O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U"

Transkrypt

1 O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z o.o., ul. Sejneńska 82, Suwałki Tel , fax ogłasza przetarg ograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej euro na Świadczenie usług ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą Pzp. I. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ubezpieczenia: 1. odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, ( Suma ubezpieczenia podstawowego: zł.) 2. mienia od ognia i innych żywiołów,( Suma ubezpieczenia: ,33 zł.) 3. sprzętu elektronicznego,( S.U: ,00 zł.) 4. mienia od kradzieży z włamaniem i od rabunku z ryzykiem wandalizmu, 5. szyb od stłuczenia 6. maszyn budowlanych od wszystkich ryzyk ( 1 maszyna) 7. ubezpieczenia komunikacyjne ( 63 pojazdy; w AC SU: zł): a. OC obowiązkowe ubezpieczenie posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów b. ZK Międzynarodowy certyfikat ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych c. AC ubezpieczenie auto casco. d. NWW ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z użytkowaniem pojazdów mechanicznych e. ASS. Ubezpieczenie assistance. 8. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu II. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. III. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. IV. Termin realizacji zamówienia: od r. do r. V. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia złożenia. VI. Zamawiający nie przewiduje : 1 / 6

2 1. zawarcia umowy ramowej. 2. ustanowienia dynamicznego systemu zakupów 3. przekazania informacji o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem akcji elektronicznej. VII. Wykonawca przewiduje zamówienia uzupełniające, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 VIII. Wykonawcy, którzy chcą wziąć udział w niniejszym postępowaniu, winni złożyć wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu. IX. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków : O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 oraz spełniają warunki określone przepisami art.22 ust1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późniejszymi zmianami) dotyczące: 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie Polskie zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 950 ) we wszystkich grupach ryzyka, których dotyczy przedmiot zamówienia. 2. Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia: Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków w postępowaniu w powyższym zakresie. Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie w trybie art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków w postępowaniu w powyższym zakresie. Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie w trybie art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków w postępowaniu w powyższym zakresie. Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie o spełnieniu tego warunku 5. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2 / 6

3 Za spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający uzna posiadanie przez Wykonawcę : Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży we wniosku oświadczenie, że: a) Posiada wymagalny dla zakładów ubezpieczeń stopień pokrycia marginesu wypłacalności nie mniejszym niż 100% i jest na poziomie..(dane aktualne na dzień r.), b) Posiada wymagany dla zakładów ubezpieczeń wskaźnik pokrycia rezerw technicznoubezpieczeniowych aktywami nie mniejszy niż 100% i jest na poziomie. (dane aktualne na dzień r.). 6. W zakresie braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z uwagi na przesłanki określone w art.24 ust. 1 ustawy PZP Na podstawie danych i informacji zawartych w dokumentach, o których mowa w Rozdziale X ogłoszenia X. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia: W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP należy złożyć : 1. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 2. Zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie Polskie we wszystkich grupach ryzyka, których dotyczy przedmiot zamówienia. 3. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia jeżeli dotyczy. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP należy złożyć : 4. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Załącznik nr 1 do wniosku. 5. Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Inne dokumenty : 3 / 6

4 6. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP, albo informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej Załącznik nr 1 do wniosku. 7. Pełnomocnictwo: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia określone w Rozdziale XII SIWZ, jeżeli reprezentacja/reprezentant wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa wystawionego przez wykonawcę lub Notariusza winien je przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Notariusza, w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba posiadającą Pełnomocnictwo musi ono zawierać zakres umocowania Wymagane dokumenty, o których mowa w Rozdziale X. należy złożyć wraz z wnioskiem o dopuszczeniu do udziału w przetargu w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub pełnomocnika. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy PZP, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. Wykonawca, który nie złoży wymaganych oświadczeń lub dokumentów wymienionych w Rozdziale X lub nie spełni innych wymagań określonych w niniejszym ogłoszeniu podlega wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. XI. WYKONAWCA MAJĄCY SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ: Wykonawca zamieszkały lub mający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale. X pkt 5 i 6 SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu ofert, Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone 4 / 6

5 przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. XII. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE: 1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie warunków wskazanych w art. 22 ust.1 ustawy PZP Wykonawcy wykazują łącznie, natomiast żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy PZP. 2. Każdy podmiot oferty wspólnej ( konsorcjum itp.) zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty wymienione w rozdziale X pkt. 4, 5, 6. Pozostałe dokumenty wymienione w Rozdziale X konieczne do spełnienia warunków udziału w postępowaniu będą oceniane łącznie. 3. Zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, ze pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczania za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów. 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań. 5. Pełnomocnictwo winno zawierać zakres upełnomocnienia, złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 6. Zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy, jeżeli wybrana została oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający żądać będzie przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych podmiotów. 7. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem. XIII. WYKONAWCY POLEGAJĄCY NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy polega za zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Wykonawca przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty określone w Rozdziale X pkt. 4, 5 i 6. XIV. Liczba wykonawców zaproszonych do składania ofert. W przypadku złożenia wniosków przez większą ilość wykonawców niż 10, kryterium wyboru będą punkty dodatkowe uzyskane przez wykonawcę. 5 / 6

6 Zakres kryteriów podlegających ocenie przez Zamawiającego, za które można uzyskać punkty dodatkowe: margines wypłacalności powyżej 100 %, za każde dodatkowe 20 % - 10 pkt. wskaźnik pokrycia rezerw techniczno ubezpieczeniowych aktywami powyżej 100 %, za każdy dodatkowy 1 % - 2 pkt. Do składania ofert zostanie zaproszonych min. 5 maksymalnie 10 wykonawców. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki w postępowaniu jest mniejsza niż określona w ogłoszeniu zamówieniu, zamawiający zaprasza do składania ofert wszystkich wykonawców, którzy spełnili te warunki. XV. Nie przewiduje się wpłaty wadium. XVI. Kryteria wstępne oceny ofert i ich znaczenie: Spełnione warunki udziału w postępowaniu oraz oferenci uzyskujący największą liczbę punktów. Kryterium ostateczne cena 90 % klauzule. fakultatywne 10 % XVII. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy składać w terminie do dnia r. do godz w siedzibie Zamawiającego (sekretariat). Wniosek wraz z dokumentami określonymi w rozdziale X powinien być spięty, złożony w kopercie zaopatrzonej w napis: Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: przetarg ograniczony na świadczenie usług ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności PGK w Suwałkach. XVIII. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostanie wręczona wraz z zaproszenie do składania ofert 10 wykonawcom którzy spełnili warunki określone w ogłoszeniu i zdobyli najwyższą ilość punków. VIX. Usługi ( kod CPV) : KOD CPV usługi ubezpieczeniowe KOD CPV usługi ubezpieczenia od ognia KOD CPV usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów KOD CPV usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej KOD CPV usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej KOD CPV usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej KOD CPV usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych KOD CPV usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków XX. Zamawiający posiada podpisaną umowę z Kancelarią Brokerską Leofal Sp. z o.o., która dla Zamawiającego pełni funkcję doradczą w niniejszym postępowaniu. 6 / 6

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 29 F193 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 30.01.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotycząca postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie Art.

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Łomianki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Polska-Nowy Tomyśl: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 201-355231. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Nowy Tomyśl: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 201-355231. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:355231-2014:text:pl:html Polska-Nowy Tomyśl: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 201-355231 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 185 23 59, 22 185 28 20, faks 22 185

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 185 23 59, 22 185 28 20, faks 22 185 Strona 1 z 9 http://bzpo.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=168470&rok=20. 2015-07-07 Warszawa: Świadczenie usług doradczych w procesie zbycia udziałów spółki Bazy i Systemy Bankowe Sp.

Bardziej szczegółowo

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia:

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281434-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcz.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcz.org.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcz.org.pl Kamienna Góra: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu udzielania

Bardziej szczegółowo

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający:

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający: 1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Zawodowych im. kard. Stefana Wyszyńskiego 36-065 Dynów, ul. Polna 3

Zespół Szkół Zawodowych im. kard. Stefana Wyszyńskiego 36-065 Dynów, ul. Polna 3 Zespół Szkół Zawodowych im. kard. Stefana Wyszyńskiego 36-065 Dynów, ul. Polna 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym oraz sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA IN-II.272.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA USŁUGI w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Apelacyjny w Krakowie reprezentowany przez: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Apelacyjny w Krakowie reprezentowany przez: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie ZAMAWIAJĄCY: Sąd Apelacyjny w Krakowie reprezentowany przez: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) w

Bardziej szczegółowo

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64669-2014:text:pl:html Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Wymiarki ul. Księcia Witolda 5 68-131 Wymiarki ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 02.06.2015 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SR.271.1.2015. Zamawiający: Gmina Dębe Wielkie ul. Strażacka 3 05-311 Dębe Wielkie

SR.271.1.2015. Zamawiający: Gmina Dębe Wielkie ul. Strażacka 3 05-311 Dębe Wielkie SR.271.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Zarząd Powiatu Kazimierskiego Ul. T. Kościuszki 12 28-500 Kazimierza Wielka

Zamawiający: Zarząd Powiatu Kazimierskiego Ul. T. Kościuszki 12 28-500 Kazimierza Wielka SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Katowice: Dostawa zagranicznych, drukowanych czasopism naukowych na rok 2014. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Bojadła wraz z jednostkami organizacyjnymi

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Bojadła wraz z jednostkami organizacyjnymi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia "Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Bojadła wraz z jednostkami organizacyjnymi Gmina Bojadła 66-130 Bojadła, ul. Sulechowska

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: ID.272.19.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU 50-367 Wrocław, ul. Pasteura 1 Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW ul. Mikulicza - Radeckiego 5, 50-345 Wrocław fax 71 / 784-00-45 e-mail: milosz.bokrzycki@umed.wroc.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Goszczyn ul. Bądkowska 2 05-610 Goszczyn ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: I część zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: AG-I.272.1.11.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2078578.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2078578. Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Numer ogłoszenia: 129613-2010; data zamieszczenia: 20.05.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY OTWOCK i JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery

Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery Narodowej Numer ogłoszenia: 161938-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi reklamowe i marketingowe 2014/S 196-347280. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi reklamowe i marketingowe 2014/S 196-347280. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:347280-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi reklamowe i marketingowe 2014/S 196-347280 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu ul. 3 Maja 7

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu ul. 3 Maja 7 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu ul. 3 Maja 7 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na ubezpieczenia komunikacyjne (OC, AC, NW) Przedmiot zamówienia: Usługi z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo