BBL Port-A-Cul Specimen Collection and Transport Products JAA 2007/06 Polski Patent No. 4,030,978

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BBL Port-A-Cul Specimen Collection and Transport Products 8830161JAA 2007/06 Polski Patent No. 4,030,978"

Transkrypt

1 BBL Port-A-Cul Specimen Collection and Transport Products JAA 2007/06 Polski Patent No. 4,030,978 PRZEZNACZENIE Probówki, pojemniki i fiolki BBL Port-A-Cul zawieraj¹ odtlenione pod³o e transportowe i s¹ przeznaczone do zapewniania prze ywalnoœci mikroorganizmów beztlenowych, warunkowo beztlenowych i tlenowych w trakcie transportu od pacjenta do laboratorium. Pakiety sterylne s³u ¹ do pobierania próbek w warunkach czystych, np. na salach operacyjnych. STRESZCZENIE I WYJAŒNIENIA Do transportowania mikroorganizmów beztlenowych nale y stosowaæ specjalne metody wykluczaj¹ce nawet krótkotrwa³y kontakt z tlenem. 1,2 Idealna metoda transportu powinna pozwoliæ na utrzymanie drobnoustrojów tlenowych, beztlenowych i warunkowo beztlenowych w œrodowisku beztlenowym. 3-6 BBL Port-A-Cul Tubes (probówki BBL Port-A-Cul) s¹ przeznaczone do wymazów. Wymazówki z próbkami umieszcza siê w odtlenionym, zestalonym pod³o u unieruchamiaj¹cym, inaczej ni w przypadku innych metod, w których wymazówki wk³ada siê do pod³o a p³ynnego, gdzie próbka mo e ulec rozcieñczeniu, lub do pustych probówek, gdzie drobnoustroje mog¹ wyschn¹æ. Pojemniki transportowe Port-A-Cul Transport Jars (pojemniki transportowe Port-A-Cul) s¹ przeznaczone na próbki tkankowe i biopsyjne. Pojemnik z szerokim otworem pozwala na ³atwiejsze wprowadzenie próbki do odtlenionego zestalonego pod³o a unieruchamiaj¹cego. Port-A-Cul Vials (fiolki Port-A-Cul) s¹ przeznaczone na próbki p³ynów. Próbki p³ynów wstrzykuje siê bezpoœrednio na powierzchniê sta³ego pod³o a agarowego. Port-A-Cul Fluid Collection Set (zestaw do pobierania p³ynów Port-A-Cul) sk³ada siê ze sterylnie zapakowanej strzykawki z ig³¹. ZASADY PROCEDURY Wymazy i próbki tkankowe s¹ chronione przed kontaktem z powietrzem i przed wyschniêciem w kolumnie sta³ego pod³o a, w œrodowisku beztlenowym. Agar hamuje dyfuzjê tlenu. Reduktory ³¹cz¹ siê z wolnym tlenem. Sole i bufory stwarzaj¹ œrodowisko ochronne. Resazuryna s³u y za wskaÿnik obecnoœci tlenu (zabarwienie od ró owego po niebieskiego). We fiolkach Port-A-Cul próbki p³ynów s¹ chronione przed kontaktem z powietrzem dziêki atmosferze beztlenowej i wymianie reduktorów miêdzy sta³ym pod³o em a próbk¹. ODCZYNNIKI Pod³o e Port-A-Cul zrównowa ony sk³ad obejmuj¹cy reduktory i resazurynê w buforowanym, izotonicznym pod³o u agarowym. Ostrze enia i œrodki ostro noœci: Do stosowania w diagnostyce in vitro. Ten produkt zawiera suchy kauczuk naturalny. Podczas otwierania pojemników z ciasno na³o on¹ nakrywk¹ nale y zachowaæ ostro noœæ. W próbkach pochodzenia klinicznego mog¹ byæ obecne drobnoustroje chorobotwórcze, w tym wirusy zapalenia w¹troby i wirus ludzkiego niedoboru odpornoœci (HIV). Podczas pracy z materia³ami ska onymi krwi¹ i innymi p³ynami ustrojowym nale y przestrzegaæ Standardowych œrodków ostro noœci 7-10 oraz wytycznych obowi¹zuj¹cych w danej placówce. Materia³y ska one nale y po u yciu poddaæ sterylizacji w autoklawie i wyrzuciæ do odpowiedniego pojemnika na odpady stwarzaj¹ce zagro enie biologiczne. Instrukcje przechowywania: Dostarczone produkty przechowywaæ w temperaturze C. Na pod³o ach przechowywanych w warunkach okreœlonych na etykiecie posiewy mog¹ byæ wykonywane przed up³ywem terminu wa noœci; pod³o a takie mo na nastêpnie transportowaæ przez zalecany czas. Pogorszenie jakoœci produktu: Nie nale y u ywaæ produktu, jeœli pod³o e wykazuje oznaki zanieczyszczenia, wyschniêcia, jest popêkane lub nosi inne œlady pogorszenia jakoœci (k³aczki i wytr¹canie siê osadu nie œwiadcz¹ o pogorszeniu jakoœci pod³o a) lub jeœli naruszony zosta³ pakiet sterylny. Nie u ywaæ, jeœli ró owy lub niebieski pasek u góry pod³o a siêga g³êbiej ni na 3 mm, poniewa œwiadczy to o nadmiernym utlenieniu. POBIERANIE I TRANSPORT PRÓBEK Nale y stosowaæ przyjête procedury pobierania próbek. 11 Preferowane s¹ próbki p³ynów. Nie nale y prowadziæ hodowli z próbek pobranych z miejsc ska onych prawid³ow¹ flor¹ fizjologiczn¹. Przetransportowaæ do laboratorium w temperaturze otoczenia (20-25 C) w ci¹gu 72 h.

2 PROCEDURA Dostarczane materia³y: Produkty BBL Port-A-Cul (patrz punkt Dostêpnoœæ ). Materia³y wymagane, ale niedostarczane: Strzykawki i ig³y do produktów o nr. kat /221609; wymazówki do produktów o nr. kat ; sterylne szczypczyki i materia³y potrzebne do izolacji i identyfikacji mikroorganizmów oraz innych procedur mikrobiologicznych. Procedura testowa: WYMAZY Pobraæ próbkê, odkrêciæ zakrêtkê, w³o yæ wymazówkê do pod³o a na g³êbokoœæ oko³o 5 mm od dna, od³amaæ trzonek na wysokoœci krawêdzi probówki, a nastêpnie szybko na³o yæ i dokrêciæ nakrêtkê. (Po otwarciu probówki mo e byæ wyczuwalna woñ H 2 S; nie œwiadczy to o pogorszeniu stanu pod³o a.) Niezw³ocznie (w ci¹gu 72 h) przetransportowaæ do laboratorium. Wyj¹æ wymazówkê, chwytaj¹c trzonek aplikatora sterylnymi szczypczykami; posiaæ na pod³o u odpowiednim do wzrostu. PRÓBKI P YNÓW Zdj¹æ zielon¹, odchylan¹ nakrywkê, ods³aniaj¹c gumowy korek. Przetrzeæ gumowy korek œrodkiem dezynfekuj¹cym. Usun¹æ powietrze ze strzykawki i ig³y. Pobraæ próbkê, przek³uæ korek ig³¹ i powoli wstrzykiwaæ próbkê na powierzchniê pod³o a agarowego. Niezw³ocznie (w ci¹gu 72 h) przetransportowaæ do laboratorium. Przed zaaspirowaniem próbki przeznaczonej na posiew nale y przetrzeæ korek œrodkiem dezynfekuj¹cym. PRÓBKI TKANKOWE Pobraæ próbkê, poluzowaæ zakrêtkê, wprowadziæ próbkê do pod³o a na g³êbokoœæ oko³o 5 mm od dna i szybko za³o yæ, a nastêpnie dokrêciæ zakrêtkê. Niezw³ocznie (w ci¹gu 72 h) przetransportowaæ do laboratorium. Próbkê wyjmowaæ sterylnymi szczypczykami po uprzednim odkrêceniu zakrêtki. PAKIET STERYLNY - Rozedrzeæ kopertê poza polem czystym, nie dotykaj¹c jej zawartoœci. W sterylnych rêkawiczkach wyj¹æ steryln¹ probówkê i wymazówki, pojemnik, fiolkê lub fiolkê ze strzykawk¹. Przenieœæ do pola czystego. Nale y skorzystaæ z instrukcji transportu wymazów, p³ynów lub próbek tkankowych zamieszczonych na kopercie. Kontrola jakoœci: Musz¹ byæ spe³nione wymagania dotycz¹ce kontroli jakoœci okreœlone w odpowiednich przepisach lokalnych i/lub krajowych albo warunkach akredytacji; konieczne jest ponadto przestrzeganie standardowych wewnêtrznych procedur kontroli jakoœci danego laboratorium. Zaleca siê skorzystanie z odpowiednich wytycznych CLSI (dawniej NCCLS) lub przepisów CLIA w celu ustalenia w³aœciwych zasad kontroli jakoœci. WYNIKI Podczas transportu próbki w pod³o u Port-A-Cul nie powinien w niej wystêpowaæ wzrost drobnoustrojów lub wzrost ten powinien byæ ograniczony. Jednak drobnoustroje znajduj¹ce siê w fazie wzrostu logarytmicznego lub yj¹ce w od ywczym œrodowisku próbki mog¹ wzrastaæ do momentu wyczerpania endogennych lub egzogennych sk³adników od ywczych. OGRANICZENIA PROCEDURY W celu uzyskania najlepszych wyników próbki nale y przetransportowaæ do laboratorium najszybciej, jak to mo liwe, ale nie póÿniej ni po 72 h. W przypadku zaka eñ powodowanych przez wiele drobnoustrojów mo e wyst¹piæ nadmierny wzrost. Podczas transportu unikaæ skrajnych temperatur. Drobnoustroje w niewielkich stê eniach (< 100 CFU/mL) mog¹ nie prze yæ d³u ej ni 24 h. Prze ywalnoœæ Neisseria gonorrhoeae szybko maleje w temperaturach ni szych ni 35 C drobnoustroje te mog¹ nie prze yæ d³u ej ni 8 h, nawet w wysokich stê eniach. Pod³o a transportowe, odczynniki barwi¹ce, olej do immersji, szkie³ka podstawowe i same próbki zawieraj¹ niekiedy martwe drobnoustroje ujawniaj¹ce siê przy barwieniu metod¹ Grama. CHARAKTERYSTYKA WYDAJNOŒCI Stwierdzono, e prze ywalnoœæ Streptococcus pyogenes i Haemophilus influenzae w produktach Port-A-Cul by³a wy sza ni w tlenowym urz¹dzeniu transportowym. 6 Produkty Port-A-Cul testowano przy u yciu kultur macierzystych ró nych organizmów beztlenowych istotnych klinicznie. W wyniku tych testów stwierdzono, e zapewniaj¹ one prze ywalnoœæ przez co najmniej 72 h w temperaturze 25 C. 4 W innym badaniu, w którym wykorzystywano próbki przechowywane przez maksymalnie 48 h w temperaturze otoczenia, odzysk bakterii beztlenowych z dziesiêciu próbek by³ w przypadku produktów Port-A-Cul wiêkszy ni w innych warunkach kontrolowanych. 5 DOSTÊPNOŒÆ Nr kat. Opis BBL Port-A-Cul Tube opakowanie 10 szt. probówek rozmiaru D (11 ml/probówkê) BBL Port-A-Cul Tube and Swabs Sterile Pack opakowanie 10 kopert zawieraj¹cych po jednej probówce rozmiaru D (11 ml/probówkê) i po dwie wymazówki BBL Port-A-Cul Vial opakowanie 10 szt. fiolek (5 ml/fiolkê). 2

3 BBL Port-A-Cul Vial Sterile Pack opakowanie 10 kopert zawieraj¹cych po jednej fiolce (5 ml/fiolkê) BBL Port-A-Cul Transport Jar Sterile Pack opakowanie 10 kopert zawieraj¹cych po jednym pojemniku transportowym (20 ml/pojemnik) BBL Port-A-Cul Fluid Collection Set (Sterile) opakowanie 10 kopert zawieraj¹cych po jednej fiolce (5 ml/fiolkê) i po jednej strzykawce BD 5 cc szeœc. z ³¹cznikiem Luer-Lok i ig³¹ rozmiaru 22 G. PIŒMIENNICTWO 1. Loesche, W.J Oxygen sensitivity of various anaerobic bacteria. Appl. Microbiol. 18: Chow, A.W., R.D. Leake, T. Yamauchi, B.F. Anthony, and L.B. Guze The significance of anaerobes in neonatal bacteremia: analysis of 23 cases and review of the literature. Pediatrics 54: Finegold, S.M., V.L. Sutter, H.R. Attebery, and J.E. Rosenblatt Isolation of anaerobic bacteria, p In E.H. Lennette, E.H. Spaulding, and J.R. Truant (ed.), Manual of clinical microbiology, 2nd ed. American Society for Microbiology, Washington, D.C. 4. Abramson, I.J., G.L. Evans, and P. Bathurst Laboratory evaluation of Port-A-Cul with stock cultures of anaerobes, aerobes, and facultative organisms, abstr. C 197, p. 68. Abstr. 77th Annu. Meet. Am. Soc. Microbiol Mena. E., F.S. Thompson, A.Y. Armfield, V.R. Dowell, Jr., and D.J. Reinhardt Evaluation of Port-A-Cul transport system for protection of anaerobic bacteria. J. Clin. Microbiol. 8: Hamilton, R.L., G.L. Evans, and T.E. O Neill Survival of facultatively anaerobic bacteria in Port-A-Cul tubes and an aerobic transport device, abstr. C 173, p Abstr. 79th Annu. Meet. Am. Soc. Microbiol Clinical and Laboratory Standards Institute Approved Guideline M29-A3. Protection of laboratory workers from occupationally acquired infections, 3rd ed. CLSI, Wayne, Pa. 8. Garner, J.S Hospital Infection Control Practices Advisory Committee, U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention. Guideline for isolation precautions in hospitals. Infect. Control Hospital Epidemiol. 17: U.S. Department of Health and Human Services Biosafety in microbiological and biomedical laboratories, HHS Publication (CDC), 4th ed. U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 10. Directive 2000/54/EC of the European Parliament and of the Council of 18 September 2000 on the protection of workers from risks related to exposure to biological agents at work (seventh individual directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC). Official Journal L262, 17/10/2000, p Murray, P.R., E.J. Baron, J.H. Jorgensen, M.A. Pfaller, and R.H. Yolken (ed.) Manual of clinical microbiology, 8th ed. American Society for Microbiology, Washington, D.C. 3

4 4

5 Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland USA BENEX Limited Bay K 1a/d, Shannon Industrial Estate Shannon, County Clare, Ireland Tel: Fax: BD, BD Logo, BBL, Luer-Lok and Port-A-Cul are trademarks of Becton, Dickinson and Company BD.

BD BBL CHROMagar O157

BD BBL CHROMagar O157 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA GOTOWYCH DO UŻYCIA PŁYTEK HODOWLANYCH Z PODŁOŻEM PA25415.4 Wer.: Dec 28 BD BBL CHROMagar O157 Patent USA nr 6,165,743 PRZEZNACZENIE BBL CHROMagar O157 jest selektywnym podłożem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

BBL Lowenstein-Jensen Medium + PACT

BBL Lowenstein-Jensen Medium + PACT BBL Lowenstein-Jensen Medium + PACT Zob. słownik symboli na końcu ulotki. PRZEZNACZENIE Podłoże BBL Lowenstein-Jensen Medium + PACT służy do hodowli Mycobacterium tuberculosis oraz innych gatunków prątków.

Bardziej szczegółowo

GasPak EZ Systemy woreczków do wytwarzania gazu 8010419/03 U Zobacz objaœnienie symboli na koñcu ulotki 2006/12 Polski PRZEZNACZENIE Systemy woreczków do wytwarzania gazu GasPak EZ s¹ jednorazowymi systemami,

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE AKTUALNOŚCI DIAGNOSTYKA NA ŚWIECIE DO SPECJALIZACJI DIAGNOSTYKA POD LUPĄ PRZYPADKI KLINICZNE

W NUMERZE AKTUALNOŚCI DIAGNOSTYKA NA ŚWIECIE DO SPECJALIZACJI DIAGNOSTYKA POD LUPĄ PRZYPADKI KLINICZNE W NUMERZE AKTUALNOŚCI System Pretty Interlab doskonałe rozwiązanie dla laboratoriów Audit Diagnostic Targi Medica Polskie Noble rozdane 4 5 5 6 DIAGNOSTYKA NA ŚWIECIE Dlaczego potrzebujemy zapewniających

Bardziej szczegółowo

HOMINEM FRUGI OMNIA RECTE FACERE

HOMINEM FRUGI OMNIA RECTE FACERE Wrzesieñ 2010 Nr 3 (42) ISSN 1641-3350 42 HOMINEM FRUGI OMNIA RECTE FACERE MEDILAB VARSOVIA VINGINTI ANNOS CZ OWIEK DZIELNY ROBI WSZYSTKO W AŒCIWIE MEDILAB WARSZAWA DWADZIEŒCIA LAT Miros³awa Malara Prezes

Bardziej szczegółowo

Posiew krwi. Kluczowe badanie w diagnostyce zakażeń krwi

Posiew krwi. Kluczowe badanie w diagnostyce zakażeń krwi 07-08 / 010PL99024A / Dokument ten nie jest prawnie wiążący. biomérieux zastrzega sobie prawo do modyfikacji zawartość bez powiadomienia / BIOMERIEUX, jego niebieskie logo, BacT/ALERT, VITEK, VIDAS, chromid

Bardziej szczegółowo

Kultury komórkowe nab³onka jelitowego jako model do badania transportu transnab³onkowego

Kultury komórkowe nab³onka jelitowego jako model do badania transportu transnab³onkowego PRACE PRZEGL DOWE Kultury komórkowe nab³onka jelitowego jako model do badania transportu transnab³onkowego W³odzimierz Grajek, Anna Olejnik, Katarzyna Staniaszek Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii

Bardziej szczegółowo

Diagnosta Laboratoryjny

Diagnosta Laboratoryjny Diagnosta Laboratoryjny Rok 6, numer 2 (17) sierpieñ 2008 GAZETA BEZP ATNA GAZETA KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH Str.2 Pó³metek wakacji Zadania i cele diagnostyki mikrobiologicznej M i n ¹ ³

Bardziej szczegółowo

PRACE POGL DOWE. odpornoœci (HIV) rozprzestrzeni- oko³o 60 milionów ludzi a 20 milionów

PRACE POGL DOWE. odpornoœci (HIV) rozprzestrzeni- oko³o 60 milionów ludzi a 20 milionów PRACE POGL DOWE Jolanta GOZDOWSKA Magdalena DURLIK Metody leczenia schy³kowej niewydolnoœci nerek u pacjentów zaka onych ludzkim wirusem niedoboru odpornoœci HIV The methods of therapy ESRD patients infected

Bardziej szczegółowo

Grudzieñ 2010 Nr 4 (43) ISSN 1641-3350

Grudzieñ 2010 Nr 4 (43) ISSN 1641-3350 Grudzieñ 2010 Nr 4 (43) ISSN 1641-3350 43 VI DNI HIGIENY W dniach 23-25 wrzeœnia goœci³o w Krynicy Zdroju ponad 250 specjalistów w zakresie zaka eñ (epidemiologów, farmaceutów, lekarzy i pielêgniarek epidemiologicznych)

Bardziej szczegółowo

B ProbeTec ET Chlamydiaceae Family (CF) Amplified DNA Assay (Test ProbeTec ET wykrywający bakterie z rodziny Chlamydiaceae oparty na amplifikacji DNA)

B ProbeTec ET Chlamydiaceae Family (CF) Amplified DNA Assay (Test ProbeTec ET wykrywający bakterie z rodziny Chlamydiaceae oparty na amplifikacji DNA) B ProbeTec ET Chlamydiaceae Family (CF) Amplified DNA Assay (Test ProbeTec ET wykrywający bakterie z rodziny Chlamydiaceae oparty na amplifikacji DNA) U.S. Nr patentu 5,27,184; 5,547,861; 5,648,211; 5,712,124;

Bardziej szczegółowo

DOSTOSOWANIE PRAWA POLSKIEGO DO PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ BIULETYN NR 2

DOSTOSOWANIE PRAWA POLSKIEGO DO PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ BIULETYN NR 2 DOSTOSOWANIE PRAWA POLSKIEGO DO PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ BIULETYN NR 2 1 Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej Al. Ujazdowskie 9 00-918 Warszawa http://www.ukie.gov.pl Projekt ok³adki: Heritage Druk: Kart

Bardziej szczegółowo

Informacje dla u ytkowników aparatów do miareczkowania oraz pomiaru ph, gêstoœciomierzy i refraktometrów

Informacje dla u ytkowników aparatów do miareczkowania oraz pomiaru ph, gêstoœciomierzy i refraktometrów Informacje dla u ytkowników aparatów do miareczkowania oraz pomiaru ph, gêstoœciomierzy i refraktometrów 10 Spis treœci Raporty klientw Automatyczne analizy wody 2 Rozwi¹zania dla klientów Dwufunkcyjne

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJE METODYCZNE I STANDARDY

PUBLIKACJE METODYCZNE I STANDARDY PUBLIKACJE METODYCZNE I STANDARDY POST. MIKROBIOL., 2007, 46, 4, 367 378 http://www.pm.microbiology.pl DIAGNOSTYKA MOLEKULARNA W ZAKA ENIACH SZPITALNYCH Beata Krawczyk Katedra Mikrobiologii Wydzia³u Chemicznego

Bardziej szczegółowo

Redakcja: Redaktor naczelna Monika Dziachan PZ Cormay SA Redakcja i korekta Agape

Redakcja: Redaktor naczelna Monika Dziachan PZ Cormay SA Redakcja i korekta Agape SPIS TREŚCI AKTUALNOŚCI Ach, co to był za bal, czyli Srebrna Noc Cormaya 4 5 DIAGNOSTYKA NA ŚWIECIE Metabolity proleki: Implikacje dla terapeutycznego monitorowania leków 6 7 DIAGNOSTYKA POD LUPĄ Glukuronidacja

Bardziej szczegółowo

WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A. Zgodny z systemem ISO 9001

WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A. Zgodny z systemem ISO 9001 WORKABOUT PRO Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A Zgodny z systemem zarz¹dzania jakoœci¹ ISO 9001 Copyright 2004 by Psion Teklogix Inc., Mississauga, Ontario

Bardziej szczegółowo

ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów

ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów WOJCIECH SOKÓLSKI SPZP Corrpol, Gdañsk Wprowadzenie ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów Przedstawiono podstawowe aspekty wprowadzonego w roku 2002 przez NACE International nadzoru

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ministerstwo Ârodowiska. Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ministerstwo Ârodowiska. Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ministerstwo Ârodowiska Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich ul. Wspólna 30 00-930 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd.

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd. Celem INDOOR GROUP Ltd. jest dostarczenie producentom i hodowcom narzêdzi umo liwiaj¹cych osi¹gniêcie optymalnych warunków produkcji i hodowli drobiarskiej oraz aktywna wspó³praca w tym zakresie. Przyznanie

Bardziej szczegółowo

3.2.3. KLASYFIKACJA BIOLOGICZNYCH SKUTKÓW PROMIENIOWANIA

3.2.3. KLASYFIKACJA BIOLOGICZNYCH SKUTKÓW PROMIENIOWANIA ZASADY OCHRONY RADIOLOGICZNEJ Czêœæ 3, rozdzia³ 2, podrozdzia³ 3, str. 1 3.2. Biologiczne skutki promieniowania jonizuj¹cego 3.2.3. KLASYFIKACJA BIOLOGICZNYCH SKUTKÓW PROMIENIOWANIA Ze wzglêdu na mechanizm

Bardziej szczegółowo

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLT PinControl 13 DDLT PinControl 18 DDLT PinControl 21 DDLT PinControl 24 Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna

Bardziej szczegółowo

Temat: Skażenie toksyczne, radiologiczne, biologiczne

Temat: Skażenie toksyczne, radiologiczne, biologiczne MODUŁ IV LEKCJA 4 Temat: Skażenie toksyczne, radiologiczne, biologiczne Formy realizacji: œcie ka edukacyjna, lekcja biologii, chemii, fizyki, techniki (45 minutowa jednostka lekcyjna). Cele szczegółowe

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW ŒRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW Gdañsk 2001 Opracowanie Anna Hutyra Centrum Euro Info

Bardziej szczegółowo

Czêœæ I. Prawo wspólnotowe

Czêœæ I. Prawo wspólnotowe Czêœæ I. Prawo wspólnotowe 1. Dyrektywa 84/450/EWG dotycz¹ca reklamy wprowadzaj¹cej w b³¹d i porównawczej z 10 wrzeœnia 1984 r. OJ L 250 z 19 wrzeœnia 1994 t. 1) Preambu³a do Dyrektywy 84/450/EWG z 10.9.1984

Bardziej szczegółowo

MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA KARTA GWARANCYJNA. Wersja 03.2013

MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA KARTA GWARANCYJNA. Wersja 03.2013 MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA Wersja 03.2013 KARTA GWARANCYJNA 2 MAXPell DEKLARACJA ZGODNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWO PRODUKCYJNE HEIZTECHNIK SPÓ KA Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNOŒCI

Bardziej szczegółowo

PÊCZNIEJ CE FARBY OGNIOCHRONNE

PÊCZNIEJ CE FARBY OGNIOCHRONNE PÊCZNIEJ CE FARBY OGNIOCHRONNE Przedstawiamy Pañstwu System Flame Control No 173 dla zabezpieczenia ogniochronnego wewnêtrznych i zewnêtrznych powierzchni konstrukcji stalowych. System pêczniej¹cych farb

Bardziej szczegółowo

Mariusz aciak* TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE PROBLEMY EKSPLOATACJI TERMINALI ROZ ADUNKOWYCH LNG

Mariusz aciak* TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE PROBLEMY EKSPLOATACJI TERMINALI ROZ ADUNKOWYCH LNG WIERTNICTWO NAFTA GAZ TOM 28 ZESZYT 3 2011 Mariusz aciak* TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE PROBLEMY EKSPLOATACJI TERMINALI ROZ ADUNKOWYCH LNG 1. WPROWADZENIE LNG (Liquefied Natural Gas st¹d skrót przyjêty w

Bardziej szczegółowo

j a k o œ æ n o w o c z e s n o œ æ p r o f e s j o n a l i z m

j a k o œ æ n o w o c z e s n o œ æ p r o f e s j o n a l i z m Gdynia, paÿdziernik 2006 (14) j a k o œ æ n o w o c z e s n o œ æ p r o f e s j o n a l i z m NOWOŒCI ASORTYMENTOWE maju i czerwcu br. nast¹pi³o bardzo W wiele zmian w ofercie naszej firmy. Pragniemy sprostaæ

Bardziej szczegółowo

Twoje cia³o Twoje zdrowie - Bezpieczni od HIV/AIDS Informator powsta³ dziêki finansowemu wsparciu Wojewody Lubuskiego w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia - zapobieganie zaka

Bardziej szczegółowo

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLE LCD 18 DDLE LCD 18/21/24 DDLE LCD 27 Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna i instalacja elektryczna), pierwsze

Bardziej szczegółowo