REGULAMIN UŻYTKOWANIA SERWISU SOCIALON.pl

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN UŻYTKOWANIA SERWISU SOCIALON.pl"

Transkrypt

1 REGULAMIN UŻYTKOWANIA SERWISU SOCIALON.pl Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu SocialOn.pl (zwanego w dalszej części: Serwisem) prowadzonego przez firmę CONSUNEO Katarzyna Urbaniak, z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 1, Warszawa, posiadającą numer NIP , REGON , o kapitale, zwaną dalej CONSUNEO Katarzyna Urbaniak. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz akceptacja wszystkich jego postanowień, skutkująca zobowiązaniem się do ich przestrzegania. POSTANOWIENIA OGÓLNE Określenia użyte w Regulaminie oznaczają: 1. Użytkownik osoba zawierająca Umowę o świadczenie Usługi z CONSUNEO Katarzyna Urbaniak. 2. Usługodawca to CONSUNEO Katarzyna Urbaniak, ul. Mokotowska 1, /00-640/ Warszawa, NIP Usługa czynności świadczone w ramach Konta na rzecz określonych przez Użytkownika Odbiorców. 4. Serwis serwis internetowy SOCIALON dostępny pod adresem 5. Odbiorca osoba posiadająca adres , na który wysyłane są wiadomości za pomocą Serwisu SOCIALON. 6. Regulamin niniejszy Regulamin użytkowania Serwisu B2CMANAGER. 7. Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną przy wykorzystaniu Serwisu SOCIALON, którą Użytkownik zawiera z Usługodawcą poprzez akceptację warunków określonych niniejszym Regulaminem po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego. 8. Konto zbiór zasobów oraz funkcjonalności przypisanych Użytkownikowi w ramach Serwisu SOCIALON. ZASADY KORZYSTANIA Z SYSTEMU 1. Przedmiotem działalności Serwisu jest świadczenie usług w zakresie marketingu, sms marketingu oraz social media marketingu poprzez udostępnienie narzędzi do prowadzenia i monitorowania kampanii marketingowych przy użyciu Internetu. 2. Aby korzystać z Serwisu oraz jego zasobów konieczne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu Cookies i z włączoną obsługą JavaScript oraz posiadanie przez Użytkownika konta poczty oraz numeru telefonu komórkowego. 3. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Serwis funkcjonował poprawnie na najnowszych wersjach przeglądarek: Mozilla Firefox, Chrome, Internet Explorer, Opera. Pomimo dołożenia wszelkich starań Usługodawca nie gwarantuje, że wszystkie elementy w wysyłanych przez Użytkownika wiadomości będą poprawnie wyświetlane przez wszystkich Klientów Poczty Elektronicznej. 4. Zakładając konto w Serwisie, Użytkownik bierze na siebie pełną odpowiedzialność za wysyłane treści. 5. Aby zarejestrować Konto, Użytkownik wypełnienia formularz rejestracyjny, w którym podaje aktualne oraz kompletne dane. Podanie tych danych jest niezbędne do korzystania z Konta.

2 6. Dane podawane przez Użytkownika w formularzu to: login, hasło, , imię i nazwisko (w przypadku osoby fizycznej), nazwa firmy oraz numery NIP i REGON (w przypadku firmy), nr telefonu komórkowego, ulicę, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj, ilość zatrudnianych pracowników, ilość lat funkcjonowania firmy. 7. W przypadku wybrania konta darmowego, pełna rejestracja następuje po aktywacji Konta przez Użytkownika. Aktywacja Konta polega na potwierdzeniu rejestracji Konta poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany Użytkownikowi przez Serwis w wiadomości na adres Użytkownika podanego w formularzu rejestracyjnym. 8. W przypadku wybrania konta płatnego pełna rejestracja następuje po dokonaniu płatności za abonament użytkowania Konta. 9. Użytkownik nie może korzystać z kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu. 10. Użytkownik powinien zachować hasło oraz login do Konta w tajemnicy i nie przekazywać go osobom trzecim. 11. Konta nie można sprzedać, zamienić lub odstąpić, są one niezbywalne. 12. Użytkownik może posiadać nieograniczoną ilość Kont. 13. Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do Konta bez uprzedniego powiadomienia w przypadku, gdy: a) Stwierdzi złamanie przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu; b) Użytkownik nie zaloguje się na swoje Konto przez okres dłuższy niż dwa (2) miesiące; c) Użytkownik nie stosuje się do obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz. U. z 1964, Nr 16, poz. 94 z późn. Zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926). 14. Użytkownik nie może: a) Działać niezgodnie z prawem oraz dobrymi praktykami marketingu, sms marketingu oraz social media marketingu; b) Importować adresów oraz innych danych, należących do osób, które nie wyraziły bezpośrednio Użytkownikowi zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. 15. Akceptując Regulamin Użytkownik oświadcza, że: a) Zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia; b) Dobrowolnie przystąpił do korzystania z Serwisu; c) Dane podane w formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie są zgodne z prawdą; d) Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę, przekazanych w formularzu rejestracyjnym, dla celów prawidłowej realizacji Umowy; e) Wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy wiadomości oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu; f) Umieszczone na Koncie dane osobowe, logotypy, informacje, dotyczące Użytkownika lub innych osób nastąpiło w sposób zgodny z prawem oraz nie narusza dóbr osób trzecich. Usługodawca nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności z tytułu naruszenia przez Użytkownika postanowień wymienionych w niniejszym punkcie;

3 g) Wyraża zgodę na wystawianie i przekazywanie przez Usługodawcę faktur VAT w postaci elektronicznej za korzystanie z Serwisu. Taką zgodę można cofnąć w każdym momencie poprzez przesłanie na adres siedziby Usługodawcy odpowiedniego oświadczenia lub poprzez złożenie stosownego oświadczenia do Biura Obsługi Klienta. 16. Usługodawca zastrzega sobie prawo do moderowania sposobu realizacji Usługi oraz do odmowy realizacji Usługi. 17. W przypadku korzystania z usługi SMS konieczne jest uzupełnienie i przesłanie do Usługodawcy oświadczenia o wykorzystywaniu nadpisu w imieniu Klienta. POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na zamieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę, zgodnie z warunkami określonymi w Polityce Prywatności. 2. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne. Usługodawca jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu przepisu art. 7 ust. 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. 3. Użytkownik ma prawo wglądu do własnych danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia w każdym czasie. Dane osobowe może zmienić po zalogowaniu się na Konto w zakładce Moje Konto lub kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta wysyłając stosowne informacje pod adres PŁATNOŚCI 1. Użytkownicy uiszczają opłaty abonamentowe za korzystanie z Konta. 2. Wysokość opłat wyliczana jest według wybranej przez Użytkownika wielkości listy Odbiorców oraz ilości punktów SMS. 3. Wysokość opłat abonamentowych określa cennik. 4. Użytkownik może dokonać płatności będąc zalogowanym na swoje Konto w zakładce Moje Konto. 5. W przypadku wybrania płatnego abonamentu w procesie rejestracji, Użytkownik zobligowany jest do uiszczenia opłaty za wybrany abonament oraz punkty SMS na koniec procesu rejestracji. 6. Dokonane płatności nie podlegają zwrotowi. 7. Użytkownik dokonuje opłaty za pomocą systemu PayU w 3 walutach do wyboru złoty polski, dolar amerykański oraz euro. 8. Użytkownik zobowiązuje się do dokonywania opłat abonamentowych za kolejne okresy rozliczeniowe zgodnie z wybraną wielkością listy Odbiorców. Minimum na dziesięć dni przed terminem płatności, Usługodawca będzie wysyłał, na wskazany przy rejestracji adres , przypomnienie o wysokości kwoty do zapłaty wraz z ostatecznym terminem zapłaty. W przypadku uchybienia terminowi płatności Konto Użytkownika zostaje zablokowane do czasu uiszczenia opłat. Maksymalny czas zablokowania Konta wynosi jeden (1) rok, po czym Konto zostaje usunięte bez możliwości odtworzenia. 9. Faktura VAT za korzystanie z Serwisu będzie wystawiana w formie elektronicznej po dokonaniu płatności i przesłana na adres Użytkownika podany w formularzu rejestracyjnym. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORAZ PRAWA AUTORSKIE

4 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za: a) Szkody, za utratę danych oraz informacji lub dochodów w następstwie ich niedostarczenia Odbiorcy Kampanii, dostarczenia innemu adresatowi, opóźnień w dostarczeniu lub przerw w działaniu Serwisu, które wystąpią z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, tj. takich których wystąpieniu nie dało się zapobiec mimo dochowania przez Usługodawcę należytej, profesjonalnej staranności siła wyższa, awaria sprzętu, ingerencja Użytkownika niezgodna z przeznaczeniem Serwisu; b) Czasową niedostępność do funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w Serwisie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni stosownie do możliwości; c) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Serwisu ani jego twórców; d) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystane Serwisu przez Użytkownika; e) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez inne osoby roszczeń związanych z zawartością Konta któregokolwiek z Użytkowników. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, którego spór dotyczy; f) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieautoryzowanego wykorzystania przez osoby trzecie materiałów zamieszczonych przez Użytkownika. 2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za: a) Zawartość przesyłanych danych zgodnie z przepisami prawa; b) Użytkownik ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność, w tym odszkodowawczą, za skutki wysyłanych przez siebie Kampanii. Dotyczy to zwłaszcza powstałych szkód, wysyłania wiadomości zawierających treści obraźliwe oraz zabronione jak również stanowiące spam, czyli naruszające zapisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 3. Użytkownik z zastrzeżeniem przepisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie może: a) Trwale lub czasowo zwielokrotniać Serwisu w całości lub części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; b) Zwielokrotniać kodu Serwisu lub tłumaczyć jego formy w rozumieniu art. 74 ust. 4 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904); c) Obserwować, badać i testować funkcjonowanie Serwisu w celu poznania jego idei i zasad, ale tylko w zakresie w jakim miałoby to być wykonywane bez związku z korzystaniem z Serwisu zgodnie z Umową; d) Korzystać z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem; e) Korzystać z Serwisu w sposób naruszający dobre praktyki marketingu, sms marketingu oraz social media marketingu; f) Importować do Serwisu adresy elektroniczne osób, które nie wyraziły bezpośrednio Użytkownikowi zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną od Użytkownika. 4. Usługodawca nie ingeruje w treść wysyłanych wiadomości, z zastrzeżeniem odmiennych, wyraźnych postanowień Umowy.

5 5. Usługodawca w przypadku uzyskania wiarygodnej i udokumentowanej informacji o wysyłaniu za pomocą Serwisu wiadomości, naruszających zapisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną ma prawo zablokować Użytkownikowi dostęp do Serwisu do czasu złożenia niezbędnych wyjaśnień przez Użytkownika. 6. Wykorzystywanie przez Użytkowników elementów graficznych, ich układu, kompozycji a także oznaczeń będących przedmiotem praw przysługujących Usługodawcy, za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub za zgodą Usługodawcy, jest zabronione. 7. Usługodawca zobowiązuje się do: a) Zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych przez siebie usług; b) Poufności bazy danych zgromadzonej przez Użytkownika oraz wszelkich jej fragmentów. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Usługodawca ma prawo do uruchomienia nowej wersji usług świadczonych w ramach Serwisu oraz do zmiany Regulaminu w każdym czasie. 2. Usługodawca zobowiązany jest do powiadomienia wszystkich Użytkowników Serwisu o zmianie Regulaminu na 10 dni przed jego wejściem w życie. Powiadomienia zostaną wysyłane w formie i na adres wskazany przez Użytkownika przy rejestracji. 3. Możliwe jest rozwiązanie Umowy przez każdą ze stron w każdym czasie i z każdego powodu. Użytkownik może wysłać rezygnację z Usługi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres z podaniem danych Konta, najpóźniej na dwa dni robocze przed końcem okresu rozliczeniowego. 4. Strony ustalają, że wszelkie oświadczenia skierowane do drugiej Strony w trakcie korzystania z Serwisu mogą być składane w formie korespondencji elektronicznej, wysyłanej: a) W przypadku Użytkownika na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres ; b) W przypadku Usługodawcy na adres 5. Użytkownik może przenieść prawa i obowiązki wynikające z Umowy na osobę spełniającą kryteria do zawarcia Umowy, wyłącznie za pisemną zgodą Usługodawcy. 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 7. Do wszelkich spraw wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie jakichkolwiek zmian do treści Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązującego w czasie wszczęcia tych spraw. 8. Wszelkie spory wynikłe między Usługodawcą, a Użytkownikiem jest sąd właściwy dla Usługodawcy. 9. Regulamin w niniejszej wersji obowiązuje od dnia 01 września 2014 roku i jest dostępny na stronie.

REGULAMIN www.express-mailing.pl PREAMBUŁA

REGULAMIN www.express-mailing.pl PREAMBUŁA REGULAMIN www.express-mailing.pl 1. PREAMBUŁA 1. Regulamin określa zasady korzystania z platformy Express-Mailing (www.express-mailing.pl) prowadzonej przez firmę AXALONE FRANCE SARL (Spółka z o.o.) z

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje

1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje 1 Postanowienia ogólne 1. Właścicielem sklepu internetowego www.mojafigura.pl (zwanego dalej: Sklepem lub Sklepem Internetowym ) jest firma Wellness Styl z siedzibą w Gdańsku (80-126), przy ul. Myśliwskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Internetowego 4Hero.pl

Regulamin Serwisu Internetowego 4Hero.pl wersja: 1.0 obowiązująca od dnia 2014-05-23 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego 4Hero.pl, w szczególności zaś: a. zasady rejestracji Użytkowników

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Internetowego www.ewezwanie.pl

Regulamin Serwisu Internetowego www.ewezwanie.pl wersja: 1.2 obowiązująca od dnia 2012-04-18 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego www.ewezwanie.pl, w szczególności zaś: a. zasady rejestracji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP

Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP I. Definicje 1. Niniejszy Regulamin korzystania z elektronicznego dziennika trenera PRO TRAINUP, zwany dalej Regulaminem określa zakres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl

REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl 1. Terminy i definicje 1. Operator lub Administrator spółka działająca pod firmą INFOSystems, ul. Marcin Flisa 9 lok. 6, Warszawa, 02-247, będącą właścicielem i prowadzącą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług hostingowych

Regulamin świadczenia usług hostingowych Regulamin świadczenia usług hostingowych I. Postanowienia ogólne i definicje 1. Niniejszy regulamin, został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług stanowi podstawę świadczenia usług drogą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy insklep z dnia 14.03.2014r.

Regulamin platformy insklep z dnia 14.03.2014r. Regulamin platformy insklep z dnia 14.03.2014r. Regulamin Platformy sprzedaży insklep z dnia 14.03.2014r. Niniejszy Regulamin określa warunki sprzedaży towarów i usług za pośrednictwem internetowej platformy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. INTERSEROH Polska Sp. z o.o.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. INTERSEROH Polska Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną INTERSEROH Polska Sp. z o.o. Definicje: Interseroh: INTERSEROH Polska Sp. z o.o., ul. Kubickiego 17 / 27, 02-954 Warszawa, Polska. Informacje na temat Rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług elektronicznych przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.orange.pl

Regulamin świadczenia usług elektronicznych przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.orange.pl Regulamin świadczenia usług elektronicznych przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.orange.pl z dnia 14.09.2010 r. (zmieniony ze skutkiem na dzień 01.01.2014 r.) I. Definicje Użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin BitStore.Pl

Regulamin BitStore.Pl Regulamin BitStore.Pl Artykuł 1. DEFINICJE 1. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: 1.1. BrightTech BrightTech Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-222 Warszawa, przy ul. Al. Jerozolimskie 200/521,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla użytkowników aplikacji mobilnej 4FUN APP

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla użytkowników aplikacji mobilnej 4FUN APP Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla użytkowników aplikacji mobilnej 4FUN APP 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia Usług określonych w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Certyfikaty SSL

Regulamin usługi Certyfikaty SSL Regulamin usługi Certyfikaty SSL świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu. Strona 1 z 6

Regulamin serwisu. Strona 1 z 6 Regulamin serwisu. 1. Informacje ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu e-uprawnienia.pl oraz będącym integralną częścią Serwisu e-uprawnienia.pl Aplikacji w postaci aplikacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OLMIK.pl (obowiązuje od dna 25 grudnia 2014 roku)

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OLMIK.pl (obowiązuje od dna 25 grudnia 2014 roku) REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OLMIK.pl (obowiązuje od dna 25 grudnia 2014 roku) I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Klient każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO prezencik-art.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO prezencik-art.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO prezencik-art.pl Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego prezencik-art.pl (zwanego dalej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep

REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zakres i warunki świadczenia Usług Comarch ERP e-sklep przez firmę Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Panasonic Marketing Europe GmbH Oddział w Polsce za pośrednictwem Platformy CRM Panasonic Club pod adresem: www.panasonic-club.pl z dnia 30 października

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL Soudal Sp. z o.o. z siedzibą w Cząstkowie Mazowieckim, ul. Gdańska 7, 05-152 Czosnów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu Przeznaczeni.pl

Regulamin serwisu Przeznaczeni.pl Regulamin serwisu Przeznaczeni.pl Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki korzystania z serwisu Przeznaczeni.pl. Serwis Przeznaczeni.pl jest skierowany przede wszystkim do osób samotnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CZYMDOSLUBU.PL

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CZYMDOSLUBU.PL REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CZYMDOSLUBU.PL 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu Internetowego

Bardziej szczegółowo

1. Aplikacja Inis (dalej zwanej zamiennie: Aplikacją ) jest narzędziem służącym do tworzenia i wysyłania mailingów.

1. Aplikacja Inis (dalej zwanej zamiennie: Aplikacją ) jest narzędziem służącym do tworzenia i wysyłania mailingów. REGULAMIN KORZYSTANIA Z APLIKACJI INIS KONTO DARMOWE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Aplikacja Inis (dalej zwanej zamiennie: Aplikacją ) jest narzędziem służącym do tworzenia i wysyłania mailingów. 2. Zasady

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Cherubin Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób dokonywania zakupów, za pośrednictwem sklepu internetowego www.cherubin.pl. 1 Definicje 1. Aukcja,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Elektronicznej Clash of Swords

Regulamin Świadczenia Usługi Elektronicznej Clash of Swords Regulamin Świadczenia Usługi Elektronicznej Clash of Swords Regulamin Świadczenia Usługi Elektronicznej Clash of Swords 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie do zasad korzystania z Serwisu stosuje się Regulamin Serwisu Internetowego TVN.

3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie do zasad korzystania z Serwisu stosuje się Regulamin Serwisu Internetowego TVN. REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO TVN24 NA ŻYWO z dnia 28 stycznia 2015 Załącznik do Regulaminu Serwisu Internetowego TVN 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady świadczenia

Bardziej szczegółowo