PROCEDURY WYCHOWAWCZE. XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE im. K. I. Gałczyńskiego w Kielcach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROCEDURY WYCHOWAWCZE. XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE im. K. I. Gałczyńskiego w Kielcach"

Transkrypt

1 PROCEDURY WYCHOWAWCZE XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE im. K. I. Gałczyńskiego w Kielcach 1

2 I. Frekwencja 1. USTNE UPOMNIENIE ucznia przez wychowawcę przy klasie. (powyżej 10 godzin) Upomnienie musi być odnotowane w dzienniku szkolnym i w zeszycie uwag. 2. NAGANA WYCHOWAWCY (powyżej 20 godzin) wręczona uczniowi przez wychowawcę w dwóch egzemplarzach: - dla ucznia - do przekazania rodzicom do podpisu i zwrócenia wychowawcy (w przypadku uczniów niepełnoletnich) Jednoczesne podpisanie przez ucznia oświadczenia o znajomości konsekwencji związanych z dalszą nieobecnością. Załącznik 1. Fakt udzielenia nagany musi być wpisany do dziennika i zeszytu uwag. Oświadczenie i nagana jest przechowywana w dokumentach wychowawcy klasy. 3. INTERWENCJA DYREKTORA SZKOŁY polega na trzystopniowym postępowaniu: I. Na wniosek wychowawcy Dyrektor szkoły po przeanalizowaniu postawy ucznia może udzielić mu pisemnej nagany (powyżej 30 godzin) Nagana jest wręczona uczniowi przez Dyrektora szkoły lub przez wychowawcę w dwóch egzemplarzach: - dla ucznia - do przekazania rodzicom do podpisu i zwrócenia wychowawcy (w przypadku uczniów niepełnoletnich) W sytuacji, gdy uczeń nie dostarczy wychowawcy nagany podpisanej przez rodzica (w terminie ustalonym przez wychowawcę), obowiązkiem nauczyciela jest wezwanie rodzica do szkoły (telefonicznie lub listownie). Fakt udzielenia nagany musi być wpisany do dziennika i zeszytu uwag. Decyzję o naganie umieszcza się w arkuszu ocen ucznia. II ZOBOWIĄZANIE (powyżej 40 godzin) Jeżeli uczeń przekroczy 40 godzin opuszczonych bez usprawiedliwienia podpisuje w obecności Dyrektora, wychowawcy, pedagoga szkolnego i rodziców zobowiązanie do wywiązywania się z obowiązków szkolnych. Załącznik 2 Fakt podpisania zobowiązania odnotowuje się w dzienniku i zeszycie uwag. Zobowiązanie przechowuje pedagog w teczce indywidualnej ucznia. III. KARTA WARUNKOWEGO POBYTU (powyżej 50 godzin) Dalsze niewywiązywanie się z obowiązku szkolnego skutkuje wręczeniem uczniowi karty warunkowego pobytu, którą podpisuje w obecności Dyrektora szkoły, wychowawcy, pedagoga szkolnego i rodziców. Załącznik 3 Równocześnie o braku realizacji obowiązku szkolnego mogą zostać poinformowane następujące organy: 2

3 - sąd rodzinny - organ prowadzący szkołę - policja Fakt podpisania zobowiązania odnotowuje się w dzienniku i zeszycie uwag. Zobowiązanie przechowuje pedagog w teczce indywidualnej ucznia. 4. DECYZJA RADY PEDAGOGICZNEJ W przypadku dalszego braku poprawy frekwencji tj. powyżej 50 % godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych w miesiącu podjęte zostaną działania zmierzające do skreślenia ucznia z listy. Jeżeli wychowawca ze względu na frekwencję ucznia nie ma możliwości wręczenia mu pism informujących o zastosowanych wobec niego formach kary wynikających z powyższych procedur może wysłać je listem poleconym. 3

4 Załącznik 1 Kielce dnia... OŚWIADCZENIE Oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/a o konsekwencjach związanych z dalszą moją nieobecnością na zajęciach lekcyjnych. W przypadku dalszego braku realizacji przeze mnie obowiązku nauki procedury przewidują: udzielenie pisemnej nagany Dyrektora Szkoły, podpisania zobowiązania w obecności Dyrektora Szkoły, wychowawcy, pedagoga, rodziców, podpisanie karty warunkowego pobytu w szkole w obecności Dyrektora Szkoły, wychowawcy, pedagoga, rodziców, mogą zostać poinformowane następujące organy sąd rodzinny, policja, organ prowadzący szkołę, podjęcie przez Radę Pedagogiczną decyzji o skreśleniu mnie z listy uczniów XI LO w Kielcach Podpis ucznia... 4

5 Załącznik 2 Kielce dnia... ZOBOWIĄZANIE W związku z przekroczeniem 40 godzin bez usprawiedliwienia uczeń... klasy...zobowiązuje się do wywiązywania się z realizacji obowiązku nauki na następujących warunkach: systematyczne uczęszczanie na lekcje, w przypadku nieobecności w szkole uczeń jest zobowiązany dostarczyć usprawiedliwienie od rodziców (lekarza) na najbliższej godzinie wychowawczej po powrocie do szkoły, Niewywiązywanie się z warunków ZOBOWIĄZANIA będzie skutkowało dalszymi sankcjami tj. warunkowy pobyt w szkole podpisanie przez ucznia karty warunkowego pobytu, możliwością poinformowania sądu rodzinnego, policji i organu prowadzącego szkołę o braku realizacji obowiązku nauki, podjęciem przez Radę Pedagogiczną decyzji o skreśleniu z listy uczniów XI LO Podpis ucznia... Podpis rodzica... Podpis wychowawcy... Podpis pedagoga... Podpis dyrektora... 5

6 Załącznik 3 Kielce dnia... KARTA WARUNKOWEGO POBYTU W związku z przekroczeniem 50 godzin bez usprawiedliwienia uczeń... klasy... zostaje warunkowo w XI Liceum Ogólnokształcącym im. K. I. Gałczyńskiego na następujących warunkach: systematyczne uczęszczanie na lekcje, uczeń nie może opuścić ani jednej godziny lekcyjnej w przypadku uzasadnionej nieobecności w szkole uczeń jest zobowiązany dostarczyć usprawiedliwienie od rodziców (lekarza) w ciągu trzech dni po powrocie do szkoły, usprawiedliwienie należy dostarczyć wychowawcy klasy lub dyrektorowi szkoły, lub pedagogowi, warunki karty obowiązują ucznia do końca danego roku szkolnego Niewywiązywanie się z warunków KARTY WARUNKOWEGO POBYTU będzie skutkowało dalszymi sankcjami tj. podjęciem przez Radę Pedagogiczną decyzji o skreśleniu z listy uczniów XI LO Podpis ucznia... Podpis rodzica... Podpis wychowawcy... Podpis pedagoga... Podpis dyrektora... 6

7 II. Palenie papierosów przez uczniów Procedury postępowania w przypadku ucznia niepełnoletniego. Jeżeli nauczyciel zatrzyma ucznia niepełnoletniego na paleniu papierosów na terenie szkoły lub w trakcie zajęć organizowanych przez szkołę, obowiązuje go następująca procedura: I. UCZEŃ POPEŁNIA WYKROCZENIE PIERWSZY RAZ Nauczyciel powiadamia o fakcie wychowawcę klasy. Wychowawca udziela upomnienia uczniowi podczas godziny wychowawczej. Upomnienie wpisuje do zeszytu uwag. Uczeń musi przygotować lekcję wychowawczą lub referat na temat szkodliwości nikotyny dla palacza i jego otoczenia (nie może to być kopia z Internetu). Czas trwania i formę zajęć uczeń uzgadnia z wychowawcą klasy. Niewykonanie tej pracy skutkuje wpisem do zeszytu uwag. Uwaga musi być uwzględniona przy ocenianiu zachowania. II. UCZEŃ POPEŁNIA WYKROCZENIE PO RAZ DRUGI Nauczyciel powiadamia o fakcie wychowawcę klasy, który zawiadamia pedagoga szkolnego. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców ucznia, udziela uczniowi w ich obecności pisemnej nagany. Fakt udzielenia nagany musi być wpisany do dziennika i zeszytu uwag. Decyzję o naganie przechowuje się w dokumentach wychowawcy klasy. Uczeń zobowiązany jest do zgłoszenia się do pedagoga szkolnego na rozmowę oraz wykonanie pracy społecznej, o wymiarze której decyduje wychowawca. Niewykonanie tej pracy skutkuje wpisem do zeszytu uwag. Uwaga musi być uwzględniona przy ocenianiu zachowania. III. UCZEŃ POPEŁNIA WYKROCZENIE PO RAZ TRZECI Nauczyciel powiadamia o fakcie wychowawcę klasy, który zawiadamia dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców ucznia. Dyrektor szkoły udziela uczniowi pisemnej nagany w ich obecności. Fakt udzielenia nagany musi być wpisany do dziennika i zeszytu uwag oraz uwzględniony przy ocenianiu zachowania ucznia. Decyzję o naganie umieszcza się w arkuszu ocen ucznia. IV. KOLEJNE PRZYPADKI ŁAMANIA ZAKAZU PALENIA Wychowawca powiadomiony o fakcie zawiadamia dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego. Pedagog szkolny informuje odpowiednie służby prawne (Policja lub Straż Miejska) o łamaniu zakazu palenia papierosów przez ucznia na terenie szkoły. Uczeń może zostać ukarany wg przepisów wynikających z Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych przez w/w instytucje. Fakt odnotowuje pedagog szkolny w teczce indywidualnej ucznia. Zdarzenie musi być uwzględnione przy ocenianiu zachowania ucznia. 7

8 Procedura postępowania w przypadku ucznia pełnoletniego Nauczyciel o fakcie palenia papierosów zawiadamia dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego. Pedagog szkolny informuje odpowiednie służby prawne (Policja lub Straż Miejska) o łamaniu zakazu palenia papierosów przez ucznia na terenie szkoły. Uczeń może zostać ukarany wg przepisów wynikających z Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych przez w/w instytucje. Fakt odnotowuje pedagog szkolny w teczce indywidualnej ucznia. Zdarzenie musi być uwzględnione przy ocenianiu zachowania ucznia. Nauczyciel zgłaszający fakt musi wypełnić druk - notatka służbowa załącznik 4. 8

9 Załącznik 4 Notatka służbowa W dniu... godzina... został zatrzymany uczeń... klasa... na paleniu papierosów (wpisać miejsce ) czytelny podpis nauczyciela zgłaszającego... 9

10 III. Zagrożenie młodzieży demoralizacją Działania interwencyjne podejmowane przez nauczycieli: I. W PRZYPADKU UZYSKANIA INFORMACJI, ŻE UCZEŃ UŻYWA ALKOHOLU LUB INNYCH ŚRODKÓW, W CELU WPROWADZENIA SIĘ W STAN ODURZENIA, NAUCZYCIEL: 1. Przekazuje uzyskaną informację wychowawcy klasy. 2. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły. 3. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców ucznia i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem, w ich obecności. W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział dziecka w terapii. 4. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję. 5. Podobnie w sytuacji gdy szkoła wykorzystała wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych, a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji. II. W PRZYPADKU, GDY NAUCZYCIEL PODEJRZEWA, ŻE NA TERENIE SZKOŁY ZNAJDUJE SIĘ UCZEŃ BĘDĄCY POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB NARKOTYKÓW POWINIEN PODJĄĆ NASTĘPUJĄCE KROKI: 1. Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy. 2. Wzywa pielęgniarkę szkolną lub nauczyciela upoważnionego do udzielania pierwszej pomocy w celu odizolowania ucznia od reszty klasy. Pielęgniarka szkolna decyduje o ewentualnej pomocy medycznej. 3. Zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego. Dyrektor zawiadamia rodziców, których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Gdy rodzice odmówią odebrania dziecka o pozostaniu ucznia w szkole, czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia, albo przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom policji decyduje dyrektor szkoły w porozumieniu z pielęgniarką szkolną. 4. Dyrektor szkoły zawiadamia policję, gdy rodzice ucznia będącego pod wpływem alkoholu odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia, albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób. 5. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, to dyrektor szkoły ma obowiązek zawiadomić o tym policję lub sąd rodzinny. 6. Wobec ucznia Rada Pedagogiczna ma obowiązek zastosować karę wynikającą z przepisów Statutu Szkoły. 10

11 III. W PRZYPADKU, GDY NAUCZYCIEL ZNAJDUJE NA TERENIE SZKOŁY SUBSTANCJĘ PRZYPOMINAJĄCĄ WYGLĄDEM NARKOTYK POWINIEN PODJĄĆ NASTĘPUJĄCE KROKI: 1. Zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbuje o ile jest to możliwe ustalić do kogo znaleziona substancja należy. 2. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego, którzy wzywają policję. 3. Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje informacje dotyczące szczegółów zdarzenia. IV. W PRZYPADKU, GDY NAUCZYCIEL PODEJRZEWA, ŻE UCZEŃ POSIADA PRZY SOBIE SUBSTANCJĘ PRZYPOMINAJĄCĄ NARKOTYK, POWINIEN PODJĄĆ NASTĘPUJĄCE KROKI: 1. Nauczyciel w obecności dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu te substancję, pokazał zawartość plecaka oraz kieszeni. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani plecaka ucznia jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji. 2. Dyrektor szkoły wzywa rodziców ucznia do natychmiastowego stawiennictwa. 3. W przypadku, gdy uczeń mimo wezwania odmawia przekazania nauczycielowi substancji i pokazania zawartości plecaka, dyrektor szkoły wzywa policję, która dokonuje odpowiednich czynności. 4. Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel po odpowiednim zabezpieczeniu zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do policji. Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając notatkę. 5. Wobec ucznia Rada Pedagogiczna ma obowiązek zastosować karę wynikającą z przepisów Statutu Szkoły. 11

12 Zmiany dokonywane w Procedurach Wychowawczych r. dopisano na stronie 3 możliwości wysyłania pism listem poleconym r. dopisano strona 8 procedur postępowania wobec uczniów pełnoletnich palących papierosy na terenie szkoły r. dopisano strona 9 notatka służbowa załącznik W związku ze zmianą stanowiska pracy w zapisach pozostawiono tylko pedagog szkolny usunięto słowo psycholog szkolny r. 12

Procedura postępowania nauczycieli i metody współpracy. szkoły z policją w sytuacjach zagrożeń młodzieży. przestępczością i demoralizacją

Procedura postępowania nauczycieli i metody współpracy. szkoły z policją w sytuacjach zagrożeń młodzieży. przestępczością i demoralizacją Procedura postępowania nauczycieli i metody współpracy szkoły z policją w sytuacjach zagrożeń młodzieży przestępczością i demoralizacją Słowo wstępne: 1. Wśród różnorodnych przejawów demoralizacji za najbardziej

Bardziej szczegółowo

I. Dyrektor szkoły: II. Nauczyciele i wychowawcy klas: III. Pedagog szkolny.

I. Dyrektor szkoły: II. Nauczyciele i wychowawcy klas: III. Pedagog szkolny. Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem w V Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Piotra Ściegiennego w Kielcach I. Dyrektor szkoły: 1. Realizuje

Bardziej szczegółowo

L.p. Pracownicy szkoły

L.p. Pracownicy szkoły Załącznik Nr 1 do Systemu działalności wychowawczej zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych wobec uczniów zagrożonych

Bardziej szczegółowo

I. Zestaw procedur postępowania na wypadek niepożądanych zachowań uczniów PODSTAWY PRAWNE STOSOWANYCH PROCEDUR NA TERENIE SZKOŁY:

I. Zestaw procedur postępowania na wypadek niepożądanych zachowań uczniów PODSTAWY PRAWNE STOSOWANYCH PROCEDUR NA TERENIE SZKOŁY: I. Zestaw procedur postępowania na wypadek niepożądanych zachowań uczniów PODSTAWY PRAWNE STOSOWANYCH PROCEDUR NA TERENIE SZKOŁY: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich

Bardziej szczegółowo

AGRESJA I PRZEMOC W SZKOLE. Materiały pomocnicze dla szkół

AGRESJA I PRZEMOC W SZKOLE. Materiały pomocnicze dla szkół AGRESJA I PRZEMOC W SZKOLE Materiały pomocnicze dla szkół Grudzień 2006 SPIS TREŚCI: 1. Wprowadzenie. 2. Procedury postępowania nauczycieli i współpracy szkół z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz

Bardziej szczegółowo

Procedury postępowania w przypadku trudnych sytuacji i zachowań uczniów obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 2 im. A. Mickiewicza w Łowiczu

Procedury postępowania w przypadku trudnych sytuacji i zachowań uczniów obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 2 im. A. Mickiewicza w Łowiczu Procedury postępowania w przypadku trudnych sytuacji i zachowań uczniów obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 2 im. A. Mickiewicza w Łowiczu CELE: - zapewnienie pełnego bezpieczeństwa uczniom, - doskonalenie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 27 W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 10 WE WROCŁAWIU

PROCEDURY POSTĘPOWANIA OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 27 W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 10 WE WROCŁAWIU PROCEDURY POSTĘPOWANIA OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 27 W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 10 WE WROCŁAWIU Prcedury wprowadzono Zarządzeniem nr 6/2013/14 Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI

SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI CZĘŚĆ PIERWSZA: NARKOTYKI MITY A RZECZYWISTOŚĆ CZĘŚĆ DRUGA: DOPALACZE NOWE ZAGROŻENIA prowadzący: Adam Piątek, Andrzej Rakowski ALKOHOL Skala zjawiska problemu uzależnienia i

Bardziej szczegółowo

1. W razie wypadku ucznia zgodnie z 4 wszyscy pracownicy szkoły są zobowiązani do: 1) zapewnienia poszkodowanemu opieki,

1. W razie wypadku ucznia zgodnie z 4 wszyscy pracownicy szkoły są zobowiązani do: 1) zapewnienia poszkodowanemu opieki, Instrukcja postępowania w razie wypadku ucznia oraz postępowania z uczniem, który ma dolegliwości zdrowotne w Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Rumi Podstawa prawna: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

Prywatne Liceum Ogólnokształcące Językowo - Informatyczne STATUT Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Językowo - Informatycznego

Prywatne Liceum Ogólnokształcące Językowo - Informatyczne STATUT Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Językowo - Informatycznego STATUT Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Językowo - Informatycznego Wprowadzone zmiany zostały zatwierdzone na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 25 lutego 2011r. Obowiązuje od 1 marca 2011r. SPIS

Bardziej szczegółowo

R O Z D Z I A Ł VI OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW. Założenia ogólne

R O Z D Z I A Ł VI OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW. Założenia ogólne R O Z D Z I A Ł VI OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW Założenia ogólne 19.1.Ocenianie wewnątrzszkolne jest to system, który reguluje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w

Bardziej szczegółowo

STATUT Liceum Plastycznego w Gdańsku ze zmianami z dnia 26 czerwca 2013 r.

STATUT Liceum Plastycznego w Gdańsku ze zmianami z dnia 26 czerwca 2013 r. STATUT Liceum Plastycznego w Gdańsku ze zmianami z dnia 26 czerwca 2013 r. I. Nazwa, siedziba i osoba prowadząca Liceum Plastyczne w Gdańsku Art. 1 1. Liceum Plastyczne zwane dalej Liceum jest czteroletnią

Bardziej szczegółowo

S T A T U T XX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ZBIGNIEWA HERBERTA. w GDAŃSKU. ul. Dobrowolskiego 6. e-mail: xxlo@xxlo.pl www.xxlo.pl

S T A T U T XX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ZBIGNIEWA HERBERTA. w GDAŃSKU. ul. Dobrowolskiego 6. e-mail: xxlo@xxlo.pl www.xxlo.pl Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/608/2002 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 sierpnia 2002 roku S T A T U T XX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ZBIGNIEWA HERBERTA w GDAŃSKU ul. Dobrowolskiego 6 e-mail: xxlo@xxlo.pl

Bardziej szczegółowo

VII Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja S T A T U T

VII Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja S T A T U T Kraków, 2013 VII Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja S T A T U T opracowany na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (DzU z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami),

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY KODEKS UCZNIOWSKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. GEN. JÓZEFA WYBICKIEGO W MANIECZKACH

SZKOLNY KODEKS UCZNIOWSKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. GEN. JÓZEFA WYBICKIEGO W MANIECZKACH SZKOLNY KODEKS UCZNIOWSKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. GEN. JÓZEFA WYBICKIEGO W MANIECZKACH Każdy bez względu na swój wiek i funkcję w szkole ma prawo do: poszanowania swojej godności, swojego dobrego imienia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH

WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO Zasady oceniania wewnątrzszkolnego są realizacją zadań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ROZDZIAŁ I

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ROZDZIAŁ I STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ustalony na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106,

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące ANIMATOR

Liceum Ogólnokształcące ANIMATOR Liceum Ogólnokształcące ANIMATOR 44-100 Gliwice, ul. Barlickiego 3, tel./fax (32) 775 18-37 www.animator.halogen.org.pl e-mail: sekretariat@halogen.org.pl STATUT SZKOŁY Spis treści PODSTAWA PRAWNA... 3

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1. (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015

S T A T U T. Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1. (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015 1 S T A T U T Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1 (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015 1 Opracowano i przyjęto na podstawie: Konstytucji RP z 1997 r., ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU S ZK Ó Ł O G Ó L N O K S ZTAŁCĄCYCH N R 1 2 W P O ZNANIU

S T A T U T ZESPOŁU S ZK Ó Ł O G Ó L N O K S ZTAŁCĄCYCH N R 1 2 W P O ZNANIU S T A T U T ZESPOŁU S ZK Ó Ł O G Ó L N O K S ZTAŁCĄCYCH N R 1 2 W P O ZNANIU 1 S T A T U T I I L I C E U M O G Ó L N O K S ZTAŁCĄCEGO im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej W P O ZNANIU 1 3

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik do statutu LXXVIII LO w Warszawie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez

Bardziej szczegółowo

Statut XVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Warszawie przy ul. Smolnej 30

Statut XVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Warszawie przy ul. Smolnej 30 Statut XVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Warszawie przy ul. Smolnej 30 Statut XVIII LO im Jana Zamoyskiego w Warszawie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 XVIII Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

II. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi. VI. Informacje i zalecenia dla zdających egzamin maturalny z informatyki

II. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi. VI. Informacje i zalecenia dla zdających egzamin maturalny z informatyki Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego w Liceum Ogólnokształcącym w Piasecznie Rok szkolny 2014/2015 Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA. w Szkole Podstawowej w Ulimiu

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA. w Szkole Podstawowej w Ulimiu WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Szkole Podstawowej w Ulimiu Spis treści Preambuła 1 Ocenianie uczniów 2 Wymagania edukacyjne i kryteria ocen 3. Podstawowe zasady oceniania 4. Dostosowanie wymagań edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia elektronicznej dokumentacji przebiegu nauczania

Zasady prowadzenia elektronicznej dokumentacji przebiegu nauczania Zasady prowadzenia elektronicznej dokumentacji przebiegu nauczania Omówienie zasad i obowiązków wynikających z korzystania z systemu dziennika elektronicznego Vulcan Rok szkolny 2013/2014 Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA NA TERENIE GIMNAZJUM IM K. K. BACZYŃSKIEGO W LIPSKU

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA NA TERENIE GIMNAZJUM IM K. K. BACZYŃSKIEGO W LIPSKU PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA NA TERENIE GIMNAZJUM IM K. K. BACZYŃSKIEGO W LIPSKU opracowana na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH W GIMNAZJUM W ZŁOTOKŁOSIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH W GIMNAZJUM W ZŁOTOKŁOSIE Strona1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH W GIMNAZJUM W ZŁOTOKŁOSIE SPIS TREŚCI A. PODSTAWA PRAWNA DO OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

STATUT. IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO MISTRZOSTWA SPORTOWEGO im. Miłośników Ziemi Śląskiej w CHORZOWIE

STATUT. IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO MISTRZOSTWA SPORTOWEGO im. Miłośników Ziemi Śląskiej w CHORZOWIE STATUT IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO MISTRZOSTWA SPORTOWEGO im. Miłośników Ziemi Śląskiej w CHORZOWIE Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 17.09.1991r. o systemie oświaty 2. Rozporządzenie MEN z dnia 21.05.2001r.

Bardziej szczegółowo

LZG 4101-08-03/2012 P/12/094 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LZG 4101-08-03/2012 P/12/094 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LZG 4101-08-03/2012 P/12/094 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Bema 76

Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Bema 76 Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Bema 76 Gimnazjum Dwujęzycznego nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego w Warszawie XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja

Bardziej szczegółowo