ITA-103 Aplikacje Internetowe. Piotr Bubacz. Moduł 9. Wersja 1. LINQ w ASP.NET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ITA-103 Aplikacje Internetowe. Piotr Bubacz. Moduł 9. Wersja 1. LINQ w ASP.NET"

Transkrypt

1 Piotr Bubacz Moduł 9 Wersja 1 Spis treści... 1 Informacje o module... 2 Przygotowanie teoretyczne... 3 Przykładowy problem... 3 Podstawy teoretyczne... 3 Uwagi dla studenta... 5 Dodatkowe źródła informacji... 6 Laboratorium podstawowe... 7 Problem 1 (czas realizacji 10 min)... 7 Problem 2 (czas realizacji 15 min)... 8 Problem 3 (czas realizacji 10 min)... 9 Problem 4 (czas realizacji 10 min)... 10

2 Informacje o module Opis modułu W tym module znajdziesz informacje dotyczące technologii LINQ. Nauczysz się, jak formułowad proste zapytania z wykorzystaniem zintegrowanego języka zapytao i w jaki sposób połączyd go z ASP.NET. Cel modułu Celem modułu jest przedstawienie technologii LINQ i możliwości jego wykorzystania w aplikacjach ASP.NET. Uzyskane kompetencje Po zrealizowaniu modułu będziesz: wiedział czym jest i jak działa LINQ potrafił tworzyd proste zapytania w LINQ potrafił wykorzystywad Wymagania wstępne Przed przystąpieniem do pracy z tym modułem powinieneś: znad podstawy języka XHTML znad zasady pracy w środowisku Visual Studio, w szczególności tworzenia stron internetowych znad podstawy pracy z danymi w ASP.NET Mapa zależności modułu Zgodnie z mapą zależności przedstawioną na Rys. 1, przed przystąpieniem do realizacji tego modułu należy zapoznad się z materiałem zawartym w modułach Podstawy HTML, Kaskadowe Arkusze Stylów CSS, Wprowadzenie do ASP.NET oraz Kontrolki danych w ASP.NET. MODUŁ 14 MODUŁ 13 MODUŁ 1 MODUŁ 12 MODUŁ 2 MODUŁ 11 MODUŁ 9 MODUŁ 3 MODUŁ 10 MODUŁ 4 MODUŁ 8 MODUŁ 6 MODUŁ 5 Rys. 1 Mapa zależności modułu Strona 9-2

3 Przygotowanie teoretyczne Przykładowy problem Większośd projektowanych programów manipuluje danymi w taki czy inny sposób. Dane są najczęściej przechowywane w relacyjnych bazach danych. Mimo to jest duża różnica między nowoczesnymi językami programowania a bazami w sposobie, w jaki reprezentują dane. Największą różnica tkwi w sposobie odwoływania się do danych w bazie. Pogram odwołuje się do bazy za pomocą API, które wymaga, aby zapytania były przesłane jako ciągi znaków. Niestety nie mam możliwości weryfikacji poprawności tworzonych zapytao w czasie kompilacji, a jedynie w czasie wykonania. Co więcej różnica, ta jest jeszcze bardziej widoczna przy odbieraniu wyników. Nowoczesne języki programowania przechowują dane w postaci obiektów, natomiast bazy danych organizują je w wiersze. Dotychczas połączenie tych dwóch światów należało do programisty osobno w każdej tworzonej aplikacji. Najlepszym rozwiązaniem było użycie pośredniej abstrakcyjnej warstwy dostępu, która umożliwiała przejście pomiędzy światem wierszy a światem obiektów. Podstawy teoretyczne Rozwiązaniem problemu niekompatybilności świata baz danych i nowoczesnych języków programowania jest LINQ (ang. Language Integrated Query), nowe podejście dostępu do danych, które integruje język zapytao bazodanowych bezpośrednio w językach programowania.net. W wyniku otrzymujemy nie wiersze, ale obiekty. Korzyści: niezależnośd od typu danych operowanie na danych jak na obiektach lepsza integracja z językami programowania wsparcie dla IntelliSense Na Rys. 2 została przedstawiona architektura i komponenty LINQ.W warstwie najbliższej klientowi mamy języki programowania dostępne na platformie.net, takie jak C# 3.0. Następnie mamy warstwę pośrednią, wykorzystywaną do translacji zapytao formułowanych w językach programowania z jednej strony, z drugiej zaś translacji danych z różnych źródeł na obiekty..net Language Integrated Query <book> <title/> <author/> <year/> <price/> </book> Rys. 2 Architektura i komponenty LINQ Strona 9-3

4 Operatory W LINQ możemy używad wielu operatorów. Najważniejsze z nich zostały przedstawione w Tab. 1. Tab. 1 Rodzaje operatorów w LINQ Rodzaj operacji Nazwa operatora filtrowanie projekcja kolejnośd grupowanie kwalifikatory partycje zbiory elementy agregacja konwersja rzutowanie Where Select, SelectMany OrderBy, ThenBy GroupBy Any, All Take, Skip, TakeWhile, SkipWhile Distinct, Union, Intersect, Except First, FirstOrDefault, ElementAt Count, Sum, Min, Max, Average ToArray, ToList, ToDictionary OfType<T> LINQ to XML W przypadku odwoływania się do dokumentów zapisanych w XML, wykorzystujemy warstwę pośrednią LINQ to XML. Porównajmy kod aplikacji do tworzenia dokumentu XML z wyników poszukiwania innego dokumentu XML. W wyniku chcemy otrzymad następującą listę osób mieszkających w USA: <contacts> <contact> <name>great Lakes Food</name> <phone>(503) </phone> </contact>... </contacts> W przypadku programowania bez użycia LINQ napiszemy: XmlDocument doc = new XmlDocument(); XmlElement contacts = doc.createelement("contacts"); foreach (Customer c in customers) if (c.country == "USA") XmlElement e = doc.createelement("contact"); XmlElement name = doc.createelement("name"); name.innertext = c.companyname; e.appendchild(name); XmlElement phone = doc.createelement("phone"); phone.innertext = c.phone; e.appendchild(phone); contacts.appendchild(e); } doc.appendchild(contacts); Używając LINQ: XElement contacts = new XElement("contacts", from c in customers Strona 9-4

5 where c.country == "USA" select new XElement("contact", new XElement("name", c.companyname), new XElement("phone", c.phone) ) ); Porównanie obu fragmentów zostało przedstawione w Tab. 2. Tab. 2 Porównanie programowania XML z i bez użycia LINQ Programowanie XML bez LINQ Programowanie XML z użyciem LINQ model imperatywny bazowanie na dokumencie brak wbudowanych zapytao wymaga dużej pamięci model deklaratywny bazowanie na elemencie zintegrowane zapytania mniejsze i szybsze LINQ to SQL Na Rys. 3 przedstawiono działanie zapytania do bazy zdefiniowanego w LINQ. Programista tworzy zapytanie w zintegrowanym języku wyrażeo, które warstwa pośrednia zamienia na zapytanie SQL. Zapytanie SQL jest przesyłane do bazy, skąd wracają wiersze. Następnie wiersze są przetwarzane na obiekty i udostępniane aplikacji. Podobnie jest w przypadku dodawania informacji do bazy. Podsumowanie Rys. 3 LINQ to SQL W tym rozdziale przedstawione zostały podstawy języka LINQ. Uwagi dla studenta Jesteś przygotowany do realizacji laboratorium jeśli: rozumiesz jak działa LINQ umiesz napisad proste zapytanie wykorzystując zintegrowany język zapytao Pamiętaj o zapoznaniu się z uwagami i poradami zawartymi w tym module. Upewnij się, że rozumiesz omawiane w nich zagadnienia. Jeśli masz trudności ze zrozumieniem tematu zawartego w uwagach, przeczytaj ponownie informacje z tego rozdziału i zajrzyj do notatek z wykładów. Strona 9-5

6 Dodatkowe źródła informacji 1. Fabrice Marguerie, Steve Eichert, Jim Wooley, LINQ in Action, Manning Publications, 2008 Autor w prosty sposób przybliża zagadnienia związane z LINQ. Warto też zajrzed na stronę książki gdzie autor umieszcza różne informacje na temat LINQ. 2. Jacek Matulewski, C# 3.0 i.net 3.5. Technologia LINQ, Helion, 2008 Dzięki temu podręcznikowi nauczysz się pobierad dane z różnego rodzaju źródeł, tworzyd pliki XML w nowy, bardziej intuicyjny sposób, stosowad składowane rozszerzenia oraz nowego typu metody (oraz odpowiadające im operatory), zdefiniowane w najnowszej wersji języka C#. Ponadto dowiesz się, jak tworzyd własne źródła danych LINQ. 3. Paolo Pialorsi, Marco Russo, Introducing Microsoft LINQ, Microsoft Press, 2008 Książka stanowi wprowadzenie do LINQ dla osób, które nie miały wcześniejszego doświadczenia ani z tą technologią, ani z nowościami wprowadzonymi w C# 3.0. W zwięzły sposób omawia podstawy LINQ, w tym składnię, operatory i posługiwanie się tą technologią w odniesieniu do kolekcji obiektów, relacyjnych baz danych i dokumentów XML. Strona 9-6

7 Laboratorium podstawowe Problem 1 (czas realizacji 10 min) Aplikacja, która tworzysz dla Adventure Works wymaga rozszerzeo. Przede wszystkim Twojemu klientowi zależy na wyświetlaniu obrazków produktów. Twoim zadaniem jest zaimplementowanie sposobu pobierania obrazków z bazy danych. Zadanie 1. Dodaj nową stronę 2. Na podstawie parametru ID wyślij obrazek 3. Zapis i 4. Dodaj wyświetlanie obrazka na stronie Produkty.aspx 5. Zapisz i Tok postępowania Otwórz stronę przygotowaną w poprzednim dwiczeniu. Do aplikacji dodaj nową stronę Miniatura.aspx opartą o szablon strony SzablonStrony.master W metodzie Page_Load dodaj następujący kod: if (Request.QueryString["id"]!= null) AdventureWorksDataContext db = new AdventureWorksDataContext(); var miniaturka = (from p in db.products where p.productid == int.parse(request.querystring["id"]) select p.thumbnailphoto).firstordefault(); if (miniaturka!= null) Response.ContentType = "image/bmp"; Response.BinaryWrite(miniaturka.ToArray()); } } Zapisz zmiany w projekcie. Wyświetl stronę Miniatura.aspx i sprawdź, co jest wyświetlane. Dlaczego pojawiła się pusta strona? Dodaj do adresu strony?id=771. Co się zmieniło? Dlaczego? Otwórz stronę Produkty.aspx. W widoku Design wybierz kontrolkę GridView, a następnie kilknij Smart Tag. Wybierz Edit Columns. Z listy Available Fields wybierz ImageField i kliknij Add. Przesuo pole na pierwszą pozycję korzystając z przycisku. W obszarze ImageField Properties: w polu DataAlternateTextField wpisz Name w polu DataAlternateTextFormatString wpisz Miniatura 0} w polu DataImageUrlField wpisz ProductID w polu DataImageUrlFormatString wpisz ~/Miniatura.aspx?id=0} Zapisz zmiany w projekcie. Wyświetl stronę Produkty.aspx i sprawdź, czy wyświetlane są miniatury produktów. Strona 9-7

8 Problem 2 (czas realizacji 15 min) Teraz musisz przygotowad stronę wyświetlającą szczegóły produktu Szczegoly.aspx. Zadanie 1. Przygotuj stronę Szczegoly.aspx do wyświetlenia informacji o produkcie 2. Wyświetl produkt zgodnie z przesłaną informacją przez metodę GET Tok postępowania Do aplikacji dodaj stronę Szczegoly.aspx opartą na stronie wzorcowej, a następnie dodaj do niej kontrolkę MultiView, a następnie dwie kontrolki View o ID: prawidlowyview i blednyview. W pierwszej kontrolce umieśd kontrolkę Label i w oknie Properties w polu (ID) wpisz nazwalabel, natomiast pole Text zostaw puste. Dodaj znacznik <br /> i dodaj kontrolkę Image i w oknie Properties w polu (ID) wpisz produktimage. Dodaj znacznik <br /> i napisz Kategoria:, a następnie umieśd kontrolkę Label i w oknie Properties w polu (ID) wpisz kategorialabel, natomiast pole Text zostaw puste. Dodaj znacznik <br /> i napisz Cena:, a następnie umieśd kontrolkę Label o właściwościach ID="cenaLabel" i Text="". Dodaj znacznik <br /> i napisz Kolor:, a następnie umieśd kontrolkę Label i w oknie Properties w polu (ID) wpisz kolorlabel, natomiast pole Text zostaw puste. Dodaj znacznik <br /> i napisz Opis:, a następnie dodaj znacznik <br /> i umieśd kontrolkę Label i w oknie Properties w polu (ID) wpisz opislabel. W kontrolce blednyview w widoku Source dodaj: Nieprawidłowy produkt<br /> Na koocu w widoku Source dodaj: <a href="produkty.aspx">powrót do przeglądania produktów</a> Do metody Page_Load dodaj: MultiView1.SetActiveView(blednyView); if (Request.QueryString["id"]!= null) AdventureWorksDataContext db = new AdventureWorksDataContext(); var produkt = (from p in db.products where p.productid == int.parse(request.querystring["id"]) select new ProductID = p.productid, Name = p.name, Category = p.productcategory.name, ListPrice = p.listprice, Color = p.color, Description = p.productmodel.productmodelproductdescriptions. First().ProductDescription.Description }).FirstOrDefault(); if (produkt!= null) MultiView1.SetActiveView(prawidlowyView); Page.Title = "Przeglądasz: " + produkt.name; nazwalabel.text = produkt.name; produktimage.imageurl = "Miniatura.aspx?id=" + produkt.productid.tostring(); kategorialabel.text = produkt.category; cenalabel.text = String.Format("0:C}", produkt.listprice); kolorlabel.text = produkt.color; opislabel.text = produkt.description; } } Strona 9-8

9 3. Zapisz i Zapisz zmiany w projekcie i przetestuj możliwośd wyświetlania produktów na stronie Szczegoly.aspx. Sprawdź co się stanie, jak w adresie przypiszesz do id inną wartośd, np. 1. Sprawdź co się stanie, jak w adresie przypiszesz do id ciąg znaków, np. a. Problem 3 (czas realizacji 10 min) Teraz musisz przygotowad kontrolkę wyświetlającą nowe produkty na szablonie strony. Zadanie 1. Dodaj kontrolkę użytkownika wyświetlającą nowe produkty 2. Dodaj kontrolkę do szablonu strony 3. Dodaj kontrolkę do głównej strony aplikacji Tok postępowania Do katalogu Kontrolki dodaj nową kontrolkę użytkownika o nazwie NoweProdukty.ascx. Następnie dodaj kontrolkę ListView i w oknie Properties: w polu ID wpisz NoweProduktyListView w polu ItemPlaceholderID wpisz ListaPlaceHolder W widoku Source w kontrolce ListView umieśd: <LayoutTemplate> <strong>nasze nowe produkty:</strong><br /> <asp:placeholder ID="ListaPlaceHolder" runat="server" /> </LayoutTemplate> <ItemTemplate> <div class="oknoproduktow" > <asp:hyperlink ID="HyperLink1" runat="server" NavigateUrl='<%# "~/Szczegoly.aspx?id="+Eval("ProductID") %>' Text='<%#Eval("Name") %>' /> <br /> <asp:image ID="ProduktyImage" runat="server" ImageUrl='<%# "~/Miniatura.aspx?id=" + Eval("ProductID") %>' AlternateText='<%# Eval("Name") %>' /> <br /> Kategoria: <%#Eval("ProductCategory.Name") %> <br /> Kolor: <%#Eval("Color") %> <br /> Cena: <%#Eval("ListPrice", "0:C}") %><br /> </div> </ItemTemplate> W metodzie Page_Load umieśd: AdventureWorksDataContext db = new AdventureWorksDataContext(); var noweprodukty = (from p in db.products orderby p.sellstartdate descending select p).take(4); NoweProduktyListView.DataSource = noweprodukty; NoweProduktyListView.DataBind(); Otwórz szablon strony SzablonStrony.master. W widoku Design przenieś kontrolkę do obszaru roboczego położonego po prawej stronie o ID=DrugiObszarBoczny. Otwórz stronę Default.aspx. W widoku Design przenieś kontrolkę do obszaru roboczego położonego w środku strony. Strona 9-9

10 4. Zapis i 5. Ustal wygląd wyświetlanych produktów 6. Zapisz i Zapisz zmiany w projekcie i sprawdź, czy wyświetlane są nowe produkty w drugim obszarze roboczym na każdej stronie. Do pliku Style.css dodaj następujące informacje o stylu:.oknoproduktow background-color: #C3DBEA; border-style: solid; border-color: #55BBFF; margin: 5px auto 0px auto; width: 120px; } Zapisz zmiany w projekcie i sprawdź, jak wyświetlane są nowe produkty w drugim obszarze roboczym na każdej stronie. Problem 4 (czas realizacji 10 min) Ostatnim zadaniem jest przygotowanie kontrolki wyświetlającej losowe produkty. Zadanie 7. Dodaj widok i funkcję w TSQL umożliwiającą losowo wybieranie rekordów z bazy 8. Dodanie funkcji Losuj do obiektu AdventureWorksD atacontext 9. Dodaj kontrolkę użytkownika wyświetlającą nowe produkty Tok postępowania W oknie Server Explorer rozwio gałąź zawierającą plik AdventureWorksLT_Data.mdf i kliknij prawym przyciskiem myszy gałąź Views i wybierz Add New View. W oknie Add Table wciśnij przycisk Close. W oknie zapytania zastąp SELECT FROM następującym zapytaniem: SELECT NEWID() AS ID Wciśnij CTRL+S i wprowadź nazwę vlosuj. Kliknij prawym przyciskiem myszy gałąź Functions i wybierz Add New-> Scalar-valued Function. Zamieo zapytanie na: CREATE FUNCTION Losuj () RETURNS uniqueidentifier AS BEGIN RETURN (SELECT ID FROM vlosuj) END Wciśnij CTRL+S. W oknie Solution Explorer otwórz App_Code\AdventureWorks.dbml. Do prawej strony opisanej Create methods by dragging items dodaj z okna Server Explorer funkcję Losuj z gałęzi Functions. Do katalogu Kontrolki dodaj nową kontrolkę użytkownika o nazwie WybraneProdukty.ascx. Następnie dodaj kontrolkę ListView i w oknie Properties: w polu ID wpisz WybraneProduktyListView w polu ItemPlaceholderID wpisz ListaPlaceHolder W widoku Source w kontrolce umieśd: <LayoutTemplate> <strong>wybrane produkty:</strong> <asp:placeholder ID="ListaPlaceHolder" runat="server" /> </LayoutTemplate> Strona 9-10

11 10. Dodaj kontrolkę do szablonu strony 11. Dodaj kontrolkę do głównej strony aplikacji 12. Zapis i 13. Zapisz i <ItemTemplate> <div class="oknoproduktow"> <asp:hyperlink ID="HyperLink1" runat="server" NavigateUrl='<%# "~/Szczegoly.aspx?id="+Eval("ProductID") %>' Text='<%#Eval("Name") %>' /> <br /> <asp:image ID="ProduktyImage" runat="server" ImageUrl='<%# "~/Miniatura.aspx?id=" + Eval("ProductID") %>' AlternateText='<%# Eval("Name") %>' /> <br /> Kategoria: <%#Eval("ProductCategory.Name") %><br /> Kolor: <%#Eval("Color") %><br /> Cena: <%#Eval("ListPrice", "0:C}") %><br /> </div> </ItemTemplate> W metodzie Page_Load umieśd: AdventureWorksDataContext db = new AdventureWorksDataContext(); var noweprodukty = (from p in db.products orderby db.losuj() select p).take(3); WybraneProduktyListView.DataSource = noweprodukty; WybraneProduktyListView.DataBind(); Otwórz szablon strony SzablonStrony.master. W widoku Design przenieś kontrolkę do obszaru roboczego położonego po lewej stronie o ID="PierwszyObszarBoczny". Otwórz stronę Default.aspx W widoku Design usuo zawartośd strony i umieśd kontrolkę WybraneProdukty.ascx na stronę. Zapisz zmiany w projekcie i sprawdź czy wyświetlane są losowe produkty w pierwszym obszarze roboczym na każdej stronie. Zapisz zmiany w projekcie i sprawdź jak wyświetlane są losowe produkty w pierwszym obszarze roboczym na każdej stronie. Strona 9-11

Aplikacje Internetowe

Aplikacje Internetowe Aplikacje Internetowe ITA-103 Wersja 1 Warszawa, październik 2008 2008 Piotr Bubacz. Autor udziela prawa do bezpłatnego kopiowania i dystrybuowania wśród pracowników uczelni oraz studentów objętych programem

Bardziej szczegółowo

Microsoft.NET: LINQ to SQL, ASP.NET AJAX

Microsoft.NET: LINQ to SQL, ASP.NET AJAX Microsoft.NET: LINQ to SQL, ASP.NET AJAX Do realizacji projektu potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2008 oraz serwer bazy danych SQL Server Express 2005 (lub

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Internetowe

Aplikacje Internetowe Aplikacje Internetowe ITA-103 Wersja 1 Warszawa, październik 2008 Spis treści Wprowadzenie i-4 Moduł 1 Podstawy HTML 1-1 Moduł 2 Kaskadowe Arkusze Stylów CSS 2-1 Moduł 3 Podstawy JavaScript 3-1 Moduł 4

Bardziej szczegółowo

Leszek Stasiak Zastosowanie technologii LINQ w

Leszek Stasiak Zastosowanie technologii LINQ w Leszek Stasiak Zastosowanie technologii LINQ w C# 1. Wstęp - połączenie Do naszych zadań będziemy używać Microsoft Visual Studio 2010. Stwórzmy nowy projekt Windows Form Application. Mając do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie stanem w aplikacjach ASP.NET

Zarządzanie stanem w aplikacjach ASP.NET Piotr Bubacz Moduł 11 Wersja 1 Zarządzanie stanem w aplikacjach ASP.NET Spis treści... 1 Informacje o module... 2 Przygotowanie teoretyczne... 3 Przykładowy problem... 3 Podstawy teoretyczne... 3 Uwagi

Bardziej szczegółowo

Technologia WebParts

Technologia WebParts Piotr Bubacz Moduł 12 Wersja 1 Spis treści... 1 Informacje o module... 2 Przygotowanie teoretyczne... 3 Przykładowy problem... 3 Podstawy teoretyczne... 3 Uwagi dla studenta... 7 Dodatkowe źródła informacji...

Bardziej szczegółowo

Dodaj do kontrolki MultiView dwie kontrolki View, nazywając je po kolei: ankietaglowna i podsumowanie.

Dodaj do kontrolki MultiView dwie kontrolki View, nazywając je po kolei: ankietaglowna i podsumowanie. 1. Wstaw linki do ankiet na stronie glownej aplikacji 2. Dodaj strone Ankieta.aspx do projektu 3.Dodawanie kontrolek MultiView Na stronie Default.aspx wstaw dwa odnośniki wskazujące na ankietę dla nowych

Bardziej szczegółowo

LINQ TO XML. Autor ćwiczenia: Marcin Wolicki

LINQ TO XML. Autor ćwiczenia: Marcin Wolicki LINQ TO XML Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z możliwościami przetwarzania dokumentów XML na platformie.net. W toku zadania zostaną przedstawione dwie technologie: LINQ TO XML i XPath. Autor ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

ASP.NET MVC. Podstawy. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 3

ASP.NET MVC. Podstawy. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 3 3 ASP.NET MVC Podstawy 1 1. Cel zajęć Celem zajęć jest zapoznanie się z podstawami ASP.NET MVC 2.0 Framework. 2. Zadanie Proszę zbudować prostą aplikację WWW przy zastosowaniu framework a ASP.NET MVC 2.0

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Tworzenie nowej "strony sieci WEB". Będziemy korzystad ze stron w technologii ASP.NET.

Zadanie 1. Tworzenie nowej strony sieci WEB. Będziemy korzystad ze stron w technologii ASP.NET. Zadanie 1. Tworzenie nowej "strony sieci WEB". Będziemy korzystad ze stron w technologii ASP.NET. Ważne! Przy pierwszym uruchomieniu Visual Studio zostaniemy zapytani, jaki ma byd podstawowy język programowania

Bardziej szczegółowo

Rys. 3. Kod elementów na stronie po dodaniu kontrolek podstawowych.

Rys. 3. Kod elementów na stronie po dodaniu kontrolek podstawowych. 1 2 Kontrolki standardowe WP7 Michał Ręczkowicz, Opublikowano: 2012-02-08 http://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/rozpoczecie-pracy-z-windows-phone--kontrolki-standardowe W tym samouczku dowiesz się, jakie

Bardziej szczegółowo

1 LINQ. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 1

1 LINQ. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 1 1 LINQ 1 1. Cel zajęć Celem zajęć jest zapoznanie się z technologią LINQ oraz tworzeniem trójwarstwowej aplikacji internetowej. 2. Zadanie Proszę przygotować aplikację WWW, która: będzie pozwalała na generowanie

Bardziej szczegółowo

LINQ - PRZEŁOM W PROJEKTOWANIU APLIKACJI BAZODANOWYCH

LINQ - PRZEŁOM W PROJEKTOWANIU APLIKACJI BAZODANOWYCH Scientific Bulletin of Che lm Section of Mathematics and Computer Science No. 1/2008 LINQ - PRZEŁOM W PROJEKTOWANIU APLIKACJI BAZODANOWYCH GRZEGORZ WIŚNIEWSKI Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

Bardziej szczegółowo

Polecenie 3.1: Uruchom SQL Server Management Studio, zaloguj się do serwera.

Polecenie 3.1: Uruchom SQL Server Management Studio, zaloguj się do serwera. Instrukcja do przedmiotu Bazy danych laboratorium (zajęcia 3) 1 Na poprzednich zajęciach nauczyliśmy się tworzyd bazy danych i proste tabele przechowujące dane. Dzisiaj pójdziemy krok dalej - zajmiemy

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Web Services (część 3). Do wykonania ćwiczeń potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2005. Ponadto wymagany jest

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Laboratorium z przedmiotu Programowanie obiektowe - zestaw 07 Cel zajęć. Celem zajęć jest zapoznanie z praktycznymi aspektami tworzenia aplikacji okienkowych w C#. Wprowadzenie teoretyczne. Rozważana w

Bardziej szczegółowo

Rys.2.1. Drzewo modelu DOM [1]

Rys.2.1. Drzewo modelu DOM [1] 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest przedstawienie możliwości wykorzystania języka JavaScript do tworzenia interaktywnych aplikacji działających po stronie klienta. 2. MATERIAŁ NAUCZANIA 2.1. DOM model

Bardziej szczegółowo

Bazy danych i strony WWW

Bazy danych i strony WWW Bazy danych i strony WWW Obsługa baz danych poprzez strony WWW Niezbędne narzędzia: serwer baz danych np. MySQL serwer stron WWW np. Apache przeglądarka stron WWW interpretująca język HTML język skryptowy

Bardziej szczegółowo

Microsoft.NET: ASP.NET MVC + Entity Framework (Code First)

Microsoft.NET: ASP.NET MVC + Entity Framework (Code First) Microsoft.NET: ASP.NET MVC + Entity Framework (Code First) Do realizacji projektu potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2012. W ramach projektu budowana jest prosta

Bardziej szczegółowo

LINQ TO SQL w dużym skrócie jest to zintegrowany język zapytao pozwalający na mapowanie relacyjnych baz danych na model obiektowy.

LINQ TO SQL w dużym skrócie jest to zintegrowany język zapytao pozwalający na mapowanie relacyjnych baz danych na model obiektowy. LINQ TO SQL w dużym skrócie jest to zintegrowany język zapytao pozwalający na mapowanie relacyjnych baz danych na model obiektowy. Zanim ktokolwiek postanowi użyd tego w swoim projekcie, należy zaznaczyd

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW. Laboratorium z przedmiotu Aplikacje WWW - zestaw 01

Aplikacje WWW. Laboratorium z przedmiotu Aplikacje WWW - zestaw 01 Laboratorium z przedmiotu Aplikacje WWW - zestaw 01 Cel zajęć. Celem zajęć jest zapoznanie z technologią ASP.NET Web Forms. Wprowadzenie teoretyczne. 1. Komunikacja klient-serwer poprzez połączenie internetowe

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe i rozproszone - laboratorium

Aplikacje internetowe i rozproszone - laboratorium Aplikacje internetowe i rozproszone - laboratorium ASP.NET Do realizacji projektu potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2005 oraz dostęp do bazy danych z tabelą

Bardziej szczegółowo

ASP.NET AJAX Control Toolkit

ASP.NET AJAX Control Toolkit Piotr Bubacz Moduł 14 Wersja 1 Spis treści... 1 Informacje o module... 2 Przygotowanie teoretyczne... 3 Przykładowy problem... 3 Podstawy teoretyczne... 3 Przykładowe rozwiązanie... 4 Uwagi dla studenta...

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka 1. Kompilacja aplikacji konsolowych w środowisku programistycznym Microsoft Visual Basic. Odszukaj w menu startowym systemu

Bardziej szczegółowo

Utworzenie aplikacji mobilnej Po uruchomieniu Visual Studio pokazuje się ekran powitalny. Po lewej stronie odnośniki do otworzenia lub stworzenia

Utworzenie aplikacji mobilnej Po uruchomieniu Visual Studio pokazuje się ekran powitalny. Po lewej stronie odnośniki do otworzenia lub stworzenia Utworzenie aplikacji mobilnej Po uruchomieniu Visual Studio pokazuje się ekran powitalny. Po lewej stronie odnośniki do otworzenia lub stworzenia nowego projektu (poniżej są utworzone projekty) Po kliknięciu

Bardziej szczegółowo

ITA-103 Aplikacje Internetowe. Piotr Bubacz. Moduł 13. Wersja 1 ASP.NET AJAX

ITA-103 Aplikacje Internetowe. Piotr Bubacz. Moduł 13. Wersja 1 ASP.NET AJAX Piotr Bubacz Moduł 13 Wersja 1 Spis treści... 1 Informacje o module... 2 Przygotowanie teoretyczne... 3 Przykładowy problem... 3 Podstawy teoretyczne... 3 Uwagi dla studenta... 7 Dodatkowe źródła informacji...

Bardziej szczegółowo

Relacyjne bazy danych a XML

Relacyjne bazy danych a XML Relacyjne bazy danych a XML Anna Pankowska aniap@amu.edu.pl Internet, SQLiXMLwbiznesie Internet nieoceniony sposób komunikacji z klientami, pracownikami i partnerami handlowymi przyspiesza transakcje finansowe

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zapytań do Microsoft SQL Server

Tworzenie zapytań do Microsoft SQL Server MS 20461 Tworzenie zapytań do Microsoft SQL Server Czas trwania: 5 dni (40 h) Poziom trudności: Średnio Zaawansowany Autoryzacja: Microsoft Opis: Szkolenie administratorów baz danych oraz programistów

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Laboratorium z przedmiotu Programowanie obiektowe - zestaw 08 Cel zajęć. Celem zajęć jest zapoznanie z praktycznymi aspektami powiązania modelu obiektowego z modelem okienkowym w C#. Wprowadzenie teoretyczne.

Bardziej szczegółowo

Projektowanie serwisów internetowych

Projektowanie serwisów internetowych Piotr Bubacz Moduł 6 Wersja 1 Spis treści Projektowanie serwisów internetowych... 1 Informacje o module... 2 Przygotowanie teoretyczne... 3 Przykładowy problem... 3 Podstawy teoretyczne... 3 Przykładowe

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Porównywarki cen Liquid Wersja 2016.2 Spis treści 1 WSTĘP... 3 2 OPIS OBSZARU... 4 2.1 TOWARY... 5 2.2 RELACJE... 5 2.3 EDYTUJ... 6 2.3.1 KONFIGURACJA... 6 2.3.2 KATEGORIE...

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM. NetBeans. Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem.

WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM. NetBeans. Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem. WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM NetBeans Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem. VI 1. Uruchamiamy program NetBeans (tu wersja 6.8 ) 2. Tworzymy

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI LABORATORIUM TECHNOLOGIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIOTECHNOLOGII Aplikacja bazodanowa: Cz. II Rzeszów, 2010 Strona 1 z 11 APLIKACJA BAZODANOWA MICROSOFT ACCESS

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Programowania Laboratorium 3 Projektowanie i implementacja bazy danych. Paweł Paduch paduch@tu.kielce.pl

Inżynieria Programowania Laboratorium 3 Projektowanie i implementacja bazy danych. Paweł Paduch paduch@tu.kielce.pl Inżynieria Programowania Laboratorium 3 Projektowanie i implementacja bazy danych Paweł Paduch paduch@tu.kielce.pl 06-04-2013 Rozdział 1 Wstęp Na dzisiejszych zajęciach zajmiemy się projektem bazy danych.

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji. Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI: 2 CELE LEKCJI: 2.1 Wiadomości: 2.2 Umiejętności: 3 METODY NAUCZANIA: 4 ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

Scenariusz lekcji. Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI: 2 CELE LEKCJI: 2.1 Wiadomości: 2.2 Umiejętności: 3 METODY NAUCZANIA: 4 ŚRODKI DYDAKTYCZNE: Praca z projektemi w MS VB.NET Scenariusz lekcji Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI: Praca z projektami w MS VB.NET. 2 CELE LEKCJI: 2.1 Wiadomości: Uczeń potrafi: podać definicje podstawowych pojęć związanych

Bardziej szczegółowo

2. Kliknij Insert->Userform. Jeżeli Toolbox nie pojawi się automatycznie, kliknij View -> Toolbox. Otrzymany widok powinien być jak poniżej.

2. Kliknij Insert->Userform. Jeżeli Toolbox nie pojawi się automatycznie, kliknij View -> Toolbox. Otrzymany widok powinien być jak poniżej. Formularze VBA Przykład1 INTERAKTYWNY FORMULARZ Program tworzący interaktywny formularz. Objaśnienie: w dowolnym momencie można wprowadzić wartość w polu tekstowym ID, Excel VBA wczytuje odpowiedni rekord.

Bardziej szczegółowo

Kontrolki danych w ASP.NET

Kontrolki danych w ASP.NET Piotr Bubacz Moduł 8 Wersja 1 Spis treści... 1 Informacje o module... 2 Przygotowanie teoretyczne... 3 Przykładowy problem... 3 Podstawy teoretyczne... 3 Uwagi dla studenta... 8 Dodatkowe źródła informacji...

Bardziej szczegółowo

T-SQL dla każdego / Alison Balter. Gliwice, cop Spis treści. O autorce 11. Dedykacja 12. Podziękowania 12. Wstęp 15

T-SQL dla każdego / Alison Balter. Gliwice, cop Spis treści. O autorce 11. Dedykacja 12. Podziękowania 12. Wstęp 15 T-SQL dla każdego / Alison Balter. Gliwice, cop. 2016 Spis treści O autorce 11 Dedykacja 12 Podziękowania 12 Wstęp 15 Godzina 1. Bazy danych podstawowe informacje 17 Czym jest baza danych? 17 Czym jest

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka 1. Kompilacja aplikacji konsolowych w środowisku programistycznym Microsoft Visual Basic. Odszukaj w menu startowym systemu

Bardziej szczegółowo

Systemy baz danych Prowadzący: Adam Czyszczoń. Systemy baz danych. 1. Import bazy z MS Access do MS SQL Server 2012:

Systemy baz danych Prowadzący: Adam Czyszczoń. Systemy baz danych. 1. Import bazy z MS Access do MS SQL Server 2012: Systemy baz danych 16.04.2013 1. Plan: 10. Implementacja Bazy Danych - diagram fizyczny 11. Implementacja Bazy Danych - implementacja 2. Zadania: 1. Przygotować model fizyczny dla wybranego projektu bazy

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe laboratorium

Aplikacje internetowe laboratorium Aplikacje internetowe laboratorium ASP.NET - praca z bazą danych Do realizacji projektu potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2010 oraz dostęp do bazy danych z

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 7 Blog: dodawanie i edycja wpisów

Laboratorium 7 Blog: dodawanie i edycja wpisów Laboratorium 7 Blog: dodawanie i edycja wpisów Dodawanie nowych wpisów Tworzenie formularza Za obsługę formularzy odpowiada klasa Zend_Form. Dla każdego formularza w projekcie tworzymy klasę dziedziczącą

Bardziej szczegółowo

Obiektowy PHP. Czym jest obiekt? Definicja klasy. Składowe klasy pola i metody

Obiektowy PHP. Czym jest obiekt? Definicja klasy. Składowe klasy pola i metody Obiektowy PHP Czym jest obiekt? W programowaniu obiektem można nazwać każdy abstrakcyjny byt, który programista utworzy w pamięci komputera. Jeszcze bardziej upraszczając to zagadnienie, można powiedzieć,

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja Oprogramowania

Lokalizacja Oprogramowania mgr inż. Anton Smoliński anton.smolinski@zut.edu.pl Lokalizacja Oprogramowania 02/12/2016 Wykład 5 Lokalizacja interfejsów użytkownika Agenda Programiści i tłumacze w procesie lokalizacji Tworzenie GUI

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Skryptu Mapy ver.1.1

Dokumentacja Skryptu Mapy ver.1.1 Dokumentacja Skryptu Mapy ver.1.1 2 Dokumentacja Skryptu Mapy ver.1.1 Spis treści Dokumentacja skryptu... 3 Dodatkowe informacje i kontakt... 7 3 Dokumentacja Skryptu Mapy ver.1.1 Dokumentacja skryptu

Bardziej szczegółowo

Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 2

Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 2 Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 2 Instalacja bazy danych AdventureWorks 2012, Zapytania typu SELECT, Indeksy, Plan wykonania zapytań Instrukcja do laboratorium

Bardziej szczegółowo

Internet. Celem zajęć laboratoryjnych jest stopniowe tworzenie aplikacji webowej opartej o technologię ASP.NET MVC.

Internet. Celem zajęć laboratoryjnych jest stopniowe tworzenie aplikacji webowej opartej o technologię ASP.NET MVC. 1. Wprowadzenie Aplikacje webowe są aplikacjami typu klient-serwer, czyli w uproszczeniu w odległym miejscu ustawiony został serwer podłączony do sieci internet. Serwer ten ma nadany unikatowy adres sieciowy,

Bardziej szczegółowo

Dostęp do baz danych w ASP.NET.

Dostęp do baz danych w ASP.NET. Ćwiczenie 12 Temat: Dostęp do baz danych w ASP.NET. Kontrolki źródeł danych i wizualizacyjne. Wyświetlanie i edycja danych. Cel ćwiczenia: W ramach ćwiczenie student zapozna się z kontrolkami umożliwiającymi

Bardziej szczegółowo

VISUAL STUDIO 2008 I.NET 3.5 NOWOŚCI. Bartłomiej Filipek www.ii.uj.edu.pl/~filipek

VISUAL STUDIO 2008 I.NET 3.5 NOWOŚCI. Bartłomiej Filipek www.ii.uj.edu.pl/~filipek VISUAL STUDIO 2008 I.NET 3.5 NOWOŚCI Bartłomiej Filipek www.ii.uj.edu.pl/~filipek plan Szybki start!.net 3.5 Visual Studio 2008 ogólnie Nowe narzędzia Czy zapomniano o C++? Podsumowanie Materiały źródłowe

Bardziej szczegółowo

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza.

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Wprowadzenie W wielu dziedzinach działalności człowieka analiza zebranych danych jest jednym z najważniejszych mechanizmów podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH laboratorium 2 tworzenie bazy danych, podstawy języka SQL

BAZY DANYCH laboratorium 2 tworzenie bazy danych, podstawy języka SQL BAZY DANYCH laboratorium 2 tworzenie bazy danych, podstawy języka SQL Wstęp Dane w relacyjnych bazach danych zapisywane są w tabelach. KaŜda tabela składa się z pół (czyli jej nagłówków) oraz rekordów

Bardziej szczegółowo

Kostki OLAP i język MDX

Kostki OLAP i język MDX Kostki OLAP i język MDX 24 kwietnia 2015 r. Opis pliku z zadaniami Wszystkie zadania na zajęciach będą przekazywane w postaci plików PDF sformatowanych jak ten. Będą się na nie składały różne rodzaje zadań,

Bardziej szczegółowo

Część I Dostęp do danych oraz moŝliwości programowe (silnik bazy danych)

Część I Dostęp do danych oraz moŝliwości programowe (silnik bazy danych) Spis treści Wstęp... xi Część I Dostęp do danych oraz moŝliwości programowe (silnik bazy danych) 1 Program SQL Server Management Studio oraz język Transact SQL... 3 Omówienie programu SQL Server Management

Bardziej szczegółowo

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA Laboratorium nr 8 PODSTAWY OBSŁUGI PROGRAMU WONDERWARE INTOUCH 10.1 Opracował: mgr inż. Marcel Luzar Cel: Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe - laboratorium ASP.NET praca z bazą danych

Aplikacje internetowe - laboratorium ASP.NET praca z bazą danych Aplikacje internetowe - laboratorium ASP.NET praca z bazą danych Do realizacji projektu potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2010 oraz dostęp do bazy danych z

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł IV Podstawy relacyjnych baz danych i język SQL

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł IV Podstawy relacyjnych baz danych i język SQL Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł IV Podstawy relacyjnych baz danych i język SQL 1 Podstawy relacyjnego modelu danych. 3h UWAGA: Temat zajęć jest typowo teoretyczny i stanowi wprowadzenie do zagadnień

Bardziej szczegółowo

Bazy danych dla producenta mebli tapicerowanych. Bartosz Janiak Marcin Sikora Wrocław 9.06.2015 r.

Bazy danych dla producenta mebli tapicerowanych. Bartosz Janiak Marcin Sikora Wrocław 9.06.2015 r. Bazy danych dla producenta mebli tapicerowanych Bartosz Janiak Marcin Sikora Wrocław 9.06.2015 r. Założenia Stworzyć system bazodanowy dla małej firmy produkującej meble tapicerowane. Projekt ma umożliwić

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotowali: mgr inż. Arkadiusz Bukowiec mgr inż. Remigiusz Wiśniewski LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

Bardziej szczegółowo

Platforma.NET laboratorium 4 Aktualizacja: 15/11/2013. Visual Basic.NET dostęp do bazy danych. Baza Microsoft SQL Server Compact

Platforma.NET laboratorium 4 Aktualizacja: 15/11/2013. Visual Basic.NET dostęp do bazy danych. Baza Microsoft SQL Server Compact Platforma.NET laboratorium 4 Aktualizacja: 15/11/2013 Prowadzący: mgr inż. Tomasz Jaworski Strona WWW: http://tjaworski.kis.p.lodz.pl/ Visual Basic.NET dostęp do bazy danych Baza Microsoft SQL Server Compact

Bardziej szczegółowo

Microsoft.NET: Warstwa dostępu do danych (DAL) w aplikacjach ASP.NET Web Forms

Microsoft.NET: Warstwa dostępu do danych (DAL) w aplikacjach ASP.NET Web Forms Microsoft.NET: Warstwa dostępu do danych (DAL) w aplikacjach ASP.NET Web Forms Do realizacji projektu potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2008 oraz serwer bazy

Bardziej szczegółowo

Materiały oryginalne: ZAWWW-2st1.2-l11.tresc-1.0kolor.pdf. Materiały poprawione

Materiały oryginalne: ZAWWW-2st1.2-l11.tresc-1.0kolor.pdf. Materiały poprawione Materiały oryginalne: ZAWWW-2st1.2-l11.tresc-1.0kolor.pdf Materiały poprawione Rozwiązanie zadania w NetBeans IDE 7.4: Jarosław Ksybek, Adam Miazio Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji

Bardziej szczegółowo

SQL (ang. Structured Query Language)

SQL (ang. Structured Query Language) SQL (ang. Structured Query Language) SELECT pobranie danych z bazy, INSERT umieszczenie danych w bazie, UPDATE zmiana danych, DELETE usunięcie danych z bazy. Rozkaz INSERT Rozkaz insert dodaje nowe wiersze

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Programowanie na platformie Microsoft Visual Studio.NET

Studia podyplomowe. Programowanie na platformie Microsoft Visual Studio.NET Studia podyplomowe Programowanie na platformie Microsoft Visual Studio.NET I. Charakterystyka kursów Aplikacje bazodanowe dla biznesu (Microsoft Visual Studio.NET 2008) (35 godz.) W ramach kursu słuchacze

Bardziej szczegółowo

Bazodanowe usługi sieciowe w technologii ASP.NET. dr inż. Tomasz Tatoń

Bazodanowe usługi sieciowe w technologii ASP.NET. dr inż. Tomasz Tatoń Bazodanowe usługi sieciowe w technologii ASP.NET dr inż. Tomasz Tatoń Spis treści 2 Część 1 Tworzenie bazy danych w Microsoft SQL Server Część 2 Tworzenie usługi sieciowej WebService (polecenie select)

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE. Ograniczenie wyświetlania listy zmiennych w przeglądarce zmiennych ActiveFactory

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE. Ograniczenie wyświetlania listy zmiennych w przeglądarce zmiennych ActiveFactory Informator Techniczny nr 115 24-09-2009 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Ograniczenie wyświetlania listy zmiennych w przeglądarce zmiennych ActiveFactory Pakiet ActiveFactory zawiera zestaw programów umoŝliwiających

Bardziej szczegółowo

Przestrzenne bazy danych Podstawy języka SQL

Przestrzenne bazy danych Podstawy języka SQL Przestrzenne bazy danych Podstawy języka SQL Stanisława Porzycka-Strzelczyk porzycka@agh.edu.pl home.agh.edu.pl/~porzycka Konsultacje: wtorek godzina 16-17, p. 350 A (budynek A0) 1 SQL Język SQL (ang.structured

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Jak utworzyć i odtworzyć kopię zapasową za pomocą narzędzi serwera SQL? Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych baz danych programów Kadry Optivum, Płace Optivum, MOL Optivum,

Bardziej szczegółowo

KATEGORIE OBRAZKOWE REALIZACJA

KATEGORIE OBRAZKOWE REALIZACJA KATEGORIE OBRAZKOWE REALIZACJA Spis treści Instalacja aplikacji...3 Rozpoczęcie korzystania z aplikacji...6 Konfiguracja...6 Zmiana obrazka kategorii...8 Zmiana miejsca wyświetlania...9 Rozwiązywanie problemów...10

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania

Wprowadzenie do programowania do programowania ITA-104 Wersja 1 Warszawa, Wrzesień 2009 ITA-104 do programowania Informacje o kursie Zakres tematyczny kursu Opis kursu Kurs przeznaczony jest do prowadzenia przedmiotu do programowania

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 4. 1. Uruchomić Oracle Forms Builder. 2. Utworzyć nowy formularz (File->New->Form) 3. Nawiązać połączenie z bazą danych (file-connect).

ĆWICZENIE 4. 1. Uruchomić Oracle Forms Builder. 2. Utworzyć nowy formularz (File->New->Form) 3. Nawiązać połączenie z bazą danych (file-connect). ĆWICZENIE 4 1. Uruchomić Oracle Forms Builder. 2. Utworzyć nowy formularz (File->New->Form) 3. Nawiązać połączenie z bazą danych (file-connect). 4. Utworzyć blok danych (Data Block) oparty na tabeli SAMOCHODY:

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Wykład 13 Marcin Młotkowski 27 maja 2015 Plan wykładu Trwałość obiektów 1 Trwałość obiektów 2 Marcin Młotkowski Programowanie obiektowe 2 / 29 Trwałość (persistence) Definicja Cecha

Bardziej szczegółowo

SZYBKO ZROZUMIEĆ VISUAL BASIC 2012 Artur Niewiarowski -

SZYBKO ZROZUMIEĆ VISUAL BASIC 2012 Artur Niewiarowski - S t r o n a 2 SZYBKO ZROZUMIEĆ VISUAL BASIC 2012 Artur Niewiarowski - Copyright by Artur Niewiarowski 2013 ISBN: 978-83-937802-0-4 - Artur Niewiarowski Self-Publishing - All rights reserved. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 050. Crystal Reports. Ćwiczenie 1. Otwarte pozycje

Laboratorium 050. Crystal Reports. Ćwiczenie 1. Otwarte pozycje Laboratorium 050 Crystal Reports Ćwiczenie 1 Otwarte pozycje 1. Uruchomić Microsoft.NET 2. Wybrać New Project, preferowany język (np. VB), Reporting, Crystal Reports Application i w polu Name (nazwa projektu)

Bardziej szczegółowo

Ulotka skrócona Moduł Analizy BI. Wersja: 2013.0.1

Ulotka skrócona Moduł Analizy BI. Wersja: 2013.0.1 Ulotka skrócona Moduł Analizy BI Wersja: 2013.0.1 Spis treści 1. Reinstalacja z poprzedniej wersji... 3 2. Raporty Wzorcowe... 5 2.1 Nowości... 5 2.2 Zmiany... 6 3. Ogólne... 6 3.1 Nowości... 6 3.2 Zmiany...

Bardziej szczegółowo

Przykłady najlepiej wykonywać od razu na bazie i eksperymentować z nimi.

Przykłady najlepiej wykonywać od razu na bazie i eksperymentować z nimi. Marek Robak Wprowadzenie do języka SQL na przykładzie baz SQLite Przykłady najlepiej wykonywać od razu na bazie i eksperymentować z nimi. Tworzenie tabeli Pierwsza tabela W relacyjnych bazach danych jedna

Bardziej szczegółowo

Programowanie MorphX Ax

Programowanie MorphX Ax Administrowanie Czym jest system ERP? do systemu Dynamics Ax Obsługa systemu Dynamics Ax Wyszukiwanie informacji, filtrowanie, sortowanie rekordów IntelliMorph : ukrywanie i pokazywanie ukrytych kolumn

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 6 Tworzenie bloga w Zend Framework

Laboratorium 6 Tworzenie bloga w Zend Framework Laboratorium 6 Tworzenie bloga w Zend Framework Przygotowanie bazy danych 1. Wykonaj skrypt blog.sql, który założy w bazie danych dwie tabele oraz wpisze do nich przykładowe dane. Tabela blog_uzytkownicy

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Jak utworzyć i odtworzyć kopię zapasową bazy danych za pomocą narzędzi serwera SQL? Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych baz danych programów Kadry Optivum, Płace Optivum,

Bardziej szczegółowo

Układy witryn internetowych

Układy witryn internetowych 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z możliwościami kaskadowych arkuszy stylów CSS w zakresie kontrolowania położenia elementów na stronie. 2. MATERIAŁ NAUCZANIA W normalnym układzie opartym

Bardziej szczegółowo

Microsoft SQL Server Podstawy T-SQL

Microsoft SQL Server Podstawy T-SQL Itzik Ben-Gan Microsoft SQL Server Podstawy T-SQL 2012 przełożył Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2012 Spis treści Przedmowa.... xiii Wprowadzenie... xv Podziękowania... xix 1 Podstawy zapytań i programowania

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji wielowarstwowych zastosowanie szablonów. Laboratorium 2 Programowanie komponentowe Zofia Kruczkiewicz

Budowa aplikacji wielowarstwowych zastosowanie szablonów. Laboratorium 2 Programowanie komponentowe Zofia Kruczkiewicz Budowa aplikacji wielowarstwowych zastosowanie szablonów Laboratorium 2 Programowanie komponentowe Zofia Kruczkiewicz Przykład 1 Zastosowanie szablonów Tworzenie kopii projektu typu Web Application o nazwie

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo-Magazynowy Zaawansowane analizy sprzedaży i zakupu

Moduł Handlowo-Magazynowy Zaawansowane analizy sprzedaży i zakupu Moduł Handlowo-Magazynowy Zaawansowane analizy sprzedaży i zakupu Wersja 3.59.305 4.04.2013 r. W systemie Streamsoft Prestiż użytkownik ma możliwość samodzielnego tworzenia rozszerzonych analiz w zakresie

Bardziej szczegółowo

Funkcje i instrukcje języka JavaScript

Funkcje i instrukcje języka JavaScript Funkcje i instrukcje języka JavaScript 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń : zna operatory i typy danych języka JavaScript, zna konstrukcję definicji funkcji, zna pętlę If i For, Do i While oraz podaje

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 2 IBM DB2 Data Studio

Ćwiczenia 2 IBM DB2 Data Studio Ćwiczenia 2 IBM DB2 Data Studio Temat: Aplikacje w Data Studio 1. Projekty Tworzenie procedur, UDF, trygerów zaczynamy od utworzenia projektu File -> New -> Project wybieramy Data Development Project.

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium ASP.NET. Do wykonania ćwiczeń potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2005 oraz dostęp do serwera Microsoft SQL Server 2005. Treść ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

ZAPOZNANIE SIĘ ZE SPOSOBEM PRZECHOWYWANIA

ZAPOZNANIE SIĘ ZE SPOSOBEM PRZECHOWYWANIA LABORATORIUM SYSTEMÓW MOBILNYCH ZAPOZNANIE SIĘ ZE SPOSOBEM PRZECHOWYWANIA DANYCH NA URZĄDZENIACH MOBILNYCH I. Temat ćwiczenia II. Wymagania Podstawowe wiadomości z zakresu obsługi baz danych i języka SQL

Bardziej szczegółowo

Programowanie Obiektowe GUI

Programowanie Obiektowe GUI Programowanie Obiektowe GUI Swing Celem ćwiczenia jest ilustracja wizualnego tworzenia graficznego interfejsu użytkownika opartego o bibliotekę Swing w środowisku NetBeans. Ponadto, ćwiczenie ma na celu

Bardziej szczegółowo

Wstęp wprowadzający do laboratorium 2. mgr inż. Rafał Grycuk

Wstęp wprowadzający do laboratorium 2. mgr inż. Rafał Grycuk Wstęp wprowadzający do laboratorium 2 mgr inż. Rafał Grycuk Plan prezentacji 1. Czym jest T-SQL i czym się różni od standardu SQL 2. Typy zapytań 3. Zapytanie typu SELECT 4. Słowo o indeksach T-SQL (1)

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe i zdarzeniowe wykład 4 Kompozycja, kolekcje, wiązanie danych

Programowanie obiektowe i zdarzeniowe wykład 4 Kompozycja, kolekcje, wiązanie danych Programowanie obiektowe i zdarzeniowe wykład 4 Kompozycja, kolekcje, wiązanie danych Obiekty reprezentują pewne pojęcia, przedmioty, elementy rzeczywistości. Obiekty udostępniają swoje usługi: metody operacje,

Bardziej szczegółowo

strukturalny język zapytań używany do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych z baz danych

strukturalny język zapytań używany do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych z baz danych SQL SQL (ang. Structured Query Language): strukturalny język zapytań używany do tworzenia strukturalny język zapytań używany do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych

Bardziej szczegółowo

Cel przedmiotu. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 1 Język angielski 2 Inżynieria oprogramowania

Cel przedmiotu. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 1 Język angielski 2 Inżynieria oprogramowania Przedmiot: Bazy danych Rok: III Semestr: V Rodzaj zajęć i liczba godzin: Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Wykład 30 21 Ćwiczenia Laboratorium 30 21 Projekt Liczba punktów ECTS: 4 C1 C2 C3 Cel przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Poznaj ASP.NET MVC. Kamil Cieślak Microsoft Student Partner 2013-03-11

Poznaj ASP.NET MVC. Kamil Cieślak Microsoft Student Partner 2013-03-11 Poznaj ASP.NET MVC Kamil Cieślak Microsoft Student Partner 2013-03-11 Agenda Czym jest ASP.NET MVC? Wzorzec MVC ASP.NET MVC vs inne frameworki Bazy danych w ASP.NET MVC Jak zacząć? 2 Czym jest ASP.NET

Bardziej szczegółowo

Language INtegrated Query (LINQ)

Language INtegrated Query (LINQ) Języki Programowania na Platformie.NET (część 2) http://www.kaims.pl/ goluch/ goluch@eti.pg.gda.pl Zastosowanie LINQ pozwala na dostęp do danych w formie podobnej do SQL. Możliwy jest dostęp do danych:

Bardziej szczegółowo

Laboratorium programowania urządzeń mobilnych

Laboratorium programowania urządzeń mobilnych Laboratorium programowania urządzeń mobilnych Wprowadzenie Hierarcha klas dla aplikacji typu Silverlight tworzonej przez Visual Studio jest następująca: Obsługa ekranu W urządzeniach z Windows Phone 7

Bardziej szczegółowo

Założenia projektu: Projekt ma zadanie pokazać praktyczne zastosowanie App Inventor 2, poprzez stworzenie prostej aplikacji do nauki słówek.

Założenia projektu: Projekt ma zadanie pokazać praktyczne zastosowanie App Inventor 2, poprzez stworzenie prostej aplikacji do nauki słówek. App Inventor II Flashcards Spis treści: 1. Opis projektu...1 2. Rozpoczęcie pracy.2 3. Projektowanie interfejsu.. 1 4. Zaprogramowanie aplikacji....2 5. Podsumowanie... 3 Część I Założenia projektu: Projekt

Bardziej szczegółowo

Podstawy języka T-SQL : Microsoft SQL Server 2016 i Azure SQL Database / Itzik Ben-Gan. Warszawa, Spis treści

Podstawy języka T-SQL : Microsoft SQL Server 2016 i Azure SQL Database / Itzik Ben-Gan. Warszawa, Spis treści Podstawy języka T-SQL : Microsoft SQL Server 2016 i Azure SQL Database / Itzik Ben-Gan. Warszawa, 2016 Spis treści Wprowadzenie Podziękowania xiii xvii 1 Podstawy zapytań i programowania T-SQL 1 Podstawy

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium PROGRAMOWANIE INTERNETOWE Internet Programming

Bardziej szczegółowo