Opis przedmiotu. Nazwa przedmiotu: Formuła przedmiotu: Status przedmiotu: Zakład, instytut: Semestry: Liczba godzin w semestrze:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis przedmiotu. Nazwa przedmiotu: Formuła przedmiotu: Status przedmiotu: Zakład, instytut: Semestry: 1 2 3 4 5 6. Liczba godzin w semestrze:"

Transkrypt

1 Opis przedmiotu Nazwa Kod Formuła Status Zakład, instytut: wykład, ćwiczenia obowiązkowy Analiza matematyczna i algebra liniowa Zakład Informatyki, Instytut Nauk Społecznych i Informatyki Semestry: Liczba godzin w semestrze: Punkty ECTS: 20(w) +25(ćw) Poziom (opcjonalnie) Wymagana jest znajomość matematyki w zakresie szkoły średniej. Metody nauczania: Treści merytoryczne Celem kształcenia jest przekazanie i ugruntowanie wiedzy z zakresu ciągów liczbowych, funkcji jednej zmiennej, rachunku różniczkowego i całkowego funkcji jednej zmiennej, całek oznaczonych i niewłaściwych, rachunku macierzowego i wyznaczników, zastosowania tych pojęć do rozwiązywania układów równań liniowych. Zajęcia (wykład i ćwiczenia) są nastawione na gruntowne zrozumienie i przyswojenie podstawowych pojęć i procesów obliczeniowych, sprawnego posługiwania się nimi (ćwiczenia) oraz wyrobienia umiejętności poprawnego rozumowania i wnioskowania. Wykład: metoda podająca W trakcie wykładu przedstawiana jest teoria z zakresu matematycznych podstaw i metod analizy matematycznej oraz algebry liniowej, a także ich praktycznego zastosowania z wykorzystaniem pakietów specjalistycznego oprogramowania. Ćwiczenia: metoda problemowa Ćwiczenia polegają na opanowywaniu umiejętności posługiwania się aparatem teorii przedstawionej na wykładach 1. Podstawy matematyki. a) Informacje o klasycznym rachunku zdań i kwantyfikatorów. b) Elementy teorii mnogości. 2. Rachunek różniczkowy i całkowity funkcji rzeczywistej jednej zmiennej. a) Ciągi i ich granice. b) Przebieg zmienności funkcji. c) Całka oznaczona i nieoznaczona - ich obliczanie i zastosowania. 4. Macierze i wyznaczniki. a) Działania na macierzach, odwracanie macierzy. b) Definicja i własności wyznaczników. c) Wartości własne macierzy, rząd macierzy. 5. Układy równań liniowych. a) Wzory Cramera. b) Twierdzenie Kroneckera-Capelliego. c) Metoda eliminacji Gaussa.

2 Metody i formy oceny pracy studenta: Spis zalecanych lektur: Sprawdzenie wiedzy z zakresu przedmiotu obejmuje przeprowadzenie dwóch kolokwiów z materiału ćwiczeniowego oraz egzaminu pisemnego lub ustnego z teorii przedstawionej na wykładzie. Wynikowa ocena z ćwiczeń jest połową wartości sumy ocen z dwóch kolokwiów, zaokrągloną do najbliższej regulaminowej oceny. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest egzamin pisemny. Literatura podstawowa: G.M. Fichtenholz, Rachunek różniczkowy i całkowy, tom I, II i III. Państwowe Wydawnictwo Naukowe T. Jurlewicz, Z. Skoczylas, Algebra liniowa 1,2, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław W. Krysicki, L. Włodarski, Analiza matematyczna w zadaniach 1, PWN, Warszawa W. Rudin, Podstawy analizy matematycznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa Literatura uzupełniająca: M. Lassak, Matematyka dla studiów technicznych, Wydawnictwo Wspierania Procesu Edukacji, Warszawa L. Kowalski, Elementy algebry liniowej z geometrią analityczną dla informatyków, BEL Studio, Warszawa Opis Inżynieria oprogramowania, II rok, IV semestr, studia stacjonarne, I stopień Nazwa Kod Formuła Status Inżynieria oprogramowania wykład,, laboratorium, e learning obowiązkowy Zakład, instytut: Zakład Informatyki, Instytut Nauk Społecznych i Informatyki Semestry: Liczba godzin w semestrze: Punkty ECTS: Poziom 30 wykład 30 lab Wymagania wstępne znajomość podstawowego materiału z programowania obiektowego, baz danych polski Student powinien: Posługiwać się zagadnieniami oraz narzędziami modelowania i projektowania strukturalnego i obiektowego. Specyfikować i analizować wymagania systemu. Stworzyć projekt systemu informatycznego. Wybierać narzędzia wspomagające budowę oprogramowania.

3 Metody nauczania: Treści merytoryczne Metody i formy oceny pracy studenta: Spis zalecanych lektur: Wykład + laboratorium Podczas wykładu omawiane są zagadnienia związane z analizą, projektowaniem i tworzeniem oprogramowania. Są to m.in.: 1. Zadania inżynierii oprogramowania. 2. Narzędzia CASE i ich rola w procesie tworzenia oprogramowania. 3. Modele cyklu życia oprogramowania. 4. Wymagania i ich specyfikacja. 5. Metodyki obiektowe służące do analizy i projektowania systemów informatycznych 6. Szczegółowe omówienie metodyk na przykładzie języka UML (Unified Modelling Language). Aspekty i zasady modelowania obiektowego. 7. Bloki konstrukcyjne języka UML. 8. Elementy strukturalne, czynnościowe, grupujące i komentujące języka UML. 9. Związki pomiędzy elementami. Rodzaje diagramów. 10. Diagram klas i diagram obiektów. 11. Modelowanie związków pomiędzy elementami systemu. 12. Rodzaje klasyfikatorów. 13. Diagram przypadków użycia. 14. Interakcje i diagramy interakcji. 15. Diagram sekwencji a diagram komunikacji. 16. Diagram czynności. Akcje, czynności. Zdarzenia, sygnały, maszyny stanowe. 17. Diagram stanów. 18. Diagram przeglądu interakcji. 19. Diagram strukturalny. 20. Diagram harmonogramowania. Wynikową ocenę z części wykładowej stanowi ocena uzyskana na egzaminie. Wynikową oceną z laboratorium jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych w czasie trwania zajęć laboratoryjnych, zaokrąglona do najbliższej regulaminowej oceny. 1. Beynon-Davies P.: Inżynieria systemów informatycznych, WNT, Yourdon E., Argila C.: Analiza obiektowa i projektowanie, Przykłady zastosowań, WNT, Sommerville I.: Inżynieria oprogramowania, WNT, Booch G., Rumbaugh J., Jacobson I.: UML - przewodnik użytkownika, WNT, 2002

4 Opis Metody probabilistyczne i statystyka, I stopień, stacjonarne, Semestr I Nazwa Kod Formuła Status wykład, ćwiczenia obowiązkowy, Metody probabilistyczne i statystyka Zakład, instytut: Zakład Informatyki, INSTYTUT NAUK SPOŁECZNYCH I INFORMATYKI Semestry: Liczba godzin w semestrze: Punkty ECTS: wykład 25 Ćwiczenia 35 Poziom Metody nauczania: trudny Znajomość przedmiotów: - podstawy matematyki poziom szkolny polski Student powinien: Wymienić podstawowe definicje prawdopodobieństwa oraz reguły obliczania prawdopodobieństwa Identyfikować i wyznaczać wartości funkcji rozkładu i dystrybuanty dla rozkładów dyskretnych oraz ciągłych Wyznaczać parametry rozkładów dyskretnych i ciągłych (wartość oczekiwaną, wariancję, odchylenie standardowe, momenty wyższego rzędu) Rozpoznawać potrzebę zastosowania praw wnioskowania statystycznego. Identyfikować metody weryfikacji hipotez na podstawie parametrycznych i nieparametrycznych testów zgodności. Identyfikować metody wyznaczania wartości parametrów regresji liniowej i nieliniowej. Wykład, e-learning, ćwiczenia

5 Treści merytoryczne Wykład Przestrzeń probabilistyczna. Model klasyczny i geometryczny. Prawdopodobieństwo warunkowe. Twierdzenie Bayesa. Zmienne losowe jednowymiarowe. Rozkłady dyskretne i ciągłe. Przegląd rozkładów jednowymiarowych. Funkcje zmiennych losowych jednowymiarowych. Charakterystyki liczbowe zmiennych losowych jednowymiarowych. Pojęcie skokowej i ciągłej zmiennej losowej. Zmienna losowa skokowa. Funkcja rozkładu i dystrybuanta (skumulowana funkcja rozkładu) skokowej zmiennej losowej. Wartość oczekiwana, wariancja i odchylenie standardowe skokowej zmiennej losowej. Przykłady. Zmienna losowa ciągła. Funkcja rozkładu i dystrybuanta ciągłej zmiennej losowej. Wartość oczekiwana, wariancja i odchylenie standardowe ciągłej zmiennej losowej. Rozkład jednostajny i normalny. Prawa wielkich liczb i twierdzenia graniczne. Podstawy wnioskowania statystycznego. Rozkład statystyki z próby. Wybrane rozkłady statystyki z próby: średniej arytmetycznej, częstości, wariancji, różnicy średnich, różnicy częstości, ilorazu wariancji. Podstawowe pojęcia statystyki. Rodzaje, etapy i przedmiot badań statystycznych. Obserwacja statystyczna i opracowanie materiału statystycznego. Formy prezentacji danych: szeregi statystyczne, tablice statystyczne, graficzna prezentacja. Położenie rozkładu materiału statystycznego - miary tendencji centralnej: średnia arytmetyczna, dominanta, kwantyle. Miary rozproszenia materiału statystycznego miary zróżnicowania rozkładu: rozstęp, wariancja, odchylenie standardowe i ćwiartkowe, obszar zmienności, klasyczny i pozycyjny współczynnik zmienności. Miary skośności i koncentracji materiału statystycznego: współczynnik skośności Pearsona, klasyczny i pozycyjny współczynnik asymetrii, współczynnik kurtozy i koncentracji wartości cechy. Analiza korelacyjna. Współczynniki Pearsona, Cramera i Spearmana. Sposoby badania związku statystycznego, wskaźniki i współczynniki korelacji. Test niezależności chi-kwadrat. Związek cech niemierzalnych. Przykłady analizy korelacyjnej. Estymacja przedziałowa parametrów rozkładu: wartości oczekiwanej, wariancji, odchylenia standardowego i wskaźnika struktury. Minimalna liczebność próby. Weryfikacja hipotez statystycznych. Parametryczne (dla wartości średniej, wskaźnika struktury, wariancji) i nieparametryczne (zgodności chi-kwadrat i Kolmogorowa) testy istotności. Analiza regresji. Regresja liniowa i nieliniowa. Dopasowanie krzywej regresji do danych empirycznych. Przykłady analizy regresji. Szacowanie parametrów i dopasowanie funkcji regresji. Metody i formy oceny pracy studenta: Wykład: Zaliczenie w postaci dwóch testów wielokrotnego wyboru. Ćwiczenia: Zaliczenie w postaci pisemnej (rozwiązywanie zdań) dwa kolokwia.

6 Spis zalecanych lektur: Obowiązkowe: 1. L.Gajek, M.Kałuszka, Wnioskowanie statystyczne. WNT, Warszawa, J.Greń, Statystyka matematyczna. Modele i zadania. PWN, Warszawa, J. Jakubowski, R.Sztencel, Rachunek prawdopodobieństwa dla (prawie) każdego, SCRIPT W. Krysicki, J. Bartos, W. Dyczka, K. Królikowska, M. Wasilewski, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach. Cz. 1-2, PWN Warszawa A.Plucińska, E.Pluciński, Probabilistyka, WNT 2000 Nieobowiązkowe: [1.] [2.] opodobie%c5%84stwa_i_statystyka Opis Sztuczna inteligencja, III rok, V semestr, studia stacjonarne, I stopień Nazwa Kod Formuła Status Sztuczna Inteligencja Wykład + laboratorium obowiązkowy Zakład, instytut: Zakład Informatyki, Instytut Nauk Społecznych i Informatyki Semestry: Liczba godzin w semestrze: Punkty ECTS: 30wykład + 30lab Poziom trudny Metody probabilistyczne i statystyka, programowanie obiektowe, systemy baz danych polski Student powinien: Metody nauczania: Wymienić definicje sztucznej inteligencji, rodzaje inteligencji Omawiać metody sztucznej inteligencji i wymieniać różnorodne zastosowania Identyfikować i oceniać uzyskane wyniki na podstawie wybranego algorytmu i jego własności. Wykład + laboratorium

7 Podczas wykładu omawiane są zagadnienia związane ze sztuczną inteligencją. Szczególny nacisk położony jest na poznanie oraz wykorzystanie najnowszych metod i przykładów zastosowań sztucznej inteligencji. Studenci samodzielnie pracują nad rozwiązaniem 7 zagadnień. Podstawowe zadania, realizujące treści programowe wykładów dotyczą np.: Treści merytoryczne Wyjaśnienia podstawowych pojęć: inteligencja naturalna, sztuczna inteligencja, rodzaje inteligencji - inteligencja maszynowa, obliczenia inteligentne, Logiki rozmytej, niepewności. Wnioskowania Bayesowskiego. Sieci Bayesa Metody k-nn. Klasyfikator bayesowski. Drzew klasyfikacyjnych i rodziny klasyfikatorów. Bazy wiedzy i metod wnioskowania. Projektowania uogólnionego systemu ekspertowego. Koncepcji sztucznych sieci neuronowych (neurony, architektury sieci Wybrane architektury i metody uczenia sieci neuronowych Uczenia metodą wstecznej propagacji błędów. Podstawowych wiadomości z zakresu algorytmów genetycznych oraz możliwości współpracy algorytmu genetycznego z sieciami neuronowymi. Metody i formy oceny pracy studenta: Spis zalecanych lektur: Wykład: Zaliczenie w postaci dwóch testów z zadaniami. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z uzyskanych ocen. laboratorium: Zaliczenie w postaci pisemnych sprawozdań z każdej instrukcji laboratoryjnej (7 zagadnień). Literatura podstawowa: 1. Cichosz P., Systemy uczące się, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, Kasperski M.J., Sztuczna Inteligencja. Droga do myślących maszyn. Helion Kisielewicz A., Sztuczna inteligencja i logika. Podsumowanie przedsięwzięcia naukowego. Wyd. Nauk-Techniczne 2011 Opis przedmiotu Nazwa Kod Formuła ANIMACJA KOMPUTEROWA (wykład, ćwiczenia, konwersatorium, laboratorium, seminarium)

8 Status Zakład, instytut: (obowiązkowy, ograniczonego wyboru, swobodnego wyboru) Instytut Nauk Społecznych i Informatyki Zakład informatyki Semestry: Liczba godzin w semestrze: 50 Punkty ECTS: 5 Poziom (opcjonalnie) (zakres wiadomości/umiejętności/kompetencji, jakie powinien już posiadać student przed rozpoczęciem nauki przedmiotu, a także specyfikacja innych przedmiotów lub programów, które należy zaliczyć wcześniej) Grafika i komunikacja człowiek-komputer wymagany przedmiot wcześniej, znajomość podstaw grafiki komputerowej oraz programowania (jeśli inny niż polski) (oczekiwane efekty kształcenia, kompetencje/umiejętności nabyte przez studentów) Zrozumienie roli animacji w interfejsie użytkownika, poznanie technik animacji 2D, umiejętność projektowania i wykonywania programów z animacjami, W ramach wykładu przedstawiane są podstawowe zasady i techniki animacji komputerowej (ze szczególnym uwzględnieniem animacji dwuwymiarowej). W ramach laboratorium studenci nabywają praktycznych umiejętności projektowania i realizacji animacji dwuwymiarowej z wykorzystaniem odpowiednich programów użytkowych Metody nauczania: Wykład - Definicje pojęć dotyczących tematu. Pokaz oprogramowania i demonstracja jego wykorzystania w animacji komputerowej. Wykorzystanie środków audiowizualnych Na portalu internetowym są udostępnione treści wykładowe i przykładowe animacje. Laboratorium - Analiza przypadków w postaci przykładowych animacji. Projektowanie i programowanie przykładowych animacji.

9 Treści merytoryczne Metody i formy oceny pracy studenta: Spis zalecanych lektur: (jasny i zwięzły opis treści przedmiotu pozwalający określić jego zakres tematyczny) 1. Film animowany i animacja komputerowa. 2. Obszary zastosowań animacji komputerowej. 3. Podstawowe pojęcia techniki filmowej i animacji komputerowej (scena, dynamika sceny, aktorzy, scenopis, storyboard, animatki, scenariusz, ujęcie, kamera, oświetlenie, cieniowanie, rendering, projekcja). 4. Zasady kompozycji sceny statycznej. 5. Podstawowe techniki animacji komputerowej. 6. Podstawowe techniki wyświetlania animacji komputerowej. 7. Rendering sceny statycznej i dynamicznej. 8. Narzędzia wykorzystywane w animacji komputerowej 2D. 9. Wykorzystanie programu Flash do realizacji animacji 2D. Na laboratorium studenci zdobywają praktyczne umiejętności w zakresie tworzenia: 1. Animowane logo firmy 2. Animowany baner reklamowy 3. Aplikacja multimedialna 4. Gra komputerowa 5. Witryna internetowa Powinien się tu znaleźć dokładny opis metod oceny pracy studenta, w ramach danego przedmiotu, z uwzględnieniem takich elementów jak forma, czas trwania, kalendarz (okres, częstotliwość), a także terminy zapisów na egzaminy i sesji egzaminacyjnych (także terminy odbiegające od regulaminowych). Do najbardziej popularnych form pomiaru/oceny pracy studenta należą: - egzaminy ustne lub pisemne, - eseje/ wypracowania - dysertacje - prace semestralne/ roczne/ dyplomowe - projekty i ćwiczenia praktyczne - praktyki - ocenianie ciągłe) Egzamin w formie ustnej po zakończeniu wykładu Zaliczenie projektów wykonanych na laboratorium Opracowanie własnego eseju na zaliczenie pracy na portalu edukacyjnym (wykaz lektur i innych materiałów zalecanych studentom podejmującym naukę przedmiotu.(4 obowiązkowe, kilka nadobowiązkowych) Literatura podstawowa: 1. Adobe Creative Team, Adobe After Effects CS3 Professional. Oficjalny podręcznik., Helion, Gliwice Beck J., Sztuka animacji, Arkady, Warszawa, Oficjalny podręcznik Adobe Flash CS4, Helion Literatura uzupełniająca: 1. Urlich K., Flash CS3 Professional PL. Klatka po klatce.,

10 Helion, Gliwice Hedley G., The Animator's Guide to 2D Computer Animation, Focal Press, New York, Wawer R., Animacja komputerowa w procesie kształcenia, UMCS, Lublin, Opis przedmiotu Nazwa Kod Formuła Status Zakład, instytut: APLIKACJE I SYSTEMY MOBILNE (wykład, ćwiczenia, konwersatorium, laboratorium, seminarium) (obowiązkowy, ograniczonego wyboru, swobodnego wyboru) Instytut Nauk Społecznych i Informatyki Zakład informatyki Semestry: Liczba godzin w semestrze: 50 Punkty ECTS: 5 Poziom (opcjonalnie) (zakres wiadomości/umiejętności/kompetencji, jakie powinien już posiadać student przed rozpoczęciem nauki przedmiotu, a także specyfikacja innych przedmiotów lub programów, które należy zaliczyć wcześniej) Języki i paradygmaty programowania wymagany przedmiot wcześniej, znajomość podstaw programowania (jeśli inny niż polski)

11 (oczekiwane efekty kształcenia, kompetencje/umiejętności nabyte przez studentów) Zrozumienie roli animacji w interfejsie użytkownika, poznanie technik animacji 2D, umiejętność projektowania i wykonywania programów z animacjami, W ramach wykładu przedstawiane są podstawowe zasady i techniki animacji komputerowej (ze szczególnym uwzględnieniem animacji dwuwymiarowej). W ramach laboratorium studenci nabywają praktycznych umiejętności projektowania i realizacji animacji dwuwymiarowej z wykorzystaniem odpowiednich programów użytkowych Metody nauczania: Wykład - Definicje pojęć dotyczących tematu. Pokaz oprogramowania i demonstracja jego wykorzystania w systemach mobilnych Wykorzystanie środków audiowizualnych Na portalu internetowym są udostępnione treści wykładowe i przykładowe aplikacje Laboratorium - Analiza przypadków w postaci wybranych aplikacji. Projektowanie i programowanie przykładowych aplikacji.

12 Treści merytoryczne (jasny i zwięzły opis treści przedmiotu pozwalający określić jego zakres tematyczny) Oprogramowanie desktopowe, internetowe, urządzeń mobilnych oraz systemy wbudowane Podstawy aplikacji mobilnych Systemy operacyjne dla urządzeń mobilnych Tworzenie interfejsu GUI niskiego i wysokiego poziomu Interfejs użytkownika, warstwa prezentacyjna w architekturze wielowarstwowej, model warstwy prezentacyjno-komunikacyjnej Systemy multimedialne i Multimodalne Internet w MIDletach Obsługa XML w J2ME Multimedia w telefonie Gry w urządzeniach mobilnych Obsługa strumienia dźwięku i wideo urządzenia przenośne - telefony komórkowe, smartfony, palmtopy, konsole, tablety. aplikacje desktopowe, internetowe, sieciowe (wifi/gprs/3g) Kinect MS, Move Sony, Wii Nintendo Augmented Reality w telefonach komórkowych Bogate aplikacje webowe RIA IDE dla urządzeń mobilnych PhoneGap Witryny Mashup owe Komunikacja asynchroniczna Ajax Host (network), Cloud computing, grid computing FluidHTML, JavaFX, MS SilverLight, AIR Adobe Dalszy rozwój urządzeń mobilnych. W ramach ćwiczeń studenci mają możliwość nabycia praktycznych umiejętności w zakresie wykorzystania nowoczesnych mechanizmów w języku programowania, bibliotekach oraz w środowisku IDE. Analiza i rozwój przykładowych programów oraz synteza własnych programów. W ramach laboratorium studenci zapoznają się praktycznie z wybranymi technologiami systemów mobilnych: Apple ios - iphone, ipad, ipod Touch, Google Android OS - smartfony Samsung, HTC, Motorola, Symbian OS - telefony i smartfony Nokia, BlackBerry OS, J2ME, Windows Phone 7,5, Windows Mobile, Windows CE, Pocket PC, Bada OS - smartfony Samsung, Flash Lite Amazon Kindle.

13 Metody i formy oceny pracy studenta: Spis zalecanych lektur: Powinien się tu znaleźć dokładny opis metod oceny pracy studenta, w ramach danego przedmiotu, z uwzględnieniem takich elementów jak forma, czas trwania, kalendarz (okres, częstotliwość), a także terminy zapisów na egzaminy i sesji egzaminacyjnych (także terminy odbiegające od regulaminowych). Do najbardziej popularnych form pomiaru/oceny pracy studenta należą: - egzaminy ustne lub pisemne, - eseje/ wypracowania - dysertacje - prace semestralne/ roczne/ dyplomowe - projekty i ćwiczenia praktyczne - praktyki - ocenianie ciągłe) Egzamin w formie opisowe po zakończeniu wykładu. W sytuacjach wątpliwych, rozmowa ustna. Zaliczenie projektów wykonanych na laboratorium. Zaliczenie zajęć laboratoryjnych odbywa się poprzez analizę sposobu wykonania poszczególnych zadań. Podstawą do oceny jest średnia arytmetyczna z testów kończących poszczególne zadania. Wyniki wszystkich testów muszą być pozytywne. Opracowanie własnego eseju na zaliczenie pracy na portalu edukacyjnym (wykaz lektur i innych materiałów zalecanych studentom podejmującym naukę przedmiotu.(4 obowiązkowe, kilka nadobowiązkowych) Literatura podstawowa: 1. K. Rychlicki-Kicior, J2ME. Praktyczne projekty, Helion P. Zakrzewski, Adobe Creative Site 3 Web, Helion, Kim Topley, J2ME. Almanach,Helion, Dokumentacje dostępne w Internecie Literatura uzupełniająca: 1. Dokumentacja techniczna J2ME, 2. J. Grzyb, J2ME. Tworzenie gier, Helion, 2007 Opis przedmiotu Nazwa INŻYNIERIA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH

14 Kod Formuła Status Zakład, instytut: (wykład, ćwiczenia, konwersatorium, laboratorium, seminarium) (obowiązkowy, ograniczonego wyboru, swobodnego wyboru) Instytut Nauk Społecznych i Informatyki Zakład informatyki Semestry: Liczba godzin w semestrze: 50 Punkty ECTS: 5 Poziom Metody nauczania: (opcjonalnie) (zakres wiadomości/umiejętności/kompetencji, jakie powinien już posiadać student przed rozpoczęciem nauki przedmiotu, a także specyfikacja innych przedmiotów lub programów, które należy zaliczyć wcześniej) Podstawy programowania wymagany przedmiot wcześniej, znajomość podstaw programowania (jeśli inny niż polski) (oczekiwane efekty kształcenia, kompetencje/umiejętności nabyte przez studentów) Celem wykładu jest przekazanie wiedzy niezbędnej na etapie tworzenia, przetwarzania, składowania i przesyłania dokumentów w postaci plików elektronicznych. Główny nacisk jest położony na umiejętności praktyczne używania dokumentów elektronicznych z uwzględnieniem różnych formatów ich zapisu, metod ich przetwarzania i technik ich składowania. Celem laboratorium jest uzyskanie umiejętności obsługi oraz wykorzystania komercyjnego oprogramowania narzędziowego i użytkowego do przetwarzania dokumentów elektronicznych oraz praktycznych technik stosowanych do składowania dokumentów elektronicznych. Istotnym celem laboratorium jest także zdobycie umiejętności analizy, projektowania i wdrażania procedur obiegu dokumentów w firmach. Wykład - Definicje pojęć dotyczących tematu. Pokaz oprogramowania i demonstracja jego wykorzystania w przetwarzaniu dokumentów elektronicznych. Wykorzystanie środków audiowizualnych Na portalu internetowym są udostępnione treści wykładowe i przykładowe kody. Laboratorium - Analiza przypadków w postaci przykładowych kodów. Projektowanie i programowanie przykładowych dokumentów elektronicznych.

15 Treści merytoryczne (jasny i zwięzły opis treści przedmiotu pozwalający określić jego zakres tematyczny) 1. Historia dokumentów i ich obiegu od czasów starożytnych. 2. Analiza, projektowanie i wdrażanie procedur obiegu dokumentów w firmach 3. Dokumenty HTML 4.01 i 5 oraz CSS, JavaScript i DOM, DHTML 4. AIR Adobe i MS SilverLight jako przykłady dokumentów dynamicznych 5. Dokumenty XML i ich walidacja składniowa i strukturalna 6. Wybrane aplikacje XML 7. Format danych JSON 8. W3C Compound Document Formats (CDF) 9. Format UNICODE kodowania znaków narodowych i jego implementacje 10. Dokumenty pakietów biurowych. ODF (Open Document Format) oraz MS OpenXML. 11. Transformacje XSLT i obiekty formatujące XSL-FO 12. Format pdf Adobe 13. Formaty fla, swf i MXML Adobe 14. Kanały RSS i Atom 15. Format Latex 16. Przegląd oprogramowania narzędziowego do odczytu, edycji i przetwarzania formatów z jednego na inne 17. Formaty znakowe, binarne i metody kompresji. 18. Podpis elektroniczny dokumentów 19. Metody składowania dokumentów elektronicznych 20. Typografia dokumentów elektronicznych 21. Interaktywność dokumentów elektronicznych 22. Standaryzacja dokumentów elektronicznych 23. EDI elektroniczna wymiana dokumentów. Na laboratorium studenci zdobywają praktyczne umiejętności w zakresie tworzenia: W ramach laboratoriów studenci mają możliwość nabycia praktycznych umiejętności w zakresie inżynierii dokumentów elektronicznych. Analiza i rozwój przykładowych dokumentów. Studenci zapoznają się i uzyskują sprawności dotyczących przetwarzania i magazynowania dokumentów elektronicznych. Studenci poznają oprogramowanie użytkowe do przetwarzania dokumentów elektronicznych oraz wykonują zadane ćwiczenia z wykorzystaniem oprogramowania narzędziowego i użytkowego. Studenci przeprowadzają analizy porównawcze różnych formatów magazynowania dokumentów elektronicznych dla potrzeb komercyjnych. Treści programowe laboratorium ściśle odpowiadają treściom wykładu. W trakcie laboratoriów studenci następujące projekty dokumentów: 1. Walidacja strukturalna i składniowa dokumentów XML 2. Rendrowanie dokumentów XML z wykorzystaniem CSS 3. Edycja dokumentów HTML i ich walidacja 4. Projekt dokumentów DHTML z wykorzystaniem języka JavaScript 5. Projektowanie aplikacji XML na przykładzie SVG 6. Transformacja XSLT dokumentów XML.

16 Metody i formy oceny pracy studenta: Spis zalecanych lektur: Powinien się tu znaleźć dokładny opis metod oceny pracy studenta, w ramach danego przedmiotu, z uwzględnieniem takich elementów jak forma, czas trwania, kalendarz (okres, częstotliwość), a także terminy zapisów na egzaminy i sesji egzaminacyjnych (także terminy odbiegające od regulaminowych). Do najbardziej popularnych form pomiaru/oceny pracy studenta należą: - egzaminy ustne lub pisemne, - eseje/ wypracowania - dysertacje - prace semestralne/ roczne/ dyplomowe - projekty i ćwiczenia praktyczne - praktyki - ocenianie ciągłe) Egzamin w formie ustnej po zakończeniu wykładu Zaliczenie projektów wykonanych na laboratorium Opracowanie własnego eseju na zaliczenie pracy na portalu edukacyjnym (wykaz lektur i innych materiałów zalecanych studentom podejmującym naukę przedmiotu.(4 obowiązkowe, kilka nadobowiązkowych) Literatura podstawowa: 1. R. Huddleston, XML, niebieski podręcznik, Helion Dziewoński M., OpenOffice.ux.pl 2.0, Helion, Gliwice Ray E.T., Nauka języka XML, Wyd. Read Me, Warszawa R. York, Gotowe rozwiązania CSS, Helion, Literatura uzupełniająca: 1. Diller A., Latex wiersz po wierszu, Helion, Gliwice Holzner S., Sekrety RSS, Helion, Gliwice Opis przedmiotu Nazwa Kod Formuła Status MONTAŻ WIDEO (wykład, ćwiczenia, konwersatorium, laboratorium, seminarium) (obowiązkowy, ograniczonego wyboru, swobodnego wyboru)

17 Zakład, instytut: Instytut Nauk Społecznych i Informatyki Zakład informatyki Semestry: Liczba godzin w semestrze: 60 Punkty ECTS: 5 Poziom (opcjonalnie) (zakres wiadomości/umiejętności/kompetencji, jakie powinien już posiadać student przed rozpoczęciem nauki przedmiotu, a także specyfikacja innych przedmiotów lub programów, które należy zaliczyć wcześniej) Grafika i komunikacja człowiek-komputer wymagany przedmiot wcześniej, znajomość podstaw grafiki komputerowej (jeśli inny niż polski) (oczekiwane efekty kształcenia, kompetencje/umiejętności nabyte przez studentów) Poznanie zasad inżynierii materiałów wideo. Analiza i ocena przykładowych materiałów do e-nauczania. Wykonanie projektów materiałów wspomagających procesy nauczania. Celem przedmiotu jest także zapoznanie z inżynierią interaktywnych zasobów wideo oraz ich wykorzystaniem w procesie edukacyjnym i reklamie. Metody nauczania: Wykład - Definicje pojęć dotyczących tematu. Pokaz oprogramowania i demonstracja jego wykorzystania w montażu wideo. Wykorzystanie środków audiowizualnych Na portalu internetowym są udostępnione treści wykładowe i przykładowe animacje. Laboratorium - Analiza przypadków w postaci przykładowych utworów. Projektowanie przykładowych utworów wideo.

18 Treści merytoryczne (jasny i zwięzły opis treści przedmiotu pozwalający określić jego zakres tematyczny) Od fotografii do wideo. Historia filmu i wideo. Produkcja zasobów wideo. Pojęcia dotyczące multimediów. Scenariusz, scenopis i scenorys. Montaż wideo i efekty specjalne. Dodawanie dźwięku i muzyki do wideo. Multimedia strumieniowe i progresywne. Podcast, RSS, VODcast, webcast. Kompresja wideo i kodeki. Interaktywność w filmach wideo. Konsole wideo, gry wideo, MS Kinect. Sony Move, i inne Adobe Flash, MS SilverLight, HTML 5. Screencasty i ich wykorzystanie w edukacji. Interaktywne materiały wideo. Zasoby wideo na witryna webowych i ich inżynieria. Rzeczywistość wirtualna VR i rzeczywistość rozszerzona AR. Video mapping. Porównanie nauczania klasycznego i nauczania z wykorzystaniem Internetu Nauczanie typu hybrydowe (blended), Wady i zalety e-learning Inteligentne materiały edukacyjne ITS Porównanie książki drukowanej ( klasycznej) i elektronicznej. Zarządzanie wiedzą oraz informacją. Przykłady wykorzystania systemów komputerowych do ewaluacji wiedzy, trenowaniu umiejętności oraz zdobywaniu wiedzy. Rozwój wykorzystania zasobów wideo w edukacji. Rozwój metod komunikacji człowiek-komputer. LABORATORIUM: W ramach ćwiczeń studenci mają możliwość nabycia praktycznych umiejętności w zakresie produkcji zasobów video przeznaczonych do celów edukacji i reklamy. W ramach laboratorium studenci wykonują następujące projekty: 1. Wykonanie autorskiego screencastu z podkładem narracji i muzyki przeznaczonej dla celów edukacyjnych 2. Opracowanie eseju dotyczącego rzeczywistości rozszerzonej AR i interaktywności w filmach wideo. 3. Wykonanie filmu wideo przeznaczonego dla celów reklamowych. 4. Projekt efektów specjalnych w filmie. 5. Implementacja wideo strumieniowego na witrynie webowej w różnych technologiach. 6. Kompresja i kodeki wideo opracowanie eseju.

19 Metody i formy oceny pracy studenta: Spis zalecanych lektur: Powinien się tu znaleźć dokładny opis metod oceny pracy studenta, w ramach danego przedmiotu, z uwzględnieniem takich elementów jak forma, czas trwania, kalendarz (okres, częstotliwość), a także terminy zapisów na egzaminy i sesji egzaminacyjnych (także terminy odbiegające od regulaminowych). Do najbardziej popularnych form pomiaru/oceny pracy studenta należą: - egzaminy ustne lub pisemne, - eseje/ wypracowania - dysertacje - prace semestralne/ roczne/ dyplomowe - projekty i ćwiczenia praktyczne - praktyki - ocenianie ciągłe) Egzamin w formie ustnej po zakończeniu wykładu Zaliczenie projektów wykonanych na laboratorium Opracowanie własnego eseju na zaliczenie pracy na portalu edukacyjnym (wykaz lektur i innych materiałów zalecanych studentom podejmującym naukę przedmiotu.(4 obowiązkowe, kilka nadobowiązkowych) Literatura podstawowa: 1. T Kingdon, Sztuka reżyserii filmowej. Wydawnictwo W. Marzec, Warszawa J Bourne, D Burstein, Wrzuć Film! Web video od pomysłu po realizację, Helion J Gajda i inni, Edukacja multimedialna, Wydawnictwo Adam Marszałek, Torun D. Johnson, Cyfrowe video w wolnej chwili. Helion Literatura uzupełniająca: 1. J.V. Mascelli, 5 tajników warsztatu filmowego, Wydawnictwo W. Marzec, Warszawa B. Long, S. Schenk, Cyfrowe filmy wideo, Helion Clarke A., E-learning, Nauka na odległość, Wydawnictwo Komunikacji i łączności Anderson T., Elloumi F.: Theory and Practice of Online Learning Athabasca University Opis przedmiotu Nazwa Kod Formuła Status SYSTEMY WBUDOWANE (wykład, ćwiczenia, konwersatorium, laboratorium, seminarium) (obowiązkowy, ograniczonego wyboru, swobodnego wyboru)

20 Zakład, instytut: Instytut Nauk Społecznych i Informatyki Zakład informatyki Semestry: Liczba godzin w semestrze: 60 Punkty ECTS: 5 Poziom Metody nauczania: (opcjonalnie) (zakres wiadomości/umiejętności/kompetencji, jakie powinien już posiadać student przed rozpoczęciem nauki przedmiotu, a także specyfikacja innych przedmiotów lub programów, które należy zaliczyć wcześniej) Architektura komputerów, podstawy elektroniki i miernictwa, podstawy programowania. wymagane przedmioty wcześniej, znajomość podstaw budowy komputerów oraz programowania (jeśli inny niż polski) (oczekiwane efekty kształcenia, kompetencje/umiejętności nabyte przez studentów) Celem wykładu jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu projektowania i programowania prostych systemów wbudowanych, podnoszenia ich niezawodności oraz roli dokumentacji technicznej w fazie projektowej. Studenci nabywają umiejętności projektowania i programowania systemów wbudowanych. Celem jest również zdobycie umiejętności poprawnego dokumentowania projektu. Wykład - Definicje pojęć dotyczących tematu. Pokaz oprogramowania i demonstracja jego wykorzystania w systemach wbudowanych. Wykorzystanie środków audiowizualnych Na portalu internetowym są udostępnione treści wykładowe i przykładowe aplikacje. Laboratorium - Analiza przypadków w postaci przykładowych aplikacji i urządzeń wbudowanych. Projektowanie i programowanie przykładowych aplikacji wbudowanych.

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy w ramach treści wspólnych z kierunkiem Matematyka, moduł kierunku obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL

Bardziej szczegółowo

Matematyka zajęcia fakultatywne (Wyspa inżynierów) Dodatkowe w ramach projektu UE

Matematyka zajęcia fakultatywne (Wyspa inżynierów) Dodatkowe w ramach projektu UE PROGRAM ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH Z MATEMATYKI DLA STUDENTÓW I ROKU SYLABUS Nazwa uczelni: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin Kierunek Rok studiów Informatyka

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Statystyka opisowa SYLABUS A. Informacje ogólne

Statystyka opisowa SYLABUS A. Informacje ogólne Statystyka opisowa SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy 1.1.1 Statystyka opisowa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE STATYSTYKA OPISOWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P6 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. Informacje ogólne 1 Nazwa modułu kształcenia Inżynieria 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu (wypełnia koordynator

Bardziej szczegółowo

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów PODSTAWY STATYSTYKI 7 2

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów PODSTAWY STATYSTYKI 7 2 kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów PODSTAWY STATYSTYKI 7 2 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr 1/2 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy y/ ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 2. Kod przedmiotu: Ot 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Informatyka

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin dyplomowy Matematyka

Zagadnienia na egzamin dyplomowy Matematyka INSTYTUT MATEMATYKI UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO w Kielcach Zagadnienia na egzamin dyplomowy Matematyka Pytania kierunkowe Wstęp do matematyki 1. Relacja równoważności, przykłady relacji równoważności.

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA Statistics. Inżynieria Środowiska. II stopień ogólnoakademicki

STATYSTYKA Statistics. Inżynieria Środowiska. II stopień ogólnoakademicki Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr../12 z dnia.... 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/13 STATYSTYKA

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy Informatyki Basic Informatics Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: ogólny Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne Rodzaj

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: BAZY DANYCH 2. Kod przedmiotu: Bda 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Informatyka Stosowana

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Algorytmy i programowanie Algorithms and Programming Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: kierunkowy Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium BAZY DANYCH I SYSTEMY EKSPERTOWE Database and expert systems Forma

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z własnościami

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/01 Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Miedzynarodowych Kierunek

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium MODELOWANIE I SYMULACJA Modelling

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: systemy sterowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium UKŁADY AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ Industrial Automatics Systems

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych, moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium BAZY DANYCH Databases Forma studiów: Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

forma studiów: studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 1, 0, 2, 0, 0

forma studiów: studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 1, 0, 2, 0, 0 Nazwa przedmiotu: Relacyjne Bazy Danych Relational Databases Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Kod przedmiotu: ZIP.GD5.03 Rodzaj przedmiotu: Przedmiot Specjalnościowy na kierunku ZIP dla specjalności

Bardziej szczegółowo

Cel przedmiotu. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 1 Język angielski 2 Inżynieria oprogramowania

Cel przedmiotu. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 1 Język angielski 2 Inżynieria oprogramowania Przedmiot: Bazy danych Rok: III Semestr: V Rodzaj zajęć i liczba godzin: Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Wykład 30 21 Ćwiczenia Laboratorium 30 21 Projekt Liczba punktów ECTS: 4 C1 C2 C3 Cel przedmiotu

Bardziej szczegółowo

I rok. semestr 1 semestr 2 15 tyg. 15 tyg. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. wykł. I rok. w tym. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer.

I rok. semestr 1 semestr 2 15 tyg. 15 tyg. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. wykł. I rok. w tym. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka studia I stopnia inżynierskie studia stacjonarne 08- IO1S-13 od roku akademickiego 2015/2016 A Lp GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH kod Nazwa modułu

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW

KARTA KURSU. Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW XML processing and advanced web technologies Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator dr Maria Zając Zespół dydaktyczny:

Bardziej szczegółowo

Matematyka II nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

Matematyka II nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Matematyka II nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 013/014 Kierunek studiów: Informatyka Stosowana Forma

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z inteligentnymi

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Programowanie aplikacji internetowych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 Instytut Ekonomiczny Kierunek studiów: Ekonomia Kod kierunku: 04.9 Specjalność: brak 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

Systemy Wbudowane. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Opis form zajęć

Systemy Wbudowane. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Opis form zajęć Systemy Wbudowane Kod przedmiotu: SW Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): - Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil studiów:

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Języki hipertekstowe i tworzenie stron WWW. Opis kursu (cele kształcenia) Warunki wstępne. Efekty kształcenia. Nazwa

KARTA KURSU. Języki hipertekstowe i tworzenie stron WWW. Opis kursu (cele kształcenia) Warunki wstępne. Efekty kształcenia. Nazwa KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Języki hipertekstowe i tworzenie stron WWW Hypertext languages and web page design Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator dr inż. Marcin Piekarczyk Zespół dydaktyczny: dr inż.

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy z zakresu matematyki, fizyki, elektroniki i metrologii, teorii informacji, języka angielskiego oraz wybranych zagadnień

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka stosowana Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia

Kierunek Informatyka stosowana Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia Studia pierwszego stopnia I rok Matematyka dyskretna 30 30 Egzamin 5 Analiza matematyczna 30 30 Egzamin 5 Algebra liniowa 30 30 Egzamin 5 Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa 30 30 Egzamin 5 Opracowywanie

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 2015 r.

Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 2015 r. PLAN STUDIÓW DLA KIERUNKU INFORMATYKA STUDIA: INŻYNIERSKIE TRYB STUDIÓW: STACJONARNE Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 201 r. Egzamin po semestrze Obowiązuje od naboru na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Systemy ekspertowe w zarządzaniu firmą Expert systems in enterprise management Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: podstawowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z metodami i

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE DIAGNOSTYKĘ MEDYCZNĄ Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: wykład, projekt

Bardziej szczegółowo

Kierunek:Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa i multimedia

Kierunek:Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa i multimedia :Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa i multimedia Podstawy prawne. 1 15 1 Podstawy ekonomii. 1 15 15 2 Repetytorium z matematyki. 1 30 3 Środowisko programisty. 1 30 3 Komputerowy

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. Informacje ogólne 1 Nazwa modułu kształcenia Sztuczna inteligencja 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu (wypełnia

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD. Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny. Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja. Nazwa przedmiotu: Język programowania C++

WYKŁAD. Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny. Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja. Nazwa przedmiotu: Język programowania C++ Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja Nazwa przedmiotu: Język programowania C++ Charakter przedmiotu: podstawowy, obowiązkowy Typ studiów: inŝynierskie

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania.

Podstawy programowania. Kod przedmiotu: PPR Podstawy programowania. Rodzaj przedmiotu: kierunkowy; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): - Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

tel. (+48 81) 538 47 21/22 fax (+48 81) 538 45 80 Wykład 30 21 Ćwiczenia Laboratorium 30 21 Projekt

tel. (+48 81) 538 47 21/22 fax (+48 81) 538 45 80 Wykład 30 21 Ćwiczenia Laboratorium 30 21 Projekt 0-618 Lublin tel. (+8 81) 58 7 1/ fax (+8 81) 58 5 80 Przedmiot: Rok: INF I Inżynieria Semestr: V Rodzaj zajęć i liczba godzin: Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Wykład 0 1 Ćwiczenia Laboratorium

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Bazy danych Database Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obieralny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Matematyka Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L Semestr: III Liczba

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Grafika komputerowa

KARTA KURSU. Grafika komputerowa KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Grafika komputerowa Computer graphics Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator dr inż. Krzysztof Wójcik Zespół dydaktyczny: dr inż. Krzysztof Wójcik dr inż. Mateusz Muchacki

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie. 1. Podstawy programowania strukturalnego (C) 2. Wstęp do programowania obiektowego

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie. 1. Podstawy programowania strukturalnego (C) 2. Wstęp do programowania obiektowego Podstawy programowania w internecie nazwa SYLABUS A. Informacje ogólne Tę część wypełnia koordynator (w porozumieniu ze wszystkimi prowadzącymi dany przedmiot w jednostce) łącznie dla wszystkich form zajęć

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium ROBOTYKA Robotics Forma studiów: stacjonarne Poziom przedmiotu: I stopnia

Bardziej szczegółowo

ćwiczenia Katedra Rozwoju Regionalnego i Metod Ilościowych

ćwiczenia Katedra Rozwoju Regionalnego i Metod Ilościowych Kod Nazwa Powszechne rozumienie statystyki- umiejętność odczytywania wskaźników Wersja Wydział Kierunek Specjalność Specjalizacja/kier. dyplomowania Poziom (studiów) Forma prowadzenia studiów Przynależność

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium JĘZYKI PROGRAMOWANIA Programming Languages Forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie aplikacji internetowych

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie aplikacji internetowych KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu/modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Poziom studiów: Profil studiów Jednostka prowadząca: Programowanie aplikacji internetowych Web application development edukacja

Bardziej szczegółowo

TOK STUDIÓW Kierunek: informatyka rok studiów: I studia stacjonarne pierwszego stopnia, rok akademicki 2014/2015. Forma zaliczen ia. egz. lab.

TOK STUDIÓW Kierunek: informatyka rok studiów: I studia stacjonarne pierwszego stopnia, rok akademicki 2014/2015. Forma zaliczen ia. egz. lab. Lp TOK TUDIÓW rok studiów: I studia stacjonarne pierwszego stopnia, rok akademicki 2014/2015 w ć w ko n lab EC T 1 Podstawy prawno-etyczne 15 1 x 2 Podstawy ekonomii 15 1 x 3 Repetytorium z matematyki

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Formalne podstawy informatyki Rok akademicki: 2013/2014 Kod: EIB-1-220-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Inżynieria Biomedyczna

Bardziej szczegółowo

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15 Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 204/5 Nazwa Bazy danych Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Matematyczno - Przyrodniczy Kod Studia Kierunek studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod Nazwa Nazwa w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Programy grafiki rastrowej,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ARCHITEKTURA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych, moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Statystyka komputerowa Computer statistics Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Engineering of Production Rodzaj przedmiotu: Fakultatywny - oferta Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU. NAZWA PRZEDMIOTU Programowanie Auto Cad w wizualizacji przemysłowej. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny 3. STUDIA kierunek stopień tryb język status

Bardziej szczegółowo

Matematyka. w formie niestacjonarnej Matematyka dyskretna: wykład 20, ćwiczenia audytoryjne - 20 Analiza matematyczna i algebra liniowa:

Matematyka. w formie niestacjonarnej Matematyka dyskretna: wykład 20, ćwiczenia audytoryjne - 20 Analiza matematyczna i algebra liniowa: Matematyka Matematyka dyskretna (MAD) Analiza matematyczna i algebra liniowa z geometrią analityczną (AAL) Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka (RRR) Kod modułu: MAT Rodzaj modułu: podstawowy, obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Mathematics

KARTA KURSU. Mathematics KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Matematyka Mathematics Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator Dr Maria Robaszewska Zespół dydaktyczny dr Maria Robaszewska Opis kursu (cele kształcenia) Celem kursu jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia STATYSTYKA MATEMATYCZNA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA Informacje ogólne 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II,Katedra Nauk Technicznych,

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne (kierunek studiów) informatyka specjalności: programowanie systemów i baz danych, systemy i sieci komputerowe, informatyczne

Bardziej szczegółowo

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13 Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13 (1) Nazwa Rachunek różniczkowy i całkowy II (2) Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Matematyki przedmiot (3) Kod (4) Studia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium GRAFIKA KOMPUTEROWA Computer Graphics Forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

edycja 1 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012

edycja 1 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012 Wrocław, 18.05.2015 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Android i ios nowoczesne aplikacje mobilne edycja 1 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA STUDIA INŻYNIERSKIE SEMESTR: I

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA STUDIA INŻYNIERSKIE SEMESTR: I SEMESTR: I 1. Język angielski Z 18 1 PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 1. Analiza matematyczna i algebra liniowa E Z 30 15 5 2. Podstawy elektrotechniki Z 10 1 3. Podstawy elektroniki i miernictwa 1 Z 10 2 1. Podstawy

Bardziej szczegółowo

20 zorganizowanych w Uczelni (ZZU) Liczba godzin całkowitego 150 nakładu pracy studenta (CNPS)

20 zorganizowanych w Uczelni (ZZU) Liczba godzin całkowitego 150 nakładu pracy studenta (CNPS) Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ANALIZA MATEMATYCZNA.3 A Nazwa w języku angielskim Mathematical Analysis Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli

Bardziej szczegółowo

Informatyka II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Informatyka II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Modelowanie i Analiza Systemów Informatycznych Nazwa modułu w języku angielskim Modeling and Analysis of Information Systems Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Systemy ekspertowe Expert systems Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj. Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Jednostki obliczeniowe w zastosowaniach mechatronicznych Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: dla specjalności Systemy Sterowania Rodzaj zajęć: Wykład, laboratorium Computational

Bardziej szczegółowo

Grupa kursów: Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 15 30

Grupa kursów: Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 15 30 Zał. nr 4 do ZW 33/01 WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZĄRZADZANIA KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Wprowadzenie do SQL Nazwa w języku angielskim: Introduction to SQL Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (przedmiot lub grupa przedmiotów)

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (przedmiot lub grupa przedmiotów) OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (przedmiot lub grupa przedmiotów) Nazwa modułu/ przedmiotu Tworzenie aplikacji i eksploatacja oprogramowania Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Matematyki Przedmioty:

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: Zastosowanie średnich w statystyce i matematyce. Podstawowe pojęcia statystyczne. Streszczenie.

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: Zastosowanie średnich w statystyce i matematyce. Podstawowe pojęcia statystyczne. Streszczenie. SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: EAR-1-206-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: EAR-1-206-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Informatyka 1 Rok akademicki: 2012/2013 Kod: EAR-1-206-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność:

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia I. Informacje ogólne Techniki multimedialne I 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Techniczny Kierunek studiów: Informatyka Kod kierunku: 11.3 Specjalność: Informatyka Stosowana

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO OPIS PRZEDMIOTU. Sieci i sterowniki przemysłowe

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO OPIS PRZEDMIOTU. Sieci i sterowniki przemysłowe OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Sieci i sterowniki przemysłowe Wydział Instytut/Katedra Kierunek Specjalizacja/specjalność Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki Instytut Mechaniki i Informatyki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: NAPĘDY I STEROWANIE PNEUMATYCZNE MASZYN PNEUMATIC DRIVE AND CONTROL OF MACHINES Kierunek: MECHATRONIKA Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW MECHANICZNYCH

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii

SYLABUS. Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Rzeszów, 1 październik 014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Statystyka i demografia Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Kod przedmiotu MK_8 Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Matryca pokrycia efektów kształcenia

Matryca pokrycia efektów kształcenia Matryca pokrycia efektów kształcenia Matryca dla przedmiotów realizowanych na kierunku Informatyka (z wyłączeniem przedmiotów realizowanych w ramach specjalności oraz przedmiotów swobodnego wyboru) Efekty

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Grafika komputerowa

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Grafika komputerowa Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Grafika komputerowa prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa kierunku: Informatyka

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej.

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia informacyjna 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: inżynierskie 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: 1/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wiadomości z zakresu: architektury sprzętowo-programowej komputerów, dowolnych języków programowania, algebry

Podstawowe wiadomości z zakresu: architektury sprzętowo-programowej komputerów, dowolnych języków programowania, algebry Załącznik nr 5 do Uchwały nr 1202 Senatu UwB z dnia 29 lutego 2012 r. Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów

Bardziej szczegółowo

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod Nazwa Nazwa w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Programy grafiki rastrowej,

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU

KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU Uniwersytet Rzeszowski WYDZIAŁ KIERUNEK Matematyczno-Przyrodniczy Fizyka techniczna SPECJALNOŚĆ RODZAJ STUDIÓW stacjonarne, studia pierwszego stopnia KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU NAZWA PRZEDMIOTU WG PLANU

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015 Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr II/ Specjalność Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: KINEMATYKA I DYNAMIKA MANIPULATORÓW I ROBOTÓW Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Systemy sterowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy

INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy 1. Wyjaśnić pojęcia problem, algorytm. 2. Podać definicję złożoności czasowej. 3. Podać definicję złożoności pamięciowej. 4. Typy danych w języku C. 5. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane

1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Kod przedmiotu:. Pozycja planu: B.1., B.1a 1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Metody badań na zwierzętach Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA. 2) Kod przedmiotu: ROZ-L3-20

KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA. 2) Kod przedmiotu: ROZ-L3-20 Z1-PU7 WYDANIE N2 Strona: 1 z 5 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA 3) Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2014/2015 2) Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ 2013 INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Inżynieria Oprogramowania Proces ukierunkowany na wytworzenie oprogramowania Jak? Kto? Kiedy? Co? W jaki sposób? Metodyka Zespół Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej

Efekty kształcenia na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej Efekty na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W12 K_W13 K_W14 Ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą dynamicznych modeli dyskretnych stosowanych

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Metody i narzędzia doskonalenia jakości Methods and Techniques of Quality Management Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla studentów kierunku mechatronika Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

Program nauczania informatyki w gimnazjum Informatyka dla Ciebie. Modyfikacja programu klasy w cyklu 2 godzinnym

Program nauczania informatyki w gimnazjum Informatyka dla Ciebie. Modyfikacja programu klasy w cyklu 2 godzinnym Modyfikacja programu klasy 2 nym Cele modyfikacji Celem modyfikacji jest poszerzenie zakresu wiedzy zawartej w podstawie programowej które pomoże uczniom uzmysłowić sobie treści etyczne związane z pracą

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROGRAMOWANIE SYSTEMÓW WBUDOWANYCH Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria o Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo