REGULAMIN USŁUGI UDOSTĘPNIANIA PROGRAMU IMO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN USŁUGI UDOSTĘPNIANIA PROGRAMU IMO"

Transkrypt

1 REGULAMIN USŁUGI UDOSTĘPNIANIA PROGRAMU IMO 1. Definicje 1. Usługodawca Possible Sp. z o.o. (NIP: ) wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ulicy Zbożowej Usługa udostępniania programu IMO (zwana dalej również w skrócie Usługą) - świadczenie wykonywane przez Usługodawcę na rzecz Klienta, polegające na udostępnieniu obecnej i nowej funkcjonalności programu IMO na drodze elektronicznej, zapewnieniu sprawnego działania programu IMO, zapewnieniu telefonicznej i mailowej pomocy technicznej w dni robocze w godzinach oraz przechowywaniu, przetwarzaniu i zabezpieczeniu danych wprowadzanych przez Klienta do programu IMO, wykonywaniu codziennie kopi bezpieczeństwa programu i danych Klienta oraz odtwarzaniu tych danych w przypadku awarii z ostatniej wersji kopii zapasowej 3. System IMO (zwany również w skrócie systemem) - system informatyczny, obejmujący zbiór modularnych, zintegrowanych e-usług, dostępnych przy użyciu sieci Internet i przeglądarki internetowej. 4. Program IMO - oprogramowanie umożliwiające korzystanie z Usługi i Systemu. Oprogramowanie składa się z części serwerowej, działającej na serwerach Usługodawcy, oraz z części klienckiej, działającej w przeglądarce internetowej użytkownika Usługi. 5. Klient - podmiot zlecający Usługodawcy świadczenie Usługi, poprzez wypełnienie formularza zamówienia na świadczenie usługi udostępniania programu IMO, podpisanie go i przesłanie drogą elektroniczną do Usługodawcy, posiadający prawną zdolność do zaciąganiu we własnym imieniu zobowiązań i nabywania praw. Klientem może być osoba prawna lub fizyczna. 6. Umowa - umowa zawarta między Usługodawcą a Klientem dotycząca świadczenia usług w ramach Systemu na warunkach i zasadach opisanych w niniejszym regulaminie. 7. Instancja programu IMO (zwana dalej również w skrócie Instancją) - Usługa udostępniona i skonfigurowana dla konkretnego Klienta, utworzona wraz z utworzeniem Konta Klienta, dostępna pod indywidualnym adresem URL Instancji. Każdy Klient posiada dostęp do własnej, indywidualnej Instancji. Wszystkie dane wprowadzone przez Użytkowników są widoczne i dostępne tylko i wyłącznie w ramach tej samej Instancji, w której zostały wprowadzone. 8. Użytkownik - osoba fizyczna, której Klient udzielił zezwolenia na korzystanie ze swojej Instancji. Użytkownikiem może, ale nie musi, być pracownik Klienta. Użytkownik identyfikowany jest na podstawie nazwy użytkownika oraz hasła. 9. Konto użytkownika (login) - elektroniczny obiekt modelu danych, reprezentujący pojedynczego Użytkownika w Systemie. Konto użytkownika może być przypisane tylko do jednego Konta Klienta. Użytkownik posiada dostęp do Instancji danego Klienta, jeśli Konto tego Użytkownika jest przypisane do Konta tego Klienta. 10. Administrator firmy - Użytkownik wybrany przez Klienta, posiadający podwyższone uprawnienia w ramach danej Instancji, w tym posiadający uprawnienia umożliwiające zmianę danych Klienta w Aplikacji oraz dodawanie Użytkowników do korzystania z Instancji Klienta. W momencie zakładania nowego Konta firmy, musi zostać utworzone bądź przypisane Konto Użytkownika, który zostaje Administratorem firmy. Administrator może w dalszej kolejności udzielić uprawnień administracyjnych innym Użytkownikom, bądź przekazać im je. W każdej chwili do każdego Konta firmy musi być przypisany przynajmniej jeden Administrator firmy. 11. Strona domowa Usługi - strona internetowa dostępna pod adresem wraz z podstronami, gdzie umieszczone są wszystkie informacje dotyczące Usługi. 12. Dane oferty, zdjęcia, dokumenty i inne dane należące do Klienta przechowywane w programie IMO na koncie Użytkownika. 13. Regulamin - niniejszy Regulamin usługi udostępniania programu IMO.

2 14. Pojemność na serwerze mierzona w Gigabajtach (GB), suma wielkości danych znajdujących się na serwerze przynależnych do jednego Klienta. 15. Opłata abonamentowa - uiszczane przez Klienta na rzecz Usługodawcy miesięczne wynagrodzenie za Usługę świadczoną przez Usługodawcę na rzeczy Klienta, wysokość opłaty abonamentowej jest wymieniona w cenniku na stronie domowej Usługi lub w formularzy zamówieniu Klienta na Usługę. 2. Postanowienia ogólne 1. Przepisy zawarte w niniejszym regulaminie określają zakres i warunki Usługi świadczonej przez Usługodawcę. 2. Prawa autorskie i prawo własności dotyczące Systemu i Programu IMO przynależą wyłącznie do Usługodawcy. Wszystkie kody źródłowe Programu IMO są własnością Usługodawcy. Zabronione jest kopiowanie i używanie ich w innych aplikacjach bez pisemnej zgody usługodawcy. 3. Opłaty abonamentowe dostępne na stronie domowej Usługi zawierają określenia dotyczące limitów ilościowych i funkcjonalnych związanych z abonamentem. 4. Zmiana warunków opłat abonamentowych nie stanowią zmiany regulaminu. 5. Usługodawca zastrzega sobie możliwość modyfikacji Regulaminu Usługi. Klienci zostaną poinformowani mailowo o zmianach w Regulaminie, które mogą zaakceptować lub odrzucić. Brak mailowo przesłanej akceptacji regulaminu w okresie 14 dni od powiadomienia oraz dalsze korzystanie z Usługi jest rozumiane jako akceptacja zmian w Regulaminie. Mailowa informacja o braku akceptacji zmian w Regulaminie przez Klienta oznacza rozwiązanie Umowy. Klient zostanie obciążony kosztami korzystania z Usługi proporcjonalnie do dnia, kiedy przesłał mailowo informację o braku akceptacji dla zmian w Regulaminie. 6. Usługodawca zastrzega sobie możliwość dodawania, usuwania i modyfikowania limitów ilościowych i funkcjonalnych związanych z abonamentem. W przypadku nastąpienia takiej zmiany, Klient zostanie poinformowany pocztą elektroniczną o zmianach. 7. Jeśli nie określono inaczej, zmiana Regulaminu, warunków opłat abonamentowych zaczyna obowiązywać od pierwszego dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego. Zmiana nie może zacząć obowiązywać wcześniej niż 14 dni kalendarzowych od opublikowania nowego regulaminu lub warunków opłat abonamentowych. 3. Zawiązanie i rozwiązanie umowy 1. Korzystanie z Usługi wymaga zawarcia Umowy między Usługodawcą a Klientem. 2. Umowa zawierana jest poprzez wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia usługi udostępniania programu IMO otrzymanego drogą mailową od pracownika Usługodawcy odpowiedzialnego za sprzedaż Usługi, akceptację niniejszego Regulaminu w zamówieni, podpisanie zamówienia przez Klienta i przesłanie zeskanowanego zamówienia faksem lub na adres mailowy pracownika Usługodawcy lub Usługodawcy odpowiedzialnego za sprzedaż Usługi. 3. Po otrzymaniu formularza zamówienia od Klienta Usługodawca dokonuje założenie konta firmy dla Klienta. 4. Na formularzu zamówienia usługi udostępniania programu IMO Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje w całości jego warunki. 5. Podając swoje dane identyfikacyjne w formularzu zamówienia, Klient potwierdza ich autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym. 6. Klient, o ile inne zasady zawarcia Umowy na korzystanie z programu IMO nie stanowia inaczej, ma prawo wypowiedzieć Umowę z miesięcznym okresem wypowiedzenia bez podania przyczyny w dowolnej chwili, wysyłając podpisane oświadczenie drogą elektroniczną

3 lub pocztą tradycyjną do Usługodawcy. Usługodawca nie zwraca opłaty wniesionej z góry za niewykorzystany okres w przypadku wypowiedzenia umowy przez Klienta. Termin wypowiedzenia liczony od początku pierwszego okresu rozliczeniowego następującego po złożeniu wypowiedzenia. 7. Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę w przypadku nie zaakceptowania nowych warunków regulaminu lub opłat abonamentowych w okresie pomiędzy opublikowaniem nowego regulaminu, lub warunków opłat abonamentowych a wejściem ich w życie. W takim przypadku Usługodawca zobowiązuje się do zwrotu opłaty wniesionej z góry za niewykorzystany okres. 8. Wypowiedzenie umowy wiąże się z nieodwracalnym usunięciem Konta Klienta i Instancji Klienta wraz ze wszystkimi danymi. Dane są nieodwracalnie usuwane po 60 dniach od chwili zakończenia Umowy. Do tego czasu Klient może wystąpić o wydanie danych, które są przekazywane Klientowi na płycie CD lub DVD, od warunkiem, że wszystkie płatności za Usługę zostały uregulowane. 9. Brak płatności za Usługę zgodnie z zasadami opisanymi z Par 7 pkt 11 i 12 jest traktowane jako wypowiedzenie Umowy z winy Klienta bez podania przyczyny. Usługodawca ma prawo w takim przypadku usunąć Konto, Instancję i baze ofert Klienta. 4. Informacje o przetwarzaniu danych, ochronie danych osobowych i polityce prywatności 1. Podpisując się na formularzu Zamówienia Usługi Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. 2. Klient jest wyłącznym właścicielem wszystkich danych wprowadzonych w ramach przypisanej mu Instancji przez Użytkowników posiadających prawa dostępu do tej Instancji. 3. Dane wprowadzone w Instancji Klienta nie są widoczne ani dostępne w innych Instancjach, przypisanych do innych Klientów. 4. Podczas używania programu IMO, oprócz danych wprowadzanych przez Użytkowników, mogą być również zbierane w sposób automatyczny dane dotyczące adresu IP Użytkownika, typu przeglądarki, typu systemu operacyjnego. 5. W ramach opłat abonamentowych wszystkie dane przesyłane przez sieć Internet są szyfrowane w celu uniemożliwienia ich podsłuchania. 6. Usługodawca nie udostępnia żadnych danych Klienta i Użytkowników podmiotom trzecim. 7. W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 8. W przypadku naruszenia Regulaminu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, dane mogą zostać udostępnione organom wymiaru sprawiedliwości. 9. Podmiotem zbierającym dane jest Usługodawca. 10. W celu zapewnienia technicznego działania aplikacji i zapewnienia trwałości danych, dane mogą zostać kopiowane, zwielokrotniane i przechowywane na serwerach znajdujących się w serwerowniach obsługiwanych przez podmioty trzecie, świadczące usługi przechowywania i zabezpieczania danych dla Usługodawcy. 11. Wszystkie dane przechowywane są na serwerach znajdujących się na terenie Unii Europejskiej. 5. Prawa i obowiązki Klienta 1. Klient ma prawo do korzystania z Systemu w ramach przypisanej mu Instancji, z zachowaniem warunków niniejszego regulaminu. 2. Klient ma prawo do wyboru opłaty abonamentowej najlepiej odpowiadającej jego potrzebom.

4 3. Klient ma prawo do bycia informowanym o wszelkich planowanych dłuższych przestojach Systemu związanych z pracami konserwacyjnymi lub wdrożeniami nowych wersji Systemu, oraz do bycia informowanym o nowych usługach i funkcjonalnościach wprowadzanych do Systemu. 4. Klient ma prawo do przekazywania Usługodawcy opinii o Systemie, zgłaszania zapotrzebowania na nowe funkcjonalności, zgłaszania sugestii oraz zgłaszania dostrzeżonych błędów, za pomocą poczty elektronicznej bądź formularza kontaktowego dostępnego na stronie domowej Usługi, bądź telefonicznie, bądź z wykorzystaniem wbudowanego w System mechanizmu zgłaszania sugestii. 5. Warunkiem koniecznym korzystania z Serwisu przez Klienta jest posiadanie sprawnego łącza internetowego w celu dostępu do Usługi. 6. Usługodawca publikuje na stronie domowej listę wspieranych przeglądarek internetowych, w których Aplikacja powinna działać poprawnie. Usługodawca stwierdza, ze Aplikacja może działać poprawnie również i w innych przeglądarkach, ale Usługodawca nie może tego zagwarantować. Wobec tego, Użytkownik może korzystać z innych przeglądarek, ale w takim wypadku Usługodawca nie gwarantuje poprawnego działania programu, oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z tego powodu. 7. Użytkownicy Systemu zobowiązani są do nieujawniania osobom trzecim swojego hasła. 8. Zabronione jest umieszczanie w zasobach Systemu materiałów niedozwolonych prawem, oraz podejmowania wszelkich działań niezgodnych z prawem, w tym podejmowania prób blokowania lub upośledzania działania Systemu, podejmowania prób wykradania danych innych Użytkowników i Klientów, umieszczania wirusów, skryptów służących wykradzeniu tożsamości, oraz podejmowania innych podobnych działań. W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę prób podejmowania przez Użytkownika tego typu działań, Usługodawca zastrzega sobie możliwość zablokowania konta Użytkownika i/lub Konta firmy Klienta, usunięcia materiałów umieszczonych niezgodnie z prawem, oraz poinformowania o tych działaniach organów sprawiedliwości. 9. Klient zapraszając (przypisując) Użytkowników do swojego Konta, stwierdza że posiada zaufanie do tych Użytkowników oraz ponosi odpowiedzialność za działania Użytkowników przypisanych do Konta Klienta w ramach używania Instancji tego Klienta. W przypadku stwierdzenia działalności niezgodnej z prawem podejmowanej przez Użytkowników przypisanych do Klienta w ramach Instancji Klienta, Klient może ponieść odpowiedzialność karną lub cywilną z tego tytułu. 10. Klient zobowiązany jest do wyznaczenia co najmniej jednego z Użytkowników przypisanych do Konta firmy jako Administratora danych firmy. 11. Klient zobowiązany jest nie przekraczać pojemności na dysku w wysokości do 10 loginów 7 GB, powyżej 10 loginów 10 GB na jedną instancję. W przypadku przekroczenia tej pojemności Usługodawca ma prawo, po wcześniejszym poinformowaniu Klienta i prośbie o usunięcie nadmiarowych danych, po 14 dniach od dnia powiadomienia, usunąć z serwera nadmiarowe dane Klienta, w pierwszej kolejności zdjęcia. 12. Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie jego nazwy w powiązaniu z informacjami o użytkowaniu programu IMO w celach marketingowych Usługodawcy takich jak listy referencyjne, prezentacje wewnętrzne i zewnętrzne, ulotki, materiały seminaryjne i konferencyjne, case studies. 6. Prawa i obowiązki Usługodawcy 1. Usługodawca zobowiązuje się do starannego świadczenia Usługi, w tym do rozbudowy programu IMO, poprawiania błędów, dokonywania modyfikacji i ulepszeń. 2. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby dane wprowadzane przez Klienta były bezpiecznie przesyłane, przechowywane i zabezpieczone przed niepowołanym dostępem.

5 3. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia trwałości danych wprowadzonych przez Klientów do Systemu, między innymi poprzez wykonywanie codziennych kopii danych i przechowywanie ich w bezpiecznym miejscu. W przypadku stwierdzenia awarii systemu, Usługodawca zastrzega sobie możliwość przywrócenia systemu do stanu z ostatniej wykonanej kopii bezpieczeństwa. 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane ujawnieniem przez Użytkownika hasła do Systemu osobom trzecim. 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego używania programu. 6. Usługodawca nie odpowiada za treść danych wprowadzanych do Systemu przez Użytkowników. 7. Usługodawca zastrzega sobie możliwość przeprowadzania konserwacji i aktualizacji Systemu, w czasie którym System może być niedostępny dla Użytkowników. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby przerwy takie następowały w czasie, który spowoduje możliwie najmniejsze zakłócenia w działaniu Systemu dla Użytkowników. 8. Usługodawca nie odpowiada za zakłócenia w działaniu Usługi spowodowane przez przyczyny niezależne od Usługodawcy, w tym między innymi: - brak lub wadliwe działanie połączenia internetowego pomiędzy komputerem Użytkownika a serwerami Systemu, - nieprawidłowe działanie urządzeń używanych przez Użytkownika do obsługi programu IMO, - awarie techniczne sprzętu serwerowego używanego do obsługi Systemu, - zdarzenia o charakterze siły wyższej, - działanie osób trzecich. 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo wysyłania do Użytkowników pocztą elektroniczną ważnych informacji dotyczących Usługi, w tym informacji o nowych wersjach programu IMO, planowanych przerwach konserwacyjnych, ewentualnych zaistniałych problemach, awariach, ostrzeżeniach bezpieczeństwa, zmianach w regulaminie lub warunkach opłaty abonamentowej, oraz informacji handlowych dotyczących Usługi. 7. Płatności 1. Klient jest zobowiązany do terminowego regulowania opłaty abonamentowej za korzystanie z Usługi. 2. Opłata abonamentowa jest określona w cenniku na stronie domowej Usługi lub w formularzu zamówienia. 3. Opłata wnoszona jest z góry. Nie dotyczy to testowego darmowego okresu używania Usługi. 4. Płatności wykonywane są przez Klienta na podstawie wystawionej przez Usługodawcę faktury VAT z 14 dniowym terminem płatności. 5. Klient upoważnia Usługodawcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu. 6. Faktury są przesyłane do Klienta pocztą tradycyjną lub elektroniczną zgodnie z preferencjami Klienta. 7. Opłaty za Usługę są proporcjonalne do ilości Użytkowników, którzy mogą zostać przypisani do Konta firmy. 8. Opłata abonamentowa wnoszona jest za miesiąc liczony jako pełen miesiąc od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca. W przypadku rozpoczęcia korzystania z usługi w dowolnym dniu miesiąca opłata abonamentowa jest naliczana proporcjonalnie do ilości dni w miesiąca, w których Klient korzysta z Usługi. 9. Klient może w każdej chwili zwiększyć limit ilości przypisanych Użytkowników. Wymagane jest wówczas złożenie zamówienia na kolejnego użytkownika na formularzu zamówienia. 10. Usługodawca informuje Klienta mailowo o upłynięciu terminu płatności faktury do 5 dnia po upłynięciu terminu płatności oraz w przypadku jej dalszego nieuregulowania ponownie do 25 dni po upłynięciu terminu płatności faktury z informacją, że w przypadku dalszych opóźnień eksporty na portale z programu IMO zostaną zablokowane 5 dni później. Informacje będą

6 wysyłane na adres mailowy osoby kontaktowej wskazanej przez Klienta lub na firmowy adres mailowy Klienta. 11. Dalszy brak płatności za usługę przez kolejne 10 dni po zablokowaniu eksportów z programu IMO oznacza rozwiązanie Umowy z winy Klienta i automatyczne zablokowanie konta Klienta. Dostęp do konta zostaje przywrócony w momencie wniesienia wszystkich zaległych opłat za Usługę wraz z ustawowymi odsetkami. 12. Dalszy brak płatności za usługę przez 20 dni po zablokowaniu konta jest traktowane jako wypowiedzenie Umowy przez Klienta bez podania przyczyny. Usługodawca może usunąć w takim przypadku Konto i Instancję Klienta zachowując jeszcze przez 30 kopię bazę ofert ofert do przekazania Klientowi po uregulowaniu wszystkich należności. Brak wpłaty należności w podanych terminach oznacza nieodwracalne usunięcie bazy ofert nieruchomosci Klienta przez Usługodawcę. 8. Reklamacje i odpowiedzialność Usługodawcy 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące działania Systemu drogą elektroniczną na adres podany na stronie domowej Usługi. 2. Zgłoszenie reklamacyjne musi nastąpić w przeciągu 14 dni od nastąpienia zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji. 3. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać szczegółowy opis zaistniałego problemu. Wskazane jest dołączenie graficznych zrzutów ekranu obrazujących problem, tam gdzie ma to zastosowanie. 4. W przypadku uzasadnionej i zaakceptowanej reklamacji Usługodawca skontaktuje się z Klientem w celu uzgodnienia sposobu zadośćuczynienia. 5. Wartość zadośćuczynienia nie powinna przekraczać kwoty odpowiadającej łącznej wartości opłat za usługę za miesiąc, w którym nastąpił problem będący obiektem reklamacji. W każdym przypadku wartość zadośćuczynienia nie może przekraczać kwoty odpowiadającej łącznej wartości opłat za usługę za okres ostatnich 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, kiedy nastąpił problem będący obiektem reklamacji. 6. Przedmiotem reklamacji nie mogą być ewentualne drobne błędy działania programu IMO, niepowodujące utraty lub uszkodzenia danych przechowywanych w Systemie w ramach Instancji Klienta. 7. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, Usługodawca nie będzie ponosić odpowiedzialności za takie szkody jak utracone korzyści lub dochody Klienta, przerwy w prowadzonej działalności lub utratę informacji handlowych powstałe w związku z Usługą, nawet w przypadku powiadomienia Klienta o możliwości wystąpienia takich szkód lub, jeśli wystąpienie takich szkód można było w sposób uzasadniony przewidzieć. 9. Postanowienia końcowe 1. Wyłączne prawa autorskie i własnościowe do usługi oraz programu IMO należą do Usługodawcy. Prawa autorskie podlegają ochronie prawnej zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994r. nr 24, Poz.83 ze zm.). 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego w tym Kodeksu Cywilnego.

Regulamin serwisu www.1t1.pl. 1. Definicje

Regulamin serwisu www.1t1.pl. 1. Definicje Regulamin serwisu www.1t1.pl 1. Definicje 1. Usługodawca Tylda sp. z o.o., z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Wazów 6a, NIP 7262278616, REGON 100590004 2. Usługa 1t1.pl (zwana dalej również w skrócie Usługą)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO 1. Definicje 1. Usługodawca Possible Sp. z o.o. (NIP: 9562209543) wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000290593, z siedzibą w Toruniu (87-100)

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep

REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zakres i warunki świadczenia Usług Comarch ERP e-sklep przez firmę Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Własna strona WWW przez Power Media S.A. w Serwisie mikrofirmy.pl.

Regulamin świadczenia usługi Własna strona WWW przez Power Media S.A. w Serwisie mikrofirmy.pl. 1. Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usługi Własna strona WWW przez Power Media S.A. w Serwisie mikrofirmy.pl. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usługi Własna strona WWW za pomocą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora,

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, 2. Operator spółka Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. Kraków, dnia 01.08.2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i warunki świadczenia usług przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP

Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP I. Definicje 1. Niniejszy Regulamin korzystania z elektronicznego dziennika trenera PRO TRAINUP, zwany dalej Regulaminem określa zakres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usług Comarch ERP Optima w modelu usługowym

REGULAMIN Usług Comarch ERP Optima w modelu usługowym REGULAMIN Usług Comarch ERP Optima w modelu usługowym Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zasady, zakres i warunki świadczenia Usług Comarch ERP Optima w modelu usługowym przez Comarch

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia usługi utrzymania serwera dedykowanego

REGULAMIN świadczenia usługi utrzymania serwera dedykowanego REGULAMIN świadczenia usługi utrzymania serwera dedykowanego 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady realizacji na rzecz Klienta usługi świadczonej drogą elektroniczną (za

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-647, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ś wiadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P.H.U. DatexNet Waldemar Śtawski dla odbiorco w.

Regulamin Ś wiadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P.H.U. DatexNet Waldemar Śtawski dla odbiorco w. 1. Przedmiot regulaminu i postanowienia wstępne. 1. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie określają : - tryb i warunki zawierania, rozwiązywania oraz wygaśnięcia umów, - zasady wnoszenia płatności

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi MyDysk

Regulamin usługi MyDysk Regulamin usługi MyDysk świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH Postanowienia zawarte w Regulaminie świadczenia Usług hostingowych stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu. Strona 1 z 6

Regulamin serwisu. Strona 1 z 6 Regulamin serwisu. 1. Informacje ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu e-uprawnienia.pl oraz będącym integralną częścią Serwisu e-uprawnienia.pl Aplikacji w postaci aplikacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL. ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL. ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL ( Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie świadczenia usług Zenbox.pl, stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl Regulamin świadczenia usług homecloud.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o.

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem serwisu internetowego

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora.

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora. Regulamin świadczenia usług przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.chmura.orange.pl z dnia 26.05.2015 I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator Spółka pod firmą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne. 2. Definicje

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne. 2. Definicje REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Skaynet Sp. z o.o., zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usług Comarch Cloud BI w modelu usługowym

REGULAMIN Usług Comarch Cloud BI w modelu usługowym REGULAMIN Usług Comarch Cloud BI w modelu usługowym Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zasady, zakres i warunki świadczenia Usług Comarch Cloud BI w modelu usługowym przez Comarch spółkę

Bardziej szczegółowo

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen.

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen. Regulamin Serwisu premium.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: premium.pl lub Operator lub Usługodawca premium.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług Hostingowych

Regulamin świadczenia usług Hostingowych Regulamin świadczenia usług Hostingowych Niniejszy Regulamin jest podstawą świadczenia przez firmę DEO usług hostingowych pod marką NajlepszySerwer.pl. Podjęcie współpracy z firmą DEO jest jednoznaczne

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z aplikacji TETA dostępnej w serwisie internetowym UNIT4 POLSKA

Regulamin korzystania z aplikacji TETA dostępnej w serwisie internetowym UNIT4 POLSKA Regulamin korzystania z aplikacji TETA dostępnej w serwisie internetowym UNIT4 POLSKA Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu UNIT4 POLSKA oraz aplikacji TETA należących do UNIT4 Polska

Bardziej szczegółowo