BACTEC Diluting Fluid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BACTEC Diluting Fluid"

Transkrypt

1 BACTEC Diluting Fluid Polski PRZEZNACZENIE Ciecz do rozcieñczania BACTEC (BACTEC Diluting FLuid) stosuje siê w procedurach, w których hodowle drobnoustrojów rozcieñcza siê do celów inokulacji. Jej g³ównym zastosowaniem s¹ standardowe testy wra liwoœci na leki BACTEC pr¹tka gruÿlicy M. tuberculosis 1,3-7. W tej procedurze inokulum rozcieñcza siê w stosunku 1:100 przed dodaniem do fiolki kontrolnej. Ciecz do rozcieñczania mo na tak e stosowaæ do rozcieñczania hodowli w innych procedurach, takich jak test NAP, lub dowolnym innym teœcie, w którym konieczne jest rozcieñczenie zawiesiny hodowli 2. STRESZCZENIE I OBJAŒNIENIE Stosowanie cieczy do rozcieñczania jest czêœci¹ badania podatnoœci na leki w testach BACTEC M. tuberculosis. Ciecz do rozcieñczania zawiera detergent, polisorbat 80 (Tween 80) i woln¹ od kwasów t³uszczowych albuminê. Substancje te u³atwiaj¹ rozproszenie pr¹tków w zawiesinie. Albumina jest wolna od kwasów t³uszczowych, nie wspó³zawodniczy wiêc z wyznakowanym 14 C kwasem t³uszczowym, znajduj¹cym siê w po ywce. Stê enie polisorbatu 80 jest minimalne, tak e nie zaburza on testu wra liwoœci na leki, umo liwiaj¹c jednak rozproszenie pr¹tków i uzyskanie jednolitej, homogennej zawiesiny. ZASADY PROCEDURY Test wra liwoœci na leki BACTEC opiera siê na zmodyfikowanej metodzie proporcji. Za proporcjê krytyczn¹ dla opornoœci uwa a siê 1%, co oznacza, e je eli 1% lub wiêcej populacji pr¹tków wykazuje opornoœæ, hodowlê uznaje siê za oporn¹. Przy ustalaniu 1% proporcji opornoœci w po ywce 12B do hodowli pr¹tków, inokulum bakteryjne przeznaczone do fiolki kontrolnej rozcieñcza siê w stosunku 1:100 przed dodaniem do fiolki z po ywk¹. Ciecz do rozcieñczania BACTEC dostarcza siê po to, aby u³atwiæ rozcieñczenie zawiesiny hodowli w stosunku 1:100. Wolna od kwasów t³uszczowych albumina i polisorbat 80, obecne w cieczy do rozcieñczania, u³atwiaj¹ rozproszenie zawiesiny i uzyskanie bardziej jednolitej zawiesiny pr¹tków. ODCZYNNIKI Fiolki z ciecz¹ do rozcieñczania BACTEC zawieraj¹ przed przeprowadzeniem badania nastêpuj¹ce aktywne sk³adniki: CIECZ DO ROZCIEÑCZANIA BACTEC, PO 9,9 ML Iloœæ dodawana na litr wody destylowanej Polisorbat ,2 ml Wolna od kwasów t³uszczowych albumina surowicy bydlêcej ,0 g Ostrze enia i œrodki ostro noœci: Ciecz do rozcieñczania BACTEC przeznaczona jest do u ytku diagnostycznego in vitro. Produkt zawiera suchy kauczuk naturalny. W próbkach mog¹ byæ obecne drobnoustroje patogenne, takie jak wirusy zapalenia w¹troby i wirus HIV. Przy kontakcie z ka dym materia³em zanieczyszczonym krwi¹ lub innymi p³ynami ustrojowymi nale y przestrzegaæ Uniwersalnych œrodków ostro noœci 8-11 i zaleceñ obowi¹zuj¹cych w danej instytucji. Przed u yciem ka da fiolka powinna byæ zbadana pod k¹tem œladów zniszczenia, zanieczyszczenia lub przecieku, takich jak œciemnienie, uwypuklenie lub zapadniêcie siê przegrody. NIE U YWAÆ fiolek z cechami zanieczyszczenia. W fiolce z zanieczyszczeniami mo e dojœæ do zwiêkszenia ciœnienia. Zanieczyszczenie fiolki mo e nie byæ ³atwo widoczne. Fiolek z oznakami zmêtnienia, zanieczyszczenia czy zmiany barwy (na ciemniejsz¹) nie nale y u ywaæ. Fiolki z cechami uszkodzenia nale y wyrzuciæ przed inokulacj¹. W rzadkich przypadkach szyjka fiolki mo e byæ pêkniêta i mo e od³amaæ siê podczas zdejmowania pokrywki albo w czasie obs³ugi. Tak e w rzadkich przypadkach fiolka mo e nie byæ zamkniêta wystarczaj¹co szczelnie. W obu takich przypadkach zawartoœæ fiolki mo e wyciekaæ lub rozlaæ siê, zw³aszcza przy odwróceniu fiolki do góry dnem. Jeœli fiolka by³a inokulowana, materia³, który wyciek³ lub uleg³ rozlaniu nale y traktowaæ z ostro noœci¹ ze wzglêdu na to, e mo e on zawieraæ patogenne drobnoustroje (czynniki). Przed utylizacj¹ nale y wysterylizowaæ wszystkie inokulowane fiolki w autoklawie. Nale y zawsze przestrzegaæ technik aseptycznych i ustalonych œrodków ostro noœci w odniesieniu do zagro enia mikrobiologicznego. Procedury nale y prowadziæ w odpowiedniej kabinie bezpieczeñstwa biologicznego w pomieszczeniu o odpowiednim systemie wentylacyjnym, zgodnie z zaleceniami CDC 12. Przy kontakcie z próbkami i hodowlami, zawieraj¹cymi potencjalne patogeny, nale y u ywaæ odpowiedniej odzie y ochronnej, maski i rêkawiczek. Stosowaæ siê do zaleceñ CDC i OSHA 12. Aby zminimalizowaæ potencjalny wyciek podczas inokulacji, nale y u yæ koñcówek z za³o onymi na sta³e ig³ami lub zakoñczeñ Luer-Lok. INSTRUKCJA PRZECHOWYWANIA Fiolki z ciecz¹ do rozcieñczania BACTEC nale y przechowywaæ w temperaturze 2 25 C w suchym miejscu, bez nara enia na bezpoœrednie dzia³anie œwiat³a s³onecznego. POBIERANIE PRÓBKI Zob. instrukcje do testów wra liwoœci (ulotka do opakowania zestawu leków S.I.R.E. PP-118JAA). PP117JAA 2007/06

2 PROCEDURA Dostarczane materia³y: Ciecz do rozcieñczania BACTEC Materia³y wymagane, ale niedostarczane: Po ywka 12B BACTEC Aparat 460TB BACTEC Strzykawka tuberkulinowa z ig³¹ zamocowan¹ na sta³e Roztwór œrodka odka aj¹cego 70% alkohol izopropylowy Z fiolki z ciecz¹ do rozcieñczania BACTEC zdj¹æ zakrêtkê. Przy ka dym wprowadzaniu fiolki nale y odka aæ gumow¹ przegrodê fiolki. Wierzcho³ek ka dej fiolki oczyœciæ œrodkiem odka aj¹cym i nastêpnie 70% alkoholem. Zawiesinê hodowli, która ma byæ rozcieñczana, wprowadzaæ do fiolki za pomoc¹ strzykawki z ig³¹ za³o on¹ na sta³e lub z zakoñczeniem Luer-Lok. Po dodaniu do fiolki 0,1 ml uzyskuje siê rozcieñczenie w stosunku 1:100. Dok³adnie zmieszaæ przez obrócenie do góry dnem co najmniej 10 razy. Je eli potrzebne jest rozcieñczenie inne ni 1:100, pobraæ czêœæ zawartoœci fiolki i wykonaæ odpowiednie rozcieñczenie. Dalsze szczegó³y procedury badania wra liwoœci na lek mo na znaleÿæ w ulotce do opakowania zestawu z lekami S.I.R.E. (PP-118JAA) lub w podrêczniku dotycz¹cym procedury i produktu 460TB BACTEC (MA-0029). KONTROLA JAKOŒCI NIE U YWAÆ fiolek do hodowli po up³ywie ich daty wa noœci. NIE U YWAÆ fiolek hodowlanych, które wykazuj¹ pêkniêcia lub defekty; utylizowaæ fiolkê w odpowiedni sposób. U ytkownik powinien oceniæ fiolki z ciecz¹ do rozcieñczania pod k¹tem oznak pogorszenia jakoœci. Kontrolê jakoœci procedur bakteryjnych opisano w ulotce do opakowania zestawu leków S.I.R.E. (PP-118JAA) lub w podrêczniku dotycz¹cym procedury i produktu 460TB BACTEC (MA-0029). Z ka dym zestawem cieczy do rozcieñczania dostarczane s¹ certyfikaty kontroli jakoœci. W certyfikatach kontroli jakoœci podano drobnoustroje u ywane do testów danego typu produktu. W ramach codziennej kontroli nale y badaæ na aparacie systemu 460TB BACTEC fiolki do badania wydajnoœci (BACTEC Performance Test Kit). Uzyskanie niskiego odczytu, je eli fiolki do badania wydajnoœci przetestowano prawid³owo, wskazuje na mo liwoœæ awarii aparatu (zob. ulotkê do opakowania PTK BACTEC PP-046JAA). OGRANICZENIA PROCEDURY Dok³adne sporz¹dzenie preparatu o rozcieñczeniu 1:100 jest mo liwe tylko pod warunkiem dok³adnego rozproszenia rozcieñczanej zawiesiny. Obecnoœæ du ych grudek, zw³aszcza w przypadku M. tuberculosis, mo e powodowaæ nieprawid³owe rozcieñczenie i wp³ywaæ w ten sposób na wyniki badania wra liwoœci na lek. Zanieczyszczenie Nale y zachowaæ ostro noœæ, aby zapobiec zanieczyszczeniu przy inokulacji do fiolki BACTEC. Zanieczyszczona próbka da odczyt dodatni, co jednak nie oznacza wyniku istotnego klinicznie. Takie ustalenie musi byæ wykonane przez u ytkownika na podstawie takich czynników, jak: typ wykrytych drobnoustrojów, wystêpowanie tego samego drobnoustroju w wielu hodowlach, historia choroby pacjenta, odpowiednie kontrole aparatury itp. Zanieczyszczenie mo e byæ tak e skutkiem nieprawid³owej konserwacji igie³ i przewodów BACTEC, niedostatecznego oczyszczania przegrody lub nieprawid³owego dzia³ania jednostki grzewczej igie³ BACTEC (zob. instrukcjê obs³ugi i konserwacji). Z powodu charakteru materia³u biologicznego zawartego w pod³o ach i naturalnej ró norodnoœci drobnoustrojów u ytkownik powinien zdawaæ sobie sprawê z potencjalnej ró norodnoœci wyników przy wzroœcie niektórych drobnoustrojów. OCZEKIWANE WYNIKI I SWOISTA CHARAKTERYSTYKA WYDAJNOŒCIOWA Szczegó³y mo na znaleÿæ w ulotce do opakowania zestawu leków S.I.R.E. (PP-118JAA). Po zmieszaniu zawiesiny hodowli takiej jak hodowla M. tuberculosis z ciecz¹ do rozcieñczania i po dok³adnym wymieszaniu jednolitej zawiesiny hodowli uzyskuje siê po ¹dane rozcieñczenie. Obecnoœæ polisorbatu 80 nie wp³ywa istotnie na wzorzec wra liwoœci ze wzglêdu na jego ma³e stê enie. PIŒMIENNICTWO 1. Hawkins, J.E. Non-weekend schedule for BACTEC susceptibility testing of Mycobacterium tuberculosis. J. Clin. Microbiol. 23: , Laszlo, A. and S.H. Siddiqi. Evaluation of a rapid radiometric differentiation test for the Mycobacterium tuberculosis complex by selective inhibition with r-nitro-a-acetylamino-b-hydroxy-propiophenone. J. Clin. Microbiol. 19: , Libonati, J.P. et al. Identification and direct drug susceptibility testing of mycobacteria by the radiometric method. Abstract C300, A.S.M. Annual Meeting, St. Louis, MO, Roberts, G.D. et al. Evaluation of BACTEC radiometric method for recovery of mycobacteria and drug susceptibility testing of Mycobacterium tuberculosis from acid-fast smear-positive specimens. J. Clin. Microbiol. 18: , Siddiqi, S.H. et al. Evaluation of a rapid radiometric method for drug susceptibility testing of Mycobacterium tuberculosis. J. Clin. Microbiol. 1981, 13: Siddiqi, S.H. et al. Interlaboratory drug susceptibility testing of Mycobacterium tuberculosis by radiometric and two conventional methods. J. Clin. Microbiol. 1985, 22:

3 7. Snider, Jr., D.E. et al. Rapid drug susceptibility testing of Mycobacterium tuberculosis. Am. Rev. Respir. Dis. 123: , National Committee for Clinical Laboratory Standards Approved Guideline M29-A2. Protection of laboratory workers from occupationally acquired infections, 2nd ed., NCCLS, Wayne, PA. 9. Garner, J.S Hospital Infection Control Practices Advisory Committee, U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention. Guideline for isolation precautions in hospitals. Infect. Control Hospital Epidemiol. 17: U.S. Department of Health and Human Services Biosafety in microbiological and biomedical laboratories, HHS Publication (CDC) 4th ed. U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 11. Directive 2000/54/EC of the European Parliament and of the Council of 18 September 2000 on the protection of workers from risks related to exposure to biological agents at work (seventh individual directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC). Official Journal L262, 17/10/2000, p Kent, P.T. et al. Public health mycobacteriology, a guide for the level III laboratory. Centers for Disease Control, Division of Laboratory Training and Consultation. Atlanta, GA,

4 4

5 Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland USA BENEX Limited Bay K 1a/d, Shannon Industrial Estate Shannon, County Clare, Ireland Tel: Fax: BD, BD Logo, BACTEC and Luer-Lok are trademarks of Becton, Dickinson and Company BD.

BACTEC 12B Mycobacteria Culture Vials Middlebrook 7H12

BACTEC 12B Mycobacteria Culture Vials Middlebrook 7H12 BACTEC 12B Mycobacteria Culture Vials Middlebrook 7H12 PP116JAA 2007/06 Polski PRZEZNACZENIE Po ywkê do hodowli jakoœciowej pr¹tków (Mycobacterium) 12B Mycobacteria Medium BACTEC zaleca siê stosowaæ do

Bardziej szczegółowo

BACTEC Mycosis-IC/F Culture Vials Pod³o e selektywne dla grzybów i dro d aków

BACTEC Mycosis-IC/F Culture Vials Pod³o e selektywne dla grzybów i dro d aków BACTEC Mycosis-IC/F Culture Vials Pod³o e selektywne dla grzybów i dro d aków PP113JAA 2008/01 Polski PRZEZNACZENIE BACTEC Mycosis-IC/F butelki hodowlane s³u ¹ do tlenowych posiewów krwi. Podstawowe zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Affirm VPIII Ambient Temperature Transport System

Affirm VPIII Ambient Temperature Transport System Affirm VPIII Ambient Temperature Transport System Do pobierania i wydłużonego transportu wymazów pochwowych przeznaczonych do stosowania z testem identyfikacji drobnoustrojów Affirm VPIII. L005510(02)

Bardziej szczegółowo

BACTEC Mycosis IC /F Culture Vials

BACTEC Mycosis IC /F Culture Vials BACTEC Mycosis IC /F Culture Vials Podłoże selektywne dla grzybów i drożdżaków PP113JAA(01) 2013-07 Polski PRZEZNACZENIE BACTEC Mycosis IC/F butelki hodowlane służą do tlenowych posiewów krwi. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Fiolki do hodowli BACTEC Myco/F Lytic z dodatkiem poźywki Middlebrook 7H9 i bulionu infuzyjnego z mózgu i serca DO STOSOWANIA Z BD BACTEC 9000MB

Fiolki do hodowli BACTEC Myco/F Lytic z dodatkiem poźywki Middlebrook 7H9 i bulionu infuzyjnego z mózgu i serca DO STOSOWANIA Z BD BACTEC 9000MB B PRZEZNACZENIE Poźywka BD BACTEC Myco/F Lytic (zmodyfikowany bulion Middlebrook 7H9), stosowana z aparatem BD BACTEC 9000MB, jest nieselektywną poźywką hodowlaną do jakościowej hodowli i odzyskiwania

Bardziej szczegółowo

BACTEC NAP TB Differentiation Test Kit

BACTEC NAP TB Differentiation Test Kit BACTEC NAP TB Differentiation Test Kit PRZEZNACZENIE PP119JAA 2007/06 Polski Test do ró nicowania TB NAP BACTEC jest testem ró nicuj¹cym kompleks pr¹tka gruÿlicy (Mycobacterium tuberculosis) od innych

Bardziej szczegółowo

PP162JAA(02) Polski

PP162JAA(02) Polski B PRZEZNACZENIE Pożywka do hodowli BD BACTEC Myco/F Lytic, stosowana z urządzeniami do posiewów krwi BD BACTEC serii fluorescencyjnej, jest nieselektywną pożywką hodowlaną do stosowania jako środek dodatkowy

Bardziej szczegółowo

BBL Port-A-Cul Specimen Collection and Transport Products 8830161JAA 2007/06 Polski Patent No. 4,030,978

BBL Port-A-Cul Specimen Collection and Transport Products 8830161JAA 2007/06 Polski Patent No. 4,030,978 BBL Port-A-Cul Specimen Collection and Transport Products 8830161JAA 2007/06 Polski Patent No. 4,030,978 PRZEZNACZENIE Probówki, pojemniki i fiolki BBL Port-A-Cul zawieraj¹ odtlenione pod³o e transportowe

Bardziej szczegółowo

BACTEC PZA Test Medium Culture Vials Middlebrook 7H12 Medium ph 6.0

BACTEC PZA Test Medium Culture Vials Middlebrook 7H12 Medium ph 6.0 BACTEC PZA Test Medium Culture Vials Middlebrook 7H12 Medium ph 6.0 PP071JAA MA-0029 2007/06 Polski PRZEZNACZENIE Po ywkê testow¹ PZA BACTEC (bulion Middlebrook 7H12, ph 6,0) opracowano specjalnie do wykonywania

Bardziej szczegółowo

BACTEC Lytic/10 Anaerobic/F Culture Vials (Fiolki do hodowli)

BACTEC Lytic/10 Anaerobic/F Culture Vials (Fiolki do hodowli) BACTEC Lytic/10 Anaerobic/F Culture Vials (Fiolki do hodowli) Sojowo-kazeinowy bulion trawiący w plastikowej fiolce 8089974(04) 2013-09 Polski PRZEZNACZENIE Fiolki do hodowli Lytic/10 Anaerobic/F BACTEC

Bardziej szczegółowo

ec ET Instrukcja obs³ugi systemu z wyposa eniem do diagnostyki mykobakterii 2003/07 Becton, Dickinson and Company

ec ET Instrukcja obs³ugi systemu z wyposa eniem do diagnostyki mykobakterii 2003/07 Becton, Dickinson and Company Instrukcja obs³ugi systemu BD ProbeT obetec ec ET z wyposa eniem do diagnostyki mykobakterii 2003/07 Becton, Dickinson and Company Numer dokumentu: L 006357(B) 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA

Bardziej szczegółowo

BBL Brain Heart Infusion BBL Brain Heart Infusion with 6.5% Sodium Chloride

BBL Brain Heart Infusion BBL Brain Heart Infusion with 6.5% Sodium Chloride BBL Brain Heart Infusion BBL Brain Heart Infusion with 6.5% Sodium Chloride Wersja 12 Wrzesień 2014 PROCEDURY KONTROLI JAKOŚCI I II WPROWADZENIE Infuzja z mózgu i serca (Brain Heart Infusion, BHI) jest

Bardziej szczegółowo

== i=jáççäéäêççâ=tev=_êçíü=ïáíü=däóåéêçä==

== i=jáççäéäêççâ=tev=_êçíü=ïáíü=däóåéêçä== == i=jáççäéäêççâ=tev=_êçíü=ïáíü=däóåéêçä== Wersja 9 Grudzień 2006 PROCEDURY KONTROLI JAKOŚCI I II WPROWADZENIE Bulion z glicerolem Middlebrook 7H9 Broth with Glycerol jest nieselektywną pożywką do hodowli

Bardziej szczegółowo

BBL Middlebrook 7H9 Broth with Glycerol

BBL Middlebrook 7H9 Broth with Glycerol BBL Middlebrook 7H9 Broth with Glycerol Wersja 12 październik 2015 PROCEDURY KONTROLI JAKOŚCI (Opcjonalnie) I II WPROWADZENIE Bulion z glicerolem Middlebrook 7H9 Broth with Glycerol jest nieselektywną

Bardziej szczegółowo

BBL Fluid Thioglycollate Medium

BBL Fluid Thioglycollate Medium BBL Fluid Thioglycollate Medium Wersja 13 Październik 2015 PROCEDURY KONTROLI JAKOŚCI (Opcjonalnie) I II WPROWADZENIE Fluid Thioglycollate Medium jest uniwersalnym podłożem do hodowli bakterii beztlenowych,

Bardziej szczegółowo

BACTEC S.I.R.E. Drug Kit

BACTEC S.I.R.E. Drug Kit BACTEC S.I.R.E. Drug Kit PP118JAA 2007/06 Polski PRZEZNACZENIE Zestaw leku BACTEC S.I.R.E. zawiera œrodki przeciwko drobnoustrojom do stosowania wraz z po ywk¹ BACTEC 12B Medium przy badaniu pr¹tków gruÿlicy

Bardziej szczegółowo

BD BBL CHROMagar O157

BD BBL CHROMagar O157 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA GOTOWYCH DO UŻYCIA PŁYTEK HODOWLANYCH Z PODŁOŻEM PA25415.4 Wer.: Dec 28 BD BBL CHROMagar O157 Patent USA nr 6,165,743 PRZEZNACZENIE BBL CHROMagar O157 jest selektywnym podłożem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE I WYJAŒNIENIA

STRESZCZENIE I WYJAŒNIENIA BACTEC Myco/F Lytic Culture Vials Middlebrook 7H9 z suplementem i bulion z infuzj¹ z serca i mózgu Do stosowania z aparatami BACTEC serii fluorescencyjnej PP162JAA 2008/01 Polski PRZEZNACZENIE Po ywka

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Cieplarka lizująca BD ProbeTec ET Zespół bloku grzewczego BD ProbeTec ET (Priming, Warming)

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Cieplarka lizująca BD ProbeTec ET Zespół bloku grzewczego BD ProbeTec ET (Priming, Warming) INSTRUKCJA OBSŁUGI Cieplarka lizująca BD ProbeTec ET Zespół bloku grzewczego BD ProbeTec ET (Priming, Warming) Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA 800-638-8663 BENEX

Bardziej szczegółowo

ACCESS Immunoassay System. HIV combo QC4 & QC5. Do monitorowania wydajności testu Access HIV combo. B71116A - [PL] - 2015/01

ACCESS Immunoassay System. HIV combo QC4 & QC5. Do monitorowania wydajności testu Access HIV combo. B71116A - [PL] - 2015/01 ACCESS Immunoassay System HIV combo QC4 & QC5 B22822 Do monitorowania wydajności testu Access HIV combo. - [PL] - 2015/01 Spis treści Access HIV combo QC4 & QC5 1 Przeznaczenie... 3 2 Podsumowanie i objaśnienie

Bardziej szczegółowo

BD BBL CHROMagar Staph aureus

BD BBL CHROMagar Staph aureus INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA GOTOWYCH DO UŻYCIA PŁYTEK HODOWLANYCH Z PODŁOŻEM PA-257074.06 Wer.: Sep 2011 BD BBL CHROMagar Staph aureus PRZEZNACZENIE BBL CHROMagar Staph aureus jest podłożem wybiórczym do izolacji,

Bardziej szczegółowo

B BACTEC MGIT 960 SIRE Kits

B BACTEC MGIT 960 SIRE Kits B BACTEC MGIT 960 SIRE Kits do badania wrażliwości Mycobacterium tuberculosis na działanie czynników przeciwbakteryjnych 8008200(04) 2016-10 Polski PRZEZNACZENIE Zestaw BD BACTEC MGIT 960 SIRE jest to

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA STOSOWANIA Pożywki gotowe do użycia i częściowo przygotowane

OGÓLNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA STOSOWANIA Pożywki gotowe do użycia i częściowo przygotowane OGÓLNA.01 wer.: July 2009 OGÓLNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA STOSOWANIA Pożywki gotowe do użycia i częściowo przygotowane Niniejszy dokument zawiera informacje o strukturze dokumentów składających się na Instrukcje

Bardziej szczegółowo

89/391/EWG) (Dz. Urz. L 158 z , str. 50. z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 5, str. 35, z późn. zm.).

89/391/EWG) (Dz. Urz. L 158 z , str. 50. z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 5, str. 35, z późn. zm.). - 4 - UZASADNIENIE Celem projektowanego rozporządzenia jest wdrożenie do polskiego prawa postanowień dyrektywy Rady nr 94/33/WE z dnia 22 czerwca 1994 r. w sprawie ochrony pracy osób młodych (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

BBL Lowenstein-Jensen Medium + PACT

BBL Lowenstein-Jensen Medium + PACT BBL Lowenstein-Jensen Medium + PACT Zob. słownik symboli na końcu ulotki. PRZEZNACZENIE Podłoże BBL Lowenstein-Jensen Medium + PACT służy do hodowli Mycobacterium tuberculosis oraz innych gatunków prątków.

Bardziej szczegółowo

BACTEC MGIT 960 PZA Kit

BACTEC MGIT 960 PZA Kit BACTEC MGIT 960 PZA Kit do badania wra liwoœci Mycobacterium tuberculosis na dzia³anie czynników przeciwbakteryjnych L005486JAA 2007/03 Polski PRZEZNACZENIE Zestaw BACTEC MGIT 960 PZA jest to szybka jakoœciowa

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna terapia dożylna

Bezpieczna terapia dożylna . Bezpieczna terapia dożylna Celem firmy BD jest: pomoc dla personelu medycznego, nakierowana na zdobycie i utrzymanie wysokiego poziomu usług medycznych, poprzez wiedzę o produktach, ich optymalnym użytkowaniu

Bardziej szczegółowo

instrukcja obs³ugi EPI NO Libra Zestaw do æwiczeñ przepony miednicy skutecznoœæ potwierdzona klinicznie Dziêkujemy za wybór naszego produktu

instrukcja obs³ugi EPI NO Libra Zestaw do æwiczeñ przepony miednicy skutecznoœæ potwierdzona klinicznie Dziêkujemy za wybór naszego produktu P O L S K A instrukcja obs³ugi EPI NO Libra Zestaw do æwiczeñ przepony miednicy skutecznoœæ potwierdzona klinicznie Dziêkujemy za wybór naszego produktu created & made in Germany Opis produktu Zestaw do

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH DOTYCZ CYCH BEZPIECZEÑSTWA (œrednia w czasie)

ARKUSZ DANYCH DOTYCZ CYCH BEZPIECZEÑSTWA (œrednia w czasie) ARKUSZ DANYCH DOTYCZ CYCH BEZPIECZEÑSTWA (œrednia w czasie) Nazwa produktu: Numer arkusza danych: 777031 4. 0. 3 Wykorzystanie substancji/preparatu: Water treatment Numer czêœci produktu: 777031 (25Ltr

Bardziej szczegółowo

BBL Lowenstein-Jensen Medium BBL Lowenstein-Jensen Medium with 5% Sodium Chloride

BBL Lowenstein-Jensen Medium BBL Lowenstein-Jensen Medium with 5% Sodium Chloride I II BBL Lowenstein-Jensen Medium BBL Lowenstein-Jensen Medium with 5% Sodium Chloride wersja 11 Październik 2015 PROCEDURY KONTROLI JAKOŚCI (Opcjonalnie) WPROWADZENIE Podłoże Lowenstein-Jensen Medium

Bardziej szczegółowo

BBL CHROMagar MRSAII*

BBL CHROMagar MRSAII* PODŁOŻE NA PŁYTKACH GOTOWE DO UŻYCIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PA-257434.01 Wer.:18.06.2008 BBL CHROMagar MRSAII* PRZEZNACZENIE BBL CHROMagar MRSAII (CMRSAII) jest selektywnym, różnicującym podłożem do bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

3M Strzygarki chirurgiczne. 3M Aseptyka. Tnij koszty. zakażeń

3M Strzygarki chirurgiczne. 3M Aseptyka. Tnij koszty. zakażeń 3M Strzygarki chirurgiczne 3M Aseptyka Tnij koszty zakażeń 3 Wybierz swoją ulubioną 3M 9661 Strzygarka chirurgiczna z ruchomym ostrzem 3M 9671 Strzygarka chirurgiczna z nieruchomym ostrzem NOWOŚĆ wielkość

Bardziej szczegółowo

Mieszanina wysokorafinowanych olejów bazowych oraz odpowiednich dodatków

Mieszanina wysokorafinowanych olejów bazowych oraz odpowiednich dodatków Wyd. nr 1 Strona 1 z 6 Egz. nr Producent LOTOS OIL S.A ul. Elbl¹ska 135 80-718 GDAÑSK Telefon centrala (0-58) 3087111, (058) 3088114 Fax (058) 3016063, 3017356 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU. Nazwa produktu

Bardziej szczegółowo

Antybiotykooporno szczepów bakteryjnych izolowanych od ryb ososiowatych z gospodarstw na terenie Polski

Antybiotykooporno szczepów bakteryjnych izolowanych od ryb ososiowatych z gospodarstw na terenie Polski Antybiotykooporno szczepów bakteryjnych izolowanych od ryb ososiowatych z gospodarstw na terenie Polski AGNIESZKA P KALA Zak ad Chorób Ryb Pa stwowy Instytut Weterynaryjny - Pa stwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

B BBL MGIT AST SIRE System Do badania wra liwoœci Mycobacterium tuberculosis na dzia³anie leków przeciwbakteryjnych Zobacz s³ownik symboli na koñcu ulotki U 8809591JAA 2006/02 Polski PRZEZNACZENIE System

Bardziej szczegółowo

Universal Viral Transport

Universal Viral Transport Universal Viral Transport 0086 45 2008/10 Polski PRZEZNACZENIE System BD Universal Viral Transport (System transportu materia³u zawieraj¹cego wirusy) jest przeznaczony do pobierania i przenoszenia próbek

Bardziej szczegółowo

GOTOWE PODŁOŻA HODOWLANE NA PŁYTKACH INSTRUKCJE STOSOWANIA PA wer.: April 2013

GOTOWE PODŁOŻA HODOWLANE NA PŁYTKACH INSTRUKCJE STOSOWANIA PA wer.: April 2013 GOTOWE PODŁOŻA HODOWLANE NA PŁYTKACH INSTRUKCJE STOSOWANIA PA-254039.07 wer.: April 2013 Glucose Agar Gentamicin and Penicillin and Streptomycin PRZEZNACZENIE Podłoże Glucose Agar jest przeznaczone do

Bardziej szczegółowo

BD CDC Anaerobe Agar + 5% Sheep Blood

BD CDC Anaerobe Agar + 5% Sheep Blood PA-256506.02-1 - PODŁOŻE NA PŁYTKACH GOTOWE DO UŻYCIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PA-256506.02 Wersja: czerwiec 2003 BD CDC Anaerobe Agar + 5% Sheep Blood PRZEZNACZENIE Produkt BD CDC Anaerobe Agar with 5%

Bardziej szczegółowo

BD Mycosel Agar BD Sabouraud Agar with Chloramphenicol and Cycloheximide

BD Mycosel Agar BD Sabouraud Agar with Chloramphenicol and Cycloheximide PA-254417.02-1 - PODŁOŻE NA PŁYTKACH GOTOWE DO UŻYCIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PA-254417.02 Wersja: czerwiec 2003 BD Mycosel Agar BD Sabouraud Agar with Chloramphenicol and Cycloheximide PRZEZNACZENIE BD

Bardziej szczegółowo

Programy badań przesiewowych Wzrok u diabetyków

Programy badań przesiewowych Wzrok u diabetyków Programy badań przesiewowych Wzrok u diabetyków Dokładniejsze badania i leczenie retinopatii cukrzycowej Closer monitoring and treatment for diabetic retinopathy Ważne informacje o ochronie zdrowia Important

Bardziej szczegółowo

BBL STONEBRINK TB MEDIUM + PACT

BBL STONEBRINK TB MEDIUM + PACT BBL STONEBRINK TB MEDIUM + PACT Zobacz objaśnienie symboli na końcu ulotki. UMNNSSV OMMPLMT Polski PRZEZNACZENIE Pożywka BBL Stonebrink TB Medium + PACT jest przeznaczona do prowadzenia hodowli Mycobacterium

Bardziej szczegółowo

BBL CDC Anaerobe 5% Sheep Blood Agar with Phenylethyl Alcohol (PEA)

BBL CDC Anaerobe 5% Sheep Blood Agar with Phenylethyl Alcohol (PEA) BBL CDC Anaerobe 5% Sheep Blood Agar with Phenylethyl Alcohol (PEA) wersja 10 Styczeń 2015 r. I II III PROCEDURY KONTROLI JAKOŚCI WPROWADZENIE Produkt CDC Anaerobe 5% Sheep Blood Agar with Phenylethyl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi Podstawki do wideokonferencji Nokia PT-8 (do telefonu Nokia 6630) 9234167 Wydanie 1

Instrukcja obs³ugi Podstawki do wideokonferencji Nokia PT-8 (do telefonu Nokia 6630) 9234167 Wydanie 1 Instrukcja obs³ugi Podstawki do wideokonferencji Nokia PT-8 (do telefonu Nokia 6630) 9234167 Wydanie 1 DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt PT-8

Bardziej szczegółowo

Medycyna Pracy 2004; 55 (3):

Medycyna Pracy 2004; 55 (3): Medycyna Pracy 2004; 55 (3): 267 273 267 Piotr Sakowski OCHRONA PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA PRZED ZAWODOWYM NARAŻENIEM NA PATOGENY PRZENOSZONE PRZEZ KREW UJĘCIE PROBLEMU W PRZEPISACH I DOKUMENTACH RÓŻNYCH

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA EZ-Hydro Shot Microorganisms PRZEZNACZENIE EZ-Hydro Shot są liofilizowanymi, preparatami ilościowymi mikroorganizmów w laboratoriach przemysłowych, służące do kontroli jakości. Te

Bardziej szczegółowo

BD GC-Lect Agar. PODŁOŻE NA PŁYTKACH GOTOWE DO UŻYCIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PA Wersja: Sep 2011

BD GC-Lect Agar. PODŁOŻE NA PŁYTKACH GOTOWE DO UŻYCIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PA Wersja: Sep 2011 PA-254554.04-1 - PODŁOŻE NA PŁYTKACH GOTOWE DO UŻYCIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PA-254554.04 Wersja: Sep 2011 PRZEZNACZENIE Produkt (Agar BD GC-Lect) jest selektywnym podłożem zapewniającym lepszy wzrost

Bardziej szczegółowo

Przeszczepienie nerek Najczêœciej zadawane pytania

Przeszczepienie nerek Najczêœciej zadawane pytania Przeszczepienie nerek Najczêœciej zadawane pytania Witamy w naszej Stacji Dializ Dlaczego potrzebujê przeszczepienia nerki? Kiedy nerki przestaj¹ funkcjonowaæ istniej¹ trzy dostêpne metody leczenia: Hemodializa

Bardziej szczegółowo

ABX Pentra Phosphorus CP

ABX Pentra Phosphorus CP 2013/06/18 A93A01300APL A11A01665 29.5 ml Pentra C400 Odczynnik diagnostyczny do oznaczania ilościowego in vitro stężenia fosforu w surowicy i osoczu krwi oraz moczu metodą kolorymetryczną. QUAL-QA-TEMP-0846

Bardziej szczegółowo

BD Haemophilus Test Medium Agar (HTM)

BD Haemophilus Test Medium Agar (HTM) GOTOWE PODŁOŻA HODOWLANE NA PŁYTKACH INSTRUKCJE STOSOWANIA PA-254058.06 wer.: April 2013 BD Haemophilus Test Medium Agar (HTM) PRZEZNACZENIE Podłoże BD Haemophilus Test Medium Agar (HTM) służy do dyfuzyjnych

Bardziej szczegółowo

7 Oparzenia termiczne

7 Oparzenia termiczne 7 Oparzenia termiczne Nastêpstwa i zagro enia... 162 Jak oparzenie penetruje w g³¹b skóry?.... 163 Zagro enia przy rozleg³ych oparzeniach.... 164 Kiedy nale y iœæ do lekarza?... 164 Preparaty naturalne

Bardziej szczegółowo

Nebulizator t³okowy Mini. Typ 3033. Instrukcja u ytkowania. - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza

Nebulizator t³okowy Mini. Typ 3033. Instrukcja u ytkowania. - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza Nebulizator t³okowy Mini Typ 3033 Instrukcja u ytkowania - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza 0434 Wstêp Gratulujemy nabycia nebulizatora t³okowego San Up Mini typ 3033. Firma San

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA n Parasite Suspensions w formalinie PRZEZNACZENIE Preparaty Parasite Suspensions firmy Microbiologics są wykorzystywane w programach zapewniania jakości jako materiały porównawcze

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna C 2 Hard TM

Karta Techniczna C 2 Hard TM Karta Techniczna C 2 Hard TM Przed zastosowaniem nale y zapoznaã siê z informacjami dotycz¹cymi bezpieczeñstwa i przygotowania powierzchni znajduj¹cymi siê na etykiecie preparatu. Przed zastosowaniem nale

Bardziej szczegółowo

BD Mueller Hinton Chocolate Agar

BD Mueller Hinton Chocolate Agar GOTOWE PODŁOŻA HODOWLANE NA PŁYTKACH INSTRUKCJE STOSOWANIA PA-254035.05 wer.: Sep 2011 PRZEZNACZENIE Podłoże jest stosowane do izolacji i hodowli bakterii o wysokich wymaganiach odżywczych z próbek pochodzenia

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Woda do wstrzykiwań Baxter rozpuszczalnik do sporządzania leków pareneteralnych

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Woda do wstrzykiwań Baxter rozpuszczalnik do sporządzania leków pareneteralnych Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Woda do wstrzykiwań Baxter rozpuszczalnik do sporządzania leków pareneteralnych Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

BBL CHROMagar MRSA II*

BBL CHROMagar MRSA II* PODŁOŻE NA PŁYTKACH GOTOWE DO UŻYCIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PA-257434.03 Wer.: March 2012 BBL CHROMagar MRSA II* PRZEZNACZENIE BBL CHROMagar MRSA II (CMRSAII) jest selektywnym i różnicującym podłożem do

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka molekularna w OIT

Diagnostyka molekularna w OIT Diagnostyka molekularna w OIT B A R B A R A A D A M I K K A T E D R A I K L I N I K A A N E S T E Z J O L O G I I I I N T E N S Y W N E J T E R A P I I U N I W E R S Y T E T M E D Y C Z N Y W E W R O C

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa 98/79/WE WYKAZ POLSKICH NORM ZHARMONIZOWANYCH DYREKTYW A 98/79/W E. Monitor Polski Nr 76 6194 Poz. 746

Dyrektywa 98/79/WE WYKAZ POLSKICH NORM ZHARMONIZOWANYCH DYREKTYW A 98/79/W E. Monitor Polski Nr 76 6194 Poz. 746 Dyrektywa 98/79/WE WYKAZ POLSKICH NORM ZHARMONIZOWANYCH DYREKTYW A 98/79/W E Polskie Normy opublikowane do 30.06.2011 Wykaz norm z dyrektywy znajduje si równie na www.pkn.pl Na podstawie publikacji w Dzienniku

Bardziej szczegółowo

BBL Taxo Discs for Presumptive Identification of Gram-Negative Anaerobic Bacilli

BBL Taxo Discs for Presumptive Identification of Gram-Negative Anaerobic Bacilli BBL Taxo Discs for Presumptive Identification of Gram-Negative Anaerobic Bacilli (Krążki do orientacyjnej identyfikacji Gram-ujemnych laseczek beztlenowych) Zobacz objaśnienie symboli na końcu ulotki.

Bardziej szczegółowo

DO KONTROLI JAKOŚCI (MICROBIOLOGY QUALITY CONTROL SLIDES)

DO KONTROLI JAKOŚCI (MICROBIOLOGY QUALITY CONTROL SLIDES) PREPARATY MIKROBIOLOGICZNE DO KONTROLI JAKOŚCI (MICROBIOLOGY QUALITY CONTROL SLIDES) Kontrole barwienia kwasoopornego PRZEZNACZENIE KONTROLI JAKOŚCI to preparaty mikroskopowe zawierające specyficzne populacje

Bardziej szczegółowo

QConnect HIVRNA+ Kontrola pozytywna o niskiej zawartości. Naturalny HIV-1. Numery katalogowe 961240

QConnect HIVRNA+ Kontrola pozytywna o niskiej zawartości. Naturalny HIV-1. Numery katalogowe 961240 Zastosowanie: QConnect HIVRNA+ jest przeznaczona do stosowania w oznaczeniach, których celem jest wykrycie RNA wirusa ludzkiego niedoboru odporności typu 1 (HIV-1) w ludzkim osoczu pochodzącym z donacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Prasy Termotransferowej Secabo TS7

Instrukcja Prasy Termotransferowej Secabo TS7 Instrukcja Prasy Termotransferowej Secabo TS7 Gratulujemy zakupu Prasy termotransferowej Secabo! Proszê o dok³adne zapoznanie siê z instrukcj¹ obs³ugi, tak aby mogli Pañstwo rozpocz¹æ pracê na urz¹dzeniu

Bardziej szczegółowo

BD Oxacillin Screen Agar

BD Oxacillin Screen Agar GOTOWE PODŁOŻA HODOWLANE NA PŁYTKACH INSTRUKCJE STOSOWANIA PA-257658.01 wer.: Oct 2013 PRZEZNACZENIE Podłoże (początkowo określane jako MRSA Screen Agar) zostało opracowane do wykrywania szczepów Staphylococcus

Bardziej szczegółowo

Krzese³ko do karmienia dla jednego dziecka 0 15 kg

Krzese³ko do karmienia dla jednego dziecka 0 15 kg Krzese³ko do karmienia dla jednego dziecka 0 15 kg PRIMA PAPPA ZERO-3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SERIAL NUMBER UWAGA! WA NE. ZACHOWAÆ W CELU POWO ANIA SIÊ W PRZYSZ OŒCI. TEGO WYSOKIEGO KRZES A NIE U YWAÆ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT FOLDERU. 2. Folder powinien zawierać logo: a) Miasta Słupska 1. b) Pozytywnie Otwarci

PROJEKT FOLDERU. 2. Folder powinien zawierać logo: a) Miasta Słupska 1. b) Pozytywnie Otwarci Załącznik nr 1 do Umowy Nr../ZiSS/2014 z dnia... PROJEKT FOLDERU 1. Folder powinien zawierać informacje o finansowaniu folderu ze środków pozyskanych przez Miasto Słupsk w ramach konkursu Pozytywnie Otwarci.

Bardziej szczegółowo

PREPARAT DYSPERGUJĄCO - MYJĄCY AN-01

PREPARAT DYSPERGUJĄCO - MYJĄCY AN-01 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ (podstawa: Rozporządzenie MZ. Dz. U. Nr 140 poz. 1171 z dnia 3 lipca 2002) Dystrybutor: Andel Polska Sp. z o.o., ul. Lublańska 34, 31-476 Kraków Tel. 12

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. (Niniejszy MSRF stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce siê 15 grudnia 2009 r. i póÿniej.

SPIS TREŒCI. (Niniejszy MSRF stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce siê 15 grudnia 2009 r. i póÿniej. MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 800 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH SPORZ DZONYCH ZGODNIE Z RAMOWYMI ZA O ENIAMI SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA UWAGI SZCZEGÓLNE (Niniejszy MSRF stosuje siê przy badaniu

Bardziej szczegółowo

Epidemiologia weterynaryjna

Epidemiologia weterynaryjna Jarosław Kaba Epidemiologia weterynaryjna Testy diagnostyczne I i II i III Zadania 04, 05, 06 Warszawa 2009 Testy diagnostyczne Wzory Parametry testów diagnostycznych Rzeczywisty stan zdrowia chore zdrowe

Bardziej szczegółowo

Rowerowy zestaw do ³adowania firmy Nokia. Wydanie 3.0

Rowerowy zestaw do ³adowania firmy Nokia. Wydanie 3.0 Rowerowy zestaw do ³adowania firmy Nokia 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 Wydanie 3.0 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 POLSKI 2010 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Wprowadzenie Dziêki Rowerowemu zestawowi

Bardziej szczegółowo

Metody pozyskiwania oocytów ich klasyfikacja i selekcja do IVM

Metody pozyskiwania oocytów ich klasyfikacja i selekcja do IVM Metody pozyskiwania oocytów ich klasyfikacja i selekcja do IVM dr Ricardo Faundez Klinika Zwierząt Gospodarskich z Ambulatorium wyjazdowym Katedra Nauk Klinicznych Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW

Bardziej szczegółowo

MYCOPLASMA DUO 62739 62740 WYKRYWANIE I OZNACZANIE MIANA MYKOPLAZM UROGENITALNYCH

MYCOPLASMA DUO 62739 62740 WYKRYWANIE I OZNACZANIE MIANA MYKOPLAZM UROGENITALNYCH MYCOPLASMA DUO 62739 62740 WYKRYWANIE I OZNACZANIE MIANA MYKOPLAZM UROGENITALNYCH 1 - ZNACZENIE KLINICZNE Mykoplazmy są drobnoustrojami saprofitycznymi, kolonizującymi błony śluzowe dróg moczowo-płciowych,

Bardziej szczegółowo

DOMOFON CYFROWY CD-2500

DOMOFON CYFROWY CD-2500 DOMOFON CYFROWY CD-2500 WIDEOMONITOR MV-6350 MV-6450 INSTRUKCJA MONTA U I U YTKOWANIA Spis treœci 1. Zalety... 2 2. Warunki instalacji i eksploatacji... 2 3. Opis ogólny... 3 4. Monta i uruchomienie...

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

MO-03 INSTRUKCJA U YCIA WYTWÓRCA IMPORTER. Norditalia Elettromedicali S.r.l. 25010 San Martino della Battaglia (Brescia) W³ochy. Sp. z o.o.

MO-03 INSTRUKCJA U YCIA WYTWÓRCA IMPORTER. Norditalia Elettromedicali S.r.l. 25010 San Martino della Battaglia (Brescia) W³ochy. Sp. z o.o. INSTRUKCJA U YCIA MO-03 WYTWÓRCA IMPORTER Norditalia Elettromedicali S.r.l. 25010 San Martino della Battaglia (Brescia) W³ochy Sp. z o.o. 15-077 Bia³ystok, ul. Warszawska 42A tel./fax (85) 73-24-622, 73-24-099

Bardziej szczegółowo

Temat: Rośliny i zwierzęta jako źródło zagrożeń dla zdrowia człowieka

Temat: Rośliny i zwierzęta jako źródło zagrożeń dla zdrowia człowieka MODUŁ II LEKCJA 4 Temat: Rośliny i zwierzęta jako źródło zagrożeń dla zdrowia człowieka Formy realizacji: œcie ka miêdzyprzedmiotowa. Cele szczegółowe: uzupe³nienie i usystematyzowanie wiadomoœci dotycz¹cych

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE I OBJAŚNIENIE

STRESZCZENIE I OBJAŚNIENIE B Macro-Vue RPR Card Tests Jakościowe i ilościowe testy kartowe Macro-Vue RPR z 18-mm krążkami Zestaw diagnostyczny Brewer do serologicznego wykrywania kiły 0212013 2008/05 PRZEZNACZENE U Polski Oparty

Bardziej szczegółowo

Sugerowany profil testów

Sugerowany profil testów ZWIERZĘTA FUTERKOWE Alergologia Molekularna Rozwiąż niejasne przypadki alergii na zwierzęta futerkowe Użyj komponentów alergenowych w celu wyjaśnienia problemu wielopozytywności wyników testów na ekstrakty

Bardziej szczegółowo

BD Yersinia Selective Agar (CIN Agar) BD Aeromonas Yersinia Agar

BD Yersinia Selective Agar (CIN Agar) BD Aeromonas Yersinia Agar PA-254056.06-1 - GOTOWE PODŁOŻA HODOWLANE NA PŁYTKACH INSTRUKCJE STOSOWANIA PA-254056.06 wer.: April 2013 BD Yersinia Selective Agar (CIN Agar) PRZEZNACZENIE BD Yersinia Selective Agar (=CIN Agar, Cefsulodin-Irgasan-Novobiocin

Bardziej szczegółowo

Quatro C. Instrukcja uzytkowania

Quatro C. Instrukcja uzytkowania Quatro C Instrukcja uzytkowania Wprowadzenie Niniejsza instrukcja u ytkowania po³¹czona z opisem technicznym i metryk¹ wentylatora "Quatro C" zawiera informacje dotycz¹ce monta u oraz zasady i ostrze enia

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ SZKOLNEGO KOŁA NAUKOWEGO Z PRZEDMIOTU CHEMIA PROWADZONEGO W RAMACH PROJEKTU AKADEMIA UCZNIOWSKA

SCENARIUSZ ZAJĘĆ SZKOLNEGO KOŁA NAUKOWEGO Z PRZEDMIOTU CHEMIA PROWADZONEGO W RAMACH PROJEKTU AKADEMIA UCZNIOWSKA SCENARIUSZ ZAJĘĆ SZKOLNEGO KOŁA NAUKOWEGO Z PRZEDMIOTU CHEMIA PROWADZONEGO W RAMACH PROJEKTU AKADEMIA UCZNIOWSKA Temat lekcji Jak dowieść, że woda ma wzór H 2 O? Na podstawie pracy uczniów pod opieką Tomasza

Bardziej szczegółowo

Mobilny Wyci¹g Spalin Funkcjonalny i ergonomiczny

Mobilny Wyci¹g Spalin Funkcjonalny i ergonomiczny Zaprojektowano dla: Motocykli Samochodów osobowych Samochodów ciarowych Pojazdów uytkowych INSTRUKCJA Mobilny Wyci¹g Spalin Funkcjonalny i ergonomiczny Producent Kelterstrasse 65 D-72669 Untsrensingen

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

PhoenixSpec Nephelometer Wskazówki dla użytkownika (01)

PhoenixSpec Nephelometer Wskazówki dla użytkownika (01) PhoenixSpec Nephelometer Wskazówki dla użytkownika 8012507(01) 2013-04 Polski PRZEZNACZENIE Nefelometr BD PhoenixSpec jest przenośnym urządzeniem przeznaczonym do pomiaru mętności zawiesin bakteryjnych

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie charakterystyki widmowej kolorów z wykorzystaniem zapisu liczb o dowolnej precyzji

Wyznaczanie charakterystyki widmowej kolorów z wykorzystaniem zapisu liczb o dowolnej precyzji AUTOMATYKA 2011 Tom 15 Zeszyt 3 Maciej Nowak*, Grzegorz Nowak* Wyznaczanie charakterystyki widmowej kolorów z wykorzystaniem zapisu liczb o dowolnej precyzji 1. Wprowadzenie 1.1. Kolory Zmys³ wzroku stanowi

Bardziej szczegółowo

Defibrylator szkoleniowy HeartSine samaritan PAD. Instrukcja U ytkownika

Defibrylator szkoleniowy HeartSine samaritan PAD. Instrukcja U ytkownika Defibrylator szkoleniowy HeartSine samaritan PAD Instrukcja U ytkownika SPIS TREŒCI KONFIGURACJA defibrylatora samaritan PAD Defibrylator szkoleniowy HeartSine samaritan PAD 3 Wyposa enie dodatkowe defibrylatora

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Systemy Infuzyjne

Automatyczne Systemy Infuzyjne Automatyczne Systemy Infuzyjne Wype nienie luki Nie ma potrzeby stosowania skomplikowanych i czasoch onnych udoskonaleƒ sprz tu infuzyjnego wymaganych do specjalistycznych pomp. Pompy towarzyszàce pacjentowi

Bardziej szczegółowo

Środki ostrożności w przypadku podejrzenia lub potwierdzenia grypy.

Środki ostrożności w przypadku podejrzenia lub potwierdzenia grypy. Wytyczne Postępowanie w przypadku podejrzenia lub potwierdzenia grypy u pacjenta w placówce medycznej. Opracowano na podstawie: HPSC, Infection prevention and control of suspected or confirmed influenza

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

EPIDEMIOLOGIA. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne

EPIDEMIOLOGIA. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH EPIDEMIOLOGIA prof. dr hab. med. Jan Kornafel Katedra Onkologii i Klinika Onkologii Ginekologicznej AM we Wrocławiu Mierniki epidemiologiczne Mierniki epidemiologiczne

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Karta charakterystyki Wydanie 1.0 Zmiana 20.11.2015 Data wydania 30.05.2016 strona 1 z 5 1. Identyfikacja substancji chemicznej Identyfikacja substancji chemicznej Identyfikacja substancji chemicznej Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

8010960 2006/04 Polski. Þr. informacinio lapelio pabaigoje pateikiamà simboliø glosarijø.

8010960 2006/04 Polski. Þr. informacinio lapelio pabaigoje pateikiamà simboliø glosarijø. ProbeTec ET Legionella pneumophila (LP) Amplified DNA Assay U.S. Nr patentu 5,270,184; 5,547,861; 5,648,211; 5,712,124; 5,744,311; 5,846,726; 5,851,767; 5,866,336; 5,919,630; 5,928,869; 5,958,700; 6,054,279;

Bardziej szczegółowo

BD Gardnerella Selective Agar with 5% Human Blood

BD Gardnerella Selective Agar with 5% Human Blood PA-254094.06-1 - GOTOWE PODŁOŻA HODOWLANE NA PŁYTKACH INSTRUKCJE STOSOWANIA PA-254094.06 wer.: July 2014 PRZEZNACZENIE Podłoże jest częściowo selektywnym, różnicującym podłożem przeznaczonym do izolowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Karta charakterystyki Wydanie 1.0 Zmiana 08.10.2015 Data wydania 08.10.2015 Seite 1 von 5 1. Identyfikacja substancji chemicznej Identyfikacja substancji chemicznej Identyfikacja substancji Bis(di-tert-butyl)-4-dimethylaminophenylphosphine

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE PRACOWNIKÓW NARAśONYCH NA SZKODLIWE CZYNNIKI CHEMICZNE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie pracowników naraŝonych na czynniki szkodliwe 27

SZKOLENIE PRACOWNIKÓW NARAśONYCH NA SZKODLIWE CZYNNIKI CHEMICZNE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie pracowników naraŝonych na czynniki szkodliwe 27 SZKOLENIE PRACOWNIKÓW NARAśONYCH NA SZKODLIWE CZYNNIKI CHEMICZNE Szkolenia bhp w firmie szkolenie pracowników naraŝonych na czynniki szkodliwe 27 Informowanie pracowników Pracodawca ma obowiązek poinformowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Drobnoustroje Epower PRZEZNACZENIE POSTAĆ I SKŁADNIKI SPECYFIKACJA I DZIAŁANIE

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Drobnoustroje Epower PRZEZNACZENIE POSTAĆ I SKŁADNIKI SPECYFIKACJA I DZIAŁANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI Drobnoustroje Epower PRZEZNACZENIE Drobnoustroje Epower to liofilizowane, ilościowe preparaty drobnoustrojów do stosowania w laboratoriach przemysłowych dla celów kontroli jakości. Certyfikowany

Bardziej szczegółowo

A. OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ

A. OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ A. OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ 1 INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH OPAKOWANIE ZAWIERAJĄCE OPAKOWANIE Z 50 FIOLKAMI Z ZAWIESINĄ ORAZ 2 OPAKOWANIA Z 25 FIOLKAMI Z EMULSJĄ 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Bardziej szczegółowo

SZP.III.240/26/11/P - odp. 4 Jaworzno, dnia Firmy ubiegające się o udzielenie zamówienia

SZP.III.240/26/11/P - odp. 4 Jaworzno, dnia Firmy ubiegające się o udzielenie zamówienia SZP.III.240/26/11/P - odp. 4 Jaworzno, dnia 2011-10-20 Firmy ubiegające się o udzielenie zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Dostawę odczynników laboratoryjnych do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Hanna Misiołek. Katedra Anestezjologii Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej Śląski Uniwersytet Medyczny

Hanna Misiołek. Katedra Anestezjologii Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej Śląski Uniwersytet Medyczny PCEA-czy wpływa na czas pobytu chorego w szpitalu? Hanna Misiołek Katedra Anestezjologii Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej Śląski Uniwersytet Medyczny ZALECENIA DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA Z BÓLEM POOPERACYJYM

Bardziej szczegółowo

Medycyna Pracy, 2005;56(4): PRACE POGLĄDOWE

Medycyna Pracy, 2005;56(4): PRACE POGLĄDOWE Medycyna Pracy, 2005;56(4):319 323 319 PRACE POGLĄDOWE Katarzyna Zielińska-Jankiewicz Anna Kozajda Irena Szadkowska-Stańczyk ZAWODOWA EKSPOZYCJA NA CZYNNIKI BIOLOGICZNE I OCHRONA NARAŻONYCH NA NIE PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo