REGULAMIN Usługi Wszystko

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN Usługi Wszystko"

Transkrypt

1 REGULAMIN Usługi Wszystko Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zasady, zakres i warunki świadczenia Usługi Wszystko przez icomarch24 Spółkę Akcyjną z siedzibą w Krakowie przy Aleja Jana Pawła II 39A, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS , wysokości kapitału zakładowego wynosi ,00 zł, kapitał zakładowy został wpłacony w całości. Numer NIP: Definicje Użyte w Regulaminie Usługi Wszystko określenia należy rozumieć jak podano poniżej: Operator Usługi Wszystko (Operator) icomarch24 Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, Aleja Jana Pawła II 41E, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Portal Usługi Wszystko (Portal) platforma działająca pod adresem beacon.wszystko.pl, umożliwiająca korzystanie z usług oferowanych i świadczonych drogą elektroniczną, zgodnie z Regulaminem Usługi Wszystko przez Operatora. Comarch beacon urządzenie, miniaturowy bezprzewodowy nadajnik wysyłający unikatowy sygnał w technologii Bluetooth 4.0, którego producentem jest Comarch Technologies Sp. z o.o z siedzibą w Krakowie. Usługa Wszystko - zestaw oferowanych Klientowi usług, świadczonych w ramach Portalu Wszystko charakteryzujących się określonymi parametrami w zakresie dostępnych funkcjonalności. Szczegółowy zakres świadczonych usług zdefiniowany jest na stronie internetowej Portalu. Akcje - to wiadomości/komunikaty/oferty jakie będą otrzymywały osoby fizyczne (Użytkownicy) na smartfony w momencie, w którym znajdą się w zasięgu urządzenia Comarch beacon. Klient prowadząca działalność gospodarczą osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca działalność gospodarczą. Użytkownik osoba fizyczna, która zainstalowała i korzysta z Aplikacji mobilnej Wszystko. Hasło ciąg znaków zabezpieczający dostęp do Usługi Wszystko. Login adres Klienta, wykorzystywany wraz z hasłem do autoryzacji dostępu do Usługi Wszystko. Opłata wynagrodzenie Operatora za świadczone Usługi Wszystko należne od Klienta zgodnie ze złożonym Zamówieniem oraz cennikiem znajdującym się na stronie Portalu. Umowa o świadczenie Usługi Wszystko (Umowa) - umowy o świadczenie usług w ramach Portalu Usług Wszystko. Aplikacja mobilna Wszystko aplikacja umożliwiający korzystanie z Usługi Wszystko w szczególności umożliwiająca wyświetlanie Akcji na smartfonach i tabletach Użytkowników, do której prawa autorskie należą do Operatora.

2 2 Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Usługi Wszystko 1. Do korzystania z Usługi Wszystko przez Klienta koniecznym jest posiadanie urządzenia Comarch beacon oraz komputer PC lub Smartfona czy tableta. W przypadku komputera PC wymagana jest zainstalowana jedna z przeglądarek: a) Microsoft Internet Explorer 11 i kolejne; b) Google Chrome 34 i kolejne; c) Mozilla Firefox 28 i kolejne; d) dla komputera Mac OS przeglądarka Safari. W przypadku Smartfon lub tablet wymagany jest systemem operacyjnym: a) Android 4 i kolejne z zainstalowaną przeglądarką Google Chrome 34 i kolejne; b) Windows Phone 8 i kolejne z zainstalowaną przeglądarką Microsoft Internet Explorer Mobile; c) ios 4 i kolejne z zainstalowaną przeglądarką Safari. Przeglądarka powinna obsługiwać JavaScript oraz mieć włączoną obsługę plików cookies. 2. Do korzystania z Usługi Wszystko koniecznym jest posiadanie przez Użytkownika smartfona lub tabletu, posiadającego obsługę technologii Bluetooth 4.0 oraz zainstalowanej Aplikacji mobilnej Wszystko. 3 Zawarcie Umowy o świadczenie Usługi Wszystko 1. Umowa o świadczenie Usługi Wszystko zostaje zawarta przez wypełnienie e-formularza (złożenie Zamówienia) i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu przez Klienta oraz zaakceptowanie tego zamówienia przez Operatora. 2. Zaakceptowanie Zamówienia przez Operatora następuje przez rozpoczęcie świadczenia Usługi Wszystko w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia przez Klienta. 3. Z dniem zawarcia Umowy Operator udziela Klientowi odwołalnego i niewyłącznego prawa do korzystania z Aplikacji mobilnej Wszystko z prawem do jego przekazania do Użytkownika wyłącznie w zakresie koniecznym do korzystania z Usługi Wszystko. 4. W ramach Opłaty za świadczone Usługi Wszystko Klient uzyskuje prawo do korzystania i przekazania Aplikacji mobilnej Wszystko Użytkownikom. 5. Klient wypełniając e-formularz zobowiązany jest do podania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, niewprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich. 6. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych. Operator informuje, że wszelkie treści przesłane lub wszelkie Zamówienia złożone przez osoby trzecie identyfikujące się Loginem i Hasłem Klienta, będą przypisane Klientowi. 4 Przedmiot Umowy o świadczenie Usługi Wszystko 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. 2. Przedmiotem Umowy jest świadczenie Usługi Wszystko szczegółowo opisanej na stronie internetowej beacon.wszystko.pl.

3 3. Klient niniejszym oświadcza, że ma świadomość, iż przedmiotem Umowy świadczenia Usługi Wszystko jest między innymi usługa polegająca na umożliwieniu Klientowi wysłania do Użytkowników wiadomości (Akcji). 4. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za treść Akcji i wszelkie naruszenia praw osób trzecich związane z ich wysyłaniem. 5. Operator może powierzyć osobie trzeciej obowiązek świadczenia Klientowi Usługi Wszystko. 5 Wynagrodzenie 1. Klient jest zobowiązany do dokonywania terminowej zapłaty miesięcznej Opłaty z tytułu świadczenia Usługi Wszystko zgodnie z obowiązującym cennikiem znajdującym się na stronach Portalu. 2. Opłaty są płatne z góry za miesięczne okresy rozliczeniowe, tj. miesiąc kalendarzowy, na podstawie faktury wystawionej przez Operatora pierwszego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, za który jest wystawiana faktura. 3. Klient zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia na rachunek bankowy Operatora wskazany na fakturze, w terminie wskazanym na fakturze. 4. Płatność uważa się za dokonaną w dniu wpływu środków na rachunek bankowy Operatora. 5. W terminie 3 dni od upływu terminu płatności wskazanego na fakturze Operator ma prawo wysłać Klientowi przypomnienie o płatności w formie wiadomości W terminie 7 dni od upływu terminu płatności wskazanego na fakturze Operator ma prawo wysłać Klientowi kolejne przypomnienie o płatności w formie wiadomości W przypadku opóźnienia w zapłacie Opłaty przekraczającego 7 dni Operator jest uprawniony do wstrzymania świadczenia na rzecz Klienta Usługi Wszystko (zablokowanie usługi). W takiej sytuacji Operator może uzależnić wznowienie świadczenia Usługi Wszystko od zapłacenia przez Klienta wszystkich nieuregulowanych Opłat. 8. Operator zastrzega sobie prawo do zmian wysokości Opłat za korzystanie z Usługi Wszystko i zasad dotyczących tych płatności. Zmiany będą komunikowane Klientom Końcowym przy pomocy strony internetowej beacon.wszystko.pl. 6 Tryb reklamacyjny 1. Uprawniony do złożenia reklamacji jest Klient lub wskazane przez niego w e-formularzu osoby kontaktowe. 2. Reklamacje Klienta powinny dotyczyć konkretnych przerw lub nieprawidłowości w świadczeniu Usługi Wszystko. 3. Zgłoszenia nieprawidłowego świadczenia Usługi Wszystko Klient dokonuje w pierwszej kolejności telefonicznie w godzinach roboczych pod numerem telefonu (12) Jeżeli w wyniku rozmowy z konsultantem nieprawidłowość nie zostanie usunięta, Klient powinien zgłosić ją Operatorowi faksem nr (12) lub pocztą elektroniczną na adres 7 Rozwiązanie Umowy

4 1. Klientowi i Operatorowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 2. W przypadku rażącego naruszenia postanowień Umowy przez Klienta, w szczególności w przypadku nieterminowanej zapłaty należnego Operatorowi wynagrodzenia lub naruszenia praw autorskich Operatora, Operatorowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem od dnia doręczenia Klientowi stosownego oświadczenia. 3. W celu wypowiedzenia umowy Klient powinien wysłać do Operatora stosowne oświadczenie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 8 Odpowiedzialność Operatora 1. Odpowiedzialność Operatora wobec Klienta ze wszystkich tytułów wynikających z Umowy, w szczególności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, jak również z przepisów prawa, jest ograniczona do 6-krotności wartości netto miesięcznej Opłaty ostatnio uiszczonej przez Klienta przed zdarzeniem rodzącym odpowiedzialność Operatora. 2. Operator nie odpowiada za szkody będące skutkiem przerw w dostępie Klienta do Internetu lub przerw w świadczeniu Usług spowodowanych nie wywiązaniem się ze zobowiązań przez osoby trzecie. 3. Operator nie ponosi w żadnym wypadku odpowiedzialności za szkody polegające na utracie przez Klienta korzyści, które uzyskałby, gdyby szkody nie wyrządzono. 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane brakiem ciągłości Usług z winy Klienta oraz w przypadku niezgodnego z obowiązującymi przepisami prawa wysłania Akcji. 5. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw osób trzecich oraz wyrządzenia jakiejkolwiek szkody osobom trzecim na skutek oraz w związku z działaniami prowadzonymi przez Klienta przy wykorzystaniu Usługi Wszystko. 6. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności zgodnie z treścią art ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz ze zm.). 9 Bezpieczeństwo danych i prawa własności intelektualnej 1. W momencie akceptacji Regulaminu, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Operatora, zgodnie z warunkami Regulaminu. 2. Administratorem danych osobowych Klientów Końcowych jest Operator, który dokonuje przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz ze zm.). 3. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane przez Operatora w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego pomiędzy Klientem a Operatorem. 4. Operator jest zobowiązany zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych Klienta odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. W szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5 5. Operator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawą prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 6. Wszelkie prawa do treści udostępnianych w ramach świadczonej Usługi Wszystko w tym do jego elementów tekstowych i graficznych, wybór i układ stron oraz innych elementów szczególności do Aplikacji mobilnej Wszystko są zastrzeżone. 7. Klient zobowiązuje się do nie podejmować ani nie umożliwiać innym osobom przeprowadzenia modyfikacji, tworzenia elementów pochodnych, tłumaczenia, dekompilacji, demontażu lub łamania kodu Aplikacji mobilnej Wszystko ani żadnej jego części. 10 Postanowienia końcowe 1. Klient zobowiązany jest do informowania Operatora o wszelkich zmianach dotyczących jego danych teleadresowych, statusu prawnego oraz osób upoważnionych w ramach jego przedsiębiorstwa do korzystania z Usługi Wszystko. 2. Operator jest uprawniony w każdym czasie do wprowadzenia zmian w Regulaminie, przy czym zmiany wchodzić będą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronie internetowej Operatora, o czym Operator będzie informował Klienta wysyłając wiadomość na adres podany przy wypełnianiu e-formularza. 3. W przypadku braku zgody Klienta na wprowadzone zmiany, Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zgodnie z zasadami określonymi w 7 w terminie 14 dni od daty otrzymania wiadomości Prawem właściwym dla stosowania niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem r.

REGULAMIN Usług Comarch Cloud BI

REGULAMIN Usług Comarch Cloud BI REGULAMIN Usług Comarch Cloud BI Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zasady, zakres i warunki świadczenia Usług Comarch Cloud BI przez Comarch spółkę akcyjną z siedzibą w Krakowie przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usług Comarch Cloud BI w modelu usługowym

REGULAMIN Usług Comarch Cloud BI w modelu usługowym REGULAMIN Usług Comarch Cloud BI w modelu usługowym Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zasady, zakres i warunki świadczenia Usług Comarch Cloud BI w modelu usługowym przez Comarch spółkę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Serwisu Comarch ERP ifaktury24. 1 Definicje

REGULAMIN Serwisu Comarch ERP ifaktury24. 1 Definicje REGULAMIN Serwisu Comarch ERP ifaktury24 Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zasady, zakres i warunki świadczenia usług w ramach Serwisu Comarch ERP ifaktury24 przez Comarch Spółkę Akcyjną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usług Comarch ERP Optima w modelu usługowym

REGULAMIN Usług Comarch ERP Optima w modelu usługowym REGULAMIN Usług Comarch ERP Optima w modelu usługowym Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zasady, zakres i warunki świadczenia Usług Comarch ERP Optima w modelu usługowym przez Comarch

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usług Comarch iopt!ma24

REGULAMIN Usług Comarch iopt!ma24 REGULAMIN Usług Comarch iopt!ma24 Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zasady, zakres i warunki świadczenia Usług Comarch iopt!ma24 przez ComArch spółkę akcyjną z siedzibą w Krakowie przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep

REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zakres i warunki świadczenia Usług Comarch ERP e-sklep przez firmę Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania i polityka prywatności Serwisu AssetsNinja

Regulamin użytkowania i polityka prywatności Serwisu AssetsNinja Regulamin użytkowania i polityka prywatności Serwisu AssetsNinja Postanowienia ogólne i definicje. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usługi AssetsNinja ( Usługa ) świadczonej przez SmartMedia

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-647, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi MyDysk

Regulamin usługi MyDysk Regulamin usługi MyDysk świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP

Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP I. Definicje 1. Niniejszy Regulamin korzystania z elektronicznego dziennika trenera PRO TRAINUP, zwany dalej Regulaminem określa zakres

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Certyfikaty SSL

Regulamin usługi Certyfikaty SSL Regulamin usługi Certyfikaty SSL świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług Tiktalik

Regulamin usług Tiktalik 1 Definicje O ile nic innego nie zostało wyraźnie zaznaczone w Regulaminie użyte w Regulaminie niniejsze pojęcia oznaczają: 1. Usługodawca - podmiot świadczący Usługę na podstawie zawartej Umowy - Techstorage

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia usługi utrzymania serwera dedykowanego

REGULAMIN świadczenia usługi utrzymania serwera dedykowanego REGULAMIN świadczenia usługi utrzymania serwera dedykowanego 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady realizacji na rzecz Klienta usługi świadczonej drogą elektroniczną (za

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO 1. Definicje 1. Usługodawca Possible Sp. z o.o. (NIP: 9562209543) wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000290593, z siedzibą w Toruniu (87-100)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO.

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. 1. Postanowienia ogólne Usługę świadczy T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, przy ul. Marynarskiej 12, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usługi telefonii internetowej I-KOM

Regulamin korzystania z usługi telefonii internetowej I-KOM Regulamin korzystania z usługi telefonii internetowej I-KOM 1 Definicje Zwroty użyte w Regulaminie oznaczają: 1. Operator (Optolan) - Optolan Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zawiłej 56, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin prenumeraty czasopisma National Geographic Odkrywca

Regulamin prenumeraty czasopisma National Geographic Odkrywca Regulamin prenumeraty czasopisma National Geographic Odkrywca 1 Postanowienia ogólne 1. Na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Wydawca umożliwia - poprzez Formularz udostępniony na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO IPLA W REDEFINE

REGULAMIN BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO IPLA W REDEFINE REGULAMIN BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO IPLA W REDEFINE Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady świadczenia audiowizualnych usług medialnych typu video on-line przez Redefine Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. Kraków, dnia 01.08.2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i warunki świadczenia usług przez

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia przez spółkę K2 Search spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 02-672, przy ulicy Domaniewskiej 44a, wpisana

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług stanowi podstawę świadczenia usług drogą

Bardziej szczegółowo

1 Definicje. Lead (Leady) wpis (rekord) w bazie danych Klientów dotyczący pojedynczego Klienta;

1 Definicje. Lead (Leady) wpis (rekord) w bazie danych Klientów dotyczący pojedynczego Klienta; Regulamin świadczenia usługi LandingHero.com Niniejszy Regulamin świadczenia usług LandingHero.com, zwany dalej Regulaminem, określa warunki świadczenia usług na rzecz Subskrybenta przez [DANE USŁUGODAWCY]

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. INTERSEROH Polska Sp. z o.o.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. INTERSEROH Polska Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną INTERSEROH Polska Sp. z o.o. Definicje: Interseroh: INTERSEROH Polska Sp. z o.o., ul. Kubickiego 17 / 27, 02-954 Warszawa, Polska. Informacje na temat Rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Internetowego 4Hero.pl

Regulamin Serwisu Internetowego 4Hero.pl wersja: 1.0 obowiązująca od dnia 2014-05-23 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego 4Hero.pl, w szczególności zaś: a. zasady rejestracji Użytkowników

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r.

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: 1. Onet-

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Internetowego www.ewezwanie.pl

Regulamin Serwisu Internetowego www.ewezwanie.pl wersja: 1.2 obowiązująca od dnia 2012-04-18 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego www.ewezwanie.pl, w szczególności zaś: a. zasady rejestracji

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy insklep z dnia 14.03.2014r.

Regulamin platformy insklep z dnia 14.03.2014r. Regulamin platformy insklep z dnia 14.03.2014r. Regulamin Platformy sprzedaży insklep z dnia 14.03.2014r. Niniejszy Regulamin określa warunki sprzedaży towarów i usług za pośrednictwem internetowej platformy

Bardziej szczegółowo