ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 02/09/ECDLMAZ/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 02/09/ECDLMAZ/2014"

Transkrypt

1 Strona1 Warszawa, dnia r. ZAMAWIAJĄCY Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej Aleje Jerozolimskie 200, Warszawa NIP: ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 02/09/ECDLMAZ/2014 WPROWADZENIE Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie, na podstawie umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, realizuje Projekt - kursy komputerowe ECDL dla mieszkańców woj. mazowieckiego, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (zwany w dalszej części Projekt ). Usługi wynikające z wykonywania umowy będącej przedmiotem zapytania ofertowego współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, do których zostały wysłane oferty i jest ono dla nich wiążące. O dokonanych zmianach informuje się także na stronie internetowej na której zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu.

2 Strona2 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z kodami CPV: Usługi szkoleniowe Usługi szkolenia komputerowego Kursy komputerowe Usługi zapoznawania użytkownika z obsługą komputera i usługi szkoleniowe 2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem szkolenia komputerowego ECDL PTI Standard dla 48 osób z województwa mazowieckiego, w ramach projektu - kursy komputerowe dla mieszkańców woj. mazowieckiego. Celem kursu jest nabycie przez uczestników umiejętności z zakresu ITC na poziomie ECDL PTI Standard i przygotowanie do egzaminu zewnętrznego, certyfikującego na poziomie ECDL PTI Standard. Zakres zamówienia obejmuje: Przygotowanie szczegółowego programu szkolenia w oparciu o zapisy Wniosku o dofinansowanie projektu oraz o program przedstawiony w pkt. 3 niniejszego zapytania, Przygotowanie merytoryczne i graficzne materiałów szkoleniowych niezbędnych do prowadzenia zajęć np. prezentacji, skryptów, plików, ćwiczeń i udostępnianie ich uczestnikom, w celach nabywania wiedzy i praktyki, Przeprowadzenie szkoleń na poziomie ECDL PTI Standard w okresie od września 2014 r. do zakończenia realizacji projektu (tj r.), Szkolenia mogą być realizowane w systemie wieczorowym (tj. w dni powszednie zajęcia w godzinach popołudniowych 2 x 4 godziny tygodniowo) lub w weekendy (tj.1-2 x po 8 godzin),

3 Strona3 Przygotowanie testów wiedzy i kompetencji (testy pozwalające na zweryfikowanie wiedzy i kompetencji grupy szkoleniowej na początku i na końcu każdego modułu szkoleniowego), Przeprowadzenie szkoleń w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego (szkolenia realizowane będą w Kampusie Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich, przy ul. Jagiellońskiej lub w oddziale zamiejscowym w Płońsku bądź innej, wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji, Przygotowanie raportów ze szkolenia (raporty po zakończeniu poszczególnych bloków szkoleniowych) i przekazanie ich Zamawiającemu, Wykonawcy (trenerzy) będą informowani o miejscu i czasie realizacji usługi z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem, Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z dojazdem, ewentualnym noclegiem oraz wyżywieniem trenera, Zamawiający zastrzega sobie prawo do organizowania zajęć dla różnych grup zajęciowych w pokrywających się terminach (np. równoległe prowadzenie zajęć dla 4 grup zajęciowych). W związku z powyższym oferent powinien przewidzieć taką okoliczność przy wskazaniu ilości kadry przewidzianej do prowadzenia zajęć, Zamawiający ponosi koszty związane z wydrukiem materiałów szkoleniowych, zapewnieniem sali szkoleniowej, cateringu dla uczestników szkoleń, w tym refundacji kosztów dojazdu dla części uczestników projektu. 3. Szczegółowy zakres zamówienia: Program szkolenia ECDL PTI Standard Lp. Nazwa bloku szkoleniowego i ilość godzin przypadająca na 1 grupę zajęciową Opis 1 Podstawy pracy z komputerem (16h) Kluczowe zagadania związane z ICT, komputerem, urządzeniami i oprogramowaniem, pulpit, ikony i ustawienia, tworzenie dokumentów i ich wydruk, zarządzanie plikami, kluczowe zagadnienia związane z siecią, bezpieczeństwo i higiena pracy 2 Podstawy pracy w sieci Zasady przeszukiwania Internetu, przeglądanie, postępowanie z informacją uzyskaną w Internecie,

4 Strona4 (16h) 3 Przetwarzanie tekstów (20h) 4 Arkusze kalkulacyjne (24h) 5 Użytkowanie baz danych (18h) 6 Grafika menedżerska i prezentacyjna (24h) pojęcia związane z komunikacją, zasady używania poczty elektronicznej. Praca z aplikacją, tworzenie dokumentu, formatowanie, obiekty, korespondencja seryjna, przygotowanie wydruków Użycie aplikacji, komórki, zarządzanie arkuszami, reguły i funkcje, formatowanie, wykresy, formatowanie arkusza Rozumienie istoty baz danych, obsługa aplikacji, tabele, wybieranie informacji z baz danych, obiekty, wydruki Używanie aplikacji, tworzenie prezentacji, teksty, wykresy, obiekty graficzne, przygotowanie pokazu slajdów 7 IT Security (18 h) Kwestie bezpieczeństwa, złośliwe oprogramowania, bezpieczeństwo w sieci, bezpieczeństwo w Internecie, komunikacja, bezpieczeństwo danych Zajęcia z zakresu ECDL PTI Standard organizowane będą dla 48 osób w wieku lata z województwa mazowieckiego (tj. osoby pracujące, uczące się, zamieszkujące na terenie województwa mazowieckiego, ale też osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo), Minimum 50% uczestników szkoleń, stanowić będą osoby z wykształceniem co najwyżej średnim, Pierwszeństwo w dostępie do projektu, będą miały osoby pochodzące ze wsi oraz miast do 100 tys. mieszkańców, Usługa zakłada zrealizowanie kursu na poziomie ECDL PTI standard dla 4 grup szkoleniowych (12 osób w 1 grupie szkoleniowej), w terminie od września 2014 r. do maja 2015 r., Łącznie na 1 grupę szkoleniową przewidywane jest 136 godzin zajęć co daje łącznie 544 godzin zajęć (136 godzin x 4 grupy), Godzina dydaktyczna liczy 45 minut,

5 Strona5 Informacje dodatkowe: a) Szkolenie w ramach jednego bloku tematycznego w projekcie może być realizowane przez jednego trenera bądź zespół trenerów cena wskazana w ofercie jest ceną za realizację godziny szkolenia niezależnie od liczebności zespołu trenerskiego, b) Jeden blok tematyczny może być realizowany przez kilku trenerów (zespół trenerski), tj. Wykonawca (Oferent) może podzielić jedno szkolenie na kilka elementów, z których każdy zostanie zrealizowany przez innego trenera (np. 8 godzin w ramach bloku tematycznego 1) realizuje trener X, a 8 godzin trener Y). W takiej sytuacji ocena oferty obejmie każdego ze zgłoszonych w ofercie trenerów. c) Program szkolenia musi uwzględniać ewentualne zróżnicowanie w poziomie zaawansowania uczestników w obsłudze komputera i znajomości zagadnień z ICT, d) Każdy uczestnik projektu, który uzyska wymaganą frekwencję na zajęciach, zobowiązany będzie przystąpić do wszystkich egzaminów umożliwiających zdobycie certyfikatu ECDL PTI Standard, e) Trenerzy zobowiązują się do wykorzystania i promowania w trakcie zajęć materiałów edukacyjnych (kursowych), które zostaną wytworzone w ramach projektu. f) Oferent będzie zobowiązany do prowadzenia dokumentacji szkoleniowej, m.in. dziennika zajęć wypełnianego na bieżąco, zbierania podpisów na listach obecności, przeprowadzania ankiet i testów. Wzory dokumentów dostarczy Zamawiający. g) Zaplanowane zajęcia będą monitorowane przez kadrę projektu. W przypadku stwierdzonych niedbałości w prowadzeniu zajęć pod względem organizacyjnym, merytorycznym lub metodycznym, a także niskiej efektywności szkolenia, umowa może zostać rozwiązana. WARUNKI KONIECZNE I KRYTERIA OCENY OFERT 1. Opis warunków udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się osoby fizyczne (prowadzące lub nie prowadzące działalności gospodarczej), które samodzielnie wykonają usługę będącą przedmiotem niniejszego zapytania, spełniające poniższe warunki: a) zaoferują przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w niniejszym dokumencie, b) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,

6 Strona6 d) nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przez które rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na: - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, - posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. e) łączny wymiar zaangażowania każdego z trenerów z osobna, w realizację zadań we wszystkich projektach NSRO nie przekracza 240 godzin miesięcznie, f) trenerzy nie są zatrudnieni w instytucji uczestniczącej w realizację PO KL na podstawie stosunku pracy, chyba że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie, g) dopuszcza się składanie ofert przez konsorcja. 2. Kryteria oceny ofert Oferty będą oceniane według następujących kryteriów: Lp. Wyszczególnienie Waga 1) Cena brutto za realizację jednej godziny szkolenia 30 2) Doświadczenie trenerów w prowadzeniu szkoleń z tematów objętych przedmiotem zapytania 3) Posiadanie przez trenerów kwalifikacji do prowadzenia szkoleń na poziomie minimum ECDL (poświadczone np. certyfikatem, zaświadczeniem) 4) Liczba zrealizowanych godzin szkoleń o tematyce będącej przedmiotem zapytania ofertowego Razem ( ) pkt. Zamawiający zastosuje następujące kryteria:

7 Strona7 1) Cena brutto za realizację jednej godziny szkolenia, 2) Doświadczenie trenerów wskazanych w ofercie, w prowadzeniu szkoleń z tematów objętych przedmiotem zapytania, w minimalnej ilości 3 lat, 3) Posiadanie przez trenerów kwalifikacji do prowadzenia szkoleń na poziomie minimum ECDL, poświadczonych np. certyfikatem, zaświadczeniem, 4) Liczba zrealizowanych godzin szkoleń o tematyce będącej przedmiotem zapytania ofertowego Sposób wyliczenia punktacji dla poszczególnych elementów składowych oferty: 1) Cena brutto za realizację jednej godziny szkolenia Ocenie podlegać będzie cena za przygotowanie i przeprowadzenie godziny szkolenia. Punkty za cenę będą obliczane wg wzoru: Najniższa cena oferty Liczba punktów = x 100 x 30 % Cena badanej oferty Maksymalna liczba punków: 30 2) Doświadczenie trenerów wskazanych w ofercie - oceniane będzie na podstawie informacji zawartych w zestawieniu przeprowadzonych szkoleń wg załącznika nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. Dla każdego ze zrealizowanych szkoleń trener powinien przedstawić referencje wystawione przez zamawiającego (klienta). Punkty przyznawane będą następująco: 0 pkt. wszyscy trenerzy wykazani w ofercie, rozpoczęli działalność w prowadzeniu szkoleń o tematyce objętej przedmiotem zapytania, w ciągu ostatniego roku (1 roku) przed upływem terminu składania ofert. Spełnienie kryterium będzie badane na podstawie przedstawionych w ofercie referencji, wskazujących na okres, będący przedmiotem punktacji. 10 pkt. wszyscy trenerzy wykazani w ofercie, rozpoczęli działalność w prowadzeniu szkoleń o tematyce objętej przedmiotem zapytania, minimum na 2 ale nie więcej niż 3 lata, przed upływem terminu składania ofert. Spełnienie kryterium będzie badane na podstawie przedstawionych w ofercie referencji,

8 Strona8 wskazujących na okres, będący przedmiotem punktacji. Referencje muszą potwierdzać ciągłość w prowadzeniu działalności szkoleniowej tj. należy przedstawić przynajmniej 1 referencję z każdego roku prowadzenia szkoleń 20 pkt. - wszyscy trenerzy wykazani w ofercie, rozpoczęli działalność w prowadzeniu szkoleń o tematyce objętej przedmiotem zapytania, na więcej niż 3 lata, przed upływem terminu składania ofert. Spełnienie kryterium będzie badane na podstawie przedstawionych w ofercie referencji, wskazujących na okres, będący przedmiotem punktacji. Referencje muszą potwierdzać ciągłość w prowadzeniu działalności szkoleniowej tj. należy przedstawić przynajmniej 1 referencję z każdego roku prowadzenia szkoleń. Maksymalna liczba punków: 20 UWAGA: Punkty nie sumują się tj. Oferent może otrzymać w zależności od spełnianych kryteriów 0 pkt., 10 pkt. lub 20 pkt. Maksymalna liczba punktów do zdobycia = 20 pkt. 3) Posiadanie przez trenerów kwalifikacji do prowadzenia szkoleń na poziomie minimum ECDL, poświadczonych np. certyfikatem, zaświadczeniem Punkty przyznawane będą na podstawie dokumentów (certyfikatów, zaświadczeń) stanowiących załączniki do złożonej oferty. Złożone dokumenty powinny zawierać informację o liczbie godzin odbytych szkoleń, jeżeli takich informacji nie posiadają, Oferent powinien pozyskać dodatkowe informacje od instytucji szkoleniowej. Punkty przyznawane będą następująco: 15 pkt. wszyscy trenerzy wskazani w ofercie do realizacji szkoleń, posiadają uprawnienia i doświadczenie do realizacji przedmiotu zamówienia, poświadczone aktualnymi certyfikatami egzaminatora, uprawnionego do przeprowadzenia egzaminów ECDL PTI Standard lub aktualnymi certyfikatami Microsoft (m.in. Microsoft Certified Solution Expert, Microsoft Certified Solutions Associate, Microsoft Office Specialist Expert, Microsoft Certified Information Technology Professional), 30 pkt. wszyscy trenerzy wskazani w ofercie do realizacji szkoleń, posiadają uprawnienia i doświadczenie do realizacji przedmiotu zamówienia, poświadczone aktualnymi certyfikatami egzaminatora uprawnionego do prowadzenia egzaminów ECDL PTI Standard lub aktualnymi certyfikatami Microsoft m.in. (Microsoft Certified Solution Expert, Microsoft Certified Solutions Associate, Microsoft Office Specialist Expert, Microsoft Certified Information Technology Professional) i jednocześnie przynajmniej jeden z trenerów wskazanych w ofercie do realizacji przedmiotu zamówienia posiada dodatkowo doświadczenie

9 Strona9 i certyfikat z dziedziny audytu i bezpieczeństwa systemów informatycznych (np. Certified Ethical Hacker) Maksymalna liczba punków: 30 UWAGA: Punkty nie sumują się tj. Oferent może otrzymać w zależności od spełnianych kryteriów 15 pkt. lub 30 pkt. Maksymalna liczba punktów do zdobycia = 30 pkt. 4) Liczba zrealizowanych godzin szkoleń o tematyce będącej przedmiotem zapytania ofertowego punkty przyznawane będą na podstawie informacji zawartych w zestawieniu przeprowadzonych szkoleń wg załącznika nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. Dla każdego ze zrealizowanych szkoleń trener powinien przedstawić referencje wystawione przez zamawiającego (klienta). Punkty będą przyznawane następująco: 0 pkt. przeprowadzenie przez każdego z trenerów wyszczególnionych w ofercie nie więcej niż 300 godzin szkoleń o tematyce będącej przedmiotem zapytania (poświadczonych referencjami), w ciągu ostatniego roku, przed upływem terminu składania ofert; 10 pkt. - przeprowadzenie przez każdego z trenerów wyszczególnionych w ofercie, minimum 301 ale nie więcej niż 600 godzin szkoleń o tematyce będącej przedmiotem zapytania (poświadczonych referencjami), w ciągu ostatniego roku, przed upływem terminu składania ofert; 20 pkt. - przeprowadzenie przez każdego z trenerów wyszczególnionych w ofercie, minimum 601 godzin szkoleń o tematyce będącej przedmiotem zapytania (poświadczonych referencjami), w ciągu ostatniego roku, przed upływem terminu składania ofert; Maksymalna liczba punków: 20 UWAGA: Punkty nie sumują się tj. Oferent może otrzymać w zależności od spełnianych kryteriów 0 pkt., 10 pkt. lub 20 pkt. Maksymalna liczba punktów do zdobycia = 20 pkt. Sposób oceny oferty Oceny ofert w punktach 1-4 dokonają osoby odpowiedzialne po stronie Zamawiającego za przygotowanie i przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy. Oferta, która uzyska największą liczbę punktów (suma punktów

10 Strona10 uzyskanych za kryteria ) zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów dodatkowych wyjaśnień, dokumentów, oświadczeń i innych informacji dotyczących złożonej oferty niezłożenie ich w wyznaczonym terminie może spowodować wykluczenie, odrzucenie oferty z dalszego postępowania lub nieprzyznanie punktów za kryteria, których wyjaśnienia miały dotyczyć. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 1. Zamawiający przewiduje zapłatę za wykonane usługi w okresach miesięcznych za zrealizowane w danym miesiącu szkolenia. Dopuszcza się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia wartość zaliczki zostanie uzgodniona z wybranym Wykonawcą usług, decyzję o jej udzieleniu i wysokości ostatecznie podejmuje Zamawiający. Płatności będą dokonywane z zastrzeżeniem posiadania przez Realizatora projeku (Zamawiający), środków na koncie projektu. 2. Oferent zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu niewyłącznej licencji na czas nieoznaczony na korzystanie z materiałów szkoleniowych oraz artykułów prasowych stworzonych w związku z realizacją niniejszego zamówienia. Licencja obejmować będzie wyłącznie terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Oferent zobowiązuje się nie wypowiadać przedmiotowej licencji do 31 grudnia Po upływie tego czasu okres wypowiedzenia będzie wynosił 1 miesiąc. Zakres licencji obejmuje następujące pola eksploatacji: a) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy materiałów w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego na nośnikach magnetycznych, na płytach CD-ROM i DVD, wszelkiego formatu i rodzaju, oraz techniką cyfrową, b) zwielokrotnianie określoną techniką, w szczególności na nośnikach magnetycznych, na płytach CD-ROM i DVD, wszelkiego formatu i rodzaju, na dyskach optycznych i magnetooptycznych oraz drukiem, c) wprowadzanie do obrotu d) wystawienie, e) wyświetlenie, f) odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, g) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 3. Wykonawca po odbytym szkoleniu będzie oceniony przez jego uczestników. W przypadku negatywnych ocen przygotowania trenera do zajęć dokonanych

11 Strona11 przez uczestników szkolenia wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszono zgodnie z zapisami podpunktów a), b) i c): a) W sytuacji, w której co najmniej 60% uczestników danego zjazdu szkoleniowego oceni w ankiecie poszkoleniowej przygotowanie do zajęć wykładowcy na ocenę 1 lub 2 w skali sześciopunktowej kara umowna wyniesie 50% kwoty należnej wykonawcy za realizację danego zjazdu szkoleniowego. b) W sytuacji w której co najmniej 60% uczestników danego zjazdu szkoleniowego oceni w ankiecie poszkoleniowej przygotowanie do zajęć wykładowcy niżej niż na ocenę 4 w skali sześciopunktowej, ale wyżej niż w sytuacji opisanej w podpunkcie a, kara umowna wyniesie 25% kwoty należnej wykonawcy za realizację danego zjazdu szkoleniowego. 4. Wykonawca ponosi współodpowiedzialność za wyniki z końcowych egzaminów Uczestników projektu. W sytuacji kiedy, więcej niż 20% uczestników danego zjazdu szkoleniowego zakończy egzaminy z wynikiem negatywnym, kara umowna wyliczana będzie zgodnie z następującym wzorem kara umowna za niskie wyniki egzaminu w danej grupie = wynagrodzenie trenerów za realizację szkoleń dla danej grupy szkoleniowej x procent osób, które wzięły udział w egzaminie ECDL, ale nie uzyskały certyfikatu. 6. Z Oferentem, którego oferta zostanie wybrana, będzie podpisana umowa w uzgodnionym przez strony terminie. Z trenerami wykazanymi w ofercie, zostaną zawarte umowy cywilno-prawne, będące podstawą rozliczenia między nimi a Zamawiającym. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy obejmują: a) płatności za świadczone usługi dokonywane będą na podstawie poprawnie wystawionych przez Oferenta faktur lub rachunków. b) płatności będą regulowane w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury/rachunku wystawionej przez Oferenta, z zastrzeżeniem zapisów w pkt. 1 (warunki realizacji zamówienia). c) Oferent zobowiąże się do umożliwienia organom kontrolującym realizację Projektu, wglądu do dokumentów Oferenta związanych z realizacją zamówienia, w tym dokumentów finansowych. PRZYGOTOWANIE I WYBÓR OFERTY 1. Opis przygotowania oferty: 1.1 Ofertę należy złożyć nie później niż do r. do godziny 16:00 decyduje data wpływu oferty do siedziby Zmawiającego.

12 Strona Ofertę można dostarczyć: listownie, kurierem lub osobiście, na adres Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej Aleje Jerozolimskie 200, Warszawa. 1.3 Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz poniższym opisem:,,usługi związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem szkolenia komputerowego ECDL PTI Standard dla 48 osób z województwa mazowieckiego w ramach projektu pn. - kursy komputerowe ECDL dla mieszkańców województwa mazowieckiego. 1.4 Oferta powinna zawierać: a) Wypełniony formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, b) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania (każdy z trenerów wskazanych w ofercie, składa oświadczenie osobno również w przypadku składania oferty w konsorcjum), c) Opis doświadczenia trenerów wskazanych przez Oferenta zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania, d) Oświadczenie dotyczące zaangażowania w realizację PO KL oraz NSRO, stanowiące załącznik nr 4 do zapytania, (każdy z wskazanych w ofercie trenerów, składa oświadczenie osobno również w przypadku składania oferty w konsorcjum), e) Opis usługi dla każdego z modułów (wzór nie został ustalony, wygląd zależy od Wykonawcy) zawierający: a. metody przeprowadzenia analizy potrzeb szkoleniowych, b. efekty kształcenia, c. ramowy program usługi, d. metody realizacji usługi, e. formę sprawdzenia efektów kształcenia. f) Referencje (kserokopie) poświadczające zrealizowanie przez każdego z trenerów szkoleń będących przedmiotem zamówienia, g) Certyfikaty bądź zaświadczenia (kserokopie) h) CV każdego z trenerów wskazanych w Ofercie, 1.5 Każdy Oferent może złożyć w niniejszym zapytaniu tylko 1 ofertę. Oferty składane są w jednym egzemplarzu. 1.6 Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do

13 Strona13 Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia r. 1.7 Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 1.8 Oferta nie spełniająca wymogów formalnych określonych w niniejszym postępowaniu podlega odrzuceniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty, w której wskazana cena przewyższy o 20 proc. zaplanowany budżet dla zamówienia. 1.9 Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności świadczonych przez okres i na warunkach określonych w ofercie Ceny podane w ofercie nie podlegają zmianom przez cały okres trwania umowy Ceny należy wyrazić w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 2. Termin związania ofertą 2.1 Składający ofertę są nią związani przez 30 dni. 2.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. 2.3 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 3. Informacja dotycząca wyboru oferty 3.1 Informacja o rozstrzygnięciu postępowania zostanie wysłana podmiotom, którzy złożyli ofertę, w ciągu 15 dni roboczych po zakończeniu postępowania. 3.2 Jeśli podmiot, który został wybrany uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 4. Osoby odpowiedzialne za procedurę wyboru Wykonawcy i udzielanie informacji 4.1 Osobą odpowiedzialną po stronie Zamawiającego za przygotowanie i przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy są; p Katarzyna Dobrowolska, tel. (022) , Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela p Katarzyna Dobrowolska tel. (022) ,

14 Strona14 Załącznik do zapytania ofertowego: Załącznik Nr 1: Wzór formularza Oferty, Zatwierdzam:.. Podpis Załącznik Nr 2: Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych Załącznik Nr 3: Wzór doświadczenia trenerów wskazanych przez Oferenta Załącznik nr 4 : Wzór Oświadczenia dotyczącego zaangażowania w realizację PO KL oraz NSRO

Adres strony internetowej: http://www.chodkowska.edu.pl, www.badaniairozwoj.eu

Adres strony internetowej: http://www.chodkowska.edu.pl, www.badaniairozwoj.eu Nr zamówienia: 02/06/BRP/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 28 czerwca 2013 r. SEKCJA I. ZAMAWIAJĄCY Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie Al. Jerozolimskie 200 02-486 Warszawa

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 05/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu szkoleń branżowych informatycznych w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk Trzebiatów dnia 6 września 2013 r. I. Informacje ogólne o zamawiającym: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL Zakład Elektryczno Metalowy BOEM Jan Borodziuk Mirosławice 14 72-320 Trzebiatów Tel. 091 387 2028

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE I. Zamawiający: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa NIP: 5222243421 Adres strony internetowej:www.chodkowska.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-2/2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dnia 19.12.2013 r. Strona 1

ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dnia 19.12.2013 r. Strona 1 ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, dnia 19.12.2013 r. I. Zamawiający: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa NIP: 5222243421

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Lean Manufacturing zgodnie z zasadą konkurencyjności (CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe)

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Strona1 Zapytanie ofertowe Kurs/szkolenie - Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bydgoszcz, dnia 13 listopada 2013 roku Strona2 UŻYTE W ZAPYTANIU OFERTOWYM TERMINY Zamawiający - CIECH

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-1/2015 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu: Od studenta do specjalisty IT program rozwoju praktycznych elementów kształcenia WWSI (Projekt)

Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu: Od studenta do specjalisty IT program rozwoju praktycznych elementów kształcenia WWSI (Projekt) Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu: Od studenta do specjalisty IT program rozwoju praktycznych elementów kształcenia WWSI (Projekt) 1. Zamawiający. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ul.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR

Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR W związku z realizacją projektu Kaizen Japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 2/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 2/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 2/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r. Szanowni Państwo, Inspirations Media Witold Ryś zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów komputerowych

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. OKREŚLENIE ZAMAWIAJĄCEGO 2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. OKREŚLENIE ZAMAWIAJĄCEGO 2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA 1 Katowice, 10 maja 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Mając na uwadze zachowanie zasad konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu nr WND-POKL.08.01.01-24-146/12

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

Bolechowo, 23 sierpnia 2012

Bolechowo, 23 sierpnia 2012 SOLARIS Bus & Coach S.A. ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, PL-62005 Owińska Tel. +48 (61) 66 72 333, Fax +48 (61) 66 72 310, solarisbus@solarisbus.pl, www.solarisbus.pl Bank PKO BP I Oddział w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.04.2015 Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego badanie kompetencji pracowników WSB we Wrocławiu

ZAPYTANIE OFERTOWE. dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego badanie kompetencji pracowników WSB we Wrocławiu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu ul. Fabryczna 29-31 53-609 Wrocław Wrocław, 16.07.2013 Nr sprawy: 2/07/2013/040 ZAPYTANIE OFERTOWE dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Toruń, dnia 19 sierpnia 2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Toruń, dnia 19 sierpnia 2014r. Toruń, dnia 19 sierpnia 2014r. Zamawiający: Lech Consulting Sp. z o.o. ul. Podmurna 65/1 87-100 Toruń NIP 9562294052 REGON 341044677 Tel. (56) 622 63 38 www.lc.net.pl balik@lc.net.pl ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Lublin, 14 lutego 2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy osobistego przygotowania i przeprowadzenia grupowych zajęć szkoleniowych zakresu certyfikacji Project Managera w systemie IPMA) Kod CPV: 80000000-4

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73 87-100 Toruń ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012 Rawo Consulting Rafał Wojszko stosując zasadę konkurencyjności, w ramach realizacji projektu Kszt@łcenie ustawiczne osób dorosłych w 6 szkołach współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Zapytanie ofertowe. 1. Tryb udzielenia zamówienia: Warszawa, dnia 06.07.2012r. Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości ul. Smocza 27 01-048 Warszawa Tel.: 22 838 32 17 Faks: 22 838 35 53 www.mirip.org.pl e-mail: partnerstwo@mirip.org.pl Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie szkolenia z zakresu

Bardziej szczegółowo