System Bezpieczeństwa Szkoły Gimnazjum nr 2 w Lublińcu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System Bezpieczeństwa Szkoły Gimnazjum nr 2 w Lublińcu"

Transkrypt

1 System Bezpieczeństwa Szkoły Gimnazjum nr 2 w Lublińcu Przystępując do tworzenia systemu bezpieczeństwa w naszej placówce dokonaliśmy diagnozy pojawiających się problemów. Do tego celu zostały wykorzystane informacje pochodzące z obserwacji prowadzonych przez nauczycieli i pracowników szkoły, analizy dokumentacji oraz badań ankietowych prowadzonych wśród uczniów i rodziców. Analizując dotychczasowe zjawiska dotyczące problematyki bezpieczeństwa uczniów wyodrębniliśmy te, które powtarzają się najczęściej. Zaliczyliśmy do nich: - Opuszczanie przez uczniów terenu szkoły podczas trwania zajęć. - Wagarowanie. - Używanie na lekcjach telefonów komórkowych. - Zachowania agresywne wobec nauczycieli, odmowa wykonywania poleceń. - Palenie papierosów. - Zachowania agresywne wobec innych uczniów, stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej. - Niszczenie mienia szkoły. Opuszczanie przez uczniów terenu szkoły podczas trwania zajęć. Istnieje w szkole grupa uczniów, którzy pomimo wyraźnego zakazu opuszczają teren szkoły. Są to zwykle wyjścia z budynku szkolnego i oddalenie się w celu zapalenia papierosa. Czasami wiąże się to z kontaktami z osobami spoza szkoły, które przychodzą do konkretnych uczniów. Ponieważ ze względu na zabezpieczenie drzwi wejściowych poprzez wykorzystanie monitoringu wizyjnego, obecność pracowników obsługi i nauczycieli dyżurujących nie ma możliwości niezauważonego wejścia się na teren szkoły, uczniowie starają się kontaktować z osobami spoza szkoły na podwórku szkolnym, podczas przerw. 2. Zadania do w celu zminimalizowania tego problemu. Obszar Osoba Informowanie uczniów o zakazie wychowawca opuszczania terenu szkoły podczas klasy trwania zajęć i konsekwencjach jego łamania. Przy pojedynczym złamaniu tego wychowawca zakazu informowanie rodzica poprzez zeszyt korespondencji lub telefonicznie. Przy notorycznym opuszczaniu terenu dyrektor szkoły dodatkowo kara w postaci nagany dyrektora szkoły, zawieszenia w prawach ucznia.

2 Aktywne pełnienie dyżurów przez nauczycieli wg harmonogramu ze szczególnym zwróceniem uwagi na drzwi wejściowe. Kierowanie spóźnionych uczniów do wicedyrektora szkoły, bądź pedagoga szkolnego. Reagowanie nauczycieli na pojawiające się osoby z zewnątrz lub uczniów innych placówek. W uzasadnionych przypadkach zawiadomienie straży miejskiej. dyżurujący Monitoring wizyjny placówki dyrektor Wagary 1. Analiza zjawiska. Problem notorycznych wagarów dotyczy grupy kilku uczniów. Znacznie większą grupę, bo kilkudziesięcioosobową, stanowią uczniowie uciekający z pojedynczych lekcji lub opuszczający wybrane dni nauki. Notoryczne wagary dotyczą uczniów mających problemy, zdemoralizowanych lub wychowujących się w środowiskach niewydolnych wychowawczo. Są oni najczęściej objęci nadzorem kuratora sądowego. Grupa uczniów często opuszczających pojedyncze dni i godziny lekcyjne, to zwykle uczniowie, dla których nauka nie stanowi większej wartości, którzy unikanie szkoły traktują jako sposób na przetrwanie. Sporadyczne opuszczanie wiąże się najczęściej z nieprzygotowaniem do lekcji i chęcią uniknięcia ocen niedostatecznych. Analizując ten problem, szkoła podejmuje bardzo liczne działania zmierzające do ograniczenia tego zjawiska. 2. do zmierzające do ograniczenia tego problemu.

3 Obszar Osoba Informowanie uczniów i rodziców wychowawcy o konsekwencjach wagarowania, ze pedagog zwróceniem uwagi na konsekwencje prawne i administracyjne. Bieżąca kontrola frekwencji. wychowawcy Natychmiastowe powiadamianie rodziców o wagarach dziecka. Objęcie indywidualną opieką uczniów pedagog wagarujących z włączeniem do pracy rodziców. Prowadzenie grupowych zajęć pedagog socjoterapeutycznych dla grupy wychowawca uczniów wagarujących. świetlicy Angażowanie tych uczniów w życie wychowawcy szkoły na miarę ich możliwości i własnych zasobów. Stała współpraca z policją, sądem pedagog rodzinnym, pracownikami socjalnymi, wychowawcy poradnią psychologiczno wicedyrektor pedagogiczną. Aktywne pełnienie dyżurów nauczycieli ze zwróceniem uwagi na uczniów pojedynczo opuszczających teren szkoły. Codzienna monitoring obecności wagarujących uczniów w szkole. Podejmowanie stosownych działań. dyżurujący wychowawcy dostosowany do potrzeb Monitoring wizyjny placówki dyrektor Używanie na lekcjach telefonów komórkowych. Zdarzają się sytuacje używania przez uczniów telefonów komórkowych na lekcjach. Są one wykorzystywane nie tylko do odbierania wiadomości i rozmów, ale czasami służą do robienia nimi zdjęć. Te, zwykle są później wykorzystywane wbrew zgody osoby fotografowanej i służą np. do ośmieszenia tej osoby.

4 2. Zadania do w celu zminimalizowania tego zjawiska. Obszar Osoba Informowanie uczniów o zakazie wychowawca używania telefonów na lekcjach, jak klasy również o konsekwencjach niestosowania się do tego zakazu. Informowanie rodziców o szkolnej wychowawca procedurze postępowania w sytuacji klasy używania przez ich dzieci telefonów niezgodnych z przyjętymi procedurami. Upomnienie ucznia w sytuacji niewyłączenia telefonu. Używanie telefonu niezgodnego dyrektor z przyjętymi procedurami skutkuje wicedyrektor odebraniem telefonu, wezwaniem rodzica, naganą dyrektora szkoły. W przypadku powtarzającego się łamania tego zakazu powiadomienie policji. pierwsze zebranie z rodzicami Odbiór uczniowi telefonu i umieszczenie go w depozycie szkoły mieszczącym się w sekretariacie. Sejf sekretarka Zachowania agresywne wobec nauczycieli, odmowa wykonywania poleceń. Częstym zjawiskiem w prawie każdym zespole klasowym jest funkcjonowanie uczniów, którzy przeszkadzają nauczycielom w prowadzeniu lekcji. Zachowania te polegają przeważnie na nie zajmowaniu się tokiem lekcji, tylko realizowaniu własnych, indywidualnych celów np. zabawie, rozmowie z innymi, przerywaniu wykładu nauczyciela, odmowie wykonania polecenia, ubliżaniu, zaczepianiu innych uczniów w klasie. Zdarza się również wulgarne odnoszenie się do nauczyciela i próby jego znieważania.

5 2. Zadania do w celu zminimalizowania tego zjawiska. Obszar Osoba Bieżące informowanie rodziców o łamaniu obowiązujących zasad przedmiotowi zachowania na lekcjach poprzez zeszyt korespondencji lub telefonicznie. W drastycznych sytuacjach wicedyrektor natychmiastowe wzywanie rodzica do pedagog szkoły i /lub powiadamianie policji. Praca indywidualna z uczniami pedagog zaburzonymi nad zmianą swojego wychowawca zachowania. W niektórych przypadkach we współpracy kierowanie do Poradni Psychologiczno z pedagogiem Pedagogicznej. Angażowanie do współpracy rodziców. Praca z zespołem klasowym nad wypracowaniem sposobów przedmiotowi ograniczania sytuacji przerywania lekcji ze względów na nieodpowiednie zachowania uczniów. Zorganizowanie przez nauczyciela lekcji w sposób możliwie jak przedmiotowi najbardziej angażujący uczniów z wykorzystaniem metod aktywnych. Uwzględnienie uczniów przeszkadzających na lekcjach i posadzenie ich w optymalnym miejscu. Dbanie o organizację przestrzeni klasowej sprzyjającej skupieniu, np. ustawienie stolików, pomalowanie ścian na kolor ułatwiający skupienie uwagi, zadbanie o odpowiednie oświetlenie i zaciemnienie okien w razie potrzeby. przedmiotowi przedmiotowi dyrektor Palenie papierosów na terenie szkoły. Istnieje w szkole grupa uczniów, którzy pomimo wyraźnego zakazu i stosowania konsekwentnych działań ze strony pracowników szkoły palą na jej terenie papierosy lub e-papierosy. Ma to miejsce zwykle na przerwach, na terenie wokół budynku szkolnego, bądź w toaletach.

6 2. do w celu zminimalizowania tego zjawiska. Obszar Osoba Rozmowy wychowawcze z uczniami pedagog palącymi papierosy lub e-papierosy. szkolny Prowadzenie lekcji wychowawczych wychowawcy o tematyce szkodliwości palenia tytoniu. Prowadzenie grupowych zajęć pedagog z zakresu profilaktyki uzależnień. szkolny Konsekwentne reagowanie nauczycieli koordynuje w szczególności nauczycieli pedagog dyżurujących i pracowników szkoły na szkolny sytuacje złamania zakazu palenia. Prfilaktyczno wychowawcze oganizacyjne Punktualne, sumienne i aktywne pełnienie dyżurów nauczycielskich, ze zwróceniem uwagi na toalety. Zwiększenie czujności nauczycieli dyżurujących przy drzwiach wejściowych do budynku. Sprawdzanie uczniów spóźnionych ze szczególnym zwróceniem uwagi na osoby łamiące zakaz palenia. Konsekwentne reagowanie na problem. Monitoring wizyjny placówki Odbieranie uczniom zapalniczek, zapałek, papierosów i umieszczenie w depozycie do odbioru przez rodziców. dyżurujący, pracownicy obsługi, dyrektor wg planu pracy Zachowania agresywne, stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej. 1. Analiza zjawiska. Do używania przemocy fizycznej między uczniami dochodzi zwykle na przerwach. Czasami ma to charakter otwartej konfrontacji z użyciem siły, a zdarza się również popychanie innych, podstawianie nóg, szarpanie. Znacznie częściej obserwowanym zjawiskiem jest stosowanie przemocy psychicznej wobec innych. Zgłaszane i obserwowane sytuacje dotyczą wyśmiewania się, poniżania, wykorzystywania do swoich celów, izolowania. Tego rodzaju zachowania mają miejsce zwykle w obrębie zespołów klasowych.

7 2. do w celu zminimalizowania tego zjawiska. Obszar Osoba Informowanie uczniów i rodziców wychowawcy o konsekwencjach stosowania agresji, zapoznanie z procedurą reagowania i odpowiedzialnością karną. Prowadzenie edukacji uczniów wychowawcy, w zakresie praw człowieka, sposobów pedagog, komunikacji, asertywności, sposobów nauczyciele obrony przed przemocą, wos-u i uwrażliwianie na reagowanie w sytuacjach bycia ofiarą lub świadkiem aktów przemocy. Prowadzenie pracy indywidualnej pedagog oraz grupowych zajęć wychowawca socjoterapeutycznych dla uczniów świetlicy nieradzących sobie z własną złością, jak i dla uczniów nieśmiałych, wycofanych, z niskim poczuciem własnej wartości, będących często ofiarami przemocy. Rozwijanie w uczniach empatii, uwrażliwianie na uczucia i potrzeby i inni innych ludzi. Tworzenie atmosfery pracownicy bezpieczeństwa. szkoły Aktywne dyżury nauczycieli na przerwach i natychmiastowa reakcja na wszelkie przejawy zachowań agresywnych. Zgłaszanie na policję drastycznych zdarzeń. Spotkania z policjantem organizowane dla uczniów dotyczące odpowiedzialności karnej nieletnich. dyżurujący dyrektor, pedagog wg planu pracy Monitoring wizyjny placówki dyrektor Niszczenie mienia szkoły Niszczenie mienia szkolnego nie ma wymiaru nagminnego i świadomego działania mającego na celu dewastację, ale zdarza się jako efekt uboczny różnych zachowań uczniów.

8 2. Zadania do w celu zminimalizowania tego zjawiska. Obszar Osoba Zapoznanie uczniów wychowawcy z konsekwencjami świadomego klas niszczenia mienia szkolnego: otrzymanie nagany dyrektora, naprawa zniszczonego lub zakup nowego sprzętu. W sytuacji powtarzających się takich zachowań, zgłoszenie na policję. prfilaktyczno wychowawcze Zgłaszanie śladów zniszczeń dyrektorowi szkoły. Zamykanie klas lekcyjnych po wyjściu uczniów. Wymiana zniszczonego sprzętu. Monitoring wizyjny placówki. pracownicy szkoły dyrektor

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie W I Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje Program Profilaktyki Warto żyć, warto być, zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI WYCHOWANIA

PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI WYCHOWANIA PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI WYCHOWANIA Podstawa prawna - art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (j t. Dz. U z 2004 r. nr 256, poz. 2572) - Rozporządzenie MEN z dnia 15.12.2006 r.

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum Nr 12 im. Noblistów Polskich w Łodzi Aby stad się lepszym, nie musisz czekad na lepszy świat Phil Bosmans 2 TREŚCI PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO I. Podstawy prawne II.

Bardziej szczegółowo

Statut. Szkoły Podstawowej Nr 47. im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku. Statut przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 19.01.2010r.

Statut. Szkoły Podstawowej Nr 47. im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku. Statut przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 19.01.2010r. Statut Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku Statut przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 19.02010r. Statut Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. PUBLICZNE GIMNAZJUM nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kędzierzynie - Koźlu

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. PUBLICZNE GIMNAZJUM nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kędzierzynie - Koźlu SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNE GIMNAZJUM nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kędzierzynie - Koźlu WSTĘP Szkolny Program Profilaktyki jest ściśle powiązany z działaniami wychowawczymi i edukacyjnymi

Bardziej szczegółowo

STATUT. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. K.K. BACZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE

STATUT. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. K.K. BACZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. K.K. BACZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE Spis treści 1. Statut Szkoły. str. nr 3 2. Załącznik nr 1 Regulamin dyżurów nauczycieli 3. Załącznik nr 2 Wewnątrzszkolny System Oceniania

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY KODEKS UCZNIOWSKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. GEN. JÓZEFA WYBICKIEGO W MANIECZKACH

SZKOLNY KODEKS UCZNIOWSKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. GEN. JÓZEFA WYBICKIEGO W MANIECZKACH SZKOLNY KODEKS UCZNIOWSKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. GEN. JÓZEFA WYBICKIEGO W MANIECZKACH Każdy bez względu na swój wiek i funkcję w szkole ma prawo do: poszanowania swojej godności, swojego dobrego imienia

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012 STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami) Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie Strona 1 z 61 STATUT Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie Statut pozytywnie zaopiniowała Rada Pedagogiczna w dniu 12.12.2013r. Strona 2 z 61 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu ŁĄNK do Uchwały Nr 9.2013.2014 ady edagogicznej Szkoły odstawowej nr 77 w oznaniu z dnia 16 września 2013r. w sprawie programu profilaktyki w Szkole odstawowej nr 77 w oznaniu załącznik nr 13_ do protokołu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 1 SPIS TREŚCI Zasady oceniania wewnątrzszkolnego...3 Regulamin świetlicy szkolnej...33 Regulamin pracowni komputerowej...35

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 TEKST UJEDNOLICONY po nowelizacji z dnia 6 lutego 2014 r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 PODSTAWA PRAW A Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Konwencja Praw Dziecka

Konwencja Praw Dziecka Konwencja Praw Dziecka Konwencja Praw Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989r., została ratyfikowana przez Polskę 30 kwietnia 1991 r. Dokument ten w oryginale

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE tekst jednolity Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Gimnazjum nr 36 w Warszawie z siedzibą przy ul. Polnej 7, zwane dalej szkołą, jest szkołą

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół w Choroszczy

Statut Zespołu Szkół w Choroszczy Statut Zespołu Szkół w Choroszczy Publicznego Gimnazjum im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Choroszczy oraz Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Choroszczy Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM I HARMONOGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI WYCHOWANIA W GIMNAZJUM W KUNOWIE

PROGRAM I HARMONOGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI WYCHOWANIA W GIMNAZJUM W KUNOWIE PROGRAM I HARMONOGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI WYCHOWANIA W GIMNAZJUM W KUNOWIE 1. Podstawa prawna: art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2004r. nr 256, poz.2572),

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 5 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 6 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie.

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Misja placówki...... str. 3 ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły... str. 9 ROZDZIAŁ IV Organy szkoły (przedszkola)

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 1 1. OGÓLNY PLAN PRACY PLACÓWKI Wizja funkcjonowania ZSB i planowane cele. Szkoła kształci uczniów przygotowując ich do wykonywania zwodów

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. ustalony na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zmianami w: 2004 r. nr 273,

Bardziej szczegółowo

STATUT. Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Częstochowie przy ul. Starzyńskiego 10

STATUT. Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Częstochowie przy ul. Starzyńskiego 10 STATUT Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Częstochowie przy ul. Starzyńskiego 10 PODSTAWA PRAWNA 1. Statut dotyczy Gimnazjum nr 1 w Częstochowie ul. Starzyńskiego 10. Statut Gimnazjum, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych STATUT Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych 1 Załącznik do Uchwały nr 9/2014/2015 Rady Pedagogicznej Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych z dnia 01.12.2014

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X Program zatwierdzony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną LO nr X we Wrocławiu w dniu 9.09.2014 Strona 1 z 10 I. WSTĘP 1. Szkolny program

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY PODSTAWY PRAWNE

ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY PODSTAWY PRAWNE ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY 1 PODSTAWY PRAWNE 1. Szkoła Podstawowa nr 7 w Oleśnicy, zwana dalej szkołą, działa na podstawie: 1.1. Ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI $#guid{8f054192-2490-4e C7-A223-5 CD2 FE765 8C4}# $ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej Profilaktyka w szkole wprowadzenie Opracowany program promocji zdrowia

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SZKOTOWIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SZKOTOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SZKOTOWIE SSPPI IISS TTRREEŚŚCCI II : ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Misja szkoły i model absolwenta... str. 3 ROZDZIAŁ III Cele i zadania

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Podstawowa w Buszkowie Buszkowo Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu STATUT Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu 2012/13 1 Rozdział I Postanowienia ogólne oraz cele i zadania Ośrodka 1 1. Ośrodek

Bardziej szczegółowo