Platinum it. Umowa na dostarczanie aplikacji jako usługi. Dostarczanie autorskiej aplikacja w modelu SaaS. Data:...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Platinum it. Umowa na dostarczanie aplikacji jako usługi. Dostarczanie autorskiej aplikacja w modelu SaaS. Data:..."

Transkrypt

1 Dostarczanie autorskiej aplikacja <nazwaaplikacji> w modelu SaaS Data:... TELEFON FAKS SIEĆ WEB Łąkowa 5, Komorniki, Wielkopolskie

2 Regulamin REGULAMIN KORZYSTANIA Z APLIKACJI 1. DEFINICJE 1. Administrator firma Platinum it Jacek Pietsch, numer NIP REGON Aplikacja program komputerowy dostępny przez przeglądarkę internetową wspomagający zarządzanie dokumentami udostępniony przez Administratora pod adresem 3. Cennik lista opłat za korzystanie z Aplikacji i parametrów technicznych Aplikacji załącznik nr Konto Użytkownika indywidualny dostęp umożliwiający Użytkownikowi korzystanie z Aplikacji. 5. Klient podmiot, z którym została zawarta i nadal obowiązuje Umowa. 6. Konto rozliczeniowe wirtualny rachunek Użytkownika, dostępny poprzez Konto Użytkownika, służący do wpłacania kwot w polskich złotych, które Użytkownik przeznacza na korzystanie z Aplikacji świadczonej przez Administratora, 7. Opłata każda kwota należna Administratorowi od Klienta na podstawie Regulaminu lub Cennika. 8. Regulamin niniejszy regulamin, określający zakres i warunki świadczenia Usług. 9. Użycie Miesięczne wartość Opłat należnych Administratorowi od Klienta za korzystanie z Aplikacji w miesiącu kalendarzowym, bez podatku od towarów i usług. 10. Umowa umowa o świadczenie Usług zawarta przez Klienta z Administratorem poprzez akceptację Regulaminu. 11. Usługi czynności wykonywane przez Administratora na rzecz Użytkownika oraz udogodnienia, z których korzystać może Użytkownik na podstawie Regulaminu, za które Użytkownik zobowiązany jest do wnoszenia Opłat. 1. Użytkownik osoba upoważniona przez Klienta do korzystania z Aplikacji. O ile Regulamin lub kontekst nie stanowią inaczej, postanowienia dotyczące Użytkownika stosuje się odpowiednio do Klienta.

3 . Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady korzystania z aplikacji internetowej <nazwaaplikacji> znajdującej się pod adresem URL zwanego dalej Aplikacja.. W ramach usługi oferowany jest drogą elektroniczną dostęp do Aplikacji <nazwaaplikacji> umożliwiającej zarządzanie dokumentami. 3. Właścicielem Aplikacji jest Administrator. Dane kontaktowe: adres adres, ul. Łąkowa 5, 6-05 Komorniki. 4. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Aplikacji zobowiązana jest do zapoznania się i akceptacji treści niniejszego Regulaminu. 3. Zawarcie i rozwiązanie umowy 1. Z chwilą elektronicznej akceptacji przez Klienta Regulaminu, Klient przyjmuje Ofertę, a pomiędzy Administratorem i Klientem zostaje zawarta Umowa, której Regulamin i Cennik stanowią integralną część.. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. 3. Umowa wygasa (ulega rozwiązaniu bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń woli) po upływie 1 miesiąca kalendarzowego od dnia, w którym saldo na Koncie rozliczeniowym stało się i pozostaje ujemne. O stanie Konta Użytkownik informowany jest przez Administratora przynajmniej raz w miesiącu, pocztą elektroniczną, na adres Użytkownika wskazany w Panelu Klienta. 4. Umowa może zostać rozwiązana przez Administratora, za pisemnym wypowiedzeniem, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie powinno zawierać przyczynę uzasadniającą, w szczególności zakończenie dystrybucji lub wsparcia Aplikacji. 5. Umowa może zostać rozwiązana przez Administratora bez wypowiedzenia, w trybie natychmiastowym, 6. w przypadku, gdy Klient: a) podał nieprawdziwe dane lub złożył nieprawdziwe oświadczenie, b) swoim zaniechaniem lub działaniem powoduje lub może spowodować szkody lub zagrożenia dla funkcjonowania lub integralności Aplikacji lub połączonych z nią systemów podmiotów trzecich, c) swoim zaniechaniem lub działaniem narusza

4 postanowienia Regulaminu lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa, po uprzednim wezwaniu Klienta do zaprzestania naruszeń lub usunięcia ich skutków i bezskutecznym upływie wyznaczonego Klientowi w tym celu dodatkowego terminu. 4. Rejestracja Użytkownika 1. Możliwość zakupu i korzystania z Aplikacji dostępna jest po prawidłowym zarejestrowaniu się Użytkownika i założeniu Konta Użytkownika w Aplikacji.. Użytkownik w ramach korzystania z Konta Użytkownika uzyskuje uprawnienie do korzystania z Aplikacji <nazwaaplikacji>. 3. Użytkownikiem Aplikacji może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna lub jednostka organizacyjna, której na mocy przepisów szczególnych przyznana została zdolność prawna.. 4. Rejestracja w Aplikacji odbywa się za pomocą formularza dodania nowego konta w Aplikacji, w którym Użytkownik podaje następujące dane: a) Adres b) Hasło 5. Warunkiem dokonania rejestracji jest zapoznanie się oraz zaakceptowanie postanowień Regulaminu. 5. Polityka ochrony prywatności 1. Klient, będący osobą fizyczną, poprzez podpisanie niniejszego regulaminu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia r. (Dz. U. z 00 r. Nr 101, poz. 96 ze zm.) przez Administratora w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług oraz dla celów marketingowych.. Administratorem Danych osobowych jest firma Platinum it Jacek Pietsch, numer NIP REGON Klient w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia. 4. Administrator informuje, iż Klient nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia wykonanie wobec Klienta usług określonych w Regulaminie. 5. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić

5 właściwy stopień bezpieczeństwa. 6. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie. 6. Wymogi techniczne 1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania z Aplikacji stacja użytkowa Użytkownika winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne: a) łącze internetowe o minimalnym przesyle danych 18 kbps; b) przeglądarka internetowa Chrome, Firefox, Opera, Internet Explorer; c) Pamięć RAM minimum 1 GB. d) System operacyjny Windows 98, Windows 000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 lub Mac OS X;. Administrator nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania. Instalacja oprogramowania, o którym mowa w ustępie 1 i jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Klientem a podmiotem trzecim (licencjodawcą). 3. Administrator zwraca szczególną uwagę Klienta na ryzyko związane z korzystaniem z Konta Użytkownika przez osoby nieuprawnione w przypadku, gdy Użytkownik nie dołoży należytej staranności przy zachowaniu poufności niepowtarzalnej nazwy Użytkownika (login) lub hasła dostępu, lub udostępni te informacje osobom trzecim, lub będzie pozostawał zalogowany do Konta Użytkownika, mimo, że nie będzie z niego korzystał w danym momencie. W przypadku wskazanym w zdaniu poprzedzającym Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Klientowi lub Użytkownikowi przez osoby nieuprawnione. 7. Rozliczenia 1. Każdy Klient, który dokonał rejestracji posiada indywidualne konto rozliczeniowe w systemie na potrzeby rozliczeń związanych z korzystaniem z Aplikacji.. Klient może dokonywać wpłat na Konto za pomocą bezpiecznego serwisu płatności PayU w dowolnym terminie, nie później jednak niż w terminie płatności wynikającym z Umowy i Regulaminu. Wpłaty takie zwiększają saldo Konta w chwili uznania rachunku bankowego Administratora ich kwotą. 3. Klient, z chwilą uznania rachunku bankowego Administratora kwotą wpłaty, otrzyma od

6 Administratora fakturę VAT na kwotę brutto równą dokonanej wpłacie. Faktura będzie przekazana na adres Klienta w formie elektronicznej, 8. Opłata 1. Opłata jest należna Administratorowi w wysokości i terminach określonych w aktualnie obowiązującym Cenniku.. Opłata jest pobierana z Konta Rozliczeniowego w wysokości i terminach określonych w aktualnie obowiązującym Cenniku. 3. Klient zobowiązany jest do terminowego uiszczania Opłaty. 4. W przypadku korygowania przez Administratora Opłaty od Klienta, rachunek bankowy Klienta zostanie uznany skorygowaną kwotą nie wcześniej niż w dniu otrzymania przez Administratora podpisanej przez Klienta kopii faktury korygującej wystawionej przez Administratora i nie później niż w terminie siedmiu dni roboczych od dnia otrzymania tej podpisanej faktury. Klientowi nie przysługują odsetki od korygowanej kwoty. 5. W przypadku utrzymującego się powyżej 14 dni ujemnego salda Konta Rozliczeniowego Klienta, Administrator jest uprawniony do zablokowania dostępu korzystania z Aplikacji do momentu uregulowania należności. W przypadku utrzymywania się ujemnego stanu konta powyżej 30 dni, Administrator jest uprawniony do usunięcia konta Użytkownika. W przypadku chęci odzyskania danych, Klient powinien zgłosić się do Administratora wysyłając wiadomość na adres i uregulować należności. Koszt przywrócenia Konta Użytkownik wynosi każdorazowo 100,00 zł (sto złotych) netto + podatek VAT. 9. Zastrzeżenia 1. Zabroniona jest przez Klienta transmisja danych obejmujących informacje i treści o charakterze bezprawnym, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne, naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób.. Administrator zastrzega możliwość do wstrzymania Klientowi dostępu do Aplikacji w sytuacji, gdy wykorzystuje on te usługi do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich, narusza obowiązujące prawo, postanowienia Regulaminu bądź dobre obyczaje. 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do: a) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań,

7 które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu, b) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Aplikacji, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników, c) podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Administratora, Użytkowników i innych osób. 4. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikające z zachowań niezgodnych z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 5. Obowiązku określone w niniejszym paragrafie stosuje się odpowiednio do Użytkowników. 10. Reklamacje 1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Aplikacji, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach Aplikacji, mogą być przedmiotem reklamacji. Reklamacje należy zgłaszać na piśmie lub pocztą elektroniczną z adresu Użytkownika zarejestrowanego na Koncie Użytkownika na adres Wnosząc reklamację prosimy o podanie następujących danych: imię i nazwisko Klienta, adres, dane pozwalające na identyfikację sprzedaży (np. login, ID zamówienia, datę transakcji), przedmiot i przyczynę reklamacji, dane kontaktowe. 3. Reklamacje zgłaszane przez Użytkownika lub Klienta będą rozpatrywane w terminie do 30 dni od momentu ich zgłoszenia. Brak oświadczenia w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez Klienta. 4. Użytkownik zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba, że Klient zastrzeże inną formę kontaktu. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie dodatkowo przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres Serwis 1. Administrator prowadzi obsługę serwisową Użytkownika i Klienta.. Administrator realizuje obsługę serwisową, w szczególności w zakresie udzielania Użytkownikowi informacji dotyczących Umowy, Regulaminu oraz Cennika, realizacji

8 zleceń, udzielania Użytkownikowi informacji odnośnie Aplikacji, udzielania Użytkownikowi i Klientowi informacji odnośnie aktualnych promocji i innych ofert. 3. Wszelkie uwagi dotyczące działania Aplikacji należy zgłaszać na piśmie lub pocztą elektroniczną na adres 4. Administrator zapewnia Użytkownikowi i Klientowi możliwości połączenia z konsultantem pod numerem telefonu publikowanym na stronie platinumit.pl. w godzinach i dniach tam wskazanych. 1. Odpowiedzialność Administratora 1. Administrator zobowiązuje się podejmować wszelkie działania mające na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Aplikacji pod względem technicznym, formalnym i prawnym jednakże nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z ich nieprawidłowego funkcjonowania.. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które wynikają z nieprawidłowego działania sprzętu komputerowego i oprogramowania Użytkownika. 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania Aplikacji oraz nieprawidłowego korzystania z Aplikacji przez Użytkownika. 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę zysków w prowadzeniu przedsiębiorstwa Klienta, przerwy w działaniu przedsiębiorstwa, bądź utraty informacji gospodarczej oraz innych strat o charakterze majątkowym, jak również za wszelkie skutki wykorzystania informacji uzyskanych za pośrednictwem Aplikacji. 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione skorzystanie z Aplikacji przez podmiot inny niż Użytkownik lub Klient. Klient i Użytkownik zobowiązani są zabezpieczyć na własny koszt dostęp do Aplikacji, w taki sposób, aby mogły z niej korzystać wyłącznie osoby upoważnione, w szczególności poprzez wprowadzenie i zachowanie w poufności stosownego loginu i hasła, oprogramowanie zabezpieczające przed atakiem poprzez sieć a także inne zabezpieczenia informatyczne i fizyczne.

9 13. Odstąpienie od umowy 1. Umowa może zostać rozwiązana przez Klienta, za pisemnym wypowiedzeniem, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 14. Postanowienia końcowe 1. Regulamin, na żądanie Użytkownika, zostanie przekazany Użytkownikowi nieodpłatnie w wersji elektronicznej na podany przez Użytkownika adres .. Niniejszy Regulamin, z zastrzeżeniem postanowień poniżej, może ulec zmianie. 3. W przypadku planowanych zmian w Regulaminie, Administrator, za 30 dniowym uprzedzeniem, poinformuje Użytkowników o wprowadzonych zmianach, dacie, od której wejdą one w życie poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie platinumit.pl oraz poprzez jednoczesne przesłanie jednolitego tekstu Regulaminu, informacji o wprowadzonych zmianach i dacie wejścia ich w życie drogą mailową na adres Użytkownika. 4. Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu podlegają postanowieniom poprzednio obowiązującego Regulaminu, chyba, że postanowienia nowego Regulaminu są dla Użytkownika korzystniejsze. 5. Użytkownik w ciągu 30 dni od dnia otrzymania informacji o planowanych zmianach może odmówić akceptacji wprowadzonych zmian, w tym poprzez złożenie sprzeciwu lub przesłanie informacji o odmowie akceptacji wprowadzonych zmian na lub adres Administratora wskazany w postanowieniach ogólnych. W takim przypadku konto Użytkownika zostanie usunięte w dniu wejścia w życie zmian... data i podpis Administratora.. data i podpis Klienta

10 Załącznik nr 1 Cennik pakiet Business Zasób Ilość użytkowników Przestrzeń dyskowa Szyfrowanie SSL Częstotliwość kopii zapasowych Liczba przechowywanch kopii Miesięczny koszt pakietu Wartość GB TAK /4h zł netto

3. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, chyba że Strony zgodziły się na określenie terminu działania umowy.

3. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, chyba że Strony zgodziły się na określenie terminu działania umowy. REGULAMIN EuroTELEFON.eu 1. DEFINICJE 1. EuroTELEFON Sieć telefoniczna realizowana w technologii VoIP (Voice over IP) przez firmę TKSoftware Tadeusz Kowalczyk z siedzibą pod adresem 05-830 Strzeniówka,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Internetowego 4Hero.pl

Regulamin Serwisu Internetowego 4Hero.pl wersja: 1.0 obowiązująca od dnia 2014-05-23 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego 4Hero.pl, w szczególności zaś: a. zasady rejestracji Użytkowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO 1. Definicje 1. Usługodawca Possible Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (NIP: 9562209543) wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000290593, z

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl Regulamin świadczenia usług homecloud.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPROGRAMOWANIA INPRO Badania

REGULAMIN OPROGRAMOWANIA INPRO Badania REGULAMIN OPROGRAMOWANIA INPRO Badania I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych przez IPMS na rzecz Klienta, warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen.

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen. Regulamin Serwisu premium.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: premium.pl lub Operator lub Usługodawca premium.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Internetowego www.ewezwanie.pl

Regulamin Serwisu Internetowego www.ewezwanie.pl wersja: 1.2 obowiązująca od dnia 2012-04-18 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego www.ewezwanie.pl, w szczególności zaś: a. zasady rejestracji

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) (zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. Kraków, dnia 01.08.2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i warunki świadczenia usług przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin BitStore.Pl

Regulamin BitStore.Pl Regulamin BitStore.Pl Artykuł 1. DEFINICJE 1. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: 1.1. BrightTech BrightTech Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-222 Warszawa, przy ul. Al. Jerozolimskie 200/521,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU Art. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO prezencik-art.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO prezencik-art.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO prezencik-art.pl Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego prezencik-art.pl (zwanego dalej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO 1. Definicje 1. Usługodawca Possible Sp. z o.o. (NIP: 9562209543) wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000290593, z siedzibą w Toruniu (87-100)

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług hostingowych

Regulamin świadczenia usług hostingowych Regulamin świadczenia usług hostingowych I. Postanowienia ogólne i definicje 1. Niniejszy regulamin, został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług Tiktalik

Regulamin usług Tiktalik 1 Definicje O ile nic innego nie zostało wyraźnie zaznaczone w Regulaminie użyte w Regulaminie niniejsze pojęcia oznaczają: 1. Usługodawca - podmiot świadczący Usługę na podstawie zawartej Umowy - Techstorage

Bardziej szczegółowo

Regulamin Hostovita sp. z o.o. I. Definicje

Regulamin Hostovita sp. z o.o. I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Regulamin Hostovita sp. z o.o. I. Definicje Hostovita.pl Hostovita Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie pod adresem ul. Grunwaldzka

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług platformy sklepów internetowych RedCart.pl Dokument wygenerowano dnia 2015-09-20 1. DEFINICJE

Regulamin usług platformy sklepów internetowych RedCart.pl Dokument wygenerowano dnia 2015-09-20 1. DEFINICJE Regulamin usług platformy sklepów internetowych RedCart.pl Dokument wygenerowano dnia 2015-09-20 1. DEFINICJE 1. Usługodawca - ETK Sp. j. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Wrocławskiej 113 zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

2. Postanowienia ogólne

2. Postanowienia ogólne 1. Definicje 1. Usługodawca - właściciel domeny internetowej oraz sklepu internetowego tukupie.pl, Alfa Inwestycje Sp. z o.o., ul. Zemborzycka 59A, 20-445 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PŁATNEGO DOSTĘPU DO IPLA W CYFROWYM POLSACIE

REGULAMIN PŁATNEGO DOSTĘPU DO IPLA W CYFROWYM POLSACIE REGULAMIN PŁATNEGO DOSTĘPU DO IPLA W CYFROWYM POLSACIE Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady świadczenia audiowizualnych usług medialnych typu video on line przez Cyfrowy Polsat

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Certyfikaty SSL

Regulamin usługi Certyfikaty SSL Regulamin usługi Certyfikaty SSL świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Okres abonamentowy- okres, w którym Klient odpłatnie korzysta z Usługi, rozpoczynający się od dnia rozpoczęcia świadczenia Usługi.

Okres abonamentowy- okres, w którym Klient odpłatnie korzysta z Usługi, rozpoczynający się od dnia rozpoczęcia świadczenia Usługi. Regulamin sieci home.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Backup Bezpieczeństwo Domeny Hosting SaaS Strony WWW VoIP Wirtualizacja

Backup Bezpieczeństwo Domeny Hosting SaaS Strony WWW VoIP Wirtualizacja Regulamin świadczenia usługi BackupTec I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usługi backupu danych online, świadczonej przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Własna strona WWW przez Power Media S.A. w Serwisie mikrofirmy.pl.

Regulamin świadczenia usługi Własna strona WWW przez Power Media S.A. w Serwisie mikrofirmy.pl. 1. Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usługi Własna strona WWW przez Power Media S.A. w Serwisie mikrofirmy.pl. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usługi Własna strona WWW za pomocą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o.

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem serwisu internetowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK

REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług poprzez serwis internetowy Sociomatik dostępny na domenie internetowej Sociomatik.com 2. Cennik stanowi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy:

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: Nowotarska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu (34-400), ul. St. Józefczaka 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO IPLA W REDEFINE

REGULAMIN BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO IPLA W REDEFINE REGULAMIN BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO IPLA W REDEFINE Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady świadczenia audiowizualnych usług medialnych typu video on-line przez Redefine Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo