WARUNKI UBEZPIECZENIA GWARANCYJNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARUNKI UBEZPIECZENIA GWARANCYJNEGO"

Transkrypt

1 WARUNKI UBEZPIECZENIA GWARANCYJNEGO 1. DEFINICJE Ubezpieczony sprzedawca, nabywca bądź posiadacz samochodu używanego, zamierzający objąć go Gwarancją. Ubezpieczający spółka Trader.com (Polska) Sp. z o.o., zawierająca z Zakładem Ubezpieczeń Umowę ubezpieczenia zbiorowego, do której na podstawie Wniosków mogą przystąpić Ubezpieczeni. Ubezpieczający jest płatnikiem składki pobranej od Ubezpieczonego z tytułu ubezpieczenia gwarancyjnego. Gwarancja zobowiązanie Zakładu Ubezpieczeń do pokrycia kosztów usunięcia awarii i udzielenia pomocy assistance, na zasadach podanych w niniejszych warunkach. Covea Fleet zagraniczny Zakład Ubezpieczeń, który jest reprezentowany na terytorium RP poprzez swoich przedstawicieli w zakresie niezbędnym dla podejmowania i zaspokajania roszczeń zgłaszanych przez osoby uprawnione oraz zapewnienia zastępstwa prawnego zakładu w sporach przed polskimi sądami powszechnymi, zwany w dalszej części Warunków Zakładem Ubezpieczeń. Pol-Assistance Agent Zakładu Ubezpieczeń, spółka powołana do wykonywania czynności związanych z dystrybucją i obsługą Gwarancji (rozliczanie składek oraz rozliczanie kosztów napraw i świadczeń assistance). Wniosek dokument zawierający dane Pojazdu, który ma być objęty Gwarancją; Wniosek jest wypełniany przez osoby umocowane do działania w imieniu Ubezpieczonych. Na podstawie Wniosku jest wystawiany Certyfikat Gwarancji. Certyfikat Gwarancji - dokument wystawiany przez Pol-Assistance potwierdzający objęcie Pojazdu Gwarancją i okres jej obowiązywania. Certyfikaty nie są wystawiane dla Gwarancji 30-dniowych. Pojazdy - wszelkie pojazdy używane dopuszczone do ruchu i zarejestrowane w Polsce o d.m.c. do 3,5 t, w wieku poniżej 8 lat i z przebiegiem poniżej km w momencie wejścia w życie Gwarancji. Limit wieku i przebiegu nie ma zastosowania do Gwarancji 30-dniowych. Dopuszcza się możliwość przyjęcia do ochrony ubezpieczeniowej Pojazdów z napędem na cztery koła i / lub Pojazdów terenowych (4x4) za opłatą dodatkowej składki. Gwarancją nie mogą być objęte: taksówki oraz pojazdy używane uprzednio jako taksówki, pojazdy szkoły jazdy oraz pojazdy należące uprzednio do szkoły jazdy, pojazdy motorowe niewymagające prawa jazdy, jak również marki : Ferrari, Maserati, Lamborghini, Rolls Royce, Bentley oraz Łada. Awaria - nagłe i nieprzewidziane zepsucie się części, elementu lub podzespołu objętego Gwarancją, które: a) uniemożliwia kontynuowanie bezpiecznej jazdy, b) unieruchomiło Pojazd, c) uniemożliwiło ponowne uruchomienie Pojazdu, d) obniżyło komfort jazdy. Ponadto przyczyny Awarii muszą mieć charakter wewnętrzny wobec Pojazdu (np. nie może być to rezultat wypadku albo kolizji drogowej, stanu dróg, po których poruszał się Pojazd). Za Awarię nie uznaje się wszelkich czynności serwisowych związanych z utrzymaniem Pojazdu, jak również wszelkich awarii i uszkodzeń wynikających z normalnego zużycia oraz przyczyny zewnętrznej. Ubezpieczony ponosi koszty uszczelek, kabli, przewodów giętkich, pasków i wszelkiego typu materiałów eksploatacyjnych. Amortyzacja kontraktowa kwota, o którą koszty ubezpieczonych napraw będą każdorazowo pomniejszane, ustalana według zasad określonych w części Maksymalna wysokość kosztu naprawy Awarii. Franszyza - część wartości szkody brutto, której koszt ponosi Ubezpieczony. Franszyza pomniejsza wysokość odszkodowania po potrąceniu amortyzacji kontraktowej. Wysokość franszyzy określona jest w Certyfikacie Gwarancji. Ważne! Niniejsza Gwarancja nie obejmuje kosztów serwisowania i utrzymania Pojazdu! Jakakolwiek część zakwalifikowana do wymiany / regeneracji albo naprawy w trakcie dokonywania przeglądów okresowych lub obowiązkowych badań technicznych może zostać wymieniona jedynie na koszt Ubezpieczonego. Zakład Ubezpieczeń odpowiada jedynie za koszty usunięcia Awarii powstałej w trakcie normalnej eksploatacji Pojazdu. 2. ZAKRES TERYTORIALNY 1

2 Gwarancja ma zastosowanie do Awarii zaistniałych na terytorium krajów należących do Unii Europejskiej. 3. CZĘŚCI OBJĘTE GWARANCJĄ Ze względu na zakres techniczny, wyróżniamy 2 warianty Gwarancji: Gwarancja Części Podstawowe i Gwarancja Wszystkie Części. Gwarancją objęte są tylko wymienione niżej części i podzespoły: a) Gwarancja Części podstawowe Silnik: układ korbowo-tłokowy, tuleje cylindrowe, układ rozrządu i pompa oleju, głowica cylindrów i uszczelka głowicy, jak również wszystkie uszkodzenia mechaniczne dotyczące bloku silnika, wynikające bezpośrednio z awarii; Skrzynia biegów (rozdzielcza skrzynka biegów): ruchome elementy skrzyni biegów (koła, wałki, łożysko główne, łożyska, synchronizatory pierścienie osadcze, widełki przełączające), jak również wszystkie mechaniczne uszkodzenia dotyczące obudowy skrzyni biegów, wynikające bezpośrednio z awarii; Most: ruchome elementy mostu (wałki, przekładnie, koła zębate i łożyska), jak również wszystkie mechaniczne uszkodzenia dotyczące obudowy, wynikające bezpośrednio z awarii; Napęd: wałki, przeguby, przeguby homokinetyczne, system anty-poślizgowy, b) Gwarancja Wszystkie części Sprzęgło: zespół sprzęgła; Układ zasilania: pompa wtryskowa, dozownik rozdzielacza paliwa, elektroniczne moduły zasilania, mechaniczna lub elektryczna pompa paliwa; Układ doładowania: turbosprężarka, chłodnica powietrza i wymiennik; Układ elektryczny: alternator, regulator, rozrusznik, elektroniczne moduły zapłonu; Układ chłodzenia: pompa wody, chłodnice wodne i olejowe, wentylatory o napędzie elektrycznym; Układ kierowniczy: przekładnia kierownicza, przekładnia kierownicza ze wspomaganiem, pompa wspomagania, krzyżak kolumny kierowniczej; Układ hamulcowy: pompa hamulcowa, serwo hamulec, zaciski, cylinderki hamulcowe, pompa wspomagania, korektor siły hamowania, zasobnik ciśnienia, system ABS; Klimatyzacja: sprężarka; Zakład Ubezpieczeń nie odpowiada za naprawy części objętych Gwarancją, jeśli ich uszkodzenie jest skutkiem niewłaściwego działania lub uszkodzenia części nie objętych Gwarancją. 4. ŚWIADCZENIA ASSISTANCE W ramach Gwarancji Części Podstawowe i Wszystkie Części Zakład Ubezpieczeń pokrywa koszty holowania, niezależnie od wysokości odszkodowania z tytułu Awarii, do wysokości 700 PLN brutto na jedno zdarzenie oraz na cały okres ubezpieczenia, jeżeli unieruchomienie pojazdu wynika ze zdarzenia objętego ochroną z tytułu udzielonej Gwarancji. W ramach Gwarancji Wszystkich Części Zakład Ubezpieczeń pokryje koszty maksymalnie 5 kolejnych dni wynajmu samochodu zastępczego klasy A (na przykład Opel Corsa, Fiat Punto, Fiat Fiesta, Toyota Yaris) lub klasy B (Opel Astra, Renault Megane, Toyota Corolla z podstawowym wyposażeniem), jeżeli Awaria objęta ochroną z tytułu udzielonej Gwarancji, spowoduje konieczność unieruchomienia Pojazdu na czas dłuższy niż 24 godziny, oraz której czas naprawy przekraczać będzie 5 roboczogodzin. W przypadku zawarcia Gwarancji 30-dniowej, nie należy się zwrot kosztów świadczeń assistance. 5. MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ KOSZTU NAPRAWY AWARII Maksymalna wysokość kosztu naprawy w odniesieniu do pojedynczej Awarii ograniczona jest do: PLN brutto dla Gwarancji 30-dniowej PLN brutto dla Gwarancji 3-miesięcznej Części Podstawowe PLN brutto dla Gwarancji 6-miesięcznej Części Podstawowe i Wszystkie części PLN brutto dla Gwarancji 12-miesięcznej Części Podstawowe i Wszystkie części 2

3 Limity odpowiedzialności określone powyżej mają zastosowanie do pojedynczego Pojazdu i nie mogą przekroczyć, dla wszystkich Awarii zaistniałych w okresie ochrony, kwoty odpowiadającej wartości rynkowej Pojazdu określanej wg katalogu Info Ekspert w dniu wystąpienia ostatniej znanej Awarii. Koszty napraw będą każdorazowo pomniejszane o amortyzację kontraktową według poniższych zasad, biorąc pod uwagę faktyczny przebieg Pojazdu na dzień Awarii: 15%, jeżeli przebieg jest mniejszy niż km, 7% dodatkowo za każde km ponad km. Wartości te (15% i 7%) mogą ulec zmniejszeniu o połowę z uwzględnieniem wzrostu składki w wysokości 50%. Amortyzacja kontraktowa nie może przekroczyć w żadnym przypadku 80% kwoty zatwierdzonego odszkodowania (na jedną Awarię) dla Gwarancji 30-sto dniowej oraz 60% kwoty zatwierdzonego odszkodowania (na jedną Awarię) dla pozostałych Gwarancji. Ewentualna franszyza ma zastosowanie do każdej Awarii i pomniejsza wartość brutto danego odszkodowania. Jej wysokość jest wskazana na każdym Certyfikacie Gwarancji. 6. POCZĄTEK OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ Początek ochrony ubezpieczeniowej Gwarancji oznacza, iż Zakład Ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność za Awarie, które będą miały miejsce po tej dacie, o ile Ubezpieczony będzie postępować zgodnie z Warunkami. Jeżeli Ubezpieczonym ma być nabywca Pojazdu początek obowiązywania Gwarancji będzie miał miejsce 3 dni od daty nabycia Pojazdu, pod warunkiem opłacenia składki. Nabywca wypełniając Wniosek informuje o dacie nabycia Pojazdu. Jeżeli Ubezpieczonym ma być posiadacz Pojazdu, początek obowiązywania Gwarancji ma miejsce 3 dni od daty wypełnienia Wniosku, pod warunkiem opłacenia składki. Jeżeli Gwarancję nabywa sprzedawca Pojazdu stosuje się następujące zasady: a) w przypadku Gwarancji 30-dniowych, ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się z dniem sprzedaży pojazdu nabywcy i wówczas nabywca staje się Ubezpieczonym; jeżeli Pojazd nie zostanie sprzedany w okresie 6 miesięcy od daty wypełnienia Wniosku przez sprzedawcę, wówczas Gwarancja wygasa; b) w przypadku Gwarancji 3, 6 i 12 miesięcznych, początek ochrony ubezpieczeniowej ma miejsce od dnia wypełnienia Wniosku i sprzedawca staje się Ubezpieczonym; Gwarancją zostaje objęty nabywca Pojazdu na poniższych warunkach: jeżeli Pojazd zostanie sprzedany w pierwszych trzech miesiącach od daty początku ochrony ubezpieczeniowej, wówczas nabywca Pojazdu staje się kolejnym Ubezpieczonym od daty nabycia Pojazdu i będzie posiadał ochronę ubezpieczeniową w takiej samej długości jaką nabył sprzedawca Pojazdu; jeżeli Pojazd zostanie sprzedany po pierwszych trzech miesiącach od daty początku ochrony ubezpieczeniowej, wówczas nabywca staje się kolejnym Ubezpieczonym od daty nabycia pojazdu, a okres ochrony ubezpieczeniowej przypadający jemu ulega przedłużeniu o trzy miesiące od daty końca okresu ochrony ubezpieczeniowej jaki obowiązywał dla sprzedawcy Pojazdu. Gwarancje mogą być zawarte na okres: 30 dni, 3 miesięcy, 6 miesięcy, 12 miesięcy, 7. OKRES OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI Gwarancja 30-dniowa może być zawarta jedynie w zakresie Części Podstawowe. Gwarancje wygasają z mocy prawa zgodnie z upływem powyższych terminów, licząc od daty początku ochrony ubezpieczeniowej. Z momentem wygaśnięcia, Gwarancje mogą zostać odnowione ponownie lub wielokrotnie na jeden z przewidzianych okresów, i na tak długo, jak długo Pojazd nie osiągnie jednego z limitów określonych 3

4 w definicji Pojazdu (wieku lub przebiegu) podlegających ubezpieczeniu w dniu wejścia w życie ostatniego odnowienia. W przypadku odsprzedania ubezpieczonego Pojazdu, Gwarancja przechodzi na nowego właściciela na pozostały okres ubezpieczenia, jeżeli tylko nie zajmuje się on zawodowo handlem samochodami. W tym ostatnim przypadku, Gwarancja wygasa następnego dnia po sprzedaży o godzinie 0 : WYŁĄCZENIA Ochrona ubezpieczeniowa nie ma zastosowania w przypadku: Awarii bądź interwencji będących następstwem: Wypadku drogowego, kradzieży, pożaru lub oblodzenia, porwania lub konfiskaty pojazdu; Normalnego zużycia części bądź błędu w utrzymaniu Pojazdu według zaleceń producenta; Rażącego niedbalstwa użytkownika w trakcie obowiązywania Gwarancji z tytułu niniejszej umowy; Zdarzenia, o których Ubezpieczony wiedział przed datą przystąpienia do ochrony; Błędów w użytkowaniu: użytkowaniu w celach sportowych oraz do zawodów, wprowadzaniu zmian i ulepszeń części, mających na celu zwiększenie mocy pojazdu lub nie przystosowanych do danego samochodu; Awarii spowodowanych celowym działaniem Ubezpieczonego; Nieprzestrzegania zasad przystąpienia do ochrony, określonych w niniejszej umowie; Wypadków drogowych oraz wszelkich innych szkód osobowych lub rzeczowych wynikających z awarii tak przed, jak i po jej naprawie; Szkód pośrednich takich jak koszty unieruchomienia, parkowania lub wynajmu samochodu zastępczego, chyba że umówiono się inaczej; 9. PROCEDURA ZGŁASZANIA AWARII Ubezpieczony zgłasza Awarię z momentem jej stwierdzenia, najpóźniej w ciągu 5-ciu dni roboczych do Centrum Obsługi Programu (COP), czynnego od poniedziałku do piątku, w godz. od 9:00 do 17:00: Pol-Assistance Sp. z o.o. ul. Marynarska Warszawa tel: (022) /16 lub fax: (022) lub Ubezpieczony jest obowiązany podać w zgłoszeniu następujące informacje: Imię i nazwisko, Nr Certyfikatu Gwarancji, Dane Pojazdu: marka, nr rejestracyjny, VIN, Telefon kontaktowy, Krótki opis zdarzenia, które uniemożliwia korzystanie z Pojazdu. Jeśli rozpoczęcie naprawy nastąpi bez powiadomienia COP o wystąpieniu Awarii i uzyskania zgody na rozpoczęcie naprawy, Ubezpieczonemu nie należy się zwrot wydatków z tytułu poniesionych kosztów. Warunkiem koniecznym odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń jest powiadomienie COP o Awarii przed dokonaniem jakichkolwiek prac diagnostycznych albo naprawczych w Pojeździe. 10. ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW NAPRAWY Ubezpieczony, zgłaszając telefonicznie Awarię do Centrum Obsługi Programu, wskazuje, gdzie samochód jest dostępny w celu oględzin. Zakład Ubezpieczeń zastrzega sobie prawo wskazania rzeczoznawcy, którego zadaniem będzie określenie przyczyny szkody oraz jej wycena. Koszt powołania takiego rzeczoznawcy jest pokrywany przez Zakład Ubezpieczeń. W przypadku braku zgody z opinią rzeczoznawcy powołanego przez Zakład Ubezpieczeń, Ubezpieczonemu przysługuje prawo powołania na swój koszt wybranego rzeczoznawcy. W przypadku braku zgody pomiędzy opiniami powołanych rzeczoznawców, mogą oni wybrać trzeciego rzeczoznawcę, którego kosztami wynagrodzenia Strony podzielą się po połowie. Warsztat naprawczy, w którym znajduje się samochód wypełnia Formularz likwidacji szkody i przekazuje do Centrum Obsługi Programu kosztorys naprawy w celu otrzymania wstępnej zgody na naprawę oraz, w danym przypadku, na pokrycie jej kosztów bezpośrednio przez Zakład Ubezpieczeń. 4

5 Zakład Ubezpieczeń podejmuje decyzję: zgodę na naprawę (akceptacja zakresu oraz kosztów naprawy), powołanie rzeczoznawcy (rzeczoznawca ma obowiązek dokonania oględzin Pojazdu w ciągu 24 godzin od momentu zlecenia), odmowa (wraz z pisemnym uzasadnieniem). O podjętej decyzji poinformowany zostanie warsztat naprawczy oraz użytkownik Pojazdu (faksem lub telefonicznie). Ubezpieczony może: Bądź uregulować samodzielnie fakturę za naprawy i wystąpić o zwrot poniesionych kosztów w części podlegającej ubezpieczeniu (przekazując fakturę Zakładowi Ubezpieczeń za pośrednictwem Centrum Obsługi Programu). Część ta zostanie wypłacona Ubezpieczonemu w terminie 15 dni licząc od dnia otrzymania faktury. Bądź uregulować samodzielnie kwotę na niego przypadającą wraz z kwotą odpowiadającą podatkowi VAT (jeżeli Ubezpieczony jest osobą prawną). W tym przypadku warsztat naprawczy przekazuje za pośrednictwem Centrum Obsługi Programu fakturę Zakładowi Ubezpieczeń, który wypłaca odszkodowanie bezpośrednio na rzecz warsztatu, zgodnie z wcześniej zatwierdzonym kosztorysem, pomniejszone o kwotę, którą Ubezpieczony zapłacił już wcześniej. Nieprzestrzeganie powyższych postanowień spowoduje brak wypłaty odszkodowania Zakładu Ubezpieczeń. Jeżeli Ubezpieczonym będzie osoba prawna, mogąca rozliczyć sobie podatek VAT odszkodowanie wypłacane jest w kwocie netto, w przypadku osób prawnych odszkodowanie wypłacane będzie w kwocie brutto. Warunkiem niezbędnym do otrzymania odszkodowania jest przekazanie przez Ubezpieczonego Zakładowi Ubezpieczeń w terminie maksymalnie 2 miesięcy od daty zgłoszenia Awarii, wszystkich dokumentów (faktur) związanych z naprawą, w celu rozpatrzenia szkody i ustalenia zakresu odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń. Zakład Ubezpieczeń wypłaci Ubezpieczonemu, w maksymalnym terminie 15 dni od dnia otrzymania dokumentów finansowych, sumę odpowiadającą wartości szkody, pomniejszoną o kwotę amortyzacji kontraktowej i, w danym przypadku, o franszyzę, jeżeli takowa będzie miała zastosowanie, oraz w granicach ustalonych limitów odpowiedzialności. Na wniosek Ubezpieczonego, Zakład Ubezpieczeń może wypłacić wartość odszkodowania bezpośrednio warsztatowi naprawczemu. 11. ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ŚWIADCZEŃ ASSISTANCE Koszty usługi holowania i samochodu zastępczego są pokrywane przez Ubezpieczonego i refundowane przez Zakład Ubezpieczeń pod warunkiem, że zdarzenia powodujące unieruchomienie Pojazdu objęte jest ochroną ubezpieczeniową. Aby uzyskać zwrot zapłaconej kwoty należy spełnić następujące warunki: Uzyskać fakturę za holowanie lub / i za wynajem samochodu zastępczego. W ciągu 14 dni od daty powrotu do Polski należy przesłać fakturę oraz opis zdarzenia oraz numer rachunku bankowego Ubezpieczonego, na który pieniądze mają być przesłane. Dokumenty zostaną zweryfikowane pod kątem zgodności z warunkami niniejszej Gwarancji i zostanie określona kwota, jaka zostanie zwrócona. Zatwierdzona kwota zostanie przesłana na wskazane konto w ciągu 14 dni od daty uzgodnienia jej wysokości. 5

Warunki ubezpieczenia kosztów naprawy i assistance pojazdów marki SUZUKI

Warunki ubezpieczenia kosztów naprawy i assistance pojazdów marki SUZUKI Warunki ubezpieczenia kosztów naprawy i assistance pojazdów marki SUZUKI 1. Postanowienia ogólne 1. Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia (zwanymi dalej w.u.) Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 4

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 4 WARUNKI UBEZPIECZENIA OBEJMUJĄCEGO KOSZTY NAPRAW POJAZDÓW MITSUBISHI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia zakład ubezpieczeń HISCOX, zawiera umowy ubezpieczenia z osobami

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia - program dla samochodów używanych. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Przedłużona Gwarancja na Samochody Gwarantowane Auto program dla samochodów używanych Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco Obowiązuje od 16.10.2014 r. generali.pl Spis treści Postanowienia ogólne............................................................... 3 Słownik pojęć stosowanych

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały nr 34/2005 Zarządu T.U. Compensa S.A. z dnia 15 czerwca 2005 r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA KORPORACYJNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA KORPORACYJNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA KORPORACYJNEGO ustalone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Nr UZ/174/2010 z dnia 15 kwietnia 2010 r. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO ORAZ MAŁEGO LUB ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem przepisów o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE DOM AUTO PAKIET CASCO

UBEZPIECZENIE DOM AUTO PAKIET CASCO UBEZPIECZENIE DOM AUTO PAKIET CASCO OWU Nr PL-AC1-2 DP Zatwierdzone Uchwałą Zarządu BTA Insurance Company SE Nr LV1_0002/02-03-03-2015-96 z dnia z dnia 27.01.2015 25.06.2015 r. r. 1. Postanowienia Wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PROAMA Rozdział I. Postanowienia wstępne 1. Postanowienia ogólne Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Spis treści Postanowienia ogólne i definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 4 Zakres ubezpieczenia... 4 4. Wyłączenia odpowiedzialności... 5 5. Umowa ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI CZĘŚĆ I OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI CZĘŚĆ I OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI CZĘŚĆ I OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO MINI (ACM)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO MINI (ACM) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO MINI (ACM) Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia Autocasco Mini, zwane dalej OWU ACM, stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE zawarta w dniu..r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie (00-925 Warszawa), przy ulicy Kruczej

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Z Tobą od A do Z Spis treści 1. Postanowienia ogólne. Definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 5 3. Zakres ubezpieczenia... 6 4. Wyłączenia odpowiedzialności...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER AUTO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER AUTO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER AUTO Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 3 Rozdział II Ubezpieczenie Assistance 4 Rozdział III Ubezpieczenie Porady Prawnej 6 2z8 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

1. Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco dla klienta korporacyjnego

1. Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco dla klienta korporacyjnego Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco dla klienta korporacyjnego ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/120/2012 z dnia 3 kwietnia 2012 r. Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI BANKOWEGO UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO

OGÓLNE WARUNKI BANKOWEGO UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO OGÓLNE WARUNKI BANKOWEGO UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Bankowego Ubezpieczenia Komunikacyjnego(OWU)majązastosowaniedoumówubezpieczeniazawieranych przez

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych W drodze Ogólne warunki ubezpieczenia

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych W drodze Ogólne warunki ubezpieczenia Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych W drodze Ogólne warunki ubezpieczenia Witamy w AVIVA Dziękujemy za wybranie Avivy. W naszej ofercie znajdziesz szeroką gamę ubezpieczeń komunikacyjnych, jak również ofertę

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I Część II Część IV Część III Część V Część VI Część VII

Spis treści Część I Część II Część IV Część III Część V Część VI Część VII Spis treści Część I POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 2 Zawarcie umowy ubezpieczenia 5 Rozwiązanie umowy ubezpieczeń dobrowolnych 6 Odpowiedzialność Ubezpieczyciela 7 Składka 7 Zgłoszenie szkody do Ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie pojazdów Autocasco Spis treści Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Postanowienia wstępne 3 2 Jak należy rozumieć pojęcia użyte w niniejszych OWU? 3 II. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

1/16. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

1/16. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group (tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały nr 63/2010 z dnia 24 listopada 2010 roku Zarządu Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA

Bardziej szczegółowo

1/16. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

1/16. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group (tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały nr 63/2010 z dnia 24 listopada 2010 roku Zarządu Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA

Bardziej szczegółowo

UMOWA SERWISOWA PEUGEOT OPTIWAY UTRZYMANIE

UMOWA SERWISOWA PEUGEOT OPTIWAY UTRZYMANIE UMOWA SERWISOWA PEUGEOT OPTIWAY UTRZYMANIE Pieczęć firmowa Sprzedający w imieniu Peugeot Polska Sp. z o.o.:... Imię i nazwisko sprzedawcy:... KLIENT imię: llllllllllllli nazwisko/nazwa: lllllllllllllllllllllllllllllllllllli

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeniowy dla klientów Nissana

Pakiet ubezpieczeniowy dla klientów Nissana ubezpieczenia Pakiet ubezpieczeniowy dla klientów Nissana Warunki pakietowego ubezpieczenia komunikacyjnego (OC/AC/NNW/AXA Assistance) indeks KNIS/10/12/21 Spis treści 1. Postanowienia ogólne...2 2. Defi

Bardziej szczegółowo

następstwem uszkodzenia, zniszczenia lub utraty rzeczy;

następstwem uszkodzenia, zniszczenia lub utraty rzeczy; OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO CASCO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia ( OWU ), Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

OWU. Auto & Przestrzeń. Ubezpieczenie Auto Casco

OWU. Auto & Przestrzeń. Ubezpieczenie Auto Casco UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012- 63-58 Kapitał zakładowy i

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk 2 spis treści WSTĘP Zakres pakietu ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO 5 Kochamy cztery kółka. Niezbędnik

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA SPIS TREŚCI Rozdział I 3 POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 DEFINICJE 3 ZAWARCIE UMOWY 5 Rozdział II UBEZPIECZENIE AC 5 Przedmiot ubezpieczenia 5 Zakres ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OWU. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Casco. Rozdział I. 6) Grad - opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu. Podstawowe informacje o ubezpieczeniu

OWU. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Casco. Rozdział I. 6) Grad - opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu. Podstawowe informacje o ubezpieczeniu UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapitał zakładowy i wpłacony:

Bardziej szczegółowo