BACTEC 12B Mycobacteria Culture Vials Middlebrook 7H12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BACTEC 12B Mycobacteria Culture Vials Middlebrook 7H12"

Transkrypt

1 BACTEC 12B Mycobacteria Culture Vials Middlebrook 7H12 PP116JAA 2007/06 Polski PRZEZNACZENIE Po ywkê do hodowli jakoœciowej pr¹tków (Mycobacterium) 12B Mycobacteria Medium BACTEC zaleca siê stosowaæ do hodowli i uzyskiwania pr¹tków z próbek klinicznych, plwociny, p³ynu o³¹dkowego, moczu, tkanek, próbek œluzowo-ropnych, innych cieczy ustrojowych i innych wydzielin z dróg oddechowych oraz do ró nicowania kompleksu pr¹tka gruÿlicy (Mycobacterium tuberculosis) od innych pr¹tków i do badania wra liwoœci na lek M. tuberculosis. STRESZCZENIE I OBJAŒNIENIE Technikê radiometryczn¹ BACTEC stosuje siê szeroko do szybkiego uzyskiwania wyników hodowli plwociny i innych próbek klinicznych pod k¹tem obecnoœci pr¹tków 1-4. Do pierwotnego izolowania technik¹ BACTEC w sposób podobny do procedur konwencjonalnych nadaj¹ siê wszelkiego rodzaju próbki kliniczne pochodz¹ce z p³uc, jak równie spoza p³uc 2,5-7. Szczegó³y mo na znaleÿæ w podrêczniku CDC w rozdziale na temat procedury izolowania i identyfikowania pr¹tków Mycobacterium 3. Badan¹ próbkê inokuluje siê do jednej lub wiêcej ni jednej fiolki z po ywk¹ 12B Mycobacteria Medium, strzykawk¹ przez gumow¹ przegrodê, i poddaje inkubacji. Fiolkê z hodowl¹ okresowo umieszcza siê w aparacie systemu 460TB BACTEC celem przeprowadzenia badañ, polegaj¹cych na aspiracji gazu z przestrzeni górnej czêœci fiolki i analizie jego zawartoœci radioaktywnej. Odczyt dodatni wskazuje na przypuszczaln¹ obecnoœæ w fiolce ywych drobnoustrojów. ZASADY PROCEDURY 12B Mycobacteria Medium BACTEC jest wzbogaconym pod³o em bulionowym Middlebrook 7H9. Je eli w próbce badanej, inokulowanej do fiolki BACTEC, obecne s¹ drobnoustroje, wykorzystuj¹ one znajduj¹cy siê w po ywce substrat (kwas t³uszczowy) wyznakowany 14 C i uwalniaj¹ do atmosfery ponad po ywk¹ 14 CO 2. Przy badaniu fiolek w aparacie systemu 460TB BACTEC dochodzi do aspiracji gazu z fiolki i iloœciowego oznaczenia radioaktywnoœci 14 CO 2 w liczbach w skali od 0 do 999. Liczby te okreœla siê mianem indeksu wzrostu (GI, Growth Index). Aparat systemu 460TB BACTEC wyœwietla GI i drukuje go wraz z identyfikacyjnymi numerami tacy i fiolki (100 jednostek GI odpowiada w przybli eniu 0,025 µci). Dzienny przyrost GI jest wprost proporcjonalny do prêdkoœci i iloœci wzrostu w po ywce. Je eli do po ywki wprowadzi siê œrodek hamuj¹cy wzrost, na zahamowanie metabolizmu wskazuje zmniejszenie wytwarzania 14 CO 2 w porównaniu z kontrol¹ niezawieraj¹c¹ œrodka hamuj¹cego wzrost. Tê podstawow¹ zasadê wykorzystuje siê w badaniach wra liwoœci na leki i w ró nicowaniu kompleksu M. tuberculosis od innych pr¹tków. Aparat systemu 460TB BACTEC przy stosowaniu w mikobakteriologii (diagnostyce gruÿlicy) nale y stosowaæ ze specjalnym kapturem TB. Kaptur TB zapewnia filtracjê HEPA powietrza wychodz¹cego i ujemne ciœnienie w obszarze badania. Ponadto kaptur TB jest zaopatrzony w Ÿród³o œwiat³a ultrafioletowego w obszarze badania. Jednostka przeznaczona jest do automatycznego badania fiolek i nie wolno jej u ywaæ do inokulacji ani podhodowli zamiast komory bezpieczeñstwa mikrobiologicznego. ODCZYNNIKI Fiolki do hodowli 12B Medium BACTEC przed przeprowadzeniem badania zawieraj¹ nastêpuj¹ce aktywne sk³adniki: Iloœæ dodawana na litr wody destylowanej Bulion 7H ,7 g Hydrolizat kazeiny ,0 g Bydlêca albumina surowicy ,0 g Katalaza jednostek Substrat 14 C µci Sk³ad mo e byæ dostosowany do wymagañ specyficznego badania. Ostrze enia i œrodki ostro noœci: Do stosowania w diagnostyce in vitro. Produkt zawiera suchy kauczuk naturalny. W próbkach klinicznych mog¹ byæ obecne drobnoustroje patogenne, takie jak wirus zapalenia w¹troby typu B i wirus HIV. Przy kontakcie z ka dym materia³em zanieczyszczonym krwi¹ lub innymi p³ynami ustrojowymi nale y przestrzegaæ Uniwersalnych œrodków ostro noœci 8-11 i zaleceñ obowi¹zuj¹cych w danej instytucji. Wszystkie procedury, w tym obróbkê próbek, przygotowanie rozmazów, przygotowanie inokulum, sporz¹dzenie rozcieñczenia, inokulacjê po ywki, podhodowlê itp. nale y w miarê mo liwoœci wykonywaæ w komorze bezpieczeñstwa mikrobiologicznego w pomieszczeniu z odpowiednim systemem wentylacji zalecanym przez CDC 3. Przy kontakcie z próbkami i hodowlami potencjalnych patogenów nale y stosowaæ odpowiedni¹ odzie ochronn¹, w³¹czaj¹c w to rêkawiczki i maski. Stosowaæ siê do zaleceñ CDC i OSHA. Przed u yciem ka da butelka powinna byæ zbadana pod k¹tem œladów zniszczenia, zanieczyszczenia lub przecieku, takich jak œciemnienie, uwypuklenie lub zapadniêcie siê przegrody. NIE U YWAÆ fiolek z cechami zanieczyszczenia. W fiolce z zanieczyszczeniami mo e dojœæ do zwiêkszenia ciœnienia. Zanieczyszczenie butelki mo e nie byæ ³atwo widoczne. Nie u ywaæ fiolek do hodowli, je eli wykazuj¹ zmêtnienia zanieczyszczenia lub zmianê koloru (œciemnienie); fiolki utylizowaæ w odpowiedni sposób. Fiolki z cechami uszkodzenia nale y wyrzuciæ przed inokulacj¹. W rzadkich przypadkach szyjka fiolki mo e byæ pêkniêta i mo e od³amaæ siê podczas zdejmowania pokrywki albo w czasie obs³ugi. Tak e w rzadkich przypadkach fiolka mo e nie byæ zamkniêta wystarczaj¹co szczelnie. W obu takich przypadkach zawartoœæ fiolki mo e wyciekaæ lub rozlaæ siê, zw³aszcza przy odwróceniu fiolki do góry dnem. Jeœli fiolka by³a inokulowana, materia³, który wyciek³ lub rozla³ siê nale y

2 traktowaæ z ostro noœci¹ ze wzglêdu na to, e mo e on zawieraæ patogenne drobnoustroje/czynniki. Przed utylizacj¹ nale y wysterylizowaæ wszystkie inokulowane fiolki w autoklawie. Fiolki z hodowl¹, która da³a wynik dodatni, do podhodowli, barwienia itd.: Przed pobraniem próbki nale y wypuœciæ gaz, który czêsto jest wytwarzany w wyniku metabolizmu bakterii. Inokulacjê i pobieranie próbek nale y w miarê mo liwoœci wykonywaæ w kabinie bezpieczeñstwa mikrobiologicznego w odpowiedniej odzie y ochronnej, w³¹czaj¹c w to rêkawiczki i maski. Dodatkowe informacje na temat podhodowli zob. rozdzia³ Procedury. Aby zminimalizowaæ potencjalny wyciek podczas inokulacji próbki do fiolki do hodowli, nale y u yæ koñcówek z za³o onymi na sta³e ig³ami lub zakoñczeñ Luer-Lok. Przy ka dym wprowadzaniu fiolki nale y odka aæ gumow¹ przegrodê fiolki. Wierzcho³ek ka dej fiolki oczyœciæ œrodkiem odka aj¹cym i nastêpnie 70% alkoholem. Do oczyszczania obszaru roboczego i przecierania przegrody fiolki i innych powierzchni stosowaæ odpowiedni œrodek odka aj¹cy. CDC stwierdza: Zwa ywszy na du ¹ liczbê dostêpnych œrodków odka aj¹cych, nale y zapoznaæ siê z broszur¹ informacyjn¹ produktu i sprawdziæ, czy dany œrodek odka aj¹cy wykazuje dzia³anie bakteriobójcze wobec pr¹tków 12. Praca ze strzykawk¹ i ig³¹ wymaga szczególnej uwagi i zachowania œrodków ostro noœci. Stosowaæ strzykawki z ig³ami przymocowanymi na sta³e lub bezpiecznie zatrzaœniêtych zakoñczeñ Luer-Lok. Ze strzykawk¹ obchodziæ siê z nale yt¹ ostro noœci¹. Po u yciu nie nak³adaæ z powrotem nak³adki na ig³ê. Strzykawki wyrzucaæ do specjalnych pojemników na ostre przedmioty; z pojemnikami z wyrzuconymi strzykawkami obchodziæ siê ostro nie. Zob. zatwierdzone zalecenia NCCLS M29 o ochronie pracowników laboratoriów przed zaka eniami zawodowymi Protection of Laboratory Workers from Occupationally Acquired Infections 8. Instrukcja przechowywania Fiolki z po ywk¹ 12B do hodowli pr¹tków BACTEC nale y przechowywaæ w temperaturze 2 25 C w suchym miejscu. W zalecanych warunkach przechowywania fiolki z po ywk¹ zachowuj¹ stabilnoœæ do up³ywu daty wa noœci, podanej na etykiecie. Dobr¹ praktyk¹ jest segregowanie materia³u radioaktywnego i sk³adowanie go w pomieszczeniu, do którego dostêp maj¹ tylko osoby upowa nione. Pomieszczenie nale y oznaczyæ napisem Uwaga! Materia³y radioaktywne!. Nie wystawiaæ po ywki na bezpoœrednie dzia³anie silnego œwiat³a. Zawsze najpierw badaæ ka d¹ fiolkê 12B na aparacie systemu 460TB BACTEC w celu ustalenia w fiolce atmosfery 5 10% CO 2 i wykluczenia z badañ fiolek z du ym odczytem t³a. Fiolki, w których we wstêpnym badaniu uzyskuje siê wynik GI wynosz¹cy 20 lub wiêcej, nale y wyrzuciæ. POBIERANIE PRÓBKI Pobieranie i obróbkê próbek nale y prowadziæ rutynowymi sposobami, opisanymi odpowiednio w podrêczniku CDC 3 oraz w instrukcji procedury i produktu systemu 460TB BACTEC (MA-0029). PROCEDURA Dostarczane materia³y: Po ywka 12B BACTEC Materia³y niezbêdne, ale niedostarczane: Zestaw PANTA PLUS BACTEC Zestaw do ró nicowania NAP BACTEC Aparat 460TB BACTEC Strzykawka tuberkulinowa z ig³¹ zamocowan¹ na sta³e Roztwór œrodka odka aj¹cego Wacik nas¹czony 70% alkoholem izopropylowym Ja³owa ig³a z filtrem Obróbka próbki: Zaleca siê wiele procedur trawienia i dekontaminacji; s¹ one przestrzegane w poszczególnych laboratoriach. O niektórych procedurach wiadomo, e nadaj¹ siê do zastosowania tylko do po ywek na bazie jaj, natomiast nie s¹ odpowiednie do zastosowania przy metodzie BACTEC. Do systemu 460TB BACTEC zaleca siê metodê wodorotlenku sodowego (NaOH) i N-acetylo-L-cysteino-NaOH (NALC). Byæ mo e istniej¹ inne metody nadaj¹ce siê do zastosowania w metodzie BACTEC, lecz nie ma dostatecznych danych, które by to ostatecznie potwierdza³y. W przypadku próbek pobieranych aseptycznie nie ma potrzeby przeprowadzania procedury dekontaminacji. Szczegó³y zob. instrukcjê dotycz¹c¹ procedury i produktu systemu 460TB BACTEC. Inokulacja po ywki 12B: Przed inokulacj¹ nale y usun¹æ nakrêtkê ze szczytu fiolki i sprawdziæ fiolkê pod wzglêdem pêkniêæ, zanieczyszczenia, nadmiernego zmêtnienia i uwypuklenia lub przeciêtych przegród. NIE NALE Y U YWAÆ, je eli zauwa y siê jakieœ uszkodzenie. Zbadaæ wszystkie fiolki z po ywk¹ 12B w aparacie systemu 460TB BACTEC, aby wyeliminowaæ fiolki o du ym poziomie odczytu t³a (GI 20) i ustanowiæ w fiolkach atmosferê wzbogacon¹ w CO 2. Po ywkê 12B mo na stosowaæ jako jedyn¹ po ywkê do uzyskiwania pr¹tków. W celu maksymalnego odzysku pr¹tków wraz z fiolk¹ 12B mo na jednak inokulowaæ jedn¹ probówkê po ywki Lowensteina-Jensena (LJ), innych modyfikacji po ywki LJ lub 7H10/7H11 (p³ytka zwyk³a lub podwójna) 13. Decyzjê o tym, czy u ywaæ tylko po ywki 12B czy tak e dodatkowych po ywek konwencjonalnych, nale y podj¹æ po rozwa eniu doœwiadczeñ w³asnych i wymagañ danej instytucji oraz danych z piœmiennictwa 4-7,14,15. Zanieczyszczenie mo na zmniejszyæ poprzez dodanie do po ywki przed inokulacj¹ mieszaniny œrodków przeciwko drobnoustrojom 16 PANTA. Jest to dodatek zawieraj¹cy polimiksynê B, amfoterycynê B, kwas nalidyksowy, trimetoprim i azlocylinê, dostêpny w postaci liofilizowanej (szczegó³y mo na znaleÿæ w instrukcji dotycz¹cej procedury i produktu systemu 460TB BACTEC). Inokulacji próbki trzeba dokonaæ w ci¹gu 2 h od dodania PANTA do fiolki z po ywk¹ 12B. Ciecz do 2

3 rozprowadzania (RF, Reconstituting Fluid) zawiera substancjê sprzyjaj¹c¹ wzrostowi: POES (stearynian polioksoetylenu) 17. Je eli zatem nie u ywa siê PANTA, zaleca siê przed inokulacj¹ próbki dodaæ do po ywki 12B 0,1 ml samego RF. Now¹, ja³ow¹ strzykawk¹ z zamocowan¹ na sta³e ig³¹ lub z koñcówk¹ Luer-Lok, oddzieln¹ dla ka dej próbki, inokulowaæ 0,5 ml dobrze zmieszanego koncentratu próbki do ka dej fiolki po ywki 12B. Wiêksza objêtoœæ zaburzy³aby ph po ywki ze wzglêdu na wysokie ph inokulum. Jeœli jednak próbki zosta³y pobrane aseptycznie i nie s¹ zanieczyszczone, mo na inokulowaæ a 1,0 ml. Objêtoœæ wiêksza ni 1,0 ml spowodowa³aby rozcieñczenie po ywki, co mog³oby wp³yn¹æ na wzrost. Gumow¹ przegrodê ka dej fiolki odkaziæ odpowiednim œrodkiem odka aj¹cym po inokulacji lub po pobraniu porcji z inokulowanej fiolki, a nastêpnie oczyœciæ j¹ wacikiem nas¹czonym 70% alkoholem. Inokulowane fiolki nale y inkubowaæ w temperaturze 37 ±1 C, nie wstrz¹saj¹c, i badaæ w aparacie systemu 460TB BACTEC z zawartoœci¹ 5 10% CO 2 w powietrzu. Fiolki badaæ co 2 3 dni przez pierwsze dwa tygodnie i potem co tydzieñ, w sumie przez szeœæ tygodni. Schemat badania mo e byæ ró ny w zale noœci od obci¹ enia laboratorium prac¹. Je eli podejrzewa siê, e próbka zawiera pr¹tki wymagaj¹ce optymalnej temperatury innej ni 37 C, (np. M. marinum i M. chelonae wymagaj¹ temperatury 30 C), nale y inokulowaæ dwa zestawy po ywek i jedn¹ inkubowaæ w temperaturze 37 C, a drug¹ w temperaturze optymalnej. Z fiolki z po ywk¹ 12B BACTEC przy GI sporz¹dziæ rozmaz. Je eli jest on dodatni pod wzglêdem AFB, wydaæ wynik jako wynik hodowli dodatni, identyfikacja zostanie ukoñczona w terminie póÿniejszym. Wykonaæ podhodowlê na po ywce sta³ej. Podhodowlê inkubowaæ w temperaturze 37 ±1 C. Ró nicowanie TB: Gdy fiolka z po ywk¹ 12B osi¹gnie wartoœæ GI = 50, wykonaæ test NAP BACTEC wed³ug zalecanej procedury. Procedura pozwala rozró niæ kompleks TB od pr¹tków innych ni pr¹tek gruÿlicy (MOTT, mycobacteria other than tuberculosis ). Oznaczenie gatunku pr¹tka nale y wykonaæ technik¹ konwencjonaln¹ zgodnie z zaleceniami Oœrodków Zwalczania Chorób i Profilaktyki (Centers for Disease Control and Prevention) 3 Podhodowla: Przed wykonaniem podhodowli ustawiæ fiolkê pionowo i umieœciæ wacik nasycony alkoholem nad przegrod¹. Aby obni yæ ciœnienie w fiolce, wbiæ steryln¹ ig³ê z odpowiednim filtrem lub wacikiem poprzez wacik i przegrodê. Ig³a powinna byæ usuniêta bezpoœrednio po obini eniu ciœnienia i przed pobraniem próbki z fiolki do podhodowli. Wk³ucie i wycofanie ig³y nale y wykonaæ w linii prostej, unikaj¹c jakichkolwiek ruchów obrotowych. Badanie wra liwoœci na leki: Badanie wra liwoœci M. tuberculosis na leki mo na rozpocz¹æ po osi¹gniêciu GI dodatkowy dzieñ inkubacji, lub przy GI 500 (szczegó³y zob. instrukcjê procedury i produktu dotycz¹c¹ systemu 460TB BACTEC). KONTROLA JAKOŒCI NIE U YWAÆ fiolek do hodowli po up³ywie ich daty wa noœci. NIE U YWAÆ fiolek hodowlanych, które wykazuj¹ pêkniêcia lub defekty; utylizowaæ fiolkê w odpowiedni sposób. Z ka dym opakowaniem kartonowym pod³o y dostarczane s¹ certyfikaty kontroli jakoœci. W certyfikatach kontroli jakoœci podane s¹ nazwy drobnoustrojów u ywanych do badañ, w tym hodowle ATCC wyszczególnione w normie NCCLS Quality Assurance for Commercially Prepared Microbiological Culture Media (gwarancja jakoœci dla przygotowanych do handlu po ywek hodowlanych) 18. W ramach codziennej kontroli nale y badaæ na aparacie BACTEC fiolki do badania wydajnoœci (BACTEC Performance Test Kit). Uzyskanie niskiego odczytu, je eli fiolki do badania wydajnoœci zbadano prawid³owo, wskazuje na mo liwoœæ awarii aparatu (zob. ulotkê do opakowania PTK BACTEC PP-046JAA). Nale y spe³niaæ wymagania co do kontroli jakoœci zgodnie z odpowiednimi przepisami miejscowymi, krajowymi i/lub federalnymi lub wymaganiami akredytacji laboratorium i jego standardowymi procedurami kontroli jakoœci. U ytkownikowi zaleca siê zapoznanie siê z odpowiednimi zaleceniami NCCLS i przepisami CLIA w zakresie przeprowadzania kontroli jakoœci. WYNIKI Aparat daje odczyty bezpoœrednio w skali (GI, Growth Index indeks wzrostu). Wyniku nie trzeba przeliczaæ. Indeks wzrostu jest miar¹ radioaktywnoœci 14 CO 2 aspirowanego do komory jonizacyjnej i jest wprost proporcjonalny do aktywnego wzrostu w fiolce. Aktualne przepisy federalne (CLIA '88) wymagaj¹, aby wydrukom wyników badania z aparatu towarzyszy³a odpowiednia próbka pobrana od pacjenta. Wydruki nale y przechowywaæ przez co najmniej dwa lata. Przepisy miejscowe lub krajowe mog¹ byæ bardziej restrykcyjne ni przepisy federalne: prosimy zapoznaæ siê z nimi w zakresie ewentualnych dodatkowych wymogów. Gdy GI osi¹gnie wartoœæ 10 lub wy sz¹, wynik hodowli nale y uznaæ za przypuszczalnie H dodatni i fiolkê nale y badaæ codziennie. Dla potwierdzenia obecnoœci pr¹tków istotne znaczenie ma rozmaz AFB. Po zaobserwowaniu AFB w rozmazie z fiolki, dla której wynik by³ dodatni, mo na wydaæ wynik hodowla dodatnia pod wzglêdem AFB; identyfikacja zostania dokonana w terminie póÿniejszym. Ujemny wynik hodowli mo na wydaæ po up³ywie szeœciu tygodni inkubacji. Czas wykrywania dla hodowli dodatnich wykazuje znaczne ró nice w zale noœci od czynników takich, jak typ próbki, liczba drobnoustrojów w próbce, stan leczenia pacjenta i temperatura inkubacji. Istotn¹ rolê w czasie wykrywania odgrywaj¹ ró nice w procedurze, zw³aszcza sposób dekontaminacji. Œredni czas wykrywania dla M. tuberculosis z próbek klinicznych (z ujemnym wynikiem rozmazu i z dodatnim wynikiem rozmazu) wynosi wed³ug piœmiennictwa od 7 do 12 dni. Pr¹tki MOTT wykrywa siê zwykle 2 3 dni wczeœniej ni M. tuberculosis 4,6,7,14,15. Czêstoœæ wystêpowania zanieczyszczenia jest ró na w ró nych laboratoriach i zale y od stosowanej procedury dekontaminacji. Zanieczyszczenie w fiolce 12B do izolowania jest zwykle mniejsze ni obserwowane w po ywkach konwencjonalnych, w których dopuszcza siê zanieczyszczenie do 5%. Prowadziæ rejestr zanieczyszczeñ i okresowo obliczaæ odsetek zanieczyszczenia. Ponownie rozwa yæ protokó³ obróbki i ewentualnie dokonaæ niezbêdnych modyfikacji. Zanieczyszczon¹ fiolkê z po ywk¹ 12B mo na poddaæ ponownej obróbce; procedura zob. instrukcjê procedury i produktu dotycz¹c¹ systemu 460TB BACTEC. 3

4 OGRANICZENIA PROCEDURY Nale y przedsiêwzi¹æ œrodki ostro noœci, aby zapobiec kontaminacji podczas pobierania i inokulacji do fiolki BACTEC. Zanieczyszczona próbka da odczyt dodatni, co jednak nie oznacza wyniku istotnego klinicznie. Takie ustalenie musi byæ wykonane przez u ytkownika na podstawie takich czynników jak: typ wykrytych drobnoustrojów, wystêpowanie tego samego drobnoustroju w wielu hodowlach, historia choroby pacjenta, odpowiednie kontrole aparatury itp. Zanieczyszczenie mo e byæ tak e skutkiem nieprawid³owej konserwacji igie³ i przewodów BACTEC, niedostatecznego oczyszczania lub nieprawid³owego dzia³ania jednostki grzewczej igie³ BACTEC (zob. instrukcjê obs³ugi i konserwacji 460TB BACTEC). Poziom GI odzwierciedla prêdkoœæ i iloœæ wzrostu w po ywce, lecz nie mo na go oceniæ iloœciowo tak dok³adnie, jak liczby kolonii na po ywce sta³ej. Morfologia oraz pigmentacja kolonii mo e byæ ustalana tylko na po ywkach sta³ych. Z powodu charakteru materia³u biologicznego zawartego w pod³o ach i naturalnej ró norodnoœci organizmów u ytkownik powinien zdawaæ sobie sprawê z potencjalnej ró norodnoœci wyników przy wzroœcie niektórych drobnoustrojów. CHARAKTERYSTYKA WYDAJNOŒCIOWA W badaniu przeprowadzonym przez Tortoli i wsp. Porównywano odzyskiwanie pr¹tków w dwóch systemach automatycznych i jednym systemie manualnym. W systemie 460 BACTEC z zastosowaniem po ywki 12B uzyskano 201 izolatów w porównaniu ze 190 izolatami w systemie MGIT 960 BACTEC i 167 izolatami w po ywce Lowensteina-Jensena. Œredni czas wykrywania przy zastosowaniu systemu 460 BACTEC i po ywki 12B wynosi³ 14,8 dnia 19. TABELA 1. Odzyskiwanie pr¹tków w poszczególnych systemach i kombinacjach systemów a Ca³kowita liczba odzyskanych drobnoustrojów (%) Pr¹tek lub Wszystkie System System Po ywka System MGIT System 460 próbka po ywki MGIT BACTEC Lowensteina- 960 BACTEC + BACTEC+ po ywka Jensena po ywka Lowensteina- BACTEC Lowensteina-Jensena Jensena Wszystkie (80) 201 (85) 167 (71) 212 (90) 225 (95) Kompleks M. tuberculosis (88) 153 (92) 124 (74) 158 (94) 160 (95) M. xenopi (54) 11 (46) 17 (71) 21 (87) 22 (92) Kompleks M. avium (95) 22 (100) 16 (73) 21 (95) 22 (100) Inne MOTT b 21 7 (33) 15 (71) 10 (48) 12 (57) 21 (100) Z dodatnim wynikiem (53) 121 (53) 103 (45) 125 (55) 127 (56) rozmazu Z ujemnym wynikiem (63) 80 (74) 64 (59) 87 (80) 98 (91) rozmazu a Czêœciej wystêpuj¹ce jednostki taksonomiczne ujêto oddzielnie, podobnie jak próbki z dodatnim wynikiem rozmazu i próbki z ujemnym wynikiem rozmazu. b b MOTT: pr¹tki inne ni M. tuberculosis. DOSTÊPNOŒÆ Nr kat. Opis Po ywka 12B BACTEC, 4 ml, 100 na opakowanie kartonowe Zestaw PANTA Plus BACTEC, liofilizowany suplement o dzia³aniu przeciwko drobnoustrojom (PANTA), 5 fiolek, ciecz do rozprowadzania;10 ml, 5 fiolek Zestaw do ró nicowania NAP BACTEC, 5 µg NAP na fiolkê, 10 fiolek na opakowanie kartonowe Aparat systemu 460TB BACTEC Zestaw leków SIRE BACTEC (100 testów) P³yn do rozcieñczania BACTEC (10 testów) Izoniazyd 1 fiolka Po ywka testowa PZA (5 testów) Lek/ciecz do rozprowadzania PZA (50 testów) PIŒMIENNICTWO 1. Middlebrook, G. et al. Automated radiometric detection of growth of Mycobacterium tuberculosis in selective media. Am. Rev. Respir. Dis. 115: , Bannister, E.R. et al. Comparison of detection, identification and drug susceptibility testing of mycobacteria by using the BACTEC radiometric method and conventional methods. Abstract C260, A.S.M. Annual Meeting, Las Vegas, Kent, P.T. et al. Public health mycobacteriology, a guide for the level III laboratory. Centers for Disease Control, Division of Laboratory Training and Consultation. Atlanta, GA, Roberts, G.D. et al. Evaluation of BACTEC radiometric method for recovery of mycobacteria and drug susceptibility testing of Mycobacterium tuberculosis from acid-fast smear-positive specimens. J. Clin. Microbiol. 18: , Fadda, G. et al. Recovery and susceptibility testing of Mycobacterium tuberculosis from extrapulmonary specimens by the BACTEC radiometric method. J. Clin. Microbiol. 19: ,

5 6. Morgan, M.A. et al. Comparison of a radiometric method (BACTEC) and conventional culture media for recovery of mycobacteria from smear-negative specimens. J. Clin. Microbiol. 18: , Takahashi, H. et al. Detection and recovery of mycobacteria by a radiometric procedure. J. Clin. Microbiol. 17: , National Committee for Clinical Laboratory Standards Approved Guideline M29-A2. Protection of laboratory workers from occupationally acquired infections, 2nd ed. NCCLS, Wayne, PA. 9. Garner, J.S Hospital Infection Control Practices Advisory Committee, U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention. Guideline for isolation precautions in hospitals. Infect. Control Hospital Epidemiol. 17: U.S. Department of Health and Human Services Biosafety in microbiological and biomedical laboratories, HHS Publication (CDC) 4th ed. U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 11. Directive 2000/54/EC of the European Parliament and of the Council of 18 September 2000 on the protection of workers from risks related to exposure to biological agents at work (seventh individual directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC). Official Journal L262, 17/10/2000, p Kent, P.T. et al. Public health mycobacteriology: Centrifugal efficiency and digestant toxicity. Abstract U-2. A.S.M. Annual Meeting, St. Louis, MO, Libonati, J.P. et al. The role of solid media in the BACTEC system for mycobacterial isolation and identification. Abstract U-71. A.S.M. Meeting, Atlanta, GA, Kirihara, J. M. et al. Improved detection times of Mycobacterium avium complex and M. tuberculosis with the BACTEC radiometric system. J. Clin. Microbiol. 22: , Park, C.H. et al. Rapid recovery of mycobacteria from clinical specimens using automated radiometric technique. Am. J. Clin. Path. 81: , Siddiqi, S.H. et al. A new antimicrobial mixture (polymyxin B, amphotericin B, nalidixic acid, trimethoprim and azlocillin) for effective suppression of non-mycobacterial contamination during primary isolation of mycobacteria. Abstract U-35. A.S.M. Meeting, Washington, D.C., Siddiqi, S.H. Studies to further enhance mycobacterial growth in radiometric 7H12 Medium. Abstract U-46. A.S.M. Annual Meeting, Las Vegas, NV, National Committee for Clinical Laboratory Standards Approved Standard M22-A2, Quality assurance for commercially prepared microbiological culture media, 2nd ed., NCCLS, Wayne, PA. 19. Tortoli, E., P. Cinchero, C. Piersimoni, M.T. Simonetti, G. Gesu, and D. Nista Use of BACTEC MGIT 960 for recovery of mycobacteria for clinical specimens: multicenter study. J. Clin Microbiol. 37:

6 6

7 Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland USA BENEX Limited Bay K 1a/d, Shannon Industrial Estate Shannon, County Clare, Ireland Tel: Fax: ATCC is a trademark of the American Type Culture Collection. BD, BD Logo, BACTEC, Luer-Lok, MGIT and PANTA are trademarks of Becton, Dickinson and Company BD.

BACTEC Diluting Fluid

BACTEC Diluting Fluid BACTEC Diluting Fluid Polski PRZEZNACZENIE Ciecz do rozcieñczania BACTEC (BACTEC Diluting FLuid) stosuje siê w procedurach, w których hodowle drobnoustrojów rozcieñcza siê do celów inokulacji. Jej g³ównym

Bardziej szczegółowo

BACTEC Mycosis-IC/F Culture Vials Pod³o e selektywne dla grzybów i dro d aków

BACTEC Mycosis-IC/F Culture Vials Pod³o e selektywne dla grzybów i dro d aków BACTEC Mycosis-IC/F Culture Vials Pod³o e selektywne dla grzybów i dro d aków PP113JAA 2008/01 Polski PRZEZNACZENIE BACTEC Mycosis-IC/F butelki hodowlane s³u ¹ do tlenowych posiewów krwi. Podstawowe zastosowanie

Bardziej szczegółowo

BACTEC Mycosis IC /F Culture Vials

BACTEC Mycosis IC /F Culture Vials BACTEC Mycosis IC /F Culture Vials Podłoże selektywne dla grzybów i drożdżaków PP113JAA(01) 2013-07 Polski PRZEZNACZENIE BACTEC Mycosis IC/F butelki hodowlane służą do tlenowych posiewów krwi. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Affirm VPIII Ambient Temperature Transport System

Affirm VPIII Ambient Temperature Transport System Affirm VPIII Ambient Temperature Transport System Do pobierania i wydłużonego transportu wymazów pochwowych przeznaczonych do stosowania z testem identyfikacji drobnoustrojów Affirm VPIII. L005510(02)

Bardziej szczegółowo

Fiolki do hodowli BACTEC Myco/F Lytic z dodatkiem poźywki Middlebrook 7H9 i bulionu infuzyjnego z mózgu i serca DO STOSOWANIA Z BD BACTEC 9000MB

Fiolki do hodowli BACTEC Myco/F Lytic z dodatkiem poźywki Middlebrook 7H9 i bulionu infuzyjnego z mózgu i serca DO STOSOWANIA Z BD BACTEC 9000MB B PRZEZNACZENIE Poźywka BD BACTEC Myco/F Lytic (zmodyfikowany bulion Middlebrook 7H9), stosowana z aparatem BD BACTEC 9000MB, jest nieselektywną poźywką hodowlaną do jakościowej hodowli i odzyskiwania

Bardziej szczegółowo

PP162JAA(02) Polski

PP162JAA(02) Polski B PRZEZNACZENIE Pożywka do hodowli BD BACTEC Myco/F Lytic, stosowana z urządzeniami do posiewów krwi BD BACTEC serii fluorescencyjnej, jest nieselektywną pożywką hodowlaną do stosowania jako środek dodatkowy

Bardziej szczegółowo

BACTEC PZA Test Medium Culture Vials Middlebrook 7H12 Medium ph 6.0

BACTEC PZA Test Medium Culture Vials Middlebrook 7H12 Medium ph 6.0 BACTEC PZA Test Medium Culture Vials Middlebrook 7H12 Medium ph 6.0 PP071JAA MA-0029 2007/06 Polski PRZEZNACZENIE Po ywkê testow¹ PZA BACTEC (bulion Middlebrook 7H12, ph 6,0) opracowano specjalnie do wykonywania

Bardziej szczegółowo

BACTEC NAP TB Differentiation Test Kit

BACTEC NAP TB Differentiation Test Kit BACTEC NAP TB Differentiation Test Kit PRZEZNACZENIE PP119JAA 2007/06 Polski Test do ró nicowania TB NAP BACTEC jest testem ró nicuj¹cym kompleks pr¹tka gruÿlicy (Mycobacterium tuberculosis) od innych

Bardziej szczegółowo

BACTEC Lytic/10 Anaerobic/F Culture Vials (Fiolki do hodowli)

BACTEC Lytic/10 Anaerobic/F Culture Vials (Fiolki do hodowli) BACTEC Lytic/10 Anaerobic/F Culture Vials (Fiolki do hodowli) Sojowo-kazeinowy bulion trawiący w plastikowej fiolce 8089974(04) 2013-09 Polski PRZEZNACZENIE Fiolki do hodowli Lytic/10 Anaerobic/F BACTEC

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE I WYJAŒNIENIA

STRESZCZENIE I WYJAŒNIENIA BACTEC Myco/F Lytic Culture Vials Middlebrook 7H9 z suplementem i bulion z infuzj¹ z serca i mózgu Do stosowania z aparatami BACTEC serii fluorescencyjnej PP162JAA 2008/01 Polski PRZEZNACZENIE Po ywka

Bardziej szczegółowo

BBL Brain Heart Infusion BBL Brain Heart Infusion with 6.5% Sodium Chloride

BBL Brain Heart Infusion BBL Brain Heart Infusion with 6.5% Sodium Chloride BBL Brain Heart Infusion BBL Brain Heart Infusion with 6.5% Sodium Chloride Wersja 12 Wrzesień 2014 PROCEDURY KONTROLI JAKOŚCI I II WPROWADZENIE Infuzja z mózgu i serca (Brain Heart Infusion, BHI) jest

Bardziej szczegółowo

BACTEC S.I.R.E. Drug Kit

BACTEC S.I.R.E. Drug Kit BACTEC S.I.R.E. Drug Kit PP118JAA 2007/06 Polski PRZEZNACZENIE Zestaw leku BACTEC S.I.R.E. zawiera œrodki przeciwko drobnoustrojom do stosowania wraz z po ywk¹ BACTEC 12B Medium przy badaniu pr¹tków gruÿlicy

Bardziej szczegółowo

BBL Fluid Thioglycollate Medium

BBL Fluid Thioglycollate Medium BBL Fluid Thioglycollate Medium Wersja 13 Październik 2015 PROCEDURY KONTROLI JAKOŚCI (Opcjonalnie) I II WPROWADZENIE Fluid Thioglycollate Medium jest uniwersalnym podłożem do hodowli bakterii beztlenowych,

Bardziej szczegółowo

BD BBL CHROMagar O157

BD BBL CHROMagar O157 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA GOTOWYCH DO UŻYCIA PŁYTEK HODOWLANYCH Z PODŁOŻEM PA25415.4 Wer.: Dec 28 BD BBL CHROMagar O157 Patent USA nr 6,165,743 PRZEZNACZENIE BBL CHROMagar O157 jest selektywnym podłożem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

== i=jáççäéäêççâ=tev=_êçíü=ïáíü=däóåéêçä==

== i=jáççäéäêççâ=tev=_êçíü=ïáíü=däóåéêçä== == i=jáççäéäêççâ=tev=_êçíü=ïáíü=däóåéêçä== Wersja 9 Grudzień 2006 PROCEDURY KONTROLI JAKOŚCI I II WPROWADZENIE Bulion z glicerolem Middlebrook 7H9 Broth with Glycerol jest nieselektywną pożywką do hodowli

Bardziej szczegółowo

BBL Port-A-Cul Specimen Collection and Transport Products 8830161JAA 2007/06 Polski Patent No. 4,030,978

BBL Port-A-Cul Specimen Collection and Transport Products 8830161JAA 2007/06 Polski Patent No. 4,030,978 BBL Port-A-Cul Specimen Collection and Transport Products 8830161JAA 2007/06 Polski Patent No. 4,030,978 PRZEZNACZENIE Probówki, pojemniki i fiolki BBL Port-A-Cul zawieraj¹ odtlenione pod³o e transportowe

Bardziej szczegółowo

ec ET Instrukcja obs³ugi systemu z wyposa eniem do diagnostyki mykobakterii 2003/07 Becton, Dickinson and Company

ec ET Instrukcja obs³ugi systemu z wyposa eniem do diagnostyki mykobakterii 2003/07 Becton, Dickinson and Company Instrukcja obs³ugi systemu BD ProbeT obetec ec ET z wyposa eniem do diagnostyki mykobakterii 2003/07 Becton, Dickinson and Company Numer dokumentu: L 006357(B) 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA STOSOWANIA Pożywki gotowe do użycia i częściowo przygotowane

OGÓLNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA STOSOWANIA Pożywki gotowe do użycia i częściowo przygotowane OGÓLNA.01 wer.: July 2009 OGÓLNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA STOSOWANIA Pożywki gotowe do użycia i częściowo przygotowane Niniejszy dokument zawiera informacje o strukturze dokumentów składających się na Instrukcje

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W-0018_001 WYTYCZNE WYDAWANIA RAPORTÓW Z BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH. Data wprowadzenia: 10-10-2010

WYTYCZNE W-0018_001 WYTYCZNE WYDAWANIA RAPORTÓW Z BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH. Data wprowadzenia: 10-10-2010 WYDAWANIA RAPORTÓW Z BADAŃ Data wprowadzenia: 1 / 6 Nazwisko Stanowisko Data Podpis Opracował Tadeusz Gadomski Kierownik 10.10.2010 ZaakceptowałBożena Szelągowska Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością 10.10.2010

Bardziej szczegółowo

B BACTEC MGIT 960 SIRE Kits

B BACTEC MGIT 960 SIRE Kits B BACTEC MGIT 960 SIRE Kits do badania wrażliwości Mycobacterium tuberculosis na działanie czynników przeciwbakteryjnych 8008200(04) 2016-10 Polski PRZEZNACZENIE Zestaw BD BACTEC MGIT 960 SIRE jest to

Bardziej szczegółowo

X. Diagnostyka mikrobiologiczna bakterii chorobotwórczych z rodzaju: Corynebacterium, Mycobacterium, Borrelia, Treponema, Neisseria

X. Diagnostyka mikrobiologiczna bakterii chorobotwórczych z rodzaju: Corynebacterium, Mycobacterium, Borrelia, Treponema, Neisseria X. Diagnostyka mikrobiologiczna bakterii chorobotwórczych z rodzaju: Corynebacterium, Mycobacterium, Borrelia, Treponema, Neisseria Maczugowce (rodzaj Corynebacterium) Ćwiczenie 1. Wykonanie preparatu

Bardziej szczegółowo

BBL Middlebrook 7H9 Broth with Glycerol

BBL Middlebrook 7H9 Broth with Glycerol BBL Middlebrook 7H9 Broth with Glycerol Wersja 12 październik 2015 PROCEDURY KONTROLI JAKOŚCI (Opcjonalnie) I II WPROWADZENIE Bulion z glicerolem Middlebrook 7H9 Broth with Glycerol jest nieselektywną

Bardziej szczegółowo

Nowoczesna diagnostyka mikrobiologiczna

Nowoczesna diagnostyka mikrobiologiczna Nowoczesna diagnostyka mikrobiologiczna 1 2 Nowoczesne laboratorium mikrobiologiczne połączenie metod manualnych i automatyzacji Nowoczesne laboratorium mikrobiologiczne To nie tylko sprzęt diagnostyczny,

Bardziej szczegółowo

BBL CHROMagar MRSAII*

BBL CHROMagar MRSAII* PODŁOŻE NA PŁYTKACH GOTOWE DO UŻYCIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PA-257434.01 Wer.:18.06.2008 BBL CHROMagar MRSAII* PRZEZNACZENIE BBL CHROMagar MRSAII (CMRSAII) jest selektywnym, różnicującym podłożem do bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA EZ-Hydro Shot Microorganisms PRZEZNACZENIE EZ-Hydro Shot są liofilizowanymi, preparatami ilościowymi mikroorganizmów w laboratoriach przemysłowych, służące do kontroli jakości. Te

Bardziej szczegółowo

BBL Lowenstein-Jensen Medium + PACT

BBL Lowenstein-Jensen Medium + PACT BBL Lowenstein-Jensen Medium + PACT Zob. słownik symboli na końcu ulotki. PRZEZNACZENIE Podłoże BBL Lowenstein-Jensen Medium + PACT służy do hodowli Mycobacterium tuberculosis oraz innych gatunków prątków.

Bardziej szczegółowo

GOTOWE PODŁOŻA HODOWLANE NA PŁYTKACH INSTRUKCJE STOSOWANIA PA wer.: April 2013

GOTOWE PODŁOŻA HODOWLANE NA PŁYTKACH INSTRUKCJE STOSOWANIA PA wer.: April 2013 GOTOWE PODŁOŻA HODOWLANE NA PŁYTKACH INSTRUKCJE STOSOWANIA PA-254039.07 wer.: April 2013 Glucose Agar Gentamicin and Penicillin and Streptomycin PRZEZNACZENIE Podłoże Glucose Agar jest przeznaczone do

Bardziej szczegółowo

BD BBL CHROMagar Staph aureus

BD BBL CHROMagar Staph aureus INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA GOTOWYCH DO UŻYCIA PŁYTEK HODOWLANYCH Z PODŁOŻEM PA-257074.06 Wer.: Sep 2011 BD BBL CHROMagar Staph aureus PRZEZNACZENIE BBL CHROMagar Staph aureus jest podłożem wybiórczym do izolacji,

Bardziej szczegółowo

77/PNP/SW/2015 Dostawa implantów Załącznik nr 1 do SIWZ

77/PNP/SW/2015 Dostawa implantów Załącznik nr 1 do SIWZ Część nr 1 Podłoża transportowo-wzrostowe do hodowli drobnoustrojów w krwi i płynach ustrojowych Podłoża do kompleksowego wykonywania procedur mikrobiologicznych do posiewów krwi i innych płynów ustrojowych

Bardziej szczegółowo

ACCESS Immunoassay System. HIV combo QC4 & QC5. Do monitorowania wydajności testu Access HIV combo. B71116A - [PL] - 2015/01

ACCESS Immunoassay System. HIV combo QC4 & QC5. Do monitorowania wydajności testu Access HIV combo. B71116A - [PL] - 2015/01 ACCESS Immunoassay System HIV combo QC4 & QC5 B22822 Do monitorowania wydajności testu Access HIV combo. - [PL] - 2015/01 Spis treści Access HIV combo QC4 & QC5 1 Przeznaczenie... 3 2 Podsumowanie i objaśnienie

Bardziej szczegółowo

BD GC-Lect Agar. PODŁOŻE NA PŁYTKACH GOTOWE DO UŻYCIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PA Wersja: Sep 2011

BD GC-Lect Agar. PODŁOŻE NA PŁYTKACH GOTOWE DO UŻYCIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PA Wersja: Sep 2011 PA-254554.04-1 - PODŁOŻE NA PŁYTKACH GOTOWE DO UŻYCIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PA-254554.04 Wersja: Sep 2011 PRZEZNACZENIE Produkt (Agar BD GC-Lect) jest selektywnym podłożem zapewniającym lepszy wzrost

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT NAWIEWNIKÓW POWIETRZA CENNIK APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9123/2013

PRODUCENT NAWIEWNIKÓW POWIETRZA CENNIK APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9123/2013 PRODUCENT NAWIEWNIKÓW POWIETRZA CENNIK APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-912/201 GSM 506 078 770, GSM 511 959 61, GSM 514 104 800, GSM 504 144 104 Oferowane przez nas nawiewniki spe³niaj¹ najwy sze wymagania

Bardziej szczegółowo

BBL Lowenstein-Jensen Medium BBL Lowenstein-Jensen Medium with 5% Sodium Chloride

BBL Lowenstein-Jensen Medium BBL Lowenstein-Jensen Medium with 5% Sodium Chloride I II BBL Lowenstein-Jensen Medium BBL Lowenstein-Jensen Medium with 5% Sodium Chloride wersja 11 Październik 2015 PROCEDURY KONTROLI JAKOŚCI (Opcjonalnie) WPROWADZENIE Podłoże Lowenstein-Jensen Medium

Bardziej szczegółowo

BD Mycosel Agar BD Sabouraud Agar with Chloramphenicol and Cycloheximide

BD Mycosel Agar BD Sabouraud Agar with Chloramphenicol and Cycloheximide PA-254417.02-1 - PODŁOŻE NA PŁYTKACH GOTOWE DO UŻYCIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PA-254417.02 Wersja: czerwiec 2003 BD Mycosel Agar BD Sabouraud Agar with Chloramphenicol and Cycloheximide PRZEZNACZENIE BD

Bardziej szczegółowo

BBL CHROMagar MRSA II*

BBL CHROMagar MRSA II* PODŁOŻE NA PŁYTKACH GOTOWE DO UŻYCIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PA-257434.03 Wer.: March 2012 BBL CHROMagar MRSA II* PRZEZNACZENIE BBL CHROMagar MRSA II (CMRSAII) jest selektywnym i różnicującym podłożem do

Bardziej szczegółowo

B BBL MGIT AST SIRE System Do badania wra liwoœci Mycobacterium tuberculosis na dzia³anie leków przeciwbakteryjnych Zobacz s³ownik symboli na koñcu ulotki U 8809591JAA 2006/02 Polski PRZEZNACZENIE System

Bardziej szczegółowo

instrukcja obs³ugi EPI NO Libra Zestaw do æwiczeñ przepony miednicy skutecznoœæ potwierdzona klinicznie Dziêkujemy za wybór naszego produktu

instrukcja obs³ugi EPI NO Libra Zestaw do æwiczeñ przepony miednicy skutecznoœæ potwierdzona klinicznie Dziêkujemy za wybór naszego produktu P O L S K A instrukcja obs³ugi EPI NO Libra Zestaw do æwiczeñ przepony miednicy skutecznoœæ potwierdzona klinicznie Dziêkujemy za wybór naszego produktu created & made in Germany Opis produktu Zestaw do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Cieplarka lizująca BD ProbeTec ET Zespół bloku grzewczego BD ProbeTec ET (Priming, Warming)

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Cieplarka lizująca BD ProbeTec ET Zespół bloku grzewczego BD ProbeTec ET (Priming, Warming) INSTRUKCJA OBSŁUGI Cieplarka lizująca BD ProbeTec ET Zespół bloku grzewczego BD ProbeTec ET (Priming, Warming) Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA 800-638-8663 BENEX

Bardziej szczegółowo

Nebulizator t³okowy Mini. Typ 3033. Instrukcja u ytkowania. - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza

Nebulizator t³okowy Mini. Typ 3033. Instrukcja u ytkowania. - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza Nebulizator t³okowy Mini Typ 3033 Instrukcja u ytkowania - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza 0434 Wstêp Gratulujemy nabycia nebulizatora t³okowego San Up Mini typ 3033. Firma San

Bardziej szczegółowo

Columbia Agar + 5% krew barania. Szt. 4000. Sabouraud Dextrose Agar + chloramfenikol + gentamycyna. Szt. 800

Columbia Agar + 5% krew barania. Szt. 4000. Sabouraud Dextrose Agar + chloramfenikol + gentamycyna. Szt. 800 Część nr 1 Gotowe podłoża w opakowaniach jednostkowych do wykonywania procedur mikrobiologicznych Poz. 1-5; średnica płytek 90mm, max. Wielkość opakowania 20 płytek Termin ważności płytek min 5-6 tyg.

Bardziej szczegółowo

Nazwa i typ aparatu:.. Lp. Opis parametru Kryterium Parametr wymagany

Nazwa i typ aparatu:.. Lp. Opis parametru Kryterium Parametr wymagany Załącznik nr 3. Aparat do detekcji wzrostu drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych Parametry graniczne. Nazwa i typ aparatu:.. Lp. Opis parametru Kryterium Parametr wymagany Parametr oferowany 1 Hodowla

Bardziej szczegółowo

BACTEC MGIT 960 PZA Kit

BACTEC MGIT 960 PZA Kit BACTEC MGIT 960 PZA Kit do badania wra liwoœci Mycobacterium tuberculosis na dzia³anie czynników przeciwbakteryjnych L005486JAA 2007/03 Polski PRZEZNACZENIE Zestaw BACTEC MGIT 960 PZA jest to szybka jakoœciowa

Bardziej szczegółowo

VII. Pałeczki Gram-dodatnie: Corynebacterium, Listeria, Erysipelothtix, Lactobacillus - ćwiczenia praktyczne

VII. Pałeczki Gram-dodatnie: Corynebacterium, Listeria, Erysipelothtix, Lactobacillus - ćwiczenia praktyczne VII. Pałeczki Gram-dodatnie: Corynebacterium, Listeria, Erysipelothtix, Lactobacillus - ćwiczenia praktyczne Ćwiczenie 1. Wykonanie barwionych preparatów mikroskopowych preparat barwiony metodą Grama z

Bardziej szczegółowo

Quatro C. Instrukcja uzytkowania

Quatro C. Instrukcja uzytkowania Quatro C Instrukcja uzytkowania Wprowadzenie Niniejsza instrukcja u ytkowania po³¹czona z opisem technicznym i metryk¹ wentylatora "Quatro C" zawiera informacje dotycz¹ce monta u oraz zasady i ostrze enia

Bardziej szczegółowo

Probówka wskaÿnikowa do okreœlania tempa wzrostu pr¹tków z dodatkiem wzrostowym BACTEC MGIT oraz mieszank¹ antybiotykow¹ BBL MGIT PANTA

Probówka wskaÿnikowa do okreœlania tempa wzrostu pr¹tków z dodatkiem wzrostowym BACTEC MGIT oraz mieszank¹ antybiotykow¹ BBL MGIT PANTA BBL MGIT Mycobacteria Growth Indicator Tube 7 ml Probówka wskaÿnikowa do okreœlania tempa wzrostu pr¹tków z dodatkiem wzrostowym BACTEC MGIT oraz mieszank¹ antybiotykow¹ BBL MGIT PANTA L000180JAA 2007/06

Bardziej szczegółowo

Temat: Rośliny i zwierzęta jako źródło zagrożeń dla zdrowia człowieka

Temat: Rośliny i zwierzęta jako źródło zagrożeń dla zdrowia człowieka MODUŁ II LEKCJA 4 Temat: Rośliny i zwierzęta jako źródło zagrożeń dla zdrowia człowieka Formy realizacji: œcie ka miêdzyprzedmiotowa. Cele szczegółowe: uzupe³nienie i usystematyzowanie wiadomoœci dotycz¹cych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użycia LAB-ELITE. n Certyfikowanego materiału wzorcowego Lab-Elite

Instrukcja użycia LAB-ELITE. n Certyfikowanego materiału wzorcowego Lab-Elite Instrukcja użycia n Certyfikowanego materiału wzorcowego Lab-Elite PRZEZNACZENIE Certyfikowany materiał wzorcowy Lab-Elite (CRM) jest czystym, jednorodnym, trwałym preparatem liofilizowanych drobnoustrojów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT FOLDERU. 2. Folder powinien zawierać logo: a) Miasta Słupska 1. b) Pozytywnie Otwarci

PROJEKT FOLDERU. 2. Folder powinien zawierać logo: a) Miasta Słupska 1. b) Pozytywnie Otwarci Załącznik nr 1 do Umowy Nr../ZiSS/2014 z dnia... PROJEKT FOLDERU 1. Folder powinien zawierać informacje o finansowaniu folderu ze środków pozyskanych przez Miasto Słupsk w ramach konkursu Pozytywnie Otwarci.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE

OGŁOSZENIE O ZMIANIE RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

BD Mueller Hinton Chocolate Agar

BD Mueller Hinton Chocolate Agar GOTOWE PODŁOŻA HODOWLANE NA PŁYTKACH INSTRUKCJE STOSOWANIA PA-254035.05 wer.: Sep 2011 PRZEZNACZENIE Podłoże jest stosowane do izolacji i hodowli bakterii o wysokich wymaganiach odżywczych z próbek pochodzenia

Bardziej szczegółowo

BBL STONEBRINK TB MEDIUM + PACT

BBL STONEBRINK TB MEDIUM + PACT BBL STONEBRINK TB MEDIUM + PACT Zobacz objaśnienie symboli na końcu ulotki. UMNNSSV OMMPLMT Polski PRZEZNACZENIE Pożywka BBL Stonebrink TB Medium + PACT jest przeznaczona do prowadzenia hodowli Mycobacterium

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. (Niniejszy MSRF stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce siê 15 grudnia 2009 r. i póÿniej.

SPIS TREŒCI. (Niniejszy MSRF stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce siê 15 grudnia 2009 r. i póÿniej. MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 805 BADANIE POJEDYNCZYCH SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH ORAZ OKREŒLONYCH ELEMENTÓW, KONT LUB POZYCJI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO UWAGI SZCZEGÓLNE (Niniejszy MSRF stosuje

Bardziej szczegółowo

HQLHEDNWHULLZSRZLHWU]XFIXP 76$ 3&$

HQLHEDNWHULLZSRZLHWU]XFIXP 76$ 3&$ Nr 1 Ogólna liczba bakterii w powietrzu ROCZN. PZH 2006, 57, NR 1, 1-7 1 ADAM KROGULSKI METODY OZNACZANIA OGÓLNEJ LICZBY BAKTERII W POWIETRZU ATMOSFERYCZNYM I WEWN TRZ POMIESZCZEÑ METHODS OF DETERMINATION

Bardziej szczegółowo

TEST DO IDENTYFIKACJI MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS COMPLEX Z KULTURY BAKTERYJNEJ TYLKO DO UŻYTKU NA EXPORT

TEST DO IDENTYFIKACJI MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS COMPLEX Z KULTURY BAKTERYJNEJ TYLKO DO UŻYTKU NA EXPORT TEST DO IDENTYFIKACJI MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS COMPLEX Z KULTURY BAKTERYJNEJ TYLKO DO UŻYTKU NA EXPORT (biomérieux ref. 3900 Gen-Probe Cat. No. 2860) ZASTOSOWANIE TEST DO IDENTYFIKACJI MYCOBACTERIUM

Bardziej szczegółowo

Mobilny Wyci¹g Spalin Funkcjonalny i ergonomiczny

Mobilny Wyci¹g Spalin Funkcjonalny i ergonomiczny Zaprojektowano dla: Motocykli Samochodów osobowych Samochodów ciarowych Pojazdów uytkowych INSTRUKCJA Mobilny Wyci¹g Spalin Funkcjonalny i ergonomiczny Producent Kelterstrasse 65 D-72669 Untsrensingen

Bardziej szczegółowo

BD CDC Anaerobe Agar + 5% Sheep Blood

BD CDC Anaerobe Agar + 5% Sheep Blood PA-256506.02-1 - PODŁOŻE NA PŁYTKACH GOTOWE DO UŻYCIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PA-256506.02 Wersja: czerwiec 2003 BD CDC Anaerobe Agar + 5% Sheep Blood PRZEZNACZENIE Produkt BD CDC Anaerobe Agar with 5%

Bardziej szczegółowo

Analiza kwasów mikolowych techniką HPLC w ocenie lekowrażliwości Mycobacterium tuberculosis*

Analiza kwasów mikolowych techniką HPLC w ocenie lekowrażliwości Mycobacterium tuberculosis* Praca oryginalna Analiza kwasów mikolowych techniką HPLC w ocenie lekowrażliwości Mycobacterium tuberculosis* The mycolic acids analysis with HPLC technique in drug susceptibility testing of Mycobacterium

Bardziej szczegółowo

BBL CDC Anaerobe 5% Sheep Blood Agar with Phenylethyl Alcohol (PEA)

BBL CDC Anaerobe 5% Sheep Blood Agar with Phenylethyl Alcohol (PEA) BBL CDC Anaerobe 5% Sheep Blood Agar with Phenylethyl Alcohol (PEA) wersja 10 Styczeń 2015 r. I II III PROCEDURY KONTROLI JAKOŚCI WPROWADZENIE Produkt CDC Anaerobe 5% Sheep Blood Agar with Phenylethyl

Bardziej szczegółowo

DO KONTROLI JAKOŚCI (MICROBIOLOGY QUALITY CONTROL SLIDES)

DO KONTROLI JAKOŚCI (MICROBIOLOGY QUALITY CONTROL SLIDES) PREPARATY MIKROBIOLOGICZNE DO KONTROLI JAKOŚCI (MICROBIOLOGY QUALITY CONTROL SLIDES) Kontrole barwienia kwasoopornego PRZEZNACZENIE KONTROLI JAKOŚCI to preparaty mikroskopowe zawierające specyficzne populacje

Bardziej szczegółowo

GRUPA I Lp Nazwa Jm Ilość Cena jedn netto 1. Columbia agar z 5 %krwią baranią

GRUPA I Lp Nazwa Jm Ilość Cena jedn netto 1. Columbia agar z 5 %krwią baranią GRUPA I Lp Nazwa Jm Ilość Cena jedn netto 1. Columbia agar z 5 %krwią baranią 2. Agar Colubmia CNA 3. Podłoże chromogenne do posiewu moczu ze wstępną identyfikacją i oceną bakteriurii 4. Podłoże MaConkey

Bardziej szczegółowo

BD Yersinia Selective Agar (CIN Agar) BD Aeromonas Yersinia Agar

BD Yersinia Selective Agar (CIN Agar) BD Aeromonas Yersinia Agar PA-254056.06-1 - GOTOWE PODŁOŻA HODOWLANE NA PŁYTKACH INSTRUKCJE STOSOWANIA PA-254056.06 wer.: April 2013 BD Yersinia Selective Agar (CIN Agar) PRZEZNACZENIE BD Yersinia Selective Agar (=CIN Agar, Cefsulodin-Irgasan-Novobiocin

Bardziej szczegółowo

BACTEC Peds Plus/F Culture Vials

BACTEC Peds Plus/F Culture Vials BACTEC Peds Plus/F Culture Vials Bulion trawi¹cy sojowo-kazeinowy z ywicami PRZEZNACZENIE Fiolki do hodowli BACTEC Peds Plus/F (wzbogacony sojowo-kazeinowy bulion trawi¹cy z CO 2 ) s³u ¹ do tlenowych posiewów

Bardziej szczegółowo

wwww.shl.org.pl Wymagania merytoryczno-prawne w zakresie realizacji procesów dekontaminacji wyrobów medycznych

wwww.shl.org.pl Wymagania merytoryczno-prawne w zakresie realizacji procesów dekontaminacji wyrobów medycznych Wymagania merytoryczno-prawne w zakresie realizacji procesów dekontaminacji wyrobów medycznych Sesja Warsztatowa SKSSiD Stanisław Świtalski Stare Jabłonki 04-07 października 2009 Wymagania merytoryczno-prawne

Bardziej szczegółowo

BBL Lowenstein-Jensen Medium BBL Lowenstein-Jensen Medium with 5% Sodium Chloride

BBL Lowenstein-Jensen Medium BBL Lowenstein-Jensen Medium with 5% Sodium Chloride I II BBL Lowenstein-Jensen Medium BBL Lowenstein-Jensen Medium with 5% Sodium Chloride wersja 08 Styczeń 2007 PROCEDURY KONTROLI JAKOŚCI WPROWADZENIE Podłoże Lowenstein-Jensen Medium służy do izolacji

Bardziej szczegółowo

BD Haemophilus Test Medium Agar (HTM)

BD Haemophilus Test Medium Agar (HTM) GOTOWE PODŁOŻA HODOWLANE NA PŁYTKACH INSTRUKCJE STOSOWANIA PA-254058.06 wer.: April 2013 BD Haemophilus Test Medium Agar (HTM) PRZEZNACZENIE Podłoże BD Haemophilus Test Medium Agar (HTM) służy do dyfuzyjnych

Bardziej szczegółowo

WENTYLATOR KANA OWY ODŒRODKOWY W OBUDOWIE D WIÊKOCH ONNEJ SERII VENTS VS PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA

WENTYLATOR KANA OWY ODŒRODKOWY W OBUDOWIE D WIÊKOCH ONNEJ SERII VENTS VS PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA WENTYLATOR KANA OWY ODŒRODKOWY W OBUDOWIE D WIÊKOCH ONNEJ SERII VENTS VS PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA 010 PRZEZNACZENIE PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Wentylator kana³owy odœrodkowy VENTS VS w metalowej

Bardziej szczegółowo

Mieszanina wysokorafinowanych olejów bazowych oraz odpowiednich dodatków

Mieszanina wysokorafinowanych olejów bazowych oraz odpowiednich dodatków Wyd. nr 1 Strona 1 z 6 Egz. nr Producent LOTOS OIL S.A ul. Elbl¹ska 135 80-718 GDAÑSK Telefon centrala (0-58) 3087111, (058) 3088114 Fax (058) 3016063, 3017356 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU. Nazwa produktu

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka molekularna w OIT

Diagnostyka molekularna w OIT Diagnostyka molekularna w OIT B A R B A R A A D A M I K K A T E D R A I K L I N I K A A N E S T E Z J O L O G I I I I N T E N S Y W N E J T E R A P I I U N I W E R S Y T E T M E D Y C Z N Y W E W R O C

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna C 2 Hard TM

Karta Techniczna C 2 Hard TM Karta Techniczna C 2 Hard TM Przed zastosowaniem nale y zapoznaã siê z informacjami dotycz¹cymi bezpieczeñstwa i przygotowania powierzchni znajduj¹cymi siê na etykiecie preparatu. Przed zastosowaniem nale

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 kwietnia 2016 r. Poz. 600 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowych rodzajów środków bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Departament Wspó³pracy Rozwojowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych KSIÊGA ZNAKU PROGRAMU POLSKIEJ POMOCY ZAGRANICZNEJ

Departament Wspó³pracy Rozwojowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych KSIÊGA ZNAKU PROGRAMU POLSKIEJ POMOCY ZAGRANICZNEJ Departament Wspó³pracy Rozwojowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych KSIÊGA PROGRAMU POLSKIEJ POMOCY ZAGRANICZNEJ SPIS TREŒCI - WPROWADZENIE / 2 - WERSJA Z LOGOTYPEM / 3 - LOGO, LOGOTYP / 4 - KONSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Drobnoustroje Epower PRZEZNACZENIE POSTAĆ I SKŁADNIKI SPECYFIKACJA I DZIAŁANIE

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Drobnoustroje Epower PRZEZNACZENIE POSTAĆ I SKŁADNIKI SPECYFIKACJA I DZIAŁANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI Drobnoustroje Epower PRZEZNACZENIE Drobnoustroje Epower to liofilizowane, ilościowe preparaty drobnoustrojów do stosowania w laboratoriach przemysłowych dla celów kontroli jakości. Certyfikowany

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Prasy Termotransferowej Secabo TS7

Instrukcja Prasy Termotransferowej Secabo TS7 Instrukcja Prasy Termotransferowej Secabo TS7 Gratulujemy zakupu Prasy termotransferowej Secabo! Proszê o dok³adne zapoznanie siê z instrukcj¹ obs³ugi, tak aby mogli Pañstwo rozpocz¹æ pracê na urz¹dzeniu

Bardziej szczegółowo

XXV. Grzyby cz I. Ćwiczenie 1. Wykonanie i obserwacja preparatów mikroskopowych. a. Candida albicans preparat z hodowli barwiony metoda Grama

XXV. Grzyby cz I. Ćwiczenie 1. Wykonanie i obserwacja preparatów mikroskopowych. a. Candida albicans preparat z hodowli barwiony metoda Grama XXV. Grzyby cz I. Ćwiczenie 1. Wykonanie i obserwacja preparatów mikroskopowych a. Candida albicans preparat z hodowli barwiony metoda Grama Opis preparatu: b. Saccharomyces cerevisiae preparat z hodowli

Bardziej szczegółowo

BD Gardnerella Selective Agar with 5% Human Blood

BD Gardnerella Selective Agar with 5% Human Blood PA-254094.06-1 - GOTOWE PODŁOŻA HODOWLANE NA PŁYTKACH INSTRUKCJE STOSOWANIA PA-254094.06 wer.: July 2014 PRZEZNACZENIE Podłoże jest częściowo selektywnym, różnicującym podłożem przeznaczonym do izolowania

Bardziej szczegółowo

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: bw646m NO_DOC_EXT: 2017-072944 SOFTWARE VERSION: 9.5.2 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: przetargi@szpk.pl

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna terapia dożylna

Bezpieczna terapia dożylna . Bezpieczna terapia dożylna Celem firmy BD jest: pomoc dla personelu medycznego, nakierowana na zdobycie i utrzymanie wysokiego poziomu usług medycznych, poprzez wiedzę o produktach, ich optymalnym użytkowaniu

Bardziej szczegółowo

Krzese³ko do karmienia dla jednego dziecka 0 15 kg

Krzese³ko do karmienia dla jednego dziecka 0 15 kg Krzese³ko do karmienia dla jednego dziecka 0 15 kg PRIMA PAPPA ZERO-3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SERIAL NUMBER UWAGA! WA NE. ZACHOWAÆ W CELU POWO ANIA SIÊ W PRZYSZ OŒCI. TEGO WYSOKIEGO KRZES A NIE U YWAÆ

Bardziej szczegółowo

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Instrukcja obs³ugi i monta u Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy mog¹ byæ

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJE PRZEDZJAZDOWE

KONFERENCJE PRZEDZJAZDOWE KONFERENCJE PRZEDZJAZDOWE XXXIV Nadzwyczajny Zjazd ZHP, okreœlany mianem Zjazdu Programowego, ma byæ podsumowaniem ogólnozwi¹zkowej dyskusji na temat aktualnego rozumienia Prawa Harcerskiego, wartoœci,

Bardziej szczegółowo

8010960 2006/04 Polski. Þr. informacinio lapelio pabaigoje pateikiamà simboliø glosarijø.

8010960 2006/04 Polski. Þr. informacinio lapelio pabaigoje pateikiamà simboliø glosarijø. ProbeTec ET Legionella pneumophila (LP) Amplified DNA Assay U.S. Nr patentu 5,270,184; 5,547,861; 5,648,211; 5,712,124; 5,744,311; 5,846,726; 5,851,767; 5,866,336; 5,919,630; 5,928,869; 5,958,700; 6,054,279;

Bardziej szczegółowo

Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control

Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control Instrukcja obs³ugi i monta u Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy

Bardziej szczegółowo

Kontrola pożywek mikrobiologicznych. Sekcja Badań Epidemiologicznych

Kontrola pożywek mikrobiologicznych. Sekcja Badań Epidemiologicznych Kontrola pożywek mikrobiologicznych Sekcja Badań Epidemiologicznych 27.04.2015 Zgodnie z ISO 17025 oraz ISO 15189 jednym z czynników istotnie wpływających na jakość wyników badań w przypadku badań mikrobiologicznych,

Bardziej szczegółowo

III. Zapotrzebowanie roczne na odczynniki do bakteriologii ogólnej i gruźlicy. A. Gotowe podłoża hodowlane do diagnostyki. mikrobiologicznej.

III. Zapotrzebowanie roczne na odczynniki do bakteriologii ogólnej i gruźlicy. A. Gotowe podłoża hodowlane do diagnostyki. mikrobiologicznej. III. Zapotrzebowanie roczne na odczynniki do bakteriologii ogólnej i gruźlicy. Załącznik nr1 A. Gotowe podłoża hodowlane do diagnostyki mikrobiologicznej. Płytek lub sztuk 1 Columbia agar z krwią baranią

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH DOTYCZ CYCH BEZPIECZEÑSTWA (œrednia w czasie)

ARKUSZ DANYCH DOTYCZ CYCH BEZPIECZEÑSTWA (œrednia w czasie) ARKUSZ DANYCH DOTYCZ CYCH BEZPIECZEÑSTWA (œrednia w czasie) Nazwa produktu: Numer arkusza danych: 777031 4. 0. 3 Wykorzystanie substancji/preparatu: Water treatment Numer czêœci produktu: 777031 (25Ltr

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 520 PROCEDURY ANALITYCZNE SPIS TREŒCI

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 520 PROCEDURY ANALITYCZNE SPIS TREŒCI MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 520 PROCEDURY ANALITYCZNE (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce siê 15 grudnia 2009 r. i póÿniej) Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/P-25/2015 Radom, dnia 2015.06.11

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/P-25/2015 Radom, dnia 2015.06.11 RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 7 wrzeœnia 2011 r. III AUa 345/11

WYROK z dnia 7 wrzeœnia 2011 r. III AUa 345/11 WYROK z dnia 7 wrzeœnia 2011 r. III AUa 345/11 Sk³ad orzekaj¹cy:ssa Maria Sa³añska-Szumakowicz (przewodnicz¹cy) SSA Daria Stanek (sprawozdawca) SSA Gra yna Czy ak Teza Podanie przez p³atnika sk³adek, o

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 250 UWZGLÊDNIENIE PRAWA I REGULACJI PODCZAS BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 250 UWZGLÊDNIENIE PRAWA I REGULACJI PODCZAS BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 250 UWZGLÊDNIENIE PRAWA I REGULACJI Wprowadzenie (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce siê 15 grudnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

............ Wymagania Zamawiającego

............ Wymagania Zamawiającego Załącznik nr 4 do siwz /pieczęć Wykonawcy/ SZCZEGÓŁOWY OPIS: ANALIZATORA DO IDENTYFIKACJI I LEKOOPORNOŚCI BAKTERII NA 60 MIEJSC ANALIZATORA DO IDENTYFIKACJI I LEKOOPORNOŚCI BAKTERII NA 30 MIEJSC Wykonawca

Bardziej szczegółowo

Podstawowe warunki prowadzenia apteki Wydawanie produktów leczniczych

Podstawowe warunki prowadzenia apteki Wydawanie produktów leczniczych Prawo farmaceutyczne Podstawowe warunki prowadzenia apteki Wydawanie produktów leczniczych Joanna Garczyñska, Grzegorz enczyk (prawo@kamsoft.pl) Jak ju pisaliœmy na ³amach naszego czasopisma, z dniem 1

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Naukowo- Technologiczne. Op. 50szt.

Regionalne Centrum Naukowo- Technologiczne. Op. 50szt. 1 Regionalne Centrum Naukowo- Technologiczne Podzamcze 45 26-060 Chęciny tel. (41) 343 40 50 faks (41) 307 44 76 www.rcnt.pl sekretariat@rcnt.pl Załącznik nr 9 do SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka mikrobiologiczna zakażeń krwi Paweł Zwierzewicz

Diagnostyka mikrobiologiczna zakażeń krwi Paweł Zwierzewicz Diagnostyka mikrobiologiczna zakażeń krwi Paweł Zwierzewicz Diagnostyka mikrobiologiczna sepsy oferta firmy biomerieux Automatyczne analizatory do posiewów krwi Automatyczne analizatory do identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Program ćwiczeń z mikrobiologii dla studentów III roku Oddziału Analityki Medycznej, rok akademicki 2014/2015 SEMESTR LETNI

Program ćwiczeń z mikrobiologii dla studentów III roku Oddziału Analityki Medycznej, rok akademicki 2014/2015 SEMESTR LETNI Program ćwiczeń z mikrobiologii dla studentów III roku Oddziału Analityki Medycznej, rok akademicki 2014/2015 SEMESTR LETNI Wykłady (16 godz.): Środa 12.15-13.45 Ćwiczenia (60 godz.) środa: 9.45-12.00

Bardziej szczegółowo

Antybiotykooporno szczepów bakteryjnych izolowanych od ryb ososiowatych z gospodarstw na terenie Polski

Antybiotykooporno szczepów bakteryjnych izolowanych od ryb ososiowatych z gospodarstw na terenie Polski Antybiotykooporno szczepów bakteryjnych izolowanych od ryb ososiowatych z gospodarstw na terenie Polski AGNIESZKA P KALA Zak ad Chorób Ryb Pa stwowy Instytut Weterynaryjny - Pa stwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Zapytaj swojego lekarza.

Zapytaj swojego lekarza. Proste, bezpieczne badanie krwi, zapewniające wysoką czułość diagnostyczną Nieinwazyjne badanie oceniające ryzyko wystąpienia zaburzeń chromosomalnych, takich jak zespół Downa; opcjonalnie umożliwia również

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Zenius Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

X. Pałeczki Gram-dodatnie. Rodzaje: Corynebacterium, Listeria, Erysipelothtix, Lactobacillus

X. Pałeczki Gram-dodatnie. Rodzaje: Corynebacterium, Listeria, Erysipelothtix, Lactobacillus X. Pałeczki Gram-dodatnie. Rodzaje: Corynebacterium, Listeria, Erysipelothtix, Lactobacillus Gramujemne pałeczki auksotroficzne. Rodzaj: Haemophilus, Brucella, Legionella Ćwiczenie 1. Wykonanie preparatu

Bardziej szczegółowo

Ocena skuteczności procesów sterylizacji za pomocą wskaźników biologicznych r.

Ocena skuteczności procesów sterylizacji za pomocą wskaźników biologicznych r. Ocena skuteczności procesów sterylizacji za pomocą wskaźników biologicznych 27.04.2015 r. Wstęp Sterylizacja to proces, w wyniku którego zostają zniszczone lub usunięte wszystkie drobnoustroje, zarówno

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa 98/79/WE WYKAZ POLSKICH NORM ZHARMONIZOWANYCH DYREKTYW A 98/79/W E. Monitor Polski Nr 76 6194 Poz. 746

Dyrektywa 98/79/WE WYKAZ POLSKICH NORM ZHARMONIZOWANYCH DYREKTYW A 98/79/W E. Monitor Polski Nr 76 6194 Poz. 746 Dyrektywa 98/79/WE WYKAZ POLSKICH NORM ZHARMONIZOWANYCH DYREKTYW A 98/79/W E Polskie Normy opublikowane do 30.06.2011 Wykaz norm z dyrektywy znajduje si równie na www.pkn.pl Na podstawie publikacji w Dzienniku

Bardziej szczegółowo