ZESPÓŁ SZKÓŁ W MYŚLIWCU. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIA SZKOŁA PODSTAWOWA MUZYKA i PLASTYKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESPÓŁ SZKÓŁ W MYŚLIWCU. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIA SZKOŁA PODSTAWOWA MUZYKA i PLASTYKA"

Transkrypt

1 1 ZESPÓŁ SZKÓŁ W MYŚLIWCU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIA SZKOŁA PODSTAWOWA MUZYKA i PLASTYKA Celem oceniania jest poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu rozwoju, rozwijanie predyspozycji oraz motywowanie go do pracy. Natomiast rodzicom i nauczycielowi dostarczenie informacji o postępach, trudnościach, predyspozycjach muzycznych bądź plastycznych. Ocena z przedmiotu muzyka i plastyka jest to ocenianie umiejętności teoretyczno praktycznych jakie nabyli uczniowie w procesie edukacji. Należy jednak pamiętać, że wymierność oceniania z przedmiotów jest dość utrudniona bowiem występują różnice w możliwościach praktycznych uczniów, co jest ważnym czynnikiem podczas oceniania jego osiągnięć, biorąc pod uwagę wkład pracy na zajęciach. 1. Wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia są określone poprzez realizację podstawy programowej oraz program nauczania. 2. Wytyczne przedmiotowego systemu oceniania powstały w oparciu o wewnątrzszkolny system oceniania. 3. Ocenianie jest procesem ciągłym i systematycznym. 4. Nauczyciel informuje na początku roku szkolnego uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów o zasadach oceniania i sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych. 5. Nauczyciel stosuje kryteria ocen, które są zgodne ze specyfiką zajęć edukacyjnych oraz stosuje te, które są adekwatne do sytuacji: praca w grupie praca indywidualna działania teoretyczne działania praktyczne wypowiedź pisemna wypowiedź ustna przygotowanie do zajęć zaangażowanie ucznia na lekcji dodatkowe działania na rzecz przedmiotu (np.: koła zainteresowań, zajęcia pozalekcyjne, reprezentowanie szkoły na apelach, uroczystościach okolicznościowych, poprzez udział w konkursach, przeglądach, wystawach, warsztatach, projektach edukacyjnych itp.) na terenie placówki jak i poza szkołą. 1. Każdy uczeń ma prawo do poprawy oceny w oparciu o zasady zawarte w wewnątrzszkolnym i przedmiotowym systemie oceniania; na zasadach uzgodnionych z nauczycielem dla sytuacji wyjątkowych (np.: długa nieobecność ucznia spowodowana chorobą, spowodowana trudną sytuacją rodzinną ucznia, itp.). Poprawa oceny przez ucznia ma charakter dobrowolny i odbywa się na zajęciach edukacyjnych lub na zajęciach pozalekcyjnych. 2. W przedmiotowym systemie oceniania uwzględniane jest dostosowanie zakresu wymagań i traktowania indywidualnego ucznia, który posiada orzeczenie/opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (np.: dysleksja, dysortografia, niepełnosprawność umysłowa w określonym stopniu, niepełnosprawność ruchowa, deficyty w funkcjonowaniu narządów słuchu, wzroku, mowy, sprzężone deficyty

2 2 rozwojowe, nadpobudliwość ruchowa w tym ADHD itp.),która w zaleceniach określa zakres pracy z uczniem. 3. Plusy w ocenach cząstkowych są stosowane w przypadku przekroczenia przez ucznia kryteriów wyznaczonych dla danej oceny cząstkowej. 4. Minusy w ocenach cząstkowych są stosowane w przypadku drobnych uchybień nie mających merytorycznego znaczenia. 5. Uczeń może otrzymać dodatkową ocenę cząstkową za działania wykraczające poza zakres wymagań podstawowych (np.: udział w konkursach, przeglądach, warsztatach, dodatkowe i wynikające z inicjatywy ucznia wykonywanie prac plastycznych, fotograficznych oraz wykonanie wokalno-instrumentalne wybranego przez ucznia utworu muzycznego, działania na rzecz sztuki na terenie szkoły i poza nią itp.) 6. Ocena końcowa może być podwyższona o jeden stopień w stosunku do proponowanej i wynikającej z ocen cząstkowych. Jest ona efektem całorocznej, systematycznej, efektywnej, nieprzymuszonej pracy ucznia na rzecz przedmiotu i szkoły, ze spełnieniem wymagań określonych przez przedmiotowy system oceniania. 7. Ocena półroczna i końcowa wystawiona jest z uwzględnieniem kryteriów wewnątrzszkolnego i przedmiotowego systemu oceniania. Musi odzwierciedlać postawę ucznia wobec przedmiotu i wykonywanych zadań oraz wysiłek jaki uczeń wkłada w ich realizację. Jest ona składnikiem osiągniętych umiejętności, poziomu uzyskanej wiedzy w danym obszarze działań i w określonym czasie. Ma motywować i zachęcać ucznia do rozwijania zainteresowań ucznia różnymi dziedzinami szeroko pojętej sztuki. KRYTERIA OCENY Ocena niedostateczna Nie wynika z możliwości i z braku uzdolnień ucznia. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: - zupełnie nie opanował zakresu wiadomości i umiejętności przewidzianych w programie nauczania a poza tym: - nie wykonywał najprostszych zadań, nawet z pomocą nauczyciela, - nie wykazuje żadnego zainteresowania przedmiotem, - nie wykazał chęci poprawy ocen. Ocena dopuszczająca - uczeń opanował zakres wiedzy i umiejętności w stopniu nikłym, a poza tym: - wykonywał najprostsze ćwiczenia muzyczne/plastyczne z pomocą nauczyciela, - działania artystyczne podejmował w znikomym stopniu, - miał problemy z przygotowaniem do zajęć. Ocena dostateczna - uczeń opanował elementarny zakres wiadomości i umiejętności, a poza tym: - pracował niesystematycznie, - opanował elementarny zakres wiedzy i umiejętności, ale miał z tym problemy, - potrafi wykonać proste ćwiczenie z niewielką pomocą nauczyciela,

3 3 - wywiązywał się w niepełnym zakresie z powierzonych mu zadań. Ocena dobra - uczeń opanował podstawowy zakres wiadomości i umiejętności, a poza tym: - systematycznie pracował indywidualnie i zespołowo, - samodzielnie wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne, - dobrze wywiązywał się z powierzonych mu zadań. Ocena bardzo dobra -uczeń opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności, a poza tym: - aktywnie pracował indywidualnie i zespołowo, - prawidłowo posługiwał się zdobytą widzą i nabytymi umiejętnościami, - samodzielnie wykazuje inicjatywę w działaniach na rzecz sztuki, - bardzo dobrze wywiązywał się powierzonych mu zadań. Ocena celująca - uczeń opanował zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych na ocenę bardzo dobrą, a poza tym: - wykazał się zdobytą wiedzą i umiejętnościami wykraczającymi poza treści zawarte w podstawie programowej, - efektywnie posługiwał się zdobytą wiedzą, - systematycznie uczęszczał na zajęcia związane z muzyką/plastyką tzn.: na zajęcia zespołu wokalnego, tanecznego, instrumentalnego, zajęcia plastyczne, zajęcia fotograficzne, itp., - czynnie uczestniczył w artystycznym życiu szkoły, - rozwiązywał zadania o dużym stopniu trudności wykorzystując przy tym wiedzę zdobytą w czasie lekcji jak i podczas pracy pozaszkolnej. FORMY AKTYWNOŚĆI UCZNIA PODLEGAJĄCE BIEŻĄCEJ OBSERWACJI I OCENIE 1. Prace pisemne obejmujące zagadnienia programowe - sprawdzające wiedzę teoretyczną. 2. Prace pisemne w klasie. 3. Praca na lekcji. 4. Odpowiedź. 5. Prace domowe. 6. Prowadzenie zeszytów. 7. Formy praktyczne śpiew, praca plastyczna, itp. Wszystkie formy sprawdzania stosowane przez nauczyciela są znane uczniom i przedstawione na pierwszych zajęciach w roku szkolnym.

4 4 ZASADY OCENIANIA UCZNIA PODLEGAJĄCE BIEŻĄCEJ OBSERWACJI I OCENIE 1. Zajęcia praktyczne: śpiew: a) pieśni obowiązkowe wykonane z pamięci (hymn państwowy, szkoły, gminy, Unii Europejskiej, wybrane pieśni hymniczne i patriotyczne), b) pieśni i piosenki o dowolnej tematyce: Ocena celująca wykonanie z pamięci z samodzielnie wykonanym akompaniamentem na instrumencie melodycznym (pianino, gitara, itp.), poprawność melodyczna, rytmiczna, właściwa interpretacja. Ocena bardzo dobra wykonanie z pamięci z akompaniamentem wykonanym przez nauczyciela lub podkład z CD, poprawność melodyczna, rytmiczna, właściwa interpretacja. Ocena dobra wykonanie całości utworu z pomocą podręcznika, poprawność melodyczna, rytmiczna, właściwa interpretacja. Ocena dostateczna połowa z całości utworu, z pomocą podręcznika, niewielkie uchybienia melodyczne, rytmiczne, brak interpretacji utworu. Ocena dopuszczająca wykonanie zwrotki lub refrenu, z pomocą podręcznika, z pomocą nauczyciela, uchybienia melodyczno rytmiczne, brak interpretacji utworu. Ocena niedostateczna - brak podjęcia próby wykonania utworu mimo zachęty i pomocy nauczyciela, brak wykonania utworu nie wynika z braku predyspozycji ucznia, lekceważącego stosunku do przedmiotu. praca plastyczna jest oceniana na podstawie elementów jak: - właściwe przedstawienie tematu, - właściwe zastosowanie środków wyrazu (perspektywa, światłocień, proporcje, kompozycja, kolorystyka), - zaangażowanie ucznia, - estetyka pracy. O spadkowej tendencji oceny decyduje brak w/w elementów w pracy plastycznej. W przypadku oceny niedostatecznej decyduje brak podjęcia próby wykonania pracy, mimo zachęty i pomocy ze strony nauczyciela. Ocena nie wynika z braku predyspozycji ucznia, a lekceważącego stosunku do przedmiotu. 1. Zadania teoretyczne 1) Pisemne: Kartkówki z 3 na bieżąco realizowanych tematów. Sprawdziany, prace klasowe sprawdzanie wiedzy teoretycznej po zakończonym dziale, epoce, półroczu.

5 5 Zadania domowe lub zadania lekcyjne. 1) Uczeń ma możliwość jednorazowej poprawy oceny z pracy pisemnej( za wyjątkiem kartkówek), pracy plastycznej, utworu muzycznego w ciągu dwóch tygodni od momentu informacji o ocenie lub od dnia przyjścia do szkoły po nieobecności. 2) Nieprzygotowanie do lekcji (brak zeszytu, książki, przyborów, pracy domowej) 1 raz w półroczu; o czym uczeń informuje nauczyciela przed rozpoczęciem zajęć. 3) Liczba ocen z zajęć - nie mniejsza niż 4 w półroczu w przypadku 1 godz. tygodniowo, zaś 6 w przypadku 2 godz. tygodniowo. ZESPÓŁ SZKÓŁ W MYŚLIWCU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIA GIMNAZJUM MUZYKA PLASTYKA ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE Celem oceniania jest poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu rozwoju, rozwijanie predyspozycji oraz motywowanie go do pracy. Natomiast rodzicom i nauczycielowi dostarczenie informacji o postępach, trudnościach, predyspozycjach muzycznych bądź plastycznych. Ocena z przedmiotu muzyka i plastyka jest to ocenianie umiejętności teoretyczno praktycznych jakie nabyli uczniowie w procesie edukacji. Należy jednak pamiętać, że wymierność oceniania z przedmiotów jest dość utrudniona bowiem występują różnice w możliwościach praktycznych uczniów, co jest ważnym czynnikiem podczas oceniania jego osiągnięć, biorąc pod uwagę wkład pracy na zajęciach. Wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia są określone poprzez realizację podstawy programowej oraz program nauczania. Wytyczne przedmiotowego systemu oceniania powstały w oparciu o wewnątrzszkolny system oceniania. Ocenianie jest procesem ciągłym i systematycznym. Nauczyciel informuje na początku roku szkolnego uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów o zasadach oceniania i sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych. Nauczyciel stosuje kryteria ocen, które są zgodne ze specyfiką zajęć edukacyjnych oraz stosuje te, które są adekwatne do sytuacji: praca w grupie 8. praca indywidualna 9. działania teoretyczne 10. działania praktyczne 11. wypowiedź pisemna 12. wypowiedź ustna 13. przygotowanie do zajęć 14. zaangażowanie ucznia na lekcji

6 6 15. dodatkowe działania na rzecz przedmiotu (np.: koła zainteresowań, zajęcia pozalekcyjne, reprezentowanie szkoły na apelach, uroczystościach okolicznościowych, poprzez udział w konkursach, przeglądach, wystawach, warsztatach, projektach edukacyjnych itp.) na terenie placówki jak i poza szkołą. Każdy uczeń ma prawo do poprawy oceny w oparciu o zasady zawarte w wewnątrzszkolnym i przedmiotowym systemie oceniania; na zasadach uzgodnionych z nauczycielem dla sytuacji wyjątkowych (np.: długa nieobecność ucznia spowodowana chorobą, spowodowana trudną sytuacją rodzinną ucznia, itp.). Poprawa oceny przez ucznia ma charakter dobrowolny i odbywa się na zajęciach edukacyjnych lub na zajęciach pozalekcyjnych. W przedmiotowym systemie oceniania uwzględniane jest dostosowanie zakresu wymagań i traktowania indywidualnego ucznia, który posiada orzeczenie/opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (np.: dysleksja, dysortografia, niepełnosprawność umysłowa w określonym stopniu, niepełnosprawność ruchowa, deficyty w funkcjonowaniu narządów słuchu, wzroku, mowy, sprzężone deficyty rozwojowe, nadpobudliwość ruchowa w tym ADHD itp.),która w zaleceniach określa zakres pracy z uczniem. Plusy w ocenach cząstkowych są stosowane w przypadku przekroczenia przez ucznia kryteriów wyznaczonych dla danej oceny cząstkowej. Minusy w ocenach cząstkowych są stosowane w przypadku drobnych uchybień nie mających merytorycznego znaczenia. Uczeń może otrzymać dodatkową ocenę cząstkową za działania wykraczające poza zakres wymagań podstawowych (np.: udział w konkursach, przeglądach, warsztatach, dodatkowe i wynikające z inicjatywy ucznia wykonywanie prac plastycznych, fotograficznych oraz wykonanie wokalno-instrumentalne wybranego przez ucznia utworu muzycznego, działania na rzecz sztuki na terenie szkoły i poza nią itp.) Ocena końcowa może być podwyższona o jeden stopień w stosunku do proponowanej i wynikającej z ocen cząstkowych. Jest ona efektem całorocznej, systematycznej, efektywnej, nieprzymuszonej pracy ucznia na rzecz przedmiotu i szkoły, ze spełnieniem wymagań określonych przez przedmiotowy system oceniania. Ocena półroczna i końcowa wystawiona jest z uwzględnieniem kryteriów wewnątrzszkolnego i przedmiotowego systemu oceniania. Musi odzwierciedlać postawę ucznia wobec przedmiotu i wykonywanych zadań oraz wysiłek jaki uczeń wkłada w ich realizację. Jest ona składnikiem osiągniętych umiejętności, poziomu uzyskanej wiedzy w danym obszarze działań i w określonym czasie. Ma motywować i zachęcać ucznia do rozwijania zainteresowań ucznia różnymi dziedzinami szeroko pojętej sztuki. KRYTERIA OCENY Ocena niedostateczna Nie wynika z możliwości i z braku uzdolnień ucznia. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: - zupełnie nie opanował zakresu wiadomości i umiejętności przewidzianych w programie nauczania a poza tym: - nie wykonywał najprostszych zadań, nawet z pomocą nauczyciela, - nie wykazuje żadnego zainteresowania przedmiotem,

7 7 - nie wykazał chęci poprawy ocen. Ocena dopuszczająca - uczeń opanował zakres wiedzy i umiejętności w stopniu nikłym, a poza tym: - wykonywał najprostsze ćwiczenia muzyczne/plastyczne z pomocą nauczyciela, - działania artystyczne podejmował w znikomym stopniu, - miał problemy z przygotowaniem do zajęć. Ocena dostateczna - uczeń opanował elementarny zakres wiadomości i umiejętności, a poza tym: - pracował niesystematycznie, - opanował elementarny zakres wiedzy i umiejętności, ale miał z tym problemy, - potrafi wykonać proste ćwiczenie z niewielką pomocą nauczyciela, - wywiązywał się w niepełnym zakresie z powierzonych mu zadań. Ocena dobra - uczeń opanował podstawowy zakres wiadomości i umiejętności, a poza tym: - systematycznie pracował indywidualnie i zespołowo, - samodzielnie wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne, - dobrze wywiązywał się z powierzonych mu zadań. Ocena bardzo dobra -uczeń opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności, a poza tym: - aktywnie pracował indywidualnie i zespołowo, - prawidłowo posługiwał się zdobytą widzą i nabytymi umiejętnościami, - samodzielnie wykazuje inicjatywę w działaniach na rzecz sztuki, - bardzo dobrze wywiązywał się powierzonych mu zadań. Ocena celująca - uczeń opanował zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych na ocenę bardzo dobrą, a poza tym: - wykazał się zdobytą wiedzą i umiejętnościami wykraczającymi poza treści zawarte w podstawie programowej, - efektywnie posługiwał się zdobytą wiedzą, - systematycznie uczęszczał na zajęcia związane z muzyką/plastyką tzn.: na zajęcia zespołu wokalnego, tanecznego, instrumentalnego, zajęcia plastyczne, zajęcia fotograficzne, itp., - czynnie uczestniczył w artystycznym życiu szkoły, - rozwiązywał zadania o dużym stopniu trudności wykorzystując przy tym wiedzę zdobytą w czasie lekcji jak i podczas pracy pozaszkolnej. FORMY AKTYWNOŚĆI UCZNIA PODLEGAJĄCE BIEŻĄCEJ OBSERWACJI I OCENIE 1. Prace pisemne obejmujące zagadnienia programowe - sprawdzające wiedzę teoretyczną.

8 8 2. Prace pisemne w klasie. 3. Praca na lekcji. 4. Odpowiedź. 5. Prace domowe. 6. Prowadzenie zeszytów. 7. Formy praktyczne śpiew, praca plastyczna, fotografia, itp. Wszystkie formy sprawdzania stosowane przez nauczyciela są znane uczniom i przedstawione na pierwszych zajęciach w roku szkolnym. ZASADY OCENIANIA UCZNIA PODLEGAJĄCE BIEŻĄCEJ OBSERWACJI I OCENIE 1. Zajęcia praktyczne: śpiew: a) pieśni obowiązkowe wykonane z pamięci (hymn państwowy, szkoły, gminy, Unii Europejskiej, wybrane pieśni hymniczne i patriotyczne), b) pieśni i piosenki o dowolnej tematyce: Ocena celująca wykonanie z pamięci z samodzielnie wykonanym akompaniamentem na instrumencie melodycznym (pianino, gitara, itp.), poprawność melodyczna, rytmiczna, właściwa interpretacja. Ocena bardzo dobra wykonanie z pamięci z akompaniamentem wykonanym przez nauczyciela lub podkład z CD, poprawność melodyczna, rytmiczna, właściwa interpretacja. Ocena dobra wykonanie całości utworu z pomocą podręcznika, poprawność melodyczna, rytmiczna, właściwa interpretacja. Ocena dostateczna połowa z całości utworu, z pomocą podręcznika, niewielkie uchybienia melodyczne, rytmiczne, brak interpretacji utworu. Ocena dopuszczająca wykonanie zwrotki lub refrenu, z pomocą podręcznika, z pomocą nauczyciela, uchybienia melodyczno rytmiczne, brak interpretacji utworu. Ocena niedostateczna - brak podjęcia próby wykonania utworu mimo zachęty i pomocy nauczyciela, brak wykonania utworu nie wynika z braku predyspozycji ucznia, lekceważącego stosunku do przedmiotu. praca plastyczna/fotografia jest oceniana na podstawie elementów jak: - właściwe przedstawienie tematu, - właściwe zastosowanie środków wyrazu (perspektywa, światłocień, proporcje, kompozycja, kolorystyka), - zaangażowanie ucznia, - estetyka pracy. O spadkowej tendencji oceny decyduje brak w/w elementów w pracy plastycznej.

9 9 W przypadku oceny niedostatecznej decyduje brak podjęcia próby wykonania pracy, mimo zachęty i pomocy ze strony nauczyciela. Ocena nie wynika z braku predyspozycji ucznia, a lekceważącego stosunku do przedmiotu. 1. Zadania teoretyczne 1) Pisemne: Kartkówki z 3 na bieżąco realizowanych tematów. 1. Sprawdziany, prace klasowe sprawdzanie wiedzy teoretycznej po zakończonym dziale, epoce, półroczu. 2. Zadania domowe lub zadania lekcyjne. 1) Uczeń ma możliwość jednorazowej poprawy oceny z pracy pisemnej( za wyjątkiem kartkówek), pracy plastycznej, utworu muzycznego w ciągu dwóch tygodni od momentu informacji o ocenie lub od dnia przyjścia do szkoły po nieobecności. 2) Nieprzygotowanie do lekcji (brak zeszytu, książki, przyborów, pracy domowej) 1 raz w półroczu; o czym uczeń informuje nauczyciela przed rozpoczęciem zajęć. 3) Liczba ocen z zajęć - nie mniejsza niż 4 w półroczu w przypadku 1 godz. tygodniowo, zaś 6 w przypadku 2 godz. tygodniowo.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE Z MUZYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE Z MUZYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE Z MUZYKI Nauczyciel, dokonując oceny osiągnięć uczniów, bierze pod uwagę przede wszystkim: poziom uzdolnień i predyspozycji muzycznych ucznia, indywidualny

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania Muzyki, plastyki, zajęć artystycznych i technicznych Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 19 imienia Bolesława Prusa

Przedmiotowe Zasady Oceniania Muzyki, plastyki, zajęć artystycznych i technicznych Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 19 imienia Bolesława Prusa Zespół nauczycieli przedmiotów artystycznych i technicznych Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 19 imienia Bolesława Prusa Przedmiotowe Zasady Oceniania Muzyki, plastyki, zajęć artystycznych i technicznych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA w KLASACH IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA w KLASACH IV-VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA w KLASACH IV-VI Przy określaniu poziomu nabytych umiejętności i stopnia opanowania wiadomości przewidzianych w programie nauczania uwzględnia się: - poziom

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania

Przedmiotowe zasady oceniania Przedmiotowe zasady oceniania Muzyka klasy 4-6 Wymienione niżej zasady są zgodne z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania. Celem oceniania jest: - informowanie ucznia oraz rodziców o osiągniętych przez dziecko

Bardziej szczegółowo

Przy określaniu poziomu nabytych umiejętności i stopnia opanowania. wiadomości przewidzianych w programie nauczania należy uwzględnić:

Przy określaniu poziomu nabytych umiejętności i stopnia opanowania. wiadomości przewidzianych w programie nauczania należy uwzględnić: Przedmiotowy system oceniania z muzyki w klasach IV VII Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Zaborzu Przy określaniu poziomu nabytych umiejętności i stopnia opanowania wiadomości przewidzianych w programie

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel Muzyki mgr Edyta Stangret-Nowak

Nauczyciel Muzyki mgr Edyta Stangret-Nowak WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA W KLASACH 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 IM. A. MICKIEWICZA W KALISZU W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Nauczyciel Muzyki mgr Edyta Stangret-Nowak 1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI Bieżącej ocenie podlega: przygotowanie ucznia do lekcji aktywne uczestnictwo w zajęciach zaangażowanie ucznia w działania plastyczne twórcze i samodzielne rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Człuchowie Przedmiotowe zasady oceniania z Muzyki w klasach IV - VII

Zespół Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Człuchowie Przedmiotowe zasady oceniania z Muzyki w klasach IV - VII Zespół Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Człuchowie Przedmiotowe zasady oceniania z Muzyki w klasach IV - VII Nauczyciel: Paweł Krajewski Zasady Oceniania zostały opracowane na podstawie dokumentów

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA rok szkolny 2017/2018

ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA rok szkolny 2017/2018 ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA rok szkolny 2017/2018 KONTRAKT POMIĘDZY NAUCZYCIELEM A UCZNIAMI 1.Uczeń przygotowuje się do każdych zajęć zgodnie z zaleceniami nauczyciela (posiada odrobione zadanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MUZYKI W KLASIE 7

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MUZYKI W KLASIE 7 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MUZYKI W KLASIE 7 Nauczyciel oceniając ucznia bierze pod uwagę przede wszystkim jego zaangażowanie, wkład pracy i aktywność. Ocena postawy,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania. - Plastyka 4-6. Bieżącej ocenie podlega:

Przedmiotowy System Oceniania. - Plastyka 4-6. Bieżącej ocenie podlega: IRENA SZLACHTA Przedmiotowy System Oceniania - Plastyka 4-6 Bieżącej ocenie podlega: przygotowanie ucznia do lekcji aktywne uczestnictwo w zajęciach zaangażowanie ucznia w działania plastyczne twórcze

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV VII NA ROK SZKOLNY 2017/2018

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV VII NA ROK SZKOLNY 2017/2018 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW WRZEŚNIA 1939 ROKU W DŁUTOWIE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV VII NA ROK SZKOLNY 2017/2018 Wymagania edukacyjne opracowane zostały w oparciu o: program

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH GITAROWYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH GITAROWYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH GITAROWYCH Ocenianie jest procesem ciągłym i systematycznym, dostarczającym nauczycielowi, uczniom i ich rodzicom informacji o wiedzy, umiejętnościach

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z PRZEDMIOTU MUZYKA DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI

KRYTERIA OCENY Z PRZEDMIOTU MUZYKA DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI KRYTERIA OCENY Z PRZEDMIOTU MUZYKA DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania uwzględniają różnorodość uzdolnień uczniów, ich indywidualne predyspozycje oraz wkład pracy i zaangażowanie.

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel dokonując oceny osiągnięć uczniów bierze pod uwagę:

Nauczyciel dokonując oceny osiągnięć uczniów bierze pod uwagę: WYMAGANIA EDUKACYJNE I SPOSOBY ICH POMIARU DLA PRZEDMIOTU MUZYKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KLASACH IV-VII Nauczyciel dokonując oceny osiągnięć uczniów bierze pod uwagę: wysiłek wkładany w wywiązywanie się

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA IV-VI mgr Marcin Cyzowski PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA IV-VI Zadaniem nauczyciela jest angażowanie wszystkich uczniów do aktywnego udziału w zajęciach i uwzględniania ich indywidualnych możliwości. Każdy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BUKOWIE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BUKOWIE 1 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BUKOWIE Opracowała mgr Renata Krawczyoska 2 I. PZO ZGODNE Z PROGRAMEM NAUCZANIA MUZYKI NA DRUGIM ETAPIE EDUKACJI II. PZO ZGODNE Z PODRĘCZNIKIEM

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA KLASY 4 6

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA KLASY 4 6 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA KLASY 4 6 Przy ocenie ucznia należy uwzględnić: - poziom uzdolnień i indywidualne możliwości ucznia, - wysiłek ucznia wkładany w wywiązywanie się z powierzonych zadań,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MUZYKA KLASY IV-VII

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MUZYKA KLASY IV-VII PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MUZYKA KLASY IV-VII 1.WYMAGANIA EDUKACYJNE. Zakres wymagań edukacyjnych zgodny jest z nową podstawą programową dla II etapu edukacyjnego. Zawarty jest w programie nauczania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PLASTYKA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PLASTYKA Gimnazjum nr 11 im. Polskich Noblistów w Gdyni PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PLASTYKA mgr Danuta Rynkiewicz WYMAGANIA EDUKACYJNE Ocenę celującą: przewidzianych na ocenę bardzo dobrą, a poza

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV VII NA ROK SZKOLNY 2019/2020

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV VII NA ROK SZKOLNY 2019/2020 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 72 IM. TEOFILA LENARTOWICZA W KRAKOWIE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV VII NA ROK SZKOLNY 2019/2020 Wymagania edukacyjne opracowane zostały w oparciu o: program

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z muzyki. Kl. IV

Przedmiotowe zasady oceniania z muzyki. Kl. IV Przedmiotowe zasady oceniania z muzyki 1. Cel przedmiotowych zasad oceniania Kl. IV Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych. Niesienie pomocy uczniowi w samodzielnym planowaniu swego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia ma na celu:

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia ma na celu: PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM Rozdział I: Przepisy ogólne Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia ma na celu: 1) informowanie ucznia o poziomie jego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA - GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA - GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA - GIMNAZJUM I. DOKUMENTY OKREŚLAJĄCE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z Muzyki w kl. I-III Gimnazjum

Przedmiotowe Zasady Oceniania z Muzyki w kl. I-III Gimnazjum Przedmiotowe Zasady Oceniania z Muzyki w kl. I-III Gimnazjum Kontrakt z uczniami: 1. Każdy uczeń oceniany jest zgodnie z zasadami sprawiedliwości 2. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia na

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Muzyka. Standardy wymagań

Przedmiotowy System Oceniania Muzyka. Standardy wymagań Przedmiotowy System Oceniania Muzyka Kontrakt z uczniami: 1. Każdy uczeń oceniany jest zgodnie z zasadami sprawiedliwości 2. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia na zajęciach 3. Obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH DLA KLASY III GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ŻALINOWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH DLA KLASY III GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ŻALINOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH DLA KLASY III GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ŻALINOWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Nauczanie zajęć artystycznych w klasie III w roku szkolnym 2014/2015

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MUZYKA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MUZYKA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MUZYKA Kontrakt z uczniami: 1. Każdy uczeń oceniany jest sprawiedliwie. 2. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia na zajęciach. 3. Obowiązkowe są sprawdziany (zapowiedziane

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI GIMNAZJUM NR 1 IM. T. KOŚCIUSZKI W WOLSZTYNIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI GIMNAZJUM NR 1 IM. T. KOŚCIUSZKI W WOLSZTYNIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI GIMNAZJUM NR 1 IM. T. KOŚCIUSZKI W WOLSZTYNIE I. SPECYFIKA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA Ocena wiedzy i umiejętności uczniów z przedmiotu muzyka nie jest dla nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania w SP 77. w klasach IV - VI. muzyka

Przedmiotowy System Oceniania w SP 77. w klasach IV - VI. muzyka Przedmiotowy System Oceniania w SP 77 w klasach IV - VI muzyka Spis treści I. Główne założenia PSO... 2 II. Obszary aktywności podleające ocenie... 2 III. Wymagania na poszczególne oceny z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA dla przedmiotów: PLASTYKA (klasa I) i ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE (klasy II i III) GIMNAZJUM NR 8 w LESZNIE 1. Realizacja programów z plastyki oraz zajęć artystycznych jest zaprojektowana

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W WĘGROWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W WĘGROWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W WĘGROWIE ROK SZKOLNY 2015/2016 I. NARZĘDZIA SPRAWDZANIA, OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Na ocenę z plastyki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI KLASA 7

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI KLASA 7 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI KLASA 7 Uczniowie na pierwszej lekcji zostają zapoznani z wymaganiami programowymi i zasadami oceniania na lekcjach muzyki. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - MUZYKA -

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - MUZYKA - PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - MUZYKA - Zadaniem nauczyciela jest angażowanie wszystkich uczniów do aktywnego udziału w zajęciach i uwzględniania ich indywidualnych możliwości. Każdy uczeń powinien mieć

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z muzyki kl. IV VII.

Wymagania edukacyjne z muzyki kl. IV VII. Wymagania edukacyjne z muzyki kl. IV VII. 1 Standardy wymagań 1. Uczeń jest zobowiązany być obecnym na lekcji i aktywnie w niej uczestniczyć, zobowiązany jest do szanowania szkolnego instrumentarium. 2.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI W GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI W GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI W GIMNAZJUM Kontrakt z uczniami: 1. Każdy uczeń oceniany jest zgodnie z zasadami sprawiedliwości 2. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia na zajęciach

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania na zajęciach plastyki

Przedmiotowy system oceniania na zajęciach plastyki Biedrzychowice, 1.09.2012r. Przedmiotowy System Oceniania z plastyki w roku szkolnym 2012/2013 Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Biedrzychowicach opracowała mgr Aleksandra Walczyńska Przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOT: MUZYKA GIMNAZJUM KLASYCZNE W BYDGOSZCZY

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOT: MUZYKA GIMNAZJUM KLASYCZNE W BYDGOSZCZY PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOT: MUZYKA GIMNAZJUM KLASYCZNE W BYDGOSZCZY Podstawy prawne: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572) z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem. Przedmiot: Muzyka

Przedmiotowy System Oceniania w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem. Przedmiot: Muzyka Przedmiotowy System Oceniania w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem Przedmiot: Muzyka Wymagania edukacyjne opracowane zostały w oparciu o: program nauczania ogólnego muzyki w gimnazjum Świat

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z Muzyki. w klasach I - III. Gimnazjum nr 11

Przedmiotowy system oceniania z Muzyki. w klasach I - III. Gimnazjum nr 11 Przedmiotowy system oceniania z Muzyki w klasach I - III Gimnazjum nr 11 I. SPECYFIKA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA Nauczyciel, dokonując oceny osiągnięć uczniów, powinien wziąć po uwagę przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania Muzyki, Plastyki, Zajęć Artystycznych i Technicznych W Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 19 im.

Przedmiotowe Zasady Oceniania Muzyki, Plastyki, Zajęć Artystycznych i Technicznych W Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 19 im. Zespół nauczycieli przedmiotów artystycznych i technicznych Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 19 im. Bolesława Prusa w Warszawie Przedmiotowe Zasady Oceniania Muzyki, Plastyki, Zajęć Artystycznych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania w SP w Chorzewie z muzyki w klasach IV- VII SPIS TREŚCI

Przedmiotowy System Oceniania w SP w Chorzewie z muzyki w klasach IV- VII SPIS TREŚCI Przedmiotowy System Oceniania w SP w Chorzewie z muzyki w klasach IV- VII SPIS TREŚCI I. Główne założenia PSO. II. Obszary aktywności ucznia podlegające ocenie. III. Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - MUZYKA - Opracował Krzysztof Romaniuk

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - MUZYKA - Opracował Krzysztof Romaniuk PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - MUZYKA - Opracował Krzysztof Romaniuk Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Hajnówce PSO opracowane na podstawie programu nauczania muzyki w szkole podstawowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W GORZOWIE WLKP.

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W GORZOWIE WLKP. PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W GORZOWIE WLKP. Opracowanie i realizacja: Krystyna Stróżyk PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z MUZYKI I. CELE KSZTAŁCENIA I TREŚCI NAUCZANIA Cele kształcenia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z muzyki Etap II: klasy IV-VI

Przedmiotowy system oceniania z muzyki Etap II: klasy IV-VI Przedmiotowy system oceniania z muzyki Etap II: klasy IV-VI 1. Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH, MUZYKI, PLASTYKI I ZAJĘĆ TECHNICZNYCH. w Publicznym Gimnazjum w Gogolinie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH, MUZYKI, PLASTYKI I ZAJĘĆ TECHNICZNYCH. w Publicznym Gimnazjum w Gogolinie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH, MUZYKI, PLASTYKI I ZAJĘĆ TECHNICZNYCH w Publicznym Gimnazjum w Gogolinie 1 Na zajęciach artystycznych, muzyce, plastyce i zajęciach technicznych ocenie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z plastyki w klasach III gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z plastyki w klasach III gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z plastyki w klasach III gimnazjum Strona 1 z 5 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI Zgodnie z ramowym planem nauczania realizowany jest tygodniowy wymiar godzin: klasa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA - GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA - GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA - GIMNAZJUM I. DOKUMENTY OKREŚLAJĄCE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania MUZYKA - GIMNAZJUM

Przedmiotowy System Oceniania MUZYKA - GIMNAZJUM Przedmiotowy System Oceniania MUZYKA - GIMNAZJUM KLASA: I Gimnazjum PROGRAM NAUCZANIA: Jan Oleszkowicz Program nauczania muzyki w Gimnazjum PODRĘCZNIK: Jan Oleszkowicz: Gra muzyka wyd. Nowa Era ZASADY

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. Plastyka. klasy IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. Plastyka. klasy IV-VI Szkoła Podstawowa Nr 12 w Lubinie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Plastyka klasy IV-VI Opracowała: Jolanta Wróblewska CELE: 1.Rozpoznanie przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z muzyki na poszczególne oceny dla uczniów gimnazjum

Wymagania edukacyjne z muzyki na poszczególne oceny dla uczniów gimnazjum Wymagania edukacyjne z muzyki na poszczególne oceny dla uczniów gimnazjum I. Standardy wymagań 1.Uczeń jest zobowiązany być obecnym na lekcji i aktywnie w niej uczestniczyć. 2.Uczeń ma obowiązek posiadać

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z muzyki w

Przedmiotowy system oceniania z muzyki w Przedmiotowy system oceniania z muzyki w Publicznym Gimnazjum nr 20 Strona 1 z 7 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI PODRĘCZNIK: PROGRAM: Jan Oleszkowicz; Gra muzyka! Podręcznik do muzyki w gimnazjum;

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - PLASTYKA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - PLASTYKA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - PLASTYKA Uczeń ma prawo znać wymagania nauczyciela wynikające z realizowanego materiału oraz zasady oceniania, które go dotyczą. Dla nauczyciela opracowanie tych zasad,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z Zajęć Artystycznych w Zespole Szkół w Laszkach Gimnazjum

Przedmiotowe Zasady Oceniania z Zajęć Artystycznych w Zespole Szkół w Laszkach Gimnazjum Przedmiotowe Zasady Oceniania z Zajęć Artystycznych w Zespole Szkół w Laszkach Gimnazjum I. Obszary aktywności ucznia będące przedmiotem oceny: 1. Posługiwanie się terminologią plastyczną. 2. Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR7 W CHEŁMIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA muzyka Sylweriusz Sotel Postanowienia wstępne 1. Ocenianie jest jawne i systematyczne. 2. Ze względu na specyfikę przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Plastyki

Przedmiotowy System Oceniania z Plastyki Przedmiotowy System Oceniania z Plastyki Gimnazjum OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIÓW PODLEGAJĄCE OCENIE Ocena nie może być tylko wykładnikiem poziomu uzyskiwanej wiedzy i umiejętności, powinna również pobudzać

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI Opracowano na podstawie: 1. Ustawy z dnia 14 grudnia2016 roku. Prawo Oświatowe (Dz. U. 2017.99) 2. Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania

Przedmiotowe zasady oceniania Przedmiotowe zasady oceniania muzyka Ocenianie osiągnięć ucznia polega na rozpoznaniu poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności wynikających z podstawy programowej i realizowanego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI KL IV -VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI KL IV -VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI KL IV -VI Kryteria oceniania Muzyka jako przedmiot artystyczny wymaga specyficznego podejścia do sposobów sprawdzania i oceniania osiągnięć ucznia. Ocena proponowana

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ŚRÓDROCZNE I ROCZNE DLA KLAS IV VI Z MUZYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE ŚRÓDROCZNE I ROCZNE DLA KLAS IV VI Z MUZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE ŚRÓDROCZNE I ROCZNE DLA KLAS IV VI Z MUZYKI Ocena powinna opierać się na obserwacji uczniów w ciągu całego roku szkolnego. Ponieważ różnice w uzdolnieniach uczniów są bardzo duże,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA I. SPOSOBY INFORMOWANIA O OBSZARACH I KRYTERIACH OCENIANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI. Informacja przekazywana zostaje uczniom na początku roku szkolnego na pierwszej lekcji.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI. dla klas IV VII. Szkoła Podstawowa im. Wł. Jagiełły w Czerwińsku nad Wisłą

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI. dla klas IV VII. Szkoła Podstawowa im. Wł. Jagiełły w Czerwińsku nad Wisłą PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI dla klas IV VII Szkoła Podstawowa im. Wł. Jagiełły w Czerwińsku nad Wisłą Przedmiotowe Zasady Oceniania z muzyki są zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH Gimnazjum nr 1 w Gdyni I. Postanowienia ogólne Przedmiotowe Zasady Oceniania zostały opracowane na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania - muzyka w kl. IV-VI

Przedmiotowy system oceniania - muzyka w kl. IV-VI Przedmiotowy system oceniania - muzyka w kl. IV-VI Nauczyciel dokonując oceny osiągnięć uczniów bierze pod uwagę: wysiłek wkładany w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć, indywidualne

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA. Przedmiotowy system oceniania z muzyki

SZKOŁA PODSTAWOWA. Przedmiotowy system oceniania z muzyki SZKOŁA PODSTAWOWA Przedmiotowy system oceniania z muzyki 1 Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 21.03 2007r. 2. Statut Szkoły 3. Wewnętrzny system

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA, PLASTYKA, ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE w PG PRZYLEPIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA, PLASTYKA, ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE w PG PRZYLEPIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA, PLASTYKA, ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE w PG PRZYLEPIE Przedmiotem oceny są wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej. Rodzaje aktywności ucznia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH W GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH W GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH W GIMNAZJUM Zajęcia artystyczne to przedmiot, który stwarza uczniom możliwości rozwoju w zakresie percepcji sztuki, ekspresji przez sztukę i recepcji

Bardziej szczegółowo

Muzyka - przedmiotowy system oceniania

Muzyka - przedmiotowy system oceniania Muzyka - przedmiotowy system oceniania Wymagania edukacyjne opracowane zostały w oparciu o: program nauczania muzyki w szkole podstawowej na podstawie obowiązujących w szkole podręczników wydawnictwa Nowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI Program realizowany jest w oparciu o podręcznik,,świat Muzyki Wacława Panka. Przedmiotem oceny są wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY IV-VII (II etap edukacyjny).

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY IV-VII (II etap edukacyjny). PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY IVVII (II etap edukacyjny). I. DOKUMENTY OKREŚLAJĄCE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W MIĘKISZU NOWYM

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W MIĘKISZU NOWYM PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W MIĘKISZU NOWYM Przedmiotowe zasady oceniania z matematyki opracowane zostały na podstawie zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z muzyki

Przedmiotowy system oceniania z muzyki Przedmiotowy system oceniania z muzyki Spis treści I. Podstawa prawna... 2 II. Obszary aktywności podlegające ocenie... 2 III. Wymagania edukacyjne... 2 IV. Sposoby kontrolowania wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

1. Każdy uczeń na początku roku szkolnego zostaje zapoznany z systemem oceniania z plastyki.

1. Każdy uczeń na początku roku szkolnego zostaje zapoznany z systemem oceniania z plastyki. PLASTYKA szczegółowe warunki i sposób oceniania, wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Opracowała: Anna Jankowska o Podstawa prawna: Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z PLASTYKI W KLASACH 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ GIMNAZJUM

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z PLASTYKI W KLASACH 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ GIMNAZJUM OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z PLASTYKI W KLASACH 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ GIMNAZJUM Ocenianie Przedmiotowe z plastyki jest zgodne z Ocenianiem Wewnątrzszkolnym. OGÓLNE KRYTERIA OCENY Podczas wystawiania ocen

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiotowy System Oceniania uwzględnia ramy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.

1. Przedmiotowy System Oceniania uwzględnia ramy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH GIMNAZJUM nr w PACANOWIE Przedmiotowy system oceniania z zajęć artystycznych jest dostosowany do podstawy programowej i uwzględnia elementy Oceniania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA. Z MUZYKI i ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH. im. WOJCIECHA KĘTRZYŃSKIEGO W KĘTRZYNIE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA. Z MUZYKI i ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH. im. WOJCIECHA KĘTRZYŃSKIEGO W KĘTRZYNIE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI i ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. WOJCIECHA KĘTRZYŃSKIEGO W KĘTRZYNIE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 PODSTAWA PRAWNA DO OPRACOWANIA PRZEDMIOTOWYCH

Bardziej szczegółowo

METODY KONTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW MUZYKA IV

METODY KONTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW MUZYKA IV METODY KONTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW MUZYKA IV Kontrola osiągnięć uczniów powinna się odbywać poprzez: realizację zadań praktycznych (śpiewanie, granie, ruch przy muzyce, taniec, improwizacja, tworzenie);

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA MUZYCE I PLASTYCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KLASACH IV - VI. Ważny od: 1 września 2015 r.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA MUZYCE I PLASTYCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KLASACH IV - VI. Ważny od: 1 września 2015 r. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA MUZYCE I PLASTYCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KLASACH IV - VI Ważny od: 1 września 2015 r. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciel informuje uczniów oraz ich rodziców

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania uczniów: Podczas wystawiania ocen z przedmiotu nauczyciel zwraca uwagę przede wszystkim na:

Zasady oceniania uczniów: Podczas wystawiania ocen z przedmiotu nauczyciel zwraca uwagę przede wszystkim na: 1 Ocenianie Przedmiotowe z Plastyki Szkoła Podstawowa klasa 4 Ocenianie Przedmiotowe z plastyki jest zgodny z Ocenianiem Wewnątrzszkolnym w Szkole Podstawowej nr 2 w Gorzowie Wlkp. Zasady oceniania uczniów:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI 4-6. Warunkiem pozytywnej oceny jest regularna obecność ucznia na lekcji lub obecność nieregularna

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI 4-6. Warunkiem pozytywnej oceny jest regularna obecność ucznia na lekcji lub obecność nieregularna WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI 4-6 Warunkiem pozytywnej oceny jest regularna obecność ucznia na lekcji lub obecność nieregularna usprawiedliwiona. NA OCENĘ Z PLASTYKI WPŁYWA: aktywne uczestniczenie

Bardziej szczegółowo

Plastyka i zajęcia artystyczne

Plastyka i zajęcia artystyczne Plastyka i zajęcia artystyczne przedmiotowy system oceniania Mirosława Szymańska Należy indywidualizować oceny biorąc pod uwagę trudności poszczególnych uczniów i ich uzdolnienia plastyczne (uzdolnienia

Bardziej szczegółowo

PSO MUZYKA. Formy, narzędzia, i czas sprawdzania kompetencji i osiągnięć ucznia.

PSO MUZYKA. Formy, narzędzia, i czas sprawdzania kompetencji i osiągnięć ucznia. PSO MUZYKA 1. Ocenianie jest jawne, systematyczne. 2. Ze względu na specyfikę przedmiotu ocenianie ukierunkowane jest przede wszystkim na postawę, wiedzę, wykonaną pracę i dopiero, na umiejętności. 3.

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Ozorkowie

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Ozorkowie OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Ozorkowie Zajęcia artystyczne są przedmiotem szczególnym, bowiem w zakres przedmiotu wchodzi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENANIA Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH - WOKALNYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENANIA Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH - WOKALNYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENANIA Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH - WOKALNYCH Przedmiotem oceny są wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej Programu zajęć artystycznych dla kl.l Gimnazjum Rodzaje aktywności

Bardziej szczegółowo

Lp OCENIE PODLEGA CZĘSTOTLIWOŚĆ OCENIANIA

Lp OCENIE PODLEGA CZĘSTOTLIWOŚĆ OCENIANIA WSTĘP Wymagania edukacyjne w stosunku do uczniów są realizacją postawy programowej poprzez wybrany program -,,W tym cała sztuka - Marzena Kwiecień 1. Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów zawiera przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

PSO ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE. Nauczyciel plastyki: Magdalena Kiela Nauczyciel muzyki: Wioletta Kołodziejska

PSO ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE. Nauczyciel plastyki: Magdalena Kiela Nauczyciel muzyki: Wioletta Kołodziejska PSO ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE Nauczyciel plastyki: Magdalena Kiela Nauczyciel muzyki: Wioletta Kołodziejska Zajęcia artystyczne stanowią grupę przedmiotów, które realizowane są w II i III klasie gimnazjum w

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z zajęć artystycznych w Gimnazjum nr 4 im. Mariana Koszewskiego w Kościanie. I. Zasady ogólne

Przedmiotowy system oceniania z zajęć artystycznych w Gimnazjum nr 4 im. Mariana Koszewskiego w Kościanie. I. Zasady ogólne Przedmiotowy system oceniania z zajęć artystycznych w Gimnazjum nr 4 im. Mariana Koszewskiego w Kościanie I. Zasady ogólne 1. Uczniowie realizują program zajęć artystycznych uczestnicząc w zajęciach artystycznych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA W KLASIE PIERWSZEJ. Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA W KLASIE PIERWSZEJ. Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA W KLASIE PIERWSZEJ Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach Rozdział I: Przepisy ogólne 2. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z techniki

Przedmiotowy system oceniania z techniki PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI 1 Przedmiotowy system oceniania z techniki 1. Przedmiotowy system oceniania jest oparty o wewnątrzszkolny system ocenia. 2. Kryteria wymagań na poszczególne oceny

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z techniki klasy 4-6

Przedmiotowy system oceniania z techniki klasy 4-6 Przedmiotowy system oceniania z techniki klasy 4-6 1. Przedmiotowy system oceniania jest oparty o wewnątrzszkolny system ocenia. 2. Kryteria wymagań na poszczególne oceny uczeń poznaje w pierwszym tygodniu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE, KRYTERIA WYSTAWIANIA STOPNI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE, KRYTERIA WYSTAWIANIA STOPNI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE, KRYTERIA WYSTAWIANIA STOPNI ELEMENTY OCENY Z MUZYKI KRYTERIA OCENIANIA ŚPIEW poprawność muzyczna, znajomość tekstu piosenki, ogólny wyraz

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania. do informatyki w gimnazjum kl. II do programu Informatyka dla Ciebie autor: Piotr J. Durka

Przedmiotowy System Oceniania. do informatyki w gimnazjum kl. II do programu Informatyka dla Ciebie autor: Piotr J. Durka Przedmiotowy System Oceniania do informatyki w gimnazjum kl. II do programu Informatyka dla Ciebie autor: Piotr J. Durka Ogólne zasady oceniania uczniów 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKA W KLASIE IV i VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKA W KLASIE IV i VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKA W KLASIE IV i VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI. 1. Pisemne prace sprawdzające (sprawdziany, kartkówki). Sprawdziany i kartkówki są przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z przedmiotu- muzyka w kl. I- II Ciesielka Jolanta

Kryteria oceniania z przedmiotu- muzyka w kl. I- II Ciesielka Jolanta Kryteria oceniania z przedmiotu- muzyka w kl. I- II Ciesielka Jolanta Wystawiając ocenę z muzyki trzeba pamiętać, że podstawowym celem tego przedmiotu jest: kształtowanie zainteresowań i zamiłowań muzycznych

Bardziej szczegółowo

PSO ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

PSO ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE PSO ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE /muzyka/ II I obszar oceniania Ocenie podlegają wiedza i umiejętności określone programem nauczania oraz następujące formy aktywności ucznia: czynne uczestniczenie w zajęciach,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK Gra muzyka! J. Oleszkiewicz Nowa Era. Przedmiot ma na celu zdobywanie wiedzy i umiejętności z zakresu sztuki muzycznej.

PODRĘCZNIK Gra muzyka! J. Oleszkiewicz Nowa Era. Przedmiot ma na celu zdobywanie wiedzy i umiejętności z zakresu sztuki muzycznej. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA PODRĘCZNIK Gra muzyka! J. Oleszkiewicz Nowa Era Przedmiot ma na celu zdobywanie wiedzy i umiejętności z zakresu sztuki muzycznej. Ocenie podlegają: 1.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ul. M.Curie-Skłodowskiej 2 58-400 Kamienna Góra tel.: (+48) 75-645-01-82 fax: (+48) 75-645-01-83 E-mail: zso@kamienna-gora.pl WWW: http://www.zso.kamienna-gora.pl PRZEDMIOTOWY

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system ocenia z matematyki. w klasach I, II, III gimnazjalnych. Zespołu Szkół w Baczynie

Przedmiotowy system ocenia z matematyki. w klasach I, II, III gimnazjalnych. Zespołu Szkół w Baczynie Przedmiotowy system ocenia z matematyki w klasach I, II, III gimnazjalnych Zespołu Szkół w Baczynie W roku 2014/2015 1.Wstęp Program nauczania matematyki realizowany jest w wymiarze 4godz. tygodniowo w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI KRYTERIA OCEN Ustalając ocenę z muzyki brany jest przede wszystkim wysiłek wkładany przez ucznia i jego zaangażowanie oraz wywiązywanie sie z obowiązków wynikających

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasach IV - VI

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasach IV - VI Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasach IV - VI 1. Cele przedmiotowego systemu oceniania Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych. Niesienie pomocy uczniowi w samodzielnym

Bardziej szczegółowo