Kontrolki danych w ASP.NET

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kontrolki danych w ASP.NET"

Transkrypt

1 Piotr Bubacz Moduł 8 Wersja 1 Spis treści... 1 Informacje o module... 2 Przygotowanie teoretyczne... 3 Przykładowy problem... 3 Podstawy teoretyczne... 3 Uwagi dla studenta... 8 Dodatkowe źródła informacji... 8 Laboratorium podstawowe... 9 Problem 1 (czas realizacji 20 min)... 9 Problem 2 (czas realizacji 15 min) Problem 3 (czas realizacji 10 min)... 15

2 Informacje o module Opis modułu W tym module znajdziesz informacje dotyczące komunikacji i wyświetlania informacji z bazy danych w aplikacjach internetowych. Nauczysz się definiowad zapytania przy pomocy kontrolki LinqDataSource i wyświetlad wyniki w kontrolkach GridView oraz Repeater. Cel modułu Celem modułu jest poznanie zasad współpracy aplikacji internetowych z bazą danych, definiowania źródeł danych oraz wyświetlania informacji na podstawie tej definicji. Uzyskane kompetencje Po zrealizowaniu modułu będziesz: wiedział jak określad źródło danych w aplikacjach internetowych potrafił konfigurowad kontrolki źródła danych potrafił łączyd kontrolki źródła danych z kontrolkami prezentacji danych Wymagania wstępne Przed przystąpieniem do pracy z tym modułem powinieneś: znad podstawy pracy z aplikacjami internetowymi w Visual Studio 2008 znad podstawy języka zapytao SQL Mapa zależności modułu Zgodnie z mapą zależności przedstawioną na Rys. 1, przed przystąpieniem do realizacji tego modułu należy zapoznad się z materiałem zawartym w modułach Podstawy HTML, Kaskadowe Arkusze Stylów CSS oraz Wprowadzenie do ASP.NET. MODUŁ 14 MODUŁ 13 MODUŁ 1 MODUŁ 12 MODUŁ 2 MODUŁ 11 MODUŁ 8 MODUŁ 3 MODUŁ 10 MODUŁ 4 MODUŁ 9 MODUŁ 6 MODUŁ 5 Rys. 1 Mapa zależności modułu Strona 8-2

3 Przygotowanie teoretyczne Przykładowy problem Każda dynamiczna aplikacja internetowa komunikuje się ze źródłem danych. Takim źródłem najczęściej jest serwer baz danych. Istnieje potrzeba pobierania tych danych i prezentowania ich na stronach internetowych. Firmy tworząc strony internetowe nie chcą już mied statycznych wizytówek, ale wymagają, aby aplikacje internetowe mogły dynamicznie tworzyd zawartośd na podstawie danych generowanych przez systemy wewnętrzne. Coraz częściej firmy na swoich stronach oferują produkty lub/i usługi, które klient strony może kupid. W tym celu niezbędna jest interakcja z użytkownikiem. Musi on mied możliwośd wyszukania odpowiedniej oferty, dopasowania jej do własnych potrzeb i w koocu bezpiecznego zakupu wybranego towaru. Aby ułatwid to zadanie musimy na naszych stronach pobierad, wyświetlad, uaktualniad, dodawad, usuwad i sortowad rekordy pobierane z bazy. Ważne jest, aby praca, którą włożymy w tworzenie aplikacji była jak najmniejsza. Chcemy mied proste i łatwe narzędzia do tworzenia rozbudowanych serwisów internetowych. Chcemy móc odpytywad źródło danych nawet nie znając języka SQL. Podstawy teoretyczne Aplikacje internetowe coraz częściej wymagają przechowywania i przetwarzania dużych ilości danych. Dane te są przechowywane w bazie danych, skąd są pobierane i dokąd są zapisywane nowe. ASP.NET dostarcza dużą kolekcję kontrolek umożliwiających pobieranie i wyświetlanie danych w różnych formach prezentacji. Technologię umożliwiającą dostęp do baz danych dla aplikacji napisanych na platformie.net jest ADO.NET. ADO.NET koncentruje się na trzech najważniejszych elementach: połączeniu do bazy, wysłaniu zapytao do bazy i odebraniu wyników tych zapytao. Przegląd kontrolek źródła danych w ASP.NET 3.5 ASP.NET posiada zestaw kontrolek umożliwiających pracę z różnego rodzaju źródłem danych tj. baza danych, plik XML czy warstwa pośrednia obiektów biznesowych. Kontrolki źródła danych łączą się i pobierają dane ze źródła danych a następnie udostępniają te dane innym kontrolkom bez konieczności tworzenia kodu. Kontrolki te również umożliwiają zmianę danych. Model źródła danych w ASP.NET jest rozszerzalny więc możemy tworzyd własne kontrolki źródła danych które pobierają dane z różnych źródeł danych lub rozszerzają funkcjonalnośd istniejących źródeł danych. W celu wsparcia różnych scenariuszy dodawania danych platforma.net zawiera różne kontrolki źródła danych. Tab. 1 zawiera opis wbudowanych kontrolek. Tab. 1 Przegląd kontrolek źródła danych Nazwa kontrolki Opis LinqDataSource EntityDataSource Umożliwia użycie języka LINQ na stronach ASP.NET poprzez model deklaratywny do pobrania i modyfikowania danych z obiektów danych takich jak tabele w bazie czy kolekcje w pamięci serwera. Wspiera automatyczne generowanie poleceo wybierania, aktualizacji, dodawania i usuwania danych. Kontrolka wspiera sortowanie, filtrowanie i dzielenie na strony. Umożliwia połączenie z danymi pochodzącymi z modelu Entity Data Model (EDM). Wspiera automatyczne generowanie poleceo wybierania, aktualizacji, dodawania i usuwania danych. Kontrolka wspiera sortowanie, filtrowanie i dzielenie na strony. Strona 8-3

4 ObjectDataSource SqlDataSource AccessDataSource XmlDataSource Umożliwia połączenie z obiektami logiki biznesowej i innych klas i służy do tworzenia aplikacji webowych które bazują na obiektach warstwy pośredniej do zarządzania danymi. Wspiera zaawansowane sortowania i dzielenie na strony niedostępne w innych kontrolkach źródeł danych. Umożliwia połączenie do serwerów baz danych takich jak Microsoft SQL Server czy Oracle. We współpracy z serwerem SQL Server wspiera zaawansowane możliwości buforowania. Kontrolka wspiera również sortowanie, filtrowanie i dzielenie na strony, jeśli dane są zwracane jako obiekt DataSet. Umożliwia współpracę z bazami danych zapisanymi w Microsoft Access. Kontrolka wspiera sortowanie, filtrowanie i dzielenie na strony, jeśli dane są zwracane jako obiekt DataSet. Umożliwia pobieranie danych zapisanych w plikach XML, szczególnie dla hierarchicznych kontrolek serwerowych ASP.NET takich jak TreeView. Wspiera filtrowanie przy użyciu wyrażeo XPath i umożliwia stosowanie transformacji danych przy użyciu XSLT. Umożliwia również aktualizację danych przez zapisanie całego dokumentu XML ze zmianami. SiteMapDataSource Używana w ASP.NET do nawigacji na stronie. Przegląd kontrolek prezentacji danych Kontrolki prezentacji danymi umożliwiają połączenie z dowolną kontrolką źródła danych. Automatycznie pobierają dane, a następnie zamieniają je w znaczniki przesyłane do klienta w przeglądarce. Kontrolki te mogą wykorzystywad możliwości udostępniane przez kontrolki źródła danych takie jak sortowanie, dzielenie na strony, buforowanie, filtrowanie, aktualizacja, usuwanie i dodawanie wierszy danych. Kontrolka wyświetlania danych jest podłączona do kontrolki źródła danych za pomocą właściwości DataSourceID. Lista kontrolek: Kontrolki listy wyświetlają dane w różnych formatach, kontrolki listy to: BulletedList, CheckBoxList, DropDownList, ListBox i RadioButtonList. AdRotator wyświetla ogłoszenia na stronie dane o lokalizacji mogą byd umieszczone w źródle danych. DataList wyświetla dane w tabeli, każdy element jest wyświetlany zgodnie z szablonem zdefiniowanym przez nas. DetailsView wyświetla jeden rekord w układzie tabelarycznym i umożliwia edycję, usuwanie i dodawanie rekordów. FormView kontrolka podobna do kontrolki DetailsView, ale umożliwia definiowanie wyglądu dla każdego rekordu. Kontrolka FormView jest podobna do kontrolki DataList, ale dla pojedynczego rekordu. GridView wyświetla dane w tabeli i umożliwia edycję, zmianę, usuwanie, sortowanie, dzielenie na strony bez konieczności pisania kodu. ListView wyświetla dane zgodnie z definicją umieszczoną w szablonie. Umożliwia automatyczne sortowanie, edycję, dodawanie i usuwanie rekordów. Możliwe jest również dzielenie na strony przy pomocy połączonej kontrolki DataPager. Repeater wyświetla dane w postaci listy. Każdy rekord jest wyświetlany przy użyciu szablonu. TreeView wyświetla dane w postaci drzewa hierarchicznego z rozwijanymi węzłami. Menu wyświetla dane w postaci hierarchicznego, dynamicznego menu, który może zawierad podmenu. Strona 8-4

5 Połączenie do bazy danych Zanim rozpocznie się wysyłanie zapytao do bazy należy się z nią połączyd. W wielu przypadkach wiąże się to z koniecznością uwierzytelnienia (np. przy pomocy nazwy użytkownika i hasła). Informacje o połączeniu są wysyłane jako ciąg znaków zawierających różne parametry konfiguracji połączenia w postaci tzw. łaocucha połączenia (ang. connection string). W celu uzyskania dostępu do źródła danych potrzebny jest dostawca danych (ang. provider) jest to biblioteka, umożliwiająca komunikację ze źródłem danych w trybie binarnym. W ASP.NET standardowo możliwe jest korzystanie z następujących dostawców: ODBC.NET Data Provider (System.Data.ODBC) OLE DB.NET Data Provider (System.Data.OleDb) Oracle.NET Data Provider (System.Data.OracleClient) Microsoft SQL Server.NET Data Provider (System.Data.SqlClient) Połączenie i tworzenie zapytań przy pomocy kontrolki SqlDataSource W celu utworzenia połączenia do bazy danych można skorzystad z kontrolki SqlDataSource. Po dodaniu kontrolki do formularza należy określid następujące atrybuty: Przykład: ConnectionString łaocuch połączenia. ProviderName nazwa dostawcy danych. SelectCommand polecenie SQL zawierające treśd zapytania do bazy danych lub nazwa procedury składowanej do wykonania. <asp:sqldatasource ID="SqlDataSource1" runat="server" ConnectionString="Data Source=.\SQLEXPRESS; AttachDbFilename= DataDirectory \CDDB.mdf;Integrated Security=True; User Instance=True" ProviderName="System.Data.SqlClient" SelectCommand="SELECT * FROM [Kategorie]"> </asp:sqldatasource> Łaocuch połączenia najlepiej jest umieścid w pliku konfiguracyjnym aplikacji. W tym celu należy dodad w bloku <configuration> w pliku konfiguracyjnym Web.config następujący blok: <connectionstrings> <add name="polaczeniedobazy" connectionstring="data Source=.\SQLEXPRESS; AttachDbFilename= DataDirectory \CDDB.mdf;Integrated Security=True; User Instance=True" providername="system.data.sqlclient" /> </connectionstrings> Teraz należy w kontrolce SqlDataSource zainicjalizowad właściwośd ConnectionString jak w przykładzie: <asp:sqldatasource ID="SqlDataSource1" runat="server" ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:PolaczenieDoBazy %>" SelectCommand="SELECT * FROM [Kategorie]"> </asp:sqldatasource> Treśd zapytania do bazy można skonfigurowad bezpośrednio w kontrolce SqlDataSource. W poprzednim rozdziale przedstawiono sposób deklaracji zapytania SELECT za pomocą atrybutu SelectCommand. Atrybuty kontrolki umożliwiają dodatkowo deklarację treści polecenia INSERT za pomocą atrybutu InsertCommand, UPDATE za pomocą atrybutu UpdateCommand oraz DELETE za pomocą atrybutu DeleteCommand. Kontrolka umożliwia wysłanie tych komend przy pomocy metod Select, Insert, Update oraz Delete. Możliwe jest zdefiniowanie wszystkich czterech poleceo w jednej kontrolce: Strona 8-5

6 <asp:sqldatasource ID="SqlDataSource1" runat="server" ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:PolaczenieDoBazy %>" SelectCommand="SELECT * FROM [Kategorie]" DeleteCommand="DELETE FROM [Kategorie] WHERE [KatID] InsertCommand="INSERT INTO [Kategorie] ([Nazwa]) VALUES UpdateCommand="UPDATE [Kategorie] SET [Nazwa] WHERE [KatID] <DeleteParameters> <asp:parameter Name="KatID" Type="Int32" /> </DeleteParameters> <UpdateParameters> <asp:parameter Name="Nazwa" Type="String" /> <asp:parameter Name="KatID" Type="Int32" /> </UpdateParameters> <InsertParameters> <asp:parameter Name="Nazwa" Type="String" /> </InsertParameters> </asp:sqldatasource> Połączenie do bazy i tworzenie zapytań przy pomocy kontrolki LinqDataSource Największą zaletą kontrolki LinqDataSource jest możliwośd definiowania zapytao poprzez model deklaratywny. Kontrolka może pobierad dane z bazy danych lub z kolekcji danych umieszczonych w pamięci serwera, takich jak tablice. W postaci deklaracji można zapisad wszystkie warunki do pobrania, filtrowania, sortowania i grupowania danych. Dodatkowo w przypadku pobierania danych z bazy danych kontrolka umożliwia zmianę, dodawanie i usuwanie rekordów. Kontrolka wykonuje to bez konieczności tworzenia zapytao SQL, aby wykonad te zadania. W przypadku korzystania z bazy danych należy najpierw przygotowad opis struktury danych przy pomocy DBML (ang. DataBase Markup Language). Visual Studio wspiera tworzenie tego opisu przy pomocy szablonu LINQ to SQL Classes. Następnie możemy określid następujące właściwości kontrolki: ContextTypeName umożliwia określenie nazwy klasy zawierającej opis struktury bazy danych. TableName nazwa tabeli lub widoku, który będzie źródłem danych. Where określenie warunku. Select umożliwia wybranie określonych kolumn. Przykład kontrolki: <asp:linqdatasource ID="KategorieLinqDataSource" runat="server" ContextTypeName="AdventureWorksDataContext" TableName="ProductCategories" Where="ParentProductCategoryID=null" > </asp:linqdatasource> Przykłady kontrolek Kontrolka GridView Kontrolka GridView umożliwia wyświetlanie, sortowanie, wybór, stronicowanie i edycję danych. Kontrolka GridView wyświetla dane w układzie tabelarycznym. Każdy rekord jest prezentowany jako wiersz tabeli. Kontrolka umożliwia określenia atrybutu DataSourceID zawierającego identyfikator źródła danych zdefiniowanego w projekcie np. kontrolki SqlDataSource. Sortowanie Zezwolenie na sortowanie za pomocą przypisania do atrybutu AllowSorting wartości true,zmienia etykiety nagłówka w odnośniki, po wybraniu których rekordy są sortowane rosnąco lub malejąco. Strona 8-6

7 <asp:gridview ID="GridView1" runat="server" AllowSorting="true" DataSourceID="SqlDataSource1"> </asp:gridview> Stronicowanie Jeśli w tabeli znajduje się wiele rekordów, to wyświetlenie ich wszystkich na stronie może spowodowad pewne problemy, np. nieprawidłową prezentację elementów strony, dlatego warto rozważyd podzielenie wyników na strony. Stronicowanie ustala się z pomocą dwóch atrybutów: AllowPaging="true" włączenie stronicowania. PageSize określenie (za pomocą liczby dziesiętnej) ilości rekordów na stronę. Przykład: <asp:gridview ID="GridView1" runat="server" AllowSorting="true" DataSourceID="SqlDataSource1" AllowPaging="true" PageSize="3"> </asp:gridview> Edycja danych Kontrolka GridView umożliwia również edycję danych bez konieczności pisania kodu programu. Przypisanie wartości true do atrybutów AutoGenerateEditButton oraz AutoGenerateDeleteButton tworzy odnośniki Edit oraz Delete, umożliwiające edycję lub usunięcie danego rekordu: <asp:gridview ID="GridView1" runat="server" DataSourceID="SqlDataSource1" AutoGenerateEditButton="true" AutoGenerateDeleteButton="true"> </asp:gridview> Formatowanie kontrolki GridView Kontrolka GridView zawiera wiele właściwości umożliwiających określenie jej wyglądu oraz właściwośd CssClass, umożliwiającą kontrolowanie jej wyglądu przy pomocy klas CSS. Kontrolka Repeater Kontrolka Repeater umożliwia w pełni konfigurowalne wyświetlanie danych. Sposób prezentacji danych w tej kontrolce jest całkowicie zależny od programisty i umożliwia wyświetlanie danych w dowolnym układzie i formacie zależnym od zdefiniowanego szablonu. Kontrolka Repeater udostępnia następujące typy szablonów: ItemTemplate definiuje wygląd każdego rekordu lub jeśli zostanie zdefiniowany szablon AlternatingItemTemplate wygląd rekordów nieparzystych. AlternatingItemTemplate definiuje wygląd rekordów parzystych. FooterTemplate definiuje wygląd stopki kontrolki. HeaderTemplate definiuje wygląd nagłówku kontrolki. SeparatorTemplate definiuje wygląd separatora kolejnych rekordów. W celu wyświetlenia rekordów należy stworzyd szablon wyświetlania. Poniższy przykład wyświetla odnośniki do strony Szczegoly.aspx wraz z przekazaniem parametrów prodid oraz KatID. Na ekranie przeglądarki zostanie wyświetlony odnośnik zawierający nazwę produktu oraz informacja o jego cenie. Najbardziej podstawowym z szablonów jest ItemTemplate. Kolejnośd deklaracji szablonów nie ma znaczenia. Przykład: <asp:repeater ID="Repeater1" runat="server" DataSourceID="SqlDataSource1"> <ItemTemplate> <a href="szczegoly.aspx?prodid=<%# Eval("ProdID") %>&KatID= <%# Eval("KatID") %>"><%# Eval("Nazwa") %></a><br /> <span style="padding-left: 20px">w super cenie <span style="color:red"><%# Eval("Cena","{0:c}") %></span></span><br/> Strona 8-7

8 </ItemTemplate> <SeparatorTemplate> ===============<hr /> </SeparatorTemplate> <FooterTemplate> Pamiętaj TA promocja jest TYLKO dzisiaj </FooterTemplate> </asp:repeater> Szablony kontrolki Repeater Podsumowanie W tym rozdziale przedstawione zostały kontrolki źródła i prezentacji danych. Porównano połączenie i tworzenie zapytao do bazy danych przy pomocy kontrolki SqlDataSource i LinqDataSource. Przedstawiono kontrolkę GridView oraz Repeater. Uwagi dla studenta Jesteś przygotowany do realizacji laboratorium jeśli: wiesz jakie kontrolki służą do pobierania, a jakie do wyświetlania danych potrafisz wybrad odpowiednią kontrolkę prezentacji danych w zależności od potrzeb wiesz jak dodad i skonfigurowad kontrolkę LinqDataSource, GridView oraz Repeater Pamiętaj o zapoznaniu się z uwagami i poradami zawartymi w tym module. Upewnij się, że rozumiesz omawiane w nich zagadnienia. Jeśli masz trudności ze zrozumieniem tematu zawartego w uwagach, przeczytaj ponownie informacje z tego rozdziału i zajrzyj do notatek z wykładów. Dodatkowe źródła informacji 1. Piotr Gaszewski, ASP.NET 2.0 Metody dostępu do danych - wprowadzenie, W artykule autor przedstawił podstawy metod dostępu do danych. Prezentuje kontroki SqlDataSource, GridView i DetailsView w akcji. Pokazuje również wstęp do tworzenia biznesowej warstwy pośredniej. 2. Jacek Matulewski, Sławomir Orłowski, Technologie ASP.NET i ADO.NET w Visual Web Developer, Helion, 2007 Książka zawiera opis technik i narzędzi do tworzenia witryn internetowych za pomocą ASP.NET i ADO.NET. Dzięki niej nauczysz się korzystad z tych technologii w środowisku Visual Web Developer oraz używad podstawowych języków do programowania stron ASP.NET. Dowiesz się, jak wygodnie zarządzad bazami danych w aplikacjach sieciowych i jak sprawnie umieścid gotową witrynę na serwerze. 3. Data Access Tutorials, Na stronie znajdziesz serię tutoriali, które przedstawią techniki implementacji metod dostępu do danych w ASP.NET. Tutoriale zawierają kod źródłowy w Visual C#. Strona 8-8

9 Laboratorium podstawowe Problem 1 (czas realizacji 20 min) Po przygotowaniu szablonu aplikacji Twój klient z uśmiechem na twarzy wręczył Tobie płytę i powiedział To jest nasza baza, proszę zobacz ją i przygotuj stronę internetową do działania. Co to znaczy działania? Okazało się, że baza jest dostępna w języku angielskim. Klient chce wejśd na polski rynek i aktualnie przygotowuje lokalizację produktów i informacji o nich. W celu przyśpieszenia prac nad stroną masz już teraz wykorzystad tą bazę, bo później nowa baza będzie miała taką samą strukturę. Twoim pierwszym zadaniem będzie wyświetlenie produktów z wybranej przez użytkownika strony kategorii. Produkty są umieszczone w tabeli Product, a kategorie w tabeli ProductCategory. Diagram z tymi tabelami przedstawia Rys. 2. Rys. 2 Diagram z tabelami Product i ProductCategory Najbardziej zwróciła Twoją uwagę relacja na tabeli ProductCategory. Oznacza ona, że istnieje grupa kategorii nadrzędnych, których pole ParentProductCategoryID ma wartośd null. Na stronie musisz zatem wyświetlid dwie kontrolki z kategoriami: nadrzędną i po dokonaniu wyboru kategorii podrzędną. Zadanie 1. Otwórz aplikacje internetową z poprzedniego modułu 2. Dodaj źródło danych 3. Sprawdź źródło danych Tok postępowania Otwórz Visual Studio Z menu wybierz File -> Open Web Site. Zlokalizuj folder z aplikacją z poprzedniego modułu. Kliknij OK. Kliknij prawym przyciskiem myszy katalog App_Data i wybierz Add existing item. Odnajdź plik AdventureWorksLT_Data.mdf i kliknij Add. Dwukrotnie kliknij dodany plik. W oknie Server Explorer sprawdź zawartośd bazy danych. Kliknij dwukrotnie tabelę Customer. Jakie informacje możemy zobaczyd? Jak sprawdzid zawartośd tabeli? Strona 8-9

10 4. Dodaj konwerter danych dla języka LINQ Wybierz Website -> Add New Item. Z okna Templates wybierz LINQ to SQL Classes, w oknie Name wpisz AdventureWorks.dbml. W oknie z pytaniem o dodanie specjalnego pliku do katalogu App_Code (Rys. 3) wciśnij Yes. Rys. 3 Pytanie o przeniesienie pliku do katalogu App_Code 5. Wyświetl główne kategorie produktów Do nowo otwartego pliku po lewej jego stronie do obszaru The Object Relational Designer z okna Server Explorer przenieś następujące tabele: Address Customer CustomerAddress Product ProductCategory ProduktDescription ProduktModel ProduktModelProduktDescription SalesOrderDetail SalesOrderHeader Zauważ, że oprócz tabel pojawiły się również relacje między nimi. Zapisz plik. Do strony Produkty.aspx dodaj kontrolkę LinqDataSource i w oknie Properities: w polu ID wpisz KategorieLinqDataSource w polu ContextTypeName wpisz AdventureWorksDataContext w polu TableName wpisz ProductCategories w polu Where wpisz ParentProductCategoryID=null w polu Select wpisz new (ProductCategoryID, Name) Dodaj kontrolkę ListBox i zmieo jej właściwośd ID na KategorieListBox. Kliknij Smart Tag i wybierz Choose Data Source. W oknie Data Source Configuration Wizard (Rys. 4): z listy rozwijanej Select a data Source wybierz KategorieLinqDataSource wciśnij link Refresh Schema z listy rozwijanej Select a data field to display In the ListBox wybierz Name z listy rozwijanej Select a data field for the value of the ListBox wybierz ProductCategoryID Strona 8-10

11 Rys. 4 Okno Data Source Configuration Wizard 6. Wyświetl listę podkategorii Po kliknięciu OK ponownie kliknij Smart Tag, a następnie zaznacz opcję Enable AutoPostBack. Do strony dodaj kontrolkę LinqDataSource i zmieo jej właściwośd ID na PodkategorieLinqDataSource. Kliknij SmartTag i wybierz Configure Data Source. W oknie Choose a Content Object wybierz AdventureWorksDataContext i kliknij Next. W oknie Configure Data Selection z listy Tables wybierz ProductCategories, w obszarze Select zaznacz ProductCategoryID oraz Name. Kliknij przycisk Where. W oknie Configure Where Expression (Rys. 5): z listy rozwijanej Column wybierz ParentProductCategoryID z listy rozwijanej Operator wybierz == z listy rozwijanej Source wybierz Control z listy rozwijanej Control ID wybierz KategorieListBox w polu Default value wpisz -1 kliknij przycisk Add Rys. 5 Konfiguracja w oknie Configure Where Expression Strona 8-11

12 7. Dodaj kontrolkę danych do wyświetlania produktów w wybranej kategorii 8. Sformatuj wyświetlanie produktów 9. Włącz stronicowanie Dodaj kontrolkę ListBox i określ jej właściwośd ID na PodkategorieListBox. Kliknij Smart Tag i wybierz Choose Data Source. W oknie Data Source Configuration Wizard wybierz: z listy rozwijanej Select a data Source wybierz PodkategorieLinqDataSource z listy rozwijanej Select a data field to display In the ListBox wybierz Name z listy rozwijanej Select a data field for the value of the ListBox wybierz ProductCategoryID Po kliknięciu OK ponownie kliknij Smart Tag, a następnie zaznacz opcję Enable AutoPostBack. Do strony dodaj kontrolkę LinqDataSource zmieo właściwośd ID na ProduktyLinqDataSource. Kliknij Smart Tag i wybierz Configure Data Source. W oknie Choose a Content Object wybierz AdventureWorksDataContext i kliknij Next. W oknie Configure Data Selection z listy Tables wybierz Products. W obszarze Select wybierz ProductID, Name, ProductNumber, Color, ListPrice. Kliknij przycisk Where. W oknie Configure Where Expression: z listy rozwijanej Column wybierz ProductCategoryID z listy rozwijanej Operator wybierz == z listy rozwijanej Source wybierz Control z listy rozwijanej ControlID wybierz PodkategorieListBox w oknie Default value wpisz -1 kliknij przycisk Add Z okna Toolbox, sekcja Data do strony dodaj kontrolkę GridView. Kliknij Smart Tag i z listy rozwijanej Choose Data Source wybierz ProduktyLinqDataSource.Kliknij Smart Tag kontrolki GridView, a następnie wybierz opcje Edit Columns. Za pomocą przycisku usuo wszystkie pola za wyjątkiem ProductNumber, Color i ListPrice. Z list Available fields wybierz HyperLinkField i wciśnij Add. W obszarze HyperLinkField properities: w polu HeaderText wpisz Nazwa produktu w polu DataNavigateUrlFields wpisz ProductID w polu DataNavigateUrlFormatString wpisz ~/Szczegoly.aspx?id={0} w polu DataTextField wpisz Name Przy pomocy przycisku ustal pole na pierwszej pozycji. Dla pola ProductNumber określ właściwośd HeaderText="Numer katalogowy". Dla pola Color określ właściwośd HeaderText="Kolor". Dla pola ListPrice określ właściwośd HeaderText="Cena" oraz DataFormatString="{0:c}". Dla kontrolki GridView określ właściwości: Strona 8-12

13 wyświetlanych wyników 10. Zapisz i przetestuj dodaną funkcjonalnośd 11. Napraw błąd wyświetlania kontrolki GridView AllowPaging: true PageSize: 5 Zapisz zmiany w projekcie i przetestuj możliwośd wyświetlania produktów na stronie Produkty.aspx. Zmieo właściwośd PageSize kontrolki GridView tak, aby była jak najlepiej wyświetlana na stronie. W przeglądarce wybierz główną kategorię, następnie wybierz kategorię podrzędną. Tera wybierz ponownie inną kategorię główną. Co się stało z kontrolką GridView? Dlaczego nadal jest wyświetlana? Wybierz kontrolkę GridView i w oknie Properties w polu EnableViewState z listy rozwijanej wybierz False. Zapisz zmiany i ponownie przetestuj kontrolkę GridView. Dlaczego tym razem kontrolka działa poprawnie? Problem 2 (czas realizacji 15 min) Twoim kolejnym zdaniem jest umożliwienie wyszukiwania określonego produktu. Wyniki wyszukiwania mają zostad wyświetlone wraz z kontrolką do wyszukiwania. Przygotuj elementy umożliwiające wyszukiwanie. Zadanie 1. Dodaj kontrolkę użytkownika do wyszukiwania 2. Do strony Szukaj.aspx dodaj kontrolkę Szukaj 3. Dodaj stronę wyświetlającą wyniki wyszukiwania Tok postępowania Wybierz Website->New Folder i nazwij go Kontrolki. Kliknij prawym przyciskiem myszy dodany katalog i wybierz Add New Item. W oknie Add New Item: W obszarze Template wybierz Web User Control w polu Name wpisz Szukaj.ascx z listy Language wybierz Visual C# Na otwartej stronie wpisz Podaj nazwę produktu:, a następnie Dodaj kontrolkę TextBox i zmieo jej właściwośd ID na nazwatextbox. Dodaj kolejno kontrolkę RequiredFieldValidator i w oknie Properties: w polu ID wpisz NazwaRequiredFieldValidator w polu ControlToValidate wpisz nazwatextbox w polu ErrorMessage wpisz Podaj fragment nazwy produktu w polu Text wpisz * Dodaj kontrolkę Button o właściwościach ID="szukajButton" oraz Text="Szukaj". W widoku Design kliknij dwukrotnie kontrolkę Button. Do metody obsługi przycisku dodaj następujący kod: string url = String.Format("~/WynikiWyszukiwania.aspx?Nazwa={0}", NazwaProduktuTextBox.Text); Response.Redirect(url); W widoku Design do strony Szukaj.aspx z okna Solution Explorer przeciągnij kontrolkę Szukaj.ascx. Do aplikacji dodaj stronę WynikiWyszukiwania.aspx opartą na szablonie strony SzablonStrony.master. Na stronie wpisz Wyniki wyszukiwania:. Strona 8-13

14 4. Dodaj kod umożliwiający wyszukiwanie 5. Zapisz i przetestuj dodaną funkcjonalnośd W nowej linii dodaj kontrolkę GridView i w oknie Properties: w polu ID wpisz WynikiWyszukiwaniaGridView w polu AutoGenerateColumns z listy rozwijanej wybierz False w polu DataKeyNames wpisz ProductID W widoku Source dodaj w ciele kontrolki GridView (pomiędzy znaczniki <asp:gridview > a </asp:gridview>): <Columns> <asp:hyperlinkfield DataNavigateUrlFields="ProductID" DataNavigateUrlFormatString="~/Szczegoly.aspx?id={0}" HeaderText="Nazwa produktu" DataTextField="Name" Text="Nazwa produktu" /> <asp:boundfield DataField="ProductNumber" HeaderText="Numer katalogowy" SortExpression="ProductNumber" /> <asp:boundfield DataField="Color" HeaderText="Kolor" SortExpression="Color" /> <asp:boundfield DataField="ListPrice" DataFormatString="{0:c}" HeaderText="Cena" SortExpression="ListPrice" /> </Columns> Poniżej kontrolki GridView w widoku Source wpisz <br />Szukaj:<br />. W widoku Design do ostatniego wiersza na stronie dodaj kontrolkę użytkownika Szukaj.ascx. W pliku WynikiSzukania.aspx.cs do metody Page_Load dodaj następujący kod: string nazwa = Request.QueryString["Nazwa"]; if (nazwa!=null) { AdventureWorksDataContext db = new AdventureWorksDataContext(); var produkty = from p in db.products where p.name.contains(nazwa) select p; WynikiWyszukiwaniaGridView.DataSource = produkty; WynikiWyszukiwaniaGridView.DataBind(); } Zapisz zmiany w projekcie i przetestuj możliwośd wyszukiwania produktów. Strona 8-14

15 Problem 3 (czas realizacji 10 min) Twój klient wymyślił, że na stronie głównej ma byd wyświetlana lista kategorii nadrzędnych, po kliknięciu których użytkownik strony będzie przekierowywany na stronę wyświetlania produktów z wybraną nadrzędną kategorią. Zadanie 1. Dodaj kontrolkę użytkownika wyświetlającą główne kategorie 2. Dodaj kontrolkę do szablonu strony 3. Zapisz i przetestuj dodaną funkcjonalnośd 4. Dodaj możliwośd wyświetlania podkategorii na podstawie parametru wywołania strony 5. Zapisz i przetestuj dodaną funkcjonalnośd Tok postępowania Do katalogu Kontrolki dodaj nową kontrolkę użytkownika o nazwie Kategorie.ascx. Następnie dodaj kontrolkę LinqDataSource. W kontrolce zmieo właściwośd ID na KategorieLinqDataSource i w oknie Properties: w polu ContextTypeName wpisz AdventureWorksDataContext w polu Select wpisz new (ProductCategoryID, Name) w polu TableName wpisz ProductCategories w polu Where wpisz ParentProductCategoryID=null Dodaj kontrolkę Repeater i w oknie Properties: w polu ID wpisz KategorieRepeater w polu DataSourceID z listy rozwijanej wybierz KategorieLinqDataSource". W widoku Source w kontrolce Repeater dodaj: <HeaderTemplate> <strong>wybierz kategorię produktu</strong> <br /> </HeaderTemplate> <ItemTemplate> <asp:hyperlink ID="HyperLink1" runat="server" NavigateUrl='<%# "~/Produkty.aspx?KatID=" + Eval("ProductCategoryID") %>' Text='<%# Eval("Name") %>'> </asp:hyperlink> <br /> </ItemTemplate> Zapisz zmiany. Otwórz szablon strony SzablonStrony.master W widoku Design przenieś kontrolkę do obszaru roboczego położonego po lewej stronie o ID="PierwszyObszarBoczny". Zapisz zmiany. Zapisz zmiany w projekcie i sprawdź, czy po kliknięciu na kategorie wyświetlanie są odpowiednie podkategorie na stronie przeglądania produktów. Dlaczego nie są? Otwórz plik Produkty.aspx.cs. Do metody Page_Load dodaj: string katid= Request.QueryString["katID"]; if (katid!= null) { KategorieListBox.SelectedValue = katid; } Zapisz zmiany w projekcie i sprawdź, czy po kliknięciu na kategorie wyświetlanie są odpowiednie podkategorie na stronie przeglądania produktów. Strona 8-15

16 Strona 8-16

Kaskadowe Arkusze Stylów CSS

Kaskadowe Arkusze Stylów CSS ITA-103 Aplikacje Internetowe Piotr Bubacz Moduł 2 Wersja 1 Spis treści... 1 Informacje o module... 2 Przygotowanie teoretyczne... 3 Przykładowy problem... 3 Podstawy teoretyczne... 3 Przykładowe rozwiązanie...

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 2.2.10.1175

SZYBKI START Workbox v 2.2.10.1175 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Wars zawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 2.2.10.1175 Ostatnia aktualizacja: 18 stycznia 2012 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Spis treści O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21 Część I Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Rozdział 1. Krótki przegląd środowiska Visual Studio 2008... 27 Oczekiwane

Bardziej szczegółowo

IIC MAGAZINE. Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0. IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager IBM DB2 10.1

IIC MAGAZINE. Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0. IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager IBM DB2 10.1 IIC MAGAZINE I B M I N N O V A T I O N C E N T E R Nr 3 2012 Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0 Marcin Łabeński str. 4 IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager Gotowe rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr..

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr.. AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA nr.. Tomasz Stojecki Nr albumu: 10619/A/327 Kierunek: Informatyka Specjalność: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 BAZY DANYCH Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 Przedmiot: Bazy danych Ćwiczenia: 16 godzin 25 maja 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8 godzin), 8 czerwca 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8

Bardziej szczegółowo

Program epodatnik. Elektroniczne deklaracje w Twojej firmie to nowoczesność bez wysiłku na codzień.

Program epodatnik. Elektroniczne deklaracje w Twojej firmie to nowoczesność bez wysiłku na codzień. Program epodatnik Elektroniczne deklaracje w Twojej firmie to nowoczesność bez wysiłku na codzień. tel/fax +77 454-24-65,66 e-mail:info@euslugi.eu www.euslugi.eu Spis treści Część I. Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika aplikacji Graffiti Builder. Graffiti.ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym klasy MRPII/ERP wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Ted Pattison Daniel Larson Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2007 by Daniel Larson and

Bardziej szczegółowo

WF Mag dla Windows. Zaczynamy!

WF Mag dla Windows. Zaczynamy! WF Mag dla Windows Zaczynamy! WF Mag dla Windows Spis treści O CZYM JEST TA KSIĄŻKA... 5 I STALACJA PROGRAMU... 7 ODROBINA TEORII... 7 Organizacja danych w WF Magu dla Windows... 9 Dlaczego instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Oprogramowanie serii MP www.binsoft.pl Marzec 2015!1 Wstęp 6 Jakie funkcje posiadają programy MP? 7 System BSX 12 Moduły 13 Wersje programów 15 Licencjonowanie 16 Aplikacje dedykowane

Bardziej szczegółowo

Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services

Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services Krok po kroku Paul Turley, Joe Kasprzak, Scott Cameron, Satoshi Iizuka oraz Pablo Guzman z Hitachi Consulting Microsoft SQL Server 2005 Integration Services

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA ASCENT.DBI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PLATFORMA ASCENT.DBI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PLATFORMA ASCENT.DBI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Copyright 2008 PC Guard SA. Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika systemu Ascent.DBI. Ascent.DBI jest systemem, który wspiera koordynację procedur

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Eclipse Workflow plugin

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Eclipse Workflow plugin Rok akademicki 2005/2006 POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH INSTYTUT AUTOMATYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Mateusz Zięba Eclipse Workflow plugin

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a Symfonia Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2011.a Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I REALIZACJA APLIKACJI WSPIERAJĄCEJ ZARZĄDZANIE SKLEPEM INTERNETOWYM ZA POMOCĄ USŁUG ANALIZY DANYCH W SQL SERVERZE

PROJEKT I REALIZACJA APLIKACJI WSPIERAJĄCEJ ZARZĄDZANIE SKLEPEM INTERNETOWYM ZA POMOCĄ USŁUG ANALIZY DANYCH W SQL SERVERZE WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA COPERNICUS WE WROCŁAWIU KIERUNEK: INFORMATYKA (INF) SPECJALNOŚĆ: SYSTEMY I SIECI KOMPUTEROWE (SSK) PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Grzegorz ŚLIWIŃKI PROJEKT I REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync

Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync Dokument powstał w ramach współpracy w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego w postaci programu SCP (Security Cooperation Program) Spis

Bardziej szczegółowo

BAZA DANYCH Wersja 16

BAZA DANYCH Wersja 16 BAZA DANYCH Wersja 16 1/04-2014 Kopiowanie tego podręcznika bez zgody firmy PC SCHEMATIC jest zabronione. Baza danych 16 Strona 1 Wstęp WSTĘP PC SCHEMATIC Baza danych jest programem obsługi baz danych,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest.

Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest. Instrukcja użytkownika Q - Table Lipiec 2013 Program Q-Table służy do połączenia z bazą danych systemu SAP ERP. Umożliwia pobranie tabel i zapisanie ich na lokalnym dysku lub w bazie danych. Przed ściągnięciem

Bardziej szczegółowo

ASP.NET 3.5. Tworzenie portali internetowych w nurcie Web 2.0

ASP.NET 3.5. Tworzenie portali internetowych w nurcie Web 2.0 Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl ASP.NET 3.5. Tworzenie portali internetowych w nurcie Web 2.0 Autor: Omar Al Zabir T³umaczenie: Marek Pa³czyñski

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie do obsługi automatycznych wózków widłowych. Dokumentacja techniczna

Oprogramowanie do obsługi automatycznych wózków widłowych. Dokumentacja techniczna Oprogramowanie do obsługi automatycznych wózków widłowych Dokumentacja techniczna Spis treści Program Klient... 2 Przeznaczenie... 2 Budowa i funkcjonalność... 2 Okno główne... 3 Żądanie... 7 Elementy

Bardziej szczegółowo

Ewidencja odpadów 2008

Ewidencja odpadów 2008 darsoft.pl Ewidencja odpadów 2008 System zarządzania gospodarką odpadową Uwaga! Podręcznik może nie zawierać opisu wszystkich funkcji programu. Jest to związane z jego ciągłym rozwojem. 21-07-2008 S t

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS System CMS (Content Managment System) jest to aplikacja internetowa pozwalająca na łatwą aktualizację i rozbudowę strony internetowej. Osoba aktualizująca

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY. Wyszukiwanie i katalogowanie

PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY. Wyszukiwanie i katalogowanie Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY Wyszukiwanie i katalogowanie Poznań 2011 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Uruchomienie, główne okno programu...4 2.1. Instalowanie

Bardziej szczegółowo