Warunki Ubezpieczenia TRUCK ASSISTANCE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warunki Ubezpieczenia TRUCK ASSISTANCE"

Transkrypt

1 Warunki Ubezpieczenia TRUCK ASSISTANCE 1. DEFINICJE 1. Przez użyte w niniejszych Warunkach Ubezpieczenia pojęcia należy rozumieć: 1. akt wandalizmu jakiekolwiek zdarzenie polegające na rozmyślnym zniszczeniu lub uszkodzeniu pojazdu przez osoby trzecie (nie będące stronami lub uprawnionymi z tytułu Umowy Ubezpieczenia) powodujące unieruchomienie pojazdu, 2. awaria jakiekolwiek wadliwe lub niewłaściwe funkcjonowanie pojazdu, wywołane przyczyną wewnętrzną, które uniemożliwia jazdę w sposób bezpieczny lub zgodny z przepisami obowiązującymi w kraju miejsca awarii, w tym: rozładowanie akumulatora, awarie alarmu lub immobilizera, przebicie opony, awaria świateł zewnętrznych, awarie wycieraczek oraz pasów bezpieczeństwa (konieczność uzupełnienia materiałów eksploatacyjnych, obsługa bieżąca i okresowa, dostawa i montaż akcesoriów, nie są uznawane za awarię), 3. Centrum Pomocy jednostka organizacyjna zajmująca się realizacją świadczeń określonych w niniejszych Warunkach Ubezpieczenia, do której Ubezpieczony jest zobowiązany zgłosić zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową, 4. choroba przewlekła - wszelkie zaburzenia lub odchylenia od normy, które mają jedną lub więcej z następujących cech charakterystycznych: są trwałe, pozostawiają po sobie inwalidztwo, spowodowane są nieodwracalnymi zmianami patologicznymi, wymagają specjalnego postępowania rehabilitacyjnego albo zgodnie z aktualną wiedzą medyczną wymagać będą długiego okresu nadzoru, obserwacji czy opieki. 5. europejska część Rosji następujące jednostki podziału administracyjnego terytorium Federacji Rosyjskiej: Okręg Centralny, Okręg Północno-Zachodni (bez Nienieckiego Okręgu Autonomicznego i Republiki Komii), Okręg Wołżański, Obwód Wołgogradzki, Obwód Rostowski, Republika Kałmucji, Obwód Astrachański, Kraj Stawropolski), 6. europejska część Turcji Tracja (obszar Turcji od strony europejskiej do Morza Marmara oraz cieśnin Bosforu i Dardanele), 7. kradzież dokonany w celu przywłaszczenia zabór pojazdu lub jego części uniemożliwiający poruszanie się pojazdu, jak również zabór w celu krótkotrwałego użycia, czyli działanie wyczerpujące znamiona czynów określonych w art lub art. 289 Kodeksu Karnego, uniemożliwiające kontynuowanie podróży w sposób bezpieczny lub zgodny z przepisami kraju miejsca kradzieży, z wyłączeniem kradzieży kluczyków, sterowników, pilotów bądź innych urządzeń służących do otwierania lub uruchamiania pojazdu, 8. okres ubezpieczenia - 12 (dwanaście) następujących po sobie kolejno, miesięcznych okresów odpowiedzialności, za które składka ubezpieczeniowa została opłacona w całości; 9. nieszczęśliwy wypadek nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego jeden z członków załogi pojazdu, niezależnie od swojej woli, doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, 10. pilot osoba skierowana przez Centrum Pomocy na miejsce zdarzenia, 11. polisa ubezpieczeniowa zwany inaczej certyfikatem, dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia Truck Assistance; 12. pojazd zaopatrzony w polskie numery rejestracyjne i w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia nie starszy niż 12-letni, licząc od daty pierwszej rejestracji: a) samochód ciężarowy wraz z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej ponad 3,5 ton, jednakże nie większej niż 44 ton; b) ciągnik siodłowy i balastowy wraz z naczepą lub przyczepą; c) autobus (z zastrzeżeniem, że przysługuje tylko pomoc techniczna, a w przypadku transportu załogi pojazdu lub zwłok, Centrum Pomocy organizuje transport tylko dla kierowcy autobusu); d) przyczepa i naczepa o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 750 kg, nie przekraczającej jednak 44 ton,

2 e) pojazd specjalny dla pojazdów przystosowanych do przewozu osób (z zastrzeżeniem, że przysługuje tylko pomoc techniczna, a w przypadku transportu załogi pojazdu lub zwłok, Centrum Pomocy organizuje transport tylko dla kierowcy autobusu); 13. siedziba Ubezpieczonego miejsce wskazane w dowodzie rejestracyjnym pojazdu jako adres firmy lub miejsce zamieszkania Ubezpieczonego, 14. autoryzowana stacja obsługi mający swoją siedzibę w granicach geograficznych wskazanych w 6 pkt 2 punkt obsługi i naprawy pojazdów, właściwy dla marki ubezpieczonego Pojazdu, posiadający autoryzację producenta lub importera pojazdów tej marki na ich serwisowanie i wykonywanie napraw. 15. Ubezpieczony właściciel lub posiadacz pojazdu lub inna osoba uprawniona do korzystania z pojazdu na podstawie umowy leasingu, najmu lub dzierżawy, na wniosek której pojazd został włączony do ubezpieczenia, 16. unieruchomienie pojazdu stan pojazdu uniemożliwiający kontynuowanie podróży lub jego dalsze użytkowanie w sposób bezpieczny lub zgodny z przepisami obowiązującymi w miejscu zdarzenia, usprawnienie pojazdu usunięcie na trasie podróży przyczyny uniemożliwiającej kontynuowanie podróży, o ile jest to możliwe, 17. wypadek jakiekolwiek zdarzenie drogowe unieruchamiające pojazd, wywołane przyczyną zewnętrzną, łącznie z kolizją, wywróceniem pojazdu, spadkiem pojazdu ze skarpy, wybuchem lub pożarem w pojeździe, uniemożliwiające kontynuowanie jazdy w sposób bezpieczny lub zgodny z przepisami kraju miejsca wypadku, 18. załoga pojazdu kierowca i zmiennik kierowcy (jeżeli występuje) ubezpieczonego pojazdu lub pojazdu, który w momencie wystąpienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową ciągnął ubezpieczoną naczepę lub przyczepę. 2. POSTĘPOWANIE W RAZIE WYSTĄPIENIA SZKODY 1. W celu skorzystania z pomocy należy niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia skontaktować się z Centrum Pomocy, dzwoniąc pod całodobowy nr telefonu i podać następujące dane: imię i nazwisko (nazwa firmy), adres zamieszkania (siedziby), marka i model pojazdu, nr VIN, nr rejestracyjny, data pierwszej rejestracji, miejsce i okoliczności zdarzenia i inne dane, jeśli będą one niezbędne do udzielenia świadczeń w ramach niniejszego ubezpieczenia; na życzenie Centrum Pomocy oddzwoni do poszkodowanego. 2. Po wykonaniu czynności, o których mowa powyżej Centrum Pomocy skieruje pilota na miejsce zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową. 3. W przypadku, gdy podane dane telefonicznie są w całości lub w części niezgodne z informacjami posiadanymi przez Centrum Pomocy, mogące nasuwać wątpliwości, co do uprawnień Ubezpieczonego lub załogi pojazdu do korzystania ze świadczeń w ramach niniejszego ubezpieczenia, Ubezpieczony lub załoga pojazdu na żądanie Centrum Pomocy zobowiązany jest okazać pilotowi przybyłemu na miejsce zdarzenia dokument potwierdzający objęcie ochroną ubezpieczeniową danego pojazdu, pod rygorem odmowy wykonania świadczeń. 4. W każdym przypadku powstania zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, Ubezpieczony lub załoga pojazdu zobowiązani są: a) udzielić pilotowi przybyłemu na miejsce zdarzenia stosownych pełnomocnictw w zakresie niezbędnym do wykonania danych świadczeń, b) nie zlecać czynności objętych ubezpieczeniem innym jednostkom organizacyjnym chyba, że pilot nie udzieli pomocy w czasie 5 godzin od chwili zawiadomienia Centrum Pomocy (w razie braku innych uzgodnień pomiędzy Ubezpieczonym lub załogą pojazdu, a Centrum Pomocy), wykorzystać dostępne środki w celu zmniejszenia rozmiaru szkody oraz zapobiec w miarę możliwości zwiększaniu się szkody. 5. W razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązków Ubezpieczonego, o których mowa powyżej, Ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło Ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków zdarzenia assistance, zgodnie z art. 818 k.c. 2

3 3. ZASADY USTALANIA I WYPŁATA ODSZKODOWANIA 1. W przypadku, gdy pilot nie przybędzie na miejsce zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową w czasie 5 godzin od chwili zawiadomienia Centrum Pomocy, wówczas w razie braku innych uzgodnień lub w razie braku możliwości skontaktowania się z Centrum Pomocy Ubezpieczony jest uprawniony do zorganizowania świadczeń wynikających z Warunków Ubezpieczenia we własnym zakresie i zobowiązany do ich udokumentowania oryginałami rachunków lub faktur, na podstawie zgłoszenia. 2. Zgłoszenie roszczenia o wypłatę świadczenia powinno zawierać: a) numer rachunku bankowego, na które powinna być zwrócona kwota poniesiona przez Ubezpieczonego, b) szczegółowy opis okoliczności zaistnienia zdarzenia, c) dokumentację dotyczącą szkody zawierającą dokładny opis zdarzenia, d) oryginały wszystkich faktur, rachunków oraz oryginały dowodów wpłaty, które umożliwiają określenie łącznych kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego, e) obustronna kopię dowodu rejestracyjnego. 3. Rachunki oraz faktury z tytułu świadczeń, o których mowa powyżej tj. pkt 2 powinny zostać wystawiane na Ubezpieczonego chyba, że strony umówią się inaczej. 4. Ubezpieczony powinien złożyć wniosek o refundację ww. kosztów w terminie 7 dni od ustania przeszkody w zawiadomieniu Centrum Pomocy na adres: Europ Assistance Polska Sp. z o.o., ul. Wołoska 5, budynek Taurus, Warszawa, tel Ubezpieczyciel w terminie 30 dni od przedłożenia przez Ubezpieczonego oryginałów rachunków dokona zwrotu kosztów świadczeń poniesionych przez Ubezpieczonego, z uwzględnieniem sum ubezpieczenia przewidzianych w niniejszych Warunkach Ubezpieczenia, do wysokości, w jakiej zostałyby one poniesione, gdyby dane świadczenie było realizowane przez Centrum Pomocy. 6. Jeżeli wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości refundacji kosztów nie jest możliwe w terminie określonym powyżej, refundacja tych kosztów dokonywana jest w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, jednakże bezsporną część refundacji Ubezpieczyciel wypłaci w terminie określonym powyżej. 7. Świadczenie/odszkodowanie wypłaca się na terytorium RP w walucie polskiej. Jeżeli w czasie podróży zostały poniesione przez Ubezpieczonego wydatki w walucie obcej, świadczenie/odszkodowanie przeliczane jest według średniego kursu walut ustalonego przez NBP, obowiązującego w dniu wypłaty świadczenia/odszkodowania. 8. Jeżeli Ubezpieczony nie zgadza się z ustaleniami Ubezpieczyciela, co do odmowy zaspokojenia roszczeń lub co do wysokości odszkodowania, może w ciągu 30 dni od daty otrzymania decyzji w tej sprawie zgłosić na piśmie listem poleconym na wyżej wymieniony adres. Odwołanie zostanie rozpatrzone w ciągu 30 dni od daty otrzymania. 4. WARIANTY UBEZPIECZENIA 1. Ubezpieczenie Truck Assistance składa się z następujących wariantów: a) STANDARD zapewniający ochronę tylko na terenie Polski; b) TOP zapewniający ochronę na terenie Polski i Europy, o rozszerzonym zakresie ubezpieczenia i rozszerzonym zakresie świadczeń. 3

4 5. UBEZPIECZENIE NA TERENIE POLSKI Wariant STANDARD 1. W wariancie STANDARD ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest wyłącznie na terytorium Polski. 2. W ramach wariantu STANDARD ochroną ubezpieczeniową objęte są zdarzenia polegające na unieruchomieniu pojazdu wskutek: a) wypadku, b) kradzieży, c) aktu wandalizmu. 3. W ramach wariantu STANDARD przysługują następujące świadczenia techniczne: a) podnoszenie pojazdu w przypadku przewrócenia pojazdu lub osunięcia się z drogi powodującego jego unieruchomienie Centrum Pomocy organizuje i pokrywa koszty podniesienia lub wyciągnięcia pojazdu na drogę, b) usprawnienie pojazdu w przypadku unieruchomienia pojazdu Centrum Pomocy organizuje i pokrywa koszty usprawnienia pojazdu w miejscu jego unieruchomienia, jeżeli istnieje możliwość usprawnienia pojazdu w ciągu 1 godziny; Centrum Pomocy nie pokrywa kosztów części i materiałów użytych w celu usprawnienia pojazdu. W przypadku przebicia opony bądź opon, pomoc jest udzielana w ramach ubezpieczenia tylko w przypadku gdy pojazd jest wyposażony w sprawne opony zapasowe. c) holowanie pojazdu jeżeli w wyniku unieruchomienia pojazdu nie jest możliwe usprawnienie pojazdu w miejscu unieruchomienia pojazdu, Centrum Pomocy organizuje i pokrywa koszty holowania pojazdu do najbliższej autoryzowanej stacji obsługi. Jeżeli przed unieruchomieniem pojazd złączony był z naczepą lub przyczepą Centrum Pomocy organizuje i pokrywa koszty holowania pojazdu z naczepą lub przyczepą, choćby naczepa lub przyczepa nie były objęte ubezpieczeniem assistance do wysokości limitów wskazanych w 8. d) organizacja innego środka transportu jeżeli w wyniku zaistnienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową pojazd nie może być usprawniony w ciągu 72 godzin od momentu zgłoszenia zdarzenia do Centrum Pomocy, Centrum przekazuje Ubezpieczonemu informacje o możliwościach zorganizowania innego środka transportu, e) wykonanie dokumentacji zdjęciowej szkody w przypadku zaistnienia wypadku, kradzieży lub aktu wandalizmu powodującego unieruchomienie pojazdu, Pilot Centrum Pomocy sporządza dokumentację fotograficzną uszkodzeń pojazdu oraz miejsca zdarzenia, którą na życzenie Ubezpieczonego przesyła Ubezpieczonemu pocztą elektroniczną, f) pomoc w zgłoszeniu szkody w przypadku zaistnienia wypadku, kradzieży lub aktu wandalizmu powodującego unieruchomienie pojazdu Centrum Pomocy na życzenie Ubezpieczonego przekazuje w formie telefonicznej lub elektronicznej zgłoszenie o zaistnieniu zdarzenia do wskazanego przez Ubezpieczonego zakładu ubezpieczeń oraz do najbliższej jednostki policji, g) dozór ładunku jeżeli w wyniku unieruchomienia pojazdu na terytorium Polski nie jest możliwe usprawnienie pojazdu w miejscu unieruchomienia pojazdu oraz nie jest możliwe holowanie pojazdu w ciągu 5 godzin od momentu powiadomienia o zdarzeniu Centrum Pomocy, Centrum organizuje i pokrywa koszty dozoru ładunku przez okres nie dłuższy niż 24 godziny w trybie ciągłym, h) pomoc w przeładunku towaru jeżeli w wyniku unieruchomienia pojazdu nie jest możliwe przewożenie towaru uszkodzoną naczepą (przyczepą), Centrum Pomocy pomaga w organizacji przeładunku towaru na inny środek transportu dostarczony przez Ubezpieczonego; koszt przeładunku zorganizowanego przy pomocy Centrum Pomocy pokrywa Ubezpieczony; Centrum Pomocy nie odpowiada za szkody wynikłe w trakcie przeładunku, i) przechowywanie pojazdu jeżeli z racji wystąpienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową zachodzi potrzeba przechowania pojazdu na dozorowanym parkingu płatnym, Centrum Pomocy organizuje i pokrywa 4

5 koszty parkowania pojazdu przez okres nie dłuższy niż 3 doby do równowartości 150 euro za cały okres parkowania, j) kierowca zastępczy jeżeli z racji wystąpienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową lub z racji nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania każdy z członków załogi pojazdu nie może prowadzić pojazdu przez okres co najmniej 7 dni od momentu zajścia zdarzenia lub nagłego zachorowania Centrum Pomocy organizuje i pokrywa koszty podróży kierowcy wskazanego przez Ubezpieczonego (pociągiem I klasy lub autobusem do miejsca postoju pojazdu); z terytorium Polski do miejsca postoju pojazdu; W celu realizacji świadczenia Ubezpieczony jest zobowiązany dostarczyć Centrum Pomocy pisemne potwierdzenie niezdolności członków załogi do prowadzenia pojazdu wydane przez lekarza prowadzącego, k) odbiór pojazdu po naprawie jeżeli zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową miało miejsce powyżej 100 km od siedziby Ubezpieczonego, a pojazd nie może być naprawiony w ciągu 24h od momentu zgłoszenia zdarzenia do Centrum Pomocy, Centrum organizuje i pokrywa koszty transportu jednej osoby w jedną stronę pociągiem I klasy lub autobusem do miejsca, gdzie samochód został naprawiony, w celu jego odebrania (wraz z transportem do i z dworca kolejowego). Jeżeli w wyniku unieruchomienia pojazd został odholowany przez Centrum Pomocy, Ubezpieczonemu przysługuje zamiennie jedno z następujących świadczeń: a) zakwaterowanie w hotelu jeżeli pojazd nie może być naprawiony w ciągu 24h od momentu zgłoszenia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową do Centrum Pomocy, a odległość z miejsca zdarzenia do siedziby Ubezpieczonego przekracza 50 km, Centrum Pomocy organizuje i pokrywa koszty zakwaterowania ze śniadaniem załogi pojazdu w hotelu trzygwiazdkowym (w zależności od lokalnych możliwości), na okres nieprzekraczający faktycznego czasu naprawy pojazdu, jednak nie dłużej niż 3 doby, wraz z transportem do hotelu; świadczenie zakwaterowania w hotelu nie obejmuje innych wydatków poniesionych przez kierowcę i pasażerów związanych z pobytem w hotelu, jak np. wydatki na telefon, dodatkowe wyżywienie lub inne usługi świadczone przez hotel, b) transport załogi pojazdu do siedziby Ubezpieczonego lub do miejsca docelowego podróży jeżeli pojazd nie może być naprawiony w ciągu 24h od momentu zgłoszenia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową do Centrum Pomocy, a zdarzenie miało miejsce ponad 50 km od siedziby Ubezpieczonego Centrum Pomocy organizuje i pokrywa koszty dalszego transportu załogi pojazdu do siedziby Ubezpieczonego lub do miejsca docelowego podróży (pod warunkiem, że nie znajduje się ono w dalszej odległości od miejsca zdarzenia niż siedziba Ubezpieczonego), pociągiem I klasy lub autobusem, 4. Świadczenia te są realizowane w miarę istniejących lokalnie możliwości i do wysokości sumy ubezpieczenia. 6. UBEZPIECZENIE NA TERENIE POLSKI ORAZ EUROPY Wariant TOP 1. Ochronę ubezpieczeniową na terenie Polski oraz na terenie Europy zapewnia ubezpieczenie w wariancie TOP. 2. W wariancie TOP ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest na terytorium Polski oraz: (1) Andory, (2) Austrii, (3) Belgii, (4) Białorusi, (5) Bułgarii, (6) Bośni i Hercegowiny, (7) Chorwacji, (8) Czarnogóry, (9) Czech, (10) Danii, Estonii, (11) Finlandii, 5

6 (12) Francji (bez terytoriów zamorskich i wysp), (13) Gibraltaru, (14) Grecji, (15) Hiszpanii, (16) Holandii, (17) Irlandii, (18) Lichtensteinu, (19) Litwy, (20) Łotwy, (21) Luksemburga, (22) Macedonii, (23) Monako, (24) Niemiec, (25) Norwegii, (26) Portugalii, (27) Rumunii, (28) Rosji (tylko europejska część Rosji), (29) San Marino, (30) Serbii, (31) Słowacji, (32) Słowenii, (33) Szwecji, (34) Szwajcarii, (35) Turcji (tylko część europejska), (36) Ukrainy, (37) Watykanu, (38) Węgier, (39) Wielkiej Brytanii, (40) Włoch. 3. W ramach wariantu Top ochroną ubezpieczeniową objęte są zdarzenia polegające na unieruchomieniu pojazdu wskutek: a) wypadku, b) kradzieży, c) aktu wandalizmu d) uszkodzeniu ciała członka załogi pojazdu powstałe wskutek wypadku tego pojazdu poza granicami Polski, e) awarii, f) zatankowania nieprawidłowego paliwa, g) braku paliwa, h) awarii ogumienia. 4. W ramach wariantu TOP przysługują następujące świadczenia techniczne: a) podnoszenie pojazdu w przypadku przewrócenia pojazdu lub osunięcia się z drogi powodującego jego unieruchomienie Centrum Pomocy organizuje i pokrywa koszty podniesienia lub wyciągnięcia pojazdu na drogę, b) usprawnienie pojazdu w przypadku unieruchomienia pojazdu Centrum Pomocy organizuje i pokrywa koszty usprawnienia pojazdu w miejscu jego unieruchomienia, jeżeli istnieje możliwość usprawnienia pojazdu w ciągu 1 godziny, Centrum Pomocy nie pokrywa w takim przypadku kosztów części i materiałów użytych w celu usprawnienia pojazdu. W przypadku przebicia opony bądź opon, pomoc jest udzielana w ramach ubezpieczenia tylko w przypadku gdy pojazd jest wyposażony w sprawne opony zapasowe. c) holowanie pojazdu jeżeli w wyniku unieruchomienia pojazdu nie jest możliwe usprawnienie pojazdu w miejscu unieruchomienia pojazdu, Centrum Pomocy organizuje i pokrywa koszty holowania pojazdu do najbliższej autoryzowanej stacji obsługi. Jeżeli pojazd przed unieruchomieniem złączony był z naczepą lub 6

7 przyczepą Centrum Pomocy organizuje i pokrywa koszty holowania pojazdu z naczepą lub przyczepą, choćby naczepa lub przyczepa nie były objęte ubezpieczeniem assistance do wysokości limitów wskazanych w 8. d) organizacja innego środka transportu jeżeli w wyniku zaistnienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową pojazd nie może być usprawniony w ciągu 72 godzin od momentu zgłoszenia zdarzenia do Centrum Pomocy, Centrum przekazuje Ubezpieczonemu informacje o możliwościach zorganizowania innego środka transportu, e) wykonanie dokumentacji zdjęciowej szkody (tylko na terenie Polski) w przypadku zaistnienia wypadku, kradzieży lub aktu wandalizmu powodującego unieruchomienie pojazdu na terytorium Polski, Pilot sporządza dokumentację fotograficzną uszkodzeń pojazdu oraz miejsca zaistnienia zdarzenia, którą na życzenie Ubezpieczonego przesyła Ubezpieczonemu pocztą elektroniczną, f) pomoc w zgłoszeniu szkody w przypadku zaistnienia wypadku, kradzieży lub aktu wandalizmu powodującego unieruchomienie pojazdu Centrum Pomocy na życzenie Ubezpieczonego przekazuje w formie telefonicznej lub elektronicznej zgłoszenie o zaistnieniu zdarzenia do wskazanego przez Ubezpieczonego zakładu ubezpieczeń oraz do najbliższej jednostki policji, g) dozór ładunku (tylko na terenie Polski) jeżeli w wyniku unieruchomienia pojazdu na terytorium Polski nie jest możliwe usprawnienie pojazdu w miejscu unieruchomienia pojazdu oraz nie jest możliwe holowanie pojazdu w ciągu 5 godzin od momentu powiadomienia o zdarzeniu Centrum Pomocy, Centrum organizuje i pokrywa koszty dozoru ładunku przez okres nie dłuższy niż 24 godziny w trybie ciągłym, h) pomoc w przeładunku towaru jeżeli w wyniku unieruchomienia pojazdu nie jest możliwe przewożenie towaru uszkodzoną naczepą lub przyczepą Centrum Pomocy pomaga w organizacji przeładunku towaru na inny środek transportu dostarczony przez Ubezpieczonego; koszt przeładunku zorganizowanego przy pomocy Centrum Pomocy pokrywa Ubezpieczony; Centrum nie odpowiada za szkody wynikłe w trakcie przeładunku, i) przechowywanie pojazdu jeżeli z racji wystąpienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową zachodzi potrzeba przechowania pojazdu na dozorowanym parkingu płatnym, Centrum Pomocy organizuje i pokrywa koszty parkowania pojazdu przez okres nie dłuższy niż 3 doby do równowartości 150 euro za cały okres parkowania, j) kierowca zastępczy jeżeli z racji wystąpienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową lub z racji nieszczęśliwego wypadku żaden z członków załogi pojazdu nie może prowadzić pojazdu przez okres co najmniej 7 dni od momentu zajścia zdarzenia lub nagłego zachorowania, Centrum Pomocy organizuje i pokrywa koszty podróży kierowcy wskazanego przez Ubezpieczonego pociągiem I klasy lub autobusem (lub samolotem w klasie ekonomicznej, jeżeli odległość z miejsca unieruchomienia pojazdu do miejsca docelowego przekracza 1000 km) z terytorium Polski do miejsca postoju pojazdu; w celu realizacji świadczenia Ubezpieczony jest zobowiązany dostarczyć Centrum Pomocy pisemne potwierdzenie niezdolności członków załogi do prowadzenia pojazdu wydane przez lekarza prowadzącego, Jeżeli w wyniku unieruchomienia pojazd został odholowany przez Centrum Pomocy, Ubezpieczonemu przysługuje zamiennie jedno z następujących świadczeń tj. k) lub l). k) zakwaterowanie w hotelu jeżeli pojazd nie może być naprawiony w ciągu 24h od momentu zgłoszenia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową do Centrum Pomocy, a odległość z miejsca zdarzenia do siedziby Ubezpieczonego przekracza 50 km Centrum Pomocy organizuje i pokrywa koszty zakwaterowania (ze śniadaniem) załogi pojazdu w hotelu trzygwiazdkowym (w zależności od lokalnych możliwości), na okres nieprzekraczający faktycznego czasu naprawy pojazdu, nie dłużej jednak niż 3 doby, wraz z transportem do hotelu; świadczenie zakwaterowania w hotelu nie obejmuje innych wydatków poniesionych przez kierowcę i pasażerów związanych z pobytem w hotelu, jak np. wydatki na telefon, dodatkowe wyżywienie lub inne usługi świadczone przez hotel, l) transport załogi pojazdu do siedziby Ubezpieczonego lub do miejsca docelowego podróży jeżeli pojazd nie może być naprawiony w ciągu 24h od momentu zgłoszenia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową do Centrum Pomocy, a zdarzenie miało miejsce ponad 50 km od siedziby Ubezpieczonego Centrum Pomocy organizuje i pokrywa koszty dalszego transportu załogi pojazdu do siedziby Ubezpieczonego lub do miejsca docelowego podróży (pod warunkiem, że nie znajduje się w dalszej odległości od miejsca zdarzenia niż siedziba Ubezpieczonego), pociągiem I klasy lub autobusem (lub samolotem w klasie ekonomicznej, jeżeli odległość z miejsca unieruchomienia pojazdu do miejsca docelowego przekracza 1000 km), m) odbiór pojazdu po naprawie jeżeli zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową miało miejsce powyżej 100 km od siedziby Ubezpieczonego, a pojazd nie może być naprawiony w ciągu 24h od momentu zgłoszenia zdarzenia do Centrum Pomocy, Centrum organizuje i pokrywa koszty transportu jednej osoby w jedną stronę pociągiem I klasy lub autobusem do miejsca, gdzie samochód został naprawiony, w celu jego odebrania (wraz z 7

8 transportem do i z dworca kolejowego); jeżeli podróż przekracza dystans 1000 km, wówczas transport może się odbyć samolotem w klasie ekonomicznej, n) złomowanie pojazdu w przypadku zaistnienia wypadku, kradzieży lub aktu wandalizmu poza terytorium Polski, jeżeli naprawa pojazdu przekracza jego wartość bądź pojazd z przyczyn technicznych nie nadaje się do naprawy, Centrum Pomocy organizuje i pokrywa koszty złomowania pojazdu w kraju, w którym nastąpiło zdarzenie, o) pokrycie kosztu mandatu w przypadku nałożenia mandatu karnego przez uprawnione do tego służby na kierującego pojazdem z powodu złamania przepisów prawa ruchu drogowego obowiązującego na terytorium danego państwa polegającego na przekroczeniu dopuszczalnej prędkości lub niezastosowaniu się do obowiązujących znaków i sygnalizatorów drogowych przez kierującego pojazdem, wskutek czego doszło do unieruchomienie pojazdu, Centrum Pomocy udziela kierowcy pojazdu nieoprocentowanej pożyczki na pokrycie kosztu mandatu karnego, z uwzględnieniem następujących zastrzeżeń: - maksymalna wysokość pożyczki w ramach jednego zdarzenia wynosi równowartość 2000 euro, - świadczenie jest realizowane w razie zdarzenia poza granicami Polski, z wyłączeniem następujących państw: Białorusi, Rosji oraz Ukrainy, - świadczenie jest realizowane po otrzymaniu wymaganych przez Centrum Pomocy zabezpieczeń zwrotu pożyczki przez Ubezpieczonego; rodzaj zabezpieczenia zależny jest od indywidualnych ustaleń pomiędzy Centrum Pomocy i Ubezpieczonym, - pożyczka zostanie spłacona przez Ubezpieczonego w terminie do 7 dni od daty jej udzielenia przez Centrum Pomocy, - świadczenie nie jest realizowane, jeżeli pomimo zapłaty mandatu karnego nie będzie możliwości dalszego poruszania się pojazdem, - czas realizacji świadczenia jest zależny od lokalnych możliwości Centrum Pomocy. 5. Dodatkowo w ramach wariantu TOP w razie uszkodzeniu ciała członka załogi pojazdu powstałego wskutek wypadku pojazdu poza granicami Polski przysługują następujące świadczenia medyczne: a) informacja medyczna lekarz Centrum Pomocy udziela telefonicznej informacji odnośnie sposobu dalszego postępowania w razie zaistnienia nieszczęśliwego wypadku, b) koszty leczenia Centrum Pomocy organizuje i pokrywa koszty pomocy medycznej udzielonej poszkodowanemu członkowi załogi pojazdu w zakresie niezbędnym do przywrócenia stanu zdrowia umożliwiającego powrót lub transport do kraju albo kontynuację podróży zagranicznej, obejmujących: (1) konsultacje lekarskie, badania niezbędne do zdiagnozowania stanu zdrowia i podjęcia dalszego leczenia poszkodowanego członka załogi pojazdu, (2) pobyt w szpitalu, zabiegi, operacje, (3) udzielenie doraźnej pomocy ambulatoryjnej, zakup środków opatrunkowych, leków, (4) do wysokości 400 euro - naprawę lub zakup niezbędnych protez (w tym dentystycznych), okularów oraz środków pomocniczych bezpośrednio po wypadku za granicą i pod warunkiem, że ich uszkodzenie związane było z nieszczęśliwym wypadkiem objętym ochroną ubezpieczeniową i powodującym trwały uszczerbek na zdrowiu, c) transport i repatriacja Centrum Pomocy organizuje i pokrywa następujące koszty transportu i repatriacji poszkodowanego członka załogi pojazdu dostosowanym do stanu jego zdrowia środkiem transportu: (1) transport poszkodowanego członka załogi z miejsca pobytu lub miejsca wypadku do szpitala na terenie kraju pobytu w czasie podróży zagranicznej, jeżeli lekarz Centrum Pomocy lub lekarz prowadzący zaleca hospitalizację, (2) transport poszkodowanego członka załogi do innego szpitala, jeżeli placówka medyczna, w której był on hospitalizowany nie zapewnia odpowiedniej opieki medycznej, jakiej wymaga stan zdrowia poszkodowanego członka załogi, zgodnie z pisemnym zaleceniem lekarza prowadzącego, (3) transport poszkodowanego członka załogi do miejsca zamieszkania na terenie Polski lub placówki medycznej na terenie Polski, o ile wymaga tego jego stan zdrowia, pod warunkiem, że podróż taka jest możliwa zgodnie z opinią lekarza prowadzącego, 8

9 (4) transport poszkodowanego członka załogi do kraju po zakończeniu leczenia, w przypadku gdy, ze względu na stan zdrowia, nie może on kontynuować podróży, ani powrócić do kraju wcześniej zaplanowanym środkiem transportu, d) wizyta osoby bliskiej Centrum Pomocy pokrywa koszty zakwaterowania, wyżywienia, o ile jest w cenie, przez okres nie dłuższy niż 3 doby i do równowartości 300 euro oraz transportu w obie strony osoby bliskiej poszkodowanego członka załogi, jeśli w wyniku nieszczęśliwego wypadku istnieje konieczność jego hospitalizacji, a obecność osoby towarzyszącej jest konieczna i zalecona przez lekarza prowadzącego, e) transport zwłok Centrum Pomocy organizuje i pokrywa koszty transportu zwłok zmarłego członka załogi do Polski lub kraju stałego pobytu w przypadku, gdy zmarł on w trakcie podróży poza granicami Polski oraz kraju stałego pobytu, a śmierć nastąpiła w wyniku nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową. 6. Dodatkowo w wariancie TOP, na życzenie Ubezpieczonego lub osoby działającej w jego imieniu, Centrum Pomocy organizuje następujące świadczenia informacyjne: a) Nawigator w podróży Centrum Pomocy udziela telefonicznych informacji o rekomendowanych trasach drogowych pomiędzy określonymi punktami na terenie Europy wraz ze szczegółowym opisem przebiegu trasy, b) przesyłanie aktów prawnych oraz wzorów umów cywilnoprawnych Centrum Pomocy przesyła na wskazany przez Ubezpieczonego adres akt prawnych (ustawa, rozporządzenie, uchwała) lub wzór umowy cywilno-prawnej takich jak: (1) umowy sprzedaży, (2) umowy najmu i dzierżawy, (3) umowy darowizny, (4) umowy o pracę, (5) umowy o dzieło, (6) umowa zlecenia ze świadczenia Ubezpieczony lub załoga pojazdu może skorzystać do 5 razy w czasie rocznego okresu ubezpieczenia, c) pomoc administracyjna w razie braku dokumentów niezbędnych do kontynuowania podróży (listy przewozowe, polisy ubezpieczeniowe, dokumenty pojazdu lub załogi pojazdu), Centrum Pomocy organizuje dostarczenie wskazanych dokumentów załodze pojazdu, z zastrzeżeniem, że koszt dostarczenia dokumentów ponosi Ubezpieczony lub załoga pojazdu, d) pomoc informacyjna Centrum Pomocy udziela telefonicznych informacji na temat: (1) sytuacji na drogowych przejściach granicznych pomiędzy Polską, a krajami sąsiednimi, (2) lokalizacji stacji obsługi na terenie Polski, (3) lokalizacji szpitali, aptek, hoteli, moteli, stacji paliw na terenie Europy, (4) najszybszych i najkrótszych połączeń drogowych na terenie Europy, (5) przekazywania pilnej wiadomości związanej z zaistniałym zdarzeniem osobie wskazanej przez kierowcę pojazdu, 7. tłumaczenia telefoniczne w razie podróży poza granicami Polski Centrum Pomocy udziela załodze pojazdu telefonicznej pomocy w rozmowach z policją, służbami granicznymi, ośrodkami medycznymi, 8. tłumaczenia formularzy w razie podróży poza granicami Polski Centrum Pomocy przetłumaczy drobne (maksymalnie 2 strony tekstu) formularze związane z zaistniałym zdarzeniem objętym ochroną ubezpieczeniową, 9. zorganizowanie udziału prawnika Centrum Pomocy organizuje udział prawnika, reprezentującego Ubezpieczonego w postępowaniu sądowym wszczętym przeciwko Ubezpieczonemu lub załodze pojazdu z tytułu odpowiedzialności wynikającej z udziału w wypadku (koszty prawnika pokrywa Ubezpieczony lub załoga pojazdu), 10. zorganizowanie tłumacza Centrum Pomocy organizuje udział tłumacza podczas dochodzeń policyjnych, w postępowaniach sądowych wszczętych w związku z udziałem pojazdu w wypadku (koszty tłumacza pokrywa Ubezpieczony lub załoga pojazdu). 11. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela polega na pokryciu kosztów określonych powyżej świadczeń do wysokości sum ubezpieczenia. 9

10 7. POCZĄTEK I KONIEC OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ 1. Ochrona ubezpieczeniowa a w odniesieniu do danego pojazdu jest zawierana na 12-miesięczny okres ubezpieczenia, z możliwością odnowienia na kolejny 12 miesięczny okres. 2. Jeżeli nie umówiono się inaczej, ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia wskazanego w polisie ubezpieczeniowej, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po opłaceniu składki, z zastrzeżeniem ust Dla nowo zawartych polis ubezpieczeniowych obowiązuje okres 7 dniowej karencji liczony od daty początku wskazanej na Certyfikacie potwierdzającym przystąpienie do ubezpieczenia. Karencja nie obowiązuje w stosunku do polis odnowionych. 4. Ochrona ubezpieczeniowa w odniesieniu do danego pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, kończy się: a) z upływem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia;, b) z dniem zbycia pojazdu przez właściciela, c) z dniem wyrejestrowania pojazdu na skutek Kradzieży lub Szkody całkowitej w zależności od tego, co nastąpi pierwsze. 5. W przypadku zbycia pojazdu przez Ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia, na wniosek Ubezpieczającego, odpowiedzialność Ubezpieczyciela wobec Ubezpieczonego będzie kontynuowana do końca okresu ubezpieczenia. 8. SKŁADKA I SUMY UBEZPIECZENIA 1. Składka ubezpieczeniowa ustalana jest na podstawie obowiązującej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia taryfy składek Ubezpieczyciela. 2. Sumy ubezpieczenia stanowią górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela i ustalone są w złotych polskich, w kwotach nieprzekraczających równowartości: a) euro dla jednego zdarzenia polegającego na unieruchomieniu pojazdu, b) euro dla jednego zdarzenia polegającego na uszkodzeniu ciała członka załogi pojazdu powstałego wskutek wypadku pojazdu. 3. Kwoty wskazane powyżej są przeliczane na walutę kraju, w którym realizowane jest świadczenie, według średniego kursu walut określonego przez NBP na dzień ustalania odszkodowania. 4. W przypadku świadczeń informacyjnych realizacja każdego świadczenia odbywa się do wysokości faktycznie poniesionych kosztów przez Centrum Pomocy. 10

11 9. WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI Wyłączenia dotyczące świadczeń związanych z unieruchomieniem pojazdu 1. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe: a) w wyniku jakichkolwiek roszczeń skierowanych do Ubezpieczonego przez osoby trzecie w związku z wystąpieniem zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, b) wskutek działań wojennych, stanu wyjątkowego, wewnętrznych zamieszek, powstań, strajków i lokautów, aktów terroryzmu lub sabotażu, rewolucji, demonstracji, c) wskutek trzęsienia ziemi, reakcji jądrowej, skażenia radioaktywnego, skażenia lub zanieczyszczenia opadami przemysłowymi, działania broni biologicznej lub chemicznej, promieni laserowych i maserowych, pola magnetycznego lub elektromagnetycznego, oddziaływania azbestu lub formaldehydu, d) w związku z popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa przez Ubezpieczonego, członka jego rodziny lub osoby, za które Ubezpieczony faktycznie oraz z mocy prawa ponosi odpowiedzialność, jak za działania własne, e) umyślnego lub rażąco niedbałego działania Ubezpieczonego lub umyślnego działania osoby, z którymi pozostaje on we wspólnym gospodarstwie domowym. 2. Ponadto Ubezpieczyciel nie odpowiada za Zdarzenia ubezpieczeniowe: a) powstałe podczas udziału pojazdu w rajdach, konkursach, wyścigach, testach lub przygotowań do nich, albo użycia pojazdu jako rekwizytu, b) powstałe w pojazdach używanych jako taksówki, nauka jazdy, pojazdów wypożyczalni samochodów, służących do transportu materiałów niebezpiecznych (ADR), c) wynikające z niezrealizowanej na czas (zgodnie z warunkami eksploatacji pojazdu określonymi przez producenta) konserwacji lub przeglądu przeprowadzanego w stacji obsługi i związanego z tym zdarzeniem unieruchomienia pojazdu, d) w następstwie napraw wykonywanych przez autoryzowane stacje obsługi, e) wynikające z powtarzających się awarii, będących następstwem nieusunięcia przez Ubezpieczonego ich przyczyny po udzieleniu świadczenia przez Centrum Pomocy, f) będące następstwem użytkowania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz spowodowane przez przewożony ładunek, w tym ładunek wszelkiego rodzaju przyczep, g) powstałe podczas używania pojazdu przez Ubezpieczonego jako narzędzia przestępstwa, h) powstałe w czasie używania pojazdu w związku z obowiązkowymi świadczeniami na rzecz wojska lub innych podmiotów, a także powstałe w pojazdach uczestniczących w akcjach protestacyjnych i blokadach dróg, i) powstałe w związku z działaniem Ubezpieczonego w stanie po użyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości, po zażyciu narkotyków lub innych środków odurzających, za wyjątkiem sytuacji, gdy spożycie lub zażycie tych środków nastąpiło zgodnie z zaleceniami lekarza; przez stan po użyciu alkoholu rozumie się stan powstały w wyniku wprowadzenia do organizmu Ubezpieczonego takiej ilości alkoholu, że jego zawartość wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi powyżej 0,2 alkoholu albo do obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3; przez stan nietrzeźwości rozumie się stan powstały w wyniku wprowadzenia do organizmu Ubezpieczonego takiej ilości alkoholu, że jego zawartość wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi powyżej 0,5 albo do obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3; j) powstałe w związku z kierowaniem pojazdem przez osoby, które nie posiadały wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem w szczególności: prawa jazdy, badań lekarskich, wymaganego świadectwa kwalifikacji. 3. Ubezpieczeniem nie są objęte: a) pojazdy specjalne (niesłużące do przewozu osób) przeznaczone do wykonywania specjalnej funkcji, która powoduje konieczność dostosowania nadwozia lub posiadania specjalnego wyposażenia, np. dźwig, pogotowie techniczne, pojazd asenizacyjny, śmieciarka, polewaczka, pojazdy straży pożarnej; b) koszty sprzątania miejsca zdarzenia po wypadku drogowym; c) koszty pokryte odszkodowaniem wypłaconym z tytułu innego ubezpieczenia; d) koszty czynności odpowiadających zakresem świadczeniom assistance, a zrealizowanych przez służby publiczne, w tym podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo, ochronę środowiska, usuwanie skażeń, policję, straż pożarną lub organy celne, bądź przez inne podmioty, którym została zlecona realizacja zadań publicznych; 11

12 e) szkody majątkowe, w tym korzyści utracone w następstwie opóźnienia w transporcie ładunków lub oczekiwania na części zamienne; 4. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone w ładunku pojazdów objętych ubezpieczeniem i ładunku przyczep. 5. Ubezpieczyciel nie odpowiada za następstwa oczekiwania na części zamienne lub inne roszczenia Ubezpieczonego z tym związane. 6. Ubezpieczyciel może odmówić udzielenia świadczeń wymienionych w 5 oraz w 6 oraz pokrycia ich kosztów w całości lub części, jeżeli Ubezpieczony z winy umyślnej lub na skutek rażącego niedbalstwa nie zawiadomił o zdarzeniu Centrum Pomocy i nie uzgodnił sposobu udzielenia świadczenia assistance, nawet jeżeli są one objęte zakresem ubezpieczenia, a ich wysokość mieści się w granicach sumy ubezpieczenia, a naruszenie tego obowiązku uniemożliwiło ustalenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub przyczyniło się do zwiększenie szkody. 7. Ubezpieczyciel nie odpowiada za kradzież, uszkodzenie lub zniszczenie bagażu, rzeczy osobistych i przedmiotów pozostawionych w pojeździe na czas holowania lub wykonywania innego świadczenia w ramach niniejszego ubezpieczenia. 8. Czas trwania wszelkich dodatkowych czynności serwisowych (jak np. okresowy przegląd pojazdu, drobne naprawy lub regulacje) oraz administracyjnych (np. proces likwidacji szkody w towarzystwie ubezpieczeniowym lub brak środków pieniężnych na pokrycie kosztów naprawy), poza niezbędnymi naprawami będącymi następstwem zdarzeń ubezpieczeniowych uprawniających do korzystania ze świadczeń assistance, nie stanowi czasu naprawy uszkodzonego pojazdu w rozumieniu niniejszych Warunków Ubezpieczenia. Wyłączenia dotyczące świadczeń medycznych 1. Ubezpieczyciel nie zwraca kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego lub osobę działającą w jego imieniu bez uprzedniego powiadomienia i uzyskania zgody Centrum Pomocy, nawet jeżeli są one objęte zakresem ubezpieczenia, a ich wysokość mieści się w granicach sumy ubezpieczenia. 2. Świadczenia medyczne nie przysługują poszkodowanemu członkowi załogi, w stosunku do którego istniały przeciwwskazania lekarskie do odbycia podróży pojazdem. 3. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli nieszczęśliwy wypadek zaszedł w związku z: a) w wyniku jakichkolwiek roszczeń skierowanych do Ubezpieczonego przez osoby trzecie w związku z wystąpieniem zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, b) wskutek działań wojennych, stanu wyjątkowego, wewnętrznych zamieszek, powstań, strajków i lokautów, aktów terroryzmu lub sabotażu, rewolucji, demonstracji, c) wskutek trzęsienia ziemi, reakcji jądrowej, skażenia radioaktywnego, skażenia lub zanieczyszczenia opadami przemysłowymi, działania broni biologicznej lub chemicznej, promieni laserowych i maserowych, pola magnetycznego lub elektromagnetycznego, oddziaływania azbestu lub formaldehydu, d) w związku z popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa przez Ubezpieczonego, członka jego rodziny lub osoby, za które Ubezpieczony faktycznie oraz z mocy prawa ponosi odpowiedzialność, jak za działania własne, e) umyślnego lub rażąco niedbałego działania Ubezpieczonego lub umyślnego działania osoby, z którymi pozostaje on we wspólnym gospodarstwie domowym. 4. Ponadto odpowiedzialność Ubezpieczyciela nie obejmuje kosztów poniesionych na: a) leczenie chorób przewlekłych oraz ich następstw, b) specjalne odżywianie, nawet jeśli było ono zalecane przez lekarza, c) pobyt w sanatoriach i uzdrowiskach, d) leczenie przekraczające zakres niezbędny do przywrócenia stanu zdrowia umożliwiającego powrót do Polski, e) leczenie w Polsce, f) usuwanie ciąży, bez względu na okoliczności towarzyszące przeprowadzaniu zabiegu, g) opiekę w czasie ciąży, poród oraz wszelkie związane z nim koszty leczenia i opieki nad matką i dzieckiem, h) zakup środków antykoncepcyjnych, 12

13 i) operacje plastyczne i zabiegi kosmetyczne. 5. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela nie obejmuje: a) strat materialnych z tytułu utraty, uszkodzenia lub zniszczenia rzeczy należących do Ubezpieczonego lub załogi pojazdu, związanych z nieszczęśliwym wypadkiem, 10. ROSZCZENIA REGRESOWE 1. Z dniem, w którym Ubezpieczyciel dokona refundacji kosztów, roszczenie do osoby odpowiedzialnej za szkodę przechodzi z mocy prawa na Ubezpieczyciela do wysokości wypłaconej kwoty. Nie dotyczy to roszczeń Ubezpieczonego do osób najbliższych i osób za które ponosi on odpowiedzialność. 2. Ubezpieczony obowiązany jest udzielić Ubezpieczycielowi pomocy przy dochodzeniu roszczeń regresowych, w tym dostarczyć odpowiednie dokumenty i udzielić niezbędnych informacji. Jeżeli Ubezpieczony bez zgody Ubezpieczyciela zrzekł się lub ograniczył roszczenia przeciwko odpowiedzialnej za szkodę, Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania lub zmniejszyć je o kwotę na jaką Ubezpieczony zrzekł się roszczenia. Jeżeli fakt zrzeczenia się lub ograniczenia roszczeń zostanie ujawniony po wypłacie odszkodowania, Ubezpieczyciel może żądać od Ubezpieczonego zwrotu całości lub części wypłaconego odszkodowania. 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Odstępstwa od postanowień Warunków Ubezpieczenia muszą być sporządzone pisemnie pod rygorem nieważności. 2. Warunki Ubezpieczenia stosuje się do Umowy Ubezpieczenia zawartej pomiędzy Europ Assistance S.A. (Ubezpieczycielem), a RKB Sp. z o.o. (Ubezpieczającym). 3. Jeżeli Ubezpieczony zmienił adres i nie zawiadomił o tym Ubezpieczyciela przyjmuje się, że Ubezpieczyciel dopełnił obowiązku zawiadomienia, jeżeli pismo zostało wysłane pod ostatni znany adres siedziby Ubezpieczonego. 4. Spory wynikające z Umowy Ubezpieczenia mogą być dochodzone przed sądami według właściwości ogólnej. 5. W sprawach nieuregulowanych w Warunkach Ubezpieczenia mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. 6. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia obowiązują od dnia 15/12/2014 roku. 13

ASSISTANCE, ASSISTANCE DOSTAWCZY ASSISTANCE ASSISTANCE DOSTAWCZY PLUS

ASSISTANCE, ASSISTANCE DOSTAWCZY ASSISTANCE ASSISTANCE DOSTAWCZY PLUS WARUNKI UBEZPIECZENIA BZ WBK LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia, Europ Assistance SA udziela ochrony ubezpieczeniowej kierowcy i pasażerom ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA BZ WBK LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI UBEZPIECZENIA BZ WBK LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BZ WBK LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia, Europ Assistance SA udziela ochrony ubezpieczeniowej kierowcy i pasażerom ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia dla podmiotów gospodarczych Ubezpieczenie AXA Truck Assistance

Ogólne warunki ubezpieczenia dla podmiotów gospodarczych Ubezpieczenie AXA Truck Assistance Ogólne warunki ubezpieczenia dla podmiotów gospodarczych Ubezpieczenie AXA Truck Assistance Indeks TA/14/10/01 1. Postanowienia ogólne Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia AXA Truck Assistance, zwane

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA POMOC III

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA POMOC III OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA POMOC III SPIS TREŚCI 1. Postanowienia ogólne 2 2. Definicje 2 3. Przedmiot i zakres ubezpieczenia 2 4. Świadczenia w przypadku unieruchomienia pojazdu 3

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TOYOTA BANK TRAVEL ASSISTANCE DLA POSIADACZY KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ TOYOTA BANK POLSKA S.A. OD 10 MAJA 2013 R.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TOYOTA BANK TRAVEL ASSISTANCE DLA POSIADACZY KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ TOYOTA BANK POLSKA S.A. OD 10 MAJA 2013 R. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TOYOTA BANK TRAVEL ASSISTANCE DLA POSIADACZY KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ TOYOTA BANK POLSKA S.A. OD 10 MAJA 2013 R. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO ASSISTANCE Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia (zwane dalej OWU), mają zastosowanie w umowach ubezpieczenia zawieranych przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ (zwane dalej TUW TUZ

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO ASSISTANCE Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ ul..35 Poleczki, 02-822 Warszawa, tel. (22) 534 56 00, fax: (22) 534 56 15; www.tuz.pl Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

10. Polisa dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia;

10. Polisa dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia; Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia AUTO ASSISTANCE (zwane dalej OWU), mają zastosowanie w umowach ubezpieczenia zawieranych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych (zwane

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczonego. Prosimy o zapoznanie się z definicjami, gdyż niektórym słowom przyznaliśmy kluczowe znaczenie przy rozpatrywaniu roszczeń..

Ubezpieczonego. Prosimy o zapoznanie się z definicjami, gdyż niektórym słowom przyznaliśmy kluczowe znaczenie przy rozpatrywaniu roszczeń.. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE COMPENSA POMOC 22022 Chcąc ułatwić Państwu zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia zamieściliśmy na marginesach krótkie komentarze. Mają one charakter

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczonego. Prosimy o zapoznanie się z definicjami, gdyż niektórym słowom przyznaliśmy kluczowe znaczenie przy rozpatrywaniu roszczeń..

Ubezpieczonego. Prosimy o zapoznanie się z definicjami, gdyż niektórym słowom przyznaliśmy kluczowe znaczenie przy rozpatrywaniu roszczeń.. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE COMPENSA POMOC 22022 Chcąc ułatwić Państwu zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia zamieściliśmy na marginesach krótkie komentarze. Mają one charakter

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER AUTO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER AUTO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER AUTO Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 3 Rozdział II Ubezpieczenie Assistance 4 Rozdział III Ubezpieczenie Porady Prawnej 6 2z8 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA DO KART PŁATNICZYCH: PKO MASTERCARD CORPORATE EXECUTIVE, PKO MASTERCARD CORPORATE, PKO MASTERCARD CORPORATE MUNICIPIUM

WARUNKI UBEZPIECZENIA DO KART PŁATNICZYCH: PKO MASTERCARD CORPORATE EXECUTIVE, PKO MASTERCARD CORPORATE, PKO MASTERCARD CORPORATE MUNICIPIUM WARUNKI UBEZPIECZENIA DO KART PŁATNICZYCH: PKO MASTERCARD CORPORATE EXECUTIVE, PKO MASTERCARD CORPORATE, PKO MASTERCARD CORPORATE MUNICIPIUM Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 ZAKRES UBEZPIECZENIA 2 PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. nr UZ/117/2010 z dnia 11 marca 2010 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/399/2010 z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Plus

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Plus Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Plus 2 Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE Postanowienia wstępne - 1....... 3 Definicje - 2... 3 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Przedmiot ubezpieczenia -

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA Wygodniej w drodze

WARUNKI UBEZPIECZENIA Wygodniej w drodze WARUNKI UBEZPIECZENIA Wygodniej w drodze POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia Wygodniej w drodze, zwane dalej WU mają zastosowanie do Umowy ubezpieczenia grupowego zawartej pomiędzy Inter

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały nr 34/2005 Zarządu T.U. Compensa S.A. z dnia 15 czerwca 2005 r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PZU POMOC POMOC NA DRODZE DLA Klubu PZU Pomoc

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PZU POMOC POMOC NA DRODZE DLA Klubu PZU Pomoc OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PZU POMOC POMOC NA DRODZE DLA Klubu PZU Pomoc ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. nr UZ/271/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy, że wybraliście jeden z pojazdów firmy Fiat, która od przeszło 100 lat tworzy historię światowego przemysłu motoryzacyjnego.

Dziękujemy, że wybraliście jeden z pojazdów firmy Fiat, która od przeszło 100 lat tworzy historię światowego przemysłu motoryzacyjnego. 603.95.402 FIAT UNI PL 1ed 7-06-2011 15:16 Pagina 1 Szanowni Klienci, Dziękujemy, że wybraliście jeden z pojazdów firmy Fiat, która od przeszło 100 lat tworzy historię światowego przemysłu motoryzacyjnego.

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeniowy dla klientów Nissana

Pakiet ubezpieczeniowy dla klientów Nissana ubezpieczenia Pakiet ubezpieczeniowy dla klientów Nissana Warunki pakietowego ubezpieczenia komunikacyjnego (OC/AC/NNW/AXA Assistance) indeks KNIS/10/12/21 Spis treści 1. Postanowienia ogólne...2 2. Defi

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 UMOWA UBEZPIECZENIA 2 DEFINICJE 2 II. WARIANTY UBEZPIECZENIA 3 PRZEDMIOT, ZAKRES I SUMA UBEZPIECZENIA 3

SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 UMOWA UBEZPIECZENIA 2 DEFINICJE 2 II. WARIANTY UBEZPIECZENIA 3 PRZEDMIOT, ZAKRES I SUMA UBEZPIECZENIA 3 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kosztów Udzielenia Natychmiastowej Pomocy Hestia Car Assistance dla Klientów Indywidualnych oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców KOD: CBE-HCA-02/11 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD obowiązują od 1 listopada 2014 roku zatwierdzone uchwałą nr 02/16/2014 Zarządu MTU Mojego Towarzystwa Ubezpieczeń SA z 29 września 2014 roku POSTANOWIENIA WSPÓLNE

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Pomoc medyczna, Pomoc domowa, Pomoc drogowa

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Pomoc medyczna, Pomoc domowa, Pomoc drogowa Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Pomoc medyczna, Pomoc domowa, Pomoc drogowa Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Pomoc medyczna, Pomoc domowa, Pomoc drogowa (zwane

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PROAMA Rozdział I. Postanowienia wstępne 1. Postanowienia ogólne Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia pzu Auto Pomoc

Ogólne warunki ubezpieczenia pzu Auto Pomoc Ogólne warunki ubezpieczenia pzu Auto Pomoc ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/129/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 r. Spis treści Postanowienia ogólne... str.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI AUTO ASSISTANCE DIRECT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI AUTO ASSISTANCE DIRECT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI AUTO ASSISTANCE DIRECT 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Generali Auto Assistance (zwane dalej OWU) stanowią podstawę do zawierania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PAKIET PODRÓŻNY POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PAKIET PODRÓŻNY POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PAKIET PODRÓŻNY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróżnego Pakiet Podróżny, zwane dalej OWU, określają zasady udzielania ochrony ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Podstawowy

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Podstawowy Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Podstawowy 2 Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE Postanowienia wstępne - 1... 3 Definicje - 2.... 3 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Przedmiot ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOCY W PODRÓŻY ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOCY W PODRÓŻY ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOCY W PODRÓŻY ASSISTANCE OBOWIĄZUJĄ OD 1 WRZEŚNIA 2009-1 - SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne... 3 Definicje... 3 Przedmiot ubezpieczenia i zakres terytorialny... 4 Warianty

Bardziej szczegółowo

KM/OW023/0708 1. Hestia Kontakt 0 801 107 107*, 058 555 5 555 *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora www.hestia.

KM/OW023/0708 1. Hestia Kontakt 0 801 107 107*, 058 555 5 555 *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora www.hestia. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY HESTIA CAR ASSISTANCE dla klientów indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw SPIS TREŚCI UMOWA UBEZPIECZENIA 2 DEFINICJE

Bardziej szczegółowo