4. Wynajęty samochód moŝe być kierowany tylko przez osoby wymienione w umowie, a samochody wynajęte przez firmę tylko przez kierowców w niej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4. Wynajęty samochód moŝe być kierowany tylko przez osoby wymienione w umowie, a samochody wynajęte przez firmę tylko przez kierowców w niej"

Transkrypt

1 Określenia w umowie najmu: "WYNAJMUJĄCY" OSOBA, FIRMA, ORGANIZACJA,w imieniu której podpisywana jest umowa najmu." WYPOśYCZALNIA" - WYPOśYCZALNIA SAMOCHODÓW. 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe postanowienia umów najmu samochodów zawieranych przez HHS OLSZTYN z siedzibą w Olsztynie ul. Elbląska 155.Regulamin najmu stosuje się do wszystkich umów, chyba Ŝe strony postanowią inaczej. 2. WYNAJMUJĄCY zobowiązuje się zwrócić samochód ze wszystkimi oponami, narzędziami, radiem i innymi akcesoriami w tym samym stanie w jakim samochód wziął (wyłączając typowe zuŝycie wynikające z normalnej eksploatacji) do miejsca i w dniu ustalonym w umowie. WYNAJMUJĄCY jest zobowiązany pozostawić nr telefonu, pod którym WYPOśYCZALNIA będzie mogła się z nim kontaktować. WYNAJMUJĄCY moŝe przedłuŝyć najem zawiadamiając WYPOśYCZALNIĘ nie później niŝ 12 godzin przed pierwotnym upływem terminu najmu. JeŜeli WYNAJMUJĄCY nie poinformuje WYPOśYCZALNI o przedłuŝeniu najmu lub WYPOśYCZALNIA nie będzie miała kontaktu z WYNAJMUJĄCYM podczas okresu najmu i przez 12 godzin po pierwotnym terminie zwrotu pojazdu wówczas zawiadamiana jest POLICJA i Agencje Ochrony współpracujące z WYPOśYCZALNIĄ SAMOCHODÓW a WYPOśYCZALNIA za okres samowolnego przedłuŝenia wynajmu nalicza trzykrotność stawki dobowej. SAMOWOLNE PRZEDŁUśENIE NAJMU TRAKTOWANE JEST JAKO PRZYWŁASZCZENIE!!! 3. JeŜeli WYNAJMUJĄCY samowolnie przedłuŝy najem, uŝywa pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem, lub w inny sposób łamie jakiekolwiek ustalenia dotyczące wynajmu - wówczas WYPOśYCZALNIA jest upowaŝniona do przejęcia (odebrania) samochodu na koszt WYNAJMUJĄCEGO i obciąŝenia go za dodatkowe uŝywanie samochodu lub ewentualne koszty przejęcia pojazdu.

2 4. Wynajęty samochód moŝe być kierowany tylko przez osoby wymienione w umowie, a samochody wynajęte przez firmę tylko przez kierowców w niej zatrudnionych lub inne osoby upowaŝnione przez firmę za zgodą WYPOśYCZALNI. 5. Warunkiem kierowania pojazdem wymienionym w umowie (dotyczy osób wymienionych w umowie najmu, pracowników firmy, która wynajęła pojazd oraz osób upowaŝnionych przez tą firmę) jest posiadanie waŝnego i honorowanego na terytorium Polski prawa jazdy od co najmniej 2 lat, ukończone 21 lat, posiada waŝny dowód osobisty (w przypadku obcokrajowca waŝny paszport) oraz zapoznanie się z regulaminem najmu i zaakceptowanie go. 6. Zabrania się uczestniczyć w sportach samochodowych,,holowania innych pojazdów wynajmowanym samochodem, palenia tytoniu w samochodzie, wyjeŝdŝać samochodem za granice bez pisemnej zgody WYPOśYCZALNI, przewozić towar i inne wartości niezgodnie z przepisami RP, prowadzić samochód pod wpływem narkotyków, alkoholu, i innych środków odurzających. 7. Podczas okresu wynajmu WYNAJMUJACY zobowiązany jest do regularnego sprawdzania poziomu oleju, płynu chłodzącego, kontroli ciśnienia w ogumieniu. Niezastosowanie się do powyŝszego czyni WYNAJMUJĄCEGO odpowiedzialnym z szkody wynikające z tego rodzaju zaniedbania. WYNAJMUJĄCY oddaje samochód z taką samą ilością paliwa z jaką go wypoŝyczył. W momencie podpisania umowy najmu WYNAJMUJĄCEMU jest znany stan techniczny pojazdu i nie zgłasza Ŝadnych zastrzeŝeń. 8. WYNAJMUJĄCY natychmiast poinformuje WYPOśYCZALNIE o awarii samochodu i nie będzie go uŝywał w przypadku gdy samochód nie będzie się nadawał do dalszej jazdy. W przypadku jakichkolwiek napraw naleŝy uzyskać zgodę WYPOśYCZALNI. 9. WYPOśYCZALNIA nie przyjmuje odpowiedzialności za opóźnienie i straty spowodowane awarią samochodu lub innymi okolicznościami np. : włamania, kolizje itd.

3 10. Czynsz za najem naliczany jest za całą dobę. Całość czynszu płatna jest w momencie spisania umowy najmu. Dopuszczalne jest opóźnienie w zwrocie pojazdu do dwóch godzin ponad pełną dobę po wcześniejszym powiadomieniu wypoŝyczalni. 11. W razie wypadku WYNAJMUJĄCY zobowiązany jest powiadomić policję i nalegać aby wypadek lub ewentualne zranienia były przez policje zarejestrowane. NaleŜy natychmiast poinformować WYPOśYCZALNIE o wypadku. Dowody (świadkowie, ślady) powinny być zabezpieczone, a nazwiska i adresy osób uczestniczących w wypadku powinny być spisane. NaleŜy zrobić wszystko co pomogłoby w ustaleniu przyczyn wypadku i jego chronologii. WYNAJMUJĄCY nie powinien wykonywać Ŝadnych czynności na własną rękę (nie powinien ustalać sam odpowiedzialności za wypadek(jeŝeli wypadek powstał z winy innego samochodu-w oświadczeniu sprawcy muszą być następujące dane: dane osobowe kierowcy, nr prawa jazdy, nr dowodu osobistego, dane samochodu, nr polisy OC, dane firmy ubezpieczeniowej, w której ubezpieczony jest samochód ).JeŜeli jest to moŝliwe to ksero polisy OC i prawa jazdy. Wszelkie kradzieŝe, włamania, kolizje powinny być zawsze zgłaszane Policji i WYPOśYCZALNI. 12. JeŜeli WYNAJMUJĄCY spowoduje uszkodzenie Samochodu z własnej winy, wpłacona kaucja nie zostanie zwrócona-pozostaje na pokrycie kosztów naprawy. W przypadku konieczności ustalenia sprawcy wypadku kaucja zostaje w depozycie WYPOśYCZALNI do jednoznacznego ustalenia sprawcy przez policje lub upowaŝniony organ. JeŜeli samochód zostanie uszkodzony mechanicznie (porysowany lakier, zbite lusterko, urwana antena, wycieraczki itp.) klient zostanie obciąŝony rachunkiem zakupu części i ewentualną naprawą. Koszt lakierowania obejmuje pełne elementy oblachowania. Zabrania się jakichkolwiek modyfikacji w pojeździe bez zgody WYPOśYCZALNI. 13. WYNAJMUJĄCY jest odpowiedzialny materialnie za postój pojazdu w miejscach szczególnie naraŝonych na kradzieŝ (parkingi niestrzeŝone,

4 targowiska, stadiony, miejsca nieoświetlone i niebezpieczne).wynajmujący zobowiązany jest parkować pojazdem na parkingach strzeŝonych oraz zamykać samochód, włączać wszystkie urządzenia alarmowe w pojeździe. W przypadku kradzieŝy pojazdu WYNAJMUJĄCY musi przedstawić dokument potwierdzający pozostawienie pojazdu na parkingu strzeŝonym-jeŝeli WYNAJMUJĄCY nie będzie posiadał takiego dokumentu - kaucja ulega przepadkowi. WYNAJMUJĄCY jest takŝe odpowiedzialny materialnie za dokumenty i kluczyki od pojazdu. Pojazd posiada ubezpieczenie AC i OC zwalniające z odpowiedzialności Wynajmującego w przypadku kolizji lub kradzieŝy z wyjątkiem: 1. umyślnego uszkodzenia pojazdu, prowadzenia po zaŝyciu alkoholu lub narkotyków oraz bez waŝnego prawa jazdy lub prowadzenia przez osobę postronną (nie wymienioną w umowie lub upowaŝnieniu), 2. uszkodzenia pojazdu w przypadku złamania przepisów Kodeksu Drogowego, 3. ucieczki z miejsca wypadku, 4. szkody całkowitej z polisy AC oraz kradzieŝy pojazdu - udział własny zł, 5. szkody częściowej z polisy AC - udział własny zł. 6. kradzieŝy pojazdu - gdy wynajmujący nie zwrócił kluczyków i dokumentów oraz nie włączył wszystkich urządzeń antywłamaniowych i przeciw kradzieŝowych. 7. włamania do pojazdu i kradzieŝy jego wyposaŝenia dodatkowego (radio itd.) - udział własny 500 zł, 8. w przypadkach gdy ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania z powodu winy wynajmującego. W w/w przypadkach szkody pokrywane są przez wynajmującego. 14. WYNAJMUJĄCY zgadza się na przechowywanie jego danych osobowych w dokumentach WYPOśYCZALNI.W przypadku nie wywiązania się z płatności

5 bądź zwrotu samochodu w warunkach niezgodnych z zawartą umową najmu, bądź przedstawienia fałszywych dokumentów jego dane zostaną przesłane do kartotek osób zastrzeŝonych. 15. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z powyŝszą umową będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby WYPOśYCZALNI.

Regulamin wypożyczalni samochodów GLOBAL GROUP Sp. z o. o.

Regulamin wypożyczalni samochodów GLOBAL GROUP Sp. z o. o. Regulamin wypożyczalni samochodów GLOBAL GROUP Sp. z o. o. 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe postanowienia umowy najmu samochodów zawieranych przez firmę Global Group Sp. z o. o. z Najemca, stosuje

Bardziej szczegółowo

Warunki najmu pojazdów

Warunki najmu pojazdów Warunki najmu pojazdów Ogólne warunki najmu pojazdu przez RENTIS Poniższe ustalenia i warunki określają szczegółowo prawa i obowiązki stron umowy najmu, której przedmiotem jest najem samochodu (pojazdu),

Bardziej szczegółowo

Warunki wynajmu samochodu Opel Vivaro od F.P.H AGA Ełżbieta Krajnik

Warunki wynajmu samochodu Opel Vivaro od F.P.H AGA Ełżbieta Krajnik F.P.H AGA Elżbieta Krajnik 32-095 Iwanowice Iwanowice Włościańskie 76 www.ekamper.pl Tel. 604-442-508 e-mail biuro@ekamper.pl Warunki wynajmu samochodu Opel Vivaro od F.P.H AGA Ełżbieta Krajnik 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia pzu Auto Pomoc

Ogólne warunki ubezpieczenia pzu Auto Pomoc Ogólne warunki ubezpieczenia pzu Auto Pomoc ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/129/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 r. Spis treści Postanowienia ogólne... str.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/374/2013 z dnia 24 grudnia 2013 r. SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne.................... str. 1 Definicje...........................

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA BZ WBK LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI UBEZPIECZENIA BZ WBK LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BZ WBK LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia, Europ Assistance SA udziela ochrony ubezpieczeniowej kierowcy i pasażerom ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PROAMA Rozdział I. Postanowienia wstępne 1. Postanowienia ogólne Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I Część II Część IV Część III Część V Część VI Część VII

Spis treści Część I Część II Część IV Część III Część V Część VI Część VII Spis treści Część I POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 2 Zawarcie umowy ubezpieczenia 5 Rozwiązanie umowy ubezpieczeń dobrowolnych 6 Odpowiedzialność Ubezpieczyciela 7 Składka 7 Zgłoszenie szkody do Ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PZU POMOC POMOC NA DRODZE DLA Klubu PZU Pomoc

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PZU POMOC POMOC NA DRODZE DLA Klubu PZU Pomoc OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PZU POMOC POMOC NA DRODZE DLA Klubu PZU Pomoc ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. nr UZ/271/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Podstawowy

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Podstawowy Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Podstawowy 2 Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE Postanowienia wstępne - 1... 3 Definicje - 2.... 3 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Przedmiot ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie Auto Assistance Podstawowy Spis treści Strona DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Postanowienia wstępne 3 2 Jak należy rozumieć pojęcia używane w OWU? 3 DZIAŁ II

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKU USŁUGI CAR SHARING FIAT Likes U

OGÓLNE WARUNKU USŁUGI CAR SHARING FIAT Likes U OGÓLNE WARUNKU USŁUGI CAR SHARING FIAT Likes U Korzystanie z bezpłatnej usługi Car sharing FIAT Likes U podlega następującym ogólnym warunkom ("Warunki"). DEFINICJE W niniejszych Ogólnych Warunkach użyto

Bardziej szczegółowo

Warunki sprzedaŝy i dostawy firmy OBO BETTERMANN POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Warunki sprzedaŝy i dostawy firmy OBO BETTERMANN POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Warunki sprzedaŝy i dostawy firmy OBO BETTERMANN POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 1. Wszelkie realizowane przez nas dostawy oraz usługi podlegają postanowieniom niniejszych warunków sprzedaŝy i

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Z Tobą od A do Z Spis treści 1. Postanowienia ogólne. Definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 5 3. Zakres ubezpieczenia... 6 4. Wyłączenia odpowiedzialności...

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Spis treści Postanowienia ogólne i definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 4 Zakres ubezpieczenia... 4 4. Wyłączenia odpowiedzialności... 5 5. Umowa ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

1.1.3. w ruchu kabotażowym na podstawie niżej podanych warunków szczególnych:

1.1.3. w ruchu kabotażowym na podstawie niżej podanych warunków szczególnych: OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA PRZY PRZEWOZACH TOWARÓW WYKONYWANYCH ZAROBKOWO SAMOCHODAMI W RAMACH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (AVB-VH 2006 PL) (zwanych dalej ogólnymi

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Informacja dotycząca umów ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych... str. 2 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Program Pomocy z Samochodem Zastępczym

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk 2 spis treści WSTĘP Zakres pakietu ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO 5 Kochamy cztery kółka. Niezbędnik

Bardziej szczegółowo

1. PRZEDMIOT UMOWY UBEZPIECZENIA

1. PRZEDMIOT UMOWY UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA PRZY PRZEWOZACH TOWARÓW WYKONYWANYCH ZAROBKOWO POJAZDAMI W RAMACH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (AVB-VH 2012-PL) 1. PRZEDMIOT UMOWY UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

PZU ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

PZU ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych PZU ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/33/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

PZU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH

PZU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PZU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu

Bardziej szczegółowo

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe Wprowadzenie w/w postanowień wymaga formy pisemnej pod

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe Wprowadzenie w/w postanowień wymaga formy pisemnej pod OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INWESTYCJI BUDOWLANYCH REALIZOWANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE TWOJA INWESTYCJA (883) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia inwestycji

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów dotyczące dostaw oraz usług BU Power Systems Polska Sp. z o.o. 1 Obowiązywanie Ogólnych Warunków Umów

Ogólne Warunki Umów dotyczące dostaw oraz usług BU Power Systems Polska Sp. z o.o. 1 Obowiązywanie Ogólnych Warunków Umów Ogólne Warunki Umów dotyczące dostaw oraz usług BU Power Systems Polska Sp. z o.o. 1 Obowiązywanie Ogólnych Warunków Umów 1.1 Wszelkie wykonywane przez nas dostawy, świadczenia oraz oferty następują wyłącznie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PZU Auto

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PZU Auto ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/358/2014 z dnia 5 grudnia 2014 r. SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne......... str. 1 Definicje..................

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie pojazdów Autocasco Spis treści Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Postanowienia wstępne 3 2 Jak należy rozumieć pojęcia użyte w niniejszych OWU? 3 II. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA W RAMACH PAKIETU OFEROWANEGO DO KART VISA ELECTRON ŻAGIEL

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA W RAMACH PAKIETU OFEROWANEGO DO KART VISA ELECTRON ŻAGIEL UBEZPIECZENIE PAKIETOWE KARTY INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA W RAMACH PAKIETU OFEROWANEGO DO KART VISA ELECTRON ŻAGIEL 1 Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA Spółka Akcyjna, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW

Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC KOD: I-AP-02/13 Spis treści Twoja umowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWOROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo