Zamawiający: Centralny Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w GiŜycku, GiŜycko, ul. Moniuszki 22

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zamawiający: Centralny Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w GiŜycku, 11-500 GiŜycko, ul. Moniuszki 22"

Transkrypt

1 Zamawiający : Centralny Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich Ul. Moniuszki 22, GiŜycko Tel./ fax Zamawiający: Centralny Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w GiŜycku, GiŜycko, ul. Moniuszki 22 Znak sprawy : ZG/P/20/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTU OŚRODKA PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH postępowanie przeprowadzane jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Strona1 1

2 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Centralny Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w GiŜycku, GiŜycko, ul. Moniuszki 22 II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. z 2010 r.. Dz.U. Nr 113, poz. 759 z późn.zm) dalej Pzp III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Wspólny słownik zamówień ( CPV ) Usługi ubezpieczenia własności Usługi ubezpieczenia od skutków Ŝywiołów Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych Usługi ubezpieczenia jednostek pływających od odpowiedzialności cywilnej Przedmiotem zamówienia jest: 1) ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Centralnego Ośrodka Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w GiŜycku, GiŜycko, ul. Moniuszki 22 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznik nr 4 stanowiących integralną część niniejszej specyfikacji. Płatność składki: Jednorazowo IV. SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. V. TERMIN WYKONANIA UMOWY Od do VI. UMOWY RAMOWE Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. VII. INFORMACJA O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. VIII. INFORMACJA O OFERTACH WARIANTOWYCH Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej. IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW, O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: 1. Spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1 Pzp 2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1uPzp. 3. Wykonali lub wykonują w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie jednej usługi polegające na ubezpieczeniu majątku o łącznej sumie ubezpieczenia zł z podaniem krótkiego opisu usług, dat wykonania usług i odbiorców usług oraz załączą dokumenty potwierdzające, Ŝe usługi te zostały wykonane lub są wykonywane naleŝycie ( złącznik nr 3). 4. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia tj. na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej lub sprzedaŝy ubezpieczeń na terytorium RP. Ocena spełnienia powyŝszych warunków zostanie dokonana na podstawie przedłoŝonych przez Wykonawców dokumentów wymienionych w pkt 10 SIWZ, w formule spełnia, nie spełnia. X. WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ JAKIE MUSI DOŁĄCZYĆ WYKONAWCA DO OFERTY A. 1.Oprócz niŝej wymienionych dokumentów wykonawca zobligowany jest do złoŝenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2

3 2. Na potwierdzenie warunku, o którym mowa w pkt. IX. Wykonawca składa następujące dokumenty: Zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (t.j. z 2010 r. Dz.U. Nr 11, poz. 66 z późn. zm.), a w przypadku, gdy Wykonawca ma siedzibę poza terytorium RP zezwolenie właściwego organu nadzoru na sprzedaŝ ubezpieczeń na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 3. Na potwierdzenie warunku, o którym mowa w pkt. IX. Wykonawca składa następujące dokumenty: Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŝ wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załącznikiem dokumentu potwierdzającego, Ŝe te usługi zostały wykonane lub są wykonywane naleŝycie. Wykaz naleŝy sporządzić według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ - w rubryce Rodzaj usługi, naleŝy podać co najmniej nazwę usługi i jej krótki opis. - w rubryce Daty wykonania naleŝy podać daty rozpoczęcia i zakończenia usługi w układzie: dzień miesiąc rok. - w rubryce wartość naleŝy podać wartość sumy ubezpieczenia w PLN 4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest złoŝyć: a) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 u Pzp, a w przypadku wykonawców będących osobami fizycznymi oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 Pzp (dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast ww. dokumentów, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1a do SIWZ. B. Inne wymagane dokumenty : 1. Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2 wraz z załącznikiem A do formularza cenowego 2. Ogólne warunki ubezpieczenia dla poszczególnych ryzyk Wszystkie dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. JeŜeli upowaŝnienie do złoŝenia oferty nie wynika z dokumentów wymienionych w punkcie X.A. 4 a niniejszej specyfikacji naleŝy dołączyć stosowne pełnomocnictwo. W przypadku składnia oferty przez podmioty występujące wspólnie (konsorcja) naleŝy dołączyć dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego jeŝeli oferta nie jest podpisana przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. Wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są do złoŝenia dokumentów obowiązujących dla kaŝdego wykonawcy z osobna tj.: wymienione w pkt. X.A.4a i X.A.4b. XI. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 3

4 1. W przedmiotowym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. 2. Nr faksu Zamawiającego: Wykonawca obowiązany jest potwierdzić fakt otrzymania dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych faksem przez Zamawiającego najpóźniej w dniu ich otrzymania. Brak niezwłocznego potwierdzenia oznaczać będzie, iŝ Wykonawca otrzymał informację w momencie jej przekazania przez Zamawiającego dowód transmisji danych. Wykonawca odpowiada za sprawne działanie faksu. 4. Wykonawca zobowiązany jest przekazywać dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w sposób umoŝliwiający zapoznanie się przez Zamawiającego z ich treścią, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 15: Strony obowiązane są informować siebie nawzajem o kaŝdej zmianie adresów. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wysłane na ostatnio podany adres Wykonawcy uznawane będą za skutecznie złoŝone temu Wykonawcy. XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 1. Wykonawca ma prawo złoŝyć tylko jedną ofertę. 2. Ofertę naleŝy sporządzić w języku polskim zgodnie z niniejszą specyfikacją, w formie maszynopisu lub druku i uzupełnić wymaganymi załącznikami. 3. Oferta musi być podpisana przy imiennych pieczątkach osób upowaŝnionych do reprezentowania Wykonawcy wymienionych w rejestrze handlowym lub innym odpowiednim dokumencie, upowaŝniającym do takiego reprezentowania. 4. Zaleca się, aby oferta, wraz z załącznikami, miała ponumerowane strony (tylko zapisane strony). Wszystkie strony oferty powinny być spięte /zszyte/ we właściwej kolejności w sposób zapobiegający dekompletacji oferty. 5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 6. JeŜeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ustawy z dnia 14 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U Nr 153 poz z późn. zm) wówczas informacje te muszą być wyodrębnione w formie celem zachowania przez Zamawiającego tajemnicy. Pakiet ten ma być wyraźnie oznaczony Tajemnice przedsiębiorstwa - nie udostępniać innym uczestnikom postępowania Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z SIWZ przygotowania w/w pakietu przez Wykonawcę. Stosowne zastrzeŝenie Wykonawca winien złoŝyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie całą oferta zostanie ujawniona na Ŝyczenie kaŝdej zainteresowanej osoby. 7. Oferty naleŝy składać w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie lub opakowaniu. 8. W przypadku dołączenia do oferty dokumentów lub materiałów w języku obcym wymagane jest złoŝenie ich wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 9. Koperta powinna być opatrzona napisem: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Centralnego Ośrodka Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w GiŜycku GiŜycko, ul. Moniuszki 22 Nie otwierać przed dniem 18 grudnia 2012r. godz. 13:00 oraz opisana nazwą i adresem Wykonawcy. 10.W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. 11. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty. XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 1. Ofertę naleŝy złoŝyć pod adresem: Centralny Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w GiŜycku, GiŜycko, ul. Moniuszki 22 pokój nr Termin składania ofert upływa dnia 18/12/2012r. o godz. 13:00. Oferty złoŝone po tym terminie zostaną zwrócone niezwłocznie Wykonawcom bez otwierania. 3. Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu, w którym upływa termin składania ofert, o godz. 13:15 do siedziby Zamawiającego przy ul. 4

5 Moniuszki 22, GiŜycko (pokój nr 232. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 4. W trakcie otwarcia ofert nie będą otwierane koperty zawierające oferty, których dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania. 5. Koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przed otwarciem kopert zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty. XV. WADIUM Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium XVI. KRYTERIA OCENY OFERTY ORAZ SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy ocenie oferty w celu wyboru oferty najkorzystniejszej: Spośród ofert nieodrzuconych Cena 100 pkt Maksymalną liczbę punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniŝszą całkowitą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów, zgodnie z poniŝszym wzorem: Cn C = 100 Cob pkt gdzie: C liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium cena Cn najniŝsza zaoferowana cena Cob cena zaoferowana w badanej ofercie Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. NajwyŜsza liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę w zamówieniu. XVII.OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU I FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z ZAWARCIEM UMOWY 1.Ogłoszenie wyników przetargu będzie podane do wiadomości na stronie tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 2. NiezaleŜnie od ogłoszenia wyników na stronie internetowej zamawiającego, o wyborze oferty za pośrednictwem faksu zostaną powiadomieni wszyscy Wykonawcy, którzy złoŝyli oferty. 3. Z wykonawcą, którego oferta będzie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa na warunkach określonych w projekcie umowy (przy uwzględnieniu jej ewentualnych zmian będących rezultatem modyfikacji SIWZ w trakcie prowadzonego postępowania) 4. Podpisanie umowy nastąpi w sposób i z uwzględnieniem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2 bądź odpowiednio 94 ust. 2 pkt 1 Pzp. 5. Zamawiający dopuszcza moŝliwość przesłania Wykonawcy umowy o udzielenie zamówienia publicznego za pośrednictwem poczty. Wykonawca zobowiązuje się wówczas do niezwłocznego odesłania podpisanej umowy. XVIII. TRYB OTWARCIA I BADANIA OFERT. 1.W części jawnej przetargu Oferty zostaną otwarte publicznie przez komisję przetargową po sprawdzeniu nie naruszenia kopert. 2.Komisja poda do wiadomości zainteresowanym informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 i 5 Pzp 3.Oferty oceni się pod względem spełnienia warunków zawartych w specyfikacji, tj. a)czy są waŝne, b)czy posiadają wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty, c)czy nie zawierają omyłek, o których mowa w art.87 ust. 2 Pzp 4.Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana wg kryteriów i w sposób podany w SIWZ XIX. SPOSÓB POPRAWY OMYŁEK 1. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe będące rezultatem nieprawidłowo przeprowadzonych działań rachunkowych. 5

6 2. Zamawiający poprawiając omyłki rachunkowe uwzględnia konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek. 3. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie. Przez oczywistą omyłkę pisarską naleŝy rozumieć widocznie mylną pisownię wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części itp. 4. Zamawiający poprawi inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 5. O dokonanych poprawach Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców, których oferty zostały poprawione. XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. XXI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ Wykonawcom, a takŝe innym podmiotom, jeŝeli mają lub miały interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniosły lub mogłyby ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI Środki ochrony prawnej (art g) ustawy Prawo zamówień publicznych. XXII ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niŝ 20% wartości zamówienia podstawowego polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia. XXIII INSTYTUCJE UCZESTNICZĄCE W PRZYGOTOWANIU POSTEPOWANIA Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe Sp. z o.o. broker ubezpieczeniowy, Al. Jerozolimskie 47/12, Warszawa XXIV PROJEKT UMOWY UMOWA Nr... zawarta w dniu... w GiŜycku pomiędzy: Centralnym Ośrodkiem Sportu Ośrodkiem Przygotowań Olimpijskich w GiŜycku Instytucją Gospodarki BudŜetowej z siedzibą w GiŜycku, (11-500), ul. Moniuszki 22, zarejestrowanym pod numerem w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 22 grudnia 2010 roku, posiadającym numery: NIP i Regon - EKD Z, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: Emilię Kaczmarek p.o. Dyrektora Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w GiŜycku, działającą na podstawie upowaŝnienia przy kontrasygnacie Głównego Księgowego Doroty Sinkiewicz Zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a firmą... z siedzibą w... NIP... Regon... reprezentowanym przez: zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r., prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r. Dz.U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) znak ZG/P/17/ Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu ochrony ubezpieczeniowej: 6

7 1) mienia będącego własnością oraz w uŝytkowaniu Zamawiającego w zakresie od ognia i innych zdarzeń losowych, 2) mienia będącego własnością oraz w uŝytkowaniu Zamawiającego w zakresie od kradzieŝy z włamaniem, rabunku i dewastacji, 3) mienia będącego własnością oraz w uŝytkowaniu Zamawiającego w zakresie szyb oraz innych przedmiotów od stłuczenia, 4) mienia będącego własnością oraz w uŝytkowaniu Zamawiającego (sprzętu pływającego) w zakresie OC, Casco, NNW, Rzeczy osobistych. 6) mienia będącego własnością oraz w uŝytkowaniu Zamawiającego w zakresie elektronika od ryzyk wszystkich 7) w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności, posiadania oraz uŝytkowania mienia, 8) ubezpieczenia komunikacyjne OC,AC,NW Ubezpieczający: Centralny Ośrodek Sportu, Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w GiŜycku ul. Moniuszki 22, GiŜycko Ubezpieczony: Centralny Ośrodek Sportu, Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w GiŜycku ul. Moniuszki 22, GiŜycko Ubezpieczony: Centralny Ośrodek Sportu Warszawa budynek hali sportowej adres: GiŜycko, ul. Moniuszki Dokładny zakres usług świadczonych na rzecz Zamawiającego przez Wykonawcę zawarty jest w załączniku nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (Opis przedmiotu zamówienia) będący załącznikiem do niniejszej umowy wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia. 2. Ogólne warunki ubezpieczenia i inne wzorce umowne stosowane przez Wykonawcę w realizacji niniejszej Umowy mają zastosowanie w zakresie, w jakim nie pozostają w sprzeczności z treścią niniejszej umowy oraz z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz), która stanowi integralną część niniejszej umowy. Wszelkie warunki określone w siwz i niniejszej Umowie mają pierwszeństwo przed postanowieniami zawartymi w ogólnych warunkach ubezpieczeń. 3. Wykonawca potwierdza, Ŝe objęcie ochroną ubezpieczeniową Zamawiającego, w zakresie wyznaczonym niniejszą umową nastąpi poprzez wystawienie i wydanie Zamawiającemu stosownych dokumentów ubezpieczenia (polis), przy czym ich wydanie nastąpi w terminie 3 dni od zawarcia umowy Zamawiający z tytułu zawarcia niniejszej umowy zobowiązuje się zapłacić składki w łącznej wysokości...zł, 2. Wykonawca oświadcza, Ŝe składki, o których mowa w ust.1 nie będą podwyŝszane przez cały okres trwania umowy. 3. Składki, o których mowa będą płatne jednorazowo w terminie 14 dniu od rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. 4 Umowa zostaje zawarta na okres od dnia.. 5 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami, Kodeksu Cywilnego oraz innych mających odpowiednie zastosowanie w wykonaniu niniejszej umowy. 7

8 6 Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązać polubownie, a w przypadku, gdy okaŝe się to niemoŝliwe, przez Sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŝdej ze stron. 7 Wykonawca Zamawiający 8

9 Załącznik nr 1 do siwz Pieczęć wykonawcy OŚWIADCZENIE Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTU OŚRODKA PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH W GIśYCKU ( znak ZG/P/20/2012) oświadczam/my, Ŝe spełniam/my warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn zm.). (miejsce, data) (podpis przedstawiciela upowaŝnionego do reprezentacji wykonawcy) 9

10 Załącznik nr 1a do siwz Pieczęć wykonawcy OŚWIADCZENIE Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTU OŚRODKA PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH W GIśYCKU ( znak ZG/P/20/2012) oświadczam/my, Ŝe brak jest wobec mnie/nas podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn zm.). (miejsce, data) (podpis przedstawiciela upowaŝnionego do reprezentacji wykonawcy) 10

11 Załącznik nr 2 - formularz ofertowy... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ OFERTA dla Centralnego Ośrodka Sportu Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w GiŜycko ul. Moniuszki 22, GiŜycko Nawiązując do ogłoszenia o przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (znak sprawy ZG/P/20/2012) My niŝej podpisani działając w imieniu i na rzecz NIP. REGON. Tel.. Faks... /nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/ /w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firm ) i dokładne adresy Wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną/ Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, a) na warunkach... (wpisać nazwę ogólnych warunków ubezpieczenia) b) z zastosowaniem klauzul obligatoryjnych: 11

12 Nr klauzuli Nazwa klauzuli 1. reprezentantów 2. nowych lokalizacji 3. zabezpieczeń p.poŝarowych i p. kradzieŝowych 4. małych szkód 5. warunków i taryf 6. rezygnacji z zarzutu niedoubezpieczenia 7. automatycznego pokrycia 8. rozstrzygnięcia sporów 9. stempla pocztowego 10. przepięcia 11. rzeczoznawców 12. prolongaty składki 13. wypłaty odszkodowania 14. oględzin 15. zgłaszania szkód 16. zniszczenia 17. swobodnego transferu między lokalizacjami 18. kosztów pracy w godzinach nadliczbowych oraz koszty transportu 19. arbitrów 20. zmian w miejscu szkody 21. przeniesienia i transportowania mienia 25. awarii i uszkodzeń maszyn i urządzeń II. Ubezpieczenie od kradzieŝy z włamaniem i rabunku a) na warunkach... (wpisać nazwę ogólnych warunków ubezpieczenia) b) z zastosowaniem klauzul obligatoryjnych: 12

13 Nr klauzuli Nazwa klauzuli 1. reprezentantów 2. nowych lokalizacji 3. zabezpieczeń p.poŝarowych i p. kradzieŝowych 4. małych szkód 5. warunków i taryf 6. rezygnacji z zarzutu niedoubezpieczenia 8. rozstrzygnięcia sporów 9. stempla pocztowego 12. prolongaty składki 13. wypłaty odszkodowania 14. oględzin 15. zgłaszania szkód 17. swobodnego transferu między lokalizacjami 19. arbitrów 20. zmian w miejscu szkody 21. przeniesienia i transportowania mienia c) kaŝda ww. klauzula w brzmieniu zgodnym z zapisami w SIWZ d) franszyzy zgodne z zapisami w SIWZ III. Ubezpieczenie szyb oraz innych przedmiotów od stłuczenia a) na warunkach... (wpisać nazwę ogólnych warunków ubezpieczenia) b) z zastosowaniem klauzul obligatoryjnych: Nr klauzuli Nazwa klauzuli 1. Reprezentantów 2. nowych lokalizacji 4. małych szkód 5. warunków i taryf 7. automatycznego pokrycia 8. rozstrzygnięcia sporów 9. stempla pocztowego 12. prolongaty składki 13. wypłaty odszkodowania 14. oględzin 15. zgłaszania szkód 19. arbitrów 20. zmian w miejscu szkody c) kaŝda ww. klauzula w brzmieniu zgodnym z zapisami w SIWZ 13

14 d) franszyzy zgodne z zapisami w SIWZ IV. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. a) na warunkach... (wpisać nazwę ogólnych warunków ubezpieczenia) b) z zastosowaniem klauzul obligatoryjnych: Nr klauzuli Nazwa klauzuli 1. reprezentantów 2. nowych lokalizacji 3. zabezpieczeń p.poŝarowych i p. kradzieŝowych 5. warunków i taryf 6. rezygnacji z zarzutu niedoubezpieczenia 7. automatycznego pokrycia 8. rozstrzygnięcia sporów 9. stempla pocztowego 12. prolongaty składki 13. wypłaty odszkodowania 14. oględzin 15. zgłaszania szkód 17. swobodnego transferu między lokalizacjami 19. arbitrów 20. zmian w miejscu szkody 21. przeniesienia i transportowania mienia 23. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od daty dostawy 24. tymczasowe magazynowanie lub chwilowa przerwa w eksploatacji c) kaŝda ww. klauzula w brzmieniu zgodnym z zapisami w SIWZ d) franszyzy zgodne z zapisami w SIWZ V. Ubezpieczenie sprzętu pływającego 1. Casco jednostek pływających na warunkach... (wpisać nazwę ogólnych warunków ubezpieczenia) 2. OC uŝytkownika jednostek pływających na warunkach... (wpisać nazwę ogólnych warunków ubezpieczenia) 3. Następstwa nieszczęśliwych wypadków na warunkach... (wpisać nazwę ogólnych warunków ubezpieczenia) 14

15 4. Ubezpieczenie rzeczy osobistych na warunkach... (wpisać nazwę ogólnych warunków ubezpieczenia) franszyzy zgodne z zapisami w SIWZ VI. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej a) na warunkach... (wpisać nazwę ogólnych warunków ubezpieczenia) b) z zastosowaniem klauzul obligatoryjnych: Nr klauzuli Nazwa klauzuli 5. warunków i taryf 8. rozstrzygnięcia sporów 9. stempla pocztowego 12. prolongaty składki 19. arbitrów c) kaŝda ww. klauzula w brzmieniu zgodnym z zapisami w SIWZ d) franszyzy zgodne z zapisami w SIWZ Ubezpieczenia Komunikacyjne I. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w związku z posiadaniem pojazdów mechanicznych zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. 2003r. Nr 124, poz z późn. zm.) II. Ubezpieczenie autocasco (AC) w zakresie pełnym wraz z kradzieŝą na warunkach:... (wpisać nazwę ogólnych warunków ubezpieczenia) III. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NWW) na warunkach:... (wpisać nazwę ogólnych warunków ubezpieczenia) Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w specyfikacji i ofercie za łączne wynagrodzenie brutto za cały okres ubezpieczenia, tj. w kwocie...zł. (Słownie zł...) płatne jednorazowo Szczegółowy sposób wyliczenia ceny zawiera załączony formularz cenowy załącznik A do formularza ofertowego Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w okresie wskazanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. UwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 15

16 Zamówienie zrealizujemy bez udziału podwykonawców/ z udziałem podwykonawców.* Powierzymy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia... (wypełnić w przypadku udziału podwykonawców) Oświadczamy, Ŝe sposób reprezentacji wykonawcy składającego ofertę wspólną dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:. (wypełniają jedynie wykonawcy składający wspólną ofertę - konsorcja) Oświadczamy, Ŝe - za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach Nr od.. do - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z projektem umowy stanowiącym część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia umowy zgodnej z projektem i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania naleŝy kierować na poniŝszy adres:. Ofertę niniejszą składamy na. kolejno ponumerowanych stronach. Oświadczamy, Ŝe wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iŝ wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 KK ). Data;... *niepotrzebne skreślić... podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo 16

17 załącznik A do formularza ofertowego Rodzaj ubezpiecz enia Od ognia i innych zdarzeń losowych Od kradzieŝy z włamanie m i rabunku Szyby od stłuczenia... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY do oferty na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Centralnego Ośrodka Sportu Przedmiot ubezpieczenia System ubezpiecze nia Wg Wartości Suma ubezpieczenia/ gwarancyjna ogółem w PLN Budynki i budowle Sumy stałe (wart. ks. brutto) ,56 Środki trwałe niskocenne Pierwsze ryzyko Wysokość przypuszczalnej maksymalnej straty ,00 Wartości pienięŝne Pierwsze (wart. nominalna) ,00 ryzyko Środki trwałe (maszyny, urządzenia, wyposaŝenie w tym środki niskocenne) Gotówka od kradzieŝy z włamaniem w lokalu Gotówka od rabunku w lokalu Gotówka w transporcie Dewastacja Szyby oraz inne przedmioty od stłuczenia Pierwsze ryzyko Pierwsze ryzyko Pierwsze ryzyko Pierwsze ryzyko Pierwsze ryzyko Pierwsze ryzyko Wysokość ,00 przypuszczalnej maksymalnej straty (wart. nominalna) ,00 (wart. nominalna) ,00 (wart. nominalna) ,00 Wysokość przypuszczalnej maksymalnej straty Wysokość przypuszczalnej maksymalnej straty , ,00 Casco jachtu (wart. ks. brutto) ,00 Stawka w % Wysokość składki Sprzęt pływający Sprzęt elektronicz ny od wszystkich ryzyk OC uŝytkownika ,00 NW liczba ,00 ubezpieczonych 141 Limit na jedną osób (maksymalna liczba osobę 6.000,00 miejsc w sprzęcie pływającym) Rzeczy osobiste liczba ubezpieczonych 141 osób (maksymalna liczba miejsc w sprzęcie pływającym) Sprzęt elektroniczny stacjonarny Sprzęt elektroniczny przenośny ,00 Limit na jedną osobę 1.000,00 Sumy stałe (wart. ks. brutto) ,05 Sumy stałe (wart. ks. brutto) ,27 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ,00 RAZEM 17

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Miasto i Gmina Prabuty ul. Kwidzyńska 2 82-550 Prabuty woj. pomorskie ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PR.IV.0341-1-06/08 Zamawiający: Gmina Włoszczowa Ul. Partyzantów 14 29-100 Włoszczowa ZAMÓWIENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Gmina i Miasto Jastrowie Ul. śymierskiego 79 64-915 Jastrowie

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rzekuń w okresie od 07.05.2012 do 06.05.2015

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rzekuń w okresie od 07.05.2012 do 06.05.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

ZNAK : ZP / 341 / 1 / 7 / 07

ZNAK : ZP / 341 / 1 / 7 / 07 ZNAK : ZP / 341 / 1 / 7 / 07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Nędza 2 3 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości zamówienia nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ.III.3450-107/10... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych.

... pieczątka Zamawiającego. BZ.III.3450-107/10... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. ... pieczątka Zamawiającego BZ.III.3450-107/10... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POSIADANIA MIENIA

Bardziej szczegółowo

Zarząd Powiatu Grudziądzkiego 86 300 Grudziądz, ul. Małomłyńska 1 tel. (0 56) 45 14 400, faks (0 56) 45 14 401

Zarząd Powiatu Grudziądzkiego 86 300 Grudziądz, ul. Małomłyńska 1 tel. (0 56) 45 14 400, faks (0 56) 45 14 401 Zarząd Powiatu Grudziądzkiego 86 300 Grudziądz, ul. Małomłyńska 1 tel. (0 56) 45 14 400, faks (0 56) 45 14 401 ogłasza przetarg nieograniczony na ochronę ubezpieczeniową Powiatu Grudziądzkiego 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2012 do 14.05.2015

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2012 do 14.05.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY PRZETARG NIEOGRANICZONY zgodnie z art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) na ubezpieczenie mienia Izby Celnej

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZATWIERDZAM... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY na świadczenie usług z zakresu ubezpieczenia komunikacyjnego, ubezpieczenia majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I ą ó Ś ś ó ó ą ś ó ó ł SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 2. Tryb udzielenia zamówienia 3. Krótki opis przedmiotu zamówienia 4. Termin i miejsce realizacji zamówienia 5. Przesłanki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Nr postępowania: IR.I.3432/10/10 Zamawiający: Powiat Kłobucki Ul.

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: Kaliska, 22 grudnia 2011 r.

Zatwierdzam: Kaliska, 22 grudnia 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 387 000 EURO

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 387 000 EURO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PŁOCK SP. Z O.O. (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KWOTĘ PONIŻEJ 60 000 EURO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: CPV 6630000

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KWOTĘ PONIŻEJ 60 000 EURO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: CPV 6630000 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KWOTĘ PONIŻEJ 60 000 EURO Zamawiający: Wójt Gminy Jeziora Wielkie 88-324 Jeziora Wielkie tel. 052 318-72-88 fax 052 318-74-40

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Lutocin w okresie od 11.09.2009 do 10.09.2012

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Lutocin w okresie od 11.09.2009 do 10.09.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r. Zamawiający: Zakład Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 013 4491062-64 REGON: 370440382 NIP: 685-16-51-203 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: MOSiR.271.4.1.2011.D Kędzierzyn-Koźle, dn. 30.11.2011 r.

Znak sprawy: MOSiR.271.4.1.2011.D Kędzierzyn-Koźle, dn. 30.11.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO GK 341/12/08 Zamawiający: Miasto i Gmina Koźmin Wielkopolski Stary Rynek 11 63-720 Koźmin Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO nr postępowania ZW.271.21.2012.BR nr ogłoszenia 490100-2012 z dn. 04.12.2012r. Zamawiający: Gmina

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na usługi w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej wartość zamówienia poniżej 206.000 EURO dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Powiat Buski Ul. Mickiewicza 15 28-100 Busko-Zdrój ZAMÓWIENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Powiat Warszawski Zachodni reprezentowany przez Zarząd Powiatu ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Miasto i Gmina Pasym Reprezentowane przez Burmistrza Ul. Rynek 8 12-130 Pasym ZAMÓWIENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ubezpieczenie mienia Gminy Słupsk na lata 2008-2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ubezpieczenie mienia Gminy Słupsk na lata 2008-2011 Zamawiający: Gmina Słupsk 76-200 Słupsk ul. Sportowa 34 NIP: 839-10-06-582 tel. (0-59) 842-93-62 fax. (0-59) 842-92-54 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo