WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYSTĄPIENIE POKONTROLNE"

Transkrypt

1 Warszawa, 04 września 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-IX LB Pani Beata Wąsowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie ul. Rynek Stanisławów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie 1, art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej 2, art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 lutego o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 3 oraz upoważnień Wojewody Mazowieckiego zespół kontrolny Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w składzie: xxx radca wojewody, przewodnicząca zespołu kontrolnego upoważnienie Nr 71/WPS/2018, xxx starszy inspektor wojewódzki upoważnienie Nr 72/WPS/2018 oraz xxx inspektor wojewódzki upoważnienie Nr 73/WPS/2018, przeprowadził w dniach od 15 do 18 maja 2018 r. kontrolę problemową w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stanisławowie (dalej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek lub GOPS), mieszczącym się przy ul. Rynek 32 w Stanisławowie. Przedmiot kontroli obejmował organizację i realizację przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, w przedmiocie ustalania uprawnień do świadczeń wychowawczych. Kontrolą objęto okres od 17 lutego 2016 r. do dnia kontroli, tj. 15 maja 2018 r. Kontrola została odnotowana w książce kontroli Ośrodka pod poz Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm. 2 dalej ustawa o kontroli w administracji rządowej Dz. U. Nr 185, poz dalej ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm.

2 Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie jest pani Beata Wąsowska od 16 lipca 2015 r. 4 Na stanowisku głównej księgowej zatrudniona jest pani xxx od 14 czerwca 2003 r. 5 Organizację i realizację przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, w przedmiocie ustalania uprawnień do świadczeń wychowawczych ocenia się pozytywnie pomimo stwierdzonych uchybień. 1. Organizacja zadania. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stanisławowie w okresie kontrolowanym funkcjonował w oparciu o następujące akty: Statut przyjęty uchwałą Nr XVI//107/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie. Zgodnie z 6 ust. 1 pkt 16 statutu, do zadań realizowanych przez Ośrodek należy przyznawanie i wypłacanie świadczenia wychowawczego. Regulamin organizacyjny wprowadzony zarządzeniem Nr 1/2011 kierownika Ośrodka z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie obowiązujący do 16 maja 2018 r. W toku prowadzonych czynności kontrolnych z dniem 17 maja 2018 r. zarządzeniem Nr 2/2018 kierownika Ośrodka z dnia 17 maja 2018 r. przyjęty został kolejny regulamin organizacyjny Ośrodka. Zgodnie z 8 ust. 5 pkt 1 lit. h aktualnego regulaminu do zakresu zadań Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych należy realizacja zadań zawartych w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Na podstawie zarządzenia Nr 14B/2016 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 31 marca 2016 r. do realizacji zadań z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wyznaczony został Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stanisławowie. Takim działaniem wypełniony został obowiązek ustalony w art. 53 ust. 1 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W okresie od 1 kwietnia 2016 r. do dnia kontroli, w Ośrodku zadania polegające na prowadzeniu postępowań w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego wykonywało 5 pracowników Ośrodka: 1. Pani Beata Wąsowska kierownik GOPS w Stanisławowie, zarządzeniem Nr 15/16 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 1 kwietnia 2016 r. upoważniona do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w sprawach świadczeń wychowawczych. 2. Pani xxx główna księgowa GOPS w Stanisławowie, zarządzeniem Nr 15/16 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 1 kwietnia 2016 r. upoważniona do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w sprawach świadczeń wychowawczych. Zgodnie z aneksem z 31 marca 2016 r. do zakresu czynności z 1 lutego 2016 r. 4 do 31 grudnia 2015 r. jako pełniąca obowiązki kierownika Ośrodka 5 do 16 lipca 2006 r. jako pełniąca obowiązki głównej księgowej

3 do zakresu zadań głównej księgowej należą zadania związane z wykorzystaniem i rozliczaniem środków dotacji otrzymanej na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. 3. Pani xxx referent ds. świadczeń wychowawczych, zarządzeniem Nr 87/2016 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 grudnia 2016 r. upoważniona do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych. Zgodnie z zakresem czynności z 2 listopada 2016 r. (przyjętym do stosowania w tym samym dniu) do zadań pracownika należy m.in. prowadzenie spraw o przyznanie świadczeń wychowawczych. 4. Pani xxx referent ds. świadczeń rodzinnych i stypendiów, zarządzeniem Nr 29/16 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 6 maja 2016 r. upoważniona m.in. do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych. Zgodnie z aneksem z 31 marca 2016 r. (przyjętym do stosowania w tym samym dniu) do zakresu czynności z 31 sierpnia 2009 r. do zadań pracownika należy m.in. prowadzenie spraw o przyznanie świadczeń wychowawczych. 5. Pani xxx inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, zarządzeniem Nr 29/16 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 6 maja 2016 r. upoważniona m.in. do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych. Zgodnie z aneksem z 31 marca 2016 r. (przyjętym do stosowania w tym samym dniu) do zakresu czynności z 8 czerwca 2015 r. do zadań pracownika należy m.in. prowadzenie spraw o przyznanie świadczeń wychowawczych. Powyższe jest realizacją art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W wyniku kontroli ustalono następujące nieprawidłowości: 1. Nieujęcie w regulaminie organizacyjnym Ośrodka do dnia kontroli zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. 2. Wprowadzenie do zakresów obowiązków pracowników wymienionych w punktach 3-5 zadania polegającego na prowadzeniu spraw o przyznanie świadczeń wychowawczych przed upoważnieniem tych pracowników przez Wójta Gminy Stanisławów do prowadzenia postępowań w przedmiotowym zakresie. 2. Prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego i jego terminowość wypłat świadczeń Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez kierownika GOPS w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do dnia kontroli, tj. 15 maja 2018 r., do GOPS wpłynęło łącznie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego: w okresie świadczeniowym 2016/ wniosków, natomiast w bieżącym 2017/2018 do dnia kontroli 649 wniosków. W terminie tym wydano łącznie decyzje dotyczące świadczenia wychowawczego, w podziale na okresy świadczeniowe, jak niżej następuje: Rodzaj decyzji w sprawie świadczenia wychowawczego Okres świadczeniowy 2016/2017 Okres świadczeniowy 2017/2018 Przyznające

4 Przyznające, w części odmowne Odmowne Uchylające prawo do świadczenia W sprawie nienależnie pobranych świadczeń 3 2 Ʃ W okresie poddanym kontroli 5 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego pozostawionych zostało bez rozpatrzenia wszystkie dotyczyły okresu świadczeniowego 2016/2017. Kontroli poddano 20 postępowań w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, wszczętych na skutek wniosków złożonych w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do dnia kontroli, w tym 4 postępowania dotyczące okresu świadczeniowego 2016/ Połowa skontrolowanych spraw dotyczyła ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko. Wszystkie wnioski zostały opatrzone datą wpływu do GOPS. Wnioski zostały złożone na prawidłowych formularzach: na okres świadczeniowy 2016/2017 zgodnych z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia wychowawcze 7, na okres świadczeniowy 2017/2018 zawierających dane określone w 2 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 8. W toku postępowań zgromadzone zostały dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodzin złożone przez stronę oraz informacje pozyskane przez pracowników Ośrodka drogą elektroniczną o wysokości dochodu, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne i należnego podatku, jak również zweryfikowane zostały dane członków rodziny z informacjami wynikającymi z rejestru PESEL, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 17 ust. 1 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Dochód rodziny został prawidłowo ustalony i w przeliczeniu na osobę nie przekroczył kwoty 800 zł uprawniającej do uzyskania prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, o której mowa w art. 5 ust. 3 ww. ustawy. 6 postępowania zakończone wydaniem decyzji: GOPS-SW z 1 czerwca 2016 r., GOPS-SW z 1 czerwca 2016 r., GOPS-SW z 6 czerwca 2016 r., GOPS-SW z 15 lipca 2016 r., GOPS- SW z 20 września 2017 r., GOPS-SW z 27 września 2017 r., GOPS-SW z 28 września 2017 r., GOPS-SW z 28 września 2017 r., GOPS-SW z 29 września 2017 r., GOPS- SW z 3 października 2017 r., GOPS-SW z 3 października 2017 r., GOPS-SW z 3 października 2017 r., GOPS-SW z 10 października 2017 r., GOPS-SW z 10 października 2017 r., GOPS-SW z 13 października 2017 r., GOPS-SW z 13 października 2017 r., GOPS- SW z 18 października 2017 r., GOPS-SW z 9 listopada 2017 r., GOPS-SW z 14 listopada 2017 r., GOPS-SW z 29 listopada 2017 r., 7 Dz. U. poz. 214; akt obowiązywał do 31 lipca 2017 r. 8 Dz. U. poz. 1465

5 Decyzje ustalające prawo do świadczenia wychowawczego z wyjątkiem uzasadnienia zawierały elementy określone w art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 9 (dalej k.p.a.) oznaczenie organu właściwego Wójta Gminy Stanisławów, datę wydania, oznaczenie strony, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od decyzji odwołanie, a decyzje wydane po 31 maja 2017 r. również pouczenie o prawie do zrzeczenia się odwołania i skutkach zrzeczenia się odwołania, oraz podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego pracownika organu upoważnionego do wydania decyzji kierownika GOPS działającego na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Stanisławów. Decyzje zawierały ponadto informację o natychmiastowej wykonalności, zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, informacje o terminie i sposobie wypłaty świadczenia oraz pouczenie o obowiązku niezwłocznego powiadomienia organu właściwego o wystąpieniu zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego. W pouczeniu decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, czyli z zastosowaniem kryterium dochodowego, zawarta została również informacja, że nienależnie pobrane świadczenia podlegają zwrotowi. We wszystkich decyzjach wskazano prawidłową kwotę przysługującego miesięcznie świadczenia, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 500 zł. W jednym przypadku, gdy świadczenie przysługiwało za niepełny miesiąc w związku z ukończeniem przez dziecko 18. roku życia, prawidłowo wyliczono kwotę świadczenia, dzieląc 500 zł przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę pomnożono przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługiwało. W 17 przypadkach świadczenie wychowawcze przyznano na okres świadczeniowy 2016/2017 bądź 2017/2018, w 2 przypadkach do końca miesiąca, w którym starsze dziecko w rodzinie ukończyło 18. rok życia 10, w 1 przypadku do dnia poprzedzającego ukończenie przez dziecko, na które pobierano świadczenie, 18. roku życia 11. Wszystkie decyzje zostały prawidłowo doręczone przez operatora pocztowego bądź osobiście odebrane przez wnioskodawców, ze wskazaniem daty odbioru decyzji, a fakt ten potwierdzony podpisem osoby odbierającej, zgodnie z art. 39 i 46 k.p.a. Decyzje wydane zostały w terminach wyznaczonych w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W skontrolowanych sprawach z okresu świadczeniowego 2016/2017, w których wszystkie wnioski złożone zostały w okresie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy, rozstrzygnięcia zostały podjęte i pierwsze wypłaty świadczeń zrealizowane w terminie 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku, zgodnie z art. 49 tej ustawy. Postępowania w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy 2017/2018, w zależności od miesiąca złożenia wniosku, zakończone zostały i pierwsze wypłaty świadczeń dokonane w terminach zgodnych z wyznaczonymi w art. 21 ust. 4-6 ustawy. Pozostałe wypłaty zrealizowane zostały w miesiącach, za które przysługiwało świadczenie. 9 Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm. 10 GOPS-SW z 1 czerwca 2016 r., GOPS-SW z 9 listopada 2017 r., 11 GOPS-SW z 18 października 2017 r.,

6 Średni czas prowadzenia postępowania wyniósł 45 dni, przy czym najkrótsze postępowanie trwało 30 dni, a najdłuższe 74. W wyniku kontroli ustalono następujące nieprawidłowości i uchybienia: 1. Przywołanie w podstawie prawnej 8 decyzji 12 przyznających prawo do świadczenia wychowawczego nieprawidłowego publikatora ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm. zamiast Dz. U. z 2017 r. poz Niezawarcie w 10 decyzjach 14 wszystkich zbadanych rozstrzygnięciach przyznających prawo do świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dzieci uzasadnienia prawnego. Jakkolwiek zgodnie z art k.p.a. można odstąpić od uzasadnienia decyzji, gdy uwzględnia ona w całości żądanie strony co miało miejsce w przedmiotowych przypadkach w decyzji nie powołano tego przepisu ani nie zawarto jego treści. 3. Niezawarcie w 3 niżej wymienionych decyzjach uzasadnienia faktycznego i prawnego przyznania świadczenia na niepełny okres świadczeniowy: decyzje oznaczone GOPS-SW z 1 czerwca 2016 r. i GOPS-SW z 9 listopada 2017 r. do końca miesiąca, w którym starsze dziecko w rodzinie ukończyło 18. rok życia, decyzja GOPS-SW z 18 października 2017 r. do dnia poprzedzającego ukończenie przez dziecko, na które pobierano świadczenie, 18. roku życia. 4. Niewezwanie strony do uzupełnienia dokumentacji lub złożenia oświadczenia na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w sytuacji, gdy z rachunku wystawionego w związku z realizacją umowy zlecenia przez stronę nie wynikało, którego miesiąca dotyczy. Kontrolującym przedstawiono notatkę służbową z 18 października 2017 r. sporządzoną przez p. Martę Kaim referenta ds. świadczeń rodzinnych i stypendiów po rozmowie telefonicznej ze stroną, znajdującą się w aktach postępowania prowadzonego równocześnie z zakresu świadczeń rodzinnych, z której wynika, że wynagrodzenie z rachunku dotyczy miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu, zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. 5. Nieodnotowanie w aktach postępowania zakończonego wydaniem decyzji GOPS- SW z 14 listopada 2017 r. dysponowania oświadczeniem strony w sprawie wysokości osiągniętego dochodu i zeznaniem podatkowym za rok poprzedzający okres świadczeniowy w sytuacji, gdy z akt badanego postępowania wynika różnica w przedmiotowym zakresie w wysokości 83,43 zł (pomiędzy danymi wynikającymi z PIT-11 a danymi pozyskanymi przez Ośrodek drogą elektroniczną). Oświadczenie wraz z wymienionym 12 postępowania zakończone wydaniem decyzji oznaczonych: GOPS-SW z 1 czerwca 2016 r., GOPS- SW z 1 czerwca 2016 r., GOPS-SW z 20 września 2017 r., GOPS-SW z 27 września 2017 r., GOPS-SW z 28 września 2017 r., GOPS-SW z 29 września 2017 r., GOPS- SW z 3 października 2017 r., GOPS-SW z 3 października 2017 r., GOPS-SW z 9 listopada 2017 r., GOPS-SW z 29 listopada 2017 r. 13 wejście w życie z dniem 5 października 2017 r. 14 GOPS-SW z 10 października 2017 r., GOPS-SW z 10 października 2017 r., GOPS- SW z 13 października 2017 r., GOPS-SW z 13 października 2017 r., GOPS- SW z 18 października 2017 r., GOPS-SW z 9 listopada 2017 r., GOPS-SW z 14 listopada 2017 r., GOPS-SW z 29 listopada 2017 r.

7 załącznikiem znajdowało się w aktach postępowania z zakresu świadczeń rodzinnych prowadzonego przez GOPS i dotyczyło uwzględnienia w zeznaniu podatkowym wyższych kosztów uzyskania przychodu. 6. Nieprawidłowy sposób poprawienia wniosku zakończonego wydaniem decyzji GOPS- SW z 13 października 2017 r. Z dokonanych zapisów nie wynika kto dokonał tych zapisów (zamieszczono parafkę) i czy wnioskodawca jest ubezpieczony w KRUS czy też nie. Jednocześnie zwracam uwagę na sposób załatwienia sprawy z wniosku z 17 sierpnia 2017 r., zakończonej wydaniem decyzji GOPS-SW z 3 października 2017 r., w okolicznościach gdy zmianie uległa sytuacja dochodowa rodziny wnioskodawcy nastąpiło przekroczenie kryterium dochodowego 800 zł, o którym mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W zaistniałych okolicznościach organ wydał decyzję GOPS- SW z 12 stycznia 2018 r. rozstrzygającą o uchyleniu wypłaty świadczenia wychowawczego a nie prawa do świadczenia wychowawczego, w żaden sposób nie odnosząc się w swej treści do decyzji, którą to prawo zostało przyznane. Uzasadnienie decyzji z 12 stycznia 2018 r. zawiera wniosek, że świadczenie wychowawcze nie przysługuje od 1 stycznia 2018 r. Jakkolwiek w podstawie prawnej decyzji uchylającej wypłaty świadczenia zawarte zostały przepisy art. 163 k.p.a. stanowiącego, że organ administracji publicznej może uchylić lub zmienić decyzję, na mocy której strona nabyła prawo, o ile przewidują to przepisy szczególne, oraz art. 27 ust. 1 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zgodnie z którym organ właściwy może bez zgody strony zmienić lub uchylić ostateczną decyzję administracyjną, na mocy której strona nabyła prawo do świadczenia wychowawczego, jeżeli uległa zmianie sytuacja rodzinna lub dochodowa rodziny mająca wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego w treści decyzji uchylającej wypłaty świadczenia wychowawczego brak jest jakiegokolwiek nawiązania do decyzji przyznającej prawo do świadczenia. W zaistniałej sytuacji w obrocie prawnym funkcjonują zarówno decyzja uchylająca wypłaty świadczenia, jak i decyzja przyznająca prawo do tego świadczenia. W okresie poddanym kontroli do GOPS wpłynęło 10 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, w tym 6 złożonych w okresie świadczeniowym 2017/2018, z których wynikało, że członek rodziny wnioskodawcy przebywał poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Wszystkie sprawy zostały prawidłowo przekazane zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 16 ust. 1 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci marszałkowi województwa (do 31 grudnia 2017 r.), a następnie wojewodzie, z zapytaniem, czy w sprawach mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Do dnia kontroli, tj. 15 maja 2018 r., Marszałek Województwa Mazowieckiego wydał jedną decyzję przyznającą świadczenie wychowawcze znak 1002/17/ŚR z 27 marca 2017 r. z wniosku z 28 lipca 2016 r. zarejestrowanego w rejestrze wniosków pod numerem 616, oraz w jednej sprawie z wniosku z 27 kwietnia 2016 r. zarejestrowanego w rejestrze wniosków pod numerem 473 udzielił odpowiedzi, że nie jest możliwe ustalenie czy zachodzi koordynacja. Za nieprawidłowości i uchybienia ustalone podczas kontroli odpowiedzialność ponoszą kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i pracownicy realizujący kontrolowane zadanie.

8 Przedstawiając powyższe ustalenia zobowiązuję Panią Kierownik do podjęcia działań w celu wyeliminowania ustalonych nieprawidłowości, a w szczególności do: 1. Wprowadzania do zakresów obowiązków pracowników zadania polegającego na prowadzeniu spraw o przyznanie świadczenia wychowawczego po upoważnieniu tych pracowników przez Wójta Gminy Stanisławów do prowadzenia postępowań w przedmiotowym zakresie. 2. Zamieszczania w decyzjach prawidłowych publikatorów aktów prawnych. 3. Zawierania uzasadnienia prawnego w decyzjach przyznających prawo do świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dzieci, a w przypadku odstępowania od uzasadnienia z uwagi na uwzględnienie w całości żądania strony powoływania podstawy prawnej takiego działania art k.p.a. i jego treści. 4. Zawierania uzasadnienia faktycznego i prawnego w decyzjach przyznających świadczenia na niepełny okres świadczeniowy. 5. Wzywania strony do uzupełnienia dokumentacji lub złożenia oświadczenia na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w sytuacji niedołączenia do wniosku dokumentów niezbędnych do wydania rozstrzygnięcia. 6. Odnotowywania w aktach sprawy faktu dysponowania dokumentami niezbędnymi do wydania rozstrzygnięcia i informacji o miejscu ich przechowywania. 7. Zapewnienia poprawności weryfikacji wniosków przez strony poprzez dokonywanie jednoznacznych zapisów zmian i składanie czytelnego podpisu przez dokonującego zmian. 8. Weryfikacji decyzji wydanych z wniosku z 17 sierpnia 2017 r. zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Jednocześnie zobowiązuję Panią Kierownik do poinformowania Wojewody Mazowieckiego, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia, o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO Anna Olszewska Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Do wiadomości: Pan Adam Sulewski Wójt Gminy Stanisławów ul. Rynek 32, Stanisławów

Pani Elżbieta Mikiel Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Partyzantów Nowy Dwór Mazowiecki

Pani Elżbieta Mikiel Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Partyzantów Nowy Dwór Mazowiecki Warszawa, 05 lipca 2019 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-VI.431.2.18.2019.MM Pani Elżbieta Mikiel Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Partyzantów 7 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Pani Anetta Roszkowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniewie ul. Siedlecka Wiśniew

Pani Anetta Roszkowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniewie ul. Siedlecka Wiśniew Warszawa, 05 lipca 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-VII.431.2.13.2018.CW Pani Anetta Roszkowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniewie ul. Siedlecka 13 08-112 Wiśniew WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Pani Elżbieta Butryn Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołyminie-Ośrodku

Pani Elżbieta Butryn Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołyminie-Ośrodku Warszawa, 09 lipca 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-VII.431.2.7.2018.AB Pani Elżbieta Butryn Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołyminie-Ośrodku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28

Bardziej szczegółowo

Pani Aneta Małkiewicz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brudzeniu Dużym

Pani Aneta Małkiewicz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brudzeniu Dużym Warszawa, 03 czerwca 2019 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-VI.431.2.24.2019.KO Pani Aneta Małkiewicz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brudzeniu Dużym WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28

Bardziej szczegółowo

Pani Monika Krzemieniewska Kierownik Centrum Pomocy Socjalnej w Sokołowie Podlaskim ul. Wolności Sokołów Podlaski

Pani Monika Krzemieniewska Kierownik Centrum Pomocy Socjalnej w Sokołowie Podlaskim ul. Wolności Sokołów Podlaski Warszawa, 04 lipca 2019 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-VI.431.2.26.2019.CW Pani Monika Krzemieniewska Kierownik Centrum Pomocy Socjalnej w Sokołowie Podlaskim ul. Wolności 26 08-300 Sokołów Podlaski WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Pani Katarzyna Roman Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sońsku

Pani Katarzyna Roman Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sońsku Warszawa, 28 czerwca 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-VII.431.2.11.2018.AB Pani Katarzyna Roman Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sońsku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Pani Jadwiga Krukowska Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Płoniawach-Bramurze

Pani Jadwiga Krukowska Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Płoniawach-Bramurze Warszawa, 05 czerwca 2019 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-VI.431.2.21.2019.MP Pani Jadwiga Krukowska Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Płoniawach-Bramurze WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust.

Bardziej szczegółowo

Pan Krzysztof Sarzała Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawinie Kościelnym ul. Jana Pawła II 3/ Szczawin Kościelny

Pan Krzysztof Sarzała Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawinie Kościelnym ul. Jana Pawła II 3/ Szczawin Kościelny Warszawa, 09 stycznia 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-VII.431.2.8.2017.AG Pan Krzysztof Sarzała Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawinie Kościelnym ul. Jana Pawła II 3/1 09-550 Szczawin

Bardziej szczegółowo

Pani Iwona Radzimirska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy Michałowice

Pani Iwona Radzimirska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy Michałowice Warszawa, 25 października 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-IX.431.2.26.2018.LB Pani Iwona Radzimirska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy

Bardziej szczegółowo

Pani Xxxxxx Xxxxxxxx Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie

Pani Xxxxxx Xxxxxxxx Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie Warszawa, 28 sierpnia 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-IX.431.2.17.2018.KO Pani Xxxxxx Xxxxxxxx Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust.

Bardziej szczegółowo

Pani Marlena Paczek Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domanicach Domanice

Pani Marlena Paczek Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domanicach Domanice Warszawa,12 grudnia 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-VII.431.2.16.2017.HF Pani Marlena Paczek Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domanicach 08-113 Domanice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pani Monika Wilk Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siennicy ul. Latowicka Siennica

Pani Monika Wilk Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siennicy ul. Latowicka Siennica Warszawa, 14 lipca 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-IX.431.2.7.2015.EST Pani Monika Wilk Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siennicy ul. Latowicka 9 005-332 Siennica WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Pani Anna Tarkowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Platerowie ul. Dworcowa Platerów

Pani Anna Tarkowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Platerowie ul. Dworcowa Platerów WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 17 listopada 2016 r. WPS-S.431.2.7.2016.JS Pani Anna Tarkowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Platerowie ul. Dworcowa 21 08-210 Platerów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, dnia 18 stycznia 2016 r. WPS-IX.431.2.17.2015.EST Pani Bożena Kaźmierczuk Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiskitkach ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Pan Jarosław Tyburski Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku ul. Gostynińska Łąck

Pan Jarosław Tyburski Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku ul. Gostynińska Łąck Warszawa, 25 października 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-IX.431.2.31.2018.AG Pan Jarosław Tyburski Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku ul. Gostynińska 2 09-520 Łąck WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Pani Alina Składanowska Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieżuniu

Pani Alina Składanowska Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieżuniu Warszawa, 03 lipca 2019 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-VI.431.2.27.2019.AB Pani Alina Składanowska Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieżuniu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Pani Barbara Wojewódzka Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielanach ul. Słoneczna Bielany

Pani Barbara Wojewódzka Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielanach ul. Słoneczna Bielany Warszawa, 05 września 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-IX.431.2.20.2018.CW Pani Barbara Wojewódzka Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielanach ul. Słoneczna 2 08-311 Bielany WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Pani Joanna Załęcka Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochocinie

Pani Joanna Załęcka Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochocinie Warszawa, 04 czerwca 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-VII.431.2.1.2018.AB Pani Joanna Załęcka Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochocinie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 14 lutego 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-R.431.2.7.2016.AK Pani Ewa Gomuła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Zachęta 57 26-650 Przytyk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Pani Grażyna Ciulak Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchożebrach ul. Aleksandry Ogińskiej Suchożebry

Pani Grażyna Ciulak Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchożebrach ul. Aleksandry Ogińskiej Suchożebry Warszawa, 29 października 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-IX.431.2.25.2018.CW Pani Grażyna Ciulak Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchożebrach ul. Aleksandry Ogińskiej 11 08-125 Suchożebry

Bardziej szczegółowo

Pani Urszula Karolewska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowie ul. Płocka Iłów

Pani Urszula Karolewska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowie ul. Płocka Iłów Warszawa, 29.12.2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-IX.431.2.16.2015.EST Pani Urszula Karolewska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowie ul. Płocka 2 96-520 Iłów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pani Marianna Czarnecka Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście

Pani Marianna Czarnecka Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Warszawa, 25 marca 2019 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-VI.431.2.7.2019.AB Pani Marianna Czarnecka Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust.

Bardziej szczegółowo

Pani Renata Biesaga Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczutowie

Pani Renata Biesaga Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczutowie Warszawa, 06 listopada 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-IX.431.2.32.2018.KO Pani Renata Biesaga Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczutowie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust.

Bardziej szczegółowo

Pani Ewa Lasecka Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrardowie ul. Armii Krajowej 3, Żyrardów

Pani Ewa Lasecka Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrardowie ul. Armii Krajowej 3, Żyrardów Warszawa, 24 maja 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-IX.431.2.3.2016.AS Pani Ewa Lasecka Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrardowie ul. Armii Krajowej 3, 96-300 Żyrardów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Pani Anna Malec Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazanowie

Pani Anna Malec Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazanowie Warszawa, 22 lipca 2019 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-VI.431.2.25.2019.IF Pani Anna Malec Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazanowie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2

Bardziej szczegółowo

Pani Anna Gładysz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobolewie u. Rynek Sobolew

Pani Anna Gładysz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobolewie u. Rynek Sobolew Warszawa,22 stycznia 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-VII.431.2.14.2017.CW Pani Anna Gładysz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobolewie u. Rynek 1 08-460 Sobolew WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI PNK.IV.0932-2-69/10 Łódź, 13 sierpnia 2010 r. Pan Stanisław Rył Wójt Gminy Klonowa ul. Czajkowska 1A 98-273 Klonowa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 05 maja 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-R.431.2.1.2017.AK Pan Tadeusz Zakrzewski Wójt Gminy Chynów ul. Główna 67 05-650 Chynów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Pani Katarzyna Łagowska Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii

Pani Katarzyna Łagowska Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii Warszawa, 18 sierpnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-IX.431.2.9.2015.EST Pani Katarzyna Łagowska Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust.

Bardziej szczegółowo

Pani Danuta Orzołek Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu ul. Kolonia 1B, Rzekuń

Pani Danuta Orzołek Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu ul. Kolonia 1B, Rzekuń Warszawa, 19 grudnia 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-VII.431.2.5.2017.AJ Pani Danuta Orzołek Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu ul. Kolonia 1B, 07 411 Rzekuń WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pani Izabela Kozłowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie ul. Osiedlowa Nowy Duninów

Pani Izabela Kozłowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie ul. Osiedlowa Nowy Duninów Warszawa, 17 stycznia 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-P.431.20.2016.KO Pani Izabela Kozłowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie ul. Osiedlowa 1 09-505 Nowy Duninów WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Pani Ewa Dorociak Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach ul. Zwycięstwa Pionki

Pani Ewa Dorociak Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach ul. Zwycięstwa Pionki Warszawa, 17 września 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-IX.431.2.27.2018.IF WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Pani Ewa Dorociak Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach ul. Zwycięstwa 6 26-670 Pionki

Bardziej szczegółowo

Pani Mariola Bednarczyk Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle ul. Targowa 4, Kadzidło

Pani Mariola Bednarczyk Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle ul. Targowa 4, Kadzidło Warszawa, 19 grudnia 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-VII.431.2.6.2017.AJ Pani Mariola Bednarczyk Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle ul. Targowa 4, 07 420 Kadzidło WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na

Bardziej szczegółowo

Pani Aniela Kopaczewska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie ul. Szkolna 1 09-454 Bulkowo

Pani Aniela Kopaczewska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie ul. Szkolna 1 09-454 Bulkowo Warszawa, 27 kwietnia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-P.431.5.2016.KO Pani Aniela Kopaczewska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie ul. Szkolna 1 09-454 Bulkowo WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Pani Małgorzata Woźniak Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Pl. Wolności Gielniów

Pani Małgorzata Woźniak Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Pl. Wolności Gielniów Warszawa, 24 listopada 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-R.431.2.13.2015.AK Pani Małgorzata Woźniak Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Pl. Wolności 75 26-434 Gielniów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 14 stycznia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-R.431.2.16.2015.AK Pan Zdzisław Cezary Dulias Wójt Gminy ul. Kościuszki 73 26-680 Wierzbica WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 14 listopada 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-R.431.2.5.2016.AK Pan Tomasz Fijoł Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Chotcza-Józefów 27-312 Chotcza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 19 października 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-VII.431.2.11.2017.EO Pani Barbara Markowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Celestynowie ul. Regucka 3 05-430 Celestynów WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 13 kwietnia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-IX.431.2.1.2016.AS Pani Agnieszka Mróz Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie ul. 3 Maja 16, 07-200 Wyszków WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pan Leszek Jankowski Wójt Gminy Sadkowice Sadkowice 129A Sadkowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Leszek Jankowski Wójt Gminy Sadkowice Sadkowice 129A Sadkowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI PNK.IV.0932-8-44/09/10 Łódź, 29 stycznia 2010 Pan Leszek Jankowski Wójt Gminy Sadkowice Sadkowice 129A 96-206 Sadkowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust.1 pkt 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 29 września 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-R.431.2.10.2015.AK Pani Maria Gogacz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Prusa 11 26-720 Policzna WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pani Regina Sołtysiak Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybnie

Pani Regina Sołtysiak Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybnie Warszawa, 28 czerwca 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-VII.431.2.9.2017.MM Pani Regina Sołtysiak Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybnie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Pani Wanda Murawska p. o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Szulborzu Wielkim ul. Romantyczna 2, Szulborze Wielkie

Pani Wanda Murawska p. o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Szulborzu Wielkim ul. Romantyczna 2, Szulborze Wielkie Warszawa, 11 lutego 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-O.431.27.2015 Pani Wanda Murawska p. o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Szulborzu Wielkim ul. Romantyczna 2, 07-324 Szulborze Wielkie WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA LUBUSKI Gorzów Wlkp., dnia 17 listopada 2014 r. PS-V.431.6.2014.JKas Pani Danuta Zabłocka Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Pani Halina Kozikowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Lubotyniu Stary Lubotyń Stary Lubotyń

Pani Halina Kozikowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Lubotyniu Stary Lubotyń Stary Lubotyń Warszawa, 01 marca 2019 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-VI.431.2.2.2019.MP Pani Halina Kozikowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Lubotyniu Stary Lubotyń 42 07-303 Stary Lubotyń WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Pani Ewa Matuszczak Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Odrzywole ul. Warszawska Odrzywół

Pani Ewa Matuszczak Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Odrzywole ul. Warszawska Odrzywół Warszawa, 31 grudnia 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-IX.431.2.35.2018.IF Pani Ewa Matuszczak Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Odrzywole ul. Warszawska 53 26-425 Odrzywół WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Pani Halina Szuflińska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsewie ul. Zastawska 13, Wąsewo

Pani Halina Szuflińska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsewie ul. Zastawska 13, Wąsewo Warszawa, 18 stycznia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-O.431.32.2015 Pani Halina Szuflińska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsewie ul. Zastawska 13, 07-311 Wąsewo WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Pani Ewa Żórawska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej

Pani Ewa Żórawska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej Warszawa, 23 listopada 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-C.431.2.15.2015 Pani Ewa Żórawska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust.

Bardziej szczegółowo

WPS-I AK Pani Beata Wąsowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WPS-I AK Pani Beata Wąsowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 28 września 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-I.431.2.14.2016.AK Pani Beata Wąsowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 127 ust.

Bardziej szczegółowo

Pani Hanna Bęcławska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudusku

Pani Hanna Bęcławska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudusku Warszawa, 31 grudnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-C.431.2.17.2015 Pani Hanna Bęcławska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudusku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 11 września 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-IX.431.2.16.2018.IF Pani Iwona Mycek Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębi WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

Pani Magdalena Paprocka Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszance

Pani Magdalena Paprocka Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszance Warszawa, 29 listopada 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-IX.431.2.24.2018.JS Pani Magdalena Paprocka Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszance WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust.

Bardziej szczegółowo

Pani Marzena Cichowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzynowłodze Małej ul. Kościelna 7, Krzynowłoga Mała

Pani Marzena Cichowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzynowłodze Małej ul. Kościelna 7, Krzynowłoga Mała Warszawa, 21 czerwca 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-O.431.4.2016 Pani Marzena Cichowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzynowłodze Małej ul. Kościelna 7, 06-316 Krzynowłoga Mała WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Pani Małgorzata Węgier Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ojrzeniu ul. Ciechanowska Ojrzeń

Pani Małgorzata Węgier Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ojrzeniu ul. Ciechanowska Ojrzeń Warszawa, 17 października 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-VII.431.2.2.2017.AB Pani Małgorzata Węgier Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ojrzeniu ul. Ciechanowska 19 06-456 Ojrzeń WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 17 kwietnia 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-VII.431.2.13.2017.EO Pani Lucyna Ołów Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznowoli ul. Gminnej Rady Narodowej 66 05-506 Lesznowola WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Pani Małgorzata Wiśniewska-Klimczewska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała ul. Jana Kazimierza Biała

Pani Małgorzata Wiśniewska-Klimczewska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała ul. Jana Kazimierza Biała Warszawa, 8 stycznia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-P.431.17.2015.KO Pani Małgorzata Wiśniewska-Klimczewska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała ul. Jana Kazimierza 1 09-411 Biała

Bardziej szczegółowo

Pani Danuta Graszka Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie

Pani Danuta Graszka Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Warszawa, 17 września 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-IX.431.2.12.2015.EST Pani Danuta Graszka Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Pani Magdalena Szochner-Siemińska Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie ul. Warszawska 26a Słupno

Pani Magdalena Szochner-Siemińska Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie ul. Warszawska 26a Słupno Warszawa, 12 września 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-P.431.14.2017.AG Pani Magdalena Szochner-Siemińska Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie ul. Warszawska 26a 09-472 Słupno WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Pani Joanna Dzierzba Dyrektor Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie ul. Kościuszki 4a, Brwinów

Pani Joanna Dzierzba Dyrektor Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie ul. Kościuszki 4a, Brwinów Warszawa, 05 września 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-VII.431.2.22.2017.MM Pani Joanna Dzierzba Dyrektor Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie ul. Kościuszki 4a, 05-840 Brwinów WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Pani Magdalena Burzyńska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarczynie ul. Rynek Tarczyn

Pani Magdalena Burzyńska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarczynie ul. Rynek Tarczyn Warszawa, 13 grudnia 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-IX.431.2.30.2018.GD Pani Magdalena Burzyńska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarczynie ul. Rynek 8 05-555 Tarczyn WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Pani Aneta Błońska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedznie Pl. Wolności Miedzna

Pani Aneta Błońska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedznie Pl. Wolności Miedzna WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa,25 maja 2017 r. WPS-S.431.2.4.2017.JS Pani Aneta Błońska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedznie Pl. Wolności 3 07-106 Miedzna WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia ^ t stycznia 2017 r. ZP-KNPS.431.7.6.2016.MS Pani Lucyna Ciszewska Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu Wystąpienie pokontrolne W dniach 5-6 grudnia 2016 r.,

Bardziej szczegółowo

Pani Anna Radlak Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieporęcie ul. Podleśna 4a, Nieporęt

Pani Anna Radlak Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieporęcie ul. Podleśna 4a, Nieporęt Warszawa, 9 marca 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-IX.431.3.3.2016.AS Pani Anna Radlak Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieporęcie ul. Podleśna 4a, 05-126 Nieporęt WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Pani Marta Schabowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Garbatce-Letnisku ul. Spacerowa 2a Garbatka-Letnisko

Pani Marta Schabowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Garbatce-Letnisku ul. Spacerowa 2a Garbatka-Letnisko Warszawa, 16 kwietnia 2019 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-VI.431.2.10.2019.KS Pani Marta Schabowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Garbatce-Letnisku ul. Spacerowa 2a 26-930 Garbatka-Letnisko

Bardziej szczegółowo

Pan Krzysztof Strzałkowski Burmistrz Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Al. Solidarności Warszawa

Pan Krzysztof Strzałkowski Burmistrz Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Al. Solidarności Warszawa WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, dnia 16 maja 2017 r. WPS-IX.431.2.17.2016.EO Pan Krzysztof Strzałkowski Burmistrz Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Al. Solidarności 90 01-003 Warszawa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Pani Grażyna Chybicka Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kałuszynie ul. Wojska Polskiego Kałuszyn

Pani Grażyna Chybicka Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kałuszynie ul. Wojska Polskiego Kałuszyn Warszawa, 11 kwietnia 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-IX.431.3.4.2016.AS Pani Grażyna Chybicka Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kałuszynie ul. Wojska Polskiego 20 05-310 Kałuszyn WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Pani Urszula Maćkowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych ul. Dolna 2, Czernice Borowe

Pani Urszula Maćkowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych ul. Dolna 2, Czernice Borowe Warszawa, 23 listopada 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-O.431.15.2016.AJ Pani Urszula Maćkowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych ul. Dolna 2, 06-415 Czernice Borowe WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Pani Joanna Kacpura Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Maz. ul. Sikorskiego Ostrów Mazowiecka

Pani Joanna Kacpura Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Maz. ul. Sikorskiego Ostrów Mazowiecka Warszawa, 07 grudnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-O.431.18.2015 Pani Joanna Kacpura Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Maz. ul. Sikorskiego 5 07-300 Ostrów Mazowiecka WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Pani Alina Danuta Sawicka Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzgowie

Pani Alina Danuta Sawicka Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzgowie Warszawa, 23 stycznia 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-C.431.2.14.2016.AB Pani Alina Danuta Sawicka Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzgowie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28

Bardziej szczegółowo

Pan Jarosław Tyburski Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku ul. Gostynińska Łąck

Pan Jarosław Tyburski Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku ul. Gostynińska Łąck Warszawa, 20 lutego 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-P.431.24.2016.JP. Pan Jarosław Tyburski Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku ul. Gostynińska 2 09-520 Łąck WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na

Bardziej szczegółowo

Pani Barbara Markowska Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Małkini Górnej ul. Biegańskiego Małkinia Górna

Pani Barbara Markowska Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Małkini Górnej ul. Biegańskiego Małkinia Górna Warszawa, 20 lipca 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-O.431.13.2015 Pani Barbara Markowska Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Małkini Górnej ul. Biegańskiego 3 07-320 Małkinia Górna WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 10 listopada 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.10.2.2016 Pan Marek Kiwit Wójt Gminy Ciechanów Urząd Gminy Ciechanów ul. Fabryczna 8 06-400 Ciechanów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Pani Lilianna Melkowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rościszewie ul. Armii Krajowej Rościszewo

Pani Lilianna Melkowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rościszewie ul. Armii Krajowej Rościszewo Warszawa, 31 sierpnia 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-P.431.15.2017.JP Pani Lilianna Melkowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rościszewie ul. Armii Krajowej 13 09-204 Rościszewo WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Pani Grażyna Prostko Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem ul. Krótka 1, Poświętne

Pani Grażyna Prostko Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem ul. Krótka 1, Poświętne Warszawa, 20 stycznia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-IX.431.3.2.2015.EST Pani Grażyna Prostko Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem ul. Krótka 1, 05-326 Poświętne WYSTAPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Pani Agnieszka Kożubowska Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Troszynie ul. Słowackiego 13, Troszyn

Pani Agnieszka Kożubowska Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Troszynie ul. Słowackiego 13, Troszyn Warszawa, 25 stycznia 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-O.431.23.2016.AJ Pani Agnieszka Kożubowska Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Troszynie ul. Słowackiego 13, 07-405 Troszyn WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 14 maja 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-VII.431.2.12.2017.EO Pani Alicja Napurka Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach ul. Rynek 21 05-082 Stare Babice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, 18 stycznia 2019 WOJEWODA WARMIŃSKO-MAZURSKI PS-V Pan Adam Ostrowski Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełk

Olsztyn, 18 stycznia 2019 WOJEWODA WARMIŃSKO-MAZURSKI PS-V Pan Adam Ostrowski Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełk Olsztyn, 18 stycznia 2019 WOJEWODA WARMIŃSKO-MAZURSKI PS-V.431.2.2.2018 Pan Adam Ostrowski Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełk ul. T. Kościuszki 28 A 19-300 Ełk Stosownie do art. 47 ustawy

Bardziej szczegółowo

PSiZ.I MJ Opole, dnia 25 października 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

PSiZ.I MJ Opole, dnia 25 października 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA OPOLSKI PSiZ.I.431.68.2017.MJ Opole, dnia 25 października 2017 r. Pan Krzysztof Mutz Wójt Gminy Tarnów Opolski ul. Dworcowa 6 46-050 Tarnów Opolski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Pani Grażyna Wisiecka Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zatorach

Pani Grażyna Wisiecka Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zatorach Warszawa, 12 października 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-C.431.2.9.2015 Pani Grażyna Wisiecka Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zatorach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Pani Teresa Kołtun Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wildze

Pani Teresa Kołtun Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wildze WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa,25 stycznia 2019 r. WPS-VI.431.2.13.2019.JS Pani Teresa Kołtun Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wildze WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

PSiZ.I MJ Opole, dnia 6 kwietnia 2017 r.

PSiZ.I MJ Opole, dnia 6 kwietnia 2017 r. WOJEWODA OPOLSKI PSiZ.I.431.18.2017.MJ Opole, dnia 6 kwietnia 2017 r. Pani Róża Koźlik Burmistrz Dobrodzienia Plac Wolności 1 46 380 Dobrodzień WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Podstawowe informacje formalno-prawne

Bardziej szczegółowo

Pani Barbara Wróblewska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem

Pani Barbara Wróblewska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem Warszawa, 13 września 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-I.431.1.32.2018 JT Pani Barbara Wróblewska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 127 ust.

Bardziej szczegółowo

Pani Agata Kujawa Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rząśniku ul. Jesionowa 3, Rząśnik

Pani Agata Kujawa Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rząśniku ul. Jesionowa 3, Rząśnik Warszawa, 22 grudnia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-IX.431.2.7.2016.AS Pani Agata Kujawa Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rząśniku ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WP-V Kraków, 18 grudnia 2015 r.

WP-V Kraków, 18 grudnia 2015 r. WOJEWODA MAŁOPOLSKI WP-V.431.35.2015 Kraków, 18 grudnia 2015 r. Pani Anna Duda Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pani Beata Kąkol Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Paprotni

Pani Beata Kąkol Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Paprotni Warszawa, 05 marca 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-I.431.1.1.2018.HF Pani Beata Kąkol Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Paprotni WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 127 ust. 1, w związku

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI PNK.IV.0932-2-9/10 Łódź, 26 maja 2010 r. Pan Piotr Niedźwiecki Prezydent Miasta ul. Stefana Złotnickiego 12 98-220 Zduńska Wola WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 10 sierpnia 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-R.431.2.2.2017.AK Pan Sławomir Chmielewski Burmistrz Gminy i Miasta w Mogielnicy WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 13 kwietnia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-IX.431.2.2.2016.AS Pani Zofia Berent Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochaczewie al. 600-lecia 90, 96-500 Sochaczew WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Pani Danuta Borkowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łosicach

Pani Danuta Borkowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łosicach Warszawa, 19 grudnia 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-IV.862.1.20.2017.WA Pani Danuta Borkowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łosicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art.

Bardziej szczegółowo

Pani Małgorzata Niścigorska p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzanowie

Pani Małgorzata Niścigorska p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzanowie Warszawa, 21 grudnia 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-IX.431.2.42.2018.AB Pani Małgorzata Niścigorska p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzanowie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pani Halina Nicewicz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysych ul. Ostrołęcka 2, Łyse

Pani Halina Nicewicz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysych ul. Ostrołęcka 2, Łyse Warszawa, 09 stycznia 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-VII.431.2.21.2017.AJ Pani Halina Nicewicz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysych ul. Ostrołęcka 2, 07 437 Łyse WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Pani Bożena Ząbek Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szelkowie

Pani Bożena Ząbek Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szelkowie Warszawa, 26 listopada 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-IX.431.2.33.2018.MP WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Pani Bożena Ząbek Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szelkowie Na podstawie art. 28 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarni Czarnia 41, Czarnia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarni Czarnia 41, Czarnia Warszawa, 4 września 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-O.431.11.2015 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarni Czarnia 41, 07-341 Czarnia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 127 ust. 1 w związku z

Bardziej szczegółowo

Pani Jolanta Tlaga Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie

Pani Jolanta Tlaga Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie Warszawa, 04 stycznia 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-IV.862.1.15.2017.RJ Pani Jolanta Tlaga Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art.

Bardziej szczegółowo

Poznań, 2014-04-22. PS-Pi.431.1.4.2014.6

Poznań, 2014-04-22. PS-Pi.431.1.4.2014.6 Poznań, 2014-04-22 PS-Pi.431.1.4.2014.6 Pani Anna Betańska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miasteczku Krajeńskim ul. Kościuszki 38 89-350 Miasteczko Krajeńskie ZALECENIA POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pani Danuta Świetlik Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie ul. Szkolna Piaseczno

Pani Danuta Świetlik Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie ul. Szkolna Piaseczno Warszawa, 10 listopada 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-IV.862.1.12.2017.RJ Pani Danuta Świetlik Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie ul. Szkolna 20 05-500 Piaseczno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na

Bardziej szczegółowo

Pani Monika Dejneka Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Liw z siedzibą w Węgrowie

Pani Monika Dejneka Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Liw z siedzibą w Węgrowie Warszawa, 03 października 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-I.431.1.36.2018.MBK Pani Monika Dejneka Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Liw z siedzibą w Węgrowie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pani Grażyna Tyde Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochaczewie ul. Warszawska Sochaczew

Pani Grażyna Tyde Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochaczewie ul. Warszawska Sochaczew Warszawa, 17 stycznia 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-VII.431.2.19.2017.KO Pani Grażyna Tyde Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochaczewie ul. Warszawska 115 96-500 Sochaczew WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Pani Danuta Piersa Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelisie ul. Szkolna 37, Lelis

Pani Danuta Piersa Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelisie ul. Szkolna 37, Lelis Warszawa, 04 listopada 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-O.431.19.2016.AJ Pani Danuta Piersa Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelisie ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pani Daniela Romańczuk Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie Lackiej ul. Kubusia Puchatka Jabłonna Lacka

Pani Daniela Romańczuk Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie Lackiej ul. Kubusia Puchatka Jabłonna Lacka WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 25 maja 2017 r. WPS-S.431.2.2.2017.JS Pani Daniela Romańczuk Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie Lackiej ul. Kubusia Puchatka 1 08-304 Jabłonna Lacka

Bardziej szczegółowo