ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 02/09/ECDLMAZ/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 02/09/ECDLMAZ/2014"

Transkrypt

1 Strona1 Warszawa, dnia r. ZAMAWIAJĄCY Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej Aleje Jerozolimskie 200, Warszawa NIP: ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 02/09/ECDLMAZ/2014 WPROWADZENIE Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie, na podstawie umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, realizuje Projekt - kursy komputerowe ECDL dla mieszkańców woj. mazowieckiego, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (zwany w dalszej części Projekt ). Usługi wynikające z wykonywania umowy będącej przedmiotem zapytania ofertowego współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, do których zostały wysłane oferty i jest ono dla nich wiążące. O dokonanych zmianach informuje się także na stronie internetowej na której zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu.

2 Strona2 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z kodami CPV: Usługi szkoleniowe Usługi szkolenia komputerowego Kursy komputerowe Usługi zapoznawania użytkownika z obsługą komputera i usługi szkoleniowe 2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem szkolenia komputerowego ECDL PTI Standard dla 48 osób z województwa mazowieckiego, w ramach projektu - kursy komputerowe dla mieszkańców woj. mazowieckiego. Celem kursu jest nabycie przez uczestników umiejętności z zakresu ITC na poziomie ECDL PTI Standard i przygotowanie do egzaminu zewnętrznego, certyfikującego na poziomie ECDL PTI Standard. Zakres zamówienia obejmuje: Przygotowanie szczegółowego programu szkolenia w oparciu o zapisy Wniosku o dofinansowanie projektu oraz o program przedstawiony w pkt. 3 niniejszego zapytania, Przygotowanie merytoryczne i graficzne materiałów szkoleniowych niezbędnych do prowadzenia zajęć np. prezentacji, skryptów, plików, ćwiczeń i udostępnianie ich uczestnikom, w celach nabywania wiedzy i praktyki, Przeprowadzenie szkoleń na poziomie ECDL PTI Standard w okresie od września 2014 r. do zakończenia realizacji projektu (tj r.), Szkolenia mogą być realizowane w systemie wieczorowym (tj. w dni powszednie zajęcia w godzinach popołudniowych 2 x 4 godziny tygodniowo) lub w weekendy (tj.1-2 x po 8 godzin),

3 Strona3 Przygotowanie testów wiedzy i kompetencji (testy pozwalające na zweryfikowanie wiedzy i kompetencji grupy szkoleniowej na początku i na końcu każdego modułu szkoleniowego), Przeprowadzenie szkoleń w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego (szkolenia realizowane będą w Kampusie Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich, przy ul. Jagiellońskiej lub w oddziale zamiejscowym w Płońsku bądź innej, wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji, Przygotowanie raportów ze szkolenia (raporty po zakończeniu poszczególnych bloków szkoleniowych) i przekazanie ich Zamawiającemu, Wykonawcy (trenerzy) będą informowani o miejscu i czasie realizacji usługi z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem, Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z dojazdem, ewentualnym noclegiem oraz wyżywieniem trenera, Zamawiający zastrzega sobie prawo do organizowania zajęć dla różnych grup zajęciowych w pokrywających się terminach (np. równoległe prowadzenie zajęć dla 4 grup zajęciowych). W związku z powyższym oferent powinien przewidzieć taką okoliczność przy wskazaniu ilości kadry przewidzianej do prowadzenia zajęć, Zamawiający ponosi koszty związane z wydrukiem materiałów szkoleniowych, zapewnieniem sali szkoleniowej, cateringu dla uczestników szkoleń, w tym refundacji kosztów dojazdu dla części uczestników projektu. 3. Szczegółowy zakres zamówienia: Program szkolenia ECDL PTI Standard Lp. Nazwa bloku szkoleniowego i ilość godzin przypadająca na 1 grupę zajęciową Opis 1 Podstawy pracy z komputerem (16h) Kluczowe zagadania związane z ICT, komputerem, urządzeniami i oprogramowaniem, pulpit, ikony i ustawienia, tworzenie dokumentów i ich wydruk, zarządzanie plikami, kluczowe zagadnienia związane z siecią, bezpieczeństwo i higiena pracy 2 Podstawy pracy w sieci Zasady przeszukiwania Internetu, przeglądanie, postępowanie z informacją uzyskaną w Internecie,

4 Strona4 (16h) 3 Przetwarzanie tekstów (20h) 4 Arkusze kalkulacyjne (24h) 5 Użytkowanie baz danych (18h) 6 Grafika menedżerska i prezentacyjna (24h) pojęcia związane z komunikacją, zasady używania poczty elektronicznej. Praca z aplikacją, tworzenie dokumentu, formatowanie, obiekty, korespondencja seryjna, przygotowanie wydruków Użycie aplikacji, komórki, zarządzanie arkuszami, reguły i funkcje, formatowanie, wykresy, formatowanie arkusza Rozumienie istoty baz danych, obsługa aplikacji, tabele, wybieranie informacji z baz danych, obiekty, wydruki Używanie aplikacji, tworzenie prezentacji, teksty, wykresy, obiekty graficzne, przygotowanie pokazu slajdów 7 IT Security (18 h) Kwestie bezpieczeństwa, złośliwe oprogramowania, bezpieczeństwo w sieci, bezpieczeństwo w Internecie, komunikacja, bezpieczeństwo danych Zajęcia z zakresu ECDL PTI Standard organizowane będą dla 48 osób w wieku lata z województwa mazowieckiego (tj. osoby pracujące, uczące się, zamieszkujące na terenie województwa mazowieckiego, ale też osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo), Minimum 50% uczestników szkoleń, stanowić będą osoby z wykształceniem co najwyżej średnim, Pierwszeństwo w dostępie do projektu, będą miały osoby pochodzące ze wsi oraz miast do 100 tys. mieszkańców, Usługa zakłada zrealizowanie kursu na poziomie ECDL PTI standard dla 4 grup szkoleniowych (12 osób w 1 grupie szkoleniowej), w terminie od września 2014 r. do maja 2015 r., Łącznie na 1 grupę szkoleniową przewidywane jest 136 godzin zajęć co daje łącznie 544 godzin zajęć (136 godzin x 4 grupy), Godzina dydaktyczna liczy 45 minut,

5 Strona5 Informacje dodatkowe: a) Szkolenie w ramach jednego bloku tematycznego w projekcie może być realizowane przez jednego trenera bądź zespół trenerów cena wskazana w ofercie jest ceną za realizację godziny szkolenia niezależnie od liczebności zespołu trenerskiego, b) Jeden blok tematyczny może być realizowany przez kilku trenerów (zespół trenerski), tj. Wykonawca (Oferent) może podzielić jedno szkolenie na kilka elementów, z których każdy zostanie zrealizowany przez innego trenera (np. 8 godzin w ramach bloku tematycznego 1) realizuje trener X, a 8 godzin trener Y). W takiej sytuacji ocena oferty obejmie każdego ze zgłoszonych w ofercie trenerów. c) Program szkolenia musi uwzględniać ewentualne zróżnicowanie w poziomie zaawansowania uczestników w obsłudze komputera i znajomości zagadnień z ICT, d) Każdy uczestnik projektu, który uzyska wymaganą frekwencję na zajęciach, zobowiązany będzie przystąpić do wszystkich egzaminów umożliwiających zdobycie certyfikatu ECDL PTI Standard, e) Trenerzy zobowiązują się do wykorzystania i promowania w trakcie zajęć materiałów edukacyjnych (kursowych), które zostaną wytworzone w ramach projektu. f) Oferent będzie zobowiązany do prowadzenia dokumentacji szkoleniowej, m.in. dziennika zajęć wypełnianego na bieżąco, zbierania podpisów na listach obecności, przeprowadzania ankiet i testów. Wzory dokumentów dostarczy Zamawiający. g) Zaplanowane zajęcia będą monitorowane przez kadrę projektu. W przypadku stwierdzonych niedbałości w prowadzeniu zajęć pod względem organizacyjnym, merytorycznym lub metodycznym, a także niskiej efektywności szkolenia, umowa może zostać rozwiązana. WARUNKI KONIECZNE I KRYTERIA OCENY OFERT 1. Opis warunków udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się osoby fizyczne (prowadzące lub nie prowadzące działalności gospodarczej), które samodzielnie wykonają usługę będącą przedmiotem niniejszego zapytania, spełniające poniższe warunki: a) zaoferują przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w niniejszym dokumencie, b) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,

6 Strona6 d) nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przez które rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na: - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, - posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. e) łączny wymiar zaangażowania każdego z trenerów z osobna, w realizację zadań we wszystkich projektach NSRO nie przekracza 240 godzin miesięcznie, f) trenerzy nie są zatrudnieni w instytucji uczestniczącej w realizację PO KL na podstawie stosunku pracy, chyba że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie, g) dopuszcza się składanie ofert przez konsorcja. 2. Kryteria oceny ofert Oferty będą oceniane według następujących kryteriów: Lp. Wyszczególnienie Waga 1) Cena brutto za realizację jednej godziny szkolenia 30 2) Doświadczenie trenerów w prowadzeniu szkoleń z tematów objętych przedmiotem zapytania 3) Posiadanie przez trenerów kwalifikacji do prowadzenia szkoleń na poziomie minimum ECDL (poświadczone np. certyfikatem, zaświadczeniem) 4) Liczba zrealizowanych godzin szkoleń o tematyce będącej przedmiotem zapytania ofertowego Razem ( ) pkt. Zamawiający zastosuje następujące kryteria:

7 Strona7 1) Cena brutto za realizację jednej godziny szkolenia, 2) Doświadczenie trenerów wskazanych w ofercie, w prowadzeniu szkoleń z tematów objętych przedmiotem zapytania, w minimalnej ilości 3 lat, 3) Posiadanie przez trenerów kwalifikacji do prowadzenia szkoleń na poziomie minimum ECDL, poświadczonych np. certyfikatem, zaświadczeniem, 4) Liczba zrealizowanych godzin szkoleń o tematyce będącej przedmiotem zapytania ofertowego Sposób wyliczenia punktacji dla poszczególnych elementów składowych oferty: 1) Cena brutto za realizację jednej godziny szkolenia Ocenie podlegać będzie cena za przygotowanie i przeprowadzenie godziny szkolenia. Punkty za cenę będą obliczane wg wzoru: Najniższa cena oferty Liczba punktów = x 100 x 30 % Cena badanej oferty Maksymalna liczba punków: 30 2) Doświadczenie trenerów wskazanych w ofercie - oceniane będzie na podstawie informacji zawartych w zestawieniu przeprowadzonych szkoleń wg załącznika nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. Dla każdego ze zrealizowanych szkoleń trener powinien przedstawić referencje wystawione przez zamawiającego (klienta). Punkty przyznawane będą następująco: 0 pkt. wszyscy trenerzy wykazani w ofercie, rozpoczęli działalność w prowadzeniu szkoleń o tematyce objętej przedmiotem zapytania, w ciągu ostatniego roku (1 roku) przed upływem terminu składania ofert. Spełnienie kryterium będzie badane na podstawie przedstawionych w ofercie referencji, wskazujących na okres, będący przedmiotem punktacji. 10 pkt. wszyscy trenerzy wykazani w ofercie, rozpoczęli działalność w prowadzeniu szkoleń o tematyce objętej przedmiotem zapytania, minimum na 2 ale nie więcej niż 3 lata, przed upływem terminu składania ofert. Spełnienie kryterium będzie badane na podstawie przedstawionych w ofercie referencji,

8 Strona8 wskazujących na okres, będący przedmiotem punktacji. Referencje muszą potwierdzać ciągłość w prowadzeniu działalności szkoleniowej tj. należy przedstawić przynajmniej 1 referencję z każdego roku prowadzenia szkoleń 20 pkt. - wszyscy trenerzy wykazani w ofercie, rozpoczęli działalność w prowadzeniu szkoleń o tematyce objętej przedmiotem zapytania, na więcej niż 3 lata, przed upływem terminu składania ofert. Spełnienie kryterium będzie badane na podstawie przedstawionych w ofercie referencji, wskazujących na okres, będący przedmiotem punktacji. Referencje muszą potwierdzać ciągłość w prowadzeniu działalności szkoleniowej tj. należy przedstawić przynajmniej 1 referencję z każdego roku prowadzenia szkoleń. Maksymalna liczba punków: 20 UWAGA: Punkty nie sumują się tj. Oferent może otrzymać w zależności od spełnianych kryteriów 0 pkt., 10 pkt. lub 20 pkt. Maksymalna liczba punktów do zdobycia = 20 pkt. 3) Posiadanie przez trenerów kwalifikacji do prowadzenia szkoleń na poziomie minimum ECDL, poświadczonych np. certyfikatem, zaświadczeniem Punkty przyznawane będą na podstawie dokumentów (certyfikatów, zaświadczeń) stanowiących załączniki do złożonej oferty. Złożone dokumenty powinny zawierać informację o liczbie godzin odbytych szkoleń, jeżeli takich informacji nie posiadają, Oferent powinien pozyskać dodatkowe informacje od instytucji szkoleniowej. Punkty przyznawane będą następująco: 15 pkt. wszyscy trenerzy wskazani w ofercie do realizacji szkoleń, posiadają uprawnienia i doświadczenie do realizacji przedmiotu zamówienia, poświadczone aktualnymi certyfikatami egzaminatora, uprawnionego do przeprowadzenia egzaminów ECDL PTI Standard lub aktualnymi certyfikatami Microsoft (m.in. Microsoft Certified Solution Expert, Microsoft Certified Solutions Associate, Microsoft Office Specialist Expert, Microsoft Certified Information Technology Professional), 30 pkt. wszyscy trenerzy wskazani w ofercie do realizacji szkoleń, posiadają uprawnienia i doświadczenie do realizacji przedmiotu zamówienia, poświadczone aktualnymi certyfikatami egzaminatora uprawnionego do prowadzenia egzaminów ECDL PTI Standard lub aktualnymi certyfikatami Microsoft m.in. (Microsoft Certified Solution Expert, Microsoft Certified Solutions Associate, Microsoft Office Specialist Expert, Microsoft Certified Information Technology Professional) i jednocześnie przynajmniej jeden z trenerów wskazanych w ofercie do realizacji przedmiotu zamówienia posiada dodatkowo doświadczenie

9 Strona9 i certyfikat z dziedziny audytu i bezpieczeństwa systemów informatycznych (np. Certified Ethical Hacker) Maksymalna liczba punków: 30 UWAGA: Punkty nie sumują się tj. Oferent może otrzymać w zależności od spełnianych kryteriów 15 pkt. lub 30 pkt. Maksymalna liczba punktów do zdobycia = 30 pkt. 4) Liczba zrealizowanych godzin szkoleń o tematyce będącej przedmiotem zapytania ofertowego punkty przyznawane będą na podstawie informacji zawartych w zestawieniu przeprowadzonych szkoleń wg załącznika nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. Dla każdego ze zrealizowanych szkoleń trener powinien przedstawić referencje wystawione przez zamawiającego (klienta). Punkty będą przyznawane następująco: 0 pkt. przeprowadzenie przez każdego z trenerów wyszczególnionych w ofercie nie więcej niż 300 godzin szkoleń o tematyce będącej przedmiotem zapytania (poświadczonych referencjami), w ciągu ostatniego roku, przed upływem terminu składania ofert; 10 pkt. - przeprowadzenie przez każdego z trenerów wyszczególnionych w ofercie, minimum 301 ale nie więcej niż 600 godzin szkoleń o tematyce będącej przedmiotem zapytania (poświadczonych referencjami), w ciągu ostatniego roku, przed upływem terminu składania ofert; 20 pkt. - przeprowadzenie przez każdego z trenerów wyszczególnionych w ofercie, minimum 601 godzin szkoleń o tematyce będącej przedmiotem zapytania (poświadczonych referencjami), w ciągu ostatniego roku, przed upływem terminu składania ofert; Maksymalna liczba punków: 20 UWAGA: Punkty nie sumują się tj. Oferent może otrzymać w zależności od spełnianych kryteriów 0 pkt., 10 pkt. lub 20 pkt. Maksymalna liczba punktów do zdobycia = 20 pkt. Sposób oceny oferty Oceny ofert w punktach 1-4 dokonają osoby odpowiedzialne po stronie Zamawiającego za przygotowanie i przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy. Oferta, która uzyska największą liczbę punktów (suma punktów

10 Strona10 uzyskanych za kryteria ) zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów dodatkowych wyjaśnień, dokumentów, oświadczeń i innych informacji dotyczących złożonej oferty niezłożenie ich w wyznaczonym terminie może spowodować wykluczenie, odrzucenie oferty z dalszego postępowania lub nieprzyznanie punktów za kryteria, których wyjaśnienia miały dotyczyć. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 1. Zamawiający przewiduje zapłatę za wykonane usługi w okresach miesięcznych za zrealizowane w danym miesiącu szkolenia. Dopuszcza się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia wartość zaliczki zostanie uzgodniona z wybranym Wykonawcą usług, decyzję o jej udzieleniu i wysokości ostatecznie podejmuje Zamawiający. Płatności będą dokonywane z zastrzeżeniem posiadania przez Realizatora projeku (Zamawiający), środków na koncie projektu. 2. Oferent zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu niewyłącznej licencji na czas nieoznaczony na korzystanie z materiałów szkoleniowych oraz artykułów prasowych stworzonych w związku z realizacją niniejszego zamówienia. Licencja obejmować będzie wyłącznie terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Oferent zobowiązuje się nie wypowiadać przedmiotowej licencji do 31 grudnia Po upływie tego czasu okres wypowiedzenia będzie wynosił 1 miesiąc. Zakres licencji obejmuje następujące pola eksploatacji: a) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy materiałów w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego na nośnikach magnetycznych, na płytach CD-ROM i DVD, wszelkiego formatu i rodzaju, oraz techniką cyfrową, b) zwielokrotnianie określoną techniką, w szczególności na nośnikach magnetycznych, na płytach CD-ROM i DVD, wszelkiego formatu i rodzaju, na dyskach optycznych i magnetooptycznych oraz drukiem, c) wprowadzanie do obrotu d) wystawienie, e) wyświetlenie, f) odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, g) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 3. Wykonawca po odbytym szkoleniu będzie oceniony przez jego uczestników. W przypadku negatywnych ocen przygotowania trenera do zajęć dokonanych

11 Strona11 przez uczestników szkolenia wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszono zgodnie z zapisami podpunktów a), b) i c): a) W sytuacji, w której co najmniej 60% uczestników danego zjazdu szkoleniowego oceni w ankiecie poszkoleniowej przygotowanie do zajęć wykładowcy na ocenę 1 lub 2 w skali sześciopunktowej kara umowna wyniesie 50% kwoty należnej wykonawcy za realizację danego zjazdu szkoleniowego. b) W sytuacji w której co najmniej 60% uczestników danego zjazdu szkoleniowego oceni w ankiecie poszkoleniowej przygotowanie do zajęć wykładowcy niżej niż na ocenę 4 w skali sześciopunktowej, ale wyżej niż w sytuacji opisanej w podpunkcie a, kara umowna wyniesie 25% kwoty należnej wykonawcy za realizację danego zjazdu szkoleniowego. 4. Wykonawca ponosi współodpowiedzialność za wyniki z końcowych egzaminów Uczestników projektu. W sytuacji kiedy, więcej niż 20% uczestników danego zjazdu szkoleniowego zakończy egzaminy z wynikiem negatywnym, kara umowna wyliczana będzie zgodnie z następującym wzorem kara umowna za niskie wyniki egzaminu w danej grupie = wynagrodzenie trenerów za realizację szkoleń dla danej grupy szkoleniowej x procent osób, które wzięły udział w egzaminie ECDL, ale nie uzyskały certyfikatu. 6. Z Oferentem, którego oferta zostanie wybrana, będzie podpisana umowa w uzgodnionym przez strony terminie. Z trenerami wykazanymi w ofercie, zostaną zawarte umowy cywilno-prawne, będące podstawą rozliczenia między nimi a Zamawiającym. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy obejmują: a) płatności za świadczone usługi dokonywane będą na podstawie poprawnie wystawionych przez Oferenta faktur lub rachunków. b) płatności będą regulowane w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury/rachunku wystawionej przez Oferenta, z zastrzeżeniem zapisów w pkt. 1 (warunki realizacji zamówienia). c) Oferent zobowiąże się do umożliwienia organom kontrolującym realizację Projektu, wglądu do dokumentów Oferenta związanych z realizacją zamówienia, w tym dokumentów finansowych. PRZYGOTOWANIE I WYBÓR OFERTY 1. Opis przygotowania oferty: 1.1 Ofertę należy złożyć nie później niż do r. do godziny 16:00 decyduje data wpływu oferty do siedziby Zmawiającego.

12 Strona Ofertę można dostarczyć: listownie, kurierem lub osobiście, na adres Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej Aleje Jerozolimskie 200, Warszawa. 1.3 Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz poniższym opisem:,,usługi związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem szkolenia komputerowego ECDL PTI Standard dla 48 osób z województwa mazowieckiego w ramach projektu pn. - kursy komputerowe ECDL dla mieszkańców województwa mazowieckiego. 1.4 Oferta powinna zawierać: a) Wypełniony formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, b) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania (każdy z trenerów wskazanych w ofercie, składa oświadczenie osobno również w przypadku składania oferty w konsorcjum), c) Opis doświadczenia trenerów wskazanych przez Oferenta zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania, d) Oświadczenie dotyczące zaangażowania w realizację PO KL oraz NSRO, stanowiące załącznik nr 4 do zapytania, (każdy z wskazanych w ofercie trenerów, składa oświadczenie osobno również w przypadku składania oferty w konsorcjum), e) Opis usługi dla każdego z modułów (wzór nie został ustalony, wygląd zależy od Wykonawcy) zawierający: a. metody przeprowadzenia analizy potrzeb szkoleniowych, b. efekty kształcenia, c. ramowy program usługi, d. metody realizacji usługi, e. formę sprawdzenia efektów kształcenia. f) Referencje (kserokopie) poświadczające zrealizowanie przez każdego z trenerów szkoleń będących przedmiotem zamówienia, g) Certyfikaty bądź zaświadczenia (kserokopie) h) CV każdego z trenerów wskazanych w Ofercie, 1.5 Każdy Oferent może złożyć w niniejszym zapytaniu tylko 1 ofertę. Oferty składane są w jednym egzemplarzu. 1.6 Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do

13 Strona13 Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia r. 1.7 Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 1.8 Oferta nie spełniająca wymogów formalnych określonych w niniejszym postępowaniu podlega odrzuceniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty, w której wskazana cena przewyższy o 20 proc. zaplanowany budżet dla zamówienia. 1.9 Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności świadczonych przez okres i na warunkach określonych w ofercie Ceny podane w ofercie nie podlegają zmianom przez cały okres trwania umowy Ceny należy wyrazić w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 2. Termin związania ofertą 2.1 Składający ofertę są nią związani przez 30 dni. 2.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. 2.3 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 3. Informacja dotycząca wyboru oferty 3.1 Informacja o rozstrzygnięciu postępowania zostanie wysłana podmiotom, którzy złożyli ofertę, w ciągu 15 dni roboczych po zakończeniu postępowania. 3.2 Jeśli podmiot, który został wybrany uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 4. Osoby odpowiedzialne za procedurę wyboru Wykonawcy i udzielanie informacji 4.1 Osobą odpowiedzialną po stronie Zamawiającego za przygotowanie i przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy są; p Katarzyna Dobrowolska, tel. (022) , Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela p Katarzyna Dobrowolska tel. (022) ,

14 Strona14 Załącznik do zapytania ofertowego: Załącznik Nr 1: Wzór formularza Oferty, Zatwierdzam:.. Podpis Załącznik Nr 2: Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych Załącznik Nr 3: Wzór doświadczenia trenerów wskazanych przez Oferenta Załącznik nr 4 : Wzór Oświadczenia dotyczącego zaangażowania w realizację PO KL oraz NSRO

Zapytanie ofertowe nr 1/Szkolenia ECDL - Trener/2016

Zapytanie ofertowe nr 1/Szkolenia ECDL - Trener/2016 Zapytanie ofertowe nr 1/Szkolenia ECDL - Trener/2016 Warszawa, 21.10.2016 r. Przedmiotem niniejszego postępowania jest dokonanie wyboru Trenera/ów, na przeprowadzenie szkoleń ECDL Profile dla 210 osób

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3/ POKL /13

Zapytanie ofertowe nr 3/ POKL /13 Ośrodek Szkoleniowo-Wdrożeniowy Marek Szarata ul. Karpacka 54, 85-164 Bydgoszcz tel./faks 52 373 36 89 projekt@osw.bydgoszcz.pl www.osw.bydgoszcz.pl Bydgoszcz, dnia 3.06.2014 Zapytanie ofertowe nr 3/ POKL.07.04.00-04-029/13

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku. Zapytanie ofertowe zostanie zamieszczone na stronie http://www.przedszkole-awp.pl/

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku. Zapytanie ofertowe zostanie zamieszczone na stronie http://www.przedszkole-awp.pl/ Nr zamówienia: AWP/Z-01-20/05/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Stowarzyszenie Oświatowo Edukacyjne Przyjaciele Nauki na Warmii LOG WARM 10-271 Olsztyn ul. Jagiellońska

Bardziej szczegółowo

NICZUK METALL-PL Sp. J. Wilimowo, 23.12.2014 r. Wilimowo 2 11-041 Olsztyn

NICZUK METALL-PL Sp. J. Wilimowo, 23.12.2014 r. Wilimowo 2 11-041 Olsztyn NICZUK METALL-PL Sp. J. Wilimowo, 23.12.2014 r. Wilimowo 2 11-041 Olsztyn Zapytanie ofertowe nr 15/POKL/8.1.1/2014 Dotyczące: wyboru trenerów prowadzących szkolenia w ramach modułu Zarządzanie produkcją

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/Egzaminy/2016

Zapytanie ofertowe nr 2/Egzaminy/2016 Warszawa, 21.10.2016 r. Zapytanie ofertowe nr 2/Egzaminy/2016 Przedmiotem niniejszego postępowania jest dokonanie wyboru Oferenta, który wykona usługę przeprowadzenia egzaminów ECDL Profile dla 210 osób

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/WSB/KOMPETENCJE/2015

Zapytanie ofertowe nr 1/WSB/KOMPETENCJE/2015 Toruń, dnia 17 lutego 2015 r. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Zapytanie ofertowe nr 1/WSB/KOMPETENCJE/2015 1. Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POWR/ /0029/16

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POWR/ /0029/16 Piotrków Tryb, 16 lutego 2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POWR/01.02.02/0029/16 W związku z realizacją projektu pt.: aktywizacja osób młodych z kategorii NEET zamieszkałych na obszarze województwa, o numerze

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/SH/03/2016

Zapytanie ofertowe nr 1/SH/03/2016 Płock, 24.03.2016 r. Zapytanie ofertowe nr 1/SH/03/2016 zwane dalej Zapytaniem Ofertowym dotyczy postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności, zgodnie z regulaminem konkursu ogłoszonego przez Mazowiecką

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Bujalski Sp. z o.o. Ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity Dywity, dn. 26.03.2014 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: SPB.042-18/2012 W związku z realizacją przez Firmę Bujalski Sp.z o.o. projektu szkoleniowego pt.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMAWIAJĄCY: Centrum Edukacji AC-Expert Agata Melara 64-600 Oborniki, ul. Paderewskiego 4 NIP 7871783724, REGON 301194451 Reprezentowane przez Agatę Melara - Właściciela tel.: (61) 29 60 110 Oborniki,

Bardziej szczegółowo

za łączną cenę:,.. PLN brutto

za łączną cenę:,.. PLN brutto Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Olsztyn, dnia.0.05 r. Załącznik nr do Zapytania ofertowego z dnia.0.05 r. Nazwa firmy / Imię i Nazwisko Wykonawcy...

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne Szkolenia Informatyczne

Profesjonalne Szkolenia Informatyczne Znak: 565/2014 Kielce, dn. 21. 08.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia komputerowego w ramach realizacji projektu e-obywatel rozwój kompetencji ICT w regionie świętokrzyskim, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Rzeszów, dn. 20.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi szkoleniowemu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego. Bujalski Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity Dywity, dn. 29.07.2014 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: SPB.042-23/2012 W związku z realizacją przez Firmę Bujalski Sp.z o.o. projektu szkoleniowego pt.

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Świętej Siostry Faustyny (MOW) ul. Siostry Faustyny 3 30-608 Kraków. I. Opis przedmiotu zamówienia:

Zamawiający: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Świętej Siostry Faustyny (MOW) ul. Siostry Faustyny 3 30-608 Kraków. I. Opis przedmiotu zamówienia: Zapytanie ofertowe w ramach zasady konkurencyjności na przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z przedmiotu Język angielski dla wychowanek MOW im. Św. S. Faustyny w Krakowie w ramach projektu ICT

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014

Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014 Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie plac Tysiąclecia 23 19-230 Szczuczyn... Szczuczyn 11.07.2014r. Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

III. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

III. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA ZAPYTA NIE O F ERTO W E NR 2/ O WES / T/ 2 01 5 W RAMACH ZASADY KONK URENC YJNO Ś CI NA ORGANIZACJĘ 2-DNIOWEGO SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU PT.: OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE SIEDLECKIM

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na realizację szkolenia z obsługi komputera z ECDL Start w ramach projektu DZIŚ WYKLUCZENIE- JUTRO ZATRUDNIENIE! współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wrocław, 08.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZO/03/07/2013/CNP2 na przeprowadzenie USŁUGI SZKOLENIA ZAWODOWEGO

Bardziej szczegółowo

88 godzin dydaktycznych szkolenia

88 godzin dydaktycznych szkolenia Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wrocław, 28.01.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZO/04/01/2013/CNP2 na przeprowadzenie USŁUGI SZKOLENIA ZAWODOWEGO

Bardziej szczegółowo

Data: 29.05.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/DWES/OST/FFW/2015. Usługi szkoleniowe

Data: 29.05.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/DWES/OST/FFW/2015. Usługi szkoleniowe Fundacja Fundusz Współpracy, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa tel.: +48 22 4509 810, fax: +48 22 4509 803, cofund@cofund.org.pl, www.cofund.org.pl NIP: 526-000-54-68 REGON: 002179760 KRS: 0000112576

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 12/2013/WND-POKL.09.02.00-32-044/12

Zapytanie ofertowe nr 12/2013/WND-POKL.09.02.00-32-044/12 Szczecin, dnia 14 marca 2013 roku Zapytanie ofertowe nr 12/2013/WND-POKL.09.02.00-32-044/12 Szanowni Państwo, w związku z realizacją Projektu pt. Mam zawód i kwalifikacje mam pracę w Centrum Edukacji Ogrodniczej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 02/KP/POKL/2012 na świadczenie usług szkoleniowych z zakresu zarządzania

Zapytanie ofertowe nr 02/KP/POKL/2012 na świadczenie usług szkoleniowych z zakresu zarządzania Constans Bogumił Klimiuk ul. Warszawska 58 17-200 Hajnówka Białystok, dnia 21.02.2012r. Zapytanie ofertowe nr 02/KP/POKL/2012 na świadczenie usług szkoleniowych z zakresu zarządzania Zwracamy się z prośbą

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zapytania zawarto w załączniku nr 1.

Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zapytania zawarto w załączniku nr 1. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 27.11.2012 I. ZLECENIODAWCA Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, z siedzibą przy ul. Noakowskiego 10 lokal nr 1, 00-666 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 25 lipca 2016 r.

Szczecin, dnia 25 lipca 2016 r. Szczecin, dnia 25 lipca 2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego Zasadami realizacji zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, Aktywa Plus

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9 usługi szkoleniowe, 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9 usługi szkoleniowe, 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego Sępólno Krajeńskie, 2 grudnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla uczestników projektu Centrum Aktywności Rodziny III współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POKL/7.4/117/14

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POKL/7.4/117/14 Strona1 Rzeszów, dnia 26 maja 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POKL/7.4/117/14 W związku z realizacją projektu Niepełnosprawny pełnowartościowym pracownikiem!, POKL.07.04.00-18-117/13, Wielkopolskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/ POKL.07.04.00-04-029/13

Zapytanie ofertowe nr 4/ POKL.07.04.00-04-029/13 Ośrodek Szkoleniowo-Wdrożeniowy Marek Szarata ul. Karpacka 54, 85-164 Bydgoszcz tel./faks 52 373 36 89 projekt@osw.bydgoszcz.pl www.osw.bydgoszcz.pl Bydgoszcz, dnia 3.06.2014 Zapytanie ofertowe nr 4/ POKL.07.04.00-04-029/13

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/A

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/A Europejskie Centrum Edukacyjne- EuropäischesBildungszentrum sp. z o.o. ul. Szpitalna 17a 45-010 Opole Tel./fax 77 423 22 45 Opole, 30.05.2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/A dotyczy projektu pn Aktywator

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. wynajmu sal na zajęcia indywidualne: lektorat języka angielskiego oraz coaching indywidualny

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. wynajmu sal na zajęcia indywidualne: lektorat języka angielskiego oraz coaching indywidualny Zapytanie ofertowe nr: 2/KDM_POZ/2014 Poznań, 26 listopada 2014 r. (CPV): 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych, niż mieszkalne ZAPYTANIE OFERTOWE dot. wynajmu sal na zajęcia indywidualne:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 09.08.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 09.08.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 09.08.2012 dotyczące wyłonienia psychologa na przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla uczestników w ramach projektu pn.: Zachodniopomorski aktywny abstynent

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie rynku nr 1/WSB/ABK/2017

Rozeznanie rynku nr 1/WSB/ABK/2017 Wrocław, 31.03.2017 r. Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu ul. Fabryczna 29-31 53-609 Wrocław Rozeznanie rynku nr 1/WSB/ABK/2017 1. Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu z siedzibą

Bardziej szczegółowo

program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych i socjoterapii.

program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych i socjoterapii. Zapytanie ofertowe zajęcia z gastronomii w ramach kursu Gotuj i praktykuj z Mistrzem dla wychowanek MOW im. Św. S. Faustyny w Krakowie w ramach projektu Samodzielne życie program aktywizacji młodzieży

Bardziej szczegółowo

Projekt Małopolska kuźnia kwalifikacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Małopolska kuźnia kwalifikacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dn. 30.03.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Małopolska kuźnia kwalifikacji w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia (CPV: Kursy komputerowe)

Opis przedmiotu zamówienia (CPV: Kursy komputerowe) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt nr WND-POKL.08.01.01-28-291/13 pt.: Podniesienie kwalifikacji pracowników III etapem rozwoju PPHU ROLMAX

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy nr: UDA-POKL.08.01.01-28-249/13-00 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy nr: UDA-POKL.08.01.01-28-249/13-00 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Biuro Inwestycyjne Progres Anna Bielska Ul. Bolka i Lolka 20j/2 10-696 Olsztyn Olszyn, dn. 18.02.2015 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: PA.042-1/15 W związku z realizacją przez Biuro Inwestycyjne Progres Anna

Bardziej szczegółowo

- Budowa biznesplanu przedsiębiorstwa i strategii rozwoju firmy Spin off/spin out (łącznie 3 szkolenia dwudniowe).

- Budowa biznesplanu przedsiębiorstwa i strategii rozwoju firmy Spin off/spin out (łącznie 3 szkolenia dwudniowe). Kraków, dnia 19.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru trenera na szkolenie pn. Zewnętrzne źródła finansowania. Pozyskiwanie funduszy europejskich oraz Budowa biznesplanu przedsiębiorstwa i strategii

Bardziej szczegółowo

Kraków, 04 październik 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Kraków, 04 październik 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, 04 październik 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/5/2015r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/5/2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/5/2015r. Rybczewice, dnia 01.05.2015 Podstawa prawna: Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie udzielania zamówień w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy, do

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9 usługi szkoleniowe, 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9 usługi szkoleniowe, 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego Sępólno Krajeńskie, 13 października 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla uczestniczek projektu Akademia Umiejętności III współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja. Zapytanie ofertowe

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja. Zapytanie ofertowe Zamawiający: ul. Grudzieniec 64, 60-601 Poznań NIP: 7811746323 REGON: 634560679 tel: (61) 853 36 97, fax: (61) 850 11 44 e-mail: oferty@fundacjarozwoju.org.pl Poznań, 21 października 2014 roku Wykonawca:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/5/2012

Zapytanie ofertowe nr 1/5/2012 Warszawa, 22.05.2012r. Zapytanie ofertowe nr 1/5/2012 W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie i integracja platformy B2B automatyzującej procesy biznesowe pomiędzy EIP Finanse a jej partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ilość godzin szkoleniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ilość godzin szkoleniowych Kraków, 14 sierpień 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, poszukuje

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 11/WSB/JAK/2013

Zapytanie ofertowe nr 11/WSB/JAK/2013 Toruń, dnia 7 marca 2013r. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.torun.pl Zapytanie ofertowe nr 11/WSB/JAK/2013 1. Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POKL/9.4/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POKL/9.4/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POKL/9.4/2012 w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez ASENTIA CONSULTING Monika Grzesiak-Chmura,

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Łodzi

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Łodzi ZAPYTANIE OFERTOWE na prowadzenie zajęć rehabilitacji indywidualnej w domu chorego w ramach prowadzonego projektu: Rehabilitacja ruchowo-społeczna osób chorych na stwardnienie rozsiane Nr postępowania:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego. Bujalski Sp. z o.o. Ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity Dywity, dn. 01.07.2014 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: SPB.042-22/2012 W związku z realizacją przez Firmę Bujalski Sp.z o.o. projektu szkoleniowego pt.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 9/2014/I

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 9/2014/I ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 9/2014/I Gdańsk, 01.10.2014 r. W związku z realizacją projektu Informatyka i Logistyka Kierunkami Przyszłości - Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej, UDA-POKL.04.03.01-00-065/12,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POKL/2014/ZS z dnia 17.01.2014 r. dotyczące wyłonienia kadry trenerskiej szkoleń realizowanych w ramach projektu: Zielone światło dla MŚP Szanowni Państwo, w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. "Przygotowanie i przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla pracowników CPPC"

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przygotowanie i przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla pracowników CPPC ZAPYTANIE OFERTOWE na "Przygotowanie i przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla pracowników CPPC" 1 Szanowni Państwo, Centrum Projektów Polska Cyfrowa (dalej: CPPC) zaprasza Państwa do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E NR 02/RPO2.5/2017

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E NR 02/RPO2.5/2017 Kielce 13.04.2017 Z A P Y T A N I E O F E R T O W E NR 02/RPO2.5/2017 na zakup wózka widłowego w ramach projektu pn. Wzrost konkurencyjności firmy PHU Gregor przez wprowadzenie do oferty nowego innowacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na indywidualne usługi fizjoterapeutyczne dla osób ze stwardnieniem rozsianym w ramach prowadzonego projektu: Pomocna dłoń

ZAPYTANIE OFERTOWE na indywidualne usługi fizjoterapeutyczne dla osób ze stwardnieniem rozsianym w ramach prowadzonego projektu: Pomocna dłoń ZAPYTANIE OFERTOWE na indywidualne usługi fizjoterapeutyczne dla osób ze stwardnieniem rozsianym w ramach prowadzonego projektu: Pomocna dłoń Nr postępowania: 1/2015/PD/PFRON data: 06 kwietnia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Realizator Projektu: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości

Zapytanie ofertowe. Realizator Projektu: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości Zamawiający: ul. Grudzieniec 64, 60-601 Poznań NIP: 7811746323 REGON: 634560679 tel: (61) 853 36 97, fax: (61) 850 11 44 e-mail: oferty@fundacjarozwoju.org.pl Poznań, 13 stycznia 2015 roku Wykonawca Zapytanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE (zaproszenie do składania ofert) Zamawiający: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Dąbrowa Górnicza ul.

ZAPYTANIE OFERTOWE (zaproszenie do składania ofert) Zamawiający: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Dąbrowa Górnicza ul. ZAPYTANIE OFERTOWE (zaproszenie do składania ofert) Zamawiający: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Cieplaka 1c Do bezpośredniego kontaktowania się z Dostawcami wyznaczono

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Warszawa, dnia 30 października 2012. Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994

OGŁOSZENIE. Warszawa, dnia 30 października 2012. Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, dnia 30 października 2012 OGŁOSZENIE Certes Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza do składania ofert

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity zapytania ofertowego nr 1/POKL/8.1.2/2011 zawierający zmiany wprowadzone przez Zamawiającego 21.02.2013 r.

Tekst jednolity zapytania ofertowego nr 1/POKL/8.1.2/2011 zawierający zmiany wprowadzone przez Zamawiającego 21.02.2013 r. Tekst jednolity zapytania ofertowego nr 1/POKL/8.1.2/2011 zawierający zmiany wprowadzone przez Zamawiającego 21.02.2013 r. I. ZAMAWIAJĄCY PBS Spółka z o.o. Ul. Junaków 2, 81-812 Sopot Sąd Rejonowy w Gdańsku,

Bardziej szczegółowo

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE na wsparcie grupowe i indywidualne psychologa dla osób chorych na stwardnienie rozsiane i ich otoczenia w ramach prowadzonego projektu: Zaprogramowani na pomaganie Nr postępowania: 4/2016/UE

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe. Część 3: Przeprowadzenie dodatkowych zajęć wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów

Zapytanie Ofertowe. Część 3: Przeprowadzenie dodatkowych zajęć wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Lublin, 10.04.2014 r. Zapytanie Ofertowe W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 2. Numer zapytania ofertowego: Keylite/8.1.1/2012/2 3. Przedmiot zapytania ofertowego:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wybór trenera do poprowadzenia kursu pn.: MS Excel. Bydgoszcz, 10 październik 2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wybór trenera do poprowadzenia kursu pn.: MS Excel. Bydgoszcz, 10 październik 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wybór trenera do poprowadzenia kursu pn.: MS Excel Bydgoszcz, 10 październik 2012 r. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy ul. Długa 34

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 1/GM/2013 z dnia 26.09.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 1/GM/2013 z dnia 26.09.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 1/GM/2013 z dnia 26.09.2013 r. Szanowni Państwo, Inspirations Media Witold Ryś zaprasza do składania ofert na usługę wynajmu sal szkoleniowych wraz z cateringiem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. The Challenge Group A.J. Molscy Sp.J., ul. Długa 44/50, 00 241 Warszawa

ZAPYTANIE OFERTOWE. The Challenge Group A.J. Molscy Sp.J., ul. Długa 44/50, 00 241 Warszawa Warszawa, dnia 20 czerwca 2013 r. I. ZAMAWIAJĄCY ZAPYTANIE OFERTOWE The Challenge Group A.J. Molscy Sp.J., ul. Długa 44/50, 00 241 Warszawa II. INFORMACJE OGÓLNE W związku z realizacją przez The Challenge

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 27/A

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 27/A Europejskie Centrum Edukacyjne- Europäisches Bildungszentrum sp. z o.o. ul. Szpitalna 17a 45-010 Opole Tel./fax 77 423 22 45 Opole, 23.01.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 27/A dotyczy projektu pn Aktywator

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. LUX MED Sp. z o.o. w ramach

Zaproszenie do składania ofert. LUX MED Sp. z o.o. w ramach Zaproszenie do składania ofert Na realizację usług szkoleniowych świadczonych w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonym przez LUX MED Sp. z o.o. w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne Szkolenia Informatyczne

Profesjonalne Szkolenia Informatyczne Znak: 286/2013 Kielce, dn. 27. 05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie egzaminów dla uczestników szkoleń organizowanych w ramach realizacji projektu e-obywatel rozwój kompetencji ICT w regionie

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE TOTU W GMINIE ZEBRZYDOWICE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

PRZEDSZKOLE TOTU W GMINIE ZEBRZYDOWICE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Cieszyn, 02 września 2013 r. W związku z planowaną realizacją projektu Przedszkole TOTU w Gminie Zebrzydowice" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Nr postepowania: POKL/IP/01/2015 Gdańsk, 08.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące:

Nr postepowania: POKL/IP/01/2015 Gdańsk, 08.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące: Nr postepowania: POKL/IP/01/2015 Gdańsk, 08.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące: Opracowania autorskiego programu kształcenia w zakresie planowania strategicznego dla zwiększenia innowacyjności w 2

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 21/A

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 21/A Europejskie Centrum Edukacyjne- EuropäischesBildungszentrum sp. z o.o. ul. Szpitalna 17a 45-010 Opole Tel./fax 77 423 22 45 Opole, 11.10.2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 21/A dotyczy projektu pn Aktywator

Bardziej szczegółowo

Człowiek + certyfikat = fundament GKB POKL.08.01.01-22-004/13 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek + certyfikat = fundament GKB POKL.08.01.01-22-004/13 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie wyłonienia usługodawcy w zakresie przeprowadzenia szkoleń z zakresu spawania w ramach projektu pt.: Człowiek + certyfikat = fundament GKB nr POKL.08.01.01-22- 004/13 współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy nr UDA-POKL.08.01.01-28-179/13-00 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy nr UDA-POKL.08.01.01-28-179/13-00 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Doradca Finansowo-Ubezpieczeniowy Małgorzata Bukowska-Selwon ul. Jasia i Małgosi 35, 10-900 Olsztyn e- mail: m.selwon.projekt@gmail.com Tel.: 501333518 Olsztyn,03.04.2015 Zapytanie ofertowe Nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE na prowadzenie szkoleń językowych w ramach prowadzonego projektu: Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi na rynku pracy (w/w zamówienie nie

Bardziej szczegółowo

Bądź aktywny, bądź niezależny Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bądź aktywny, bądź niezależny Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie 19-230 Szczuczyn Szczuczyn 14.07.2014r. Zapytanie ofertowe nr 7/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia na stanowisko: grafik komputerowy / twórca interfejsów użytkownika

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia na stanowisko: grafik komputerowy / twórca interfejsów użytkownika ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 21.04.2016 na stanowisko: grafik komputerowy / twórca interfejsów użytkownika 1. Nazwa Zamawiającego Signum Project sp. z o.o. Ul. Myśliwska 61/110, 30-718 Kraków 2. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie cyklu szkoleń/kursów dla nauczycieli z Publicznej Szkoły Podstawowej w Kozeninie

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie cyklu szkoleń/kursów dla nauczycieli z Publicznej Szkoły Podstawowej w Kozeninie Kozenin, dnia 21.09.2016 r. Znak sprawy: 2.2016 Projekt Dziś mamy szansę na lepsze jutro współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 3. W niniejszym postępowaniu ofertę i inne informacje oraz podmioty składające ofertę ( Oferenci ) przekazują w wersji papierowej.

ZAPYTANIE OFERTOWE. 3. W niniejszym postępowaniu ofertę i inne informacje oraz podmioty składające ofertę ( Oferenci ) przekazują w wersji papierowej. Warszawa, 24 kwiecień 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan ( Zamawiający ), w ramach projektu Świadomy Podatnik ( Projekt ), współfinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 26/BM

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 26/BM Europejskie Centrum Edukacyjne- Europäisches Bildungszentrum sp. z o.o. ul. Szpitalna 17a 45-010 Opole Tel./fax 77 423 22 45 Opole, 05.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 26/BM dotyczy projektu pn Bank możliwości

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/2015/I

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/2015/I ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/2015/I Gdańsk, 30.07.2015 r. W związku z realizacją projektu Informatyka i Logistyka Kierunkami Przyszłości - Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej, UDA-POKL.04.03.01-00-065/12,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Szczuczyn, 09.06.2014 r. Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - art. 4 pkt. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO KLSY ERP

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO KLSY ERP ZAPYTANIE OFERTOWE NA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO KLSY ERP Dąbrowa 15.03.2016 Wpłynęło dnia:... Podpis:... 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Cynkownia Radomsko Sp. z o.o. Adres: ul Torowa

Bardziej szczegółowo

Kurs podstawowy obsługi i programowania CNC

Kurs podstawowy obsługi i programowania CNC 01 / POKL / 2013 POSTĘPOWANIE NR 01 / POKL / 2013 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA zgodnie z zasadą konkurencyjności Bydgoszcz, dnia 22.01.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia Kurs

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO KONKURSU OFERT NR I/EFS NA REALIZACJĘ SZKOLEŃ

ZAPROSZENIE DO KONKURSU OFERT NR I/EFS NA REALIZACJĘ SZKOLEŃ ZAPROSZENIE DO KONKURSU OFERT NR I/EFS NA REALIZACJĘ SZKOLEŃ 1) Nazwa i adres zamawiającego: Zakład Usług Elektroenergetycznych EL-CHEM sp. z o.o. 37-310 Nowa Sarzyna, ul. Chemików 1 2) Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dnia 19.04.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru trenera prowadzącego 2 dwudniowych szkoleń (każde w wymiarze 16 godzin) pt. Marketing w praktyce, zarządzanie produktem, nowoczesne narzędzia

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nazwa, adres Zamawiającego, tel/fax, adres e-mail) Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Al. Wojska Polskiego 128, 70-491 Szczecin kancelaria@wsb.szczecin.pl http://www.wsb.pl/szczecin/

Bardziej szczegółowo

Warszawa 05.03.2014 r.

Warszawa 05.03.2014 r. Warszawa 05.03.2014 r. I. Przedmiot zapytania nr WP.A.2.1 1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

POWR /15

POWR /15 Wrocław, dnia 09.08.2016r. W związku z realizacją projektu pt. Młodzi, Aktywni, Pracujący program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej młodych osób z terenu woj. śląskiego nr POWR.01.02.01-24-0268/15 realizowanego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. przeprowadzeniem kursów MS Office, w ramach projektu pt. Rozwój szkół

OGŁOSZENIE. przeprowadzeniem kursów MS Office, w ramach projektu pt. Rozwój szkół Warszawa, dnia 21 września 2012 OGŁOSZENIE Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, jako beneficjent projektu: Rozwój szkół powiatu ostrowskiego, realizując

Bardziej szczegółowo

Szkolenia zawodowe w ramach prowadzonego projektu: Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi na rynku pracy

Szkolenia zawodowe w ramach prowadzonego projektu: Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi na rynku pracy Szkolenia zawodowe w ramach prowadzonego projektu: Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi na rynku pracy (w/w zamówienie nie stanowi zamówienia w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu: Od studenta do specjalisty IT program rozwoju praktycznych elementów kształcenia WWSI (Projekt)

Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu: Od studenta do specjalisty IT program rozwoju praktycznych elementów kształcenia WWSI (Projekt) Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu: Od studenta do specjalisty IT program rozwoju praktycznych elementów kształcenia WWSI (Projekt) 1. Zamawiający. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ul.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): usługi szkoleniowe, usługi szkolenia zawodowego

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): usługi szkoleniowe, usługi szkolenia zawodowego Sępólno Krajeńskie, 2 grudnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla uczestników projektu Centrum Aktywności Rodziny III współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Kraków, dn. 06.02.2016 Z A P Y T A N I E O F E R T O W E NR 06 02 2016 C na dostawę zmywarki laboratoryjnej z wyposażeniem w ramach projektu pn. Rozwój nowej generacji spersonalizowanych terapii celujących

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na zorgazniozwanie wycieczki

Zapytanie ofertowe na zorgazniozwanie wycieczki Kozenin, dnia 14.02.2017 r. Znak sprawy: 1.2017 Projekt Dziś mamy szansę na lepsze jutro współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Warszawski

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Warszawski ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup karnetów na ćwiczenia zespołowe i zajęcia na basenie w ramach prowadzonego projektu: SM owa przystań - usprawnianie ruchowe i społeczne chorych na SM II Nr postępowania: 4/2016/PFRON

Bardziej szczegółowo

Data: r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 03/DPE/SWF/2016

Data: r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 03/DPE/SWF/2016 Fundacja Fundusz Współpracy, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa tel.: +48 22 4509 810, fax: +48 22 4509 803, cofund@cofund.org.pl, www.cofund.org.pl NIP: 526-000-54-68 REGON: 002179760 KRS: 0000112576

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, 03-126 Warszawa, ul. Antalla 4. 03-126 Warszawa. tel.

1. Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, 03-126 Warszawa, ul. Antalla 4. 03-126 Warszawa. tel. Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 na wykonania

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Warszawski

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Warszawski ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usług osobistego asystenta osoby chorej na SM w ramach prowadzonego projektu: SM owa przystań - usprawnianie ruchowe i społeczne chorych na SM Nr postępowania: 1/2013/PFRON

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2016 Zakup jest planowany w ramach Projektu, który finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, II oś priorytetowa Wsparcie otoczenia i potencjału

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ilość godzin szkoleniowych (z wliczoną przerwą obiadową i przerwami kawowymi)

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ilość godzin szkoleniowych (z wliczoną przerwą obiadową i przerwami kawowymi) Kraków, 08 sierpień 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, poszukuje

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OGŁOSZENIE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OGŁOSZENIE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Opoczno, dnia 22 września 2014 r. OGŁOSZENIE ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUGI W ZAKRESIE PROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie IPD dla uczestników projektu: Pomocna dłoń 2. ul. Nowosielecka 12, Warszawa,

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie IPD dla uczestników projektu: Pomocna dłoń 2. ul. Nowosielecka 12, Warszawa, ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie IPD dla uczestników projektu: Pomocna dłoń 2 Nr postępowania: 1/2016/PFRON/PD2/IPD data: 16.05.2016 r. 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Polskie Towarzystwo Stwardnienia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 29/BM

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 29/BM Europejskie Centrum Edukacyjne- Europäisches Bildungszentrum sp. z o.o. ul. Szpitalna 17a 45-010 Opole Tel./fax 77 423 22 45 Opole, 31.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 29/BM dotyczy projektu pn Bank możliwości

Bardziej szczegółowo