OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MOTO ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MOTO ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MOTO ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia MOTO ASSISTANCE, zwane dalej OWU MOTO ASS, stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych przez Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych zwane dalej Towarzystwem, z osobami fizycznymi, prawnymi lub innymi jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, zwanymi dalej Ubezpieczającymi. 2. Umowa ubezpieczenia może być zawarta na cudzy rachunek. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek, postanowienia niniejszych OWU MOTO ASS stosuje się odpowiednio do osoby, na rachunek której zawarto umowę. 3. Na podstawie umów ubezpieczenia zawieranych w oparciu o niniejsze OWU MOTO ASS, Towarzystwo obejmuje ochroną ubezpieczeniową czterokołowe pojazdy mechaniczne, o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 tony, których wiek nie przekracza 10. lat, zarejestrowane w Polsce, dopuszczone do ruchu zgodnie z obowiązującymi przepisami. POJĘCIA I DEFINICJE 2 Przez pojęcia użyte w niniejszych OWU MOTO ASS rozumie się: 1. awaria - zdarzenie losowe, powodujące unieruchomienie ubezpieczonego pojazdu, wynikające z przyczyn wewnętrznych pochodzenia mechanicznego, elektrycznego, elektronicznego (w tym awarie alarmu montowanego fabrycznie i niefabrycznie), pneumatycznego lub hydraulicznego oraz awaria ogumienia, przepalenie żarówki, rozładowanie akumulatora. Awarią nie jest nalanie niewłaściwego paliwa, zamarznięcie zamka, zamarznięcie paliwa czy zatrzaśnięcie kluczyków, 2. brak paliwa - zużycie, wyczerpanie lub kradzież paliwa z ubezpieczonego pojazdu, 3. Europa - terytorium Europy wraz z europejską częścią Turcji, z wyłączeniem krajów byłego ZSRR za wyjątkiem Litwy, Łotwy i Estonii, 4. pasażer - każda osoba przewożona ubezpieczonym pojazdem w czasie zdarzenia assistance, z wyłączeniem osób przewożonych za opłatą, 5. kierowca - osoba kierująca ubezpieczonym pojazdem w momencie zajścia zdarzenia assistance, upoważniona do tego przez posiadacza samoistnego (właściciela) lub posiadacza zależnego (leasingobiorcę, najemcę) tego pojazdu, 6. Ubezpieczony - właściciel ubezpieczonego pojazdu wskazany jako Ubezpieczony w umowie ubezpieczenia albo kierowca, a na potrzeby świadczenia: Powrót do miejsca zamieszkania albo kontynuacja podróży przez Ubezpieczonego - również pasażer, 7. pojazd specjalny - pojazd mechaniczny przeznaczony do wykonywania specjalnej funkcji, która powoduje konieczność dostosowania nadwozia lub posiadania specjalnego wyposażenia, 8. ubezpieczony pojazd - pojazd, w odniesieniu do którego zawarta została umowa ubezpieczenia MOTO ASSISTANCE i którego dane wskazane zostały w polisie lub innym dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia MOTO ASSISTANCE, 9. unieruchomienie pojazdu - stan techniczny, w jakim znalazł się ubezpieczony pojazd w wyniku wypadku lub awarii, uniemożliwiający dalsze jego użytkowanie na drogach publicznych w sposób bezpieczny lub zgodny z przepisami ruchu. Unieruchomieniem pojazdu nie jest: odstawienie pojazdu do warsztatu naprawczego bez udziału Centrum Alarmowego TUW Pocztowe w celu wykonania napraw, w tym wcześniej umówionych, wykonywanie przeglądów i badań technicznych oraz usuwanie ewentualnych usterek wykrytych w czasie ich trwania, a także wykonanie napraw blacharsko-lakierniczych oraz montaż dodatkowego wyposażenia, 10. naprawa pojazdu unieruchomionego - usunięcie w miejscu zdarzenia przyczyn unieruchomienia pojazdu w sposób umożliwiający kontynuację jazdy w sposób bezpieczny i zgodnie z przepisami, 11. holowanie pojazdu - załadunek pojazdu na pojazd pomocy drogowej, transport z miejsca wystąpienia awarii lub wypadku do miejsca wskazanego przez Ubezpieczonego i rozładunek pojazdu z pojazdu pomocy drogowej, 12. miejsce zamieszkania - adres zamieszkania lub siedziby Ubezpieczonego, 13. parking strzeżony - miejsce ogrodzone pozostające pod stałym dozorem osób zajmujących się ochroną mienia, 14. samochód zastępczy - należący do podmiotu profesjonalnie zajmującego się wypożyczaniem pojazdów, udostępniony Ubezpieczonemu przez Centrum Alarmowe TUW Pocztowe samochód zastępczy o kategorii zbliżonej do kategorii ubezpieczonego pojazdu, jednak nie wyższej niż kategoria B według standardów podmiotu profesjonalnie zajmującego się wypożyczaniem pojazdów, 15. wiek pojazdu - liczona w latach różnica pomiędzy rokiem, w którym rozpoczyna się okres ubezpieczenia, a rokiem produkcji, 16. wypadek - unieruchomienie, uszkodzenie lub zniszczenie pojazdu na skutek niezależnego od woli Ubezpieczonego, nagłego, nieprzewidywalnego i gwałtownego zdarzenia w postaci: a) kolizji z udziałem innych uczestników ruchu drogowego lub kolizji z udziałem zwierząt, b) kolizji z przedmiotami bez udziału innych uczestników ruchu drogowego, b) wywrócenia się pojazdu, c) wpadnięcia pojazdu do rowu, d) spadku pojazdu ze skarpy, e) zatonięcia pojazdu z wyłączeniem sytuacji powodziowej, f) pożaru lub wybuchu wynikających z działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu, g) huraganu, gradu, uderzenia pioruna, lawiny, osuwania lub zapadania się ziemi, h) włamania lub próby włamania się do pojazdu przez osoby trzecie z kradzieżą części, i) wandalizmu powodującego unieruchomienie pojazdu, 17. kradzież pojazdu - działanie określone w art. 278 k.k. (kradzież), art. 279 k.k. (kradzież z włamaniem) i art. 280 k.k. (rozbój), przy czym za kradzież pojazdu nie uważa się przywłaszczenia, o którym mowa w art. 284 k.k., 18. nieszczęśliwy wypadek kierowcy - nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego niezależnie od swojej woli kierowca doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia wymagającego pomocy medycznej i zmuszającego go do przerwania podróży, jednak nie wymagającego pomocy pogotowia ratunkowego, pod warunkiem, że zdarzenie to powstało w związku z 1) ruchem ubezpieczonego pojazdu albo 2) obsługą ubezpieczonego pojazdu na trasie albo 3) wsiadaniem do ubezpieczonego pojazdu i wysiadaniem z niego, 19. nagłe zachorowanie kierowcy - stan chorobowy powstały w sposób nagły w czasie ruchu ubezpieczonego pojazdu, wymagający natychmiastowej pomocy medycznej, jednakże nie wymagający pomocy pogotowia ratunkowego, 20. szkoda całkowita - szkoda z udziałem ubezpieczonego pojazdu, wskutek której koszt naprawy ubezpieczonego pojazdu określony przez uprawnionego rzeczoznawcę przekracza 70% wartości ubezpieczonego pojazdu w dniu zaistnienia szkody albo wskutek której - według uprawnionego rzeczoznawcy, pojazd nie nadaje się do naprawy. 21. Centrum Alarmowe TUW Pocztowe - firma organizująca i świadcząca usługi assistance, działającą w imieniu i na zlecenie Towarzystwa, 22. dokument ubezpieczenia - dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia MOTO ASSISTANCE, wydany w formie polisy lub innego dokumentu, 23. zdarzenie assistance: 1) awaria, 2) wypadek, 3) brak paliwa, 4) kradzież pojazdu, 5) szkoda całkowita, 6) nagłe zachorowanie kierowcy, 7) nieszczęśliwy wypadek kierowcy. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 3 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest organizacja lub organizacja i

2 pokrycie kosztów świadczeń assistance w zakresie pomocy technicznej i informacyjnej na rzecz Ubezpieczonego przez Towarzystwo, za pośrednictwem Centrum Alarmowego TUW Pocztowe, na zasadach określonych w niniejszych OWU MOTO ASS. 2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej, w zależności od wybranego przez Ubezpieczającego wariantu ubezpieczenia, obejmuje następujące świadczenia/usługi assistance: 1) w wariancie MOTO ASSISTANCE STANDARD: a. naprawa ubezpieczonego pojazdu na miejscu zdarzenia b. holowanie ubezpieczonego pojazdu c. dostarczenie paliwa d. powrót do miejsca zamieszkania albo kontynuacja podróży e. postój ubezpieczonego pojazdu na parkingu strzeżonym f. pomoc tłumacza przez telefon, g. pomoc informacyjną, 2) w wariancie MOTO ASSISTANCE KOMFORT - wszystkie świadczenia/usługi assistance jak w wariancie MOTO ASSISTANCE STANDARD oraz: a. wynajem samochodu zastępczego b. odbiór ubezpieczonego pojazdu c. złomowanie ubezpieczonego pojazdu 4 1. Zasady realizacji świadczeń assistance dla poszczególnych wariantów ubezpieczenia, uwzględniające: 1) rodzaj świadczenia, 2) zakres terytorialny, 3) rodzaj zdarzenia assistance, 4) warunki dodatkowe, 5) limity, określa Tabela Świadczeń i Limitów, stanowiąca integralną część niniejszych OWU MOTO ASS. 2. Zobowiązanie Towarzystwa z tytułu umowy ubezpieczenia MOTO ASSISTANCE polega na zorganizowaniu i pokryciu, w granicach limitów i w następstwie zdarzeń assistance wskazanych w Tabeli Świadczeń i Limitów, kosztów niżej wymienionych świadczeń assistance: 1) Naprawa ubezpieczonego pojazdu na miejscu zdarzenia - w przypadku wystąpienia zdarzenia assistance Centrum Alarmowe TUW Pocztowe zorganizuje wykonanie naprawy ubezpieczonego pojazdu w zakresie w jakim unieruchomienie może być usunięte na miejscu wystąpienia zdarzenia bez konieczności holowania pojazdu i pokryje związane z naprawą ubezpieczonego pojazdu koszty dojazdu pomocy drogowej oraz koszty naprawy wyłącznie w zakresie robocizny, z wyłączeniem kosztów części zamiennych i/lub materiałów użytych do naprawy, 2) Holowanie ubezpieczonego pojazdu - w przypadku wystąpienia zdarzenia assistance, gdy nie ma możliwości naprawy ubezpieczonego pojazdu na miejscu zdarzenia, Centrum Alarmowe TUW Pocztowe zorganizuje i pokryje koszty holowania ww. pojazdu do miejsca wskazanego przez Ubezpieczonego, 3) Dostarczenie paliwa - w przypadku wystąpienia zdarzenia assistance Centrum Alarmowe TUW POCZTOWE zorganizuje i pokryje koszty dowozu właściwego paliwa w ilości wystarczającej na dojechanie do najbliższej czynnej stacji benzynowej, 4) Powrót do miejsca zamieszkania albo kontynuacja podróży - w przypadku wystąpienia zdarzenia assistance, Centrum Alarmowe TUW POCZTOWE zorganizuje i pokryje koszty: a. powrotu kierowcy i pasażerów do miejsca zamieszkania kierowcy lub b. przejazdu kierowcy i pasażerów do celu podróży. W stosunku do wszystkich Ubezpieczonych uprawnionych do świadczenia assistance spełniane jest tylko jedno ze świadczeń wskazanych w ppkt 1) albo 2). Pokrycie kosztów przejazdu do celu podróży przysługuje tylko w sytuacji, gdy koszt przejazdu do celu podróży jest niższy niż koszt przejazdu do miejsca zamieszkania kierowcy. 5) Postój pojazdu na parkingu strzeżonym - w przypadku wystąpienia zdarzenia assistance, Centrum Alarmowe TUW Pocztowe zorganizuje i pokryje koszty postoju pojazdu na parkingu strzeżonym. 6) Pomoc tłumacza przez telefon - jeżeli w następstwie zdarzenia assistance Ubezpieczony potrzebuje pomocy tłumacza, Centrum Alarmowe TUW Pocztowe zorganizuje doraźną telefoniczną pomoc tłumacza, umożliwiającą porozumienie się ze służbami medycznymi, urzędnikami, policją, strażą graniczną lub osobami skierowanymi do pomocy Ubezpieczonemu. Pomoc odbywa się w języku polskim i angielskim. 7) Wynajem samochodu zastępczego - jeżeli w następstwie zdarzenia assistance nastąpiło unieruchomienie ubezpieczonego pojazdu lub ubezpieczony pojazd został skradziony, Centrum Alarmowe TUW Pocztowe zorganizuje i opłaci koszty wynajmu samochodu zastępczego i dostarczenia tego samochodu w miejsce wskazane przez Ubezpieczonego. Wyboru samochodu zastępczego dokonuje Centrum Alarmowe TUW POCZTOWE, w zależności od lokalnych możliwości. Na jedno zdarzenie assistance przysługuje jeden samochód zastępczy. Świadczenie przysługuje na okres niezbędny do naprawy ubezpieczonego pojazdu, a w przypadku kradzieży ubezpieczonego pojazdu, do momentu jego odzyskania. Okres ten nie może być dłuższy niż ilość dni wskazana w Tabeli Limitów i Świadczeń. Ponadto użytkowanie samochodu zastępczego jest dopuszczalne wyłącznie na terytorium kraju, w którym miało miejsce zdarzenia assistance. Warunkiem skorzystania przez Ubezpieczonego ze świadczenia assistance Wynajem samochodu zastępczego jest: a) uprzednie wykonanie holowania unieruchomionego pojazdu, zorganizowanego i opłaconego przez Centrum Alarmowe TUW Pocztowe (warunek ten nie dotyczy kradzieży pojazdu), b) wyrażenie przez Ubezpieczonego pisemnej zgody na warunki korzystania z samochodu zastępczego, określone przez podmiot/agencję świadczącą w imieniu Centrum Alarmowego TUW Pocztowe usługi wynajmu samochodu zastępczego. Ponadto Ubezpieczony ma obowiązek: a) niezwłocznie informować Centrum Alarmowe TUW Pocztowe o fakcie zakończenia naprawy lub odnalezienia ubezpieczonego pojazdu po kradzieży b) najpóźniej w dniu upływu gwarantowanego okresu wynajmu, zwrócić samochód zastępczy firmie świadczącej usługę wynajmu, w takim samym stanie (w szczególności z tym samym poziomem paliwa i z tym samym wyposażeniem), w jakim go otrzymał. 8) Odbiór pojazdu - w przypadku wystąpienia zdarzenia assistance Centrum Alarmowe TUW Pocztowe zorganizuje i pokryje koszty przejazdu właściciela pojazdu lub osoby przez niego upoważnionej po odbiór: a) naprawionego ubezpieczonego pojazdu albo b) odzyskanego po kradzieży ubezpieczonego pojazdu pod warunkiem, że właściciel ww. pojazdu zgłosi potrzebę odbioru ubezpieczonego pojazdu w okresie ubezpieczenia oraz odbiór nastąpi w okresie 9) Złomowanie pojazdu - w przypadku wystąpienia zdarzenia assistance powodującego szkodę całkowitą ubezpieczonego pojazdu, posiadającego polisę AC zawartą w Towarzystwie, Centrum Alarmowe TUW Pocztowe - na pisemny wniosek właściciela ubezpieczonego pojazdu i za zgodą Towarzystwa, zorganizuje i pokryje koszty legalnego złomowania ubezpieczonego pojazdu oraz dopełni wszelkich formalności z tym związanych. 3. Ponadto na wniosek Ubezpieczonego, Centrum Alarmowe TUW Pocztowe udzieli telefonicznej informacji o danych teleadresowych: lokalnych warsztatów samochodowych, autoryzowanych stacji obsługi (ASO), stacji kontroli pojazdów, stacji benzynowych, firm świadczących usługi holowania, wypożyczalni samochodów i przyczep. 4. Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana Ubezpieczonemu, zgodnie z Tabelą Świadczeń i Limitów: 1) w wariancie MOTO ASSISTANCE STANDARD - na terytorium RP 2) w wariancie MOTO ASSISTANCE KOMFORT - na terytorium Europy. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 5 1. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za: 1) nie wykonanie świadczenia assistance, gdy udzielenie świadczeń zostało uniemożliwione z powodu działania siły wyższej, pod pojęciem której rozumie się w szczególności takie zjawiska, jak trzęsienie ziemi, powódź, huragan, pożar lasu, awarię lub brak urządzeń telekomunikacyjnych, 2) ewentualne opóźnienia zaistniałe z przyczyn zewnętrznych, niezależnych od Centrum Alarmowego TUW Pocztowego, (w tym zjawisk wymienionych w pkt. 1), mogących powodować niedyspozycyjność usługodawców realizujących dane świadczenia, takich jak: działania wojenne, zamieszki, rozruchy, akty terroru, sabotażu, strajki, blokady dróg, terenów i gmachów, akcje protestacyjne, ograniczenia w poruszaniu się wprowadzone decyzjami władz administracyjnych, katastrofy nuklearne, działania radioaktywne, chemiczne, biologiczne, 3) uzasadnione opóźnienia lub niemożność zrealizowania świadczenia, jeżeli dostęp do ubezpieczonego pojazdu był

3 ograniczony lub niemożliwy ze względu na zaistnienie wypadku poza miejscami ogólnodostępnymi lub drogami publicznymi. 2. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności i jest zwolnione z obowiązku zwrotu wszelkich kosztów, jeżeli Ubezpieczony nie wykonał uprzedniego zgłoszenia - żądania spełnienia świadczenia do Centrum Alarmowego TUW Pocztowego i poniósł takie koszty bez porozumienia z Centrum Alarmowym TUW Pocztowe. 3. Ponadto, odpowiedzialność Towarzystwa jest wyłączona, jeżeli zdarzenie assistance nastąpiło w związku z: 1) działaniami wojennymi, zamieszkami, rozruchami, aktami terroru, sabotażu, 2) katastrofą nuklearną, epidemią, działaniem radioaktywności lub skażeń chemicznych, 3) użyciem ubezpieczonego pojazdu w związku z uczestnictwem w wyścigach samochodowych lub treningach do takich imprez lub użyciem ubezpieczonego pojazdu jako rekwizytu, 4) użyciem ubezpieczonego pojazdu przez Ubezpieczonego lub osobę uprawnioną do korzystania z ubezpieczonego pojazdu w związku z popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa, 5) samobójstwem lub samookaleczeniem Ubezpieczonego lub jego usiłowaniem, 6) prowadzeniem ubezpieczonego pojazdu przez Ubezpieczonego lub inną osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości, po użyciu alkoholu, narkotyków, lub innych środków odurzających, jak również substancji psychotropowych lub leków o podobnym działaniu - jeżeli kierujący wiedział lub powinien był wiedzieć o takim działaniu leku, w szczególności, gdy adnotacja na opakowaniu lub ulotka zawierała informację o wpływie leku na zdolność do prowadzenia ubezpieczonego pojazdu, chyba że nie miało to wpływu na powstanie szkody (brak związku przyczynowego) 7) użyciem ubezpieczonego pojazdu w celu świadczenia usług płatnych lub usług na rzecz wojska, 8) winą umyślną Ubezpieczonego, 9) unieruchomieniem ubezpieczonego pojazdu na skutek użycia ubezpieczonego pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem, a także wskutek niewłaściwego załadowania, przeładowania i przewożenia ładunku lub bagażu. 4. Odpowiedzialnością Towarzystwa nie jest objęty ładunek przewożony w ubezpieczonym pojeździe lub przyczepie ciągniętej przez ww. pojazd. 5. Odpowiedzialnością Towarzystwa nie są objęte: 1) zdarzenia związane z wypadkami: a. powstałymi podczas używania ubezpieczonego pojazdu do transportu towarów niebezpiecznych, w tym w szczególności paliw, substancji toksycznych czy wybuchowych, b. powstałymi podczas kierowania ubezpieczonym pojazdem przez kierowcę, który nie posiadał wymaganych przepisami prawa uprawnień do kierowania ubezpieczonym pojazdem, c. jeżeli kierowca zbiegł z miejsca zdarzenia lub oddalił się mimo spoczywającego na nim prawnego obowiązku pozostania na miejscu zdarzenia lub polecenia pozostania na miejscu zdarzenia wydanego przez funkcjonariusza policji, 2) osoby przewożone w ubezpieczonym pojeździe w liczbie większej od liczby miejsc określonej w dowodzie rejestracyjnym ww. pojazdu, 3) pojazdy: a. używane do wynajmu w celu przewozu pasażerów lub towarów, b. udostępniane do korzystania innym osobom niż właściciel na zasadach odrębnych umów cywilno - prawnych (np. wypożyczenie, najem itp.) z wyjątkiem pojazdów, których właścicielem jest bank, na podstawie umowy przewłaszczenia pojazdu zawartej w celu zabezpieczenia spłaty kredytu zaciągniętego w tym banku przez osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, na zakup pojazdu obejmowanego ubezpieczeniem oraz leasingodawca, który zawarł umowę leasingu z leasingobiorcą używającym pojazd przez czas określony w umowie leasingu, c. używane do odpłatnego transportu osób lub towarów, d. używane do przewozu przesyłek kurierskich e. specjalne (np. policyjne, karetki pogotowia, używane do nauki jazdy), f. oddane do sprzedaży komisowej, g. o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 T. 6. Towarzystwo nie odpowiada za utratę lub uszkodzenie bagażu lub przedmiotów osobistych spowodowane unieruchomieniem ubezpieczonego pojazdu. 7. Towarzystwo nie pokrywa kosztów naprawy ubezpieczonego pojazdu w warsztatach, konserwacji i eksploatacji pojazdu, w tym kosztów paliwa i części zamiennych. 8. Odpowiedzialnością Towarzystwa nie są objęte zdarzenia wynikające z powtarzających się awarii, będących następstwem nie usunięcia przez Ubezpieczonego ich przyczyny po udzieleniu świadczenia przez Centrum Alarmowe TUW Pocztowe. UMOWA UBEZPIECZENIA 6 1. Umowa ubezpieczenia MOTO ASSISTANCE zawierana jest, na podstawie pisemnego wniosku Ubezpieczającego (na formularzu Towarzystwa), obejmującego m.in. następujące dane: 1) imię i nazwisko / nazwę oraz adres / siedzibę właściciela pojazdu, podane zgodnie z dowodem rejestracyjnym pojazdu, 2) markę, typ, model oraz numer rejestracyjny i numer nadwozia/podwozia pojazdu przedstawianego do ubezpieczenia MOTO ASSISTANCE, 3) okres ubezpieczenia, 4) wariant ubezpieczenia MOTO ASSISTANCE. 2. Ubezpieczający jest zobowiązany podać do wiadomości Towarzystwa wszystkie znane sobie okoliczności, o które Towarzystwo zapytało we wniosku albo przed zawarciem umowy w innych pismach. Jeżeli Ubezpieczający sporządził wniosek wadliwie lub nie podał we wniosku danych, o które Towarzystwo pytało, Towarzystwo zwraca wniosek wskazując dane, które należy podać, aby umowa mogła być zawarta. Jeżeli Towarzystwo zawarło umowę ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi Ubezpieczającego na poszczególne pytania, pominięte okoliczności uważa się za nieistotne. 3. Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 12 miesięcy. 4. Zawarcie umowy ubezpieczenia Towarzystwo potwierdza dokumentem ubezpieczenia MOTO ASSISTANCE. 5. Umowę ubezpieczenia uważa się za zawartą z chwilą doręczenia Ubezpieczającemu polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia MOTO ASSISTANCE. OKRES UBEZPIECZENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI 7 1. Odpowiedzialność Towarzystwa rozpoczyna się od dnia następującego po dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż po zapłaceniu składki za ubezpieczenie lub jej pierwszej raty, chyba, że umówiono się inaczej. 2. Okres odpowiedzialności Towarzystwa jest określony w umowie 3. Umowa ulega rozwiązaniu z dniem ustania odpowiedzialności Towarzystwa Odpowiedzialność Towarzystwa wygasa: 1) z upływem okresu na jaki została zawarta umowa ubezpieczenia, 2) z dniem odstąpienia Ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia, 3) z chwilą wyrejestrowania ubezpieczonego pojazdu, 4) w razie zbycia pojazdu, z chwilą przeniesienia prawa własności ubezpieczonego pojazdu na nabywcę, z zastrzeżeniem ust. 4-7, 5) w przypadku przewłaszczenia ubezpieczonego pojazdu lub orzeczenia przez uprawnione organy przepadku pojazdu, i z dniem rozwiązania umowy ubezpieczenia w trybie określonym w ust. 2 i Jeżeli Towarzystwo ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata nie została zapłacona w terminie, Towarzystwo może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i żądać zapłaty składki za okres, przez który ponosiło odpowiedzialność. W przypadku braku wypowiedzenia umowy wygasa ona z końcem okresu, na który przypadała niezapłacona składka, 3. W razie opłacania składki w ratach niezapłacenie w terminie kolejnej raty składki powoduje ustanie odpowiedzialności Towarzystwa tylko wówczas gdy Towarzystwo po upływie terminu wezwało Ubezpieczającego do zapłaty z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialności. 4. W razie zbycia ubezpieczonego pojazdu, prawa z umowy ubezpieczenia mogą być przeniesione na jego nabywcę. Przeniesienie tych praw wymaga jednakże zgody Towarzystwa. 5. Nie wymaga natomiast zgody Towarzystwa przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia na jego dotychczasowego Użytkownika, wymienionego w dokumencie 6. W razie przeniesienia praw, o których mowa w ust. 4, na nabywcę pojazdu przechodzą także obowiązki, które ciążyły na zbywcy przy czym zbywca odpowiada solidarnie z nabywcą za zapłatę składki

4 przypadającej za czas do chwili przejścia pojazdu na nabywcę 7. Jeżeli prawa, o których mowa w ust. 4, nie zostały przeniesione na nabywcę pojazdu, stosunek ubezpieczenia wygasa z chwilą przejścia pojazdu na nabywcę. SUMA UBEZPIECZENIA I LIMITY ODPOWIEDZIALNOŚCI 9 1. W odniesieniu do każdego świadczenia assistance mają zastosowanie limity określone w Tabeli Świadczeń i Limitów. 2. Koszty świadczeń odpowiadające limitom określonym w Tabeli Świadczeń i Limitów stanowią sumę ubezpieczenia określającą maksymalne koszty ponoszone przez Centrum Alarmowe TUW Pocztowe w przypadku wystąpienia danych zdarzeń assistance. 3. Limit na zdarzenie określony jako "brak limitu" oznacza, że Centrum Alarmowe TUW Pocztowe realizuje należne świadczenia do wysokości faktycznie poniesionych kosztów. SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA Wysokość składki za ubezpieczenie MOTO ASSISTANCE ustala się zgodnie z obowiązującą w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia Taryfą składek za ubezpieczenie MOTO ASSISTANCE. Wysokość składki zależna jest od wybranego wariantu ubezpieczenia oraz sposobu opłaty składki (jednorazowo lub w ratach). 2. Zapłata składki następuje w formie gotówkowej przy zawieraniu umowy ubezpieczenia, chyba, że w umowie ubezpieczenia określono inny termin i sposób opłacenia składki. 3. Dopuszcza się możliwość ratalnej opłaty składki. Terminy płatności i wysokość opłat kolejnych rat określa się w dokumencie 4. Jako termin zapłacenia składki (raty składki), w przypadku jej opłacania przelewem bankowym bądź przekazem pocztowym, przyjmuje się datę potwierdzenia przez bank przyjęcia do realizacji polecenia przelewu bądź datę stempla pocztowego na dowodzie wpłaty. 5. W przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia przed upływem okresu, na jaki została zawarta, Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony, chyba, że wyczerpana została suma OBOWIĄZKI UBEZPIECZONEGO I CENTRUM ALARMOWEGO TUW POCZTOWE W RAZIE POWSTANIA ZDARZENIA OBJĘTEGO UBEZPIECZENIEM W przypadku zaistnienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową (zdarzenia assistance), przed podjęciem działań we własnym zakresie, Ubezpieczony zobowiązany jest: 1) niezwłocznie, nie później niż w ciągu 4 godzin od zaistnienia zdarzenia, skontaktować się z Centrum Alarmowym TUW Pocztowe czynnym całą dobę, którego numer telefonu zamieszczony jest na polisie MOTO ASSISTANCE lub w innym dokumencie ubezpieczenia MOTO ASSISTANCE, 2) podać wszelkie dostępne informacje potrzebne do udzielenia należnej pomocy z zakresu usług assistance, a w szczególności: a) swoje nazwisko i adres zamieszkania, b) nazwisko i adres zamieszkania właściciela pojazdu, c) markę, typ i model ubezpieczonego pojazdu oraz jego numer rejestracyjny, d) numer i okres ważności polisy MOTO ASSISTANCE lub innego dokumentu ubezpieczenia MOTO ASSISTANCE, e) dokładne miejsce zdarzenia oraz nazwę miejscowości i numer telefonu, pod którym Centrum Alarmowe TUW Pocztowe może się skontaktować z Ubezpieczonym, bądź przedstawicielem Ubezpieczonego, f) opis zdarzenia objętego ubezpieczeniem MOTO ASSISTANCE i rodzaj potrzebnej pomocy, 3) postępować zgodnie z dyspozycjami Centrum Alarmowego TUW Pocztowe, 4) nie zlecać czynności objętych pomocą innym jednostkom organizacyjnym chyba, że przedstawiciel Centrum Alarmowego TUW Pocztowe nie udzieli pomocy w czasie 2 godzin od chwili zawiadomienia Centrum Alarmowego TUW Pocztowe, 5) przedsięwziąć odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku, złagodzenia skutków zdarzenia oraz zapewnienia pomocy lekarskiej osobom rannym, jak również zabezpieczyć ich mienie, 6) zapobiec w miarę możliwości zwiększeniu szkody. 2. W przypadku, gdy przedstawiciel Centrum Alarmowego TUW Pocztowe nie dojedzie na miejsce zdarzenia w czasie do 2 godzin od chwili zawiadomienia Centrum Alarmowego TUW Pocztowe, Ubezpieczony jest uprawniony do zorganizowania usług assistance, o których mowa w 4 ust.2 pkt 2 we własnym zakresie i zobowiązany jest do udokumentowania poniesienia ich kosztów oryginałami rachunków. 3. Centrum Alarmowe TUW Pocztowe dokona zwrotu kosztów usług assistance poniesionych przez Ubezpieczonego, o których mowa w ust. 2, w wysokości nie wyższej niż koszty, które poniosłoby na danym terenie Centrum Alarmowe TUW Pocztowe za wykonanie danej usługi oraz nie wyższe od limitu określonego dla danej usługi w Tabeli Świadczeń i Limitów, w terminie do 30 dni od przekazania przez Ubezpieczonego oryginałów rachunków do Centrum Alarmowego TUW Pocztowe. 4. Jeżeli Ubezpieczony z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa nie dopełnił obowiązku informacyjnego określonego w ust. 1 pkt 1, a miało to wpływ na powstanie szkody lub wysokość świadczenia Towarzystwo może odmówić spełnienia świadczenia w całości lub w części. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Zawiadomienia i oświadczenia, jakie w związku z umową ubezpieczenia składane są przez strony tej umowy powinny być dokonywane na piśmie i doręczane za pokwitowaniem lub przesyłane listem poleconym. 2. Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest powiadomić Towarzystwo o zmianie adresu zamieszkania lub siedziby Jeżeli świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, Towarzystwo informuje o tym na piśmie osobę występującą z roszczeniem, wskazując okoliczności faktyczne i podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę realizacji świadczenia wraz z informacją o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego. 2. Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy Jeżeli Ubezpieczający, Ubezpieczony lub osoba uprawniona do świadczenia nie zgadza się z ustaleniami Towarzystwa, co do wysokości przyznanego świadczenia albo, co do odmowy zaspokojenia roszczeń, może w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia w tej sprawie zgłosić na piśmie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Zarząd Towarzystwa. 2. Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu lub uprawnionemu z umowy ubezpieczenia przysługuje prawo do złożenia skargi i zażalenia do Zarządu Towarzystwa. 3. Zarząd Towarzystwa jest zobowiązany rozpatrzyć skargę lub zażalenie i zawiadomić Ubezpieczającego lub inną osobę uprawnioną o wyniku w terminie 30 dni od daty otrzymania skargi lub zażalenia W sprawach nieuregulowanych w OWU MOTO ASS mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz inne odpowiednie przepisy prawa. 2. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia MOTO ASSISTANCE zostały uchwalone Uchwałą nr 06 Zarządu z dnia r. i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawartych od r.

5 Tabela Świadczeń i Limitów Limit dla Limit dla Zdarzenie MOTO ASSISTANCE MOTO ASSISTANCE Lp. Świadczenie Warunek dodatkowy Assistance STANDARD KOMFORT (terytorium RP) (EUROPA) 1. Naprawa na miejscu awaria albo wypadek Brak limitu Brak limitu zdarzenia 2. Holowanie awaria albo wypadek Holowanie do miejsca wskazanego RP 200 km RP km przez Ubezpieczonego Europa z wyłączeniem RP km 3. Dostarczenie paliwa brak paliwa Brak limitu Brak limitu awaria Pojazd nie może być naprawiony 5 dni w dniu zgłoszenia do wypadek Centrum Alarmowego zdarzenia assistance 10 dni Pojazd nie został odnaleziony w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia kradzieży 4. Wynajem na policji samochodu kradzież/szkoda zastępczego albo całkowita Pojazd ze względu na szkodę całkowitą zostanie zezłomowany Uprawniony zobowiązany jest przedstawić Centrum Alarmowemu TUW Pocztowe dowód potwierdzający fakt zgłoszenia kradzieży pojazdu na policję. 15 dni UNIERUCHOMIENIE: Do 1000 PLN Do 2000 PLN awaria, Pojazd nie może zostać naprawiony albo tego samego dnia Pokrycie kosztów Pokrycie kosztów wypadek podróży następującymi podróży następującymi 5. Powrót do miejsca albo KRADZIEŻ: środkami transportu: środkami transportu: zamieszkania albo kradzież pojazdu Pojazd nie został odnaleziony w ciągu 12 godzin a. taksówką a. taksówką kontynuacja podróży lub od momentu zgłoszenia kradzieży na policji w przypadku podróży w przypadku podróży nagłe zachorowanie nie przekraczającej nie przekraczającej lub nieszczęśliwy NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK LUB NAGŁE 100 km, 100 km, wypadek kierowcy ZACHOROWANIE KIEROWCY: b. pociągiem I klasy b. pociągiem I klasy Przerwanie podróży w związku z nagłym lub autobusem, lub autobusem, zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem c. samolotem c. samolotem w klasie kierowcy przypadku, gdy pasażerowie w klasie ekonomicznej, ekonomicznej, jeżeli jeżeli czas podróży czas podróży nie posiadają uprawnień pociągiem lub pociągiem lub do prowadzenia pojazdu autobusem przekracza autobusem przekracza 8 godzin. 8 godzin. Koszty powrotu pokrywane są wyłącznie Przejazd obejmuje Przejazd obejmuje w przypadku, gdy powrót kierowcy i pasażerów również transport również transport nie mógł nastąpić przy wykorzystaniu wcześniej taksówką do taksówką do zaplanowanego środka transportu i z dworca/lotniska. i z dworca/lotniska. 6. Postój awaria albo wypadek Brak możliwości holowania pojazdu ubezpieczonego lub nieszczęśliwy do warsztatu naprawczego 3 doby / do 40 EUR 3 doby / do 40 EUR pojazdu na parkingu wypadek albo nagłe (dni wolne, po godzinach pracy warsztatu) na dobę na dobę strzeżonym zachorowanie albo kierowcy Uprawniony został zabrany z miejsca zdarzenia do placówki medycznej 7. Pomoc tłumacza wniosek Brak limitu Brak limitu przez telefon Pokrycie kosztów podróży następującymi środkami transportu: a. taksówką w 8. Odbiór awaria, przypadku podróży nie ubezpieczonego albo przekraczającej 100 km, pojazdu wypadek albo b. pociągiem I klasy kradzież pojazdu lub autobusem, c. samolotem w klasie ekonomicznej, jeżeli czas podróży pociągiem lub autobusem przekracza 8 godzin. Przejazd obejmuje również transport taksówką do i z dworca/lotniska. 9. Złomowanie wypadek albo ubezpieczonego odnalezienie pojazdu do 300 EUR pojazdu za granicą po kradzieży albo awaria 5

Warunki ubezpieczenia assistance w ramach programu Volvo Assistance 3+

Warunki ubezpieczenia assistance w ramach programu Volvo Assistance 3+ Warunki ubezpieczenia assistance w ramach programu Volvo Assistance 3+ 6 1 Osoby i pojazdy objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach programu Volvo Assistance 3+ Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MOTO ASSISTANCE dla Rolników

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MOTO ASSISTANCE dla Rolników OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MOTO ASSISTANCE dla Rolników POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia MOTO- ASSISTANCE dla Rolników, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TUW ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TUW ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TUW ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia TUW assistance (OWU ASS) stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych przez Pocztowe Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TUW ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TUW ASSISTANCE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TUW ASSISTANCE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia TUW ASSISTANCE, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Pojazd Zastępczy

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Pojazd Zastępczy Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Pojazd Zastępczy 2 Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE Postanowienia wstępne - 1. 3 Definicje - 2.... 3 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Przedmiot ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A.

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A. Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl TU Allianz Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce tel. +48 22 318 81 91

Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce tel. +48 22 318 81 91 Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce tel. +48 22 318 81 91 SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOC W PODRÓŻY ASSISTANCE DLA SAMOCHODU (SWU) z dnia 22.07.2013 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne.................................................. 1 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SSANGYONG ASSISTANCE

SSANGYONG ASSISTANCE SSANGYONG ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE Użyte w niniejszych warunkach SsangYong Assistance określenia mają następujące znaczenie: 1. Ubezpieczyciel Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce 2. Ubezpieczający

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM zatwierdzone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. Nr UZ/174/98 z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Twój majątek Ogólne warunki ubezpieczenia Zadzwoń do nas 801 28 28 28 z telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE POLSKA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE POLSKA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE POLSKA ustalone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. Nr UZ/512/2005 z dnia 25 października 2005 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOCY W PODRÓŻY ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOCY W PODRÓŻY ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOCY W PODRÓŻY ASSISTANCE OBOWIĄZUJĄ OD 1 WRZEŚNIA 2009-1 - SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne... 3 Definicje... 3 Przedmiot ubezpieczenia i zakres terytorialny... 4 Warianty

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia PZU POMOC pomoc na drodze dla Klubu PZU Pomoc karta PZU Pomoc Polska 365 dni POLSKA

Wyciąg z ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia PZU POMOC pomoc na drodze dla Klubu PZU Pomoc karta PZU Pomoc Polska 365 dni POLSKA Podstawa: ogólne warunki grupowego ubezpieczenia PZU POMOC pomoc na drodze dla KLUBU PZU Pomoc ustalone uchwałą Zarządu PZU SA nr UZ/271/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 5.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 1 do umowy generalnej ubezpieczenia z dnia 18.04.2014 r. zawartej pomiędzy zakładem ubezpieczeń a ING Lease (Polska) Sp. z o.o.

Załącznik numer 1 do umowy generalnej ubezpieczenia z dnia 18.04.2014 r. zawartej pomiędzy zakładem ubezpieczeń a ING Lease (Polska) Sp. z o.o. SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ING LEASE ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia zwane dalej Warunkami mają zastosowanie do pojazdów objętych ochroną ubezpieczeniową

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH Polisa nr... Taryfa nr X/OCBUP 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest obowiązkowe ubezpieczenie biur

Bardziej szczegółowo

ASSISTANCE W PODRÓŻY. Warszawa

ASSISTANCE W PODRÓŻY. Warszawa ASSISTANCE W PODRÓŻY Warszawa 1 OPIS PRODUKTU Assistance / w podróży, to: Komunikacyjne ubezpieczenie Assistance dla osób poszukujących prostych i elastycznych rozwiązań Produkt samodzielny dostępny dla

Bardziej szczegółowo

Darmowa ochrona przed przepięciem dla firmy!

Darmowa ochrona przed przepięciem dla firmy! Darmowa ochrona przed przepięciem dla firmy! W razie przepięcia zadzwoń do Centrum Alarmowego czynnego 24h na dobę: (48) 22 575 94 61 Co zyskujesz: Rodzaj usługi Interwencja elektryka Pokrycie kosztów

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pomocy Podczas Podróży ASSISTANCE PLUS

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pomocy Podczas Podróży ASSISTANCE PLUS Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pomocy Podczas Podróży ASSISTANCE PLUS 1 Postanowienia ogólne 1 DEFINICJE POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne warunki ubezpieczenia, zwane dalej OWU, pomocy podczas podróży Assistance

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia. PTU ASSISTANCE l. 1Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Ogólne Warunki Ubezpieczenia. PTU ASSISTANCE l. 1Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE l (zwane dalej OWU) stosuje

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI AUTO ASSISTANCE GENERALI T.U. S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI AUTO ASSISTANCE GENERALI T.U. S.A. www.generali.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI AUTO ASSISTANCE GENERALI T.U. S.A. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Generali Auto Assistance (zwane dalej OWU) stanowią

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia ubezpie cze ń komunikac yjnyc h Avanssur S.A. Oddział w Polsce (Axa Ubezpieczenia) z dn. 1 listopada 2007 r.

Ogólne warunki ubezpieczenia ubezpie cze ń komunikac yjnyc h Avanssur S.A. Oddział w Polsce (Axa Ubezpieczenia) z dn. 1 listopada 2007 r. Ogólne warunki ubezpieczenia ubezpie cze ń komunikac yjnyc h Avanssur S.A. Oddział w Polsce (Axa Ubezpieczenia) z dn. 1 listopada 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 4 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje to odrzucenia oferty. Sumy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE Pojazd Zastępczy

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE Pojazd Zastępczy 1Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Assistance Pojazd Zastępczy Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE Pojazd Zastępczy POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Assistance

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDÓW

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDÓW OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI AUTO ASSISTANCE DIRECT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI AUTO ASSISTANCE DIRECT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI AUTO ASSISTANCE DIRECT 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Generali Auto Assistance (zwane dalej OWU) stanowią podstawę do zawierania

Bardziej szczegółowo

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Ogólne warunki ubezpieczenia autoc asc o dla klienta indywidualnego oraz małe go i średnie go prze dsiębiorcy ustalone uchwałą Zarządu PZU S.A. nr UZ/322/2007 z dnia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Spis treści Postanowienia ogólne... 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 1 Zawarcie i rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia wstępne... 2 Jak należy rozumieć pojęcia użyte w niniejszych OWU?...

1 Postanowienia wstępne... 2 Jak należy rozumieć pojęcia użyte w niniejszych OWU?... Ogólne Warunki UBEZPIECZENIA PTU AUTO ASSISTANCE Podstawowy 1 Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Postanowienia wstępne... 2 Jak należy rozumieć pojęcia użyte w niniejszych OWU?... PRZEDMIOT I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo

www.skip.com.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE POSIADACZY LEGITYMACJI CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA KIEROWCÓW I PASAŻERÓW SKIP VIP

www.skip.com.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE POSIADACZY LEGITYMACJI CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA KIEROWCÓW I PASAŻERÓW SKIP VIP www.skip.com.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE POSIADACZY LEGITYMACJI CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA KIEROWCÓW I PASAŻERÓW SKIP VIP Bezpieczni kierowcy płacą mniej www.skip.com.pl 1 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Podstawowy

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Podstawowy Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Podstawowy 2 Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE Postanowienia wstępne - 1... 3 Definicje - 2.... 3 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Przedmiot ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Część I - Ubezpieczenie assistance urządzeń elektronicznych w czasie podróży zagranicznej Część II - Ubezpieczenie assistance Car SPA

Część I - Ubezpieczenie assistance urządzeń elektronicznych w czasie podróży zagranicznej Część II - Ubezpieczenie assistance Car SPA Informacje o postanowieniach z wzorca umownego Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń assistance Rodzaj informacji Dotyczy Numer zapisu z wzorca umownego 1. Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia. Informacja Prawna

Ogólne warunki ubezpieczenia. Informacja Prawna Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna Załącznik do uchwały Zarządu TUiR Allianz Polska S.A. nr 185/2015 Ogólne warunki ubezpieczenia Informacji Prawnej Rodzaj informacji Przesłanki wypłaty odszkodowania

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Z Tobą od A do Z Spis treści Postanowienia ogólne... 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA... 5 CZAS TRWANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI TOWARZYSTWA... 5 SUMA UBEZPIECZENIA... 6 SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA...

ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA... 5 CZAS TRWANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI TOWARZYSTWA... 5 SUMA UBEZPIECZENIA... 6 SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA... SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 DEFINICJE... 3 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA... 3 RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ... 3 WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI TOWARZYSTWA... 4 ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA...

Bardziej szczegółowo

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A.

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A. Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl TU Allianz Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASAŻERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASAŻERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASAŻERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

POSTANOWIENIA WSTĘPNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY DOKUMENTÓW, TABLIC REJESTRACYJNYCH, KLUCZYKÓW DO POJAZDU BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM LEASINGU DLA LEASINGOBIORCÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU LEASINGOWEGO SA POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Subaru Gwarancja Mobilności 1

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Subaru Gwarancja Mobilności 1 SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Subaru Gwarancja Mobilności 1 Na podstawie niniejszych Szczególnych Warunków Ubezpieczenia Subaru Assistance Pogwarancyjny (zwanych dalej WU ) Inter Partner Assistance

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Umowa ubezpieczenia. Defi nicje II. WARIANTY UBEZPIECZENIA. Przedmiot, zakres i suma ubezpieczenia.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Umowa ubezpieczenia. Defi nicje II. WARIANTY UBEZPIECZENIA. Przedmiot, zakres i suma ubezpieczenia. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY HESTIA CAR ASSISTANCE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Informacja dotycząca umów ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych... str. 2 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Program Pomocy 24... str. 3 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym (Zielona Karta) Spis treści Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. nr UZ/117/2010 z dnia 11 marca 2010 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/399/2010 z dnia 8

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia. Indeks ZK/10/02/25

1. Postanowienia ogólne. 2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia. Indeks ZK/10/02/25 Ogólne warunki ubezpieczenia dla podmiotów gospodarczych Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Indeks ZK/10/02/25 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Zmiany w. Assistance. Start - 19 listopada 2012 r.

Zmiany w. Assistance. Start - 19 listopada 2012 r. Zmiany w ubezpieczeniu Assistance Start 19 listopada 2012 r. Assistance Auto PLUS24service Nowe warianty ubezpieczenia: Standard Komfort Premium VIP Nowe ubezpieczenie Assistance (taryfa) WARIANTY UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY ASSISTANCE SAMOCHÓD ZASTĘPCZY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY ASSISTANCE SAMOCHÓD ZASTĘPCZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY ASSISTANCE SAMOCHÓD ZASTĘPCZY 1. Przepisy ogólne Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Natychmiastowej Pomocy Assistance Samochód zastępczy, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PZU POMOC POMOC NA DRODZE DLA Klubu PZU Pomoc

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PZU POMOC POMOC NA DRODZE DLA Klubu PZU Pomoc OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PZU POMOC POMOC NA DRODZE DLA Klubu PZU Pomoc ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. nr UZ/271/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ 233/2016/N/Otwock SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Otwock Adres siedziby: ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock NIP: 532-10-07-014 REGON: 013268770

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW NAPRAWY KOMPUTERA W RAZIE AWARII

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW NAPRAWY KOMPUTERA W RAZIE AWARII OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW NAPRAWY KOMPUTERA W RAZIE AWARII OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW NAPRAWY KOMPUTERA W RAZIE AWARII KOD: I-KNK-01/13 Spis treści Twoja umowa ubezpieczenia 3 Słowniczek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy Generalnej Ubezpieczenia z dnia 9 czerwca 2006 roku SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PEKAO LEASING ASSISTANCE

Załącznik nr 1 do Umowy Generalnej Ubezpieczenia z dnia 9 czerwca 2006 roku SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PEKAO LEASING ASSISTANCE Załącznik nr 1 do Umowy Generalnej Ubezpieczenia z dnia 9 czerwca 2006 roku SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PEKAO LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Szczególnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie Auto Assistance Podstawowy Spis treści Strona DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Postanowienia wstępne 3 2 Jak należy rozumieć pojęcia używane w OWU? 3 DZIAŁ II

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 82, poz. 557. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/374/2013 z dnia 24 grudnia 2013 r. SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne.................... str. 1 Definicje...........................

Bardziej szczegółowo

KM/OW023/0708 1. Hestia Kontakt 0 801 107 107*, 058 555 5 555 *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora www.hestia.

KM/OW023/0708 1. Hestia Kontakt 0 801 107 107*, 058 555 5 555 *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora www.hestia. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY HESTIA CAR ASSISTANCE dla klientów indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw SPIS TREŚCI UMOWA UBEZPIECZENIA 2 DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... XI XIII XVII Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 2. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej...

Bardziej szczegółowo

Zakres terytorialny. Polska i Europa z wyłączeniem Ukrainy i Mołdawii. Polska i Europa z wyłączeniem Rosji

Zakres terytorialny. Polska i Europa z wyłączeniem Ukrainy i Mołdawii. Polska i Europa z wyłączeniem Rosji Wariant ubezpieczenia Zakres pomocy Zakres terytorialny Max kwota świadczenia Limit kilometrów Od miejsca zamieszkania Holowanie od miejsca Cena Allianz Direct Mini Car Assistance Rozszerzony przy zakupie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY ASSISTANCE SAMOCHÓD ZASTĘPCZY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY ASSISTANCE SAMOCHÓD ZASTĘPCZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY ASSISTANCE SAMOCHÓD ZASTĘPCZY 1. Przepisy ogólne Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Natychmiastowej Pomocy Assistance Samochód zastępczy, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA mdirect AUTOPOMOC

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA mdirect AUTOPOMOC 1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA mdirect AUTOPOMOC 1. Przepisy ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia mdirect AUTOPOMOC (zwane dalej OWU) stanowią podstawę zawarcia Grupowej Umowy Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU. Stronami niniejszej umowy są :... zwany właścicielem, oraz... zwany klientem.

UMOWA NAJMU. Stronami niniejszej umowy są :... zwany właścicielem, oraz... zwany klientem. UMOWA NAJMU Suszec, dnia......... Stronami niniejszej umowy są : zwany właścicielem, oraz zwany klientem. 1. FIRMA wynajmuje pojazd klientowi w dobrym stanie, sprawny technicznie, bez śladów uszkodzeń

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo

Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5 tony

Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5 tony INFORMJA DOTYCZĄCA UBEZPIECZENIA AUTO CASCO PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SZYB SAMOCHODOWYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SZYB SAMOCHODOWYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SZYB SAMOCHODOWYCH Umowa ubezpieczenia 2 Definicje 2 Przedmiot ubezpieczenia 2 Zakres ubezpieczenia 2 Wyłączenia odpowiedzialności 2 Suma ubezpieczenia 3 Obowiązki Ubezpieczającego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia AUTO ASSISTANCE

Ogólne Warunki Ubezpieczenia AUTO ASSISTANCE Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia AUTO ASSISTANCE (zwane dalej OWU), mają zastosowanie w umowach ubezpieczenia zawieranych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych (zwane

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW POWSTAŁYCH W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDU MECHANICZNEGO (NNW Max)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW POWSTAŁYCH W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDU MECHANICZNEGO (NNW Max) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW POWSTAŁYCH W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDU MECHANICZNEGO (NNW Max) stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem przepisów o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki ubezpieczenia SZYB SaMOCHODOWYCH 1

Ogólne Warunki ubezpieczenia SZYB SaMOCHODOWYCH 1 Ogólne Warunki UBEZPIECZENIA SZYB SAMOCHODOWYCH 1 Spis treści I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Postanowienia wstępne... 2 Jak należy rozumieć pojęcia użyte w niniejszych OWU?... II. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOSZYBY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOSZYBY Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia pojazdów autoszyby (zwane dalej OWU), mają zastosowanie w umowach ubezpieczenia zawieranych przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU. zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia

KARTA PRODUKTU. zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia KARTA PRODUKTU zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia Karta Produktu zawiera wybrane informacje o produkcie Ubezpieczenia, które współgrają

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia pzu Auto Pomoc

Ogólne warunki ubezpieczenia pzu Auto Pomoc Ogólne warunki ubezpieczenia pzu Auto Pomoc ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/129/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 r. Spis treści Postanowienia ogólne... str.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 UMOWA UBEZPIECZENIA 2 DEFINICJE 2 II. WARIANTY UBEZPIECZENIA 3 PRZEDMIOT, ZAKRES I SUMA UBEZPIECZENIA 3

SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 UMOWA UBEZPIECZENIA 2 DEFINICJE 2 II. WARIANTY UBEZPIECZENIA 3 PRZEDMIOT, ZAKRES I SUMA UBEZPIECZENIA 3 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kosztów Udzielenia Natychmiastowej Pomocy Hestia Car Assistance dla Klientów Indywidualnych oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców KOD: CBE-HCA-03/11 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA AUTO-SZYBY. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia WARTA AUTO-SZYBY, zwane dalej OWU,

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA AUTO-SZYBY. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia WARTA AUTO-SZYBY, zwane dalej OWU, OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA AUTO-SZYBY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia WARTA AUTO-SZYBY, zwane dalej OWU, stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych przez Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Kiedy potrzebne jest Ubezpieczenie? W przypadku nagłego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku oraz

Bardziej szczegółowo

Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne warunki ubezpieczenia assistance samochodowy dla posiadaczy rachunków: Eurokonto Aktywne Plus, Eurokonto Premium, Eurokonto Premium Plus, Eurokonto Prestiżowe Allianz ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/129/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 r. SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne............ str. 1 Definicje................ str. 1

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AutoSzyba stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM (ZIELONA KARTA)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM (ZIELONA KARTA) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM (ZIELONA KARTA) 1 KARTA INFORMACYJNA *) DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO ASSISTANCE Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ ul..35 Poleczki, 02-822 Warszawa, tel. (22) 534 56 00, fax: (22) 534 56 15; www.tuz.pl Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PAKIETU POMOCNEGO ASSISTANCE SAMOCHODOWY DLA POSIADACZY/UŻYTKOWNIKÓW KART KREDYTOWYCH MASTERCARD BUSINESS/KART KREDYTOWYCH MOTO BIZNES 1. Postanowienia ogólne 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Assistance do OC. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki ubezpieczenia Assistance do OC. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia Assistance do OC Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki ubezpieczenia Assistance do OC Postanowienia ogólne............................................

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia do kart bankowych (zwanych dalej OWU) oraz zapisów umowy nr 114/02/2007 Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM ( ZIELONA KARTA )

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM ( ZIELONA KARTA ) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM ( ZIELONA KARTA ) SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA...

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki ubezpieczenia Assistance FORD UŻYWANE. 1 Osoby i pojazdy objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach programu Ford Używane

Ogólne Warunki ubezpieczenia Assistance FORD UŻYWANE. 1 Osoby i pojazdy objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach programu Ford Używane Ogólne Warunki ubezpieczenia Assistance FORD UŻYWANE 1 Osoby i pojazdy objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach programu Ford Używane 1) Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia TUiR Allianz Polska

Bardziej szczegółowo

10. Polisa dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia;

10. Polisa dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia; Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia AUTO ASSISTANCE (zwane dalej OWU), mają zastosowanie w umowach ubezpieczenia zawieranych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych (zwane

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu samochodu. zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy firmą L-SZKOŁA z siedzibą w Gliwicach ul. Jagiellońska 4 którą reprezentuje:

Umowa najmu samochodu. zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy firmą L-SZKOŁA z siedzibą w Gliwicach ul. Jagiellońska 4 którą reprezentuje: Umowa najmu samochodu zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy firmą L-SZKOŁA z siedzibą w Gliwicach ul. Jagiellońska 4 którą reprezentuje:. zwanym w dalszej części umowy Wynajmującym a. zwanym w dalszej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASAŻERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO (NNW) PROGRAM emoto

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASAŻERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO (NNW) PROGRAM emoto OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASAŻERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO (NNW) PROGRAM emoto Postanowienia ogólne. 1. 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia NNW zwane

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO ASSISTANCE Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia (zwane dalej OWU), mają zastosowanie w umowach ubezpieczenia zawieranych przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ (zwane dalej TUW TUZ

Bardziej szczegółowo