniem Ukrainy i Mołdawii. Polska i Europa z wyłączeniem Rosji

Zakres terytorialny. Polska i Europa z wyłączeniem Ukrainy i Mołdawii. Polska i Europa z wyłączeniem Rosji Wariant ubezpieczenia Zakres pomocy Zakres terytorialny Max kwota świadczenia Limit kilometrów Od miejsca zamieszkania Holowanie od miejsca Cena Allianz Direct Mini Car Assistance Rozszerzony przy zakupie

Bardziej szczegółowo

NATYCHMIASTOWEJ POMOCY ASSISTANCE

NATYCHMIASTOWEJ POMOCY ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY ASSISTANCE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia natychmiastowej pomocy assistance zwane dalej owu, mają zastosowanie do umów

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TOYOTA BANK BEZPIECZNA TOŻSAMOŚĆ DLA POSIADACZY KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ TOYOTA BANK POLSKA S.A. OD 10 MAJA 2013 R. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków

Bardziej szczegółowo

SSANGYONG ASSISTANCE

SSANGYONG ASSISTANCE SSANGYONG ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE Użyte w niniejszych warunkach SsangYong Assistance określenia mają następujące znaczenie: 1. Ubezpieczyciel Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce 2. Ubezpieczający

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pekao Leasing Assistance

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pekao Leasing Assistance Załącznik nr 1 Wykaz informacji zamieszczonych w niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia PEKAO LEASING ASSISTANCE zgodnie z Ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Rodzaj informacji

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY ASSISTANCE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia natychmiastowej pomocy assistance zwane dalej owu, mają zastosowanie do umów

Bardziej szczegółowo

ASSISTANCE W PODRÓŻY. Warszawa

ASSISTANCE W PODRÓŻY. Warszawa ASSISTANCE W PODRÓŻY Warszawa 1 OPIS PRODUKTU Assistance / w podróży, to: Komunikacyjne ubezpieczenie Assistance dla osób poszukujących prostych i elastycznych rozwiązań Produkt samodzielny dostępny dla

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia. Indeks ZK/10/02/25

1. Postanowienia ogólne. 2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia. Indeks ZK/10/02/25 Ogólne warunki ubezpieczenia dla podmiotów gospodarczych Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Indeks ZK/10/02/25 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zainteresowanie ubezpieczeniem za pośrednictwem Alior Banku S.A. w ramach działalności przejętej z Banku BPH.

Dziękujemy za zainteresowanie ubezpieczeniem za pośrednictwem Alior Banku S.A. w ramach działalności przejętej z Banku BPH. KARTA PRODUKTU PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT UBEZPIECZENIA DLA POSIADACZY KART OBCIĄŻENIOWYCH VISA BUSINESS, VISA BUSINESS GOLD, MASTERCARD BUSINESS, MASTERCARD CORPORATE, MASTERCARD CORPORATE EXECUTIVE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Wykaz informacji zamieszczonych w niniejszych OWU zgodnie z Ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Załącznik nr 1 Wykaz informacji zamieszczonych w niniejszych OWU zgodnie z Ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Załącznik nr 1 Wykaz informacji zamieszczonych w niniejszych OWU zgodnie z Ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Rodzaj informacji 1. Przesłanki, których zaistnienie zobowiązuje zakład

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO 1 1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem pojazdu samochodowego zwanego dalej pojazdem, opisanego w załączniku nr 1. 2. Na podstawie niniejszej umowy Wynajmujący

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MEDIRATY ASSISTANCE DLA KLIENTÓW MEDICAL FINANCE GROUP S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MEDIRATY ASSISTANCE DLA KLIENTÓW MEDICAL FINANCE GROUP S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MEDIRATY ASSISTANCE DLA KLIENTÓW MEDICAL FINANCE GROUP S.A. Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mediraty Assistance zwane dalej OWU mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Ogólne warunki ubezpieczenia autoc asc o dla klienta indywidualnego oraz małe go i średnie go prze dsiębiorcy ustalone uchwałą Zarządu PZU S.A. nr UZ/322/2007 z dnia

Bardziej szczegółowo

2. Umowę zawarto w wyniku przeprowadzenia konkursu na wybór najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia dla studentów i pracowników Politechniki.

2. Umowę zawarto w wyniku przeprowadzenia konkursu na wybór najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia dla studentów i pracowników Politechniki. DEFINICJE: 1. Ubezpieczyciel: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., 1. 2. Politechnika: Politechnika Gdańska, jako podmiot umożliwiający dystrybucję ubezpieczeń na jej terenie, 3. Ubezpieczający: Każda osoba

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia. Informacja Prawna

Ogólne warunki ubezpieczenia. Informacja Prawna Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna Załącznik do uchwały Zarządu TUiR Allianz Polska S.A. nr 185/2015 Ogólne warunki ubezpieczenia Informacji Prawnej Rodzaj informacji Przesłanki wypłaty odszkodowania

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH Polisa nr... Taryfa nr X/OCBUP 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest obowiązkowe ubezpieczenie biur

Bardziej szczegółowo

www.skip.com.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE POSIADACZY LEGITYMACJI CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA KIEROWCÓW I PASAŻERÓW SKIP VIP

www.skip.com.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE POSIADACZY LEGITYMACJI CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA KIEROWCÓW I PASAŻERÓW SKIP VIP www.skip.com.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE POSIADACZY LEGITYMACJI CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA KIEROWCÓW I PASAŻERÓW SKIP VIP Bezpieczni kierowcy płacą mniej www.skip.com.pl 1 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

GWARANCJA MOBILNOŚCI OPEL. Przez określenia użyte w warunkach programu Gwarancja Mobilności OPEL rozumie się :

GWARANCJA MOBILNOŚCI OPEL. Przez określenia użyte w warunkach programu Gwarancja Mobilności OPEL rozumie się : GWARANCJA MOBILNOŚCI OPEL 1. Definicje Przez określenia użyte w warunkach programu Gwarancja Mobilności OPEL rozumie się : Awaria stanowi nagłą i nieprzewidywalną niesprawność Pojazdu objętego ochroną

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków STU ERGO HESTIA S.A. 10 sierpnia 2007

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków STU ERGO HESTIA S.A. 10 sierpnia 2007 Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków STU ERGO HESTIA S.A. 10 sierpnia 2007 I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) 1. Rodzaj ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki ubezpieczenia Assistance FORD UŻYWANE. 1 Osoby i pojazdy objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach programu Ford Używane

Ogólne Warunki ubezpieczenia Assistance FORD UŻYWANE. 1 Osoby i pojazdy objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach programu Ford Używane Ogólne Warunki ubezpieczenia Assistance FORD UŻYWANE 1 Osoby i pojazdy objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach programu Ford Używane 1) Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia TUiR Allianz Polska

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 4 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Opon Dla Klientów Continental Opony Polska Sp. z o.o. Postanowienia Wstępne. Definicje

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Opon Dla Klientów Continental Opony Polska Sp. z o.o. Postanowienia Wstępne. Definicje Warunki Grupowego Ubezpieczenia Opon Dla Klientów Continental Opony Polska Sp. z o.o. Postanowienia Wstępne 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia Opon dla Klientów Continental Opony Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Spis treści Postanowienia ogólne... 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 1 Zawarcie i rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenie w Podróży i Assistance Karty Obciążeniowe MCB, VB, VBG, MCC, MCCE

Karta Produktu Ubezpieczenie w Podróży i Assistance Karty Obciążeniowe MCB, VB, VBG, MCC, MCCE Karta Produktu Ubezpieczenie w Podróży i Assistance Karty Obciążeniowe MCB, VB, VBG, MCC, MCCE Podstawowe informacje na temat Ubezpieczenia dla posiadaczy kart obciążeniowych Visa Business, Visa Business

Bardziej szczegółowo

Pakiety AUTOCASCO Proama pozwalają na wybranie zakresu ochrony odpowiedniego do potrzeb klienta i jego auta

Pakiety AUTOCASCO Proama pozwalają na wybranie zakresu ochrony odpowiedniego do potrzeb klienta i jego auta Autocasco 1 Pakiety AUTOCASCO Proama pozwalają na wybranie zakresu ochrony odpowiedniego do potrzeb klienta i jego auta 2 Casco ASO Casco Komfortowy Casco Optymalny Wiek pojazdu do 4 lat do 8 lat do 11

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia ubezpie cze ń komunikac yjnyc h Avanssur S.A. Oddział w Polsce (Axa Ubezpieczenia) z dn. 1 listopada 2007 r.

Ogólne warunki ubezpieczenia ubezpie cze ń komunikac yjnyc h Avanssur S.A. Oddział w Polsce (Axa Ubezpieczenia) z dn. 1 listopada 2007 r. Ogólne warunki ubezpieczenia ubezpie cze ń komunikac yjnyc h Avanssur S.A. Oddział w Polsce (Axa Ubezpieczenia) z dn. 1 listopada 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu samochodu. zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy firmą L-SZKOŁA z siedzibą w Gliwicach ul. Jagiellońska 4 którą reprezentuje:

Umowa najmu samochodu. zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy firmą L-SZKOŁA z siedzibą w Gliwicach ul. Jagiellońska 4 którą reprezentuje: Umowa najmu samochodu zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy firmą L-SZKOŁA z siedzibą w Gliwicach ul. Jagiellońska 4 którą reprezentuje:. zwanym w dalszej części umowy Wynajmującym a. zwanym w dalszej

Bardziej szczegółowo

Szkoda spowodowana pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski

Szkoda spowodowana pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski Szkoda spowodowana pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski Zdarzenie na terenie Polski Sprawcą szkody na terenie Polski jest kierujący pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski. Kto jest zobowiązany

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.

SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. Ogólne warunki ubezpieczenia auto-casco przyjęte na mocy uchwały Zarządu SIGNAL IDUNA TU S.A. nr 44/Z/2007 z dnia 8 sierpnia 2007 r., mające zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia przesyłek nadanych przez Klienta biznesowego, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE POLSKA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE POLSKA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE POLSKA ustalone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. Nr UZ/512/2005 z dnia 25 października 2005 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 3 Przedmiotem ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków są życie i zdrowie Ubezpieczonego.

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 3 Przedmiotem ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków są życie i zdrowie Ubezpieczonego. Warunki ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków posiadaczy rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych EKSTRAKONTO w Banku Zachodnim WBK S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... XI XIII XVII Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 2. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej...

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Z Tobą od A do Z Spis treści Postanowienia ogólne... 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Umowy ubezpieczenia grupowego MediRaty assistance dla klientów Medical Finance Group SA

Załącznik do Umowy ubezpieczenia grupowego MediRaty assistance dla klientów Medical Finance Group SA Skorowidz najważniejszych informacji do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Mediraty Assistance dla klientów Medical Finance Group SA zgodnie z Ustawą z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU. Stronami niniejszej umowy są :... zwany właścicielem, oraz... zwany klientem.

UMOWA NAJMU. Stronami niniejszej umowy są :... zwany właścicielem, oraz... zwany klientem. UMOWA NAJMU Suszec, dnia......... Stronami niniejszej umowy są : zwany właścicielem, oraz zwany klientem. 1. FIRMA wynajmuje pojazd klientowi w dobrym stanie, sprawny technicznie, bez śladów uszkodzeń

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia 1. W programie pakietowych ubezpieczeń komunikacyjnych FordUbezpieczenia, zwanym dalej programem FordUbezpieczenia, określonym w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TOYOTA BANK BEZPIECZNE PŁATNOŚCI DLA POSIADACZY KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ TOYOTA BANK POLSKA S.A. OD 10 MAJA 2013 R. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia przesyłek nadanych przez

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA

POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA WARUNKI PROGRAMU UBEZPIECZENIA ASSISTANCE 1444 GODZINY SPOKOJU Z SOS PZMOT DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU www.sospzmot.pl z dnia 7 lipca 2010 roku

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ DLA KLIENTÓW INTELIGO

ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ DLA KLIENTÓW INTELIGO ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ DLA KLIENTÓW INTELIGO INFORM ACJE OGÓLNE Prosimy o zaznaczenie X, którego ubezpieczenia dotyczy zgłaszane roszczenie:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM (ZIELONA KARTA)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM (ZIELONA KARTA) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM (ZIELONA KARTA) 1 KARTA INFORMACYJNA *) DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Auto Franpol Wrocław,... Leszek Wiśniewski ul. Paczkowska 26 50-503 Wrocław tel. kom. 601774155

Auto Franpol Wrocław,... Leszek Wiśniewski ul. Paczkowska 26 50-503 Wrocław tel. kom. 601774155 Auto Franpol Wrocław,... Leszek Wiśniewski ul. Paczkowska 26 50-503 Wrocław tel. kom. 601774155 Umowa najmu samochodu Nr rej.:... Zawarta w dniu... w miejscowości Wrocław, pomiędzy Auto Franpol Leszek

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PAKIETU POMOCNEGO ASSISTANCE SAMOCHODOWY DLA POSIADACZY/UŻYTKOWNIKÓW KART KREDYTOWYCH MASTERCARD BUSINESS/KART KREDYTOWYCH MOTO BIZNES 1. Postanowienia ogólne 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA

OFERTA UBEZPIECZENIA OFERTA UBEZPIECZENIA I. basen morza śródziemnego Zakres Ubezpieczenia: Standard KR NWI 1,85 KR NWI 2,70 KR NWI 2,55 KR NWI 3,35 - koszty leczenia KR - koszty ratownictwa NWI - na zdrowiu - - bagaż podróżny

Bardziej szczegółowo

7) pojazdy używane do wyścigów, rajdów i zawodów sportowych. Definicje

7) pojazdy używane do wyścigów, rajdów i zawodów sportowych. Definicje UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapitał zakładowy i wpłacony:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PROAMA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PROAMA Rozdział I. Postanowienia wstępne 1. Postanowienia ogólne Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA ( OWU ) stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych z ČESKÁ POJIŠŤOVNA Spółka Akcyjna Oddział

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE ŚWIADCZENIA POMOCY NA KORZYŚĆ OSÓB, KTÓRE POPADŁY W TRUDNOŚCI W CZASIE PODRÓŻY ASSISTANCE BENEFIA SOS

UBEZPIECZENIE ŚWIADCZENIA POMOCY NA KORZYŚĆ OSÓB, KTÓRE POPADŁY W TRUDNOŚCI W CZASIE PODRÓŻY ASSISTANCE BENEFIA SOS UBEZPIECZENIE ŚWIADCZENIA POMOCY NA KORZYŚĆ OSÓB, KTÓRE POPADŁY W TRUDNOŚCI W CZASIE PODRÓŻY ASSISTANCE BENEFIA SOS POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 1. 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP)

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP) Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP) Spis treści Postanowienia wstępne 1 Definicje 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 2

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie wyjazdów turystycznych W podróży. OWU styczeń 2016

Ubezpieczenie wyjazdów turystycznych W podróży. OWU styczeń 2016 Ubezpieczenie wyjazdów turystycznych W podróży OWU styczeń 2016 W podróży Klauzula nr 1 koszty leczenia Suma Ubezpieczenia: 10 000 EUR; 20 000 EUR; 40 000 EUR; 60 000 EUR Okres ochrony: 7 dniowa karencja

Bardziej szczegółowo

ZP WORD 3/flota/2012 załącznik nr 5

ZP WORD 3/flota/2012 załącznik nr 5 UMOWA GENERALNA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA PAKIETOWEGO KOMUNIKACYJNEGO POJAZDÓW NALEŻĄCYCH DO WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W POZNANIU /projekt umowy/ zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy: WOJEWÓDZKIM

Bardziej szczegółowo

GWARANCJA MOBILNOŚCI CHEVROLET

GWARANCJA MOBILNOŚCI CHEVROLET 1. Definicje Przez określenia użyte w warunkach programu GMC rozumie się : Awaria stanowi nagłą i nieprzewidywalną niesprawność Pojazdu objętego ochroną w ramach Programu GMC, spowodowaną usterką elementów

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UTRATY ŻYCIA POSIADACZA POJAZDU WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UTRATY ŻYCIA POSIADACZA POJAZDU WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UTRATY ŻYCIA POSIADACZA POJAZDU WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU 1. Postanowienia ogólne Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Utraty Życia Posiadacza Pojazdu Wskutek Nieszczęśliwego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I PRZESYŁEK FIRMY MARKUS

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I PRZESYŁEK FIRMY MARKUS REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I PRZESYŁEK FIRMY MARKUS 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć: a) Pasażer - osoba korzystająca z usługi przewozu na podstawie ważnego

Bardziej szczegółowo