Magazyny i dokumenty magazynowe.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Magazyny i dokumenty magazynowe."

Transkrypt

1 Magazyny i dokumenty magazynowe. Obsługa magazynów. Program umożliwia elastyczne zarządzanie gospodarka magazynową firmy. Obsługa magazynów może być prowadzona albo w oderwaniu od księgowej części systemu, jedynie w celu utrzymywaniu bieżącej kontroli nad faktycznym bilansem przepływu towarów w firmie (taka sytuacja ma miejsce w przypadku programu Lefthand Mała Księgowość), albo w połączeniu z częścią księgową na poziomie rejestracji dokumentów. Drugi model obsługi magazynu został wykorzystany w programie Lefthand Pełna księgowość. Kontrola stanów magazynowych danego towaru nie rozpoczyna się w momencie jego wprowadzenia do kartoteki towarowej, ale dopiero w momencie wygenerowania odpowiednich dokumentów magazynowych. Podstawą obrotu towarami magazynowymi są w naszym programie trzy podstawowe dokumenty magazynowe: dokument przyjęcia na magazyn (PZ), który wprowadza wybrany towar do magazynu i generuje jego stan magazynowy, dokument przesunięcia między magazynami (MM), służący do wewnętrznego przesuwania towarów między magazynami firmy, oraz dokument wydania towaru z magazynu (WZ). Dokument WZ informuje o wydaniu z magazynu towarów. Po każdej operacji na wybranym magazynie istnieje możliwość kontroli bieżącego stanu magazynów na dwa sposoby: - z poziomu programu poprzez moduł przeglądania stanów magazynowych wyposażony w zestaw wielu filtrów pozwalających na znalezienie żądanej pozycji magazynowej - poprzez zestaw wielu różnorodnych raportów magazynowych. Definiowanie magazynów. Pracę z magazynami rozpocząć należy od ich zdefiniowania. W tym celu należy odnaleźć w menu programu Towary/Usługi pozycję Magazyny. Po otwarciu okna z listą dostępnych w programie magazynów i wybraniu opcji Nowy otwarte zostanie okno z parametrami nowotworzonego magazynu. Użytkownik musi wprowadzić dane czterech podstawowych parametrów magazynu: - symbolu - znacznika możliwości sprzedawania z magazynu - czteroznakowego symbolu archiwum magazynu - szczegółowego opisu a) Symbol magazynu Symbol magazynu jest najważniejszym parametrem magazynu, służącym do jego jednoznacznej identyfikacji w systemie. Jego długość nie może przekraczać 10 znaków alfanumerycznych. Powinien on być tak skonstruowany aby nieść w sobie informacje o rodzaju magazynu i ewentualnie o jego lokalizacji. Dla przykładu symbol CENT_WAR opisywać może główny (centralny) magazyn towarowy zlokalizowany w Warszawie. Po zapisaniu zdefiniowanego magazynu nie można modyfikować ich symboli. b) Możliwość sprzedaży Ta własność magazynu określa czy dany magazyn będzie uczestniczył w pełnym cyklu życia towarów, tzn. od ich wprowadzenia na magazyn, poprzez różnorakie operacje na nich aż do ich sprzedaży i wydania z magazynu. Magazyny z niezaznaczoną opcją Możliwość sprzedaży z magazynu są tak na prawdę magazynami definiowanym na wewnętrzne potrzeby działalności danej firmy. Mogą one służyć np. do obsługi towarów wybrakowanych itp. Z takich magazynów nie można wydawać towarów dla kontrahentów. Zaznaczenie opisywanej opcji umożliwia wykorzystanie towarów zgromadzonych w magazynie do tworzenia dokumentów WZ, a tym samym do ich sprzedawania. c) Symbol archiwum magazynu

2 Ten czteroznakowy symbol służy do automatycznego założenia trzech archiwów służących do archiwizacji dokumentów magazynowych w module Rejestracja dokumentów. Archiwa te są wykorzystywane do generowania dokumentów w Rejestracji dokumentów razem z tworzonymi dokumentami magazynowymi. Dzieje się to automatycznie jedynie w przypadku wersji FK programu. Jeżeli np. symbol ten będzie miał postać CEWA, to trzy założone po zapisaniu magazynu archiwa będą miały symbole odpowiednio: CEWAPZ (dla dokumentów PZ), CEWAMM (dla dokumentów MM), CEWAWZ (dla dokumentów WZ). Parametr ten może być edytowany do momentu wprowadzenia pierwszego dokumentu w Rejestracji dokumentów z jedynym z tych trzech archiwów. d) Opis magazynu Opis magazynu jest polem tekstowym służącym do szczegółowego zdefiniowana zawartości, lokalizacji i specyfikacji tworzonego magazynu. Ten parametr magazynu może być edytowany zawsze. Dokumenty magazynowe. Jak wspomniano wcześniej do zarządzania stanami magazynowymi danych towarów przeznaczone są specjalizowane dokumenty magazynowe. Poniżej przedstawiony zostanie ich szczegółowy opis. Dokumenty PZ. W momencie gdy dokonujemy zakupu jakiegoś towaru i chcemy rozpocząć kontrolę tego co się z nim będzie dziać w naszej firmie, powinniśmy wystawić odpowiedni dokument przyjęcia towaru na magazyn. W tym celu odnajdujemy w menu programu pozycję Towary/Usługi-> Dokumenty Przyjęcia (PZ). Po wybraniu tej opcji otwarte zostanie okno z listą wystawionych wcześniej dokumentów PZ, albo puste w przypadku nowej firmy. Jak w przypadku innych modułów zestawy filtrów pozwalają nam na łatwe wyszukanie dokumentów PZ z zadanego przedziału czasowego, czy też na podstawie numeru dokumentu czy symbolu dostawcy. Po wybraniu opcji Nowy rozpoczynamy tworzenie nowego dokumentu przyjęcia towaru na magazyn. Aby poprawnie utworzyć dokument przyjęcia użytkownik musi zdefiniować jego następujące parametry: - Data, jest to data informująca kiedy dane towary zostały przyjęte do magazy. Data nie może być ona wcześniejsza niż data ostatniego dokumentu PZ. Poza tym, w przypadku wersji FK programu podczas zapisywania dokumentu sprawdzone zostanie czy wprowadzona data mieści się w jakimkolwiek ze zdefiniowanych okresów obrotowych. Sprawdzenie to jest konieczne do poprawnej identyfikacji dokumentu w Rejestracji dokumentów - Magazyn, należy wybrać z listy magazynów. - Dostawca, wybieramy z listy kontrahentów. - Opis dokumentu zakupu, służy do wprowadzenia numeru własnego dokumentu zakupowego, na podstawie którego tworzony jest dokument PZ - Notatki, pole to może pozostać niewypełnione, służy jedynie jako pomocniczy opis szczegółowo charakteryzujący dany zakup. Dwa widoczne w górnej prawej części okna pola wypełniane są przez program po zapisaniu dokumentu. Pole Status opisuje stan w jakim znajduje się dokument, a pole Numer PZ stanowi numer własny dokumentu, będący połączeniem numeru kolejnego dokumentu w danym magazynie z symbolem tego magazynu, np. 123/CENT_WAR. Numer nadawany jest przy zapisie dokumentu. Do wprowadzania towarów do dokumentu PZ służy albo przycisk [Dodaj Pozycje], ikona [+] lub klawisz [Insert]. Po naciśnięciu przycisku lub ikony w górnej części okna otwarta zostanie lista dostępnych w kartotece towarów. Z listy możemy wprowadzać jedynie towary, nie usługi. Wybrany towar zostanie umieszczony w tabelce pozycji dokumentu u dołu okna. Symbol, nazwa i jednostka wprowadzanego towaru nie są edytowalne. Użytkownik musi jedynie wprowadzić ilość towaru i jego cenę zakupu. Dla użytkowników, którzy posiadają podłączony do komputera czytnik kodów kreskowych dodano możliwość wprowadzania towarów do dokumentu za jego pomocą. W tym celu należy jedynie wejść w pole Kod kreskowy towaru i zeskanować kod z towaru.

3 Aby w sposób wygodny wprowadzać pozycje dokumentu PZ bez konieczności częstego korzystania z myszy komputerowej w ustawieniach możemy wybrać jeden z dwóch modeli obsługi kolejności przeskoków kursora po polach dokumentu. Jeżeli w Ustawieniach globalnych na zakładce Dokumenty magazynowe zaznaczymy opcję Włącz fokusowanie tabeli z pozycjami dokumentu PZ dla obsługi kodów kreskowych towarów, to po zczytaniu kodu kreskowego kursor ustawi się w tabelce na kolumnie Ilość ostatnio dodanego wiersza. Po wpisaniu ilości i naciśnięciu klawisza Tab kursor przejdzie do kolumny Cena zakupu. Po wprowadzeniu ceny zakupu i naciśnięciu klawisza Enter kursor przejdzie do pola Kod kreskowy towaru i będziemy mogli wprowadzić kolejny towar. Gdy opcja takiego fokusowania pozostanie wyłączona, obsługa tabelki z pozycjami dokumentu zostanie tak zoptymalizowana, aby najpierw wprowadzić wszystkie wymagane towary, a dopiero później ich ilości i ceny. W tym celu należy najechać na kolumnę Ilość pierwszego wiersza tabelki, wprowadzić ilość, nacisnąć klawisz Tab, wpisać cenę zakupu i nacisnąć klawisz Enter. Kursor przejdzie automatycznie do kolumny Ilość następnego towaru w tabelce. Pod tabelką z pozycjami dokumentu widoczne są dwa pola informacyjne: wartość pozycji, określające iloczyn ilości i ceny zakupu zaznaczonej w danej chwili pozycji tabeli, oraz wartość dokumentu, określająca łączną wartość towarów. Podczas zapisywania dokumentu PZ sprawdzana jest poprawność wprowadzonej daty, to czy wybrany został odpowiedni dostawca towarów, czy wypełnione zostało pole opisu dokumentu zakupu, oraz czy wartości ilości i ceny zakupu towarów nie są zerowe. Po zapisaniu dokumentu PZ istnieje możliwość edycji wszystkich jego parametrów do momentu, gdy jakakolwiek pozycja nie zostanie z niego wydana podczas generowania dokumentu wydania WZ lub przesunięcia MM. Podczas próby usuwania dokumentu PZ z listy sprawdzone zostanie, czy wybrany dokument jest ostatnim dokumentem wprowadzającym towary dla danego magazynu. Jeżeli jest to ostatni z wprowadzonych dokumentów przyjęcia dla danego magazynu, to będzie go można usunąć, a stany magazynowe zmodyfikują się automatycznie. Jeżeli nie będzie to ostatni dokument dla danego magazynu, lub jakieś pozycje z tego dokumentu zostały już wydane, to nie będzie go można usunąć. Dokumenty WZ. Operację wydania towarów z magazynu realizowana jest poprzez dokument WZ. Dokumenty te możemy wystawiać albo z poziomu Faktur VAT, po wybraniu z menu opcji Dokument WZ, albo podobnie jak to miało miejsce w przypadku dokumentów PZ po wybraniu odpowiedniej pozycji z menu programu. W tym celu w menu odnajdujemy pozycję Towary/Usługi--> Dokument Wydania (WZ) i tworzymy nowy dokument. Dokument WZ tworzony jest dwuetapowo: najpierw użytkownik ustala listę towarów, które mają zostać wydane z danego magazynu, a następnie odpowiednie procedury analizują stany magazynowe i dokumenty PZ oraz MM w celu wygenerowania właściwego dokumentu i jego pozycji. Istnieje możliwość wystawiania dokumentów WZ do wybranej faktury, albo bez wybierania faktury. W tym celu należy wybrać odpowiednią pozycję z listy Typ dokumentu WZ. a) W przypadku wystawiania dokumentu WZ do wybranej faktury użytkownik musi jedynie zdefiniować: - datę dokumentu, nie wcześniejszą niż data ostatniego dokumentu WZ dla wybranego magazynu. - magazyn, z którego chcemy wydać sprzedane towary - numer faktury, do której wystawiamy dokument wydania towarów; można go wybrać albo z rozwijanej listy, albo po naciśnięciu klawisza z lupą, z listy faktur - strategię wydawania towarów; do wyboru mamy strategię FIFO, która podczas generowania pozycji dokumentu WZ w pierwszej kolejności wydaje najstarsze towary z magazynu, oraz strategię LIFO, która w pierwszej kolejności wydaje ostatnio przyjęte towary. - notatki, pole opisowe, niekoniecznie muszące być wypełniane, może ono zawierać przyczynę i okoliczności sprzedaży towarów Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych parametrów dokumentu należy nacisnąć przycisk Pobierz pozycje z faktury,. Do tabeli wprowadzone zostaną wszystkie niewydane jeszcze towary z

4 wybranej faktury sprzedażowej. Podczas wprowadzania tych pozycji analizowane są dostępne stany magazynowe wybranego magazynu w celu ustalenia czy można wydać wszystkie towary z faktury. Jeżeli nie ma wystarczającej ilości jakiegoś towaru w wybranym magazynie, to użytkownik zostanie o tym poinformowanym, a w kolumnie Brakuje zostanie podana informacja ile jednostek danego towaru z faktury brakuje w wybranym magazynie. Gdy pobrane zostaną wszystkie niewydane jeszcze pozycje z faktury, użytkownik może ręcznie skorygować ich ilość. Korekta może odbywać się jedynie w dół ilości zawartej na fakturze, w wybranym magazynie. Ze względu na to, że w chwili wystawiania dokumentów WZ do faktury nie zawsze wszystkie towary będą dostępne w magazynie istnieje możliwość wystawiania wielu dokumentów WZ do jednej faktury. Gdy wszystkie parametry towarów są ustalone należy jedynie nacisnąć klawisz Generuj dokument wydania, który utworzy właściwy dokument. Pozostaje jedynie upewnić się że wszystkie parametry są wprowadzone poprawnie i zapisać dokument. Po zapisaniu, dokumentu WZ, jak również dokumentu MM nie można edytować! Jeżeli wydane zostaną wszystkie pozycje z wybranej faktury, to na liście faktur, znacznik w kolumnie Wydano towary będzie miał wartość Tak, w innym przypadku Nie, co informuje że na fakturze pozostają jeszcze jakieś nie wydane z magazynu towary. Gdy wybierzemy typ dokumentu WZ, Dokument WZ bez faktury, to pierwszą część tworzenia dokumentu, a mianowicie wprowadzanie towarów, które mają być wydane z magazynu należy wykonać ręcznie. Odbywa się to tak jak poprzednio po naciśnięciu klawisza Pobierz pozycje z faktury, lub po naciśnięciu klawisza Insert (pozycja z gwiazdką w menu górnym). Otwarta zostanie lista dostępnych na stanie wybranego magazynu towarów i ich ilość do wykorzystania. Po wybraniu żądanych towarów i określeniu ich ilości do wydania, należy jeszcze tylko wybrać odpowiedniego odbiorcę towarów (lub kontrahenta OW (Operacje Wewnętrzne) w przypadku nieokreślonego odbiorcy) i tak jak poprzednio należy wygenerować dokument właściwy. Na oknie zawierającym listę zapisanych dokumentów wydania WZ znaleźć możemy ikonę Usuń ostatni dok. WZ. Opcja ta służy do automatycznego usunięcia ostatniego dokumentu WZ zdefiniowanego dla wybranego z listy magazynu. Usunięty zostanie ostatni dokument zdefiniowany dla danego magazynu, a nie dokument wybrany z listy! Po tej operacji zmodyfikowane zostaną odpowiednie stany magazynowe oraz zawartości pozycji faktur, dokumentów PZ i MM. Dokumenty MM. Dokument przesunięcia międzymagazynowego MM jest uproszczoną wersję dokumentu wydania towarów, gdzie odbiorcę stanowi nasza firma. Tworząc dokument MM użytkownik musi pamiętać o wypełnieniu następujących parametrów: - daty dokumentu MM, tak jak w przypadku dokumentu WZ, musi być ona późniejsza lub równa dacie ostatniego dokumentu MM zdefiniowanego dla magazynu z którego przenosimy towary, - magazynu z którego chcemy przenieść towary magazyn źródłowy - magazynu do którego mają zostać przeniesione towary magazyn docelowy - opcjonalnej notatki do dokumentu, zawierające np. przyczynę przeniesienia towarów Generowanie dokumentu MM jest również dwuetapowe. W pierwszym kroku towary, które mają zostać przeniesione wybieramy z listy dostępnych w magazynie źródłowym po naciśnięciu klawisza Dodaj pozycje lub opcji + (Insert) w górnym menu okna. Po wybraniu towarów i wprowadzeniu ich ilości naciskamy klawisz Generuj dokument, który utworzy właściwe pozycje dokumenty przesunięcia MM. Po zapisaniu dokumentu MM nie można już edytować, tak więc przed zapisanie należy się upewnić, czy wszystkie parametry dokumentu zostały wprowadzone poprawnie. Wydruk dokumentów magazynowych. Każdy dokument magazynowy może zostać wydrukowany. Istnieją dwie metody wydruku dokumentów magazynowych: - w formie wewnętrznego raportu znakowego - w formie graficznej za pośrednictwem zewnętrznej przeglądarki internetowej Metodę wydruku dokumentów magazynowych ustala się w Ustawieniach globalnych w zakładce Dokumenty magazynowe wybierając z listy System wydruku żądaną opcję.

5 Po wybraniu w ustawieniach sposobu wydruku należy naznaczyć na liście dany dokument PZ, MM lub WZ i nacisnąć opcję w menu górnym okna zawierającą rysunek drukarki. W przypadku wydruku przez zewnętrzną przeglądarkę należy jeszcze określić z jakiego szablonu wydruku chcemy skorzystać. Dla dokumentów WZ istnieje możliwość wydruku zawartości dokumentu bez ujawniania cen zakupu towarów. W tym celu podczas wydruku dokumentu WZ należy z rozwijanej listy wybrać pozycję Drukuj bez kolumn z cenami. Przeglądanie stanów magazynowych. Przeglądanie i kontrolowanie stanów magazynowych odbywa się z poziomu okna Towary/Usługi-> Stany Magazynowe. W oknie tym mamy listę dostępnych magazynów, których stany możemy oglądać. Dwukrotne kliknięcie na wybranym magazynie spowoduje wyświetlenie jego zawartości. Niestety w tym oknie nie ma możliwości łatwego wyszukania potrzebnego towary. Wygodniejszym sposobem przeglądania stanów danego magazynu jest wybranie z menu opcji Przeglądaj stany wszystkich magazynów, oznaczonej ikoną czerwonej książki. Po wybraniu tej opcji otworzy się okno przeglądania zaopatrzone z zestaw wielu filtrów, które umożliwią odnalezienie wybranego towaru w danym magazynie po podaniu jego symbolu, producenta czy żądanej ilości dostępnych sztuk. Podgląd stanów magazynowych danego towaru jest możliwy także z poziomu kartoteki towarów i usług. W tym celu zaznaczamy na liście towarów wybraną pozycję, naciskamy prawy klawisz mysz i wybieramy pozycję Pokaż stany magazynowe towaru. U dołu okna listy towarów pojawi się tabela obrazująca stany magazynowe towaru w rozbiciu na magazyny z łącznym podsumowaniem. Ten podgląd jest szczególnie przydany gdy dla Faktur VAT mamy wybraną w ustawieniach globalnych opcję Kontroluj ilość sprzedawanych towarów ze stanami magazynowymi. Raporty magazynowe. Drugim sposobem przeglądania i analizowania stanów magazynowych jest ich wydrukowanie w formie raportów. W Ustawieniach globalnych, w zakładce Stany magazynowe możemy wybrać opcję Drukuj raporty o stanach magazynowych z uwzględnieniem wartości poszczególnych pozycji magazynowych. Opcja ta spowoduje dodanie na raportach magazynowych kolumny zawierającej uśrednioną cenę zakupu danego towaru w magazynie, oraz kwotę łączną mówiącą ile są warte towary zgromadzone w konkretnym magazynie. Raport magazynowy generujemy po zaznaczeniu magazynu w oknie Stany magazynowe i naciśnięciu opcji Drukuj stany magazynowe. Do dyspozycji mamy cztery raporty magazynowe: - raport ze stanami magazynowymi dla wybranego magazynu, drukujący aktualny stan wybranego magazynu - zbiorczy raport ze stanami magazynowymi dla wszystkich magazynów (podział na magazyny), drukujący listę aktualnych stanów dla wszystkich magazynów zdefiniowanych w programie - stan wybranego magazynu na konkretny dzień, raport ten umożliwia pokazanie jaki był stan ilościowy i wartościowy wybranego magazynu w wybranym dniu - zbiorczy raport ze stanami magazynowymi dla wszystkich magazynów (bez podziału na magazyny), raport ten obrazuje ilościowe i wartościowe sumy zawartości danych towarów we wszystkich magazynach bez ich wyodrębniania; korzystamy z niego w przypadku gdy nie interesuje nas w którym magazynie jest dany towar, a jedynie ile łącznie mamy danego towaru w firmie.

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika 1/49 1.Historia zmian dokumentu. L.p. Opis zmian Data zmiany 1 Utworzenie dokumentu 2011-11-18 2 Uzupełnienie dokumentu 2012-08-27 3 Uzupełnienie dokumentu 2012-11-26 4 Uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pracy z programem KOLHurt systemem obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej. Spis treści

Instrukcja pracy z programem KOLHurt systemem obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej. Spis treści Instrukcja pracy z programem KOLHurt systemem obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej. Spis treści Rozdział 1 - Uwagi wstępne...3 Rozdział 2 - Ogólne wstępne instrukcje pracy z programem....3 Kontrolki...4

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a Symfonia Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2011.a Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Ewidencja odpadów 2008

Ewidencja odpadów 2008 darsoft.pl Ewidencja odpadów 2008 System zarządzania gospodarką odpadową Uwaga! Podręcznik może nie zawierać opisu wszystkich funkcji programu. Jest to związane z jego ciągłym rozwojem. 21-07-2008 S t

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL MODUŁ ZAMÓWIENIA

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL MODUŁ ZAMÓWIENIA Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL MODUŁ ZAMÓWIENIA Radom, listopad 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft Sp. z

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA CafeFirma - Magazyn 2 Multi PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA I CafeFirma - Magazyn 2 Multi Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie 4 Rozdział 2. Wymagania 5 Rozdział 3. Instalacja i logowanie do programu 5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

mfaktura pomoc do programu

mfaktura pomoc do programu mfaktura pomoc do programu Spis treści Dokumenty sprzedaży...3 Tworzenie Nowego dokumentu sprzedaży...3 Zakładka Właściwości...4 Zakładka Nabywca/Płatnik...9 Zakładka Odbiorca...13 Zakładka Towary/Usługi...16

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony

Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony Zanim rozpoczniesz... 2 Wymagania techniczne... 2 Ograniczenia wersji demonstracyjnej... 2 Skróty klawiszowe... 2 Obsługa drukarek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu SKŁAD OPAŁU - sprzedaż wyrobów węglowych

Instrukcja obsługi programu SKŁAD OPAŁU - sprzedaż wyrobów węglowych Instrukcja obsługi programu SKŁAD OPAŁU - sprzedaż wyrobów węglowych Zanim rozpoczniesz... 2 Wymagania techniczne... 2 Ograniczenia wersji demonstracyjnej... 2 Skróty klawiszowe... 2 Obsługa drukarek fiskalnych...

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe do obsługi programu LeftHand Pełna Księgowość dla firm i biur rachunkowych

Materiały szkoleniowe do obsługi programu LeftHand Pełna Księgowość dla firm i biur rachunkowych Materiały szkoleniowe do obsługi programu LeftHand Pełna Księgowość dla firm i biur rachunkowych 1 Spis treści I) Instrukcja instalacji programu LeftHand na Windows...6 II) Instrukcja rejestracji programu

Bardziej szczegółowo

Gastro Szef Instrukcja użytkownika

Gastro Szef Instrukcja użytkownika Gastro Szef Instrukcja użytkownika Wersja 2013.x.FR0X SOFTECH Sp. z o. o. 01-940 Warszawa, ul. Palisadowa 20/22 www.gastro.pl e-mail: info@gastro.pl Tel.: do Działu Handlowego: (22) 610 77 42 Tel.: do

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. KSI3 Pro. TeleVox 31 416 Kraków ul. Dobrego Pasterza 100 tel. (012) 415 67 00, 415 77 00 fax (012) 415 67 15

PROGRAM. KSI3 Pro. TeleVox 31 416 Kraków ul. Dobrego Pasterza 100 tel. (012) 415 67 00, 415 77 00 fax (012) 415 67 15 PROGRAM KSI3 Pro TeleVox 31 416 Kraków ul. Dobrego Pasterza 100 tel. (012) 415 67 00, 415 77 00 fax (012) 415 67 15 e mail: ksi@televox.pl http://www.televox.pl w.3.94c Spis Treści Spis Treści Spis treści

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN PROGRAMU WH OKNA Firmy WINKHAUS POLSKA

MAGAZYN PROGRAMU WH OKNA Firmy WINKHAUS POLSKA MAGAZYN PROGRAMU WH OKNA Firmy WINKHAUS POLSKA SPIS TREŚCI: MODUŁ MAGAZYNOWY... 3 ROZPOCZĘCIE PRACY Z MODUŁEM MAGAZYNOWYM... 5 URUCHOMINIE MODUŁU MAGAZYNOWEGO... 6 ZAKŁADANIE MAGAZYNÓW... 9 RODZAJE DOKUMENTÓW...11

Bardziej szczegółowo

Faktura 2013 + MAGAZYN. Instrukcja obsługi

Faktura 2013 + MAGAZYN. Instrukcja obsługi Faktura 2013 + MAGAZYN Instrukcja obsługi Producent: Firma Informatyczna EnterSoft Jacek Jędrzejewski ul. Cmentarna 15 B 85-184 Bydgoszcz tel.: (52) 515-37-79 0696 481 842 www.entersoft.com.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel Strona 4 z 77 Spis treści 1. ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM COMARCH ERP OPTIMA... 7 1.1. STRUKTURA PROGRAMU... 7 1.2. STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Handel start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Magazynowa i Sprzedaż

Gospodarka Magazynowa i Sprzedaż System Graffiti Podręcznik użytkownika Gospodarka Magazynowa i Sprzedaż PC Guard SA, ul. Janickiego 20, 60 542 Poznań, tel. +48/ 061 843 42 66, 843 42 70, 847 12 46 www.pcguard.pl ; e-mail : graffiti@pcguard.pl

Bardziej szczegółowo

enova Szkolenia Podręcznik Użytkownika

enova Szkolenia Podręcznik Użytkownika Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl enova Szkolenia Podręcznik Użytkownika Strona 1 z 67 Spis treści Wprowadzenie do modułu Szkolenia...4

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.0.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.0.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2013.0.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 5 1.3 POPRAWIONO... 6 2 HANDEL... 7 2.1 NOWOŚCI EWIDENCJA KOSZTÓW DODATKOWYCH PRZY

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 moduły KSIĘGA HANDLOWA

Ćwiczenie 4 moduły KSIĘGA HANDLOWA Strona 1 z 20 1. Moduł Księga Handlowa informacje ogólne i cel zajęć Moduł Księga Handlowa to system komputerowy pozwalający na prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL

Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL RAKS Spółka z o.o., Warszawa 2008 WARUNKI LICENCJI NA UŻYTKOWANIE PROGRAMU SYSTEMU RAKSSQL 1. Przedmiotem licencji jest prawo do użytkowania programu systemu

Bardziej szczegółowo

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja ROZDZIAŁ 8 RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja Spis treści Księgowość 8-1 Dokumenty... 8-1 Podział na grupy 8-2 Dodawanie dokumentu... 8-3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Praca Bieżąca

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Praca Bieżąca INSTRUKCJA SIMPLE.ERP Praca Bieżąca SPIS TREŚCI 1. Ogólne zasady pracy z dokumentami... 3 1.1. Edycja dokumentu... 3 1.2. Status dokumentu... 6 1.3. Edytowanie dokumentu... 7 1.4. Lista dokumentów... 8

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM 1 Spis treści SYSTIM...1 Rozdział 1. Wstęp...5 1.1 logowanie do systemu...5 Rozdział 2. Handel i Magazyn...7 2.1 Sprzedaż...7 2.1.1 sprzedaż...7 2.1.2 nowa

Bardziej szczegółowo

P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M. FS-System. FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft.

P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M. FS-System. FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft. P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M FS-System I N S T R U K C J A O B S Ł U G I FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft.pl 2 Dziękujemy za wybranie pakietu oprogramowania

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Faktura i Kasa Start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O.

Bardziej szczegółowo