SQL w praktyce. Miłej i owocnej nauki!!!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SQL w praktyce. Miłej i owocnej nauki!!!"

Transkrypt

1 SQL w praktyce Niniejsza praca objęta jest prawami autorskimi. Nielegalne jest kopiowanie żadnej częsci tej pracy w żadnej postaci. Niezgodne z prawem tym bardziej jest udostępnianie innym tej pracy odpłatnie lub nieodpłatnie. Każde naruszenie praw autorskich będzie ścigane z całą surowością prawa. Autor dołożył wszelkich starań, aby zebrany tutaj materiał był poprawny i rzetelny. Niemniej jednak nie daję gwarancji bezbłędności. Autor zrzeka się jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne straty spowodowane korzystaniem z zamieszczonych poniżej informacji. Korzystanie z niniejszej pracy jest akceptacją powyższej formuły. Miłej i owocnej nauki!!! SPIS TREŚCI 1. SQL wstępne informacje 2. DDL tworzenie,modyfikacja i usuwanie tablic, typy danych 3. DML - tworzenie,modyfikacja i usuwanie wierszy 4. DQL wyszukiwanie danych, frazy SELECT, FROM, WHERE 5. Warunki filtrujące 6. Warunki łączące 7. Warunki filtrujące z pytaniami zagnieżdżonymi 8. Funkcje agregujące 9. Grupowanie fraza GROUP BY 10. Filtracja grup fraza HAVING 11. Pytania zagnieżdżone skorelowane z funkcjami agregującymi 12. Porządkowanie wyników fraza ORDER BY 13. Perspektywy (widoki, tablice wirtualne) 14. Ochrona integralności danych 15. Więzy referncyjne 16. Zadania 17. Schemat bazy danych wykorzystany w przykładach

2 1. SQL STRUCTURED QUERY LANGUAGE Warianty języka SQL : - interaktywny - obsadzony (wbudowany) w innych językach o statyczny (instrukcje SQL są kompletne) o dynamiczny (instrukcje sparametryzowane) Podjęzyki : - DDL (Data Definition Language) pozwala na definiowanie tablic - DML (Data Manipulation Language) pozwala na tworzemie, aktualizację wierszy - DQL (Data Query Language) - DCL (Data Control Language) 2. DDL TWORZENIE, MODYFIKACJA I USUWANIE TABLIC, TYPY DANYCH - Tworzenie tablic CREATE TABLE <tablica> (<kolumna><typ>[<ograniczenia>],...,[<więzy integralności>]) - Typy danych: o znakowe CHARACTER(n), CHAR(n) łancuch znaków o stałej długości n CHARACTER VARYING(n), VARCHAR(n) łańcuch znaków o zmiennej długości nie większej od n LONG VARCHAR, LONG łańcuchy nieograniczone ( 2GB ) o numeryczne NUMERIC (p,q) p precyzja, q skala DECIMAL (p,q), DEC(p,q) INETEGER, INT SMALLINT FLOAT (n) REAL DOUBLE PRECISION

3 o o o data, czas DATE - (rrrr,mm,dd) TIME godz,min,sek TIMESTAMP data + godzina INTERVAL różnica dat i czasów łańcuch bitów BIT(n) BIT VARYING (n) inne BOOLEAN BYTE łańcuch 8 bitowy MONEY dopisuje automatycznie symbol waluty - ograniczenia o NOT NULL w kolumnie nie może być pustego elementu o NOT NULL WITH DEFAULT w puste pole automatycznie wprowadzana jest wartość domyślna o UNIQUE Przykład: CREATE TABLE uczniowie (nazwisko CHAR [15]), wzrost INT, waga DEC (5,2)) - Modyfikowanie struktury tablic ALTER TABLE <tablica> ADD <kolumna> <typ> [<ograniczenia>] ALTER TABLE <tablica> DROP <kolumna> ALTER TABLE <tablica> MODIFY <kolumna> <typ> [<ograniczenia>] ALTER TABLE <tablica> RENAME <kolumna> <nowa nazwa> ALTER TABLE <tablica> <więzy integralności> Przykład: ALTER TABLE uczniowie ADD klasa INT

4 - Usuwanie tablic, perspektyw, indeksów DROP TABLE <tablica> DROP VIEV <perspektywa> DROP INDEX <indeks> 3. DML WPROWADZANIE, MODYFIKACJA I USUWANIE WIERSZY - Wprowadzanie wierszy INSERT INTO <tablica> [(<lista kolumn>)] VALUES (<lista wartości> Przykład: INSERT INTO uczniowie VALUES ( NOWAK, 187, 72,5,1) INSERT INTO uczniowie (nazwisko, klasa) VALUES ( KOWALSKI, 1) - Modyfikowanie wierszy UPDATE <tablica> SET <kolumna> = <wyrażenie>[...] [WHERE <warunek>] Przykład: UPDATE uczniowie SET wzrost = wzrost + 2 WHERE nazwisko = KOWALSKI UPDATE uczniowie SET klasa = 4 WHERE klasa = 3

5 - Usuwanie wierszy DELETE FROM <tablica> [ WHERE <warunek>] Przykład: DELETE WHERE klasa = 4 DELETE (powoduje usunięcie całej zawartości tablicy uczniowie) 4. DQL WYSZUKIWANIE DANYCH, FRAZY SELECT, FROM, WHERE SELECT <> FROM <> WHERE <> GROUP BY <> HAVING <> ORDER BY <> UNION <> Fraza SELECT SELECT [ALL DISTINCT] {<lista elementów> *} PRZYKŁAD: SELECT * (wyświetlenie całej zawartości tabeli uczniowie) SELECT nazwisko, klasa (wyświetlenie nazwisk uczniów i klas, do których chodzą) SELECT nazwisko, waga (wzrost 100) AS nadwaga SELECT MAX (wzrost)

6 SELECT DISTINCT klasa Fraza FROM FROM <element> [<alias>],... Fraza WHERE WHERE <warunek> Warunki dzielimy na: - filtrujące - łączące - filtrujące z pytaniami zagnieżdżonymi 5. WARUNKI FILTRUJĄCE Warunki filtrujące zbudowane są z atrybutów (kolumn) jednej tablicy - <kolumna> <operator> <stała> SELECT * WHERE klasa = 3 - <wyrażenie> <operator> <wyrażenie> SELECT * WHERE waga (wzrost 100) > 10 - <wyrażenie> [NOT] BETWEEN <dół> AND <góra> SELECT * WHERE wzrost BETWEEN 175 AND <wyrażenie> [NOT] LIKE <wzorzec tekstowy> Symbole zastępcze: _ - zastępuje jeden znak % - zastępuje ciąg znaków SELECT * WHERE nazwisko LIKE Kowalsk_

7 SELECT * WHERE nazwisko LIKE Kowal% 6. WARUNKI ŁĄCZĄCE PRZYKŁAD 1: SELECT nazwisko, nazwa FROM pracownicy, zespoły WHERE pracownicy.nrz = zespoły. nrz SELECT nazwisko, nazwa FROM pracownicy p, zespoły z WHERE p.nrz = z. nrz Obydwa zapytania dadzą te same wyniki. Zapytanie drugie jest jednak krótsze. PRZYKŁAD 2: SELECT nazwisko FROM pracownicy p, dochody d WHERE p.nrp = d.nrp AND nrz=4 AND kwota > 500 PRZYKŁAD 3: SELECT nazwa FROM zespoły z, pracownicy p, dochody d, tematy t WHERE z.nrz=p.nrz AND p.nrp=d.nrp AND d.nrt=t.nrt AND t.nazwa = Pojekt generatora Wypisuje nazwy zespołów zajmujące się projektem generatora.

8 7. WARUNKI FILTRUJĄCE Z PYTANIAMI ZAGNIEŻDŻONYMI Ogólna postać: SELECT < > FROM < > WHERE <początek warunku> (SELECT < > FROM < > WHERE < >... ) Zastosowanie różnych początków warunków na przykładach <wyrażenie> <operator> Wyszukać nazwisko kierownika Zespołu wdrożeń SELECT nazwisko FROM pracownicy WHERE nrp= (SELECT kierownik FROM zespoły WHERE nazwa = Zespół wdrożeń ) Wyszukać nazwiska pracowników zespołu nr 3, którzy otrzymali premie wyższe niż Jaworski SELECT nazwisko FROM pracownicy WHERE nrz=3 AND premia > (SELECT premia FROM pracownicy WHERE nazwisko = Jaworski <wyrażenie> <operator> [ANY / ALL] Pozwala sprawdzić czy wartość wybrana w pytaniu zewnętrznym spełnia warunek dla jakiejkolwiek / każdej wartości wybranej w pytaniu wewnętrznym. Wyszukać nazwy tematów, dla których były jakieś wypłaty. SELECT nazwa FROM tematy WHERE nrt = ANY (SELECT nrt FROM dochody)

9 Znaleźć nazwiska pracowników, którzy mieli jakieś wypłaty większe niż 1000 SELECT nazwisko FROM pracownicy WHERE nrp = ANY (SELECT nrp FROM dochody WHERE kwota > 1000) Znaleźć uczniów klasy 1 wyższych niż uczniowie klasy 3 SELECT nazwisko, wzrost WHERE klasa=1 AND wzrost > ALL (SELECT wzrost WHERE klasa = 3) <wyrażenie> [NOT] IN Pozwala na sprawdzenie czy wartość wybrana w pytaniu zewnętrznym [nie] należy do zbioru wartości wybranych w pytaniu wewnętrznym Wyszukać nazwiska pracowników, którzy nie brali udziału w realizacji tematu nr 2 SELECT nazwisko FROM pracownicy WHERE nrp NOT IN (SELECT nrp FROM dochody WHERE nrt=2) Wyszukać nazwy zespołów, których pracownicy uczestniczą w temacie Projekt generatora SELECT nazwa FROM zespoly WHERE nrz IN (SELECT nrz FROM pracownicy WHERE nrp IN

10 (SELECT nrp FROM dochody WHERE nrt = (SELECT nrt FROM tematy WHERE nazwa = Projekt generatora ))) <wyrażenie> [NOT] EXISTS Zwraca prawdę [fałsz] gdy zbiór wierszy wybranych w pytaniu wewnętrznym nie jest pusty. Znaleźć nazwy tematów, w których były jakieś wypłaty. SELECT nazwa FROM tematy t WHERE EXISTS (SELECT * FROM dochody d WHERE d.nrt=t.nrt) Wyszukać nazwiska pracowników, którzy nie brali udziału w żadnym temacie. SELECT nazwisko FROM pracownicy p WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM dochody d WHERE p.nrp=d.nrp) Wyszukać nazwiska pracowników, którzy uczestniczyli we wszystkich tematach. SELECT nazwisko FROM pracownicy p WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM tematy t WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM dochody d WHERE d.nrt = t.nrt AND d.nrp = p.nrp)

11 8. FUNKCJE AGREGUJĄCE SUM (<argument>) AVG (<argument>) MAX (<argument>) MIN (<argument>) COUNT (<argument>) Wypisz ilość wierszy tablicy zespoły SELECT COUNT(*) FROM zespoly Znaleźć maksymalną i minimalną wypłatę w ramach tematu nr 6 oraz sumę wypłat w tym temacie. SELECT MAX (kwota), MIN (kwota), SUM (kwota) FROM dochody WHERE nrt=6 Znaleźć maksymalną wypłatę jaką otrzymali pracownicy zespołu wdrożeń w ramach projektu generatora. SELECT MAX (kwota) FROM zespoly z, pracownicy p, dochody d, tematy t WHERE z.nrz = p.nrz AND p.nrp = d.nrp AND d.nrt = t.nrt AND z.nazwa = Zespół wdrożeń AND t.nazwa = Projekt generatora Znaleźć liczbę pracowników otrzymujących wypłaty. SELECT COUNT (*) FROM dochody Jest to rozwiązanie błędne dlatego, że jeden pracownik może mieć wiele wypłat i wszystkie zostaną policzone. Prawidłowe zapytanie wyglądać będzie tak: SELECT COUNT (DISTINCT nrp) FROM dochody

12 9. GRUPOWANIE FRAZA GROUP BY Ogólna postać SELECT <lista kolumn 1> <lista funkcji agregujących> FROM < > WHERE < > GROUP BY <lista kolumn 2> Wyznaczyć liczbę pracowników w poszczególnych zespołach. SELECT nrz, COUNT (*) FROM pracownicy GROUP BY nrz Wyszukać maksymalną kwotę oraz sumę kwot dla poszczególnych zespołów realizujących projekt generatora SELECT z.nazwa, MAX (kwota), SUM (kwota) FROM zespoły z, pracownicy p, dochody d, tematy t WHERE z.nrz = p.nrz AND p.nrp = d.nrp AND d.nrt = t.nrt AND t.nazwa = Projekt generatora GROUP BY z.nazwa Podać nazwiska wszystkich pracowników, sumę ich wypłat i liczbę wykonywanych przez nich tematów SELECT nazwisko, SUM(kwota), COUNT(*) FROM pracownicy p, dochody d WHERE p.nrp = d.nrp GROUP BY nazwisko, p.nrp

13 10. FILTRACJA GRUP FRAZA HAVING Ogólna postać: HAVING <warunek filtrujący> Wyświetl numery zespołów, które mają więcej niż 15 lub mniej niż 5 pracowników. SELECT nrz, COUNT(*) FROM pracownicy GROUP BY nrz HAVING COUNT (*) > 15 OR COUNT (*) < 5 Znaleźć nazwiska pracowników (podać też sumę ich wypłat), którzy zarobili w sumie więcej niż Jaworski SELECT nazwisko, SUM(kwota) FROM pracownicy p1, dochody d1 WHERE p1.nrp = d1.nrp GROUP BY nazwisko, p1.nrp HAVING SUM (kwota) > (SELECT SUM(kwota) FROM pracownicy p2, dochody d2 WHERE p2.nrp = d2.nrp AND nazwisko = JAWORSKI 11. PYTANIA ZAGNIEŻDŻONE SKORELOWANE Z FUNKCJAMI AGREGUJĄCYMI Znaleźć najwyższego ucznia każdej klasy. SELECT klasa, nazwisko, wzrost u1 WHERE wzrost = (SELECT MAX(wzrost) u2 WHERE u2.klasa = u1.klasa

14 Podać numery pracowników, którzy mieli maksymalne wypłaty w poszczególnych tematach. SELECT nrt, nrp, kwota FROM dochody d1 WHERE kwota = (SELECT MAX(kwota) FROM dochody d2 WHERE d1.nrt = d2.nrt) 12. PORZĄDKOWANIE WYNIKÓW FRAZA ORDER BY Ogólna postać: ORDER BY {<wyrażenie> <nr>}[asc DESC] ASC kolejność rosnąca (domyślnie) DESC kolejność malejąca PRZYKŁAD SELECT * FROM pracownicy ORDER BY nrz,nazwisko SELECT nazwisko, waga (wzrost 100), klasa ORDER BY 3, 2 DESC Liczby 3, 2 wskazują odpowiednio na atrybuty (kolumny) klasa i waga (wzrost 100) 13. PERSPEKTYWY (WIDOKI, TABLICE WIRTUALNE) Perspektywą nazywamy konstrukcję widzianą przez użytkownika jako tablicę. Cele tworzenia perspektyw: - uproszczenie zapytań. Gdy baza składa się z wielu tablic, często zdarzają się złożone zapytania dotyczące kilku tablic. - ograniczenie dostępu do tablic. Gdy mamy dużą tablicę, z której korzystają różne grupy użytkowników o ograniczonych prawach do

15 danych, rozwiązaniem jest tworzenie tablicy wirtualnej udostępniającej tylko część danych. TWORZENIE PERSPEKTYW CREATE VIEV <perspektywa> [(<lista kolumn>)] AS <instrukcja SELECT> [WITH CHECK OPTION ] W definicji perspektywy niedopuszczalne są: - złączenia - grupowanie - wyrażenia, funkcje agregujące i DISTINCT na liście frazy SELECT - fraza UNION Jeśli tworzymy perspektywę na innej perspektywie i ma być ona aktualizowalna, to ta poprzednia też musi być modyfikowalna. Dopuszczalne są pytania zagnieżdżone, ale zbudowane na tej samej tablicy co pytanie zewnętrzne. 14. OCHRONA INTEGRALNOŚCI DANYCH Integralność: - semantyczna, związana z znaczeniem danych - transakcji, związana z operacjami na danych Kontrola integralności semantycznej może być realizowana przez: - ograniczenia nakładane na dziedziny atrybutów - więzy referencyjne Ograniczenia dziedziny: CREATE DOMAIN <dizedzina><typ>[<ograniczenie>] PRZYKŁAD: CREATE DOMAIN pieniadze dec (2,2) constraint

16 15. WIĘZY REFERENCYJNE Klucz główny (PRIMARY KEY) kolumna / grupa kolumn których wartości jednoznacznie identyfikują pola tablic. Cechy klucza głównego: - tylko jeden dla danej tablicy - ma wartości unikalne, niepuste (NOT NULL) - zazwyczaj musi istnieć unikalny indeks zdefiniowany na kluczu głównym Cechy kluczy obcych (FOREIGN KEY) - definicja klucza obcego musi odpowiadać definicji klucza głównego w innej tablicy. - niepustej wartości klucza obcego musi odpowiadać istniejąca wartość klucza głównego w tablicy nadrzędnej - dopuszcza się wartości puste kluczy obcych OGRANICZENIA NA USUWANIE DANYCH - restrykcyjne (RESTRICT), usunięcie rekordu nadrzednego jest możliwe, jeśli nie istnieje żaden rekord podrzędny z nim związany. - kaskadowe (CASCADE), usunięcie rekordu nadrzędnego powoduje automatyczne usunięcie wszystkich rekordów podrzędnych z nim związanych. - wstawianie wartości pustych (SET NULL), usunięcie rekordu nadrzędnego powoduje wstawienie rekordów pustych do rekordów podrzędnych z nim związanych w miejsce kluczy obcych. DEFINIOWANIE KLUCZY: PRIMARY KEY <nazwa klucza>(<kolumna>,...) FOREIGN KEY <nazwa klucza>(<kolumna>,...) REFERENCES <tablica nadrzędna> [ ON DELETE RESTRICT ] CASCADE SET NULL lub [ ON UPDATE...]

17 16. ZADANIA ZAD 1. Podac nazwy tematow i numery pracownikow o najwyzszych sumarycznych dochodach w danym temacie. select nrt,nrp from dochody d group by nrp,nrt having sum(kwota) >= all (select sum(kwota) from dochody d1 where d1.nrt=d.nrt group by nrp) order by nrt,nrp; ZAD 2; Podac nazwy tematów dla ktorych srednia pojedynczych zarobkow jest wieksza od najnizszego pojedynczego zarobku w tym temacie pracownika, ktory w tym temacie zarobil w sumie najwiecej. Mozna zalozyc, ze nie ma dwoch pracownikow o tych samych sumarycznych dochodach. select nazwatemat from temat t, dochody d where t.nrt=d.nrt group by t.nrt,nazwatemat having avg(d.kwota) > ( // min zarobek pracownika // select min(kwota) from dochody d1 where d1.nrt=t.nrt and d1.nrp = ( // nr pracownika o najwiekszym sumarycznym zarobku // select nrp from dochody d2 where d2.nrt=t.nrt group by nrp,nrt having sum(kwota) >= all ( // sumaryczne zarobki pracownikow w tym temacie // select sum(kwota) from dochody d1 where d1.nrt=d.nrt group by nrp ) ) );

18 17. SCHEMAT BAZY DANYCH WYKORZYSTANY W PRZYKŁADACH RELACJA ATRYBUT TYP DOCHODY NRT INTEGER KWOTA NRP DECIMAL SMALLINT PRACOWNICY NRP SMALLINT KOBIETA DATA_UR NAZWISKO NRZ CHAR TIMESTMP CHAR SMALLINT TEMAT NAZWATEMAT CHAR DATA_ODB NRT NRPKT TIMESTMP INTEGER SMALLINT ZESPOL NAZWAZESP CHAR NRZ NRPKZ SMALLINT SMALLINT

2010-10-21 STANDARDY JĘZYKA SQL CECHY JĘZYKA SQL WADY I ZALETY

2010-10-21 STANDARDY JĘZYKA SQL CECHY JĘZYKA SQL WADY I ZALETY PLAN WYKŁADU BAZY DANYCH Wykład 3,4 dr inż. Agnieszka Bołtuć Definicja, historia, cechy SQL Standardy SQL Formy i podzbiory SQL Typy danych Składnia DML DDL DCL Perspektywy Definicja dziedziny, asercja

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodzie technik informatyk, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Przegląd Instrukcja wyboru (SELECT) Instrukcje modyfikacji danych Inne instrukcje

Przegląd Instrukcja wyboru (SELECT) Instrukcje modyfikacji danych Inne instrukcje 5. Język J SQL Przegląd Instrukcja wyboru (SELECT) Instrukcje modyfikacji danych Inne instrukcje for each {x=1; SQL select for each {x=1; SQL for each update {x=1; SQL update #1 K.Goczyła SQL (Structured(

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Instytut Inżynierii Biosystemów - Zakład Informatyki Stosowanej PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Ćwiczenia T-SQL - SQL Server 2008 / 2012 Prowadzący: dr inż. Radosław J. Kozłowski

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do SQL Użycie kwerend i SQL

Wprowadzenie do SQL Użycie kwerend i SQL Wprowadzenie do SQL Język SQL w programie Access. Kwerenda wybierająca w języku SQL. Typy danych w języku SQL. Wprowadzenie do SQL Użycie kwerend i SQL Funkcjonowanie współczesnych systemów relacyjnych

Bardziej szczegółowo

SQL i PL/SQL podstawy

SQL i PL/SQL podstawy O Oracle ludzkim głosem SQL i PL/SQL podstawy Andrzej Klusiewicz \ Podstawy SQL i PL/SQL. Bezpłatny e-book wersja: 1.1 06-05-2013 www.jsystems.pl str. 1/140 Spis treści O Oracle ludzkim głosem...1 Licencja

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl

Bazy danych. Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Bazy danych Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Podziękowanie: Chcę podziękować dr inż. Krzysztofowi Świdrowi i dr inż. Grzegorzowi

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Materiały do wykładów dr inż. Janusz Kosiński

BAZY DANYCH Materiały do wykładów dr inż. Janusz Kosiński BAZY DANYCH Materiały y do wykład adów dr inż.. Janusz Kosiński ski Wprowadzenie do tematyki baz danych 2 Typowy ręczny system ewidencjonowania. Kluczami ręcznej bazy danych są zapisy na papierze. 3 Komputerowa

Bardziej szczegółowo

Jezyk SQL (strukturalny jezyk zapytan)

Jezyk SQL (strukturalny jezyk zapytan) Joanna Jedrzejowicz Strona 1 2009-11-15 Jezyk SQL (strukturalny jezyk zapytan) Na bazie danych wykonywane sa nastepujace operacje: 1. dopisywanie, usuwanie i modyfikacja danych, 2. wyszukiwanie danych

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowych technologii w dystrybucji usług hotelarskich Część 1

Wykorzystanie nowych technologii w dystrybucji usług hotelarskich Część 1 Wykorzystanie nowych technologii w dystrybucji usług hotelarskich Część 1 Literatura: Jennifer Widom,Jeffrey Ullman Podstawowy kurs systemów baz danych, Wydanie III Wydawnictwo: Helion Bazy danych System

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu MySQL

Wprowadzenie do systemu MySQL Wprowadzenie do systemu MySQL Spis treści 1 Czym jest MySQL? 2 2 Niektóre zalety MySQL 2 3 Instalacja serwera MySQL 2 3.1 Instalacja na platformie MS Windows...................... 3 3.2 Instalacja na platformie

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładów

Bazy danych. Plan wykładów Bazy danych Artur Gramacki Uniwersytet Zielonogórski A.Gramacki@iie.uz.zgora.pl wersja 1.2.0 ostatnia aktualizacja: 3 marca 2015 dr inż. Artur Gramacki, Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Podstawy SQL. Dr inż. Andrzej Szuwarzyński Dr inż. Marcin Forkiewicz

Podstawy SQL. Dr inż. Andrzej Szuwarzyński Dr inż. Marcin Forkiewicz Podstawy SQL Dr inż. Andrzej Szuwarzyński Dr inż. Marcin Forkiewicz Wprowadzenie do SQL SQL - Structured Query Language -strukturalny język zapytań Światowy standard przeznaczony do definiowania, operowania

Bardziej szczegółowo

Laboratorium specjalizacyjne

Laboratorium specjalizacyjne Akademia Górniczo Hutnicza Im. St. Staszica w Krakowie Wydział EAIiE Katedra Automatyki Laboratorium specjalizacyjne Porównanie systemów relacyjnych baz danych PostgreSQL i Oracle Mirosław Jąkała Maciej

Bardziej szczegółowo

Deklarowanie kursora. CURSOR nazwa [ ( param1 typ1 [,param2 typ2]... ) ] [RETURN typ zwracany] IS zapytanie SQL;

Deklarowanie kursora. CURSOR nazwa [ ( param1 typ1 [,param2 typ2]... ) ] [RETURN typ zwracany] IS zapytanie SQL; Kursory Każde zapytanie SQL umieszczone w programie PLSQL jest wykonywane w tzw. obszarze roboczym lub inaczej obszarze kontekstu. PLSQL wykorzystuje ten obszar do przechowywania danych otrzymanych w wyniku

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. SQL 1 Structured Query Lenguage

Wykład 2. SQL 1 Structured Query Lenguage Wykład 2 SQL 1 Structured Query Lenguage SQL (Structured Query Language) Język zapytań do bazy danych. IBM lata osiemdziesiąte. Stosowany w systemach zarządzania bazami danych (DBMS); Oracle, Paradox,Access,

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł IV Podstawy relacyjnych baz danych i język SQL

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł IV Podstawy relacyjnych baz danych i język SQL Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł IV Podstawy relacyjnych baz danych i język SQL 1 Podstawy relacyjnego modelu danych. 3h UWAGA: Temat zajęć jest typowo teoretyczny i stanowi wprowadzenie do zagadnień

Bardziej szczegółowo

1. Administrowanie bazą danych MS SQL Serwer 2005

1. Administrowanie bazą danych MS SQL Serwer 2005 1. Administrowanie bazą danych MS SQL Serwer 2005 Opracowali: Sławomir Samolej, Andrzej Bożek Politechnika Rzeszowska, Katedra Informatyki i Automatyki, Rzeszów, 2008. 1.1. Wprowadzenie Duże bazy danych

Bardziej szczegółowo

POSTGRESQL (Postgres) http://www.postgresql.org/docs/9.0/static/index.html http://www.postgresql.org/docs/9.1/static/index.html

POSTGRESQL (Postgres) http://www.postgresql.org/docs/9.0/static/index.html http://www.postgresql.org/docs/9.1/static/index.html POSTGRESQL (Postgres) http://www.postgresql.org/docs/9.0/static/index.html http://www.postgresql.org/docs/9.1/static/index.html PostgreSQL obiektowo-relacyjny SZBD oparty na Postgresie rozwijanym w University

Bardziej szczegółowo

060 BAZY DANYCH. Prof. dr hab. Marek Wisła

060 BAZY DANYCH. Prof. dr hab. Marek Wisła 060 BAZY DANYCH Prof. dr hab. Marek Wisła Baza danych Potocznie mówimy, że baza danych to miejsce, gdzie przechowuje się informacje. Zbiór danych stanowi logicznie uporządkowaną kolekcję danych. wypłacanie

Bardziej szczegółowo

Damian Dziechciarz SQLITE JAKO ALTERNATYWA DLA SERWEROWYCH SYSTEMÓW BAZODANOWYCH

Damian Dziechciarz SQLITE JAKO ALTERNATYWA DLA SERWEROWYCH SYSTEMÓW BAZODANOWYCH INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI SQLITE JAKO ALTERNATYWA DLA SERWEROWYCH SYSTEMÓW BAZODANOWYCH praca magisterska studia dzienne kierunek studiów: informatyka

Bardziej szczegółowo

Pobieranie danych z pojedynczych tabel. Wprowadzenie

Pobieranie danych z pojedynczych tabel. Wprowadzenie 1. Utwórz bazę o nazwie test 2. Zaimportuj strukturę i dane z pliku baza_test.txt 3. Powyższy zbiór poleceo SQL utworzony w bazie tablice i wpiszę ich zawartości wg poniżeszego schematu: Pobieranie danych

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 11 Bazy danych SQL

Ćwiczenie 11 Bazy danych SQL Str. 1 Ćwiczenie 11 Bazy danych SQL Cel ćwiczenia: Poznanie podstaw dotyczących korzystania z baz danych SQL. Przygotowanie interfejsu dostępu do bazy w postaci strony www. Przed przystąpieniem do ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

PostgreSQL. mgr Piotr Kania

PostgreSQL. mgr Piotr Kania PostgreSQL mgr Piotr Kania Spis treści. Spis treści.... 2 Wprowadzenie.... 4 Zadania administratora bazy danych (databaseadministrator DBA).... 5 Instalacja PostgreSQL w systemie OpenSuse Linux.... 5 Uruchamianie,

Bardziej szczegółowo

Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze

Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze 1 Funkcje i procedury pamiętane Następujące polecenie tworzy zestawienie zawierające informację o tym ilu jest na naszej hipotetycznej

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza języków procedur składowanych PL/SQL, SQL PL, PL/pgSQL i T-SQL

Analiza porównawcza języków procedur składowanych PL/SQL, SQL PL, PL/pgSQL i T-SQL POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Marta Bańkowska Nr albumu: 161484 Analiza porównawcza języków procedur składowanych PL/SQL, SQL PL, PL/pgSQL

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2 WebSphere Produkty Adapter Wersja 7 Wydanie 0 Feature Pack 2 Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2 WebSphere

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI

AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI TECHNIKI INTEGRACJI BAZ DANYCH I SYNCHRONIZACJI PRZESYŁANIA

Bardziej szczegółowo

IBM DB2 cechy warte odnotowania

IBM DB2 cechy warte odnotowania IBM DB2 cechy warte odnotowania v v v v v v Różne typy tabel w tym MDC - wielowymiarowe Podział jednej bazy danych na niezależne partycje nie tylko pojedynczej tabeli Łączenie pokrewnych instrukcji w jedną

Bardziej szczegółowo

Wykłady z informatyki. Janusz Górczyński, Paweł Górczyński. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu

Wykłady z informatyki. Janusz Górczyński, Paweł Górczyński. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu Wykłady z informatyki Janusz Górczyński, Paweł Górczyński Projektowanie baz danych w MS Access, wykorzystanie VBA Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu Sochaczew 2005 2 Zeszyt ten jest drugą pozycją w

Bardziej szczegółowo