Kontrolki danych w ASP.NET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kontrolki danych w ASP.NET"

Transkrypt

1 Piotr Bubacz Moduł 8 Wersja 1 Spis treści... 1 Informacje o module... 2 Przygotowanie teoretyczne... 3 Przykładowy problem... 3 Podstawy teoretyczne... 3 Uwagi dla studenta... 8 Dodatkowe źródła informacji... 8 Laboratorium podstawowe... 9 Problem 1 (czas realizacji 20 min)... 9 Problem 2 (czas realizacji 15 min) Problem 3 (czas realizacji 10 min)... 15

2 Informacje o module Opis modułu W tym module znajdziesz informacje dotyczące komunikacji i wyświetlania informacji z bazy danych w aplikacjach internetowych. Nauczysz się definiowad zapytania przy pomocy kontrolki LinqDataSource i wyświetlad wyniki w kontrolkach GridView oraz Repeater. Cel modułu Celem modułu jest poznanie zasad współpracy aplikacji internetowych z bazą danych, definiowania źródeł danych oraz wyświetlania informacji na podstawie tej definicji. Uzyskane kompetencje Po zrealizowaniu modułu będziesz: wiedział jak określad źródło danych w aplikacjach internetowych potrafił konfigurowad kontrolki źródła danych potrafił łączyd kontrolki źródła danych z kontrolkami prezentacji danych Wymagania wstępne Przed przystąpieniem do pracy z tym modułem powinieneś: znad podstawy pracy z aplikacjami internetowymi w Visual Studio 2008 znad podstawy języka zapytao SQL Mapa zależności modułu Zgodnie z mapą zależności przedstawioną na Rys. 1, przed przystąpieniem do realizacji tego modułu należy zapoznad się z materiałem zawartym w modułach Podstawy HTML, Kaskadowe Arkusze Stylów CSS oraz Wprowadzenie do ASP.NET. MODUŁ 14 MODUŁ 13 MODUŁ 1 MODUŁ 12 MODUŁ 2 MODUŁ 11 MODUŁ 8 MODUŁ 3 MODUŁ 10 MODUŁ 4 MODUŁ 9 MODUŁ 6 MODUŁ 5 Rys. 1 Mapa zależności modułu Strona 8-2

3 Przygotowanie teoretyczne Przykładowy problem Każda dynamiczna aplikacja internetowa komunikuje się ze źródłem danych. Takim źródłem najczęściej jest serwer baz danych. Istnieje potrzeba pobierania tych danych i prezentowania ich na stronach internetowych. Firmy tworząc strony internetowe nie chcą już mied statycznych wizytówek, ale wymagają, aby aplikacje internetowe mogły dynamicznie tworzyd zawartośd na podstawie danych generowanych przez systemy wewnętrzne. Coraz częściej firmy na swoich stronach oferują produkty lub/i usługi, które klient strony może kupid. W tym celu niezbędna jest interakcja z użytkownikiem. Musi on mied możliwośd wyszukania odpowiedniej oferty, dopasowania jej do własnych potrzeb i w koocu bezpiecznego zakupu wybranego towaru. Aby ułatwid to zadanie musimy na naszych stronach pobierad, wyświetlad, uaktualniad, dodawad, usuwad i sortowad rekordy pobierane z bazy. Ważne jest, aby praca, którą włożymy w tworzenie aplikacji była jak najmniejsza. Chcemy mied proste i łatwe narzędzia do tworzenia rozbudowanych serwisów internetowych. Chcemy móc odpytywad źródło danych nawet nie znając języka SQL. Podstawy teoretyczne Aplikacje internetowe coraz częściej wymagają przechowywania i przetwarzania dużych ilości danych. Dane te są przechowywane w bazie danych, skąd są pobierane i dokąd są zapisywane nowe. ASP.NET dostarcza dużą kolekcję kontrolek umożliwiających pobieranie i wyświetlanie danych w różnych formach prezentacji. Technologię umożliwiającą dostęp do baz danych dla aplikacji napisanych na platformie.net jest ADO.NET. ADO.NET koncentruje się na trzech najważniejszych elementach: połączeniu do bazy, wysłaniu zapytao do bazy i odebraniu wyników tych zapytao. Przegląd kontrolek źródła danych w ASP.NET 3.5 ASP.NET posiada zestaw kontrolek umożliwiających pracę z różnego rodzaju źródłem danych tj. baza danych, plik XML czy warstwa pośrednia obiektów biznesowych. Kontrolki źródła danych łączą się i pobierają dane ze źródła danych a następnie udostępniają te dane innym kontrolkom bez konieczności tworzenia kodu. Kontrolki te również umożliwiają zmianę danych. Model źródła danych w ASP.NET jest rozszerzalny więc możemy tworzyd własne kontrolki źródła danych które pobierają dane z różnych źródeł danych lub rozszerzają funkcjonalnośd istniejących źródeł danych. W celu wsparcia różnych scenariuszy dodawania danych platforma.net zawiera różne kontrolki źródła danych. Tab. 1 zawiera opis wbudowanych kontrolek. Tab. 1 Przegląd kontrolek źródła danych Nazwa kontrolki Opis LinqDataSource EntityDataSource Umożliwia użycie języka LINQ na stronach ASP.NET poprzez model deklaratywny do pobrania i modyfikowania danych z obiektów danych takich jak tabele w bazie czy kolekcje w pamięci serwera. Wspiera automatyczne generowanie poleceo wybierania, aktualizacji, dodawania i usuwania danych. Kontrolka wspiera sortowanie, filtrowanie i dzielenie na strony. Umożliwia połączenie z danymi pochodzącymi z modelu Entity Data Model (EDM). Wspiera automatyczne generowanie poleceo wybierania, aktualizacji, dodawania i usuwania danych. Kontrolka wspiera sortowanie, filtrowanie i dzielenie na strony. Strona 8-3

4 ObjectDataSource SqlDataSource AccessDataSource XmlDataSource Umożliwia połączenie z obiektami logiki biznesowej i innych klas i służy do tworzenia aplikacji webowych które bazują na obiektach warstwy pośredniej do zarządzania danymi. Wspiera zaawansowane sortowania i dzielenie na strony niedostępne w innych kontrolkach źródeł danych. Umożliwia połączenie do serwerów baz danych takich jak Microsoft SQL Server czy Oracle. We współpracy z serwerem SQL Server wspiera zaawansowane możliwości buforowania. Kontrolka wspiera również sortowanie, filtrowanie i dzielenie na strony, jeśli dane są zwracane jako obiekt DataSet. Umożliwia współpracę z bazami danych zapisanymi w Microsoft Access. Kontrolka wspiera sortowanie, filtrowanie i dzielenie na strony, jeśli dane są zwracane jako obiekt DataSet. Umożliwia pobieranie danych zapisanych w plikach XML, szczególnie dla hierarchicznych kontrolek serwerowych ASP.NET takich jak TreeView. Wspiera filtrowanie przy użyciu wyrażeo XPath i umożliwia stosowanie transformacji danych przy użyciu XSLT. Umożliwia również aktualizację danych przez zapisanie całego dokumentu XML ze zmianami. SiteMapDataSource Używana w ASP.NET do nawigacji na stronie. Przegląd kontrolek prezentacji danych Kontrolki prezentacji danymi umożliwiają połączenie z dowolną kontrolką źródła danych. Automatycznie pobierają dane, a następnie zamieniają je w znaczniki przesyłane do klienta w przeglądarce. Kontrolki te mogą wykorzystywad możliwości udostępniane przez kontrolki źródła danych takie jak sortowanie, dzielenie na strony, buforowanie, filtrowanie, aktualizacja, usuwanie i dodawanie wierszy danych. Kontrolka wyświetlania danych jest podłączona do kontrolki źródła danych za pomocą właściwości DataSourceID. Lista kontrolek: Kontrolki listy wyświetlają dane w różnych formatach, kontrolki listy to: BulletedList, CheckBoxList, DropDownList, ListBox i RadioButtonList. AdRotator wyświetla ogłoszenia na stronie dane o lokalizacji mogą byd umieszczone w źródle danych. DataList wyświetla dane w tabeli, każdy element jest wyświetlany zgodnie z szablonem zdefiniowanym przez nas. DetailsView wyświetla jeden rekord w układzie tabelarycznym i umożliwia edycję, usuwanie i dodawanie rekordów. FormView kontrolka podobna do kontrolki DetailsView, ale umożliwia definiowanie wyglądu dla każdego rekordu. Kontrolka FormView jest podobna do kontrolki DataList, ale dla pojedynczego rekordu. GridView wyświetla dane w tabeli i umożliwia edycję, zmianę, usuwanie, sortowanie, dzielenie na strony bez konieczności pisania kodu. ListView wyświetla dane zgodnie z definicją umieszczoną w szablonie. Umożliwia automatyczne sortowanie, edycję, dodawanie i usuwanie rekordów. Możliwe jest również dzielenie na strony przy pomocy połączonej kontrolki DataPager. Repeater wyświetla dane w postaci listy. Każdy rekord jest wyświetlany przy użyciu szablonu. TreeView wyświetla dane w postaci drzewa hierarchicznego z rozwijanymi węzłami. Menu wyświetla dane w postaci hierarchicznego, dynamicznego menu, który może zawierad podmenu. Strona 8-4

5 Połączenie do bazy danych Zanim rozpocznie się wysyłanie zapytao do bazy należy się z nią połączyd. W wielu przypadkach wiąże się to z koniecznością uwierzytelnienia (np. przy pomocy nazwy użytkownika i hasła). Informacje o połączeniu są wysyłane jako ciąg znaków zawierających różne parametry konfiguracji połączenia w postaci tzw. łaocucha połączenia (ang. connection string). W celu uzyskania dostępu do źródła danych potrzebny jest dostawca danych (ang. provider) jest to biblioteka, umożliwiająca komunikację ze źródłem danych w trybie binarnym. W ASP.NET standardowo możliwe jest korzystanie z następujących dostawców: ODBC.NET Data Provider (System.Data.ODBC) OLE DB.NET Data Provider (System.Data.OleDb) Oracle.NET Data Provider (System.Data.OracleClient) Microsoft SQL Server.NET Data Provider (System.Data.SqlClient) Połączenie i tworzenie zapytań przy pomocy kontrolki SqlDataSource W celu utworzenia połączenia do bazy danych można skorzystad z kontrolki SqlDataSource. Po dodaniu kontrolki do formularza należy określid następujące atrybuty: Przykład: ConnectionString łaocuch połączenia. ProviderName nazwa dostawcy danych. SelectCommand polecenie SQL zawierające treśd zapytania do bazy danych lub nazwa procedury składowanej do wykonania. <asp:sqldatasource ID="SqlDataSource1" runat="server" ConnectionString="Data Source=.\SQLEXPRESS; AttachDbFilename= DataDirectory \CDDB.mdf;Integrated Security=True; User Instance=True" ProviderName="System.Data.SqlClient" SelectCommand="SELECT * FROM [Kategorie]"> </asp:sqldatasource> Łaocuch połączenia najlepiej jest umieścid w pliku konfiguracyjnym aplikacji. W tym celu należy dodad w bloku <configuration> w pliku konfiguracyjnym Web.config następujący blok: <connectionstrings> <add name="polaczeniedobazy" connectionstring="data Source=.\SQLEXPRESS; AttachDbFilename= DataDirectory \CDDB.mdf;Integrated Security=True; User Instance=True" providername="system.data.sqlclient" /> </connectionstrings> Teraz należy w kontrolce SqlDataSource zainicjalizowad właściwośd ConnectionString jak w przykładzie: <asp:sqldatasource ID="SqlDataSource1" runat="server" ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:PolaczenieDoBazy %>" SelectCommand="SELECT * FROM [Kategorie]"> </asp:sqldatasource> Treśd zapytania do bazy można skonfigurowad bezpośrednio w kontrolce SqlDataSource. W poprzednim rozdziale przedstawiono sposób deklaracji zapytania SELECT za pomocą atrybutu SelectCommand. Atrybuty kontrolki umożliwiają dodatkowo deklarację treści polecenia INSERT za pomocą atrybutu InsertCommand, UPDATE za pomocą atrybutu UpdateCommand oraz DELETE za pomocą atrybutu DeleteCommand. Kontrolka umożliwia wysłanie tych komend przy pomocy metod Select, Insert, Update oraz Delete. Możliwe jest zdefiniowanie wszystkich czterech poleceo w jednej kontrolce: Strona 8-5

6 <asp:sqldatasource ID="SqlDataSource1" runat="server" ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:PolaczenieDoBazy %>" SelectCommand="SELECT * FROM [Kategorie]" DeleteCommand="DELETE FROM [Kategorie] WHERE [KatID] InsertCommand="INSERT INTO [Kategorie] ([Nazwa]) VALUES UpdateCommand="UPDATE [Kategorie] SET [Nazwa] WHERE [KatID] <DeleteParameters> <asp:parameter Name="KatID" Type="Int32" /> </DeleteParameters> <UpdateParameters> <asp:parameter Name="Nazwa" Type="String" /> <asp:parameter Name="KatID" Type="Int32" /> </UpdateParameters> <InsertParameters> <asp:parameter Name="Nazwa" Type="String" /> </InsertParameters> </asp:sqldatasource> Połączenie do bazy i tworzenie zapytań przy pomocy kontrolki LinqDataSource Największą zaletą kontrolki LinqDataSource jest możliwośd definiowania zapytao poprzez model deklaratywny. Kontrolka może pobierad dane z bazy danych lub z kolekcji danych umieszczonych w pamięci serwera, takich jak tablice. W postaci deklaracji można zapisad wszystkie warunki do pobrania, filtrowania, sortowania i grupowania danych. Dodatkowo w przypadku pobierania danych z bazy danych kontrolka umożliwia zmianę, dodawanie i usuwanie rekordów. Kontrolka wykonuje to bez konieczności tworzenia zapytao SQL, aby wykonad te zadania. W przypadku korzystania z bazy danych należy najpierw przygotowad opis struktury danych przy pomocy DBML (ang. DataBase Markup Language). Visual Studio wspiera tworzenie tego opisu przy pomocy szablonu LINQ to SQL Classes. Następnie możemy określid następujące właściwości kontrolki: ContextTypeName umożliwia określenie nazwy klasy zawierającej opis struktury bazy danych. TableName nazwa tabeli lub widoku, który będzie źródłem danych. Where określenie warunku. Select umożliwia wybranie określonych kolumn. Przykład kontrolki: <asp:linqdatasource ID="KategorieLinqDataSource" runat="server" ContextTypeName="AdventureWorksDataContext" TableName="ProductCategories" Where="ParentProductCategoryID=null" > </asp:linqdatasource> Przykłady kontrolek Kontrolka GridView Kontrolka GridView umożliwia wyświetlanie, sortowanie, wybór, stronicowanie i edycję danych. Kontrolka GridView wyświetla dane w układzie tabelarycznym. Każdy rekord jest prezentowany jako wiersz tabeli. Kontrolka umożliwia określenia atrybutu DataSourceID zawierającego identyfikator źródła danych zdefiniowanego w projekcie np. kontrolki SqlDataSource. Sortowanie Zezwolenie na sortowanie za pomocą przypisania do atrybutu AllowSorting wartości true,zmienia etykiety nagłówka w odnośniki, po wybraniu których rekordy są sortowane rosnąco lub malejąco. Strona 8-6

7 <asp:gridview ID="GridView1" runat="server" AllowSorting="true" DataSourceID="SqlDataSource1"> </asp:gridview> Stronicowanie Jeśli w tabeli znajduje się wiele rekordów, to wyświetlenie ich wszystkich na stronie może spowodowad pewne problemy, np. nieprawidłową prezentację elementów strony, dlatego warto rozważyd podzielenie wyników na strony. Stronicowanie ustala się z pomocą dwóch atrybutów: AllowPaging="true" włączenie stronicowania. PageSize określenie (za pomocą liczby dziesiętnej) ilości rekordów na stronę. Przykład: <asp:gridview ID="GridView1" runat="server" AllowSorting="true" DataSourceID="SqlDataSource1" AllowPaging="true" PageSize="3"> </asp:gridview> Edycja danych Kontrolka GridView umożliwia również edycję danych bez konieczności pisania kodu programu. Przypisanie wartości true do atrybutów AutoGenerateEditButton oraz AutoGenerateDeleteButton tworzy odnośniki Edit oraz Delete, umożliwiające edycję lub usunięcie danego rekordu: <asp:gridview ID="GridView1" runat="server" DataSourceID="SqlDataSource1" AutoGenerateEditButton="true" AutoGenerateDeleteButton="true"> </asp:gridview> Formatowanie kontrolki GridView Kontrolka GridView zawiera wiele właściwości umożliwiających określenie jej wyglądu oraz właściwośd CssClass, umożliwiającą kontrolowanie jej wyglądu przy pomocy klas CSS. Kontrolka Repeater Kontrolka Repeater umożliwia w pełni konfigurowalne wyświetlanie danych. Sposób prezentacji danych w tej kontrolce jest całkowicie zależny od programisty i umożliwia wyświetlanie danych w dowolnym układzie i formacie zależnym od zdefiniowanego szablonu. Kontrolka Repeater udostępnia następujące typy szablonów: ItemTemplate definiuje wygląd każdego rekordu lub jeśli zostanie zdefiniowany szablon AlternatingItemTemplate wygląd rekordów nieparzystych. AlternatingItemTemplate definiuje wygląd rekordów parzystych. FooterTemplate definiuje wygląd stopki kontrolki. HeaderTemplate definiuje wygląd nagłówku kontrolki. SeparatorTemplate definiuje wygląd separatora kolejnych rekordów. W celu wyświetlenia rekordów należy stworzyd szablon wyświetlania. Poniższy przykład wyświetla odnośniki do strony Szczegoly.aspx wraz z przekazaniem parametrów prodid oraz KatID. Na ekranie przeglądarki zostanie wyświetlony odnośnik zawierający nazwę produktu oraz informacja o jego cenie. Najbardziej podstawowym z szablonów jest ItemTemplate. Kolejnośd deklaracji szablonów nie ma znaczenia. Przykład: <asp:repeater ID="Repeater1" runat="server" DataSourceID="SqlDataSource1"> <ItemTemplate> <a href="szczegoly.aspx?prodid=<%# Eval("ProdID") %>&KatID= <%# Eval("KatID") %>"><%# Eval("Nazwa") %></a><br /> <span style="padding-left: 20px">w super cenie <span style="color:red"><%# Eval("Cena","{0:c}") %></span></span><br/> Strona 8-7

8 </ItemTemplate> <SeparatorTemplate> ===============<hr /> </SeparatorTemplate> <FooterTemplate> Pamiętaj TA promocja jest TYLKO dzisiaj </FooterTemplate> </asp:repeater> Szablony kontrolki Repeater Podsumowanie W tym rozdziale przedstawione zostały kontrolki źródła i prezentacji danych. Porównano połączenie i tworzenie zapytao do bazy danych przy pomocy kontrolki SqlDataSource i LinqDataSource. Przedstawiono kontrolkę GridView oraz Repeater. Uwagi dla studenta Jesteś przygotowany do realizacji laboratorium jeśli: wiesz jakie kontrolki służą do pobierania, a jakie do wyświetlania danych potrafisz wybrad odpowiednią kontrolkę prezentacji danych w zależności od potrzeb wiesz jak dodad i skonfigurowad kontrolkę LinqDataSource, GridView oraz Repeater Pamiętaj o zapoznaniu się z uwagami i poradami zawartymi w tym module. Upewnij się, że rozumiesz omawiane w nich zagadnienia. Jeśli masz trudności ze zrozumieniem tematu zawartego w uwagach, przeczytaj ponownie informacje z tego rozdziału i zajrzyj do notatek z wykładów. Dodatkowe źródła informacji 1. Piotr Gaszewski, ASP.NET 2.0 Metody dostępu do danych - wprowadzenie, W artykule autor przedstawił podstawy metod dostępu do danych. Prezentuje kontroki SqlDataSource, GridView i DetailsView w akcji. Pokazuje również wstęp do tworzenia biznesowej warstwy pośredniej. 2. Jacek Matulewski, Sławomir Orłowski, Technologie ASP.NET i ADO.NET w Visual Web Developer, Helion, 2007 Książka zawiera opis technik i narzędzi do tworzenia witryn internetowych za pomocą ASP.NET i ADO.NET. Dzięki niej nauczysz się korzystad z tych technologii w środowisku Visual Web Developer oraz używad podstawowych języków do programowania stron ASP.NET. Dowiesz się, jak wygodnie zarządzad bazami danych w aplikacjach sieciowych i jak sprawnie umieścid gotową witrynę na serwerze. 3. Data Access Tutorials, Na stronie znajdziesz serię tutoriali, które przedstawią techniki implementacji metod dostępu do danych w ASP.NET. Tutoriale zawierają kod źródłowy w Visual C#. Strona 8-8

9 Laboratorium podstawowe Problem 1 (czas realizacji 20 min) Po przygotowaniu szablonu aplikacji Twój klient z uśmiechem na twarzy wręczył Tobie płytę i powiedział To jest nasza baza, proszę zobacz ją i przygotuj stronę internetową do działania. Co to znaczy działania? Okazało się, że baza jest dostępna w języku angielskim. Klient chce wejśd na polski rynek i aktualnie przygotowuje lokalizację produktów i informacji o nich. W celu przyśpieszenia prac nad stroną masz już teraz wykorzystad tą bazę, bo później nowa baza będzie miała taką samą strukturę. Twoim pierwszym zadaniem będzie wyświetlenie produktów z wybranej przez użytkownika strony kategorii. Produkty są umieszczone w tabeli Product, a kategorie w tabeli ProductCategory. Diagram z tymi tabelami przedstawia Rys. 2. Rys. 2 Diagram z tabelami Product i ProductCategory Najbardziej zwróciła Twoją uwagę relacja na tabeli ProductCategory. Oznacza ona, że istnieje grupa kategorii nadrzędnych, których pole ParentProductCategoryID ma wartośd null. Na stronie musisz zatem wyświetlid dwie kontrolki z kategoriami: nadrzędną i po dokonaniu wyboru kategorii podrzędną. Zadanie 1. Otwórz aplikacje internetową z poprzedniego modułu 2. Dodaj źródło danych 3. Sprawdź źródło danych Tok postępowania Otwórz Visual Studio Z menu wybierz File -> Open Web Site. Zlokalizuj folder z aplikacją z poprzedniego modułu. Kliknij OK. Kliknij prawym przyciskiem myszy katalog App_Data i wybierz Add existing item. Odnajdź plik AdventureWorksLT_Data.mdf i kliknij Add. Dwukrotnie kliknij dodany plik. W oknie Server Explorer sprawdź zawartośd bazy danych. Kliknij dwukrotnie tabelę Customer. Jakie informacje możemy zobaczyd? Jak sprawdzid zawartośd tabeli? Strona 8-9

10 4. Dodaj konwerter danych dla języka LINQ Wybierz Website -> Add New Item. Z okna Templates wybierz LINQ to SQL Classes, w oknie Name wpisz AdventureWorks.dbml. W oknie z pytaniem o dodanie specjalnego pliku do katalogu App_Code (Rys. 3) wciśnij Yes. Rys. 3 Pytanie o przeniesienie pliku do katalogu App_Code 5. Wyświetl główne kategorie produktów Do nowo otwartego pliku po lewej jego stronie do obszaru The Object Relational Designer z okna Server Explorer przenieś następujące tabele: Address Customer CustomerAddress Product ProductCategory ProduktDescription ProduktModel ProduktModelProduktDescription SalesOrderDetail SalesOrderHeader Zauważ, że oprócz tabel pojawiły się również relacje między nimi. Zapisz plik. Do strony Produkty.aspx dodaj kontrolkę LinqDataSource i w oknie Properities: w polu ID wpisz KategorieLinqDataSource w polu ContextTypeName wpisz AdventureWorksDataContext w polu TableName wpisz ProductCategories w polu Where wpisz ParentProductCategoryID=null w polu Select wpisz new (ProductCategoryID, Name) Dodaj kontrolkę ListBox i zmieo jej właściwośd ID na KategorieListBox. Kliknij Smart Tag i wybierz Choose Data Source. W oknie Data Source Configuration Wizard (Rys. 4): z listy rozwijanej Select a data Source wybierz KategorieLinqDataSource wciśnij link Refresh Schema z listy rozwijanej Select a data field to display In the ListBox wybierz Name z listy rozwijanej Select a data field for the value of the ListBox wybierz ProductCategoryID Strona 8-10

11 Rys. 4 Okno Data Source Configuration Wizard 6. Wyświetl listę podkategorii Po kliknięciu OK ponownie kliknij Smart Tag, a następnie zaznacz opcję Enable AutoPostBack. Do strony dodaj kontrolkę LinqDataSource i zmieo jej właściwośd ID na PodkategorieLinqDataSource. Kliknij SmartTag i wybierz Configure Data Source. W oknie Choose a Content Object wybierz AdventureWorksDataContext i kliknij Next. W oknie Configure Data Selection z listy Tables wybierz ProductCategories, w obszarze Select zaznacz ProductCategoryID oraz Name. Kliknij przycisk Where. W oknie Configure Where Expression (Rys. 5): z listy rozwijanej Column wybierz ParentProductCategoryID z listy rozwijanej Operator wybierz == z listy rozwijanej Source wybierz Control z listy rozwijanej Control ID wybierz KategorieListBox w polu Default value wpisz -1 kliknij przycisk Add Rys. 5 Konfiguracja w oknie Configure Where Expression Strona 8-11

12 7. Dodaj kontrolkę danych do wyświetlania produktów w wybranej kategorii 8. Sformatuj wyświetlanie produktów 9. Włącz stronicowanie Dodaj kontrolkę ListBox i określ jej właściwośd ID na PodkategorieListBox. Kliknij Smart Tag i wybierz Choose Data Source. W oknie Data Source Configuration Wizard wybierz: z listy rozwijanej Select a data Source wybierz PodkategorieLinqDataSource z listy rozwijanej Select a data field to display In the ListBox wybierz Name z listy rozwijanej Select a data field for the value of the ListBox wybierz ProductCategoryID Po kliknięciu OK ponownie kliknij Smart Tag, a następnie zaznacz opcję Enable AutoPostBack. Do strony dodaj kontrolkę LinqDataSource zmieo właściwośd ID na ProduktyLinqDataSource. Kliknij Smart Tag i wybierz Configure Data Source. W oknie Choose a Content Object wybierz AdventureWorksDataContext i kliknij Next. W oknie Configure Data Selection z listy Tables wybierz Products. W obszarze Select wybierz ProductID, Name, ProductNumber, Color, ListPrice. Kliknij przycisk Where. W oknie Configure Where Expression: z listy rozwijanej Column wybierz ProductCategoryID z listy rozwijanej Operator wybierz == z listy rozwijanej Source wybierz Control z listy rozwijanej ControlID wybierz PodkategorieListBox w oknie Default value wpisz -1 kliknij przycisk Add Z okna Toolbox, sekcja Data do strony dodaj kontrolkę GridView. Kliknij Smart Tag i z listy rozwijanej Choose Data Source wybierz ProduktyLinqDataSource.Kliknij Smart Tag kontrolki GridView, a następnie wybierz opcje Edit Columns. Za pomocą przycisku usuo wszystkie pola za wyjątkiem ProductNumber, Color i ListPrice. Z list Available fields wybierz HyperLinkField i wciśnij Add. W obszarze HyperLinkField properities: w polu HeaderText wpisz Nazwa produktu w polu DataNavigateUrlFields wpisz ProductID w polu DataNavigateUrlFormatString wpisz ~/Szczegoly.aspx?id={0} w polu DataTextField wpisz Name Przy pomocy przycisku ustal pole na pierwszej pozycji. Dla pola ProductNumber określ właściwośd HeaderText="Numer katalogowy". Dla pola Color określ właściwośd HeaderText="Kolor". Dla pola ListPrice określ właściwośd HeaderText="Cena" oraz DataFormatString="{0:c}". Dla kontrolki GridView określ właściwości: Strona 8-12

13 wyświetlanych wyników 10. Zapisz i przetestuj dodaną funkcjonalnośd 11. Napraw błąd wyświetlania kontrolki GridView AllowPaging: true PageSize: 5 Zapisz zmiany w projekcie i przetestuj możliwośd wyświetlania produktów na stronie Produkty.aspx. Zmieo właściwośd PageSize kontrolki GridView tak, aby była jak najlepiej wyświetlana na stronie. W przeglądarce wybierz główną kategorię, następnie wybierz kategorię podrzędną. Tera wybierz ponownie inną kategorię główną. Co się stało z kontrolką GridView? Dlaczego nadal jest wyświetlana? Wybierz kontrolkę GridView i w oknie Properties w polu EnableViewState z listy rozwijanej wybierz False. Zapisz zmiany i ponownie przetestuj kontrolkę GridView. Dlaczego tym razem kontrolka działa poprawnie? Problem 2 (czas realizacji 15 min) Twoim kolejnym zdaniem jest umożliwienie wyszukiwania określonego produktu. Wyniki wyszukiwania mają zostad wyświetlone wraz z kontrolką do wyszukiwania. Przygotuj elementy umożliwiające wyszukiwanie. Zadanie 1. Dodaj kontrolkę użytkownika do wyszukiwania 2. Do strony Szukaj.aspx dodaj kontrolkę Szukaj 3. Dodaj stronę wyświetlającą wyniki wyszukiwania Tok postępowania Wybierz Website->New Folder i nazwij go Kontrolki. Kliknij prawym przyciskiem myszy dodany katalog i wybierz Add New Item. W oknie Add New Item: W obszarze Template wybierz Web User Control w polu Name wpisz Szukaj.ascx z listy Language wybierz Visual C# Na otwartej stronie wpisz Podaj nazwę produktu:, a następnie Dodaj kontrolkę TextBox i zmieo jej właściwośd ID na nazwatextbox. Dodaj kolejno kontrolkę RequiredFieldValidator i w oknie Properties: w polu ID wpisz NazwaRequiredFieldValidator w polu ControlToValidate wpisz nazwatextbox w polu ErrorMessage wpisz Podaj fragment nazwy produktu w polu Text wpisz * Dodaj kontrolkę Button o właściwościach ID="szukajButton" oraz Text="Szukaj". W widoku Design kliknij dwukrotnie kontrolkę Button. Do metody obsługi przycisku dodaj następujący kod: string url = String.Format("~/WynikiWyszukiwania.aspx?Nazwa={0}", NazwaProduktuTextBox.Text); Response.Redirect(url); W widoku Design do strony Szukaj.aspx z okna Solution Explorer przeciągnij kontrolkę Szukaj.ascx. Do aplikacji dodaj stronę WynikiWyszukiwania.aspx opartą na szablonie strony SzablonStrony.master. Na stronie wpisz Wyniki wyszukiwania:. Strona 8-13

14 4. Dodaj kod umożliwiający wyszukiwanie 5. Zapisz i przetestuj dodaną funkcjonalnośd W nowej linii dodaj kontrolkę GridView i w oknie Properties: w polu ID wpisz WynikiWyszukiwaniaGridView w polu AutoGenerateColumns z listy rozwijanej wybierz False w polu DataKeyNames wpisz ProductID W widoku Source dodaj w ciele kontrolki GridView (pomiędzy znaczniki <asp:gridview > a </asp:gridview>): <Columns> <asp:hyperlinkfield DataNavigateUrlFields="ProductID" DataNavigateUrlFormatString="~/Szczegoly.aspx?id={0}" HeaderText="Nazwa produktu" DataTextField="Name" Text="Nazwa produktu" /> <asp:boundfield DataField="ProductNumber" HeaderText="Numer katalogowy" SortExpression="ProductNumber" /> <asp:boundfield DataField="Color" HeaderText="Kolor" SortExpression="Color" /> <asp:boundfield DataField="ListPrice" DataFormatString="{0:c}" HeaderText="Cena" SortExpression="ListPrice" /> </Columns> Poniżej kontrolki GridView w widoku Source wpisz <br />Szukaj:<br />. W widoku Design do ostatniego wiersza na stronie dodaj kontrolkę użytkownika Szukaj.ascx. W pliku WynikiSzukania.aspx.cs do metody Page_Load dodaj następujący kod: string nazwa = Request.QueryString["Nazwa"]; if (nazwa!=null) { AdventureWorksDataContext db = new AdventureWorksDataContext(); var produkty = from p in db.products where p.name.contains(nazwa) select p; WynikiWyszukiwaniaGridView.DataSource = produkty; WynikiWyszukiwaniaGridView.DataBind(); } Zapisz zmiany w projekcie i przetestuj możliwośd wyszukiwania produktów. Strona 8-14

15 Problem 3 (czas realizacji 10 min) Twój klient wymyślił, że na stronie głównej ma byd wyświetlana lista kategorii nadrzędnych, po kliknięciu których użytkownik strony będzie przekierowywany na stronę wyświetlania produktów z wybraną nadrzędną kategorią. Zadanie 1. Dodaj kontrolkę użytkownika wyświetlającą główne kategorie 2. Dodaj kontrolkę do szablonu strony 3. Zapisz i przetestuj dodaną funkcjonalnośd 4. Dodaj możliwośd wyświetlania podkategorii na podstawie parametru wywołania strony 5. Zapisz i przetestuj dodaną funkcjonalnośd Tok postępowania Do katalogu Kontrolki dodaj nową kontrolkę użytkownika o nazwie Kategorie.ascx. Następnie dodaj kontrolkę LinqDataSource. W kontrolce zmieo właściwośd ID na KategorieLinqDataSource i w oknie Properties: w polu ContextTypeName wpisz AdventureWorksDataContext w polu Select wpisz new (ProductCategoryID, Name) w polu TableName wpisz ProductCategories w polu Where wpisz ParentProductCategoryID=null Dodaj kontrolkę Repeater i w oknie Properties: w polu ID wpisz KategorieRepeater w polu DataSourceID z listy rozwijanej wybierz KategorieLinqDataSource". W widoku Source w kontrolce Repeater dodaj: <HeaderTemplate> <strong>wybierz kategorię produktu</strong> <br /> </HeaderTemplate> <ItemTemplate> <asp:hyperlink ID="HyperLink1" runat="server" NavigateUrl='<%# "~/Produkty.aspx?KatID=" + Eval("ProductCategoryID") %>' Text='<%# Eval("Name") %>'> </asp:hyperlink> <br /> </ItemTemplate> Zapisz zmiany. Otwórz szablon strony SzablonStrony.master W widoku Design przenieś kontrolkę do obszaru roboczego położonego po lewej stronie o ID="PierwszyObszarBoczny". Zapisz zmiany. Zapisz zmiany w projekcie i sprawdź, czy po kliknięciu na kategorie wyświetlanie są odpowiednie podkategorie na stronie przeglądania produktów. Dlaczego nie są? Otwórz plik Produkty.aspx.cs. Do metody Page_Load dodaj: string katid= Request.QueryString["katID"]; if (katid!= null) { KategorieListBox.SelectedValue = katid; } Zapisz zmiany w projekcie i sprawdź, czy po kliknięciu na kategorie wyświetlanie są odpowiednie podkategorie na stronie przeglądania produktów. Strona 8-15

16 Strona 8-16

Microsoft.NET: LINQ to SQL, ASP.NET AJAX

Microsoft.NET: LINQ to SQL, ASP.NET AJAX Microsoft.NET: LINQ to SQL, ASP.NET AJAX Do realizacji projektu potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2008 oraz serwer bazy danych SQL Server Express 2005 (lub

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Internetowe

Aplikacje Internetowe Aplikacje Internetowe ITA-103 Wersja 1 Warszawa, październik 2008 2008 Piotr Bubacz. Autor udziela prawa do bezpłatnego kopiowania i dystrybuowania wśród pracowników uczelni oraz studentów objętych programem

Bardziej szczegółowo

Dostęp do baz danych w ASP.NET.

Dostęp do baz danych w ASP.NET. Ćwiczenie 12 Temat: Dostęp do baz danych w ASP.NET. Kontrolki źródeł danych i wizualizacyjne. Wyświetlanie i edycja danych. Cel ćwiczenia: W ramach ćwiczenie student zapozna się z kontrolkami umożliwiającymi

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości część 2 Zaprojektowaliśmy stronę dodaj_dzial.aspx proszę jednak spróbować dodać nowy dział nie podając jego nazwy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie stanem w aplikacjach ASP.NET

Zarządzanie stanem w aplikacjach ASP.NET Piotr Bubacz Moduł 11 Wersja 1 Zarządzanie stanem w aplikacjach ASP.NET Spis treści... 1 Informacje o module... 2 Przygotowanie teoretyczne... 3 Przykładowy problem... 3 Podstawy teoretyczne... 3 Uwagi

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Internetowe

Aplikacje Internetowe Aplikacje Internetowe ITA-103 Wersja 1 Warszawa, październik 2008 Spis treści Wprowadzenie i-4 Moduł 1 Podstawy HTML 1-1 Moduł 2 Kaskadowe Arkusze Stylów CSS 2-1 Moduł 3 Podstawy JavaScript 3-1 Moduł 4

Bardziej szczegółowo

1 LINQ. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 1

1 LINQ. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 1 1 LINQ 1 1. Cel zajęć Celem zajęć jest zapoznanie się z technologią LINQ oraz tworzeniem trójwarstwowej aplikacji internetowej. 2. Zadanie Proszę przygotować aplikację WWW, która: będzie pozwalała na generowanie

Bardziej szczegółowo

Dodaj do kontrolki MultiView dwie kontrolki View, nazywając je po kolei: ankietaglowna i podsumowanie.

Dodaj do kontrolki MultiView dwie kontrolki View, nazywając je po kolei: ankietaglowna i podsumowanie. 1. Wstaw linki do ankiet na stronie glownej aplikacji 2. Dodaj strone Ankieta.aspx do projektu 3.Dodawanie kontrolek MultiView Na stronie Default.aspx wstaw dwa odnośniki wskazujące na ankietę dla nowych

Bardziej szczegółowo

Technologia WebParts

Technologia WebParts Piotr Bubacz Moduł 12 Wersja 1 Spis treści... 1 Informacje o module... 2 Przygotowanie teoretyczne... 3 Przykładowy problem... 3 Podstawy teoretyczne... 3 Uwagi dla studenta... 7 Dodatkowe źródła informacji...

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Tworzenie nowej "strony sieci WEB". Będziemy korzystad ze stron w technologii ASP.NET.

Zadanie 1. Tworzenie nowej strony sieci WEB. Będziemy korzystad ze stron w technologii ASP.NET. Zadanie 1. Tworzenie nowej "strony sieci WEB". Będziemy korzystad ze stron w technologii ASP.NET. Ważne! Przy pierwszym uruchomieniu Visual Studio zostaniemy zapytani, jaki ma byd podstawowy język programowania

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe laboratorium

Aplikacje internetowe laboratorium Aplikacje internetowe laboratorium ASP.NET - praca z bazą danych Do realizacji projektu potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2010 oraz dostęp do bazy danych z

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe i rozproszone - laboratorium

Aplikacje internetowe i rozproszone - laboratorium Aplikacje internetowe i rozproszone - laboratorium ASP.NET Do realizacji projektu potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2005 oraz dostęp do bazy danych z tabelą

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe - laboratorium ASP.NET praca z bazą danych

Aplikacje internetowe - laboratorium ASP.NET praca z bazą danych Aplikacje internetowe - laboratorium ASP.NET praca z bazą danych Do realizacji projektu potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2010 oraz dostęp do bazy danych z

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą danych do obsługi przesyłania wiadomości

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą danych do obsługi przesyłania wiadomości Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą danych do obsługi przesyłania wiadomości Rozpoczniemy od zaprojektowania bazy danych w programie SYBASE/PowerDesigner umieszczamy dwie Encje (tabele) prawym

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do przeprowadzania ankiet internetowych

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do przeprowadzania ankiet internetowych Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do przeprowadzania ankiet internetowych widok ankiety w przeglądarce Rozpoczniemy od zaprojektowania bazy danych w programie SYBASE/PowerDesigner umieszczamy

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości część 3 przejdziemy teraz do zaprojektowania strony przegladaj_dzialami.aspx na której użytkownicy będą przeglądać

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Rozpoczniemy od zaprojektowania bazy danych w programie SYBASE/PowerDesigner umieszczamy dwie Encje (tabele) prawym

Bardziej szczegółowo

ITA-103 Aplikacje Internetowe. Piotr Bubacz. Moduł 9. Wersja 1. LINQ w ASP.NET

ITA-103 Aplikacje Internetowe. Piotr Bubacz. Moduł 9. Wersja 1. LINQ w ASP.NET Piotr Bubacz Moduł 9 Wersja 1 Spis treści... 1 Informacje o module... 2 Przygotowanie teoretyczne... 3 Przykładowy problem... 3 Podstawy teoretyczne... 3 Uwagi dla studenta... 5 Dodatkowe źródła informacji...

Bardziej szczegółowo

z użyciem kontrolek ASP.NET

z użyciem kontrolek ASP.NET Wydział Informatyki i Zarządzaniaą Wyświetlanie informacji z baz danych z użyciem kontrolek ASP.NET Rafał Boborycki Zaawansowane Programowanie Internetowych SI Plan prezentacji ASP.Net i ADO.Net. Tryby

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą danych do obsługi przesyłania wiadomości

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą danych do obsługi przesyłania wiadomości Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą danych do obsługi przesyłania wiadomości Rozpoczniemy od zaprojektowania bazy danych w programie SYBASE/PowerDesigner umieszczamy dwie Encje (tabele) prawym

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do przeprowadzania ankiet internetowych

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do przeprowadzania ankiet internetowych Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do przeprowadzania ankiet internetowych widok ankiety w przeglądarce Rozpoczniemy od zaprojektowania bazy danych w programie SYBASE/PowerDesigner umieszczamy

Bardziej szczegółowo

Rys. 3. Kod elementów na stronie po dodaniu kontrolek podstawowych.

Rys. 3. Kod elementów na stronie po dodaniu kontrolek podstawowych. 1 2 Kontrolki standardowe WP7 Michał Ręczkowicz, Opublikowano: 2012-02-08 http://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/rozpoczecie-pracy-z-windows-phone--kontrolki-standardowe W tym samouczku dowiesz się, jakie

Bardziej szczegółowo

Leszek Stasiak Zastosowanie technologii LINQ w

Leszek Stasiak Zastosowanie technologii LINQ w Leszek Stasiak Zastosowanie technologii LINQ w C# 1. Wstęp - połączenie Do naszych zadań będziemy używać Microsoft Visual Studio 2010. Stwórzmy nowy projekt Windows Form Application. Mając do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Bazy danych i strony WWW

Bazy danych i strony WWW Bazy danych i strony WWW Obsługa baz danych poprzez strony WWW Niezbędne narzędzia: serwer baz danych np. MySQL serwer stron WWW np. Apache przeglądarka stron WWW interpretująca język HTML język skryptowy

Bardziej szczegółowo

Microsoft.NET: Warstwa dostępu do danych (DAL) w aplikacjach ASP.NET Web Forms

Microsoft.NET: Warstwa dostępu do danych (DAL) w aplikacjach ASP.NET Web Forms Microsoft.NET: Warstwa dostępu do danych (DAL) w aplikacjach ASP.NET Web Forms Do realizacji projektu potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2008 oraz serwer bazy

Bardziej szczegółowo

Microsoft.NET: ASP.NET MVC + Entity Framework (Code First)

Microsoft.NET: ASP.NET MVC + Entity Framework (Code First) Microsoft.NET: ASP.NET MVC + Entity Framework (Code First) Do realizacji projektu potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2012. W ramach projektu budowana jest prosta

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

Platforma.NET laboratorium 4 Aktualizacja: 15/11/2013. Visual Basic.NET dostęp do bazy danych. Baza Microsoft SQL Server Compact

Platforma.NET laboratorium 4 Aktualizacja: 15/11/2013. Visual Basic.NET dostęp do bazy danych. Baza Microsoft SQL Server Compact Platforma.NET laboratorium 4 Aktualizacja: 15/11/2013 Prowadzący: mgr inż. Tomasz Jaworski Strona WWW: http://tjaworski.kis.p.lodz.pl/ Visual Basic.NET dostęp do bazy danych Baza Microsoft SQL Server Compact

Bardziej szczegółowo

LK1: Wprowadzenie do MS Access Zakładanie bazy danych i tworzenie interfejsu użytkownika

LK1: Wprowadzenie do MS Access Zakładanie bazy danych i tworzenie interfejsu użytkownika LK1: Wprowadzenie do MS Access Zakładanie bazy danych i tworzenie interfejsu użytkownika Prowadzący: Dr inż. Jacek Habel Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów

Bardziej szczegółowo

Polecenie 3.1: Uruchom SQL Server Management Studio, zaloguj się do serwera.

Polecenie 3.1: Uruchom SQL Server Management Studio, zaloguj się do serwera. Instrukcja do przedmiotu Bazy danych laboratorium (zajęcia 3) 1 Na poprzednich zajęciach nauczyliśmy się tworzyd bazy danych i proste tabele przechowujące dane. Dzisiaj pójdziemy krok dalej - zajmiemy

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Web Services (część 3). Do wykonania ćwiczeń potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2005. Ponadto wymagany jest

Bardziej szczegółowo

Programowanie MSQL. show databases; - pokazanie jakie bazy danych są dostępne na koncie

Programowanie MSQL. show databases; - pokazanie jakie bazy danych są dostępne na koncie Programowanie MSQL show databases; - pokazanie jakie bazy danych są dostępne na koncie show databases; - wyświetlenie wszystkich baz danych na serwerze create database nazwa; - za nazwa wstawiamy wybraną

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotowali: mgr inż. Arkadiusz Bukowiec mgr inż. Remigiusz Wiśniewski LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

Bardziej szczegółowo

Zapytania i wstawianie etykiet z bazy danych do rysunku

Zapytania i wstawianie etykiet z bazy danych do rysunku Zapytania i wstawianie etykiet z bazy danych do rysunku Pracujemy z gotową bazą danych MSAccess o nazwie KOMIS.MDB. Baza ta składa się z kilku tabel, rys. 1 Rys. 1. Diagram relacji. Wybierając w MSAccess,

Bardziej szczegółowo

5. Bazy danych Base Okno bazy danych

5. Bazy danych Base Okno bazy danych 5. Bazy danych Base 5.1. Okno bazy danych Podobnie jak inne aplikacje środowiska OpenOffice, program do tworzenia baz danych uruchamia się po wybraniu polecenia Start/Programy/OpenOffice.org 2.4/OpenOffice.org

Bardziej szczegółowo

ASP.NET MVC. Podstawy. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 3

ASP.NET MVC. Podstawy. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 3 3 ASP.NET MVC Podstawy 1 1. Cel zajęć Celem zajęć jest zapoznanie się z podstawami ASP.NET MVC 2.0 Framework. 2. Zadanie Proszę zbudować prostą aplikację WWW przy zastosowaniu framework a ASP.NET MVC 2.0

Bardziej szczegółowo

Projektowanie serwisów internetowych

Projektowanie serwisów internetowych Piotr Bubacz Moduł 6 Wersja 1 Spis treści Projektowanie serwisów internetowych... 1 Informacje o module... 2 Przygotowanie teoretyczne... 3 Przykładowy problem... 3 Podstawy teoretyczne... 3 Przykładowe

Bardziej szczegółowo

T-SQL dla każdego / Alison Balter. Gliwice, cop Spis treści. O autorce 11. Dedykacja 12. Podziękowania 12. Wstęp 15

T-SQL dla każdego / Alison Balter. Gliwice, cop Spis treści. O autorce 11. Dedykacja 12. Podziękowania 12. Wstęp 15 T-SQL dla każdego / Alison Balter. Gliwice, cop. 2016 Spis treści O autorce 11 Dedykacja 12 Podziękowania 12 Wstęp 15 Godzina 1. Bazy danych podstawowe informacje 17 Czym jest baza danych? 17 Czym jest

Bardziej szczegółowo

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych.

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 2. Po poprawnym zalogowaniu się, przejdziemy do nowej skrzynki. Ważną informacją jest zajętość

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Laboratorium z przedmiotu Programowanie obiektowe - zestaw 07 Cel zajęć. Celem zajęć jest zapoznanie z praktycznymi aspektami tworzenia aplikacji okienkowych w C#. Wprowadzenie teoretyczne. Rozważana w

Bardziej szczegółowo

4 Web Forms i ASP.NET...149 Web Forms...150 Programowanie Web Forms...150 Możliwości Web Forms...151 Przetwarzanie Web Forms...152

4 Web Forms i ASP.NET...149 Web Forms...150 Programowanie Web Forms...150 Możliwości Web Forms...151 Przetwarzanie Web Forms...152 Wstęp...xv 1 Rozpoczynamy...1 Co to jest ASP.NET?...3 W jaki sposób ASP.NET pasuje do.net Framework...4 Co to jest.net Framework?...4 Czym są Active Server Pages (ASP)?...5 Ustawienia dla ASP.NET...7 Systemy

Bardziej szczegółowo

W dowolnej przeglądarce internetowej należy wpisać poniższy adres: https://sip.powiat.chelm.pl/imap/

W dowolnej przeglądarce internetowej należy wpisać poniższy adres: https://sip.powiat.chelm.pl/imap/ Kurs 2 mapa turysty Uruchomienie aplikacji. W dowolnej przeglądarce internetowej należy wpisać poniższy adres: https://sip.powiat.chelm.pl/imap/ Zawartość Modułu - Mapa turysty Moduł w części publicznej

Bardziej szczegółowo

Połączenie AutoCad'a z bazą danych

Połączenie AutoCad'a z bazą danych Połączenie AutoCad'a z bazą danych Założenie bazy danych z pojedynczą tablicą Samochody, za pomocą aplikacji MS Access 1. Na dysku C: założyć katalog: C:\TKM\GR1x 2. Do tego katalogu przekopiować plik:

Bardziej szczegółowo

Kostki OLAP i język MDX

Kostki OLAP i język MDX Kostki OLAP i język MDX 24 kwietnia 2015 r. Opis pliku z zadaniami Wszystkie zadania na zajęciach będą przekazywane w postaci plików PDF sformatowanych jak ten. Będą się na nie składały różne rodzaje zadań,

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium ASP.NET. Do wykonania ćwiczeń potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2005 oraz dostęp do serwera Microsoft SQL Server 2005. Treść ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja tworzenia aplikacji bazodanowej opartej o technologię Oracle i platformę.net

Instrukcja tworzenia aplikacji bazodanowej opartej o technologię Oracle i platformę.net Instrukcja tworzenia aplikacji bazodanowej opartej o technologię Oracle i platformę.net Aby móc uzyskaćdostęp do bazy danych z zewnętrznych aplikacji, w tym wypadku aplikacji.net, niezbędne jest wykonanie

Bardziej szczegółowo

Internet. Celem zajęć laboratoryjnych jest stopniowe tworzenie aplikacji webowej opartej o technologię ASP.NET MVC.

Internet. Celem zajęć laboratoryjnych jest stopniowe tworzenie aplikacji webowej opartej o technologię ASP.NET MVC. 1. Wprowadzenie Aplikacje webowe są aplikacjami typu klient-serwer, czyli w uproszczeniu w odległym miejscu ustawiony został serwer podłączony do sieci internet. Serwer ten ma nadany unikatowy adres sieciowy,

Bardziej szczegółowo

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Na stronie http://www.cba.pl/ zarejestruj nowe konto klikając na przycisk:, następnie wybierz nazwę domeny (Rys. 1a) oraz wypełnij obowiązkowe pola

Bardziej szczegółowo

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej prowadzi: dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 04 Przygotowywanie danych źródłowych Poniżej przedstawiono zalecenia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Systemy baz danych Prowadzący: Adam Czyszczoń. Systemy baz danych. 1. Import bazy z MS Access do MS SQL Server 2012:

Systemy baz danych Prowadzący: Adam Czyszczoń. Systemy baz danych. 1. Import bazy z MS Access do MS SQL Server 2012: Systemy baz danych 16.04.2013 1. Plan: 10. Implementacja Bazy Danych - diagram fizyczny 11. Implementacja Bazy Danych - implementacja 2. Zadania: 1. Przygotować model fizyczny dla wybranego projektu bazy

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI LABORATORIUM TECHNOLOGIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIOTECHNOLOGII Aplikacja bazodanowa: Cz. II Rzeszów, 2010 Strona 1 z 11 APLIKACJA BAZODANOWA MICROSOFT ACCESS

Bardziej szczegółowo

Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 5. Reporting Services (SSRS), Integration Services (SSIS)

Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 5. Reporting Services (SSRS), Integration Services (SSIS) Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 5 Reporting Services (SSRS), Integration Services (SSIS) Instrukcja do laboratorium V: I. Tworzenie raportów II. Migracja

Bardziej szczegółowo

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza.

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Wprowadzenie W wielu dziedzinach działalności człowieka analiza zebranych danych jest jednym z najważniejszych mechanizmów podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

Bazodanowe usługi sieciowe w technologii ASP.NET. dr inż. Tomasz Tatoń

Bazodanowe usługi sieciowe w technologii ASP.NET. dr inż. Tomasz Tatoń Bazodanowe usługi sieciowe w technologii ASP.NET dr inż. Tomasz Tatoń Spis treści 2 Część 1 Tworzenie bazy danych w Microsoft SQL Server Część 2 Tworzenie usługi sieciowej WebService (polecenie select)

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

Microsoft.NET: ASP.NET Web Forms + Entity Framework (Database First)

Microsoft.NET: ASP.NET Web Forms + Entity Framework (Database First) Microsoft.NET: ASP.NET Web Forms + Entity Framework (Database First) Do realizacji ćwiczeń potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2012. Celem ćwiczeń jest konfrontacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ Systemy baz danych 1. 2 Wstęp do baz danych 2. 2 Relacyjny model baz danych. 3. 2 Normalizacja baz danych. 4. 2 Cechy

Bardziej szczegółowo

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi OpenOfficePL Zestaw szablonów magazynowych Instrukcja obsługi Spis treści : 1. Informacje ogólne 2. Instalacja zestawu a) konfiguracja połączenia z bazą danych b) import danych z poprzedniej wersji faktur

Bardziej szczegółowo

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład III W prezentacji wykorzystano fragmenty i przykłady z książki: Joe Habraken;

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 8. Kontrolki serwerowe

Ćwiczenie 8. Kontrolki serwerowe Ćwiczenie 8 Temat: Kontrolki serwerowe ASP.NET cz.2 Cel ćwiczenia: W ramach tego ćwiczenie student zapozna się z kolejnymi kontrolkami serwerowymi oraz z metodami ich walidacji, a także z kontrolkami umożliwiającymi

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE. Ograniczenie wyświetlania listy zmiennych w przeglądarce zmiennych ActiveFactory

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE. Ograniczenie wyświetlania listy zmiennych w przeglądarce zmiennych ActiveFactory Informator Techniczny nr 115 24-09-2009 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Ograniczenie wyświetlania listy zmiennych w przeglądarce zmiennych ActiveFactory Pakiet ActiveFactory zawiera zestaw programów umoŝliwiających

Bardziej szczegółowo

Informatyka I. Standard JDBC Programowanie aplikacji bazodanowych w języku Java

Informatyka I. Standard JDBC Programowanie aplikacji bazodanowych w języku Java Informatyka I Standard JDBC Programowanie aplikacji bazodanowych w języku Java dr inż. Andrzej Czerepicki Politechnika Warszawska Wydział Transportu 2017 Standard JDBC Java DataBase Connectivity uniwersalny

Bardziej szczegółowo

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich.

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich. Tabele przestawne Tabela przestawna to narzędzie służące do tworzenia dynamicznych podsumowań list utworzonych w Excelu lub pobranych z zewnętrznych baz danych. Raporty tabeli przestawnej pozwalają na

Bardziej szczegółowo

LINQ TO SQL w dużym skrócie jest to zintegrowany język zapytao pozwalający na mapowanie relacyjnych baz danych na model obiektowy.

LINQ TO SQL w dużym skrócie jest to zintegrowany język zapytao pozwalający na mapowanie relacyjnych baz danych na model obiektowy. LINQ TO SQL w dużym skrócie jest to zintegrowany język zapytao pozwalający na mapowanie relacyjnych baz danych na model obiektowy. Zanim ktokolwiek postanowi użyd tego w swoim projekcie, należy zaznaczyd

Bardziej szczegółowo

ASP.NET AJAX Control Toolkit

ASP.NET AJAX Control Toolkit Piotr Bubacz Moduł 14 Wersja 1 Spis treści... 1 Informacje o module... 2 Przygotowanie teoretyczne... 3 Przykładowy problem... 3 Podstawy teoretyczne... 3 Przykładowe rozwiązanie... 4 Uwagi dla studenta...

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 7 Blog: dodawanie i edycja wpisów

Laboratorium 7 Blog: dodawanie i edycja wpisów Laboratorium 7 Blog: dodawanie i edycja wpisów Dodawanie nowych wpisów Tworzenie formularza Za obsługę formularzy odpowiada klasa Zend_Form. Dla każdego formularza w projekcie tworzymy klasę dziedziczącą

Bardziej szczegółowo

Aplikacje klient-serwer

Aplikacje klient-serwer Laboratorium z przedmiotu Aplikacje klient-serwer - zestaw 05 Cel zajęć. Celem zajęć jest zapoznanie się z realizacją aplikacji posiadających dostęp do danych. Wprowadzenie teoretyczne. Rozważana w ramach

Bardziej szczegółowo

dziennik Instrukcja obsługi

dziennik Instrukcja obsługi Ham Radio Deluxe dziennik Instrukcja obsługi Wg. Simon Brown, HB9DRV Tłumaczenie SP4JEU grudzień 22, 2008 Zawartość 3 Wprowadzenie 5 Po co... 5 Główne cechy... 5 baza danych 7 ODBC... 7 Który produkt

Bardziej szczegółowo

Wykład 5: PHP: praca z bazą danych MySQL

Wykład 5: PHP: praca z bazą danych MySQL Wykład 5: PHP: praca z bazą danych MySQL Architektura WWW Podstawowa: dwuwarstwowa - klient (przeglądarka) i serwer WWW Rozszerzona: trzywarstwowa - klient (przeglądarka), serwer WWW, serwer bazy danych

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 050. Crystal Reports. Ćwiczenie 1. Otwarte pozycje

Laboratorium 050. Crystal Reports. Ćwiczenie 1. Otwarte pozycje Laboratorium 050 Crystal Reports Ćwiczenie 1 Otwarte pozycje 1. Uruchomić Microsoft.NET 2. Wybrać New Project, preferowany język (np. VB), Reporting, Crystal Reports Application i w polu Name (nazwa projektu)

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11

Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator Techniczny nr 58 28-11-2002 Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11 Oprogramowanie wizualizacyjne InTouch 7.11, gromadzi informacje alarmowe

Bardziej szczegółowo

3. Budowa prostych raportów opartych o bazę danych

3. Budowa prostych raportów opartych o bazę danych 3. Budowa prostych raportów opartych o bazę danych 1. Przy pomocy kreatora utwórz raport tabelaryczny, wyświetlający dane dotyczące prowadzących listę przebojów. W tym celu: a. Uruchom narzędzie Application

Bardziej szczegółowo

Założenia do ćwiczeń: SQL Server UWM Express Edition: 213.184.8.192\SQLEXPRESS. Zapoznaj się ze sposobami użycia narzędzia T SQL z wiersza poleceń.

Założenia do ćwiczeń: SQL Server UWM Express Edition: 213.184.8.192\SQLEXPRESS. Zapoznaj się ze sposobami użycia narzędzia T SQL z wiersza poleceń. Cel: polecenia T-SQL Założenia do ćwiczeń: SQL Server UWM Express Edition: 213.184.8.192\SQLEXPRESS Authentication: SQL Server Authentication Username: student01,, student21 Password: student01,., student21

Bardziej szczegółowo

Programowanie MorphX Ax

Programowanie MorphX Ax Administrowanie Czym jest system ERP? do systemu Dynamics Ax Obsługa systemu Dynamics Ax Wyszukiwanie informacji, filtrowanie, sortowanie rekordów IntelliMorph : ukrywanie i pokazywanie ukrytych kolumn

Bardziej szczegółowo

Oracle11g: Wprowadzenie do SQL

Oracle11g: Wprowadzenie do SQL Oracle11g: Wprowadzenie do SQL OPIS: Kurs ten oferuje uczestnikom wprowadzenie do technologii bazy Oracle11g, koncepcji bazy relacyjnej i efektywnego języka programowania o nazwie SQL. Kurs dostarczy twórcom

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka 1. Kompilacja aplikacji konsolowych w środowisku programistycznym Microsoft Visual Basic. Odszukaj w menu startowym systemu

Bardziej szczegółowo

PHP: bazy danych, SQL, AJAX i JSON

PHP: bazy danych, SQL, AJAX i JSON 1 PHP: bazy danych, SQL, AJAX i JSON SYSTEMY SIECIOWE Michał Simiński 2 Bazy danych Co to jest MySQL? Jak się połączyć z bazą danych MySQL? Podstawowe operacje na bazie danych Kilka dodatkowych operacji

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW. Laboratorium z przedmiotu Aplikacje WWW - zestaw 01

Aplikacje WWW. Laboratorium z przedmiotu Aplikacje WWW - zestaw 01 Laboratorium z przedmiotu Aplikacje WWW - zestaw 01 Cel zajęć. Celem zajęć jest zapoznanie z technologią ASP.NET Web Forms. Wprowadzenie teoretyczne. 1. Komunikacja klient-serwer poprzez połączenie internetowe

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Programowanie na platformie Microsoft Visual Studio.NET

Studia podyplomowe. Programowanie na platformie Microsoft Visual Studio.NET Studia podyplomowe Programowanie na platformie Microsoft Visual Studio.NET I. Charakterystyka kursów Aplikacje bazodanowe dla biznesu (Microsoft Visual Studio.NET 2008) (35 godz.) W ramach kursu słuchacze

Bardziej szczegółowo

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25 MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 25 Bazy danych Microsoft Excel 2007 udostępnia szereg funkcji i mechanizmów obsługi baz danych (zwanych

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Programowania Laboratorium 3 Projektowanie i implementacja bazy danych. Paweł Paduch paduch@tu.kielce.pl

Inżynieria Programowania Laboratorium 3 Projektowanie i implementacja bazy danych. Paweł Paduch paduch@tu.kielce.pl Inżynieria Programowania Laboratorium 3 Projektowanie i implementacja bazy danych Paweł Paduch paduch@tu.kielce.pl 06-04-2013 Rozdział 1 Wstęp Na dzisiejszych zajęciach zajmiemy się projektem bazy danych.

Bardziej szczegółowo

1. Zarządzanie informacją w programie Access

1. Zarządzanie informacją w programie Access 1. Zarządzanie informacją w programie Access a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości Uczeń: zna definicję bazy danych i jej zadania, zna pojęcia: rekord, pole, klucz podstawowy, zna obiekty bazy danych: tabele,

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Szkolenie. IBM Lotus - Podstawy projektowania aplikacji w Domino Designer 8.5. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie. IBM Lotus - Podstawy projektowania aplikacji w Domino Designer 8.5. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie IBM Lotus - Podstawy projektowania aplikacji w Domino Designer 8.5 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie dla początkujących projektantów

Bardziej szczegółowo

Database Connectivity

Database Connectivity Oprogramowanie Systemów Pomiarowych 15.01.2009 Database Connectivity Dr inŝ. Sebastian Budzan Zakład Pomiarów i Systemów Sterowania Tematyka Podstawy baz danych, Komunikacja, pojęcia: API, ODBC, DSN, Połączenie

Bardziej szczegółowo

News gadget dla urzędu Jak szybko i skutecznie dostarczyd informacje?

News gadget dla urzędu Jak szybko i skutecznie dostarczyd informacje? 00 News gadget dla urzędu Jak szybko i skutecznie dostarczyd informacje? Instrukcja dla pracowników urzędu Stowarzyszenie PEMI 00-05-4 Spis treści. Opis... 3. Zastosowanie... 3.. Wymagania dotyczące źródeł

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja systemu NTP rekrut. Autor: Sławomir Miller

Dokumentacja systemu NTP rekrut. Autor: Sławomir Miller Dokumentacja systemu NTP rekrut Autor: Sławomir Miller 1 Spis treści: 1. Wstęp 1.1 Wprowadzenie 1.2 Zakres dokumentu 2. Instalacja 2.1 Wymagania systemowe 2.2 Początek 2.3 Prawa dostępu 2.4 Etapy instalacji

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

strukturalny język zapytań używany do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych z baz danych

strukturalny język zapytań używany do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych z baz danych SQL SQL (ang. Structured Query Language): strukturalny język zapytań używany do tworzenia strukturalny język zapytań używany do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6 PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6 Notowania BRE Statica 3 instalacja programu, funkcje dedykowane. Notowania BRE Statica 3 to wszechstronna, łatwa w obsłudze aplikacja, przeznaczona dla osób

Bardziej szczegółowo

BearingNet - AutoUpload

BearingNet - AutoUpload Zawartość BearingNet AutoUpload... 2 Opcja 1 - Tworzenie i formatowanie własnego spisu katalogowego... 2 Przesyłanie spisu katalogowego... 5 Przesyłanie za pomocą protokołu FTP (użytkownicy zaawansowani)...

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Jak utworzyć i odtworzyć kopię zapasową za pomocą narzędzi serwera SQL? Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych baz danych programów Kadry Optivum, Płace Optivum, MOL Optivum,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu elektronicznego obiegu dokumentów - esoda.

Instrukcja instalacji systemu elektronicznego obiegu dokumentów - esoda. Instrukcja instalacji systemu elektronicznego obiegu dokumentów - esoda. wersja 2.3 data 18 czerwca 2008 Spis treści: WYMAGANIA SYSTEMU:... 2 Instalacja oprogramowania esoda... 3 Instalacja aplikacji...

Bardziej szczegółowo

ZAPOZNANIE SIĘ ZE SPOSOBEM PRZECHOWYWANIA

ZAPOZNANIE SIĘ ZE SPOSOBEM PRZECHOWYWANIA LABORATORIUM SYSTEMÓW MOBILNYCH ZAPOZNANIE SIĘ ZE SPOSOBEM PRZECHOWYWANIA DANYCH NA URZĄDZENIACH MOBILNYCH I. Temat ćwiczenia II. Wymagania Podstawowe wiadomości z zakresu obsługi baz danych i języka SQL

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Nazwa: KSQLVAT.INS.PL.ID.002 Data: 02.01.2017 Wersja: 1.2.0 Cel: Opis działania funkcjonalności pl.id 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Należy uruchomid program: Start-Wszystkie programy- Microsoft Office- Microsoft Office Access 2007

Należy uruchomid program: Start-Wszystkie programy- Microsoft Office- Microsoft Office Access 2007 Tworzenie baz danych w programie Microsoft Access 2007 Należy uruchomid program: Start-Wszystkie programy- Microsoft Office- Microsoft Office Access 2007 Po uruchomieniu program pokaże się nam strona widoczna

Bardziej szczegółowo

SQL Server Configuration Manager centrum dowodzenia

SQL Server Configuration Manager centrum dowodzenia Instrukcja do przedmiotu Bazy danych laboratorium (zajęcia 1) 1 Celem pierwszych zajęć laboratoryjnych jest poznanie podstaw obsługi MS SQL Server 2005 za pomocą programu SQL Server Management Studio,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Doctrine ORM

Wprowadzenie do Doctrine ORM Wprowadzenie do Doctrine ORM Przygotowanie środowiska Do wykonania ćwiczenia konieczne będzie zainstalowanie narzędzia Composer i odpowiednie skonfigurowanie Netbeans (Tools->Options->Framework & Tools->Composer,

Bardziej szczegółowo

5.3. Tabele. Tworzenie tabeli. Tworzenie tabeli z widoku projektu. Rozdział III Tworzenie i modyfikacja tabel

5.3. Tabele. Tworzenie tabeli. Tworzenie tabeli z widoku projektu. Rozdział III Tworzenie i modyfikacja tabel 5.3. Tabele Tabela jest podstawowym elementem bazy danych. To właśnie w tabelach gromadzone są w bazie rekordy danych. Projektując tabelę, definiujemy, jakie pola będzie zawierał pojedynczy rekord informacji.

Bardziej szczegółowo

Plan. Formularz i jego typy. Tworzenie formularza. Co to jest formularz? Typy formularzy Tworzenie prostego formularza Budowa prostego formularza

Plan. Formularz i jego typy. Tworzenie formularza. Co to jest formularz? Typy formularzy Tworzenie prostego formularza Budowa prostego formularza 4 Budowa prostych formularzy, stany sesji, tworzenie przycisków Plan Co to jest formularz? Typy formularzy Tworzenie prostego formularza Budowa prostego formularza 2 Formularz i jego typy Tworzenie formularza

Bardziej szczegółowo