KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO"

Transkrypt

1 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia r. COM(2012) 140 final KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Zwalczanie przestępczości w erze cyfrowej: ustanowienie Europejskiego Centrum ds. Walki z Cyberprzestępczością

2 KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Zwalczanie przestępczości w erze cyfrowej: ustanowienie Europejskiego Centrum ds. Walki z Cyberprzestępczością 1. WPROWADZENIE: REAKCJA EUROPY NA PRZESTĘPCZOŚĆ W PRZESTRZENI BEZ GRANIC Internet stał się integralną i niezbędną częścią naszego społeczeństwa i gospodarki. 80 % młodych Europejczyków kontaktuje się ze swoimi rówieśnikami i ze światem za pośrednictwem internetowych sieci społecznościowych 1, a dzięki handlowi elektronicznemu co roku na całym świecie realizowane są transakcje o wartości 8 bln USD 2. Ponieważ coraz większa część naszego życia i transakcji handlowych przebiega w internecie, działalność przestępcza również się tam przeniosła codziennie ponad milion osób na całym świecie pada ofiarą cyberprzestępczości 3. Działalność przestępcza w internecie przyjmuje różne formy: od sprzedaży skradzionych kart kredytowych nawet za jeden euro, poprzez kradzież tożsamości i niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych, po poważne ataki cybernetyczne na instytucje i infrastrukturę. Dla społeczeństwa całkowite koszty cyberprzestępczości są znaczne. Z niedawno przestawionego sprawozdania wynika, że na całym świecie ofiary tego zjawiska mogą tracić około 388 mld USD rocznie, co oznacza, że cyberprzestępczość przynosi większe dochody niż światowy handel marihuaną, kokainą i heroiną łącznie 4. Takie informacje należy oczywiście traktować ostrożnie, ponieważ stosowanie różnych definicji zjawiska cyberprzestępczości może prowadzić do różnic w szacunkach związanych z nim kosztów. Nie ma jednak wątpliwości, że cyberprzestępczość to bardzo dochodowa i obciążona niskim ryzykiem forma działalności przestępczej, która staje się coraz bardziej powszechna i szkodliwa. W czasach, gdy wspieranie wzrostu gospodarczego ma nadrzędne znaczenie, zaostrzenie walki z cyberprzestępczością będzie zasadniczym elementem utrzymania zaufania obywateli i przedsiębiorstw co do bezpieczeństwa komunikacji i handlu w sieci. Pozwoli również wspierać określone w strategii Europa cele dotyczące wzrostu gospodarczego oraz cele Europejskiej agendy cyfrowej 6. Wolność w internecie to kluczowy czynnik pozwalający wyjaśnić rewolucję cyfrową, jaka dokonała się w ostatnich latach. Otwarty internet nie zna granic państwowych. Nie jest też ograniczony jedną globalną strukturą zarządzania. Wspierając i chroniąc wolność w internecie zgodnie z Kartą praw podstawowych UE, musimy również dążyć do ochrony obywateli przed Eurostat, Internet Access and Use (Dostęp do internetu i korzystanie z tego medium), z 14 grudnia 2010 r. McKinsey Global Institute, Internet Matters: the Net's sweeping impact on growth, jobs and prosperity (Internet: wpływ sieci na wzrost gospodarczy, zatrudnienie i dobrobyt), sprawozdanie z maja 2011 r., dostęp 8 lutego 2012 r. Norton Cybercrime Report 2011, Symantec, sprawozdanie z 7 września 2011 r., dane konsultowane 6 stycznia 2012 r. Tamże. Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, COM(2010) 2020, z 3 marca 2010 r. Europejska agenda cyfrowa, COM(2010) 245 wersja ostateczna, z 26 sierpnia 2010 r. PL 2 PL

3 działalnością zorganizowanych grup przestępczych, które wykorzystują otwarty charakter tego medium. W porównaniu z innymi formami działalności przestępczej cyberprzestępczość nie napotyka żadnych granic, co zmusza organy ścigania z różnych państw do koordynacji działań i współpracy transgranicznej, również współpracy z podmiotami publicznymi i prywatnymi. To właśnie w tym zakresie działania na szczeblu UE mogą zapewnić i zapewniają znaczną wartość dodaną. Unia Europejska opracowała różne inicjatywy mające na celu walkę z cyberprzestępczością. Należą do nich dyrektywa z 2011 r. w sprawie zwalczania wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej w internecie oraz dyrektywa dotycząca ataków na systemy informatyczne, koncentrująca się na penalizacji korzystania z narzędzi cyberprzestępczych, takich jak botnety 7. Ta ostatnia powinna zostać przyjęta w 2012 r. Europol nasilił działania przeciwko cyberprzestępczości i odegrał kluczową rolę w niedawnej operacji Ratunek, w ramach której po przeprowadzeniu jednego z największych tego rodzaju dochodzeń z udziałem organów ścigania z całego świata policja aresztowała 184 osób podejrzanych o przestępstwa seksualne wobec dzieci i zidentyfikowała ponad 200 nieletnich ofiar niegodziwego traktowania w celach seksualnych. Dzięki pracy analityków Europolu, którzy złamali zabezpieczenia kluczowego serwera w centrum sieci, odkryto tożsamość i działalność podejrzanych o popełnienie przestępstwa. Walka z cyberprzestępczością, w odniesieniu do której głównym instrumentem prawnym jest odnośna konwencja Rady Europy 8, ma nadal charakter priorytetowy. Została uwzględniona w cyklu polityki unijnej dotyczącej przestępczości zorganizowanej i poważnej przestępczości międzynarodowej 9, stanowi także integralną część wysiłków zmierzających do rozwijania kompleksowej strategii UE na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa cybernetycznego. UE podjęła także współpracę z partnerami międzynarodowymi, na przykład za pośrednictwem grup roboczych UE-USA ds. bezpieczeństwa cybernetycznego i cyberprzestępczości. Pomimo postępów nadal istnieją rozmaite przeszkody w prowadzeniu skutecznych dochodzeń w sprawach dotyczących cyberprzestępczości i w ściganiu sprawców na poziomie europejskim. Obejmują one: granice jurysdykcji, niewystarczającą zdolność wymiany informacji wywiadowczych, trudności techniczne w śledzeniu pochodzenia cyberprzestępców, odmienne możliwości w zakresie dochodzeń i ekspertyzy sądowej, niedobór wyszkolonych pracowników oraz brak spójnej współpracy z innymi zainteresowanymi stronami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo cybernetyczne. Dzięki Instrumentowi na rzecz Stabilności UE zajmuje się również kwestią szybko rozwijających się transnarodowych zagrożeń związanych z cyberprzestępczością w krajach rozwijających się oraz w krajach w okresie transformacji, gdzie często brakuje zdolności wymaganych do walki z tego rodzaju przestępczością zorganizowaną Wniosek w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej ataków na systemy informatyczne, COM (2010) 517 wersja ostateczna, z 30 września 2010 r. Botnety to sieci komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem, które mogą być zdalnie aktywowane do wykonywania szczególnych zadań, m.in. do przeprowadzenia ataków cybernetycznych. Konwencja Rady Europy o cyberprzestępczości, Budapeszt, z 23 listopada 2001 r., znana również jako konwencja budapeszteńska. Do konwencji dołączono protokół dodatkowy dotyczący karania czynów o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym, popełnianych przy użyciu systemów komputerowych. W ramach cyklu polityki unijnej dotyczącej przestępczości zorganizowanej i poważnej przestępczości międzynarodowej na lata określono osiem priorytetów. Jednym z nich jest nasilenie zwalczania cyberprzestępczości i wykorzystania internetu do celów przestępczych przez zorganizowane grupy przestępcze. PL 3 PL

4 W reakcji na opisane wyzwania Komisja przedstawiła zamiar ustanowienia Europejskiego Centrum ds. Walki z Cyberprzestępczością jako priorytet w ramach strategii bezpieczeństwa wewnętrznego 10. Po przeprowadzeniu studium wykonalności dotyczącego stworzenia takiego centrum 11, na wniosek Rady 12, Komisja proponuje ustanowienie Europejskiego Centrum ds. Walki z Cyberprzestępczością (dalej EC3 lub centrum), które będzie częścią struktur Europolu i będzie działać jako punkt koordynujący działania w zakresie walki z cyberprzestępczością w UE. W niniejszym komunikacie, opartym się na wspomnianym studium wykonalności, przedstawiono podstawowe funkcje Europejskiego Centrum ds. Walki z Cyberprzestępczością oraz wyjaśniono, dlaczego powinno być ono częścią struktur Europolu oraz w jaki sposób można je ustanowić. Zanim jednak EC3 stanie się w pełni operacyjne, konieczna będzie dalsza ocena konsekwencji finansowych i ich zabezpieczenie. Ustanowienie centrum zostanie odpowiednio uwzględnione w zapowiadanych zmianach podstawy prawnej Europolu. 2. WNIOSEK DOTYCZĄCY USTANOWIENIA EUROPEJSKIEGO CENTRUM DS. WALKI Z CYBERPRZESTĘPCZOŚCIĄ Aby Europejskie Centrum ds. Walki z Cyberprzestępczością (EC3) stanowiło wartość dodaną, realizowane przez nie działania przy poszanowaniu zasady pomocniczości powinny koncentrować się na następujących głównych formach cyberprzestępczości: (i) (ii) (iii) cyberprzestępstwach popełnianych przez zorganizowane grupy przestępcze, w szczególności przestępstwach przynoszących duże zyski, takich jak oszustwa internetowe; cyberprzestępstwach wyrządzających poważne szkody ofiarom, takich jak przemoc seksualna wobec dzieci w internecie; oraz cyberprzestępstwach (m.in. ataki cybernetyczne) w odniesieniu do infrastruktury kluczowej i najważniejszych systemów informacyjnych na terenie Unii 13. Biorąc pod uwagę dynamiczny charakter tego zjawiska, należy przewidzieć możliwość podejmowania działań zarówno w reakcji na potrzeby poszczególnych państw członkowskich, jak i w celu zwalczania nowych zagrożeń związanych z cyberprzestępczością w całej Unii Do 2013 r. UE ustanowi ( ) centrum ds. walki z cyberprzestępczością, które umożliwi państwom członkowskim i instytucjom UE budowanie zdolności operacyjnych i analitycznych do prowadzenia dochodzeń oraz pogłębienie współpracy z partnerami międzynarodowymi : zob. Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego UE w działaniu: pięć kroków w kierunku bezpieczniejszej Europy, COM(2010) 673 wersja ostateczna, 22 listopada 2010 r. Feasibility study for a European Cybercrime Centre, Final Report, February 2012 (Studium wykonalności projektu Europejskiego Centrum ds. Walki z Cyberprzestępczością, sprawozdanie końcowe z lutego 2012 r.). Konkluzje Rady na temat planu wdrażania zorganizowanej strategii walki z cyberprzestępczością, posiedzenie Rady do Spraw Ogólnych, Luksemburg, 26 kwietnia 2010 r. Zgodnie z definicją zawartą w dyrektywie Rady 2008/114/WE z dnia 8 grudnia 2008 r. Wspomniana dyrektywa jest obecnie przedmiotem rewizji. Ewentualne zmiany w tym akcie zostaną uwzględnione w pracach nad ustanowieniem EC3. PL 4 PL

5 2.1. Podstawowe zadania Europejskiego Centrum ds. Walki z Cyberprzestępczością i oczekiwane rezultaty działań Centrum powinno pełnić cztery podstawowe funkcje: (a) służyć jako europejski punkt kontaktowy w zakresie informacji dotyczących cyberprzestępczości Powierzenie planowanemu centrum zadań związanych z syntezą danych pozwoli gromadzić informacje o cyberprzestępczości z najróżniejszych źródeł publicznych, prywatnych i ogólnie dostępnych stanowiących uzupełnienie danych policyjnych. Pozwoli stopniowo usunąć istniejące luki w informacjach zapewnianych przez organizacje odpowiedzialne za bezpieczeństwo cybernetyczne i walkę z cyberprzestępczością. Centrum zbierałoby informacje na temat działań cyberprzestępców, stosowanych przez nich metod, jak również na temat osób podejrzanych o cyberprzestępczość. Służyłoby to zarówno poprawie stanu wiedzy o cyberprzestępczości i możliwościach zapobiegania temu zjawisku oraz wykrywania i ścigania przestępstw w tym zakresie, jak również ułatwiłoby nawiązywanie kontaktów między organami ścigania, zespołem reagowania na incydenty komputerowe (CERT) oraz specjalistami ds. bezpieczeństwa z sektora prywatnego w dziedzinie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK). Wymiana informacji powinna być realizowana z poszanowaniem umów dotyczących poufności zawartych pomiędzy różnymi stronami oraz odnośnych zasad. Funkcja ta miałaby również korzystny wpływ na sprawozdawczość o cyberprzestępczości i wymianę informacji na ten temat. Komisja pragnie, by państwa członkowskie wprowadziły wymóg informowania krajowych organów ścigania o poważnych cyberprzestępstwach 14. Umożliwiłoby to krajowym służbom policyjnym przekazywanie do centrum bardziej spójnych informacji o poważnych cyberprzestępstwach. Samo zaś centrum przekazywałoby dalej te informacje, dzięki czemu służby policyjne w innym państwie członkowskim zyskiwałyby wiedzę na temat tego, czy dążą do tego samego celu, i mogły korzystać w trakcie dochodzeń z wzajemnie udostępnianych informacji. Celem jest poszerzenie z czasem zakresu informacji na temat cyberprzestępczości w Europie umożliwiających przygotowywanie wysokiej jakości sprawozdań strategicznych na temat obserwowanych trendów i zagrożeń, zyskanie wiedzy opartej na kompleksowych danych liczbowych w zakresie przestępczości oraz udoskonalenie bazy informacyjnej wywiadu operacyjnego dzięki różnorodności źródeł. (b) gromadzić dostępną w Europie wiedzę specjalistyczną na temat cyberprzestępczości potrzebną do budowania potencjału państw członkowskich w zakresie walki z tym zjawiskiem Centrum powinno służyć państwom członkowskim wiedzą fachową i oferować szkolenia w zakresie walki z cyberprzestępczością. Główny nacisk położony będzie na organy ścigania, szkolenia powinny być jednak także oferowane organom sądownictwa. Inicjatywy realizowane przez Europol, CEPOL i państwa członkowskie zostałyby usprawnione dzięki przeprowadzeniu dokładnej analizy potrzeb pod kątem zapewnienia lepszej koordynacji i komplementarności działań. Szkolenia te powinny obejmować zarówno specjalistyczne 14 Takich jak te, o których mowa w art. 3 7 przedstawionego projektu dyrektywy dotyczącej ataków na systemy informatyczne, COM (2010) 517 wersja ostateczna, z 30 września 2010 r. PL 5 PL

6 szkolenia z wiedzy technicznej, jak i szerzej zakrojone szkolenia z myślą o budowania potencjału skierowane do funkcjonariuszy policji, prokuratorów i sędziów prowadzących sprawy dotyczące cyberprzestępstw. Należy stworzyć biuro ds. cyberprzestępczości w celu wymiany najlepszych praktyk i wiedzy, które zajmowałoby się zapytaniami państw członkowskich, międzynarodowych organów ścigania, przedstawicieli sądownictwa, sektora prywatnego i organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz udzielało na nie odpowiedzi, na przykład w przypadku ataków cybernetycznych lub nowych form oszustw internetowych. Biuro to powinno wspierać działania grup ekspertów ds. cyberprzestępczości, m.in. unijnej grupy zadaniowej ds. cyberprzestępczości i specjalistów zajmujących się zwalczaniem przemocy seksualnej wobec dzieci w internecie, oraz udzielać im porad. Powinno również nawiązać współpracę z rozwijającą się obecnie siecią centrów doskonałości zajmujących się cyberprzestępczością, takich jak 2Centre, oraz ze środowiskiem badawczym. Centrum powinno również wspierać wysiłki państw członkowskich na rzecz opracowania i uruchomienia internetowego narzędzia sprawozdawczego w zakresie cyberprzestępczości, opartego na przyjętych standardach, umożliwiającego przepływ sprawozdań przesyłanych przez różne podmioty (przedsiębiorstwa, krajowe/rządowe zespoły reagowania na incydenty komputerowe, obywateli itd.) do krajowych organów ścigania, a następnie do samego centrum. Centrum powinno zajmować się wymianą najlepszych praktyk na potrzeby wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych i organów ścigania, jak również ułatwiać tę wymianę. Skuteczne zaangażowanie wymiaru sprawiedliwości w walkę z cyberprzestępczością ma ogromne znaczenie dla poprawy ścigania groźnych cyberprzestępców we wszystkich państwach członkowskich. (c) wspierać krajowe dochodzenia dotyczące cyberprzestępstw Centrum powinno zapewniać wsparcie operacyjne na rzecz dochodzeń dotyczących cyberprzestępstw, na przykład zachęcając do tworzenia wspólnych zespołów dochodzeniowych oraz wymiany informacji operacyjnych w ramach prowadzonych dochodzeń. Powinno również zapewniać specjalistyczną pomoc kryminalistyczną (zaplecze, przechowywanie, narzędzia) i specjalistyczną wiedzę w zakresie kryptografii na potrzeby prowadzonych dochodzeń. (d) zapewniać wspólny głos służbom ścigania i służbom sądowniczym zaangażowanym w europejskie dochodzenia w zakresie cyberprzestępczości Z czasem centrum mogłoby stać się punktem zbornym osób zaangażowanych w europejskie dochodzenia w zakresie cyberprzestępczości, zapewniając im wspólny głos w debacie prowadzonej z branżą TIK, innymi prywatnym przedsiębiorstwami branżowymi, środowiskiem naukowym, stowarzyszeniami użytkowników sieci oraz organizacjami społeczeństwa obywatelskiego poświęconej optymalizacji sposobów zapobiegania cyberprzestępczości oraz koordynowania badań w tym zakresie. Centrum byłoby naturalnym punktem styku działań Interpolu w zakresie cyberprzestępczości oraz działań innych międzynarodowych jednostek policyjnych zajmujących się walką z tym PL 6 PL

7 zjawiskiem. Mogłoby również koordynować działania stanowiące wkład w bieżące inicjatywy w zakresie zarządzania internetem oraz w prace międzyrządowej grupy ekspertów ds. cyberprzestępczości powołanej na czas nieokreślony przy ONZ. Centrum powinno również współpracować z organizacjami takimi jak INSAFE 15 w zakresie kampanii podnoszących świadomość zachęcających do racjonalnego i bezpiecznego zachowania w środowisku online, dostarczając aktualnych informacji na temat zmieniającej się sytuacji w odniesieniu do cyberprzestępczości uzyskanych dzięki prowadzonym przez siebie analizom Lokalizacja Europejskie Centrum ds. Walki z Cyberprzestępczością powinno być częścią istniejących struktur Europolu, co zostało potwierdzone w studium wykonalności. Niesie to ze sobą różnorodne korzyści. Europol cieszy się uznaniem państw członkowskich i innych zainteresowanych stron, m.in. Interpolu i międzynarodowych organów ścigania. Posiada również uprawnienia w zakresie działań dotyczących przestępstw komputerowych 16. Podstawowym zadaniem Europolu jest pomoc w osiągnięciu celu, jakim jest bezpieczniejsza Europa, z korzyścią dla wszystkich obywateli, i wspieranie organów ścigania UE dzięki wymianie i analizie danych wywiadu kryminalnego Wpływ ustanowienia Europejskiego Centrum ds. Walki z Cyberprzestępczością na zasoby W studium wykonalności przebadano możliwy wpływ ustanowienia centrum na zasoby. Wymaga on dalszej analizy 17, w szczególności w świetle nowych zadań, które mogą zostać w przyszłości powierzone służbom Europolu, oraz w świetle ogólnej strategii zarządzania personelem agencji UE. Ocena ta będzie w szczególności uwzględniała przegląd podstawy prawnej Europolu oraz bieżące dyskusje na temat wniosku Komisji dotyczącego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Już na obecnym etapie jest jednak jasne, że konieczne będzie oddelegowanie pracowników przez państwa członkowskie. Oceniając szacunkowe potrzeby w zakresie zasobów, Komisja będzie się kierować następującymi założeniami: po pierwsze, w przeciwieństwie do ogromnego wzrostu cyberprzestępczości wzrost całkowitej liczby spraw w tym zakresie będzie umiarkowany; po drugie, państwa członkowskie rozbudują własny potencjał w zakresie zwalczania cyberprzestępczości; a po trzecie, centrum będzie zajmować się jedynie określonymi rodzajami cyberprzestępstw Zarządzanie Umieszczenie centrum w strukturach Europolu wymaga udziału innych ważnych zainteresowanych stron w kierownictwie strategicznym EC3. W związku z tym Komisja Europejska sieć ośrodków informacyjnych propagujących bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z internetu i urządzeń przenośnych wśród młodych ludzi. Decyzja Rady (2009/371/WSiSW) z dnia 6 kwietnia 2009 r. ustanawiająca Europejski Urząd Policji, art. 4 ust. 1 w związku z załącznikiem. Przeprowadzona ocena musi być spójna z ogólnymi wymogami kadrowymi i budżetowymi dotyczącymi unijnych agencji określonymi w budżecie na 2013 r. i w kolejnych wieloletnich ramach finansowych. PL 7 PL

8 proponuje, aby w ramach struktury zarządzania Europolu powołać radę programową EC3, której przewodniczyć będzie szef planowanego centrum. Powołanie takiej struktury nie wiązałoby się z żadnymi dodatkowymi zbędnymi obciążeniami administracyjnymi, dałoby natomiast zainteresowanym stronom, takim jak Eurojust, CEPOL, państwa członkowskie reprezentowane przez unijną grupę zadaniową ds. cyberprzestępczości, Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) oraz Komisja, możliwość wniesienia odpowiedniej wiedzy eksperckiej. Rada przyczyniłaby się do większej rozliczalności centrum z realizacji działań w zakresie walki z cyberprzestępczością oraz zapewniłaby partnerski charakter tych działań w poszanowaniu dodatkowych korzyści związanych z wiedzą ekspercką oraz uprawnień wszystkich zainteresowanych stron Współpraca z najważniejszymi partnerami Centrum powinno zapewnić koordynację działań podejmowanych w reakcji na cyberprzestępczość, umożliwiając współpracę pomiędzy unijnymi agencjami i służąc jako pojedynczy europejski punkt kontaktowy w tej dziedzinie. (a) Państwa członkowskie Głównym celem jest zapewnienie pomocy państwom członkowskim w walce z cyberprzestępczością. Służby dochodzeniowe zajmujące się cyberprzestępstwami w całej Europie odniosą korzyści z utworzenia punktu pomocy w zakresie walki z cyberprzestępczością. Będą również mogły korzystać z wyników prac centrum, takich jak bardziej szczegółowa analiza zagrożeń i lepsze pod kątem informacyjnym wsparcie operacyjne. Udział unijnej grupy zadaniowej ds. cyberprzestępczości w radzie programowej EC3 pozwoli uwzględnić kwestie istotne dla państw członkowskich. Ponadto państwa członkowskie będą musiały w dalszym ciągu inwestować w krajowe zasoby zajmujące się zwalczaniem cyberprzestępczości, aby posiadać odpowiednie struktury łącznikowe umożliwiające współpracę z centrum. (b) Europejskie agencje i inne podmioty Właściwe agencje, w szczególności Eurojust, CEPOL i ENISA, jak również unijny CERT, zostałyby bezpośrednio zaangażowane w działania Europejskiego Centrum ds. Walki z Cyberprzestępczością nie tylko dzięki członkostwu w radzie programowej, lecz również dzięki współpracy operacyjnej, podejmowanej w stosownych przypadkach i w ramach odnośnych uprawnień. (c) Partnerzy międzynarodowi Dążąc do wypełnienia swej roli jako europejski punkt kontaktowy w zakresie informacji dotyczących cyberprzestępczości, centrum powinno stać się dla międzynarodowych partnerów wiarygodnym rozmówcą, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących cyberprzestępczości. We współpracy z Interpolem i innymi partnerami strategicznymi na całym świecie EC3 powinno dążyć do lepszej koordynacji działań dotyczących walki z cyberprzestępczością i dopilnować, by w dalszym rozwoju cyberprzestrzeni uwzględniano kwestie egzekwowania prawa. (d) Sektor prywatny, ośrodki badawcze i organizacje społeczeństwa obywatelskiego W walce z cyberprzestępczością bardzo ważną kwestią jest budowa zaufania między sektorem prywatnym i organami ścigania. Centrum powinno wzmacniać współpracę PL 8 PL

9 Europolu z istniejącymi i nowymi partnerami, tworząc sieci zaufanych partnerów oraz platformy wymiany informacji z podmiotami z branży i innymi podmiotami, takimi jak ośrodki badawcze oraz organizacje społeczeństwa obywatelskiego. Powinny one ułatwić wymianę informacji w całej Unii w zakresie szeregu kwestii, m.in. wczesnego ostrzegania o zagrożeniach cybernetycznych, oraz umożliwić wspólną reakcję na ataki cybernetyczne i inne rodzaje cyberprzestępstw, opartą na zaletach grupy zadaniowej. Centrum powinno również wspierać wysiłki przedsiębiorstw sektora prywatnego o dużych zasobach cyfrowych, takich jak banki i internetowi sprzedawcy detaliczni, na rzecz zwalczania cyberprzestępczości i lepszej ochrony przed tym zjawiskiem. Powinno również wspierać ich starania w zakresie usuwania słabych punktów rozwijanych technologii. Możliwość bardziej precyzyjnego pomiaru zjawiska cyberprzestępczości w czasie rzeczywistym leży we wspólnym interesie organów ścigania oraz sektora prywatnego. W ich wspólnym interesie leży również większa skuteczność rozbijania sieci cyberprzestępczych dzięki szybszemu wykrywaniu nowych form działania cyberprzestępców i sprawnemu ich zatrzymywaniu. 3. HARMONOGRAM UTWORZENIA EUROPEJSKIEGO CENTRUM DS. WALKI Z CYBERPRZESTĘPCZOŚCIĄ 3.1. Działania do końca 2013 r. Z myślą o zapewnieniu początkowej zdolności operacyjnej nowego centrum Komisja przeanalizuje, w ścisłej współpracy z Europolem, jakie zasoby ludzkie i środki finansowe są konieczne, aby do końca okresu obowiązywania obecnych ram finansowych ustanowić zespół ds. wdrożenia EC3. Zadania zespołu wdrożeniowego obejmować będą m.in. opracowanie zakresu uprawnień i obowiązków planowanego centrum oraz jego struktury organizacyjnej, a także opracowanie wskaźników służących ocenie osiąganych wyników. Rola i zasady funkcjonowania rady programowej zostaną w dalszym stopniu określone i uzgodnione przez zainteresowane strony biorące udział w projekcie. Aby umożliwić centrum realizację zadań związanych ze scalaniem informacji, zespół ds. wdrożenia EC3 powinien nawiązać kontakty z zespołem ds. wstępnej konfiguracji CERT, jak również w odpowiednich przypadkach z agencją ENISA (uwzględniając ich ograniczone zasoby). Aby poprawić sprawozdawczość na temat cyberprzestępczości przeprowadzone zostanie badanie mające na celu stworzenie interoperacyjnej mapy istniejących internetowych narzędzi sprawozdawczych wykorzystywanych przez państwa członkowskie w przedmiotowej dziedzinie. Należy również utworzyć biuro ds. cyberprzestępczości. Biuro to powinno otrzymać wsparcie w postaci specjalnej bezpiecznej wspólnej platformy internetowej. Obecna działalność szkoleniowa Europolu, CEPOL-u i europejskiej grupy ds. szkoleń i edukacji w zakresie cyberprzestępczości ECTEG mogłaby zostać oceniona i udoskonalona dzięki działaniom koordynacyjnym centrum i jego rady programowej. Konieczna jest analiza potrzeb szkoleniowych, uwzględniająca również potrzeby sędziów i prokuratorów. Dzięki niej możliwe byłoby opracowanie podstawowego kursu szkoleniowego na temat cyberprzestępczości, oferowanego przedstawicielom wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych. PL 9 PL

10 Ponadto w ramach decyzji dotyczących kolejnych wieloletnich ram finansowych należy przeprowadzić i przewidzieć bardziej szczegółową ocenę potrzeb w zakresie niezbędnych zasobów ludzkich i środków finansowych. Ocena ta zostanie wykorzystana w dalszych pracach nad rozwojem EC3. 4. WNIOSKI Ponieważ przestępczość zorganizowana na świecie rozszerza swoją działalność na cyberprzestrzeń, służby ścigania muszą dotrzymywać kroku temu zjawisku. UE może zapewnić państwom członkowskim i branży narzędzia do walki z nowoczesnymi i ciągle zmieniającymi się zagrożeniami związanymi cyberprzestępczością, zjawiskiem, które z definicji nie zna granic. Mając zapewnione odpowiednie zasoby ludzkie i środki finansowe, Europejskie Centrum ds. Walki z Cyberprzestępczością będzie pełnić rolę punktu koordynującego działania w zakresie walki z cyberprzestępczością w Europie: pozwoli zgromadzić wiedzę specjalistyczną, będzie wspierać dochodzenia w sprawach karnych, promować stosowanie tych samych rozwiązań na całym obszarze UE i jednocześnie rozpowszechniać wiedzę na temat cyberprzestępczości w całej Unii. Centrum mogłoby przyczynić się do zagwarantowania otwartego internetu i legalnej gospodarki cyfrowej, a także ochrony obywateli i przedsiębiorców europejskich w internecie. Komisja zwraca się do Rady o zatwierdzenie niniejszego wniosku, a do Parlamentu Europejskiego, jak również innych zainteresowanych stron, o udział w pracach nad rozwojem planowanego centrum. PL 10 PL

10159/17 krk/dj/mf 1 DGD 1C

10159/17 krk/dj/mf 1 DGD 1C Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 czerwca 2017 r. (OR. en) 10159/17 ENFOPOL 301 PROCIV 54 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 8 czerwca 2017 r. Do: Delegacje Nr poprz. dok.: 9477/17 Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

15412/16 ds/ako/as 1 DGD 1C

15412/16 ds/ako/as 1 DGD 1C Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 grudnia 2016 r. (OR. en) 15412/16 ENFOPOL 484 ENV 791 ENFOCUSTOM 235 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 8 grudnia 2016 r. Do: Delegacje Nr poprz. dok.:

Bardziej szczegółowo

Zaufanie i bezpieczeństwo w Europejskiej Agendzie Cyfrowej. Od idei do wdrożenia. Sesja Europejska droga do nowego ładu informacyjnego

Zaufanie i bezpieczeństwo w Europejskiej Agendzie Cyfrowej. Od idei do wdrożenia. Sesja Europejska droga do nowego ładu informacyjnego Zaufanie i bezpieczeństwo w Europejskiej Agendzie Cyfrowej. Od idei do wdrożenia XVII Forum Teleinformatyki Sesja Europejska droga do nowego ładu informacyjnego 22-23 września 2011 r. Miedzeszyn Nota:

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej CYKL POLITYKI UNIJNEJ DOTYCZĄCEJ POWAŻNEJ I ZORGANIZOWANEJ PRZESTĘPCZOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

Rada Unii Europejskiej CYKL POLITYKI UNIJNEJ DOTYCZĄCEJ POWAŻNEJ I ZORGANIZOWANEJ PRZESTĘPCZOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ Rada Unii Europejskiej CYKL POLITYKI UNIJNEJ DOTYCZĄCEJ POWAŻNEJ I ZORGANIZOWANEJ PRZESTĘPCZOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ CYKL POLITYKI UNIJNEJ DOTYCZĄCEJ POWAŻNEJ I ZORGANIZOWANEJ PRZESTĘPCZOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 13 czerwca 2012 r. (OR. en) 10449/12. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2011/0431 (APP) LIMITE

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 13 czerwca 2012 r. (OR. en) 10449/12. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2011/0431 (APP) LIMITE RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 3 czerwca 202 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 20/043 (APP) 0449/2 LIMITE FREMP 8 JAI 366 COSCE 7 COHOM 22 OC 292 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 6 czerwca 2011 r. (08. 06) (OR. en) 11050/11

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 6 czerwca 2011 r. (08. 06) (OR. en) 11050/11 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 6 czerwca 20 r. (08. 06) (OR. en) 050/ JAI 396 COSI 46 ENFOPOL 84 CRIMORG 8 ENFOCUSTOM 52 PESC 78 RELEX 603 NOTA Od: Prezydencja Do: Coreper/Rada Nr poprz. dok. 0088/2/

Bardziej szczegółowo

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Joanna Skonieczna

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Joanna Skonieczna Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej Joanna Skonieczna Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) Rozporządzenie Rady (WE) nr 168/2007 z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.1.2017 r. COM(2017) 31 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wspólnego przeglądu realizacji Umowy między Unią Europejską a Stanami

Bardziej szczegółowo

Zadania komórek organizacyjnych BMWP KGP

Zadania komórek organizacyjnych BMWP KGP 13 Załącznik nr 2 Zadania komórek organizacyjnych BMWP KGP 1. Wydział Współpracy Pozaoperacyjnej: 1) opracowywanie projektów głównych kierunków międzynarodowej współpracy Policji, w tym opiniowanie propozycji

Bardziej szczegółowo

Priorytety polityki bezpieczeostwa Unii Europejskiej. Projekt dyrektywy o atakach na systemy informatyczne.

Priorytety polityki bezpieczeostwa Unii Europejskiej. Projekt dyrektywy o atakach na systemy informatyczne. Priorytety polityki bezpieczeostwa Unii Europejskiej. Projekt dyrektywy o atakach na systemy informatyczne. Dr hab. Andrzej Adamski, prof. UMK Katedra Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

DECYZJA KOMISJI z dnia 27 lipca 2017 r. ustanawiająca Grupę Ekspercką Komisji na Wysokim Szczeblu ds. Radykalizacji Postaw (2017/C 252/04)

DECYZJA KOMISJI z dnia 27 lipca 2017 r. ustanawiająca Grupę Ekspercką Komisji na Wysokim Szczeblu ds. Radykalizacji Postaw (2017/C 252/04) 3.8.2017 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 252/3 DECYZJA KOMISJI z dnia 27 lipca 2017 r. ustanawiająca Grupę Ekspercką Komisji na Wysokim Szczeblu ds. Radykalizacji Postaw (2017/C 252/04) KOMISJA

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.6.2015 r. COM(2015) 291 final 2015/0130 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Protokołu dodatkowego do Konwencji Rady Europy

Bardziej szczegółowo

Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 2013/0027(COD) 2.9.2013 PROJEKT OPINII Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

LIMITE PL. 5126/15 nj/hod/kal 1 DGB 3A. Bruksela, 12 stycznia 2015 r. (22.01) (OR. en) Rada Unii Europejskiej 5126/15 LIMITE

LIMITE PL. 5126/15 nj/hod/kal 1 DGB 3A. Bruksela, 12 stycznia 2015 r. (22.01) (OR. en) Rada Unii Europejskiej 5126/15 LIMITE Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 stycznia 2015 r. (22.01) (OR. en) 5126/15 LIMITE SOC 7 EMPL 5 ECOFIN 16 SAN 3 NOTA Od: Prezydencja Do: Grupa Robocza do Spraw Społecznych Data: 23 stycznia 2015 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego UE. Dr Agnieszka Nitszke IE ćw. 2016/17 (2)

Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego UE. Dr Agnieszka Nitszke IE ćw. 2016/17 (2) Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego UE Dr Agnieszka Nitszke IE ćw. 2016/17 (2) Ewolucja polityki bezpieczeństwa wewnętrznego WE/UE Traktat paryski i traktaty rzymskie; TREVI Traktat z Maastricht Traktat

Bardziej szczegółowo

9635/17 ds/ppa/mak 1 DGE 1C

9635/17 ds/ppa/mak 1 DGE 1C Rada Unii Europejskiej Bruksela, 24 maja 2017 r. (OR. en) 9635/17 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 24 maja 2017 r. Do: Nr poprz. dok.: Dotyczy: Delegacje CULT 76 RELEX 457 DEVGEN 118 COMPET

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI. Zwiększone zaangażowanie na rzecz równości między kobietami i mężczyznami Karta Kobiet

KOMUNIKAT KOMISJI. Zwiększone zaangażowanie na rzecz równości między kobietami i mężczyznami Karta Kobiet KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 5.3.2010 KOM(2010)78 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI Zwiększone zaangażowanie na rzecz równości między kobietami i mężczyznami Karta Kobiet Deklaracja Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska Bogusław Kotarba Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska 2014-2020 Europejska współpraca terytorialna (EWT) EWT stanowi jeden z dwóch celów polityki spójności

Bardziej szczegółowo

9450/17 aga/ppa/mf 1 DGD 1C

9450/17 aga/ppa/mf 1 DGD 1C Rada Unii Europejskiej Bruksela, 19 maja 2017 r. (OR. en) 9450/17 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 18 maja 2017 r. Do: Delegacje Nr poprz. dok.: 8654/17 COSI 107 ENFOPOL 247 CRIMORG 107

Bardziej szczegółowo

14795/16 ppa/mw/kkm 1 DGD 1C

14795/16 ppa/mw/kkm 1 DGD 1C Rada Unii Europejskiej Bruksela, 29 listopada 2016 r. (OR. en) 14795/16 NOTA Od: Do: Prezydencja Nr poprz. dok.: 14597/16 Dotyczy: Komitet Stałych Przedstawicieli / Rada JAI 992 COSI 193 CT 9 ENFOPOL 430

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

13967/1/16 REV 1 pas/aga/mk 1 DG D 2B

13967/1/16 REV 1 pas/aga/mk 1 DG D 2B Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 listopada 2016 r. (OR. en) 13967/1/16 REV 1 NOTA DO PUNKTU I/A Od: Do: Sekretariat Generalny Rady Nr poprz. dok.: 11911/3/16 REV 3 Nr dok. Kom.: 11013/16 Dotyczy: Komitet

Bardziej szczegółowo

inwestowanie w działania na rzecz klimatu inwestowanie w program LIFE

inwestowanie w działania na rzecz klimatu inwestowanie w program LIFE inwestowanie w działania na rzecz klimatu inwestowanie w program LIFE PRZEGLĄD NOWEGO PODPROGRAMU LIFE DOTYCZĄCEGO DZIAŁAŃ NA RZECZ KLIMATU NA LATA 2014 2020 Czym jest nowy podprogram LIFE dotyczący działań

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO RZĄDU. Data przyjęcia stanowiska przez Komitet do Spraw Europejskich 20 grudnia 2012 r. 4 lutego 2013 r.

STANOWISKO RZĄDU. Data przyjęcia stanowiska przez Komitet do Spraw Europejskich 20 grudnia 2012 r. 4 lutego 2013 r. STANOWISKO RZĄDU I. METRYKA DOKUMENTU Tytuł KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW: Plan działania w dziedzinie e-zdrowia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Europejski program bezpieczeństwa lotniczego

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Europejski program bezpieczeństwa lotniczego KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 7.12.2015 r. COM(2015) 599 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Europejski program bezpieczeństwa lotniczego PL PL 1. KOMUNIKAT KOMISJI Z 2011

Bardziej szczegółowo

Program ochrony cyberprzestrzeni RP założenia

Program ochrony cyberprzestrzeni RP założenia Program ochrony cyberprzestrzeni RP założenia Departament Bezpieczeństwa Teleinformatycznego ABW Departament Infrastruktury Teleinformatycznej MSWiA www.cert.gov.pl slajd 1 www.cert.gov.pl slajd 2 Jakie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Sprawozdanie roczne w sprawie wdrożenia inicjatywy Wolontariusze pomocy UE w 2014 r.

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Sprawozdanie roczne w sprawie wdrożenia inicjatywy Wolontariusze pomocy UE w 2014 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.7.2015 r. COM(2015) 335 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Sprawozdanie roczne w sprawie wdrożenia inicjatywy Wolontariusze pomocy UE w

Bardziej szczegółowo

Strategia bezpieczeństwa cybernetycznego UE: otwarta, bezpieczna i chroniona cyberprzestrzeń

Strategia bezpieczeństwa cybernetycznego UE: otwarta, bezpieczna i chroniona cyberprzestrzeń C 93/112 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 9.3.2016 4. zwraca się do Komisji o wsparcie państw członkowskich z myślą o zmniejszaniu zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć o co najmniej pięć

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 12.3.2013 COM(2013) 144 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Inicjatywa na rzecz

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNY KOMUNIKAT DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

WSPÓLNY KOMUNIKAT DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA WYSOKI PRZEDSTAWICIEL UNII EUROPEJSKIEJ DO SPRAW ZAGRANICZNYCH I POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA Bruksela, dnia 7.2.2013 JOIN(2013) 1 final WSPÓLNY KOMUNIKAT DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY,

Bardziej szczegółowo

ŚWIATOWY KONGRES BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO KIELCE, 18-20 KWIETNIA 2016 www.chemss2016.org DEKLARACJA

ŚWIATOWY KONGRES BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO KIELCE, 18-20 KWIETNIA 2016 www.chemss2016.org DEKLARACJA ŚWIATOWY KONGRES BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO KIELCE, 18-20 KWIETNIA 2016 www.chemss2016.org DEKLARACJA na temat rozwoju współpracy międzynarodowej w celu umacniania bezpieczeństwa chemicznego oraz rozwoju

Bardziej szczegółowo

Nowa Strategia Cyberbezpieczeństwa RP na lata główne założenia i cele

Nowa Strategia Cyberbezpieczeństwa RP na lata główne założenia i cele Nowa Strategia Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2017-2022 główne założenia i cele Dariusz Deptała Serock, 29-31 maja 2017 r. Strategia Cyberbezpieczeństwa RP- Krajowe Ramy Polityki Cyberbezpieczeństwa Ustawa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 14.10.2013 2013/2183(INI) PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie unijnego harmonogramu działań przeciwko homofobii

Bardziej szczegółowo

SPRAWIEDLIWOŚĆ EUROPIE UNIJNY PROGRAM SPRAWIEDLIWOŚĆ. Sprawiedliwość

SPRAWIEDLIWOŚĆ EUROPIE UNIJNY PROGRAM SPRAWIEDLIWOŚĆ. Sprawiedliwość SPRAWIEDLIWOŚĆ W EUROPIE UNIJNY PROGRAM SPRAWIEDLIWOŚĆ 2014 2020 Sprawiedliwość ŚRODKI FINANSOWE Z UE NA EUROPEJSKĄ PRZESTRZEŃ SPRAWIEDLIWOŚCI Od współpracy w zakresie wymiaru sprawiedliwości w sprawach

Bardziej szczegółowo

10254/16 dh/en 1 DGC 2B

10254/16 dh/en 1 DGC 2B Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 czerwca 2016 r. (OR. en) 10254/16 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 20 czerwca 2016 r. Do: Delegacje COHOM 78 CONUN 115 DEVGEN 132 FREMP 115 COPS 191 CFSP/PESC

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 27.3.2013 COM(2013) 173 final 2013/0091 (COD) C7-0094/13 Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy i Szkolenia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA RAMOWA RADY 2005/222/WSiSW z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie ataków na systemy informatyczne

DECYZJA RAMOWA RADY 2005/222/WSiSW z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie ataków na systemy informatyczne 16.3.2005 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 69/67 (Akty przyjęte na mocy Tytułu VI Traktatu o Unii Europejskiej) DECYZJA RAMOWA RADY 2005/222/WSiSW z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie ataków na systemy

Bardziej szczegółowo

15169/15 pas/en 1 DG C 2B

15169/15 pas/en 1 DG C 2B Rada Unii Europejskiej Bruksela, 14 grudnia 2015 r. (OR. en) 15169/15 MAMA 205 COEST 381 MED 43 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 14 grudnia 2015 r. Do: Delegacje Nr poprz. dok.: 15011/15

Bardziej szczegółowo

Konkurs Dobrych Praktyk Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie. Zaproszenie do składania wniosków

Konkurs Dobrych Praktyk Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie. Zaproszenie do składania wniosków Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego. Jest dobre dla ciebie. Dobre dla firmy. Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie Promowanie zrównoważonego życia zawodowego #EUhealthyworkplaces www.healthy-workplaces.eu

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 lutego 2015 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 lutego 2015 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 lutego 2015 r. (OR. en) 5860/15 POLGEN 9 JAI 60 PESC 120 COSI 13 COPS 26 ENFOPOL 29 COTER 22 SIRIS 11 FRONT 35 COPEN 26 DROIPEN 11 ECOFIN 64 NOTA Od: Do: Dotyczy: Prezydencja

Bardziej szczegółowo

Europejska strategia zatrudnienia W kierunku poprawy sytuacji pod względem zatrudnienia w Europie

Europejska strategia zatrudnienia W kierunku poprawy sytuacji pod względem zatrudnienia w Europie Europejska strategia zatrudnienia W kierunku poprawy sytuacji pod względem zatrudnienia w Europie Komisja Europejska Czym jest europejska strategia zatrudnienia? Każdy potrzebuje pracy. Wszyscy musimy

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej W prezentacji przedstawione zostaną: Cele programu Interreg IVC Priorytety programu Typy działań

Bardziej szczegółowo

9665/15 krk/mkk/mak 1 DGD 1C

9665/15 krk/mkk/mak 1 DGD 1C Rada Unii Europejskiej Bruksela, 9 czerwca 2015 r. (OR. en) 9665/15 ENFOPOL 135 NOTA Od: Do: Prezydencja Delegacje Nr poprz. dok.: 5729/2/15 REV 2 Dotyczy: Projekt konkluzji Rady w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW SŁOWO WSTĘPNE WPROWADZENIE CZĘŚĆ I. PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE PRZESTĘPCZOŚCI W UNII EUROPEJSKIEJ

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW SŁOWO WSTĘPNE WPROWADZENIE CZĘŚĆ I. PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE PRZESTĘPCZOŚCI W UNII EUROPEJSKIEJ Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW SŁOWO WSTĘPNE WPROWADZENIE CZĘŚĆ I. PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE PRZESTĘPCZOŚCI W UNII EUROPEJSKIEJ Rozdział 1. Ewolucja III filaru Unii 1.1. Uwagi ogólne 1.2. Grupa TREVI i

Bardziej szczegółowo

10615/12 ds/pa/pb 1 DG D 2B

10615/12 ds/pa/pb 1 DG D 2B RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 31 maja 2012 r. (04.06) (OR. en) Międzyinstytucjonalny nume r referencyjny: 2011/0431 (APP) 10615/12 FREMP 83 JAI 375 COSCE 18 COHOM 123 NOTA Od: Coreper Do: Rada Nr wniosku

Bardziej szczegółowo

NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ

NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 31 marca 2005 r. (OR. en) AA 12/2/05 REV 2 TRAKTAT O PRZYSTĄPIENIU: PROTOKÓŁ, ZAŁĄCZNIK IX PROJEKTY AKTÓW PRAWODAWCZYCH

Bardziej szczegółowo

Miejsce NC Cyber w systemie bezpieczeństwa teleinformatycznego państwa

Miejsce NC Cyber w systemie bezpieczeństwa teleinformatycznego państwa Juliusz Brzostek Dyrektor NC Cyber w NASK Październik 2016 r. Miejsce NC Cyber w systemie bezpieczeństwa teleinformatycznego państwa Powody powołania NC Cyber luty 2013 Strategia bezpieczeństwa cybernetycznego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Wysłuchanie Seksualne wykorzystywanie i niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych w internecie i poza nim: czas działać

PROGRAM. Wysłuchanie Seksualne wykorzystywanie i niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych w internecie i poza nim: czas działać Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych PROGRAM LIBE_OJ(2017)0425_2 Wysłuchanie Seksualne wykorzystywanie i niegodziwe traktowanie dzieci w celach

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI 13.9.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 264 E/1 I (Rezolucje, zalecenia i opinie) REZOLUCJE PARLAMENT EUROPEJSKI Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej P7_TA(2012)0207 Rezolucja

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 9 grudnia 2011 r. (12.12) (OR. en) 17728/11 CORDROGUE 89 COEST 454 ENFOCUSTOM 155 UD 342 JAIEX 131

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 9 grudnia 2011 r. (12.12) (OR. en) 17728/11 CORDROGUE 89 COEST 454 ENFOCUSTOM 155 UD 342 JAIEX 131 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 9 grudnia 2011 r. (12.12) (OR. en) 17728/11 CORDROGUE 89 COEST 454 ENFOCUSTOM 155 UD 342 JAIEX 131 NOTA DO PUNKTU I/A Od: Sekretariat Generalny Do: Coreper/Rada Nr poprz.

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 2 października 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 2 października 2017 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 2 października 2017 r. (OR. en) 12711/17 NOTA DO PUNKTU I/A Od: Do: Sekretariat Generalny Rady Nr poprz. dok.: 9986/2/17 REV 2 Dotyczy: Komitet Stałych Przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 10 czerwca 2015 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 10 czerwca 2015 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 10 czerwca 2015 r. (OR. en) 9798/15 JAI 442 COSI 67 NOTA Od: Do: Dotyczy: Prezydencja Council Projekt konkluzji Rady w sprawie odnowionej strategii bezpieczeństwa wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie" kampania informacyjna EU-OSHA 2016-2017

Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie kampania informacyjna EU-OSHA 2016-2017 Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie" kampania informacyjna EU-OSHA 2016-2017 Karolina Farin Spotkanie uczestników KSP KPC EU-OSHA Kraków, 22 czerwca 2015 r. Kampania informacyjna EU-OSHA 2016-2017 Wyzwania:

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata ZINTEGROWANE DZIAŁANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW MIEJSKICH POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata 2014-2020 Komisja Europejska przyjęła propozycje ustawodawcze dotyczące polityki spójności na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

11246/16 dh/en 1 DGC 1

11246/16 dh/en 1 DGC 1 Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 lipca 2016 r. (OR. en) 11246/16 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 18 lipca 2016 r. Do: Delegacje Nr poprz. dok.: 10998/16 Dotyczy: Pakistan Konkluzje Rady

Bardziej szczegółowo

Dokument z posiedzenia B7-0000/2013 PROJEKT REZOLUCJI. złożony w następstwie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej B7-0000/2013

Dokument z posiedzenia B7-0000/2013 PROJEKT REZOLUCJI. złożony w następstwie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej B7-0000/2013 PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Dokument z posiedzenia 22.4.2013 B7-0000/2013 PROJEKT REZOLUCJI złożony w następstwie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej B7-0000/2013 zgodnie z art. 115 ust. 5 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Dr Agnieszka Nitszke IE ćw. 2016/17 (10) WSPÓŁPRACA POLICYJNA

Dr Agnieszka Nitszke IE ćw. 2016/17 (10) WSPÓŁPRACA POLICYJNA Dr Agnieszka Nitszke IE ćw. 2016/17 (10) WSPÓŁPRACA POLICYJNA Geneza i rozwój współpracy policyjnej Grupy TREVI Traktat z Maastricht Traktat amsterdamski Konwencja z Prüm Artykuł 87 TFUE Podstawa traktatowa

Bardziej szczegółowo

POLITYKA OCHRONY KONSUMENTÓW: ZASADY I INSTRUMENTY

POLITYKA OCHRONY KONSUMENTÓW: ZASADY I INSTRUMENTY POLITYKA OCHRONY KONSUMENTÓW: ZASADY I INSTRUMENTY Europejska polityka ochrony konsumentów stanowi podstawowy element dobrze funkcjonującego rynku wewnętrznego. Jej celem jest zapewnienie prawidłowych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. wniosku dotyczącego DECYZJI RADY

ZAŁĄCZNIK. wniosku dotyczącego DECYZJI RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.6.2015 r. COM(2015) 291 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK do wniosku dotyczącego DECYZJI RADY w sprawie podpisania, w imieniu unii Europejskiej, protokołu dodatkowego do Konwencji

Bardziej szczegółowo

Ochrona krytycznej infrastruktury teleinformatycznej: działania na rzecz globalnego bezpieczeństwa cyberprzestrzeni

Ochrona krytycznej infrastruktury teleinformatycznej: działania na rzecz globalnego bezpieczeństwa cyberprzestrzeni C 332 E/22 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.11.2013 65. zwraca uwagę na potrzebę promowania działalności wolontariackiej, szczególnie w trakcie Europejskiego Roku Obywateli w 2013 r.; wzywa Komisję

Bardziej szczegółowo

Zwalczanie nadużyć w VAT kierunki działań Komisji Europejskiej Tomasz Michalik

Zwalczanie nadużyć w VAT kierunki działań Komisji Europejskiej Tomasz Michalik Zwalczanie nadużyć w VAT kierunki działań Komisji Europejskiej Tomasz Michalik Warszawa, 11 grudnia 2014r. 1 Punkt wyjścia działań Komisji Poważna luka w podatku VAT w skali całej Unii luka w roku 2012

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020

POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 W grudniu 2013 r. Rada Unii Europejskiej formalnie zatwierdziła nowe przepisy i ustawodawstwo dotyczące kolejnej rundy inwestycji

Bardziej szczegółowo

LIMITE PL RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 28 maja 2013 r. (31.05) (OR. en) 9849/13

LIMITE PL RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 28 maja 2013 r. (31.05) (OR. en) 9849/13 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 28 maja 2013 r. (31.05) (OR. en) 9849/13 JAI 407 COSI 62 ENFOPOL 151 CRIMORG 77 ENFOCUSTOM 89 PESC 569 RELEX 434 NOTA DO PUNKTU A Od: Sekretariat Generalny Do: Rada Nr

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji w ramach projektu CAF w Urzędzie Gminy Jasieniec

Plan komunikacji w ramach projektu CAF w Urzędzie Gminy Jasieniec Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plan komunikacji w ramach projektu CAF w Urzędzie Gminy Jasieniec WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest

Bardziej szczegółowo

10392/16 mi/zm 1 DG C 1

10392/16 mi/zm 1 DG C 1 Rada Unii Europejskiej Luksemburg, 20 czerwca 2016 r. (OR. en) 10392/16 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 20 czerwca 2016 r. Do: Delegacje Nr poprz. dok.: 10339/16 Dotyczy: DEVGEN 139 COHAFA

Bardziej szczegółowo

Rada proszona jest o przyjęcie projektu konkluzji w wersji zawartej w załączniku na swoim posiedzeniu 7 marca 2016 r.

Rada proszona jest o przyjęcie projektu konkluzji w wersji zawartej w załączniku na swoim posiedzeniu 7 marca 2016 r. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 marca 2016 r. 6255/1/16 REV 1 SOC 81 GENDER 13 ANTIDISCRIM 13 FREMP 34 NOTA Od: Komitet Stałych Przedstawicieli Do: Rada Nr poprz. dok.: 6255/16 SOC 81 GENDER 13 ANTIDISCRIM

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 11 października 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 11 października 2017 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 11 października 2017 r. (OR. en) 12913/17 NOTA Od: Do: Prezydencja Rada Nr poprz. dok.: 12727/17 Dotyczy: FREMP 110 JAI 880 COHOM 111 DROIPEN 129 ASILE 66 JUSTCIV 228 SOC

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ PRZEDSTAWICIELE RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH, I. WPROWADZENIE

RADA UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ PRZEDSTAWICIELE RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH, I. WPROWADZENIE C 183/12 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 14.6.2014 Rezolucja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich, zebranych w Radzie dnia 21 maja 2014 r., w sprawie planu prac Unii Europejskiej w

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 14.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 74/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 240/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie europejskiego

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 2009 Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 2008/2173(INI) 20.11.2008 PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie ochrony konsumentów, zwłaszcza nieletnich, w zakresie używania gier

Bardziej szczegółowo

***I STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

***I STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Ujednolicony dokument legislacyjny 11.12.2012 EP-PE_TC1-COD(2012)0049 ***I STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 11 grudnia 2012 r. w celu

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014. Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014. Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 21.11.2013 2013/0165(COD) PROJEKT OPINII Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 27.10.2014 r. COM(2014) 678 final 2014/0313 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY ustalająca stanowisko, jakie ma zająć Unia w ramach Komitetu Administracyjnego Europejskiej Komisji

Bardziej szczegółowo

Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej

Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej Katarzyna Wolska-Wrona Biuro Pełnomocniczki Rządu do Spraw Równego Traktowania Footer Text 12/3/2013 1 Postęp

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO. na podstawie art. 294 ust. 6 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. dotyczący

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO. na podstawie art. 294 ust. 6 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. dotyczący KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.4.2016 r. COM(2016) 214 final 2012/0011 (COD) KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO na podstawie art. 294 ust. 6 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

15670/14 pa/nj/mm 1 DG D 1 C

15670/14 pa/nj/mm 1 DG D 1 C Rada Unii Europejskiej Bruksela, 19 listopada 2014 r. (OR. en) 15670/14 JAI 895 NOTA DO PUNKTU I/A Od: Do: Sekretariat Generalny Rady Nr poprz. dok.: 14186/6/14 REV 6 Dotyczy: Komitet Stałych Przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

Efektywność wykorzystania środków UE w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - rola organizacji pozarządowych

Efektywność wykorzystania środków UE w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - rola organizacji pozarządowych Efektywność wykorzystania środków UE w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - rola organizacji pozarządowych Warszawa, 8.09.2016 r. 1. Sformułowanie uwag konsultacyjnych dotyczących konkretnej strategii

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI DZIEŃ WALKI Z HANDLEM LUDŹMI

EUROPEJSKI DZIEŃ WALKI Z HANDLEM LUDŹMI Strona znajduje się w archiwum. EUROPEJSKI DZIEŃ WALKI Z HANDLEM LUDŹMI Przestępstwo handlu ludźmi jako współczesna forma niewolnictwa stanowi jedną z najcięższych zbrodni, godzącą w podstawowe wartości

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA Parlament Europejski 2014 2019 Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 26.6.2017 2015/2129(INI) PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PL Zjednoczona w różnorodności PL A8-0062/9. Poprawka. Louis Aliot w imieniu grupy ENF

PL Zjednoczona w różnorodności PL A8-0062/9. Poprawka. Louis Aliot w imieniu grupy ENF 7.6.2017 A8-0062/9 9 za rok 2016 dotyczące Kosowa Motyw B B. mając na uwadze, że (potencjalne) kraje kandydujące są oceniane na podstawie własnych osiągnięć, oraz mając na uwadze, że harmonogram akcesji

Bardziej szczegółowo

(Dz.U.UE L z dnia 18 października 2014 r.) uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art.

(Dz.U.UE L z dnia 18 października 2014 r.) uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. Dz.U.UE.L.2014.300.63 ZALECENIE KOMISJI z dnia 10 października 2014 r. w sprawie szablonu oceny skutków w zakresie ochrony danych na potrzeby inteligentnych sieci i inteligentnych systemów pomiarowych

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 28 czerwca 2016 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 28 czerwca 2016 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 28 czerwca 2016 r. (OR. en) 10709/16 GAF 39 FIN 407 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 28 czerwca 2016 r. Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Konwencja Stambulska KONWENCJA RADY EUROPY O ZAPOBIEGANIU I ZWALCZANIU PRZEMOCY WOBEC KOBIET I PRZEMOCY DOMOWEJ BEZPIECZNI OD STRACHU BEZPIECZNI OD

Konwencja Stambulska KONWENCJA RADY EUROPY O ZAPOBIEGANIU I ZWALCZANIU PRZEMOCY WOBEC KOBIET I PRZEMOCY DOMOWEJ BEZPIECZNI OD STRACHU BEZPIECZNI OD KONWENCJA RADY EUROPY O ZAPOBIEGANIU I ZWALCZANIU PRZEMOCY WOBEC KOBIET I PRZEMOCY DOMOWEJ Konwencja Stambulska BEZPIECZNI OD STRACHU BEZPIECZNI OD PRZEMOCY JAKI JEST CEL KONWENCJI? Konwencja Rady Europy

Bardziej szczegółowo

15312/16 md/krk/as 1 DGD 1B

15312/16 md/krk/as 1 DGD 1B Rada Unii Europejskiej Bruksela, 9 grudnia 2016 r. (OR. en) 15312/16 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 9 grudnia 2016 r. Do: Delegacje MIGR 214 EDUC 419 JEUN 107 SPORT 87 CULT 118 SOC 780

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 2009 Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 15.02.2008 DOKUMENT ROBOCZY w sprawie sprawozdania z własnej inicjatywy dotyczącego niektórych aspektów ubezpieczeń komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

14481/17 jp/mf 1 DG G 2B

14481/17 jp/mf 1 DG G 2B Rada Unii Europejskiej Bruksela, 5 grudnia 2017 r. (OR. en) 14481/17 FISC 271 ECOFIN 957 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 5 grudnia 2017 r. Do: Delegacje Dotyczy: Sprawozdanie Komisji dotyczące

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA POLICYJNA PODSTAWA PRAWNA CELE OSIĄGNIĘCIA

WSPÓŁPRACA POLICYJNA PODSTAWA PRAWNA CELE OSIĄGNIĘCIA WSPÓŁPRACA POLICYJNA Głównym narzędziem służącym współpracy policyjnej jest Europejski Urząd Policji (Europol) będący jednym z centralnych elementów szerszej europejskiej struktury bezpieczeństwa wewnętrznego.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA CYBERNETYCZNEGO UNII EUROPEJSKIEJ PUBLIKACJE NEPTUNE

STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA CYBERNETYCZNEGO UNII EUROPEJSKIEJ PUBLIKACJE NEPTUNE PUBLIKACJE Dokument oficjalny; KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, 2013 WSPÓLNY KOMUNIKAT DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 3.1.2011 KOM(2010) 791 wersja ostateczna 2011/0001 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 14 listopada 2014 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 14 listopada 2014 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 14 listopada 2014 r. (OR. en) 15206/14 FREMP 198 JAI 846 COHOM 152 POLGEN 156 NOTA Od: Do: Dotyczy: Prezydencja Rada Zapewnienie poszanowania praworządności I. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.3.2016 r. COM(2016) 133 final 2016/0073 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w Komisji Mieszanej ustanowionej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiego Urzędu Policji za rok budżetowy 2014 wraz z odpowiedziami Urzędu (2015/C 409/36)

SPRAWOZDANIE. dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiego Urzędu Policji za rok budżetowy 2014 wraz z odpowiedziami Urzędu (2015/C 409/36) C 409/324 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 9.12.2015 SPRAWOZDANIE dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiego Urzędu Policji za rok budżetowy 2014 wraz z odpowiedziami Urzędu (2015/C 409/36)

Bardziej szczegółowo

Wydział do Walki z Cyberprzestępczością

Wydział do Walki z Cyberprzestępczością Wydział do Walki z Cyberprzestępczością Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji Warszawa, 2016 r. Struktura Komendy Głównej Policji Historia powstania Na podstawie uzyskanych z Komend Wojewódzkich Policji

Bardziej szczegółowo

Miejsce w dokumencie Dotychczasowy zapis (jest) Powinno być s. 32 IV.1.14. Planowane działania: a) badanie możliwości godzenia ról rodzinnych z rolami

Miejsce w dokumencie Dotychczasowy zapis (jest) Powinno być s. 32 IV.1.14. Planowane działania: a) badanie możliwości godzenia ról rodzinnych z rolami Errata do Planu działania na lata 2007-2008 dla Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna (sprostowanie treści dokumentu w związku z pomyłką techniczną polegającą na zamianie opisu działań pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz ważniejszych skrótów Wstęp... 19

Spis treści. Wykaz ważniejszych skrótów Wstęp... 19 Spis treści Wykaz ważniejszych skrótów 15 Wstęp 19 1 Podstawowe pojęcia z zakresu przetwarzania i ochrony danych osobowych 37 11 Wprowadzenie 37 12 Dane osobowe 39 121 Geneza definicji danych osobowych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR L 134/32 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 463/2014 z dnia 5 maja 2014 r. ustanawiające, na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 w sprawie Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

( 3 ) Doc /07 JURINFO 21. ( 4 ) Zob. projekt sprawozdania Komisji Prawnej Parlamentu Europejskiego.

( 3 ) Doc /07 JURINFO 21. ( 4 ) Zob. projekt sprawozdania Komisji Prawnej Parlamentu Europejskiego. 6.6.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 128/13 Opinia Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w sprawie komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 16.03.2015. Pan Komendant Nadinsp. Krzysztof Gajewski Komendant Główny Policji. Szanowny Panie Komendancie,

Warszawa, 16.03.2015. Pan Komendant Nadinsp. Krzysztof Gajewski Komendant Główny Policji. Szanowny Panie Komendancie, Warszawa, 16.03.2015 Pan Komendant Nadinsp. Krzysztof Gajewski Komendant Główny Policji Szanowny Panie Komendancie, Organizacje tworzące Koalicję na rzecz CEDAW zwracają się do Pana Komendanta z prośbą

Bardziej szczegółowo

Handel ludźmi a kryzysy migracyjny i uchodźczy na początku XXI wieku w regionie śródziemnomorskim, w Europie czy w Unii Europejskiej?

Handel ludźmi a kryzysy migracyjny i uchodźczy na początku XXI wieku w regionie śródziemnomorskim, w Europie czy w Unii Europejskiej? Handel ludźmi a kryzysy migracyjny i uchodźczy na początku XXI wieku w regionie śródziemnomorskim, w Europie czy w Unii Europejskiej? Kamil Wyszkowski Dyrektor Generalny Inicjatywy Sekretarza Generalnego

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna Europa bez granic. Raport końcowy - rezultaty projektu

Bezpieczna Europa bez granic. Raport końcowy - rezultaty projektu Bezpieczna Europa bez granic Raport końcowy - rezultaty projektu Bezpieczna Europa bez granic - wprowadzenie Porozumienie w sprawie projektu nr 15/NMF PL 15/14 Bezpieczna Europa bez granic zostało podpisane

Bardziej szczegółowo