WYNIKI BADANIA RYNKU TRENERÓW 2007

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYNIKI BADANIA RYNKU TRENERÓW 2007"

Transkrypt

1 WYNIKI BADANIA RYNKU TRENERÓW 2007 WyStrona 1 z 8

2 CEL BADANIA Cel: W ramach projektu wsparcia profesjonalizacji trenerów, prowadzących szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw, czyli dofinansowania, ze środków EFS, szkoleń i certyfikatów zawodowych w pierwszej kolejności potrzebne jest: I. Przeprowadzenie analizy zapotrzebowania na trenerów wynikającego z nowego okresu programowania Czy spodziewany przyrost ilości trenerów będzie wystarczający do realizacji szkoleń w realizowanych przy wykorzystaniu EFS. II. przeprowadzenie analizy zainteresowania trenerów skorzystaniem ze szkoleń i uzyskaniem certyfikatów zawodowych w przypadku wprowadzenia jednolitego standardu zawodu trenera. III. Przeprowadzenie analizy podaŝy obecnego rynku szkół dla trenerów w Polsce, obejmującą w szczególności: zestawienie obecnie funkcjonujących szkół trenerów wraz z prezentacją realizowanych przez nie programów. O ile naleŝy zwiększyć obecny potencjał szkół dla trenerów, aby zaspokoić potrzeby rozwoju i certyfikacji trenerów wynikające ze środków EFS. IV. Obliczenie ile warty jest rynek szkoleń i certyfikatów dla trenerów jakie środki naleŝy przeznaczyć na dofinansowanie tego rynku ze środków EFS Aby to osiągnąć, na podstawie danych ze źródeł zastanych i wywołanych oszacowano następujące wielkości: PodaŜ trenerów w 2007, Stopa wzrostu podaŝy trenerów przy uwzględnieniu wzrostu gospodarczego i wzrostu środków z EFS, Popyt na rozwój i certyfikację wśród trenerów w 2007, Popyt na rozwój i certyfikację wśród trenerów aktywnych do 2010, PodaŜ moŝliwości rozwoju i certyfikacji (wydajność szkół trenerów) w 2007, Brakująca podaŝ moŝliwości rozwoju i certyfikacji (wydajność szkół trenerów) do 2010 przy zakładanych stopach wzrostu popytu oraz dla optymalnego wykorzystania środków EFS. Wartość rynku rozwoju i certyfikacji do 2010 na podstawie deklarowanej chęci zakupu takich usług przez trenerów oraz na podstawie średnich cen szkół trenerów oraz certyfikatów trenerskich. WyStrona 2 z 8

3 PODSUMOWANIE Na rynku działa obecnie ponad podmiotów prowadzących szkolenia oraz ponad trenerów biznesowych. W związku ze środkami EFS powinno pojawić się w okresie ich wykorzystania do 2010 ponad 1500 nowych trenerów. NiezaleŜnie od EFS, w wyniku wzrostu gospodarczego, na rynku powinno pojawić się kolejnych ok. 880 trenerów Na przełomie 2008 i 2009 roku jeŝeli nastąpi zakontraktowanie całej alokacji 2007 oraz większości 2008 roku moŝe nastąpić kilkumiesięczny deficyt trenerów ok trenerów. Deficyt moŝe być znacznie pomniejszony wykorzystaniem rezerwy wydajności trenerów, która na dzisiaj wynosi poniŝej 3 dni na tydzień (średnia dla całego roku). Łączna liczba obecnych i nowych trenerów do przeszkolenia do 2010 roku moŝe wynieść blisko 4,5 tys. osób. Blisko obecnych trenerów biznesowych jest bardzo zainteresowanych uzyskaniem Jednolitego Standardu Trenera, rozumianego jako szkolenie i certyfikacja łącznie a ponad 2200 jest gotowa za niego zapłacić kwotę średnio PLN. Wśród obecnie aktywnych trenerów biznesowych, występuje większe zainteresowanie rozwojem warsztatu trenerskiego niŝ merytorycznym. Taka proporcja jest odwrotna w stosunku do proporcji szkoleń merytorycznych odbytych w przeszłości. Obecne szkoły trenerów (bez firm szkoleniowych dostarczających krótkie formy szkoleń) dysponują potencjałem szkoleniowym wielkości ok. 900 trenerów rocznie, co do roku 2010 daje deficyt około 1400 osób. Nie uwzględnione w obliczeniach, projekty jednorazowe jak i nowe przedsięwzięcia, które zostały zaplanowane jako nowe szkoły trenerów oraz oferty części firm szkoleniowych, które mogą pretendować do miana szkoły trenerów, mogą z potencjalnie wypełnić tą lukę. Oferta merytoryczna szkół trenerów jest zróŝnicowana pod względem: - programów szkoleń (zakresu kompetencji uzyskiwanych w toku uczenia się) - czasu trwania szkoły - sposobu uznawania kwalifikacji (zaświadczenia i certyfikaty własne, egzaminy, portfolio) - ceny WyStrona 3 z 8

4 Rekomendacje Wobec ryzyka deficytu trenerów, konieczne jest monitorowanie procesu uruchamiania projektów szkoleniowych w drugiej połowie 2008 oraz w pierwszej połowie 2009 (podawanie konkretnych personaliów trenerów dedykowanych do projektu). NaleŜy moŝliwie jak najszybciej uruchomić proces stymulowania napływu trenerów do zawodu, który rozpocznie się odbyciem szkoły trenerów i uzyskaniem certyfikatu NaleŜy kierować komunikację związaną z EFS (w tym oferty szkoleń i certyfikatów) szczególnie do trenerów z dłuŝszym staŝem niŝ 3 lata, poniewaŝ to wśród nich jest przewaga osób które angaŝują się w projekty finansowane z tych środków. NaleŜy zachęcić szkoły trenerów do realizacji swoich programów z wykorzystaniem środków EFS Aby w moŝliwie krótkim czasie nastąpiło zwiększenie puli kompetentnych trenerów, naleŝy zwiększyć potencjał podmiotów szkolących trenerów, min. poprzez ujednolicenie treści programowych, warunków działania szkoły oraz zdolności do aplikowania o środki EFS na sfinansowanie szkoleń. Konieczne jest stworzenie Jednolitego Standardu Zawodu Trenera rozumianego zarówno w sensie szkoleń jak i certyfikacji, ze względu na znaczące zapotrzebowanie rynku na taką normę. Jednocześnie wskazane jest zróŝnicowanie zakresu standardu poprzez zastosowanie poziomów certyfikacji NaleŜy rozwaŝyć połoŝenie nacisku na rozwój dofinansowanej oferty szkoleń z zakresu warsztatu trenerskiego (metodyczne szkolenia uzupełniające) oraz zakresu tematyki szkoleń dla przedsiębiorstw (zarządzanie, sprzedaŝ, obsługa klienta, marketing) aby podnieść kompetencje trenerów w zakresie projektowania oraz przeprowadzania szkoleń dla przedsiębiorstw (min. wykorzystanie potencjału firm szkoleniowych realizujących krótkie formy szkoleń dla trenerów) WyStrona 4 z 8

5 WYNIKI PodaŜ Trenerów Obecnie na rynku działa ponad 2,5 tysiąca podmiotów oferujących szkolenia biznesowe. Najliczniejszym segmentem rynku są firmy szkoleniowe stanowiące około 2300 podmiotów. Wśród nich moŝna wyróŝnić kilkadziesiąt duŝych firm oraz ponad 2000 średnich i małych podmiotów. Największe pod względem liczby prowadzonych szkoleń są duŝe firmy oferujące głównie szkolenia z kompetencji twardych, nierzadko powiązane innymi sprzedawanymi produktami. Przykładem moŝe być Altkom Akademia S.A. z obrotami rzędu kilkuset milionów PLN notowana na GPW. Większość podmiotów oferujących szkolenia to firmy prywatne, natomiast mniej niŝ 100 to podmioty samorządowe lub państwowe. Kolejne segmenty to mniej liczne, ale wyróŝniające się pod względem organizacyjnym i ofertowym oraz dostępem do EFS organizacje pozarządowe będące Dysponentami Funduszy Unijnych. Na wyodrębnienie zasługują takŝe uczelnie wyŝsze, z których ponad 80 posiada w swojej ofercie szkolenia biznesowe. Pozostałe podmioty to osoby prywatne działające w pojedynkę lub brokerzy szkoleń. Średnia roczna wydajność trenerów wynikająca z liczby dni pracy w tygodniu oraz sezonowości pracy w ciągu roku wynosi 64 dni. Wartość ta jest nawet o połowę wyŝsza w przypadku większych jednostek prowadzących szkolenia. Na podstawie wydajności moŝemy szacować ich liczbę na ponad 8800 osób. Oznacza to, Ŝe aby dostarczyć na rynek dostępną obecnie liczba szkoleń musi istnieć tylu właśnie trenerów niezaleŝnie od struktury ich zatrudnienia. Biorąc pod uwagę obecny średni czas pracy trenerów w tygodniu na poziomie poniŝej 3 dni i wynikającą z niego wydajność moŝna załoŝyć, Ŝe istnieje pewien potencjał zwiększania wydajności trenerów, zwłaszcza w mniejszych jednostkach. Biorąc jednak pod uwagę złoŝoność struktury zatrudnienia ostroŝnym szacunkiem będzie określenie tego potencjału na 20% obecnych wartości. Segment Liczba podmiotów Wielkość Rynku Trenerów 2007 Średnia wydajność Liczba trenerodni trenerodni rocznie rocznie Średnia roczna wydajność trenera Liczba trenerów DuŜe Firmy Średnie Firmy Małe Firmy Dysponenci Funduszy Uczelnie Pozostali SUMA Źródło: Bazy GUS i bazy internetowe potwierdzone telefonicznie; Ankieta. WyStrona 5 z 8

6 Wzrost podaŝy trenerów spowodowany EFS i wzrostu gospod. Trenerzy z doświadczeniem do 3 lat Trenerzy aktywni w EFS Trenerzy ze staŝem do 3 lat aktywni EFS (min. 50%) Szacunkowy przyrost liczby trenerów przez EFS w latach Szacunkowy przyrost liczby trenerów spowodowany wzrostem gosp Szacunkowy łączny przyrost liczby trenerów (EFS i wzrost gosp.) Liczba % z liczby 25% 26% 6% Źródło: Ankieta Potencjał Rozwojowy Trenerów Praktycznie wszyscy obecnie aktywni trenerzy (92%) skorzystali dotychczas z moŝliwości rozwoju zawodowego i był do głównie rozwój kompetencji twardych i wiedzy merytorycznej (73%) natomiast nieco ponad połowa rozwijała swój warsztat trenerski. Przewaga trenerów chce się rozwijać do 2010 roku. Warto podkreślić, Ŝe pytani o plany rozwoju na przyszłość trenerzy chętniej wskazywali rozwój warsztatu i kompetencji miękkich (71%) a dopiero w drugiej kolejności twardych kompetencji (57%). Niemal 2/3 wszystkich trenerów jest zainteresowanych uzyskaniem jednolitego standardu zawodu trenera, jeśli zostanie wprowadzony w przyszłości. Blisko co czwarty ankietowany jest bardzo zainteresowany takim standardem i byłby gotów zapłacić za związany z nim certyfikat. Pytani o rząd wielkości kwoty jaką byliby w stanie zapłacić trenerzy podawali wartości w przedziale o 500 do PLN. Średni wydatek, z jakim się liczą to nieco ponad PLN co przy obecnej populacji trenerów daje rynek warty ponad 10,6 milionów PLN do 2010 roku. Do obliczeń przyjmujemy grupę trenerów deklarujących, Ŝe są bardzo zainteresowani jednolitym standardem zawodu trenera, poniewaŝ wobec braku danych historycznych, jest to najbezpieczniejsze załoŝenie. Wielkości z tej grupy określamy dla uproszczenia jako Top 20%. Dla zachowania pełnego obrazu rynku prezentujemy takŝe dane sumaryczne z dwóch górnych kwintyli, które określamy jako Top 40%. WyStrona 6 z 8

7 Liczba trenerów Popyt na rozwój i certyfikację wśród trenerów (w przyszłości: Jednolity Standard Trenera) Bardzo i Raczej Bardzo Dotychczas Chcą korzystać z zainteresowani zainteresowani korzystali z moŝliwości jednolitym jednolitym moŝliwości rozwoju w latach standardem standardem rozwoju zawodu trenera zawodu trenera Zainteresowani płatną certyfikacją Total Total % 92% 80% 65% 23% 25% Szkolenia twarde / merytoryczne % Szkolenia miękkie / warsztat % Źródło: Ankieta. 73% 57% 52% 71% Łączny przyrost liczby trenerów wyniesie Największy udział w pojawieniu się nowych trenerów będą miały środki z EFS 63% trenerów rozpocznie pracę z tego powodu. Wzrost gospodarczy będzie przyczyną pojawienia się 37% nowych trenerów. Potencjał Szkół Trenerów Na rynku funkcjonuje ok. 40 podmiotów oferujących szkoły i szkolenia dla trenerów. MoŜna wśród nich wyróŝnić: a) ok. 7 szkół trenerów zarządzania działających w oparciu o własne lub międzynarodowe standardy zawodowe trenerów, b) ok. 8 szkół trenerów opartych o program nauczania trenerów zgodny z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, c) ok. 10 uczelni wyŝszych oferujących studia podyplomowe dla trenerów oparte na programach szkół trenerów wymienionych w pkt. a) i b) d) ok. 12 podmiotów prowadzących działalność szkoleniową (szkolenia biznesowe i inne). Zakres oferty dla trenerów obejmuje głównie szkolenia interpersonalne oraz szkolenia dotyczące organizacji szkoleń oraz szereg szkoleń umiejętności projektowania i prowadzenia szkoleń oferowanych (krótkie formy do kilku dni). Są wśród nich tez podmioty pretendujące do miana szkół lub rozpoczynających działalność jako szkoła trenerów. Średni czas trwania szkoły oraz jego cena róŝnią się w poszczególnych grupach szkół: Szkoły trenerów zarządzania - średnio120 godzin za cenę 4800 PLN Szkoły trenerów (PTP) - średnio 245 godzin za cenę 8700 PLN WyStrona 7 z 8

8 Studia podyplomowe średnio 210 godzin za 6800 PLN PodaŜ szkół trenerów Segment Liczba podmiotów Średnia roczna liczba przeszkolonych trenerów Naturalny potencjał rozwojowy Szkoły trenerów zarządzania Szkoły trenerów (PTP) Studia podyplomowe 9 bd 180 Kursy dla trenerów 14 Suma (szkoły + studia) Suma razem Źródło: Ankieta Biorąc pod uwagę zapotrzebowanie na rozwój wśród obecnie aktywnych trenerów, wzrost gospodarczy oraz wzrost liczby trenerów w ostatnich 3 latach bezpośrednio związany z EFS i dynamikę tych środków w nadchodzących latach moŝna oszacować, Ŝe do przeszkolenia do 2010 roku będzie blisko 2000 obecnych trenerów oraz ponad 2400 zupełnie nowych, którzy wejdą na rynek dzięki EFS i wzrostowi gospodarczemu. To daje grupę ponad 4400 zainteresowanych przeszkolenie do NaleŜy pamiętać, Ŝe te dane uwzględniają jedynie osoby najbardziej zainteresowane ponoszeniem kwalifikacji, a nie uwzględniają równie licznej grupy osób raczej zainteresowanych dlatego powyŝszy szacunek moŝemy uznać za ostroŝny. WyStrona 8 z 8

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Program Operacyjny Pomoc Techniczna MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Pomoc Techniczna Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Warszawa, 28 czerwca 2007 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 1. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badań przeprowadzonych w ramach projektu: Dostosowanie oferty szkoleniowej instytucji rynku pracy do wymogów łódzkiego rynku pracy

Raport końcowy z badań przeprowadzonych w ramach projektu: Dostosowanie oferty szkoleniowej instytucji rynku pracy do wymogów łódzkiego rynku pracy Doradztwo Społeczne i Gospodarcze ul. Św. Wojciech 22/24 m. 7, 61-749 Poznań tel.: 609/ 499 230, 603/ 933 732, e-mail: dsig@dsig.pl NIP: 766-123-54-71 Raport końcowy z badań przeprowadzonych w ramach projektu:

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 10.09.2008 r.

Gdańsk, 10.09.2008 r. Unia Europejska Analiza luki finansowej w województwie pomorskim w zakresie dostępu przedsiębiorców do zwrotnych instrumentów finansowych w kontekście realizacji Działania 1.3 Poza-dotacyjne instrumenty

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Warszawa, październik 2008 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

RAPORT KOŃCOWY. Warszawa, październik 2008 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OCENA REZULTATÓW WSPARCIA PARKÓW PRZEMYSŁOWYCH, PARKÓW NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYCH ORAZ INKUBATORÓW TECHNOLOGICZNYCH W RAMACH DZIAŁANIA 1.3 TWORZENIE KORZYSTNYCH WARUNKÓW DLA ROZWOJU FIRM SEKTOROWEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat ustanowienia ram wykonania

Informacja na temat ustanowienia ram wykonania Informacja na temat ustanowienia ram wykonania Załącznik do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Ramy wykonania są zgodne z zasadami funkcjonowania mechanizmu ram wykonania określonych w rozporządzeniach

Bardziej szczegółowo

Efektywność organizacji IT w bankach

Efektywność organizacji IT w bankach Współorganizator Patron badania Efektywność organizacji IT w bankach Badanie funkcji IT w bankach Edycja pierwsza KPMG W POLSCE Efektywność organizacji IT w bankach Efektywność organizacji IT w bankach

Bardziej szczegółowo

Badanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Badanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: MillwardBrown SMG/KRC Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA: STUDIA I MATERIAŁY

EKSPERTYZA: STUDIA I MATERIAŁY EKSPERTYZA: STUDIA I MATERIAŁY DLA PROGRAMU INWESTYCJE POLSKIE Gdańsk, grudzień 2012 Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Gdańska Akademia Bankowa ul. Do Studzienki 63, 80-227 Gdańsk tel. 58 524 49 01,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 15 czerwca 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE. MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 15 czerwca 2007 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie wsparcia finansowego udzielanego przez Krajowy Fundusz Kapitałowy Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o Krajowym

Bardziej szczegółowo

Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim

Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim Raport końcowy Zespół badawczy Anna Chrościcka Tomasz Płachecki Karolina Dymek Agnieszka Dobrzyńska

Bardziej szczegółowo

Venture capital. - szansą dla przedsiębiorczych. Biblioteka 6/2005. Przedsiębiorca w Unii Europejskiej

Venture capital. - szansą dla przedsiębiorczych. Biblioteka 6/2005. Przedsiębiorca w Unii Europejskiej Biblioteka 6/2005 Przedsiębiorca w Unii Europejskiej Venture capital - szansą dla przedsiębiorczych Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Przedsiębiorczości Warszawa 2005 Spis treści Wstęp...3 I.

Bardziej szczegółowo

QUANTUM SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA

QUANTUM SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY QUANTUM SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie www.quantum.pl Niniejszy Prospekt Emisyjny został sporządzony w związku z: publiczną ofertą 470.000 (czterysta siedemdziesiąt tysięcy)

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015. Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015. Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015 Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Scenariusz makroekonomiczny... 6 3. Realizacja celów krajowych strategii Europa

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy Narodowy Plan Szerokopasmowy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Styczeń 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Usytuowanie NPS w porządku strategii i dokumentów krajowych i europejskich... 3 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

lat 1924-2014 Efekty Programu Gwarancji de minimis realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego

lat 1924-2014 Efekty Programu Gwarancji de minimis realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego lat 1924-2014 Efekty Programu Gwarancji de minimis realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego Efekty Programu Gwarancji de minimis realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego Broszura jest podsumowaniem

Bardziej szczegółowo

Zachowanie się kursu akcji MCI na tle indeksu WIG. 7 dni 1 m-c 3 mc-e 6 mc-e 1 rok 2 lata 5 lat 7 lat

Zachowanie się kursu akcji MCI na tle indeksu WIG. 7 dni 1 m-c 3 mc-e 6 mc-e 1 rok 2 lata 5 lat 7 lat \ Data sporządzenia 28.07.2010 r. KUPUJ 9,77 PLN Dane podstawowe: Cena bieŝąca (23 lipca): 6,91 PLN Kapitalizacja (w mln PLN): 359,114 mln PLN Liczba akcji: Free Float: 51.970.239 58,43% Średnia cena 6

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Warszawa, grudzień 2013 SPIS TREŚCI I. Kontekst wdrożenia w Polsce Gwarancji

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY I EDUKACJA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM A ŚWIATOWY KRYZYS GOSPODARCZY

RYNEK PRACY I EDUKACJA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM A ŚWIATOWY KRYZYS GOSPODARCZY ISBN 978-83-88991-16-5 Katarzyna Cheba, Joanna Hołub-Iwan, Maja Kiba-Janiak RYNEK PRACY I EDUKACJA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM A ŚWIATOWY KRYZYS GOSPODARCZY Wydawnictwo WyŜszej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp.

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI

MINISTERSTWO GOSPODARKI MINISTERSTWO GOSPODARKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ WSPIERANIA ELEKTRONICZNEGO HANDLU I USŁUG NA LATA 2009-2010 Warszawa, grudzień 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 1. DIAGNOZA OBSZARÓW SŁUśĄCYCH ROZWOJOWI HANDLU

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Działanie 2.3 w liczbach

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Działanie 2.3 w liczbach Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Działanie 2.3 w liczbach Redakcja: Rafał Trzciński Opracowanie rozdziału I: Dominik Batorski, Michał Bojanowski Opracowanie

Bardziej szczegółowo

PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS

PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS mgr inŝ. Andrzej Kanthak dr Dariusz Łapiński ABC Consulting Sp. z o.o. Gdańsk PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS Streszczenie Prywatyzacja firm ciepłowniczych dotyka w swoich konsekwencjach

Bardziej szczegółowo

Przetwórstwo ryb. (Marita Koszarek)

Przetwórstwo ryb. (Marita Koszarek) Przetwórstwo ryb (Marita Koszarek) BRANśA PRZETWÓRSTWA RYB W POLSCE Przetwórstwo ryb to jeden z najszybciej rozwijających się sektorów spoŝywczych. Po okresie przejściowego załamania, wielkość produkcji

Bardziej szczegółowo

Public Relations w polskiej gospodarce

Public Relations w polskiej gospodarce Public Relations w polskiej gospodarce Raport przygotowany na zlecenie Związku Firm Public Relations Warszawa Grudzień 2004 Spis treści: Wprowadzenie 3 1. Działalność branży PR w Polsce ujęcie teoretyczne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU ZA 2010 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W SOKOŁOWIE PODLASKIM ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski tel.: 025 787 22 04, 025 781 71 30 fax.: 025 781 71 49 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU ZA 2010 ROK 1 Wstęp

Bardziej szczegółowo

RAPORT O RYNKU PRACY ORAZ ZASOBACH LUDZKICH W REGIONIE PODKARPACIA

RAPORT O RYNKU PRACY ORAZ ZASOBACH LUDZKICH W REGIONIE PODKARPACIA RAPORT O RYNKU PRACY ORAZ ZASOBACH LUDZKICH W REGIONIE PODKARPACIA Zebranie oraz opracownie wyników: Advisory Group TEST Human Resources 31-105 Kraków ul. Zwierzyniecka 30 www.testhr.pl Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Wstęp Głównym celem przedstawionej

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP 1.1 Cel opracowania 1.2 Cele szczegółowe

Spis treści WSTĘP 1.1 Cel opracowania 1.2 Cele szczegółowe ANALIZA RYNKU Opracowana z wykorzystaniem danych zawartych w analizie rynku dla budowy hali kupieckiej z częścią biurowo-usługową przy ulicy Namysłowskiej we Wrocławiu wykonanej przez Politechnikę Wrocławską,

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 lipca 2007 r. Warszawa, lipiec 2007 Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki Departament Analiz i Prognoz przy

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki. Wybrane projekty doradcze i inwestycyjne małych i średnich firm. dofinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego

Dobre praktyki. Wybrane projekty doradcze i inwestycyjne małych i średnich firm. dofinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego Dobre praktyki Wybrane projekty doradcze i inwestycyjne małych i średnich firm dofinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurecyjności przedsiębiorstw, 2004-2006 Polska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo