Dyrektor Marek Jerzy Chojnowski a...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dyrektor Marek Jerzy Chojnowski a..."

Transkrypt

1 Umowa - projekt Dnia. r. w Białymstoku zostaje zawarta umowa pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku ul. Fabryczna 27, Białystok wpisanym przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr , NIP zwanym w treści umowy Zamawiającym, w imieniu którego działa: Dyrektor Marek Jerzy Chojnowski a Wykonawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przyjmuje do wykonania usługi przewozowe posługując się w tym celu środkami transportu udostępnionymi przez Zamawiającego i świadcząc je w jego imieniu i na jego rzecz oraz załadunek i przewóz zwłok wewnątrz siedziby Zamawiającego tj. z oddziału szpitalnego do komory chłodniczej znajdującej się w piwnicy budynku D1. 2.Wynagrodzenie brutto Wykonawcy ustala się na: a. kwotę.. zł (słownie:..) za godzinę usług przewozowych b. kwotę.zł (słownie:.) za jeden załadunek i przewóz zwłok 3. Zamawiający ureguluje należność za wykonanie przedmiotu umowy miesięcznie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze w ciągu.. dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z potwierdzonym przez Pielęgniarkę Oddziałową Izby Przyjęć (lub osobę przez nią upoważnioną) wykazem przepracowanych godzin. 4. Jako dzień zapłaty faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego 5. Zmiana zaoferowanej ceny za 1 godzinę wykonania usługi oraz jeden załadunek i przewóz zwłok jest możliwa jedynie gdy nastąpi zmiana stawki podatku VAT, przy czym cena netto pozostanie niezmienna i obowiązuje do końca trwania umowy. Zmiana ceny następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę. 6. Zamawiający w celu prawidłowego wykonywania umowy udostępnia Wykonawcy pomieszczenie socjalne znajdujące się na terenie Izby Przyjęć Zamawiającego. 7. Usługi, o których mowa w ust. 1 będą wykonywane w dniach i godzinach określonych w harmonogramie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Potwierdzony przez Pielęgniarkę Oddziałową Izby Przyjęć (lub osobę przez nią upoważnioną) harmonogram pracy na zostanie przekazany Zamawiającemu ostatniego dnia roboczego z terminem obowiązywania od następnego miesiąca Zamawiający powierza do wspólnego użytkowania pojazdy FIAT DOBLO o nr rejestracyjnym BI 1540K oraz VOLKSWAGEN TRANSPORTER o nr rejestracyjnym BTO 3311 wraz z wyposażeniem. Zamawiający zastrzega sobie prawo do czasowego powierzenia do realizacji przedmiotu umowy innego pojazdu co nie będzie wpływało na jej zmianę. 2. Wszystkie strony użytkujące pojazdy biorą na siebie wspólną odpowiedzialność za użytkowany pojazd. Przekazanie samochodów odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez wszystkich użytkowników, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 3. Przy każdorazowym przejęciu pojazdów przez strony należy dokonać oględzin samochodu i w przypadku stwierdzenia zastrzeżeń do jego stanu należy niezwłocznie zgłosić je w formie pisemnej do Zamawiającego

2 4. Po rozwiązaniu umowy użytkownicy są do zwrotu powierzonego pojazdu i wyposażenia w stanie nie pogorszonym ponad wynikający ze zwykłego używania. 5. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu stan techniczny pojazdów i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki: a. przestrzeganie obowiązujących u Zamawiającego norm zużycia paliwa, tj. 10l paliwa/100 km dla samochodu Fiat Doblo i 14,4l paliwa/100 km, dla samochodu Volkswagen Transporter; uzupełnianie oleju wg potrzeb, dokonywanie okresowych przeglądów technicznych, uczestnictwo przy naprawie pojazdu i innych wynikających z eksploatacji a niezbędnych do prawidłowego ich użytkowania b. niezwłoczne zgłaszanie w formie pisemnej konieczności dokonania naprawy pojazdu c. parkowania powierzonego samochodu w siedzibie Zamawiającego lub innym wyznaczonym przez niego miejscu. d. używanie pojazdu sprawnego technicznie. e. prowadzenie kart drogowych zgodnie z rzeczywistym przebiegiem i czasem wykonywania usługi. f. wykonywanie codziennej obsługi pojazdu przed przystąpieniem do pracy. g. posiadania wymaganych aktualnych badań lekarskich i zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi h. zabezpieczenie pojazdu przed kradzieżą. i. dbanie o czystość i estetykę samochodu. j. załadunek i przewóz zwłok z oddziału szpitalnego do komory chłodniczej znajdującej się w piwnicy budynku D Zamawiający zobowiązuje się do poniesienia kosztów eksploatacyjnych samochodów. 2. Każdorazowo Wykonawca pisemnie zgłosi potrzebę nabycia materiałów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji pojazdu. Pisemne zapotrzebowanie nie dotyczy zakupu paliwa W przypadku uczestnictwa w wypadku drogowym Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia pojazdu, powiadomienia odpowiednich służb oraz niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia z wynagrodzenia przypadającego Wykonawcy odszkodowania za szkody związane z wykonywaniem niniejszej umowy, które nastąpiły z wyłącznej winy Wykonawcy a nie zostaną pokryte z odszkodowania ubezpieczyciela. 3. Szkody w pojeździe w części nie pokrytej odszkodowaniem ubezpieczyciela Wykonawca pokryje w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty. 4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność finansową i prawną wobec osób trzecich z tytułu wykonania niniejszej umowy. 6 Umowę zawiera się na czas określony tj.. 7 Wykonawca zobowiązuje się nie przekazywać swojej wierzytelności na rzecz osób trzecich wynikającej z niniejszej umowy Umowa może zostać rozwiązana z ważnych przyczyn przez oświadczenie jednej ze Stron z zachowaniem 2 tygodniowego okresu wypowiedzenia. 2. Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia w przypadku gdy: a. Wykonawca nie przyjmie pojazdu na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa we 2 pkt. 2 niniejszej umowy

3 b. Najemca używa przekazanego pojazdu w sposób sprzeczny z umową lub przeznaczeniem i mimo upomnienia nie przestaje go używać w taki sposób albo gdy przedmiot najmu zaniedbuje do tego stopnia, że zostaje on narażony na utratę lub uszkodzenie. 9 Każda ze Stron zobowiązuje się do niezwłocznego, pisemnego informowania drugiej o każdej zmianie sytuacji faktycznej, bądź prawnej związanej z jej funkcjonowaniem mającym wpływ na realizację niniejszej umowy Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 3. Strony deklarują wolę polubownego rozstrzygania problemów wynikłych w trakcie realizacji Umowy, wyznaczając 4. Wszelkie sprawy sporne wynikające z niniejszej umowy, które nie zostaną załatwione polubownie będą podlegały rozpatrzeniu przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Białymstoku. 11 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egz. dla Zamawiającego, 1 ezg dla Wykonawcy. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

4 Załącznik nr 1 Białystok. PROTOKÓŁ ZDAWCZO ODBIORCZY Sporządzony w Białymstoku w sprawie przekazania do wykonania przedmiotu umowy następujących pojazdów: - FIAT DOBLO o nr rejestracyjnym BIK 1540K - VOLKSWAGEN TRANSPORTER o nr rejestracyjnym BTO 3311 Wykonawca oświadcza, że jest mu znany stan techniczny w/w pojazdów i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń. ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

5 L.p. Data Nazwisko Godziny Załącznik nr 2

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie Umowa Nr../2015 na świadczenie zdrowotne w zakresie usługi medycznej z zakresu badań laboratoryjnych, umowa najmu lokalu, umowa dzierżawy wyposażenia i sprzętu laboratoryjnego zawarta w dniu... pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ

Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ TJ.: TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ I REZONANSU MAGNETYCZNEGO ORAZ

Bardziej szczegółowo

Umowa /projekt/ zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy

Umowa /projekt/ zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy Umowa /projekt/ Załącznik nr 1 do specyfikacji z dnia 15.12.2011 r. zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/2015 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 14 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 16/2015 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 14 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 16/2015 STAROSTY RAWSKIEGO w sprawie wprowadzenia Regulaminu użytkowania samochodów służbowych i samochodów prywatnych do celów służbowych w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej Na

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach WZÓR UMOWY Załącznik nr 5 do SIWZ zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach pomiędzy Gminą Pilchowice z siedzibą w Pilchowicach ul. Damrota 6 NIP 631-102-16-51 REGON 000687853 zwaną dalej "ZAMAWIAJĄCYM",

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

Projekt nr WND RPWM.07.02.01-28-012/14

Projekt nr WND RPWM.07.02.01-28-012/14 UMOWA NR IDENTYFIKACJA UŻYTKOWNIKÓW zawarta w dniu.. r. w Olsztynie w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Nr zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

U M O W A AZP/ /14. usługi ochrony fizycznej osób i mienia zawarta w dniu... w Poznaniu między:

U M O W A AZP/ /14. usługi ochrony fizycznej osób i mienia zawarta w dniu... w Poznaniu między: Wzór! Załącznik nr 10 do SIWZ U M O W A AZP/ /14 usługi ochrony fizycznej osób i mienia zawarta w dniu... w Poznaniu między: Specjalistycznym Zespołem Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy.

UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy. UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy. -projekt - W dniu...r. pomiędzy Gminą Legnica z siedzibą w Legnicy, Pl. Słowiański 8 o nr, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści:

zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści: UMOWA SPRZEDAŻY NR SKM -./15 PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE SP. Z O.O. zawarta w dniu..2015 roku w Gdyni pomiędzy : PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. adres: 81-002 Gdynia, ul. Morska

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do sprostowania. Jednostka miary

Załącznik do sprostowania. Jednostka miary Tabela opłat za media i świadczenia dodatkowe L.p. Rodzaj świadczenia Sposób rozliczenia Jednostka miary Cena jednostkowa 1 Energia elektryczna wg wskazań licznika kwh*) 0,44 zł wg ceny operatora 2 Ogrzewanie

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy BZP/38/383-17/2015. Formularz oferty. Na wykonanie dostaw/usług/robót budowlanych poniżej 30 000 euro.

Nr sprawy BZP/38/383-17/2015. Formularz oferty. Na wykonanie dostaw/usług/robót budowlanych poniżej 30 000 euro. Nr sprawy BZP/38/383-17/2015 Formularz oferty Postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY Umowa nr:...

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY Umowa nr:... ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY Umowa nr:... zawarta w dniu... roku pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Barlinku, ul. Szpitalna 4,

Bardziej szczegółowo

dotycząca: Usług medycznych dla Zakładu Budynków Miejskich Sp. z o.o. Cena badań w zakresie medycyny pracy w ramach pakietu podstawowego

dotycząca: Usług medycznych dla Zakładu Budynków Miejskich Sp. z o.o. Cena badań w zakresie medycyny pracy w ramach pakietu podstawowego . (pieczątka wykonawcy) O F E R T A Załącznik nr 1 do SIWZ złożona przez:.. (nazwa i siedziba wykonawcy) dotycząca: Usług medycznych dla Zakładu Budynków Miejskich Sp. z o.o. Cena badań w zakresie medycyny

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY Część IV SIWZ Wzór umowy - Wdrożenie oraz wsparcie przy certyfikacji Systemu Zarządzania Energią zgodnie z UMOWA na Wdrażanie oraz wsparcie przy certyfikacji Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG PRALNICZYCH (projekt)

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG PRALNICZYCH (projekt) Nr Sprawy ZP 7/204 Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG PRALNICZYCH (projekt) zawarta w dniu... r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

UMOWA WYKONANIA PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO NR... Zawarta w..w dniu, pomiędzy:...zamieszkałą(-ym)

UMOWA WYKONANIA PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO NR... Zawarta w..w dniu, pomiędzy:...zamieszkałą(-ym) UMOWA WYKONANIA PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO NR... Zawarta w..w dniu, pomiędzy:...zamieszkałą(-ym) PESEL. nr dowodu osobistego. będącą (-ym) właścicielem/współwłaścicielem działki Nr..obręb Nr.w miejscowości

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII Verified Environmental Management REG.NO. PL 2.32-003- 44 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCEGO: ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM

Bardziej szczegółowo

Warunki najmu pojazdów

Warunki najmu pojazdów Warunki najmu pojazdów Ogólne warunki najmu pojazdu przez RENTIS Poniższe ustalenia i warunki określają szczegółowo prawa i obowiązki stron umowy najmu, której przedmiotem jest najem samochodu (pojazdu),

Bardziej szczegółowo

UMOWA G - 2240 / 2011

UMOWA G - 2240 / 2011 Projekt umowy UMOWA G - 2240 / 2011 Zawarta w dniu..2011r. w Poznaniu pomiędzy Sądem Okręgowym w Poznaniu Al. Marcinkowskiego 32 61 745 Poznań NIP 778 112 89 38 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

KZP/04/2015 Wzór umowy

KZP/04/2015 Wzór umowy UMOWA zawarta w dniu.r. w Warszawie pomiędzy: Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 202 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /NL/ 2012 (projekt) na usługę w zakresie Ochrony mienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej - Konin Sp. z o.o. przy ul.

UMOWA Nr /NL/ 2012 (projekt) na usługę w zakresie Ochrony mienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej - Konin Sp. z o.o. przy ul. UMOWA Nr /NL/ 2012 (projekt) na usługę w zakresie Ochrony mienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej - Konin Sp. z o.o. przy ul. Gajowa 1 zawarta w dniu. w Koninie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Regulaminu

Załącznik nr 3 do Regulaminu Załącznik nr 3 do Regulaminu Istotne postanowienia umowy na zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych i usługi serwerowni w Pomorskim Parku Naukowo Technologicznym

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

istotne postanowienia umowy

istotne postanowienia umowy załącznik nr 5 istotne postanowienia umowy W dniu w Żarach pomiędzy Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Żarach wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści: UMOWA NR... zawarta w dniu roku w Warszawie, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Białołęckim

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo