Kredyt na zakup i montaż nowych kolektorów słonecznych z dotacją NFOŚiGW Przeznaczenie kredytów: 1. Kredyt przeznaczony jest dla osób fizycznych i

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kredyt na zakup i montaż nowych kolektorów słonecznych z dotacją NFOŚiGW Przeznaczenie kredytów: 1. Kredyt przeznaczony jest dla osób fizycznych i"

Transkrypt

1 Kredyt na zakup i montaż nowych kolektorów słonecznych z dotacją NFOŚiGW Przeznaczenie kredytów: 1. Kredyt przeznaczony jest dla osób fizycznych i Wspólnot Mieszkaniowych, z wyłączeniem: odbiorców ciepła z miejskiej sieci cieplnej do podgrzewani ciepłej wody użytkowej lub zasilania centralnego ogrzewania. 2. Warunkiem udzielenia kredytu z dotacją jest posiadanie przez Kredytobiorcę pełnego prawa do dysponowania nieruchomością, 3. W przypadku kiedy nieruchomość wykorzystywana jest do prowadzenia działalności gospodarczej kredyt może być udzielony tylko w wypadku kiedy powierzchnia nieruchomości wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej lub pod wynajem nie przekracza 50 % powierzchni nieruchomości. 4. W przypadku jeśli kolektor słoneczny jest instalowany w celu ogrzewania wody użytkowej w budynku mieszkalnym, którego część powierzchni ( 50%) jest wykorzystywana lub przeznaczona do prowadzonej działalności gospodarczej lub wynajmu, to koszty kwalifikowane, finansowane kredytem z dotacją i uwzględniane przy zwrocie z dotacji NFOŚiGW, będą pomniejszone proporcjonalnie do udziału powierzchni przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej lub wynajmowanej w całkowitej powierzchni budynku. 5. Kredyt z dotacją nie może być udzielony w ramach prowadzonej przez beneficjenta działalności gospodarczej. 6. W przypadku naruszenia przez Kredytobiorcę zakazu wykorzystywania efektu przedsięwzięcia w działalności gospodarczej NFOŚiGW może odmówić wypłaty Dotacji. 7. Przedmiotem kredytowania są koszty kwalifikowane i niekwalifikowane przedsięwzięcia obejmujące zakup i montaż kolektorów słonecznych wraz z instalacją, koszt projektu, zakupu ciepłomierza, zapłaconego podatku. Kolektor zaliczany jest do kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia jeśli jego dostawca legitymuje się sprawozdaniem z jego badań za zgodność z normą PN EN , wykonanych przez akredytowane laboratorium badawcze oraz aktualnym certyfikatem zgodności, wydanym przez akredytowaną jednostkę certyfikującą lub kolektor posiada europejski certyfikat na znak Solar Keymark nadawany przez jednostkę certyfikującą. Data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą nie może być wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku o kredyt. 8. Jeżeli kolektor nie może być uznany jako koszt kwalifikowany, również pozostałe koszty przedsięwzięcia uznaje się za niekwalifikowane. 9. Bank udziela ze środków własnych Kredyt z Dotacją w wysokości do 100% Kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych Przedsięwzięcia, z zastrzeżeniem, że jednostkowy Koszt kwalifikowany Przedsięwzięcia uwzględniany do wyliczania kwoty dotacji nie może przekroczyć zł/m 2 powierzchni całkowitej kolektora słonecznego (brutto).

2 Podstawowe zasady udzielania kredytów (wg naboru wniosków w trybie ciągłym i wydatkowaniem środków do r., w limicie 300 mln zł podzielonym na 2 transze: w r., w wys. 200mln zł., i w r., w wys. 100 mln zł.) 1. Bank udziela kredytów Kredytobiorcom posiadającym zdolność kredytową, 2. Kredyty z Dotacją na zakup i montaż kolektorów słonecznych udzielane są w złotych. 3. O kredyt może wnioskować tylko jeden wnioskodawca, z zastrzeżeniem punktu Dopuszcza się sytuacje, gdy o kredyt występują małżonkowie lub inni rodzinnie powiązani współwłaściciele nieruchomości, którzy złożyli pisemne oświadczenie, dotyczące wyrażenia zgody na przyznanie dotacji NFOSiGW jednemu z nich i wystawienie dla niego informacji PIT 8C. W Wystąpieniu o środki na dotację składanym do NFOŚiGW Bank wskazuje tylko jednego Beneficjenta dotacji, tożsamego z Beneficjentem wskazanym we wniosku o dotację i w umowie kredytu. 5. Posiadanie zdolności kredytowej przez Kredytobiorcę nie zobowiązuje Banku do udzielenia kredytu. 6. W przypadku, gdy Kredyt z Dotacją stanowi wyodrębnioną część kredytu udzielonego przez Bank Kredytobiorcy, Dotacją objęta jest wyłącznie część kredytu wykorzystana na Koszty kwalifikowane 7. Okres kredytowania wynosi od 6 miesięcy do 8 lat dla klientów indywidualnych i 20 lat dla wspólnot mieszkaniowych. 8. Maksymalny okres karencji w spłacie kapitału wynosi 6 miesięcy. Wniosek o udzielenie kredytu 1. Kredytobiorca występuje z wnioskiem o udzielenie kredytu, 2. Wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu kredytobiorca składa: 1) Wniosek o dotację z NFOŚiGW, 2) Harmonogram rzeczowo finansowy, 3) Dokumenty projektowo- budowlane : Jeśli dla wykonania inwestycji jest wymagane pozwolenie na budowę: Projekt budowlano techniczny rozwiązania technologicznego dotyczącego montażu instalacji do przygotowania ciepłej wody użytkowej sporządzony lub zatwierdzony przez osobę posiadającą uprawnienia do projektowania, wraz z kosztorysem przedsięwzięcia, kopia prawomocnego pozwolenia na budowę, Jeśli dla wykonania inwestycji nie jest wymagane pozwolenie na budowę: oraz : Projekt instalacji kolektora wraz z instalacją przygotowania ciepłej wody użytkowej zawierający w szczególności schemat instalacji, i opis techniczny, dane dotyczące sprawności i skuteczności instalacji oraz kosztorys, sporządzony lub zatwierdzony przez osobę posiadającą uprawnienia do projektowania; Jeśli do realizacji inwestycji jest wymagane zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych: kopia zgłoszenia wraz z potwierdzoną datą wpływu do właściwego organu oraz oświadczenie, iż organ ten, w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniósł sprzeciwu, W pozostałych przypadkach: oświadczenie, iż do realizacji przedsięwzięcia nie jest wymagane zarówno pozwolenie na budowę, jak i zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych. 4) Dokumenty dotyczące prowadzonej działalności. (jeśli dotyczy) 5) W przypadku Wspólnot mieszkaniowych Pełnomocnictwo Zarządu/Zarządcy Wspólnoty w formie uchwały, jeśli zaciągnięcie kredytu z dotacją przez Wspólnotę Mieszkaniową, stanowi czynność przekraczającą zakres zwykłego Zarządu. 6) W przypadku osób fizycznych karta informacyjna. 7) dokumenty niezbędne do oceny zdolności kredytowej. Obowiązki Kredytobiorcy 1. W ramach umowy o kredyt na kolektory słoneczne z dotacją NFOŚiGW kredytobiorca zobowiązany jest do: 1) Wyrażenia zgody na przeprowadzenie przez Bank oraz NFOŚiGW łącznie lub samodzielnie kontroli realizacji przedsięwzięcia, a także kontroli trwałości Przedsięwzięcia, w miejscu realizacji przedsięwzięcia. 2) Wyrażenia zgody do przekazywania do NFOŚiGW, danych stanowiących tajemnicę bankową, określonych w art. 104 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 z późn. zm.) oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie przez 2

3 NFOŚiGW danych osobowych Kredytobiorcy, obejmujących dane wymienione w Wystąpieniu, o środki na dotacje na częściową spłatę kapitału kredytów, dla celów związanych z realizacją Umowy, w szczególności do rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych. NFOŚiGW nie może powierzyć przetwarzania danych osobowych osobie trzeciej, z tym zastrzeżeniem, iż wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie dotyczy Kredytobiorców będących wspólnotami mieszkaniowymi; 3) Upoważnienia Banku do przekazywania kwoty kredytu na rachunek sprzedawcy/wykonawcy. 4) Osiągnięcia Efektu Przedsięwzięcia i jego utrzymania, przez co najmniej okres Trwałości 5) Złożenia w Banku Oświadczenia o trwałości przedsięwzięcia nie później niż w terminie 30 dni, od daty upływu okresu Trwałości 6) Niewykorzystywania Efektu Przedsięwzięcia, do działalności gospodarczej 7) Przedłożenia w Banku najpóźniej w terminie 30 dni od dnia zrealizowania Przedsięwzięcia: a. oryginałów faktur potwierdzających poniesienie Kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych Przedsięwzięcia; b. Protokołu końcowego odbioru przedsięwzięcia. 8) Ponoszenia należności publiczno prawnych z tytułu otrzymanej dotacji (rozliczenie PIT) 9) Przechowywania wszelkich dokumentów dotyczących Kredytu z Dotacją oraz realizacji Przedsięwzięcia przez okres nie krótszy niż 5 lat od dnia uznania rachunku kredytowego Kredytobiorcy kwotą Dotacji. 10) wypełnienia, celem przekazania przez Bank do NFOŚiGW, arkusza ewaluacyjnego, 11) niezwłocznego poinformowania Banku o każdej zmianie adresu zamieszkania/siedziby Kredytobiorcy. 12) niedokonywania potrąceń swoich wierzytelności w stosunku do NFOŚiGW wynikających z Umowy lub jakiegokolwiek tytułu z wierzytelności NFOŚiGW w stosunku do Kredytobiorcy wynikającymi z Umowy lub jakiegokolwiek innego tytułu. 2. Kredytobiorca zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej dotacji z NFOSiGW wraz z odsetkami ustawowymi w przypadku: a) nie zrealizowania Przedsięwzięcia ; b) nie osiągnięcia Efektu Przedsięwzięcia; c) naruszenia zakazu wykorzystywania Efektu Przedsięwzięcia w działalności gospodarczej; d) podania w składanych w Banku, w związku z Kredytem z Dotacją dokumentach niepełnych lub nieprawdziwych danych oraz informacji; e) wykorzystania Kredytu z Dotacją niezgodnie z przeznaczeniem; f) uniemożliwienia kontroli realizacji Zasady występowania o dotacje z NFOSiGW 1. Dotacja na częściową spłatę kapitału Kredytu z Dotacją jest udzielana przez NFOŚiGW w wysokości 45 % kapitału Kredytu z Dotacją. 2. Bank występuje, o środki na Dotacje po zrealizowaniu przez Kredytobiorcę Przedsięwzięcia i osiągnięciu Efektu Przedsięwzięcia zgodnie z postanowieniami Umowy Kredytu z Dotacją, po otrzymaniu od Kredytobiorcy podpisanego Protokołu końcowego odbioru przedsięwzięcia oraz po przeprowadzeniu przez Bank kontroli Przedsięwzięcia u Kredytobiorców (dotacja jest wypłacana po przedłożeniu faktury, protokołu końcowego odbioru robót oraz po przeprowadzeniu przez Bank kontroli Przedsięwzięcia). 3. Podstawą do wystąpienia, o dotacje jest wniosek o dotacje składany jednocześnie z wnioskiem o kredyt. 4. Bank zobowiązany jest do przeprowadzenia kontroli wykorzystania środków Kredytu z Dotacją oraz prawidłowości realizacji Przedsięwzięcia, co najmniej 25 % Przedsięwzięć objętych każdym Wystąpieniem, o środki na Dotacje. Bank dokonuje kontroli realizacji Przedsięwzięć niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 2 miesięcy, od daty otrzymania od Kredytobiorcy Protokołu końcowego odbioru Przedsięwzięcia i przekazania do eksploatacji. 5. Bank zobowiązany jest do przeprowadzenia kontroli 10% Trwałości Przedsięwzięć, w 12 miesiącu od dnia złożenia protokołu odbioru końcowego. Bank dokonuje kontroli wszystkich przedsięwzięć, w przypadku kiedy Kredyt z Dotacją został całkowicie spłacony przed upływem okresu Trwałości 6. Nieudostępnienie przez Kredytobiorcę pomieszczeń, w których wykonano instalację oraz wszystkich żądanych dokumentów będzie traktowane przez Bank, jako odmowa poddania się kontroli, co skutkuje odmową wypłaty Dotacji. 3

4 7. NFOŚiGW może odmówić lub wstrzymać do czasu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości wypłatę Dotacji w następujących przypadkach: 1) z przyczyn leżących po stronie Kredytobiorcy: a) nie zrealizowania Przedsięwzięcia przez Kredytobiorcę; b) nie osiągnięcia Efektu Przedsięwzięcia; c) naruszenia przez Kredytobiorcę zakazu wykorzystywania Efektu Przedsięwzięcia w działalności gospodarczej; d) podania przez Kredytobiorcę w składanych w Banku, w związku z Kredytem z Dotacją dokumentach niepełnych lub nieprawdziwych danych oraz informacji; e) wykorzystania przez Kredytobiorcę Kredytu z Dotacją niezgodnie z przeznaczeniem; f) uniemożliwienia przez Kredytobiorcę kontroli realizacji 2) z przyczyn leżących po stronie Banku: a) udzielenia przez Bank Kredytu z Dotacją niezgodnie z postanowieniami Umowy kredytu na zakup i montaż kolektorów słonecznych z dotacją NFOSiGW, w szczególności udzielenia Kredytu z Dotacją: - podmiotowi innemu niż Beneficjent; - na pokrycie kosztów lub wydatków innych niż Koszty kwalifikowane; - w wysokości powyżej 100 % Kosztów kwalifikowanych; - w walucie innej niż złoty polski; - bez zatwierdzenia przez NFOŚiGW Wniosku o Dotację w przypadku gdy jej kwota przekracza równowartość euro; b) wypłaty przez Bank Kredytu z Dotacją niezgodnie z postanowieniami Umowy, w szczególności wypłaty Kredytu z Dotacją w inny sposób niż bezgotówkowy; c) nie dokonanie przez Bank kontroli realizacji Przedsięwzięć zgodnie z wymaganym poziomem; d) wystąpienia przez Bank o środki na Dotacje pomimo nieotrzymania od Kredytobiorcy dokumentów niezbędnych do wypłaty dotacji lub w wysokości wyższej niż 45 % kosztów kwalifikowanych; e) nie udostępnienia na żądanie NFOSiGW dokumentów złożonych przez Kredytobiorcę: oryginałów faktur potwierdzających poniesienie Kosztów Kwalifikowanych Przedsięwzięcia, kopii potwierdzonej przez dostawcę kolektora za zgodność z oryginałem: sprawozdanie potwierdzającego zgodność kolektora słonecznego z normą PN EN lub europejskiego certyfikatu na znak Solar Keymark, nadanego przez jednostkę certyfikującą, protokołu końcowego odbioru Przedsięwzięcia, oświadczenia Kredytobiorcy o niewykorzystywaniu Efektu Przedsięwzięcia w działalności gospodarczej. f) naruszenie przez Bank umowy z NFOŚiGW. 8. W przypadku, gdy Wystąpienie o środki na Dotacje jest niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione, NFOŚiGW w terminie 10 dni, od dnia jego otrzymania przekazuje Bankowi raport dotyczący braków lub nieprawidłowości i wzywa Bank do ich uzupełnienia. 9. W przypadku uzupełnienia braków i wyjaśnienia nieprawidłowości przez Bank w terminie 10 dni od dnia otrzymania raportu, NFOŚiGW dokonuje wypłaty kwoty środków na Dotacje, w terminie 10 dni, od dnia otrzymania od Banku prawidłowego Wystąpienia o środki na Dotacje. 10. W przypadku nieuzupełnienia braków lub nieprawidłowego uzupełnienia braków przez Bank w terminie wskazanym w ust. 10, NFOŚiGW dokona wypłaty kwoty środków na Dotacje w wysokości uznanej za uzasadnioną przez NFOŚiGW i poinformuje o przyczynach odmowy wypłaty środków na Dotacje. 11. Wszelkie wątpliwości, co do niewypłaconej kwoty środków na Dotacje będą rozstrzygnięte w terminie 14 dni od dnia dokonania przez NFOŚiGW wypłaty kwoty środków na Dotacje w wysokości uznanej przez NFOŚiGW. Uzgodnione pomiędzy NFOŚiGW, a Bankiem kwoty środków na Dotacje wynikające z wyjaśnienia wątpliwości przez Strony, zostaną uwzględnione w Korekcie wystąpienia o środki na Dotacje, którą Bank zobowiązany jest złożyć najwcześniej wraz z kolejnym Wystąpieniem o środki na dotacje. Wypowiedzenie umowy kredytu 1. Bank może obniżyć kwotę przyznanego kredytu albo wypowiedzieć umowę kredytu i zażądać spłaty części lub całości kredytu w przypadku: 1) utraty lub pogorszenia zdolności kredytowej przez Kredytobiorcę, 2) zagrożenia terminowej spłaty kredytu wraz z odsetkami lub nieterminowego regulowania należności bankowych, 3) wykorzystania kredytu niezgodnie z przeznaczeniem, 4

5 4) istotnego obniżenia się realnej wartości zabezpieczenia, 5) stwierdzenia, że przedkładane dokumenty nie odpowiadają stanowi faktycznemu, 6) wszczęcia egzekucji wobec Kredytobiorcy przez innego/innych wierzyciela/wierzycieli, 7) zagrożenia upadłością Kredytobiorcy, z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia z zastrzeżeniem, że w przypadku zagrożenia upadłością Kredytobiorcy okres wypowiedzenia wynosi 7 dni. 2. W przypadku, gdy Kredytobiorca nie zapłacił w terminach określonych w umowie kredytu pełnych rat kapitałowo-odsetkowych lub odsetkowych za co najmniej dwa okresy płatności, Bank może wypowiedzieć umowę kredytu po uprzednim wezwaniu Kredytobiorcy do zapłaty zaległych rat lub ich części w terminie 7 dni, od otrzymania wezwania listem poleconym, pod rygorem wypowiedzenia umowy. Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni. Wezwanie i wypowiedzenie Umowy wysyłane są listem poleconym. 3. Tryb wypowiedzenia umowy kredytu konsumenckiego reguluje umowa kredytu konsumenckiego. 4. W okresie wypowiedzenia Bank nie dokonuje wypłat środków z kredytu. Podstawowe parametry: Waluta produktu - PLN Maksymalny okres kredytowania: do 8 lat dla osób fizycznych oraz do 20 lat dla wspólnot mieszkaniowych, Karencja w spłacie kapitału kredytu - do 6 miesięcy Opłaty i prowizje - zgodnie z obowiązującą Taryfą opłat i prowizji za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla klientów indywidualnych i dla wspólnot mieszkaniowych Prowizja przygotowawcza od kwoty przyznanego kredytu: 4,00% min. 50,00 zł. Prowizja rekompensacyjna od kwoty przedterminowej spłaty kredytu: 3,00% min. 50,00 zł. o prowizja nie dotyczy spłaty dokonanej ze środków dotacji NFOŚiGW o prowizji rekompensacyjnej nie pobiera się od kredytów/pożyczek podlegających ustawie o kredycie konsumenckim, informacje powyżej wg. Taryfy z r., Oprocentowanie według stanu na r. Stary Klient Nowy Klient Klienci indywidualni* Wibor 6M + marża 6% Wibor 6M + marża 7% do 60 m-cy > 60 m-cy Wspólnoty mieszkaniowe Wibor 6M + marża 3,5% Wibor 6M + marża 4,2% *w przypadku jednoczesnego zakupu kredytu hipotecznego marża obniżona o 1 p.p. 5

Przed wypełnieniem Wniosku należy zapoznać się z Instrukcją na str. 5. Wniosku

Przed wypełnieniem Wniosku należy zapoznać się z Instrukcją na str. 5. Wniosku NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania kredytu na kolektory słoneczne dla konsumentów w BS Głowaczów ul. Konstruktorska 3a 02-673 Warszawa Wniosek

Bardziej szczegółowo

Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii

Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Załącznik 2 do Uchwały nr... Zarządu z dnia. PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 3) Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych

Bardziej szczegółowo

Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji

Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji Część 3) Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa Wniosek o dotację NFOŚiGW na częściową spłatę kapitału kredytu (Wzór) (data złożenia Wniosku) Program dla

Bardziej szczegółowo

Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii

Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Załącznik nr I.1 do Instrukcji udzielania kredytów na zakup i montaż kolektorów słonecznych w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Tytuł programu: PROGRAM PRIORYTETOWY Wspieranie rozproszonych, odnawialnych

Bardziej szczegółowo

Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii

Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Nr 1/DMP/2014 z dnia 14.01.2014 roku. PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 3) Dopłaty na częściowe spłaty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł Programu: PROGRAM PRIORYTETOWY Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji Część 3) - Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych

Bardziej szczegółowo

Niech słońce na Ciebie zarabia. Słoneczny EKOkredyt i inne propozycje BOŚ Banku. Forum Czystej Energii POLEKO, 23 listopada 2010 r.

Niech słońce na Ciebie zarabia. Słoneczny EKOkredyt i inne propozycje BOŚ Banku. Forum Czystej Energii POLEKO, 23 listopada 2010 r. Niech słońce na Ciebie zarabia. Słoneczny EKOkredyt i inne propozycje BOŚ Banku Forum Czystej Energii POLEKO, 23 listopada 2010 r. Słoneczny EKOkredyt hit ostatnich miesięcy Kredyt z dopłatą NFOŚiGW w

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 21 stycznia 2013 roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. Warszawa, grudzień 2014 r. PLUS BANK S.A. Strona 1 z 10 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 II. PRZEZNACZENIE KREDYTU/POŻYCZKI...4 III. WYSOKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Załącznik 4 do ZW A/300/12 Regulamin Kredytu Mieszkaniowego w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna

Załącznik 4 do ZW A/300/12 Regulamin Kredytu Mieszkaniowego w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Załącznik 4 do ZW A/300/12 Regulamin Kredytu Mieszkaniowego w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Spis treści: Rozdział 1 Postanowienia ogólne Rozdział 2 Osoby uprawnione do otrzymania Kredytu Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ` Załącznik do Uchwały Nr 51/27/AB/DMP/2013 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 24 września 2013 roku REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Warszawa, 2013 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2014 r.

Warszawa, listopad 2014 r. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, listopad 2014 r. Spis treści Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŻUCHOWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŻUCHOWIE Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin kredytowania działalności gospodarczej zwany dalej "Regulaminem" określa obowiązujące w Banku Spółdzielczym w Kożuchowie warunki, zasady, tryb udzielania

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŻUCHOWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŻUCHOWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŻUCHOWIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kożuchowie z dnia 12.02.2009 r. Regulamin udzielania kredytów pomostowych na finansowanie projektów objętych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania oraz spłaty Kredytów i Pożyczek

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kredytowania Działalności Rolniczej w Banku Spółdzielczymw Niedrzwicy Dużej

Regulamin Kredytowania Działalności Rolniczej w Banku Spółdzielczymw Niedrzwicy Dużej Załącznik nr 1 do Uchwały 28 / 2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 26.07.2010 r. B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej Regulamin Kredytowania Działalności Rolniczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTÓW I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH BANKU DNB NORD POLSKA S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

REGULAMIN KREDYTÓW I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH BANKU DNB NORD POLSKA S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH REGULAMIN KREDYTÓW I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH BANKU DNB NORD POLSKA S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 2 1. PRZEDMIOT REGULAMINU 1. Regulamin kredytów i pożyczek hipotecznych Banku DnB NORD Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pożyczki Hipotecznej w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna

Regulamin Pożyczki Hipotecznej w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Załącznik 5 do ZW A/067/14 Regulamin Pożyczki Hipotecznej w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Spis treści: Rozdział 1 Postanowienia ogólne Rozdział 2 Osoby uprawnione do otrzymania Pożyczki Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Regulamin Produktów Kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH I HIPOTECZNYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY. Brodnica, grudzień 2013 r.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH I HIPOTECZNYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY. Brodnica, grudzień 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH I HIPOTECZNYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY Brodnica, grudzień 2013 r. 1. Postanowienia ogólne i definicje 1 1. Regulamin udzielania

Bardziej szczegółowo

powierzchni użytkowej) o charakterze usługowym/biurowym lub mieszanym usługowo/biurowym,

powierzchni użytkowej) o charakterze usługowym/biurowym lub mieszanym usługowo/biurowym, Załącznik 5 do ZW A/300/12 Regulamin Pożyczki Hipotecznej w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Spis treści: Rozdział 1 Postanowienia ogólne Rozdział 2 Osoby uprawnione do otrzymania Pożyczki Rozdział

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY HIPOTECZNE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Strona: 1

PRODUKTY HIPOTECZNE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Strona: 1 PRODUKTY HIPOTECZNE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Strona: 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych przez dla klientów indywidualnych 1. Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin udzielania kredytów

Bardziej szczegółowo

Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii ZAKRES OGÓLNY

Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii ZAKRES OGÓLNY Załącznik 1 do uchwały PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów klientom instytucjonalnym w Credit Agricole Bank Polska S.A.

Regulamin udzielania kredytów klientom instytucjonalnym w Credit Agricole Bank Polska S.A. Regulamin udzielania kredytów klientom instytucjonalnym w Credit Agricole Bank Polska S.A. październik 2014 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa obowiązujące w Credit Agricole Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym

Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym, zwany dalej Regulaminem określa zasady, warunki i tryb udzielania

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania osobom fizycznym kredytów preferencyjnych zabezpieczonych na nieruchomości Megahipoteka

Regulamin udzielania osobom fizycznym kredytów preferencyjnych zabezpieczonych na nieruchomości Megahipoteka Regulamin udzielania osobom fizycznym kredytów preferencyjnych zabezpieczonych na nieruchomości Megahipoteka 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki, zasady udzielania oraz obsługi kredytów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura w sprawie: regulaminu udzielania pożyczek przez konsorcjum w składzie: Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo