Zamawiający: Centralny Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w GiŜycku, GiŜycko, ul. Moniuszki 22

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zamawiający: Centralny Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w GiŜycku, 11-500 GiŜycko, ul. Moniuszki 22"

Transkrypt

1 Zamawiający : Centralny Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich Ul. Moniuszki 22, GiŜycko Tel./ fax Zamawiający: Centralny Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w GiŜycku, GiŜycko, ul. Moniuszki 22 Znak sprawy : ZG/P/20/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTU OŚRODKA PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH postępowanie przeprowadzane jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Strona1 1

2 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Centralny Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w GiŜycku, GiŜycko, ul. Moniuszki 22 II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. z 2010 r.. Dz.U. Nr 113, poz. 759 z późn.zm) dalej Pzp III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Wspólny słownik zamówień ( CPV ) Usługi ubezpieczenia własności Usługi ubezpieczenia od skutków Ŝywiołów Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych Usługi ubezpieczenia jednostek pływających od odpowiedzialności cywilnej Przedmiotem zamówienia jest: 1) ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Centralnego Ośrodka Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w GiŜycku, GiŜycko, ul. Moniuszki 22 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznik nr 4 stanowiących integralną część niniejszej specyfikacji. Płatność składki: Jednorazowo IV. SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. V. TERMIN WYKONANIA UMOWY Od do VI. UMOWY RAMOWE Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. VII. INFORMACJA O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. VIII. INFORMACJA O OFERTACH WARIANTOWYCH Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej. IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW, O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: 1. Spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1 Pzp 2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1uPzp. 3. Wykonali lub wykonują w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie jednej usługi polegające na ubezpieczeniu majątku o łącznej sumie ubezpieczenia zł z podaniem krótkiego opisu usług, dat wykonania usług i odbiorców usług oraz załączą dokumenty potwierdzające, Ŝe usługi te zostały wykonane lub są wykonywane naleŝycie ( złącznik nr 3). 4. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia tj. na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej lub sprzedaŝy ubezpieczeń na terytorium RP. Ocena spełnienia powyŝszych warunków zostanie dokonana na podstawie przedłoŝonych przez Wykonawców dokumentów wymienionych w pkt 10 SIWZ, w formule spełnia, nie spełnia. X. WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ JAKIE MUSI DOŁĄCZYĆ WYKONAWCA DO OFERTY A. 1.Oprócz niŝej wymienionych dokumentów wykonawca zobligowany jest do złoŝenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2

3 2. Na potwierdzenie warunku, o którym mowa w pkt. IX. Wykonawca składa następujące dokumenty: Zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (t.j. z 2010 r. Dz.U. Nr 11, poz. 66 z późn. zm.), a w przypadku, gdy Wykonawca ma siedzibę poza terytorium RP zezwolenie właściwego organu nadzoru na sprzedaŝ ubezpieczeń na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 3. Na potwierdzenie warunku, o którym mowa w pkt. IX. Wykonawca składa następujące dokumenty: Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŝ wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załącznikiem dokumentu potwierdzającego, Ŝe te usługi zostały wykonane lub są wykonywane naleŝycie. Wykaz naleŝy sporządzić według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ - w rubryce Rodzaj usługi, naleŝy podać co najmniej nazwę usługi i jej krótki opis. - w rubryce Daty wykonania naleŝy podać daty rozpoczęcia i zakończenia usługi w układzie: dzień miesiąc rok. - w rubryce wartość naleŝy podać wartość sumy ubezpieczenia w PLN 4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest złoŝyć: a) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 u Pzp, a w przypadku wykonawców będących osobami fizycznymi oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 Pzp (dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast ww. dokumentów, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1a do SIWZ. B. Inne wymagane dokumenty : 1. Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2 wraz z załącznikiem A do formularza cenowego 2. Ogólne warunki ubezpieczenia dla poszczególnych ryzyk Wszystkie dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. JeŜeli upowaŝnienie do złoŝenia oferty nie wynika z dokumentów wymienionych w punkcie X.A. 4 a niniejszej specyfikacji naleŝy dołączyć stosowne pełnomocnictwo. W przypadku składnia oferty przez podmioty występujące wspólnie (konsorcja) naleŝy dołączyć dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego jeŝeli oferta nie jest podpisana przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. Wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są do złoŝenia dokumentów obowiązujących dla kaŝdego wykonawcy z osobna tj.: wymienione w pkt. X.A.4a i X.A.4b. XI. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 3

4 1. W przedmiotowym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. 2. Nr faksu Zamawiającego: Wykonawca obowiązany jest potwierdzić fakt otrzymania dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych faksem przez Zamawiającego najpóźniej w dniu ich otrzymania. Brak niezwłocznego potwierdzenia oznaczać będzie, iŝ Wykonawca otrzymał informację w momencie jej przekazania przez Zamawiającego dowód transmisji danych. Wykonawca odpowiada za sprawne działanie faksu. 4. Wykonawca zobowiązany jest przekazywać dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w sposób umoŝliwiający zapoznanie się przez Zamawiającego z ich treścią, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 15: Strony obowiązane są informować siebie nawzajem o kaŝdej zmianie adresów. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wysłane na ostatnio podany adres Wykonawcy uznawane będą za skutecznie złoŝone temu Wykonawcy. XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 1. Wykonawca ma prawo złoŝyć tylko jedną ofertę. 2. Ofertę naleŝy sporządzić w języku polskim zgodnie z niniejszą specyfikacją, w formie maszynopisu lub druku i uzupełnić wymaganymi załącznikami. 3. Oferta musi być podpisana przy imiennych pieczątkach osób upowaŝnionych do reprezentowania Wykonawcy wymienionych w rejestrze handlowym lub innym odpowiednim dokumencie, upowaŝniającym do takiego reprezentowania. 4. Zaleca się, aby oferta, wraz z załącznikami, miała ponumerowane strony (tylko zapisane strony). Wszystkie strony oferty powinny być spięte /zszyte/ we właściwej kolejności w sposób zapobiegający dekompletacji oferty. 5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 6. JeŜeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ustawy z dnia 14 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U Nr 153 poz z późn. zm) wówczas informacje te muszą być wyodrębnione w formie celem zachowania przez Zamawiającego tajemnicy. Pakiet ten ma być wyraźnie oznaczony Tajemnice przedsiębiorstwa - nie udostępniać innym uczestnikom postępowania Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z SIWZ przygotowania w/w pakietu przez Wykonawcę. Stosowne zastrzeŝenie Wykonawca winien złoŝyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie całą oferta zostanie ujawniona na Ŝyczenie kaŝdej zainteresowanej osoby. 7. Oferty naleŝy składać w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie lub opakowaniu. 8. W przypadku dołączenia do oferty dokumentów lub materiałów w języku obcym wymagane jest złoŝenie ich wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 9. Koperta powinna być opatrzona napisem: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Centralnego Ośrodka Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w GiŜycku GiŜycko, ul. Moniuszki 22 Nie otwierać przed dniem 18 grudnia 2012r. godz. 13:00 oraz opisana nazwą i adresem Wykonawcy. 10.W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. 11. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty. XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 1. Ofertę naleŝy złoŝyć pod adresem: Centralny Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w GiŜycku, GiŜycko, ul. Moniuszki 22 pokój nr Termin składania ofert upływa dnia 18/12/2012r. o godz. 13:00. Oferty złoŝone po tym terminie zostaną zwrócone niezwłocznie Wykonawcom bez otwierania. 3. Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu, w którym upływa termin składania ofert, o godz. 13:15 do siedziby Zamawiającego przy ul. 4

5 Moniuszki 22, GiŜycko (pokój nr 232. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 4. W trakcie otwarcia ofert nie będą otwierane koperty zawierające oferty, których dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania. 5. Koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przed otwarciem kopert zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty. XV. WADIUM Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium XVI. KRYTERIA OCENY OFERTY ORAZ SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy ocenie oferty w celu wyboru oferty najkorzystniejszej: Spośród ofert nieodrzuconych Cena 100 pkt Maksymalną liczbę punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniŝszą całkowitą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów, zgodnie z poniŝszym wzorem: Cn C = 100 Cob pkt gdzie: C liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium cena Cn najniŝsza zaoferowana cena Cob cena zaoferowana w badanej ofercie Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. NajwyŜsza liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę w zamówieniu. XVII.OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU I FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z ZAWARCIEM UMOWY 1.Ogłoszenie wyników przetargu będzie podane do wiadomości na stronie tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 2. NiezaleŜnie od ogłoszenia wyników na stronie internetowej zamawiającego, o wyborze oferty za pośrednictwem faksu zostaną powiadomieni wszyscy Wykonawcy, którzy złoŝyli oferty. 3. Z wykonawcą, którego oferta będzie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa na warunkach określonych w projekcie umowy (przy uwzględnieniu jej ewentualnych zmian będących rezultatem modyfikacji SIWZ w trakcie prowadzonego postępowania) 4. Podpisanie umowy nastąpi w sposób i z uwzględnieniem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2 bądź odpowiednio 94 ust. 2 pkt 1 Pzp. 5. Zamawiający dopuszcza moŝliwość przesłania Wykonawcy umowy o udzielenie zamówienia publicznego za pośrednictwem poczty. Wykonawca zobowiązuje się wówczas do niezwłocznego odesłania podpisanej umowy. XVIII. TRYB OTWARCIA I BADANIA OFERT. 1.W części jawnej przetargu Oferty zostaną otwarte publicznie przez komisję przetargową po sprawdzeniu nie naruszenia kopert. 2.Komisja poda do wiadomości zainteresowanym informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 i 5 Pzp 3.Oferty oceni się pod względem spełnienia warunków zawartych w specyfikacji, tj. a)czy są waŝne, b)czy posiadają wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty, c)czy nie zawierają omyłek, o których mowa w art.87 ust. 2 Pzp 4.Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana wg kryteriów i w sposób podany w SIWZ XIX. SPOSÓB POPRAWY OMYŁEK 1. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe będące rezultatem nieprawidłowo przeprowadzonych działań rachunkowych. 5

6 2. Zamawiający poprawiając omyłki rachunkowe uwzględnia konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek. 3. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie. Przez oczywistą omyłkę pisarską naleŝy rozumieć widocznie mylną pisownię wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części itp. 4. Zamawiający poprawi inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 5. O dokonanych poprawach Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców, których oferty zostały poprawione. XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. XXI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ Wykonawcom, a takŝe innym podmiotom, jeŝeli mają lub miały interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniosły lub mogłyby ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI Środki ochrony prawnej (art g) ustawy Prawo zamówień publicznych. XXII ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niŝ 20% wartości zamówienia podstawowego polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia. XXIII INSTYTUCJE UCZESTNICZĄCE W PRZYGOTOWANIU POSTEPOWANIA Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe Sp. z o.o. broker ubezpieczeniowy, Al. Jerozolimskie 47/12, Warszawa XXIV PROJEKT UMOWY UMOWA Nr... zawarta w dniu... w GiŜycku pomiędzy: Centralnym Ośrodkiem Sportu Ośrodkiem Przygotowań Olimpijskich w GiŜycku Instytucją Gospodarki BudŜetowej z siedzibą w GiŜycku, (11-500), ul. Moniuszki 22, zarejestrowanym pod numerem w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 22 grudnia 2010 roku, posiadającym numery: NIP i Regon - EKD Z, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: Emilię Kaczmarek p.o. Dyrektora Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w GiŜycku, działającą na podstawie upowaŝnienia przy kontrasygnacie Głównego Księgowego Doroty Sinkiewicz Zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a firmą... z siedzibą w... NIP... Regon... reprezentowanym przez: zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r., prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r. Dz.U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) znak ZG/P/17/ Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu ochrony ubezpieczeniowej: 6

7 1) mienia będącego własnością oraz w uŝytkowaniu Zamawiającego w zakresie od ognia i innych zdarzeń losowych, 2) mienia będącego własnością oraz w uŝytkowaniu Zamawiającego w zakresie od kradzieŝy z włamaniem, rabunku i dewastacji, 3) mienia będącego własnością oraz w uŝytkowaniu Zamawiającego w zakresie szyb oraz innych przedmiotów od stłuczenia, 4) mienia będącego własnością oraz w uŝytkowaniu Zamawiającego (sprzętu pływającego) w zakresie OC, Casco, NNW, Rzeczy osobistych. 6) mienia będącego własnością oraz w uŝytkowaniu Zamawiającego w zakresie elektronika od ryzyk wszystkich 7) w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności, posiadania oraz uŝytkowania mienia, 8) ubezpieczenia komunikacyjne OC,AC,NW Ubezpieczający: Centralny Ośrodek Sportu, Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w GiŜycku ul. Moniuszki 22, GiŜycko Ubezpieczony: Centralny Ośrodek Sportu, Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w GiŜycku ul. Moniuszki 22, GiŜycko Ubezpieczony: Centralny Ośrodek Sportu Warszawa budynek hali sportowej adres: GiŜycko, ul. Moniuszki Dokładny zakres usług świadczonych na rzecz Zamawiającego przez Wykonawcę zawarty jest w załączniku nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (Opis przedmiotu zamówienia) będący załącznikiem do niniejszej umowy wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia. 2. Ogólne warunki ubezpieczenia i inne wzorce umowne stosowane przez Wykonawcę w realizacji niniejszej Umowy mają zastosowanie w zakresie, w jakim nie pozostają w sprzeczności z treścią niniejszej umowy oraz z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz), która stanowi integralną część niniejszej umowy. Wszelkie warunki określone w siwz i niniejszej Umowie mają pierwszeństwo przed postanowieniami zawartymi w ogólnych warunkach ubezpieczeń. 3. Wykonawca potwierdza, Ŝe objęcie ochroną ubezpieczeniową Zamawiającego, w zakresie wyznaczonym niniejszą umową nastąpi poprzez wystawienie i wydanie Zamawiającemu stosownych dokumentów ubezpieczenia (polis), przy czym ich wydanie nastąpi w terminie 3 dni od zawarcia umowy Zamawiający z tytułu zawarcia niniejszej umowy zobowiązuje się zapłacić składki w łącznej wysokości...zł, 2. Wykonawca oświadcza, Ŝe składki, o których mowa w ust.1 nie będą podwyŝszane przez cały okres trwania umowy. 3. Składki, o których mowa będą płatne jednorazowo w terminie 14 dniu od rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. 4 Umowa zostaje zawarta na okres od dnia.. 5 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami, Kodeksu Cywilnego oraz innych mających odpowiednie zastosowanie w wykonaniu niniejszej umowy. 7

8 6 Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązać polubownie, a w przypadku, gdy okaŝe się to niemoŝliwe, przez Sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŝdej ze stron. 7 Wykonawca Zamawiający 8

9 Załącznik nr 1 do siwz Pieczęć wykonawcy OŚWIADCZENIE Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTU OŚRODKA PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH W GIśYCKU ( znak ZG/P/20/2012) oświadczam/my, Ŝe spełniam/my warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn zm.). (miejsce, data) (podpis przedstawiciela upowaŝnionego do reprezentacji wykonawcy) 9

10 Załącznik nr 1a do siwz Pieczęć wykonawcy OŚWIADCZENIE Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTU OŚRODKA PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH W GIśYCKU ( znak ZG/P/20/2012) oświadczam/my, Ŝe brak jest wobec mnie/nas podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn zm.). (miejsce, data) (podpis przedstawiciela upowaŝnionego do reprezentacji wykonawcy) 10

11 Załącznik nr 2 - formularz ofertowy... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ OFERTA dla Centralnego Ośrodka Sportu Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w GiŜycko ul. Moniuszki 22, GiŜycko Nawiązując do ogłoszenia o przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (znak sprawy ZG/P/20/2012) My niŝej podpisani działając w imieniu i na rzecz NIP. REGON. Tel.. Faks... /nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/ /w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firm ) i dokładne adresy Wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną/ Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, a) na warunkach... (wpisać nazwę ogólnych warunków ubezpieczenia) b) z zastosowaniem klauzul obligatoryjnych: 11

12 Nr klauzuli Nazwa klauzuli 1. reprezentantów 2. nowych lokalizacji 3. zabezpieczeń p.poŝarowych i p. kradzieŝowych 4. małych szkód 5. warunków i taryf 6. rezygnacji z zarzutu niedoubezpieczenia 7. automatycznego pokrycia 8. rozstrzygnięcia sporów 9. stempla pocztowego 10. przepięcia 11. rzeczoznawców 12. prolongaty składki 13. wypłaty odszkodowania 14. oględzin 15. zgłaszania szkód 16. zniszczenia 17. swobodnego transferu między lokalizacjami 18. kosztów pracy w godzinach nadliczbowych oraz koszty transportu 19. arbitrów 20. zmian w miejscu szkody 21. przeniesienia i transportowania mienia 25. awarii i uszkodzeń maszyn i urządzeń II. Ubezpieczenie od kradzieŝy z włamaniem i rabunku a) na warunkach... (wpisać nazwę ogólnych warunków ubezpieczenia) b) z zastosowaniem klauzul obligatoryjnych: 12

13 Nr klauzuli Nazwa klauzuli 1. reprezentantów 2. nowych lokalizacji 3. zabezpieczeń p.poŝarowych i p. kradzieŝowych 4. małych szkód 5. warunków i taryf 6. rezygnacji z zarzutu niedoubezpieczenia 8. rozstrzygnięcia sporów 9. stempla pocztowego 12. prolongaty składki 13. wypłaty odszkodowania 14. oględzin 15. zgłaszania szkód 17. swobodnego transferu między lokalizacjami 19. arbitrów 20. zmian w miejscu szkody 21. przeniesienia i transportowania mienia c) kaŝda ww. klauzula w brzmieniu zgodnym z zapisami w SIWZ d) franszyzy zgodne z zapisami w SIWZ III. Ubezpieczenie szyb oraz innych przedmiotów od stłuczenia a) na warunkach... (wpisać nazwę ogólnych warunków ubezpieczenia) b) z zastosowaniem klauzul obligatoryjnych: Nr klauzuli Nazwa klauzuli 1. Reprezentantów 2. nowych lokalizacji 4. małych szkód 5. warunków i taryf 7. automatycznego pokrycia 8. rozstrzygnięcia sporów 9. stempla pocztowego 12. prolongaty składki 13. wypłaty odszkodowania 14. oględzin 15. zgłaszania szkód 19. arbitrów 20. zmian w miejscu szkody c) kaŝda ww. klauzula w brzmieniu zgodnym z zapisami w SIWZ 13

14 d) franszyzy zgodne z zapisami w SIWZ IV. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. a) na warunkach... (wpisać nazwę ogólnych warunków ubezpieczenia) b) z zastosowaniem klauzul obligatoryjnych: Nr klauzuli Nazwa klauzuli 1. reprezentantów 2. nowych lokalizacji 3. zabezpieczeń p.poŝarowych i p. kradzieŝowych 5. warunków i taryf 6. rezygnacji z zarzutu niedoubezpieczenia 7. automatycznego pokrycia 8. rozstrzygnięcia sporów 9. stempla pocztowego 12. prolongaty składki 13. wypłaty odszkodowania 14. oględzin 15. zgłaszania szkód 17. swobodnego transferu między lokalizacjami 19. arbitrów 20. zmian w miejscu szkody 21. przeniesienia i transportowania mienia 23. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od daty dostawy 24. tymczasowe magazynowanie lub chwilowa przerwa w eksploatacji c) kaŝda ww. klauzula w brzmieniu zgodnym z zapisami w SIWZ d) franszyzy zgodne z zapisami w SIWZ V. Ubezpieczenie sprzętu pływającego 1. Casco jednostek pływających na warunkach... (wpisać nazwę ogólnych warunków ubezpieczenia) 2. OC uŝytkownika jednostek pływających na warunkach... (wpisać nazwę ogólnych warunków ubezpieczenia) 3. Następstwa nieszczęśliwych wypadków na warunkach... (wpisać nazwę ogólnych warunków ubezpieczenia) 14

15 4. Ubezpieczenie rzeczy osobistych na warunkach... (wpisać nazwę ogólnych warunków ubezpieczenia) franszyzy zgodne z zapisami w SIWZ VI. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej a) na warunkach... (wpisać nazwę ogólnych warunków ubezpieczenia) b) z zastosowaniem klauzul obligatoryjnych: Nr klauzuli Nazwa klauzuli 5. warunków i taryf 8. rozstrzygnięcia sporów 9. stempla pocztowego 12. prolongaty składki 19. arbitrów c) kaŝda ww. klauzula w brzmieniu zgodnym z zapisami w SIWZ d) franszyzy zgodne z zapisami w SIWZ Ubezpieczenia Komunikacyjne I. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w związku z posiadaniem pojazdów mechanicznych zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. 2003r. Nr 124, poz z późn. zm.) II. Ubezpieczenie autocasco (AC) w zakresie pełnym wraz z kradzieŝą na warunkach:... (wpisać nazwę ogólnych warunków ubezpieczenia) III. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NWW) na warunkach:... (wpisać nazwę ogólnych warunków ubezpieczenia) Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w specyfikacji i ofercie za łączne wynagrodzenie brutto za cały okres ubezpieczenia, tj. w kwocie...zł. (Słownie zł...) płatne jednorazowo Szczegółowy sposób wyliczenia ceny zawiera załączony formularz cenowy załącznik A do formularza ofertowego Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w okresie wskazanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. UwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 15

16 Zamówienie zrealizujemy bez udziału podwykonawców/ z udziałem podwykonawców.* Powierzymy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia... (wypełnić w przypadku udziału podwykonawców) Oświadczamy, Ŝe sposób reprezentacji wykonawcy składającego ofertę wspólną dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:. (wypełniają jedynie wykonawcy składający wspólną ofertę - konsorcja) Oświadczamy, Ŝe - za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach Nr od.. do - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z projektem umowy stanowiącym część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia umowy zgodnej z projektem i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania naleŝy kierować na poniŝszy adres:. Ofertę niniejszą składamy na. kolejno ponumerowanych stronach. Oświadczamy, Ŝe wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iŝ wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 KK ). Data;... *niepotrzebne skreślić... podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo 16

17 załącznik A do formularza ofertowego Rodzaj ubezpiecz enia Od ognia i innych zdarzeń losowych Od kradzieŝy z włamanie m i rabunku Szyby od stłuczenia... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY do oferty na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Centralnego Ośrodka Sportu Przedmiot ubezpieczenia System ubezpiecze nia Wg Wartości Suma ubezpieczenia/ gwarancyjna ogółem w PLN Budynki i budowle Sumy stałe (wart. ks. brutto) ,56 Środki trwałe niskocenne Pierwsze ryzyko Wysokość przypuszczalnej maksymalnej straty ,00 Wartości pienięŝne Pierwsze (wart. nominalna) ,00 ryzyko Środki trwałe (maszyny, urządzenia, wyposaŝenie w tym środki niskocenne) Gotówka od kradzieŝy z włamaniem w lokalu Gotówka od rabunku w lokalu Gotówka w transporcie Dewastacja Szyby oraz inne przedmioty od stłuczenia Pierwsze ryzyko Pierwsze ryzyko Pierwsze ryzyko Pierwsze ryzyko Pierwsze ryzyko Pierwsze ryzyko Wysokość ,00 przypuszczalnej maksymalnej straty (wart. nominalna) ,00 (wart. nominalna) ,00 (wart. nominalna) ,00 Wysokość przypuszczalnej maksymalnej straty Wysokość przypuszczalnej maksymalnej straty , ,00 Casco jachtu (wart. ks. brutto) ,00 Stawka w % Wysokość składki Sprzęt pływający Sprzęt elektronicz ny od wszystkich ryzyk OC uŝytkownika ,00 NW liczba ,00 ubezpieczonych 141 Limit na jedną osób (maksymalna liczba osobę 6.000,00 miejsc w sprzęcie pływającym) Rzeczy osobiste liczba ubezpieczonych 141 osób (maksymalna liczba miejsc w sprzęcie pływającym) Sprzęt elektroniczny stacjonarny Sprzęt elektroniczny przenośny ,00 Limit na jedną osobę 1.000,00 Sumy stałe (wart. ks. brutto) ,05 Sumy stałe (wart. ks. brutto) ,27 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ,00 RAZEM 17

18 Rodzaj ubezpieczenia 1. OC 2. AC 3. NNW kierowcy i pasaŝerów Przedmiot Ilość /Wartość Taryfa składki ubezpieczenia pojazdów Pojazdy osobowe...zł/za jeden pojazd 1 Ciągniki...zł/za jeden pojazd 2 Przyczepa...zł/za jeden pojazd 1 Pojazdy osobowe...% sumy ubezpieczenia 1 Pojazdy......zł/za jeden pojazd 3 Łączna składka Składki roczne Składka za cały okres ubezpieczenia, wynosi...zł. słownie:... zł. Data... podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo 18

19 Załącznik nr 3... (pieczęć adresowa wykonawcy) WYKAZ USŁUG Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (znak: ZG/P/20/2012 przedstawiamy wykaz wykonanych/ wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców Nazwa i adres usługobiorcy Rodzaj ubezpieczeń Suma ubezpieczenia Termin realizacji (dzień miesiąc - rok) W załączeniu dokumenty potwierdzające, Ŝe usługi o których mowa powyŝej zostały wykonane lub są wykonywane naleŝycie np. referencje, etc (miejscowość, data) podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo 19

20 Załącznik nr 4 Opis przedmiotu zamówienia UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE Ubezpieczający: Centralny Ośrodek Sportu, Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w GiŜycku ul. Moniuszki 22, GiŜycko NIP , REGON Ubezpieczony: Centralny Ośrodek Sportu, Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w GiŜycku ul. Moniuszki 22, GiŜycko NIP , REGON Ubezpieczony: Centralny Ośrodek Sportu Warszawa budynek hali sportowej adres: GiŜycko, ul. Moniuszki 22 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA I. UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Okres ubezpieczenia: od do r. Miejsce ubezpieczenia: GiŜycko, ul. Moniuszki 22 Przedmiot ubezpieczenia: Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie stanowiące własność, uŝyczone, znajdujące się w posiadaniu lub uŝytkowane przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego bez względu na tytuł prawny, na podstawie którego na Zamawiającym ciąŝy ryzyko. Lp Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia w PLN 1. Budynki i budowle max. wartość budynku, hala ,90 Wartość ubezpieczenia ,56 Wg wartości księgowej brutto 2. Środki trwale niskocenne ,00 Wysokość przypuszczalnej maksymalnej straty 3. Wartości pienięŝne ,00 Wg wartości nominalnej System ubezpieczenia Sumy stałe Pierwsze ryzyko Pierwsze ryzyko Suma ubezpieczenia Wartość księgowa brutto - wartość wynikająca z ewidencji księgowej, która zgodnie z ustawą o rachunkowości odpowiada wartości początkowej mienia, z uwzględnieniem zmian wartości początkowej, bez uwzględnienia amortyzacji. Zakres ubezpieczenia Zakres pełny na bazie ryzyk nazwanych obejmujący co najmniej szkody wynikające z poniŝszych zdarzeń losowych: poŝaru, bezpośredniego i pośredniego uderzenia pioruna, eksplozji, implozja, upadku statku powietrznego, uderzenia pojazdu w ubezpieczony przedmiot (w tym w ogrodzenie), huraganu, deszczu nawalnego, śniegu, naporu śniegu i lodu, zalegania śniegu i lodu, zalania w wyniku roztopienia śniegu i lodu, powodzi, zalania (przez wydostanie się cieczy lub pary z urządzeń centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych), gradu, trzęsienia, zapadania, osuwania się ziemi, dymu, sadza, huku ponaddźwiękowego, upadek - między innymi drzew, masztów, kominów, budynków, budowli, urządzeń technicznych. Ponadto ubezpieczone mienie objęte jest ochroną ubezpieczeniową od szkód powstałych wskutek: 20

Zamawiający: Centralny Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w GiŜycku, 11-500 GiŜycko, ul. Moniuszki 22

Zamawiający: Centralny Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w GiŜycku, 11-500 GiŜycko, ul. Moniuszki 22 Zamawiający : Centralny Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich Ul. Moniuszki 22, 11-500 GiŜycko Tel./ fax. 87 428 23 35 www.gizycko.cos.pl Zamawiający: Centralny Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Centralny Ośrodek Sportu 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6a. Znak sprawy : NZ/P/03/01/2012

Zamawiający: Centralny Ośrodek Sportu 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6a. Znak sprawy : NZ/P/03/01/2012 Zamawiający: Centralny Ośrodek Sportu 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6a Znak sprawy : NZ/P/03/01/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN..

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN.. ZGO S.A. w Bielsku-Białej na okres 12 miesięcy 12/ZP/ZGO/2013 Przedmiot postępowania Zamawiający Oferent Lp. 1. Wyszczególnienie Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Kompleksowe ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Zawarta w dniu 20.r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Zarząd INPRO SA ( Spółka ) informuje, iŝ w dniu 21

Bardziej szczegółowo

Wałcz: UBEZPIECZENIE MIENIA I OC Numer ogłoszenia: 259861-2012; data zamieszczenia: 07.12.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałcz: UBEZPIECZENIE MIENIA I OC Numer ogłoszenia: 259861-2012; data zamieszczenia: 07.12.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.walcz.cos.pl Wałcz: UBEZPIECZENIE MIENIA I OC Numer ogłoszenia: 259861-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpgk.chelm.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpgk.chelm.pl 1 z 8 2012-11-14 23:09 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpgk.chelm.pl Chełm: Kompleksowe ubezpieczenie komunikacyjne i majątkowe

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z o.o., ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki Tel. 087 565-32-86, fax. 087 565-32-85 www.pgk.suwalki.pl, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna

Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna Rydzyna, dnia 15.03.2012 r. Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna Zamawiający wyraŝa zgodę na wprowadzenie następującej zmiany

Bardziej szczegółowo

III.4) INFORMACJA O O

III.4) INFORMACJA O O Legnica: Przewóz niepełnosprawnych mieszkańców Legnicy w oparciu o -Regulamin korzystania przez osoby niepełnosprawne z indywidualnego przewozu wykonywanego w Legnicy w oparciu o mikrobusy przystosowane

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Ubezpieczenie Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Ubezpieczenie Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Gdynia: Ubezpieczenie Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zapytanie ofertowe. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Zapytanie ofertowe Ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu pn Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Starogard Gdański Starogard Gdański, 28.01.2015 r. Gmina

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi ul. Piotrkowska 104 90 926 Łódź

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 12 miesięcy:...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl 1 z 6 2015-03-09 09:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl Toruń: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Boguchwała, dn. 29.09.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Boguchwała, dn. 29.09.2014 r. Boguchwała, dn. 29.09.2014 r. (pieczęć jednostki) ZAPYTANIE OFERTOWE Ubezpieczenie nowego sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. Wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Boguchwała oraz przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Załącznik nr 4 Formularz cenowy Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.elk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.elk.pl 1 z 5 2014-09-17 11:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.elk.pl Ełk: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miasta Ełku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl Staszów: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Staszów wraz z jednostkami

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r. SUPRA BROKERS Strona 1 z 8 F178 Wrocław, 19.09.2012 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

Kielce: Usługi ubezpieczenia samochodów w 2012r. Numer ogłoszenia: 411448-2011; data zamieszczenia: 05.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Kielce: Usługi ubezpieczenia samochodów w 2012r. Numer ogłoszenia: 411448-2011; data zamieszczenia: 05.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl Kielce: Usługi ubezpieczenia samochodów w 2012r. Numer ogłoszenia: 411448-2011; data

Bardziej szczegółowo

Choroszcz: ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im.

Choroszcz: ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Choroszcz: ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy. Numer ogłoszenia: 64382-2013;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.trabkiw.ug.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.trabkiw.ug.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.trabkiw.ug.gov.pl Trąbki Wielkie: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zuk.zgk-karkonosze.pl/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zuk.zgk-karkonosze.pl/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zuk.zgk-karkonosze.pl/przetargi.html Mysłakowice: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Związku

Bardziej szczegółowo

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez:

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez: Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt Umowy PROJEKT UMOWY GENERALNEJ NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI S.A. 8/ZP/ZGO/2014 zawarta w dniu roku w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

Gminą Cieszyn oraz jednostkami organizacyjnymi reprezentowanymi przez:

Gminą Cieszyn oraz jednostkami organizacyjnymi reprezentowanymi przez: Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy na usługę ubezpieczeń majątku i odpowiedzialności cywilnej dla Gminy Cieszyn wraz z jednostkami organizacyjnymi dla których organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn

Bardziej szczegółowo

Załącznik OFERTA. str. 1. ... (miejscowość, data)

Załącznik OFERTA. str. 1. ... (miejscowość, data) Załącznik OFERTA str. 1 Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia* * (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu Oferty naleŝy wpisać

Bardziej szczegółowo

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków?

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków? Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia się, że wpłynęły od Wykonawców

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsm.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsm.com.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsm.com.pl Chorzów: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie majątku

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. Znak: GP MEN/ZP-01/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. Gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Chełm: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Warszawa: ubezpieczenie mienia Kancelarii Senatu oraz odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 1 z 5 2014-04-22 17:58 Lublin: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie mienia Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Lublinie. Numer ogłoszenia: 87425-2014; data

Bardziej szczegółowo

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski RBO.271.3.1.2013 Sawin, dnia 18 marca 2013 r. Wykonawcy (wszyscy) Zmiana tresci SIWZ dotyczy: post~powania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego nr 271.3.2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN- 45/08 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400, strona internetowa: www.mikolow.eu 2. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ. Modyfikacja treści SIWZ

Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ. Modyfikacja treści SIWZ Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ Modyfikacja treści SIWZ Dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą : Kompleksowe ubezpieczenie majątku oraz innych ryzyk

Bardziej szczegółowo

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Załącznik Nr 2 do SIWZ Pieczęd wykonawcy NIP:. (data) REGON: O F E R T A Zamawiający GMINA NIDZICA Plac Wolności 1 13-100 Nidzica woj. Warmiosko - mazurskie Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (miejscowość, data)

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (miejscowość, data) Załącznik nr 1 do SIWZ Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia* * (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu Oferty należy wpisać

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl Kielce: Usługi ubezpieczenia pojazdów samochodowych w 2014r. Numer ogłoszenia: 455704-2013;

Bardziej szczegółowo

Zebrzydowice: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z

Zebrzydowice: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zebrzydowice.pl Zebrzydowice: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy)

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 3 do cenowej... (Pieczęć firmowa z adresem Wykonawcy) OFERTA CENOWA Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Warszawa: Ubezpieczenie Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie ryzyk majątkowych,

Bardziej szczegółowo

G M I N A B R O J C E ZAPYTANIE OFERTOWE

G M I N A B R O J C E ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do złożenia oferty na ubezpieczenie 58 zestawów komputerowych stacjonarnych wraz z urządzeniami wielofunkcyjnymi oraz 3 komputerów przenośnych w ramach projektu Internet szansą

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.pulawy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.pulawy.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.pulawy.pl Puławy: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasto Puławy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZ/223/../2013

UMOWA NR DZ/223/../2013 Załącznik nr 6 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA NR DZ/223/../2013 na usługę kompleksowego ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE 1. Nazwa i adres wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Gminy Miasta Józefowa w zakresie ochrony mienia i OC oraz ubezpieczeń komunikacyjnych

Ubezpieczenie Gminy Miasta Józefowa w zakresie ochrony mienia i OC oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Józefów Józefów, dnia 04 grudnia 2013r. POŚ.271.27.2013 Wykonawcy - wszyscy Dotyczy: zamówienia na wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie Gminy Miasta Józefowa w zakresie ochrony mienia i OC oraz ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ( z w a n a d a l e j S I W Z )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ( z w a n a d a l e j S I W Z ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( z w a n a d a l e j S I W Z ) Do postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości nieprzekraczającej kwoty progowej określonej art. 133 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Dąbrowa Górnicza: Wybór Ubezpieczyciela na ubezpieczenia komunikacyjne (AC, OC, NNW). Zadanie opatrzone numerem K-2010-08 Numer ogłoszenia: 120194-2010; data zamieszczenia: 29.04.2010 Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Warunki udziału w przetargu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

Warunki udziału w przetargu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Przetarg pisemny na ubezpieczenie Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich (PZTW) w zakresie: "Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w kraju i za granicą oraz kosztów leczenia za granicą zawodników

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ. Zapytanie ofertowe Godkowo, 22.10.2014 r. Zapytanie ofertowe Ubezpieczenie sprzętu teleinformatycznego Gmina Godkowo Godkowo 14 14-407 Godkowo Tel. 055-249 72 10, fax 055-249 72 57 e-mail sekretariat@uggodkowo.bip.doc.pl

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Warszawa: Ubezpieczenie mienia Banku Gospodarstwa Krajowego od wszelkiego rodzaju ryzyka utraty lub uszkodzenia, (...) kart płatniczych w transporcie z włączeniem szkód finansowych powstałych w związku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl Czernichów: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Czernichów wraz z jednostkami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatopolski.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatopolski.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatopolski.pl Opole: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Złotoryja: Ubezpieczenie komunikacyjne OC, AC, ASS i NNW dla

Złotoryja: Ubezpieczenie komunikacyjne OC, AC, ASS i NNW dla Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rpk.pl Złotoryja: Ubezpieczenie komunikacyjne OC, AC, ASS i NNW dla pojazdów stanowiących

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/płocka Sp. z o.o. Kobierniki

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Sicienko: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zakładu Komunalnego w Sicienku w 2013 roku Numer ogłoszenia: 473392-2012; data zamieszczenia: 27.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Przedmiot zamówienia.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Przedmiot zamówienia. Dodatek do SIWZ I. Określenie przedmiotu zamówienia SPECYFIKACJA TECHNICZNA Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest wykonanie usługi polegającej na ubezpieczeniu mienia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Błażowa: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Błażowa Numer ogłoszenia: 117212-2015; data zamieszczenia: 19.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.sosnowiec.pl Sosnowiec: USŁUGA UBEZPIECZENIA Z TYTUŁU ZDARZEŃ MEDYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Zamawiającego: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich ul. Wojska Polskiego 71B 60-630 Poznań SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na udzielenie i obsługę kredytu obrotowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.4.2015 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR 2 zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu... r. pomiędzy stronami:

Załącznik nr 3 UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR 2 zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu... r. pomiędzy stronami: Załącznik nr 3 UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR 2 zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu... r. pomiędzy stronami: Gminą Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP 851-030-94-10,

Bardziej szczegółowo

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN,

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN, I. Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (all risks) mienia będącego własnością oraz w użytkowaniu Zamawiającego. 1. Miejsce ubezpieczenia: wszystkie lokalizacje należące bądź użytkowane przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na ubezpieczenie jednostek pływających Politechniki Gdańskiej część B ubezpieczenie jachtów pełnomorskich

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na ubezpieczenie jednostek pływających Politechniki Gdańskiej część B ubezpieczenie jachtów pełnomorskich Załącznik nr 15 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na Politechniki Gdańskiej część B ubezpieczenie jachtów pełnomorskich 1) Szczegółowy zakres ubezpieczenia. 1. Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ostróda: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW ŻEGLUGI OSTRÓDZKO-ELBLĄSKIEJ SP. Z O.O. W OSTRÓDZIE. data zamieszczenia: 05.03.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

OFERTA FORMULARZ OGÓLNY

OFERTA FORMULARZ OGÓLNY OFERTA FORMULARZ OGÓLNY Nazwa i siedziba Wykonawcy:......... Województwo:... NIP:...... numer telefonu i faksu wraz z numerem kierunkowym... adres e-mail Wykonawcy Nazwa i siedziba Zamawiającego: Miejskie

Bardziej szczegółowo

Umowa o usługi nr IT.3410-37/09

Umowa o usługi nr IT.3410-37/09 Umowa o usługi nr IT.3410-37/09 Załącznik nr 6 W dniu.. 2009 roku w Rawiczu pomiędzy Gminą Rawicz zwaną w tekście Zamawiającym reprezentowaną przez: Burmistrza Gminy - Pana Tadeusza Pawłowskiego przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE SIWZ NR 185/2014/N/Lubaczów

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE SIWZ NR 185/2014/N/Lubaczów Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE SIWZ NR 185/2014/N/Lubaczów PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.skoczow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.skoczow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.skoczow.pl Skoczów: Usługa ubezpieczeń majątku i odpowiedzialności cywilnej dla Gminy Skoczów

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Iwaszkiewicza 5

Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Iwaszkiewicza 5 Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Iwaszkiewicza 5 Prowadzący Sprawę: Pełnomocnik Zamawiającego broker ubezpieczeniowy Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe

Bardziej szczegółowo

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina Strona 1 z 5 Wrocław: Całodobowa ochrona fizyczna budynku Prokuraury Rejonowej w Oleśnicy ul. Chopina 2 Numer ogłoszenia: 285835-2008; data zamieszczenia: 27.10.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive dawniej CIGNA STU S.A. Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców F.P.H. Massive Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk S.A. Oddział Warszawa III 01-793 Warszawa, ul.rydygiera 21 NIP 526-00-38-806

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy.pl/zampub/ Puławy: Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalwsremie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalwsremie.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalwsremie.pl Śrem: ZP/21/PN/12 ubezpieczenie dla Szpitala w Śremie Sp. z o.o Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.np.com.pl/przetargi

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.np.com.pl/przetargi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.np.com.pl/przetargi Toruń: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Część 01 TAK / NIE* Część 02 TAK / NIE* Część 03 TAK / NIE*

Część 01 TAK / NIE* Część 02 TAK / NIE* Część 03 TAK / NIE* Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY FORMULARZ OFERTY Oznaczenie Wykonawcy pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę ZAMAWIAJĄCY: Zakład Unieszkodliwiania odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. Rudno

Bardziej szczegółowo