Załącznik nr 1 do Umowy Generalnej Ubezpieczenia z dnia 9 czerwca 2006 roku SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PEKAO LEASING ASSISTANCE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 do Umowy Generalnej Ubezpieczenia z dnia 9 czerwca 2006 roku SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PEKAO LEASING ASSISTANCE"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Umowy Generalnej Ubezpieczenia z dnia 9 czerwca 2006 roku SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PEKAO LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Szczególnych Warunków Ubezpieczenia Pekao Leasing Assistance, zwanych dalej WARUNKAMI, INTER PARTNER ASSISTANCE S.A., zwany dalej zakładem ubezpieczeń, gwarantuje w przypadku wystąpienia zdarzeń assistance ochronę ubezpieczeniową osobom ubezpieczonym kierowcom i pasażerom pojazdu wymienionego w Karcie Pekao Leasing Assistance, w zakresie świadczeń assistance przewidzianych w niniejszych WARUNKACH. 2. Niniejsze WARUNKI mają zastosowanie do umów ubezpieczenia assistance zawartych z zakładem ubezpieczeń, na podstawie umowy generalnej ubezpieczenia z dnia 9 czerwca 2006 roku, w odniesieniu do: 1) pojazdów będących własnością Pekao Leasing Sp. z o.o. (Pekao Leasing) i stanowiących przedmiot umów leasingu, względnie umów najmu długoterminowego, 2) pojazdów stanowiących własność osób trzecich, a zarządzanych przez Pekao Leasing Sp. z o.o. na podstawie umów o zarządzanie flotą pojazdów, względnie innych umów nienazwanych o podobnym charakterze, 3) pojazdów własnych użytkowanych przez Pekao Leasing Sp. z o.o. Użyte w niniejszych WARUNKACH określenia mają następujące znaczenie: 1) ubezpieczony 2 a. przy umowie leasingu leasingobiorca pojazdu w przypadku osoby fizycznej lub kierowca uprawniony przez leasingobiorcę pojazdu do korzystania z tego pojazdu, w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, b. przy umowie najmu długoterminowego - najemca pojazdu w przypadku osoby fizycznej lub kierowca uprawniony przez najemcę pojazdu do korzystania z tego pojazdu, w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, c. przy umowie o zarządzanie flotą pojazdów, lub innej umowie nienazwanej o podobnym charakterze kierowca uprawniony przez powierzającego pojazd w zarządzanie do korzystania z tego pojazdu, d. użytkownik pojazdu własnego tj. pojazdu którego właścicielem jest Pekao Leasing dla którego nie jest zawierana żadna z wyżej wymienionych w podpunktach a-c umów. Na potrzeby świadczeń określonych w niniejszych Warunków mianem ubezpieczonego określa się również pasażerów przewożonych bezpłatnie w liczbie odpowiadającej liczbie miejsc wpisanej do dowodu rejestracyjnego pojazdu pomniejszonej o jeden, 2) pojazd - czterokołowy pojazd mechaniczny, o dopuszczalnej ładowności do 2 ton, masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 ton, samochód kempingowy, albo mikrobus o liczbie miejsc do 9, przyczepa ciężarowa o ładowności do 750 kg stanowiący własność ubezpieczającego (w przypadku umów leasingu lub umów najmu długoterminowego), powierzającego w zarządzanie (w przypadku umów o zarządzanie flotą 1

2 pojazdów, lub innych umów nienazwanych o podobnym charakterze), lub pojazdów własnych (pojazdy służbowe pracowników Pekao Leasing), zarejestrowany na terenie Polski, znajdujący się w posiadaniu klienta Pekao Leasing Assistance, lub osoby przez niego upoważnionej i wymieniony w ważnej Karcie Pekao Leasing Assistance, 3) zdarzenie assistance każdy przypadek unieruchomienia pojazdu, kradzieży pojazdu lub szkody całkowitej, 4) unieruchomienie pojazdu stan pojazdu uniemożliwiający kontynuowanie podróży tym pojazdem lub dalsze jego użytkowanie zgodnie z przepisami o ruchu drogowym na drogach publicznych z powodu stanu technicznego w jakim ten pojazd się znalazł w wyniku awarii, wypadku lub szkody z udziałem pojazdu, 5) awaria każdy przypadek losowy, powodujący unieruchomienie pojazdu, wynikający z przyczyn wewnętrznych pochodzenia mechanicznego, elektrycznego, elektronicznego (w tym awarię alarmu montowanego fabrycznie i nie fabrycznie), pneumatycznego lub hydraulicznego powodujący unieruchomienie ubezpieczonego pojazdu, w tym awarię ogumienia, zatrzaśniecie wewnątrz pojazdu lub uszkodzenie kluczyków, rozładowanie akumulatora, awarię świateł przednich, tylnych, kierunkowskazów, przednich wycieraczek, pasów bezpieczeństwa, brak paliwa (w wyłącznym zakresie dowozu paliwa, koszty paliwa ponosi ubezpieczony), pomyłka w paliwie (w wyłącznym zakresie naprawy na miejscu lub holowania), 6) wypadek - każde zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i gwałtowne, niezależne od woli ubezpieczonego, następujące w czasie gdy użytkownik pojazdu znajduje się w pojeździe, stanowiące przyczynę uszkodzenia ciała użytkownika pojazdu lub unieruchomienia pojazdu, które uniemożliwia normalną kontynuację podróży, 7) szkoda z udziałem pojazdu - zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i gwałtowne, niezależne od woli ubezpieczonego, w wyniku którego uszkodzeniu lub zniszczeniu uległ pojazd na skutek: a. kolizji z udziałem innych uczestników ruchu drogowego lub kolizji z udziałem zwierząt, b. kolizji z przedmiotami bez udziału innych uczestników ruchu drogowego, c. wpadnięcie pojazdu do rowu, d. pożaru lub wybuchu wynikających z działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu, e. huraganu, gradu, uderzenia pioruna, lawiny, osuwania lub zapadania się ziemi, zatonięcie pojazdu (za wyjątkiem powodzi), f. włamania lub próby włamania się do pojazdu przez osoby trzecie, g. wandalizmu powodującego unieruchomienie pojazdu, h. wywrócenia pojazdu lub spadku pojazdu ze skarpy. 8) szkoda całkowita szkoda z udziałem pojazdu, wskutek której koszt naprawy pojazdu określony przez uprawnionego rzeczoznawcę przekracza 70% wartości pojazdu w dniu zaistnienia szkody, albo wskutek której według uprawnionego rzeczoznawcy pojazd nie nadaje się do naprawy, 9) kradzież pojazdu działanie sprawcy o znamionach określonych w polskim kodeksie karnym, które doprowadziło do zaboru ubezpieczonego pojazdu, zabezpieczonego przed kradzieżą poprzez zamknięcie zamków fabrycznych, a także utrata ubezpieczonego pojazdu wskutek rozboju, 10) uszkodzenie ciała - uraz fizyczny, który może zagrażać życiu lub zdrowiu ubezpieczonego lub który może pociągać za sobą w krótkim czasie poważne pogorszenie stanu zdrowia ubezpieczonego, jeżeli ubezpieczonemu nie zostanie niezwłocznie udzielona odpowiednia pomoc medyczna, 11) władze medyczne - każda osoba posiadająca uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza, 2

3 12) zespół medyczny - zorganizowany zespół osób o kwalifikacjach koniecznych do udzielania pomocy medycznej w zakresie niniejszych WARUNKÓW i dostosowanej do każdego poszczególnego przypadku, określony przez Centrum Alarmowe Assistance, 13) Karta Pekao Leasing Assistance dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia assistance wydawany każdemu leasingobiorcy pojazdu, zawierający następujące informacje: - nazwę (firmę) Klienta Pekao Leasing Assistance - numer rejestracyjny danego pojazdu - okres ważności karty - typ i model pojazdu - zakres ubezpieczenia: podstawowy SILVER lub rozszerzony w opcji ubezpieczenia PEKAO Leasing Assistance GOLD 14) umowa leasingu pojazdu tj.: umowa leasingu, najmu, dzierżawy lub inna umowa nienazwana o podobnym charakterze regulująca zasady użytkowania danego pojazdu zawarta pomiędzy leasingobiorcą a leasingodawcą, 15) umowa Pekao Leasing tj.: umowa leasingu, umowa najmu długoterminowego, umowa o zarządzanie flotą pojazdów lub inna umowa nienazwana o podobnym charakterze, regulująca zasady użytkowania lub zarządzania danym pojazdem zawarta pomiędzy ubezpieczającym a klientem PEKAO Leasing Assistance, 16) klient Pekao Leasing Assistance podmiot z którym ubezpieczający zawarł umowę leasingu, umowę najmu długoterminowego, lub umowę o zarządzanie flotą pojazdów, lub inną umowę nienazwaną o podobnym charakterze, tj: a. przy umowie leasingu - leasingobiorca pojazdu, b. przy umowie najmu długoterminowego - najemca pojazdu, c. przy umowie o zarządzanie flotą pojazdów, lub innej umowie nienazwanej o podobnym charakterze powierzający pojazd w zarządzanie, oraz w przypadku pojazdów własnych użytkownik pojazdu własnego działający na rzecz i w imieniu PEKAO Leasing 17) miejsce zamieszkania klienta Pekao Leasing Assistance adres na terenie RP podany w dowodzie osobistym, gdy leasingobiorca jest osobą fizyczną lub adres siedziby leasingobiorcy gdy jest on osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, 18) umowa generalna umowa generalna ubezpieczenia zawarta pomiędzy zakładem ubezpieczeń a leasingodawcą, 19) Centrum Alarmowe Assistance - spółka Inter Partner Assistance Polska S.A. (IPAP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 123a, działająca w imieniu i na zlecenie zakładu ubezpieczeń. Na podstawie niniejszych WARUNKÓW zakład ubezpieczeń może udzielać ochrony ubezpieczeniowej w odniesieniu do następujących rodzajów pojazdów: 3 a) nowych tzn. pojazdów, przekazanych klientowi Pekao Leasing Assistance po raz pierwszy na podstawie umowy Pekao Leasing, b) używanych tzn. pojazdów, będących przedmiotem umowy Pekao Leasing zawartej po wejściu w życie umowy generalnej którym skończył się okres ubezpieczenia assistance, c) używanych tzn. pojazdów, będących przedmiotem umowy Pekao Leasing w chwili zawarcia umowy generalnej. 3

4 4 1. Na podstawie niniejszych WARUNKÓW zakład ubezpieczeń obejmuje ochroną ubezpieczeniową w zakresie podstawowym SILVER każdy pojazd nowy ubezpieczony w ramach umowy generalnej ubezpieczeń komunikacyjnych - zakres świadczeń assistance w ramach ubezpieczenia podstawowego określają zapisy 6-13 niniejszych WARUNKÓW. 2. Zarówno pojazdy nowe jak i pojazdy używane nie ubezpieczone w ramach umowy generalnej ubezpieczeń komunikacyjnych mogą zostać objęte przez zakład ubezpieczeń ubezpieczeniem na co najmniej 12 miesięcy w zakresie podstawowym SILVER przedmiot i zakres tych zakresów ubezpieczenia określają zapisy 6-13 niniejszych WARUNKÓW. 3. Zarówno pojazdy nowe jak i pojazdy używane mogą pod warunkiem opłacenia składki dodatkowej - zostać na wniosek ubezpieczającego objęte przez zakład ubezpieczeń ubezpieczeniem w zakresie rozszerzonym w opcji Pekao Leasing Assistance GOLD przedmiot i zakres tej opcji ubezpieczenia określają zapisy niniejszych WARUNKÓW. 4. Ubezpieczenie w zakresie rozszerzonej opcji GOLD, o której mowa w ust. 3 oznacza zastąpienie ochrony w zakresie podstawowym SILVER rozszerzonym zakresem ochrony opcji GOLD. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA PEKAO LEASING ASSISTANCE W ZAKRESIE PODSTAWOWYM SILVER 5 1. Przedmiotem ubezpieczenia w zakresie podstawowym SILVER jest organizacja i pokrycie kosztów usług assistance określonych w niniejszych WARUNKACH świadczonych na rzecz ubezpieczonych za pośrednictwem Centrum Alarmowego Assistance w przypadku wystąpienia zdarzenia assistance w czasie trwania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. 2. Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń z tytułu wystąpienia zdarzenia assistance ograniczona jest do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (RP). 3. Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń polega na: 1) w przypadku wypadku, szkody z udziałem pojazdu, szkody całkowitej albo awarii pojazdu - spełnieniu na rzecz ubezpieczonego jednego lub kilku niżej wymienionych świadczeń assistance: a. naprawa pojazdu na miejscu wystąpienia zdarzenia; b. holowanie pojazdu do najbliższego autoryzowanego warsztatu naprawczego; c. organizacja i pokrycie kosztu wynajmu pojazdu zastępczego, 2) w przypadku wypadku, szkody z udziałem pojazdu, szkody całkowitej albo awarii pojazdu zaistniałej w odległości powyżej 50 km od miejsca zamieszkania Klienta Pekao Leasing - spełnieniu na rzecz ubezpieczonego jednego lub kilku niżej wymienionych świadczeń assistance a. zorganizowanie i pokrycie kosztów powrotu ubezpieczonego do miejsca zamieszkania; b. zorganizowanie i pokrycie kosztów kontynuacji podróży ubezpieczonego; c. zapewnienie i pokrycie kosztów pobytu ubezpieczonego w hotelu w oczekiwaniu na naprawę pojazdu; d. organizacja i pokrycie kosztów odbioru przez ubezpieczonego naprawionego pojazdu; e. informacje podróżne, 3) w razie zajścia wypadku, szkody z udziałem pojazdu, szkody całkowitej spełnieniu na rzecz ubezpieczonego jednego lub kilku ze świadczeń, o których mowa w pkt 1) i 2) oraz: a. zorganizowanie i pokrycie kosztów transportu zwłok; 4

5 4) w przypadku kradzieży pojazdu spełnieniu na rzecz ubezpieczonego jednego lub kilku ze świadczeń, o których mowa w pkt 1) ppkt c albo 2) ppkt a lub b 4. Świadczenie assistance nie obejmuje bezpośrednio wykonania usług wymienionych w WARUNKACH lecz zorganizowanie lub zorganizowanie i pokrycie kosztów tych usług przez Centrum Alarmowe Assistance. ZAKRES ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PODSTAWOWYM SILVER USŁUGI ASSISTANCE A. Świadczenia dotyczące pojazdu Naprawa pojazdu na miejscu awarii lub wypadku 6 1. W razie unieruchomienia pojazdu, Centrum Alarmowe Assistance zorganizuje i pokryje koszty naprawy unieruchomionego pojazdu, tj. koszty dojazdu usługodawcy i koszty robocizny, do wysokości 400,00 złotych, polegającej na usunięciu uszkodzenia pojazdu na miejscu zdarzenia assistance - w zakresie w jakim uszkodzenie może być usunięte bez konieczności holowania go do warsztatu. O braku konieczności holowania go do warsztatu decyduje Centrum Alarmowe Assistance. Holowanie pojazdu 7 1. W przypadku unieruchomienia pojazdu, gdy nie ma możliwości naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia, Centrum Alarmowe Assistance zorganizuje i pokryje koszty holowania unieruchomionego pojazdu, do najbliższego autoryzowanego warsztatu naprawczego wybranego przez Centrum Alarmowe Assistance, mogącego dokonać jego naprawy lub na parking strzeżony. 2. W razie zorganizowania przez Centrum Alarmowe Assistance holowania pojazdu na parking lub do warsztatu nie mogącego dokonać naprawy pojazdu lub na parking strzeżony, Centrum Alarmowe Assistance zorganizuje i pokryje koszty ponownego holowania pojazdu do: - najbliższego warsztatu wybranego przez Centrum Alarmowe Assistance mogącego dokonać jego naprawy, lub do - wybranego przez Centrum Alarmowe Assistance zakładu złomowania pojazdów lub pod adres siedziby leasingodawcy w razie szkody całkowitej w pojeździe. 3. Świadczeniem, o którym mowa w ust. 1, objęte jest również holowanie naczepy lub przyczepy ciągnionej przez pojazd w chwili jego unieruchomienia. Zapewnienie pojazdu zastępczego 8 1. W przypadku unieruchomienia pojazdu w wyniku awarii, wypadku lub szkody całkowitej na okres dłuższy niż 12 godzin od momentu zgłoszenia zdarzenia do Centrum Alarmowego Assistance, Centrum Alarmowe Assistance zorganizuje i pokryje koszty wynajmu pojazdu zastępczego, w 5

6 okresie trwania naprawy unieruchomionego pojazdu, do dnia zakończenia naprawy określonej w ekspertyzie technicznej pojazdu - nie dłużej jednak niż przez : 1) 3 dni w przypadku unieruchomienia na skutek awarii, 2) 5 dni w przypadku unieruchomienia na skutek wypadku, z zastrzeżeniem ust.4-7, 2. W przypadku szkody całkowitej, począwszy od momentu zgłoszenia szkody całkowitej do Centrum Alarmowego Assistance, Centrum Alarmowe Assistance zorganizuje i pokryje koszty wynajmu pojazdu zastępczego na okres do dnia otrzymania przez ubezpieczającego decyzji o wypłacie lub odmowie wypłaty odszkodowania - nie dłużej jednak niż przez okres 7 dni kalendarzowych, z zastrzeżeniem ust W przypadku kradzieży, począwszy od momentu zgłoszenia kradzieży do Centrum Alarmowego Assistance i otrzymania przez Centrum Alarmowe Assistance kopii (przesłanej faxem na numer albo pocztą elektroniczną na adres potwierdzenia zgłoszenia faktu kradzieży na Policję, Centrum Alarmowe Assistance zorganizuje i pokryje koszty wynajmu pojazdu zastępczego na okres do dnia odnalezienia pojazdu - nie dłużej jednak niż przez okres 7 dni kalendarzowych, z zastrzeżeniem ust Wyboru pojazdu zastępczego dokonuje Centrum Alarmowe Assistance, w zależności od lokalnych możliwości. Warunkiem skorzystania przez ubezpieczonego z pojazdu zastępczego jest: 1) uprzednie wykonanie holowania unieruchomionego pojazdu, zorganizowanego i opłaconego wyłącznie poprzez Centrum Alarmowe Assistance, 2) pisemne wyrażenie zgody na warunki korzystania z pojazdu zastępczego określone przez podmioty świadczące w imieniu Centrum Alarmowego Assistance usługi, o których mowa w ust.1-2 (zwane dalej przedsiębiorstwem świadczącym usługi wynajmu), 3) użytkowanie pojazdu zastępczego jedynie na terytorium RP. 5. W ramach świadczeń, o których mowa w ust.1-3 Centrum Alarmowe Assistance zorganizuje dostarczenie pojazdu w miejsce wskazane przez ubezpieczonego oraz pokryje koszty dostarczenia oraz koszty wynajmu samochodu kategorii A lub B, wg standardów przedsiębiorstw świadczących usługi wynajmu. 6. W przypadku wynajmu pojazdu zastępczego, z zakresu odpowiedzialności Centrum Alarmowego Assistance wyłączone są koszty paliwa, dodatkowego ubezpieczenia i inne opłaty dodatkowe, przez które rozumie się między innymi: rozszerzenie ubezpieczenia na wyjazd do krajów o zwiększonym ryzyku, łańcuchy na koła, fotelik dla dziecka. Jednakże zakład ubezpieczeń gwarantuje, że przy wynajmie pojazdów zastępczych nie będą wymagane od ubezpieczonych żadne zabezpieczenia w postaci kaucji lub inne wymagane przez agencję przy zawarciu umowy wynajmu. 7. Po upływie gwarantowanego okresu wynajmu ubezpieczony zobowiązany jest zwrócić pojazd zastępczy przedsiębiorstwu świadczącemu usługi wynajmu. 8. Skorzystanie przez ubezpieczonego z realizacji świadczenia niniejszego paragrafu nie wyłącza prawa ubezpieczonego do skorzystania z realizacji świadczenia, o którym mowa w 11 pod warunkiem, że w ramach realizacji świadczenia, o którym mowa w 11 ubezpieczony skorzystał maksymalnie z 1 (jednej) doby hotelowej opłaconej przez zakład ubezpieczeń. 6

7 Odbiór naprawionego pojazdu 9 Jeżeli unieruchomiony pojazd w następstwie awarii lub szkody z udziałem pojazdu nie może być naprawiony w ciągu 24 (dwudziestu czterech) godzin od momentu zgłoszenia zdarzenia do Centrum Alarmowego Assistance zakładu ubezpieczeń, a odległość między miejscem unieruchomienia pojazdu a miejscem zamieszkania Klienta PEAKAO Leasing Assistance jest nie mniejsza niż 50 (pięćdziesiąt) km, zakład ubezpieczeń zorganizuje i pokryje koszty przyjazdu 1 (jednej) osoby w celu odebrania naprawionego pojazdu pociągiem (pierwsza klasa) wraz z kosztem transportu na i z dworca taksówką. B. Świadczenia dotyczące pomocy udzielanej kierowcy i pasażerom Powrót ubezpieczonego do miejsca zamieszkania albo kontynuacja podróży Gdy na skutek unieruchomienia pojazdu, pojazd nie może być naprawiony w ciągu doby od momentu zgłoszenia do Centrum Alarmowego Assistance oraz gdy unieruchomienie pojazdu na skutek awarii, szkody z udziałem pojazdu, wypadku nastąpiło powyżej 50 km od miejsca zamieszkania Klienta Pekao Leasing Assistance, Centrum Alarmowe Assistance zorganizuje i pokryje koszty: 1) powrotu ubezpieczonego do miejsca jego zamieszkania środkiem transportu wybranym przez Centrum Alarmowe Assistance albo 2) kontynuowania przez ubezpieczonego podróży środkami transportu wybranymi przez Centrum Alarmowe Assistance do miejsca przeznaczenia, określonego przez ubezpieczonego jako cel podróży. 2. Na wniosek ubezpieczonego Centrum Alarmowe Assistance zobowiązane jest pokryć koszty kontynuowania podróży ubezpieczonego pociągiem (pierwsza klasa) wraz z kosztem transportu na i z dworca taksówką do miejsca przeznaczenia, określonego przez ubezpieczonego jako cel podróży tzn.: 1) Centrum Alarmowe Assistance pokrywa wyłącznie koszty transportu ubezpieczonego, 2) Centrum Alarmowe Assistance pokrywa koszty, o których mowa wyżej, tylko w granicach kosztów, które zostałyby przez ubezpieczonego poniesione przy normalnym kontynuowaniu podróży, 3) Centrum Alarmowe Assistance pokrywa koszty, o których mowa wyżej, tylko do wysokości kosztów powrotu ubezpieczonego do miejsca zamieszkania. 3. Ubezpieczony, który skorzystał ze świadczenia, o którym mowa w ust. 2, nie ma prawa żądać spełnienia przez Centrum Alarmowe Assistance świadczenia zorganizowania i pokrycia kosztów powrotu do miejsca zamieszkania. 4. W przypadku gdy ubezpieczonym uprawnionym do otrzymania świadczenia jest więcej niż jedna osoba fizyczna Centrum Alarmowe Assistance spełnia na rzecz wszystkich osób takie samo świadczenie, o wyborze którego decyduje kierowca pojazdu. 7

8 Pobyt w hotelu na czas naprawy pojazdu W przypadku, gdy unieruchomiony pojazd nie może być naprawiony w ciągu doby od momentu zgłoszenia do Centrum Alarmowego Assistance, a miejsce naprawy znajduje się w odległości powyżej 50 km od miejsca zamieszkania Klienta Pekao Leasing Assistance, Centrum Alarmowe Assistance na wniosek ubezpieczonego zorganizuje i pokryje koszty transportu ubezpieczonego do najbliższego hotelu oraz pobytu ubezpieczonego w hotelu przez okres niezbędny do naprawy pojazdu nie dłużej jednak niż przez okres dwóch dni. 2. Centrum Alarmowe Assistance pokrywa koszty, o których mowa w ust.1, łącznie do kwoty nie przekraczającej 300,00 złotych na 1 osobę za 1 dzień. 3. Centrum Alarmowe Assistance, w ramach pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie pokrywa kosztów wyżywienia (z wyjątkiem śniadania), baru, telefonu oraz innych dodatkowych usług związanych z pobytem ubezpieczonego w hotelu, chyba że koszty dodatkowych usług wliczone są w cenę pokoju hotelowego. 4. Świadczenie, o którym mowa w ust. 1-3, nie przysługuje w przypadku wystąpienia kradzieży pojazdu lub szkody całkowitej. 5. Skorzystanie przez ubezpieczonego z realizacji świadczenia niniejszego paragrafu nie wyłącza prawa ubezpieczonego do skorzystania z realizacji świadczenia, o którym mowa w 8, pod warunkiem, że w ramach realizacji świadczenia pobytu w hotelu ubezpieczony skorzystał maksymalnie z 1 (jednej) doby hotelowej opłaconej przez zakład ubezpieczeń. Informacje podróżne Na życzenie ubezpieczonego zakład ubezpieczeń udzieli ubezpieczonemu informacji dotyczących stanu dróg oraz wyboru trasy podróży. 12 C. Świadczenia dotyczące pomocy medycznej: 13 Transport zwłok W przypadku śmierci kierowcy lub pasażerów z powodu uszkodzeń ciała odniesionych na skutek wypadku pojazdu lub szkody z udziałem pojazdu, Centrum Alarmowe Assistance zobowiązane jest: załatwić wszelkie formalności i pokryć koszty związane z przewiezieniem zwłok lub prochów ubezpieczonego do miejsca jego pochówku w Polsce, z wyłączeniem wydatków związanych z kremacją, pogrzebem i pochówkiem. 8

9 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA W ZAKRESIE ROZSZERZONYM GOLD Przedmiotem ubezpieczenia w zakresie rozszerzonym GOLD jest organizacja i pokrycie kosztów usług assistance określonych w niniejszych WARUNKACH świadczonych na rzecz ubezpieczonych za pośrednictwem Centrum Alarmowego Assistance w przypadku wystąpienia zdarzenia assistance w czasie trwania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. 2. Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń z tytułu wystąpienia zdarzenia assistance ograniczona jest do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (RP) oraz do terytorium Europy z wyłączeniem Albanii, Serbii, Macedonii, Czarnogóry, Bośni i Hercegowiny oraz krajów byłego ZSRR (za wyjątkiem Litwy, Łotwy i Estonii) chyba, że w opisie świadczeń postanowiono inaczej. 3. Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń polega na: 1) w przypadku wypadku, szkody z udziałem pojazdu, szkody całkowitej albo awarii pojazdu - spełnieniu na rzecz ubezpieczonego jednego lub kilku niżej wymienionych świadczeń assistance: a. naprawa pojazdu na miejscu wystąpienia zdarzenia; b. holowanie pojazdu do najbliższego warsztatu naprawczego; c. zorganizowanie i pokrycie kosztów parkowania pojazdu na parkingu strzeżonym; d. organizacja i pokrycie kosztu wynajmu pojazdu zastępczego; e. organizacja i pokrycie kosztów legalnego złomowania pojazdu; f. informacje podróżne, 2) w przypadku wypadku, szkody z udziałem pojazdu, szkody całkowitej albo awarii pojazdu zaistniałej w odległości powyżej 50 km od miejsca zamieszkania Klienta Pekao Leasing - spełnieniu na rzecz ubezpieczonego jednego lub kilku niżej wymienionych świadczeń assistance a. zorganizowanie i pokrycie kosztów powrotu ubezpieczonego do miejsca zamieszkania; b. zorganizowanie i pokrycie kosztów kontynuacji podróży ubezpieczonego; c. zapewnienie i pokrycie kosztów pobytu ubezpieczonego w hotelu w oczekiwaniu na naprawę pojazdu; d. organizacja i pokrycie kosztów odbioru przez ubezpieczonego naprawionego pojazdu, 3) w przypadku wypadku, szkody z udziałem pojazdu, szkody całkowitej zaistniałej w odległości powyżej 50 km od miejsca zamieszkania Klienta Pekao Leasing - spełnieniu na rzecz ubezpieczonego jednego lub kilku niżej wymienionych świadczeń assistance a. zorganizowanie i pokrycie kosztów telefonicznej konsultacji medyczna i/lub organizacji wizyty lekarza internisty lub lekarza specjalisty; b. zorganizowanie i pokrycie kosztów transportu medycznego; c. zorganizowanie i pokrycie kosztów wizyty bliskiej osoby; d. zorganizowanie i pokrycie kosztów pomocy administracyjnej - wyłącznie gdy zdarzenie miała miejsce poza terytorium RP, 4) w razie zajścia wypadku, szkody z udziałem pojazdu, szkody całkowitej spełnieniu na rzecz ubezpieczonego jednego lub kilku ze świadczeń, o których mowa w pkt 1), 2) i 3) oraz: a. zorganizowanie i pokrycie kosztów transportu zwłok; 9

10 5) w przypadku kradzieży pojazdu spełnieniu na rzecz ubezpieczonego świadczenia o którym mowa w pkt 1) ppkt d albo 2) ppkt a lub b 4. Świadczenie assistance nie obejmuje bezpośrednio wykonania usług wymienionych w WARUNKACH lecz zorganizowanie lub zorganizowanie i pokrycie kosztów tych usług przez Centrum Alarmowe Assistance. 15 A. Świadczenia dotyczące pojazdu Naprawa pojazdu na miejscu awarii lub wypadku W razie unieruchomienia pojazdu, Centrum Alarmowe Assistance zorganizuje i pokryje koszty naprawy unieruchomionego pojazdu, tj. koszty dojazdu usługodawcy i koszty robocizny, do wysokości 400,00 złotych, polegającej na usunięciu uszkodzenia pojazdu na miejscu zdarzenia assistance - w zakresie w jakim uszkodzenie może być usunięte bez konieczności holowania go do warsztatu. O braku konieczności holowania go do warsztatu decyduje Centrum Alarmowe Assistance. Holowanie pojazdu W przypadku unieruchomienia pojazdu, gdy nie ma możliwości naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia, Centrum Alarmowe Assistance zorganizuje i pokryje koszty holowania unieruchomionego pojazdu, do najbliższego autoryzowanego warsztatu naprawczego wybranego przez Centrum Alarmowe Assistance, mogącego dokonać jego naprawy lub na parking strzeżony. 2. W razie zorganizowania przez Centrum Alarmowe Assistance holowania pojazdu na parking lub do warsztatu nie mogącego dokonać naprawy pojazdu lub na parking strzeżony, Centrum Alarmowe Assistance zorganizuje i pokryje koszty ponownego holowania pojazdu do: - najbliższego warsztatu wybranego przez Centrum Alarmowe Assistance mogącego dokonać jego naprawy, lub do - wybranego przez Centrum Alarmowe Assistance zakładu złomowania pojazdów lub pod adres siedziby leasingodawcy w razie szkody całkowitej w pojeździe. 3. Świadczeniem, o którym mowa w ust. 1, objęte jest również holowanie naczepy lub przyczepy ciągnionej przez pojazd w chwili jego unieruchomienia. Parkowanie pojazdu 17 W przypadku unieruchomienia pojazdu w następstwie awarii lub szkody z udziałem pojazdu, zakład ubezpieczeń zorganizuje i pokryje koszty parkowania pojazdu na parkingu strzeżonym do limitu kosztów 200,00 PLN. 10

11 Zapewnienie pojazdu zastępczego W przypadku unieruchomienia pojazdu w wyniku awarii, wypadku lub szkody całkowitej na okres dłuższy niż 12 godzin od momentu zgłoszenia zdarzenia do Centrum Alarmowego Assistance, Centrum Alarmowe Assistance zorganizuje i pokryje koszty wynajmu pojazdu zastępczego, w okresie trwania naprawy unieruchomionego pojazdu, do dnia zakończenia naprawy określonej w ekspertyzie technicznej pojazdu - nie dłużej jednak niż przez: 1) 7 dni kalendarzowych w przypadku unieruchomienia na skutek awarii, 2) 14 dni kalendarzowych w przypadku unieruchomienia na skutek wypadku, z zastrzeżeniem ust.4-7, 2. W przypadku szkody całkowitej, począwszy od momentu zgłoszenia szkody całkowitej do Centrum Alarmowego Assistance, Centrum Alarmowe Assistance zorganizuje i pokryje koszty wynajmu pojazdu zastępczego na okres do dnia otrzymania przez ubezpieczającego decyzji o wypłacie lub odmowie wypłaty odszkodowania - nie dłużej jednak niż przez okres 30 dni kalendarzowych, z zastrzeżeniem ust W przypadku kradzieży, począwszy od momentu zgłoszenia kradzieży do Centrum Alarmowego Assistance i otrzymania przez Centrum Alarmowe Assistance kopii, przesłanej faksem na numer , albo pocztą elektroniczną na adres potwierdzenia zgłoszenia faktu kradzieży na Policję, Centrum Alarmowe Assistance zorganizuje i pokryje koszty wynajmu pojazdu zastępczego na okres do dnia odnalezienia pojazdu - nie dłużej jednak niż przez okres 30 dni kalendarzowych, z zastrzeżeniem ust Wyboru pojazdu zastępczego dokonuje Centrum Alarmowe Assistance, w zależności od lokalnych możliwości. Warunkiem skorzystania przez ubezpieczonego z pojazdu zastępczego jest: 1) uprzednie wykonanie holowania unieruchomionego pojazdu, zorganizowanego i opłaconego wyłącznie poprzez Centrum Alarmowe Assistance; 2) pisemne wyrażenie zgody na warunki korzystania z pojazdu zastępczego określone przez podmioty świadczące w imieniu Centrum Alarmowego Assistance usługi, o których mowa w ust.1-2 (zwane dalej przedsiębiorstwem świadczącym usługi wynajmu ); 3) użytkowanie pojazdu zastępczego jedynie na terytorium państwa zajścia zdarzenia assistance. 5. W ramach świadczeń, o których mowa w ust.1-2 Centrum Alarmowe Assistance zorganizuje dostarczenie pojazdu w miejsce wskazane przez ubezpieczonego oraz pokryje koszty dostarczenia oraz koszty wynajmu samochodu kategorii odpowiadającej ubezpieczonemu pojazdu nie wyżej niż D, wg standardów przedsiębiorstw świadczących usługi wynajmu. 6. W przypadku wynajmu pojazdu zastępczego, z zakresu odpowiedzialności Centrum Alarmowego Assistance wyłączone są koszty paliwa, dodatkowego ubezpieczenia i inne opłaty dodatkowe, przez które rozumie się między innymi: rozszerzenie ubezpieczenia na wyjazd do krajów o zwiększonym ryzyku, łańcuchy na koła, fotelik dla dziecka. Jednakże zakład ubezpieczeń gwarantuje, że przy wynajmie pojazdów zastępczych na terenie RP nie będą wymagane od ubezpieczonych żadne zabezpieczenia w postaci kaucji lub inne wymagane przez przedsiębiorstwo świadczące usługi wynajmu przy zawarciu umowy wynajmu. 7. Po upływie gwarantowanego okresu wynajmu ubezpieczony zobowiązany jest zwrócić pojazd zastępczy przedsiębiorstwu świadczącemu usługi wynajmu. 8. Skorzystanie przez ubezpieczonego z realizacji świadczenia niniejszego paragrafu nie wyłącza prawa ubezpieczonego do skorzystania z realizacji świadczenia, o którym mowa w 21 pod 11

12 warunkiem, że w ramach realizacji świadczenia, o którym mowa w 21 ubezpieczony skorzystał maksymalnie z 1 (jednej) doby hotelowej opłaconej przez zakład ubezpieczeń. Odbiór naprawionego pojazdu Jeżeli unieruchomiony pojazd w następstwie awarii lub szkody z udziałem pojazdu nie może być naprawiony w ciągu 24 (dwudziestu czterech) godzin od momentu zgłoszenia zdarzenia do Centrum Alarmowego Assistance zakładu ubezpieczeń, a odległość między miejscem unieruchomienia pojazdu a miejscem zamieszkania Klienta Pekao Leasing Assistance jest nie mniejsza niż 50 (pięćdziesiąt) km, zakład ubezpieczeń zorganizuje i pokryje koszty przyjazdu 1 (jednej) osoby w celu odebrania naprawionego pojazdu, jednym z następujących środków transportu: - pociągiem (pierwsza klasa) wraz z kosztem transportu na i z dworca taksówką, lub - samolotem (klasa ekonomiczna), jeżeli podróż koleją trwa dłużej niż 8 (osiem) godzin. 2. O wyborze środka transportu decyduje zakład ubezpieczeń. B. Świadczenia dotyczące pomocy udzielanej kierowcy i pasażerom Powrót ubezpieczonego do miejsca zamieszkania albo kontynuacja podróży Gdy na skutek unieruchomienia pojazdu, pojazd nie może być naprawiony w ciągu doby od momentu zgłoszenia do Centrum Alarmowego Assistance oraz gdy unieruchomienie pojazdu na skutek awarii, szkody z udziałem pojazdu, wypadku nastąpiło powyżej 50 km od miejsca zamieszkania Klienta Pekao Leasing Assistance, Centrum Alarmowe Assistance zorganizuje i pokryje koszty: 1) powrotu ubezpieczonego do miejsca jego zamieszkania środkiem transportu wybranym przez Centrum Alarmowe Assistance albo 2) kontynuowania przez ubezpieczonego podróży środkami transportu wybranymi przez Centrum Alarmowe Assistance do miejsca przeznaczenia, określonego przez ubezpieczonego jako cel podróży. 2. Na wniosek ubezpieczonego Centrum Alarmowe Assistance zobowiązane jest pokryć koszty kontynuowania podróży ubezpieczonego następującymi, wybranymi przez Centrum Alarmowe Assistance zakładu ubezpieczeń środkami transportu: - pociągiem (pierwsza klasa) wraz z kosztem transportu na i z dworca taksówką, lub - samolotem (klasa ekonomiczna), jeżeli podróż koleją trwa dłużej niż 8 (osiem) godzin. do miejsca przeznaczenia, określonego przez ubezpieczonego jako cel podróży tzn.: 1) Centrum Alarmowe Assistance pokrywa wyłącznie koszty transportu ubezpieczonego, 12

13 2) Centrum Alarmowe Assistance pokrywa koszty, o których mowa wyżej, tylko w granicach kosztów, które zostałyby przez ubezpieczonego poniesione przy normalnym kontynuowaniu podróży, 3) Centrum Alarmowe Assistance pokrywa koszty, o których mowa wyżej, tylko do wysokości kosztów powrotu ubezpieczonego do miejsca zamieszkania. 3. Ubezpieczony, który skorzystał ze świadczenia, o którym mowa w ust. 2, nie ma prawa żądać spełnienia przez Centrum Alarmowe Assistance świadczenia zorganizowania i pokrycia kosztów powrotu do miejsca zamieszkania. 4. W przypadku gdy ubezpieczonym uprawnionym do otrzymania świadczenia jest więcej niż jedna osoba fizyczna Centrum Alarmowe Assistance spełnia na rzecz wszystkich osób takie samo świadczenie, o wyborze którego decyduje kierowca pojazdu. 5. O wyborze środka transportu decyduje zakład ubezpieczeń. Pobyt w hotelu na czas naprawy pojazdu W przypadku, gdy unieruchomiony pojazd nie może być naprawiony w ciągu doby od momentu zgłoszenia do Centrum Alarmowego Assistance, a miejsce naprawy znajduje się w odległości powyżej 50 km od miejsca zamieszkania Klienta Pekao Leasing Assistance, Centrum Alarmowe Assistance na wniosek ubezpieczonego zorganizuje i pokryje koszty transportu ubezpieczonego do najbliższego hotelu oraz pobytu ubezpieczonego w hotelu przez okres niezbędny do naprawy pojazdu nie dłużej jednak niż przez okres czterech dni. 2. Centrum Alarmowe Assistance pokrywa koszty, o których mowa w ust. 1, łącznie do kwoty nie przekraczającej 400,00 złotych na 1 osobę za 1 dzień. 3. Centrum Alarmowe Assistance, w ramach pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie pokrywa kosztów wyżywienia (z wyjątkiem śniadania), baru, telefonu oraz innych dodatkowych usług związanych z pobytem ubezpieczonego w hotelu, chyba że koszty dodatkowych usług wliczone są w cenę pokoju hotelowego. 4. Świadczenie, o którym mowa w ust. 1-3, nie przysługuje w przypadku wystąpienia kradzieży pojazdu lub szkody całkowitej. 5. Skorzystanie przez ubezpieczonego z realizacji świadczenia niniejszego paragrafu nie wyłącza prawa ubezpieczonego do skorzystania z realizacji świadczenia, o którym mowa w 18, pod warunkiem, że w ramach realizacji świadczenia pobytu w hotelu ubezpieczony skorzystał maksymalnie z 1 (jednej) doby hotelowej opłaconej przez zakład ubezpieczeń. Informacje podróżne 22 Na życzenie ubezpieczonego zakład ubezpieczeń udzieli ubezpieczonemu informacji niezbędnych do zaplanowania i przygotowania wyjazdu za granicę. Informacje te obejmują formalności, niezbędne dokumenty, stan dróg oraz wybór trasy podróży. Pomoc administracyjna 23 13

14 W przypadku szkody z udziałem pojazdu za granicą RP oraz utraty, w wyniku kradzieży, dokumentów niezbędnych do kontynuowania podróży lub powrotu do miejsca zamieszkania, w tym w szczególności paszportu (wizy), dowodu osobistego, prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego pojazdu, na wniosek Klienta Pekao Leasing Assistance, zakład ubezpieczeń zorganizuje pomoc polegającą na telefonicznym udzieleniu ubezpieczonemu niezbędnych informacji dotyczących wymaganych formalności i procedur, jakich należy dopełnić u odpowiednich władz lub innych służb w celu próby uzyskania wymiany utraconych/skradzionych dokumentów lub otrzymania dokumentów zastępczych. C. Świadczenia dotyczące pomocy medycznej 24 Telefoniczna konsultacja medyczna i /lub organizacja wizyty lekarskiej Udzielenie pierwszej porady medycznej w oparciu o informacje otrzymane drogą telefoniczną od ubezpieczonego, a w razie potrzeby zorganizowanie i opłacenie Ubezpieczonemu kosztów pierwszej wizyty lekarskiej. 25 Transport medyczny 1. W przypadku uszkodzenia ciała kierowcy lub pasażerów odniesionych na skutek wypadku pojazdu lub szkody z udziałem pojazdu, Centrum Alarmowe Assistance zobowiązane jest zorganizować i pokryć koszty transportu ubezpieczonego: 1) do najbliższego szpitala przygotowanego do leczenia danego uszkodzenia ciała, 2) do szpitala najbliżej położonego jego miejsca zamieszkania w Polsce, 3) do miejsca jego zamieszkania w Polsce. 2. Decyzję, o miejscu do którego zostanie przetransportowany ubezpieczony podejmuje zespół medyczny biorąc pod uwagę stan zdrowia ubezpieczonego. 3. Jeżeli podjęto decyzję, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lub pkt 2, Centrum Alarmowe Assistance zobowiązane jest przed przetransportowaniem ubezpieczonego, do zarezerwowania mu miejsca w szpitalu, będącym celem transportu. 4. W każdym przypadku, wybór środka transportu jest dokonywany przez zespół medyczny w porozumieniu (o ile jest to uzasadnione z medycznego punktu widzenia) z lekarzem prowadzącym ubezpieczonego, a jedyną jego przesłanką są wymogi medyczne i techniczne. Wizyta bliskiej osoby W przypadku hospitalizacji kierowcy lub pasażerów z powodu uszkodzeń ciała odniesionych na skutek wypadku pojazdu lub szkody z udziałem pojazdu, Centrum Alarmowe Assistance zobowiązane jest: zorganizować i pokryć koszty osobie wskazanej przez Ubezpieczonego z kręgu osób jemu bliskich biletu na podróż z Polski do miejsca, w którym ubezpieczony się znajduje, 14

15 oraz pokrycie do wysokości 200 PLN na dobę kosztów jej zakwaterowania (hotel i śniadanie), maksymalnie przez okres 5 dni. Realizacja świadczenia nastąpi jedynie, w przypadku gdy ubezpieczony zostanie zatrzymany w szpitalu w wyniku wypadku lub nagłego zachorowania przez okres dłuższy niż 5 dni. Podróż możliwa jest za pomocą następujących środków transportu: kolej (bilet w jedną stronę, pociąg pierwszej klasy), samolot (bilet w jedną stronę, klasa ekonomiczna). 2. Powyższe uprawnienie może być wykorzystane tylko jednorazowo w odniesieniu do jednego zdarzenia. 27 Transport zwłok W przypadku śmierci kierowcy lub pasażerów z powodu uszkodzeń ciała odniesionych na skutek wypadku pojazdu lub szkody z udziałem pojazdu, Centrum Alarmowe Assistance zobowiązane jest: załatwić wszelkie formalności i pokryć koszty związane z przewiezieniem zwłok lub prochów ubezpieczonego do miejsca jego pochówku w Polsce, z wyłączeniem wydatków związanych z kremacją, pogrzebem i pochówkiem. POCZĄTEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOŚCI Umowa ubezpieczenia w odniesieniu do danego pojazdu zawierana jest na okres równy okresowi ubezpieczenia. 2. Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń i okres ubezpieczenia w zakresie podstawowym lub rozszerzonym dla danego pojazdu rozpoczyna się: 1) dla pojazdów nowych z datą zarejestrowania pojazdu lub z datą oddania do użytkowania na podstawie umowy leasingu, najmu długoterminowego, umowy o zarządzanie flotą pojazdów, 2) dla pojazdów używanych, będących przedmiotem umowy Pekao Leasing zawartej po wejściu w życie niniejszej umowy z datą zawarcia umowy, 3) dla pojazdów używanych, będących przedmiotem umowy Pekao Leasing Assistance wiążącej jej strony w momencie wejścia w życie niniejszej umowy z datą zawarcia umowy, 3. Okres ubezpieczenia dla poszczególnego pojazdu może wynosić od 12 do 60 miesięcy, jako wielokrotność 12 miesięcy, z tym, że okres ubezpieczenia i okres eksploatacji pojazdu, liczony od daty pierwszej rejestracji nie mogą przekraczać 60 miesięcy. 4. Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń i okres ubezpieczenia w zakresie podstawowym lub rozszerzonym dla danego pojazdu kończy się z dniem wystąpienia pierwszej z niżej wymienionych przesłanek: 1) z upływem okresu ubezpieczenia 2) z dniem zakończenia umowy leasingu 3) z dniem wyrejestrowania pojazdu na skutek kradzieży lub szkody całkowitej 5. Umowy ubezpieczenia wieloletniego (umowy zawierane na okres dłuższy niż 12 miesięcy) mogą być zawierane zarówno w odniesieniu do pojazdów nowych jak i używanych, przy czym wybór zakresu rozszerzonego ochrony ubezpieczeniowej, zgodnie z zapisami umowy generalnej, dotyczy całego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem postanowień 4 umowy generalnej, 15

16 6. Okres ubezpieczenia zostaje potwierdzony w Karcie Pekao Leasing Assistance jako Okres ważności karty, określający datę zakończenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. SKŁADKA 29 Składka, z tytułu ubezpieczenia w zakresie podstawowym lub rozszerzonym, będzie opłacana zgodnie z postanowieniami umowy generalnej. ROZWIĄZANIE UMOWY UBEZPIECZENIA 30 Zasady i warunki rozwiązywania umów ubezpieczenia, zawartych na podstawie niniejszych WARUNKÓW, określa umowa generalna. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ Centrum Alarmowe Assistance nie ponosi odpowiedzialności i jest zwolniony z obowiązku zwrotu wszelkich kosztów poniesionych bez porozumienia z Centrum Alarmowym Assistance, nawet jeśli mieszczą się one w granicach i sumach ubezpieczenia określonych w niniejszych WARUNKACH, a zdarzenia których one dotyczą są objęte ochroną ubezpieczeniową. 2. Centrum Alarmowe Assistance nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie usługi assistance określonej w niniejszych WARUNKACH z powodu zadziałania siły wyższej, pod pojęciem której rozumie się w szczególności: trzęsienie ziemi, powódź, huragan, pożar lasu, awaria lub brak możliwości nawiązania kontaktu ubezpieczonego z IPAP z winy ubezpieczonego oraz nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia zaistniałe z przyczyn zewnętrznych niezależnych od Centrum Alarmowego Assistance (np. zjawisk meteorologicznych), mogących powodować niedyspozycyjność usługodawców realizujących dane świadczenia. 3. Niezależnie od ograniczeń określonych w niniejszych WARUNKACH, odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń jest wyłączona jeżeli wypadek, awaria, kradzież, szkoda z udziałem pojazdu, uraz ciała lub zgon wystąpił w związku z: 1) działaniami wojennymi, zamieszkami, rozruchami, aktami terroru, sabotażem, 2) katastrofą nuklearną lub działaniem radioaktywnym, 3) samookaleczeniem ubezpieczonego, kierowcy lub pasażerów, 4) uczestnictwem pojazdu w wyścigach samochodowych lub treningach do takich imprez, 5) uczestnictwem ubezpieczonego, kierowcy lub pasażera w bójce, oprócz przypadku samoobrony, 6) uczestnictwem ubezpieczonego w przestępstwie lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa, 7) samobójstwem ubezpieczonego, kierowcy lub pasażera względnie jego próbą, 8) prowadzeniem pojazdu przez ubezpieczonego lub inną osobę po spożyciu alkoholu, po zażyciu narkotyków lub innych środków odurzających albo też bez ważnego prawa jazdy, 9) umyślnym lub rażąco niedbałym działaniem ubezpieczonego, kierowcy lub pasażera. 4. Odpowiedzialnością zakładu ubezpieczeń nie są objęte zdarzenia spowodowane przez: 16

17 1) zagubienie lub kradzież kluczyków do ubezpieczonego pojazdu, 2) unieruchomienie ubezpieczonego pojazdu wskutek jego przeładowania, 3) powtarzające się (po dokonaniu zorganizowanej przez Centrum Alarmowe Assistance pierwszej naprawy) tożsame usterki więcej niż 2-krotnie w tym nawracające awarie akumulatora lub instalacji elektrycznej i alarmowej. 5. Odpowiedzialnością zakładu ubezpieczeń nie są objęte osoby przewożone za opłatą i autostopowicze. 6. Z zakresu odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń polegającej na świadczeniu transportu medycznego opisanego w niniejszych WARUNKACH wyłączone są wszelkie choroby, a także obrażenia ciała: 1) nie uniemożliwiające kontynuowanie podróży ubezpieczonym pojazdem; 2) o których chory wiedział przed rozpoczęciem podróży i związane z nimi nawroty; 3) powstałe w związku z wykonywaniem zarobkowej pracy fizycznej. 7. Centrum Alarmowe Assistance przy świadczeniu usług assistance ma prawo posługiwać się podmiotami zawodowo świadczącymi usługi objęte odpowiedzialnością Centrum Alarmowego Assistance. 8. W przypadku organizacji przez Centrum Alarmowe Assistance podróży kierowcy lub pasażerów zgodnie z przysługującymi świadczeniami, Centrum Alarmowe Assistance nie pokrywa kosztów transportu zwierząt, płatnego nadbagażu, opłat celnych i drogowych oraz wyżywienia w trakcie podróży. 9. Odpowiedzialnością zakładu ubezpieczeń nie jest objęty ładunek przewożony w pojeździe lub w przyczepie ciągniętej przez pojazd. 10. Odpowiedzialnością zakładu ubezpieczeń nie są objęte pojazdy wynajmowane przez leasingobiorcę/najemcę (przedsiębiorstwo typu Rent a Car ) zawodowo zajmującego się wynajmem lub wydzierżawianiem pojazdów. POSTĘPOWANIA W RAZIE ZAJŚCIA ZDARZENIA ASSISTANCE - OBOWIĄZKI UBEZPIECZONEGO W celu umożliwienia Centrum Alarmowemu Assistance spełnienia świadczenia assistance, ubezpieczony lub każda inna osoba działająca w jego imieniu, zobowiązana jest zawiadomić Centrum Alarmowe Assistance o zdarzeniu assistance, telefonując pod numer specjalnie zarezerwowany dla Pekao Leasing Assistance, podając następujące informacje: - numer i okres ważności Karty Pekao Leasing Assistance, - zakres ubezpieczenia: podstawowy SILVER lub rozszerzony (rozszerzenie w opcji ubezpieczenia GOLD), - nazwisko lub nazwę/firmę Klienta Pekao Leasing Assistance, - miejsce zdarzenia i numer telefonu do dalszych kontaktów, - markę, typ i numer rejestracyjny pojazdu, - krótki opis zaistniałego zdarzenia. 2. W przypadku zaistnienia wątpliwości co do uprawnień ubezpieczonego do korzystania ze świadczeń assistance lub w przypadku gdy podane telefonicznie dane są w całości lub w części niezgodne z informacjami posiadanymi przez Centrum Alarmowe Assistance, ubezpieczony na 17

18 żądanie przedstawiciela Centrum Alarmowego Assistance zobowiązany jest okazać ważną Kartę Pekao Leasing Assistance, pod rygorem niewykonania świadczeń, o których mowa w niniejszych WARUNKACH W celu umożliwienia Centrum Alarmowemu Assistance spełnienia świadczenia transportu medycznego, o którym mowa w niniejszych WARUNKACH, ubezpieczony lub każda inna osoba działająca w jego imieniu zobowiązana jest do zapewnienia zespołowi medycznemu lub innym osobom uprawnionym przez zakład ubezpieczeń dostępu do wszelkich informacji pozwalających na ocenę stanu zdrowia ubezpieczonego i celowości transportu medycznego, pod rygorem utraty prawa do korzystania ze świadczenia transportu medycznego. 2. Ubezpieczony zobowiązany jest użyć wszelkich środków jakimi dysponuje aby ograniczyć zwiększenie się skutków wypadku i/lub awarii i/lub szkody z udziałem pojazdu. 3. Jeżeli ubezpieczony nie dopełni któregokolwiek z obowiązków określonych w 32 i 33 Centrum Alarmowe Assistance ma prawo do odmowy lub odpowiedniego zmniejszenia wysokości świadczenia assistance. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 34 Do wysokości poniesionych przez Centrum Alarmowe Assistance kosztów, o których mowa w paragrafach powyższych, Centrum Alarmowe Assistance przejmuje prawa ubezpieczonego do działań wobec osób odpowiedzialnych za powstanie awarii, wypadku, szkody z udziałem pojazdu, szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu Zawiadomienia i oświadczenia, w związku z umową ubezpieczenia, z wyłączeniem zawiadomień za pośrednictwem telefonicznego centrum alarmowego assistance określonego w 32 niniejszych Warunkach, powinny być składane na piśmie za pokwitowaniem przyjęcia lub wysyłane listem poleconym, pod rygorem nieważności. 2. Jeżeli ubezpieczający lub ubezpieczony zmienił adres zamieszkania lub siedziby i nie powiadomił o tym zakładu ubezpieczeń, przyjmuje się, że zakład ubezpieczeń wypełnił swój obowiązek zawiadomienia lub oświadczenia wysyłając pismo pod ostatni znany mu adres Dla umów ubezpieczenia, do których mają zastosowanie niniejsze WARUNKI, właściwym jest prawo polskie. 2. Roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia mogą być dochodzone na drodze postępowania sądowego. 3. Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia. 37 Niniejsze warunki wchodzą w życiem z dniem 1 lipca 2006 roku. 18

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EFL ASSISTANCE

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EFL ASSISTANCE SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EFL ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia EFL Assistance zwane dalej WARUNKAMI mają zastosowanie do umów ubezpieczenia assistance

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EFL ASSISTANCE TRUCK

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EFL ASSISTANCE TRUCK SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EFL ASSISTANCE TRUCK POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Szczególnych Warunków Ubezpieczenia oraz na podstawie Umowy Generalnej Ubezpieczenia zawartej z

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MOTO ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MOTO ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MOTO ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia MOTO ASSISTANCE, zwane dalej OWU MOTO ASS, stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Plus

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Plus Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Plus 2 Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE Postanowienia wstępne - 1....... 3 Definicje - 2... 3 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Przedmiot ubezpieczenia -

Bardziej szczegółowo

Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce tel. +48 22 318 81 91

Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce tel. +48 22 318 81 91 Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce tel. +48 22 318 81 91 SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOC W PODRÓŻY ASSISTANCE DLA SAMOCHODU (SWU) z dnia 22.07.2013 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA Wygodniej w drodze

WARUNKI UBEZPIECZENIA Wygodniej w drodze WARUNKI UBEZPIECZENIA Wygodniej w drodze POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia Wygodniej w drodze, zwane dalej WU mają zastosowanie do Umowy ubezpieczenia grupowego zawartej pomiędzy Inter

Bardziej szczegółowo

SWU. Szczególne Warunki Ubezpieczenia Assistance Auto PLUS24service. Postanowienia ogólne. Definicje

SWU. Szczególne Warunki Ubezpieczenia Assistance Auto PLUS24service. Postanowienia ogólne. Definicje UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapitał zakładowy i wpłacony:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOCY W PODRÓŻY ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOCY W PODRÓŻY ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOCY W PODRÓŻY ASSISTANCE OBOWIĄZUJĄ OD 1 WRZEŚNIA 2009-1 - SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne... 3 Definicje... 3 Przedmiot ubezpieczenia i zakres terytorialny... 4 Warianty

Bardziej szczegółowo

7) pojazdy używane do wyścigów, rajdów i zawodów sportowych. Definicje

7) pojazdy używane do wyścigów, rajdów i zawodów sportowych. Definicje UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapitał zakładowy i wpłacony:

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia dla podmiotów gospodarczych Ubezpieczenie AXA Truck Assistance

Ogólne warunki ubezpieczenia dla podmiotów gospodarczych Ubezpieczenie AXA Truck Assistance Ogólne warunki ubezpieczenia dla podmiotów gospodarczych Ubezpieczenie AXA Truck Assistance Indeks TA/14/10/01 1. Postanowienia ogólne Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia AXA Truck Assistance, zwane

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA MOTO-ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA MOTO-ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA MOTO-ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia WARTA MOTO-ASSISTANCE, zwane dalej OWU, stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA MOTO-ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA MOTO-ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA MOTO-ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia WARTA MOTO-ASSISTANCE, zwane dalej OWU, stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A.

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A. Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl TU Allianz Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE POLSKA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE POLSKA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE POLSKA ustalone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. Nr UZ/512/2005 z dnia 25 października 2005 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie Auto Assistance Plus Spis treści Strona DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Postanowienia wstępne 3 2 Jak należy rozumieć pojęcia używane w OWU? 3 DZIAŁ II PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

ASSISTANCE, ASSISTANCE DOSTAWCZY ASSISTANCE ASSISTANCE DOSTAWCZY PLUS

ASSISTANCE, ASSISTANCE DOSTAWCZY ASSISTANCE ASSISTANCE DOSTAWCZY PLUS WARUNKI UBEZPIECZENIA BZ WBK LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia, Europ Assistance SA udziela ochrony ubezpieczeniowej kierowcy i pasażerom ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA BZ WBK LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI UBEZPIECZENIA BZ WBK LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BZ WBK LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia, Europ Assistance SA udziela ochrony ubezpieczeniowej kierowcy i pasażerom ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MOTO ASSISTANCE dla Rolników

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MOTO ASSISTANCE dla Rolników OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MOTO ASSISTANCE dla Rolników POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia MOTO- ASSISTANCE dla Rolników, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Assistance Plus

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Assistance Plus Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa tel. 22 469 69 69 www.gothaer.pl Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Assistance Plus DZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Postanowienia wstępne

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PROGRAMU UBEZPIECZENIA ASSISTANCE PZM TU S.A. DLA KLUBU SOS PZMOT z dnia 31 października 2008 roku

WARUNKI PROGRAMU UBEZPIECZENIA ASSISTANCE PZM TU S.A. DLA KLUBU SOS PZMOT z dnia 31 października 2008 roku WARUNKI PROGRAMU UBEZPIECZENIA ASSISTANCE PZM TU S.A. DLA KLUBU SOS PZMOT z dnia 31 października 2008 roku Spis Treści Zakres...2 Definicje...2 Zawarcie umowy ubezpieczenia...2 Rozwiązanie umowy ubezpieczenia...3

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PROGRAMU UBEZPIECZENIA ASSISTANCE PZM TU VIG S.A. DLA KLUBU SOS PZMOT z dnia 30 października 2008 r.

WARUNKI PROGRAMU UBEZPIECZENIA ASSISTANCE PZM TU VIG S.A. DLA KLUBU SOS PZMOT z dnia 30 października 2008 r. WARUNKI PROGRAMU UBEZPIECZENIA ASSISTANCE PZM TU VIG S.A. DLA KLUBU SOS PZMOT z dnia 30 października 2008 r. Spis Treści Zakres... 2 Definicje... 2 Zawarcie umowy ubezpieczenia... 3 Rozwiązanie umowy ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Assistance do OC

Ogólne warunki ubezpieczenia Assistance do OC Ogólne warunki ubezpieczenia Assistance do OC Z Tobą od A do Z Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 1 2. Definicje... 1 3. Przedmiot i zakres ubezpieczenia Assistance do OC... 7 4. Wyłączenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA APRIL Truck Assistance Card (Karta ATAC)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA APRIL Truck Assistance Card (Karta ATAC) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA APRIL Truck Assistance Card (Karta ATAC) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia APRIL Truck Assistance Card (Karta ATAC) (dalej: OWU) regulują zasady

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER ASSISTANCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zwane dalej OWU mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PZU POMOC POMOC NA DRODZE DLA Klubu PZU Pomoc

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PZU POMOC POMOC NA DRODZE DLA Klubu PZU Pomoc OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PZU POMOC POMOC NA DRODZE DLA Klubu PZU Pomoc ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. nr UZ/271/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Assistance do OC. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki ubezpieczenia Assistance do OC. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia Assistance do OC Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki ubezpieczenia Assistance do OC Postanowienia ogólne............................................

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA IMPULS-LEASING Car & Truck Assistance POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI UBEZPIECZENIA IMPULS-LEASING Car & Truck Assistance POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA IMPULS-LEASING Car & Truck Assistance POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia, Europ Assistance Holding gwarantuje, w przypadku wystąpienia zdarzeń

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Podstawowy

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Podstawowy Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Podstawowy 2 Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE Postanowienia wstępne - 1... 3 Definicje - 2.... 3 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Przedmiot ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. nr UZ/117/2010 z dnia 11 marca 2010 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/399/2010 z dnia 8

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Informacja dotycząca umów ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych... str. 2 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Program Pomocy 24... str. 3 Ogólne

Bardziej szczegółowo